Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosów]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:14
Zachód słońca: 15:55
Dzień trwa:
8 Godzin 41 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:52
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwa April 2010

Dlaczego to robimy? CZ??? II

Jako i? w tym momencie nie mam motywacji na pisanie w?asnego artyku?u postanowi?em wstawi? na portal drug? cz??? tekstu autorstwa Piotra Wróblewskiego pt."Dlaczego to robimy?" Dlaczego to robimy cz.2 Piotr "Wroobel" Wróblewski Dlaczego to robimy? Tylko co mam na my?li mówi?c „to”? Mam tu na my?li wszystko co zwi?zane z airsoftem i na nim si? w mniejszym lub wi?kszym stopniu otwiera, a jednocze?nie wykracza poza podstawowe znaczenie tego s?owa. Chodzi mi tu o wszelkie patrole, treningi, milsimy etc.
Wyszuka?: Jacek Szyntar ?ród?o: http://blog.gunfire.pl/
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [19808] Komentarzy: [1]

Amunicja dla Koalicji Pó?noc od GFC

W dniu dzisiejszym doje?d?a do Nas amunicja od Gunfire www.gunfire.pl Gunfire bezp?atnie wyposa?a wszystkich Rangers w ammo na wyjazd majówkowy do Bornego Sulinowa. Po powrocie podzielimy si? wra?eniami jak spisywa?a si? amunicja GFC w polu walki.
Mario temporary over&out... Pakujemy graty do wyjazdu. Do zobaczenia i us?yszenia za par? dni!
Dodał: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [21383] Komentarzy: [2]

MiWo Lubliniec - dojecha?y produkty do testów

Dojecha?y do KOALICJI PÓ?NOC mapniki oraz spinki do magazynków z firmy MiWo Lubliniec do przetestowania w warunkach bojowych. Przed Nami test mapników wykonany przez wszystkich Rangers oraz Dowódc? Black Mirror. Równie? przed Nami test spinek do magazynków.
Postaramy si? aby test by? jak najbardziej obiektywny, a ewentualne uwagi prze?lemy do producenta MiWo Lubliniec, firmy która równie? produkuje wyposa?enie kontraktowe dla wojska. Par? sztuk mapników oraz spinka do magazynków, zostanie rozlosowana pomi?dzy zarejestrowanymi u?ytkownikami Portalu Koalicja Pó?noc, po opublikowaniu testu. Zapraszam zatem anonimowych czytelników do rejestrowania si? na Portalu Koalicja Pó?noc. W dalszej cz??ci przedstawiam par? zdj?? nowo przyby?ych produktów....
Dodał: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [20141] Komentarzy: [2]

Poradnik:Jak wygra? wojn?

Poradnik jest tak jajcarny, ?e nie mog?em si? powstrzyma?, ?eby go nie zamie?ci?. B?dziemy ju? niebawem wyje?d?ali na Borneo, wi?c pozostanie aktualizacja Portalu w r?kach Jacka, który zostaje na w?o?ciach. Po powrocie postaramy si? jak najszybciej zda? relacje okiem Rangera. Ciekawi mnie czy zmiana zasad 3 dni przed imprez? majówkow? nie spowoduje zbyt du?ego zamieszania na polu walki. Dowiemy si? o tym niebawem. Poni?ej przedstawiam poradnik, aby przed wyjazdem na Borneo, spróbowa? optymistycznego akcentu i po prostu zdrowo si? po?mia?.
"Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru Kurde, dlaczego tego nie przeczyta?em? Adolf Hitler E, ja i tak wiem lepiej George W. Bush Przy dzisiejszej technice, posiadaj?c odpowiednie ?rodki pojedyncza osoba mo?e wygra? wojn?. Ale w sumie ka?dy g?upi mo?e rozpieprzy? wszystko dooko?a. Jak wi?c wygra? wojn? z klas?? " Czytaj dalej....
?ród?o: http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Poradnik:Jak_wygra%C4%87_wojn%C4%99
Dodał: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [24235] Komentarzy: [10]

M?odzie? w Airsofcie

M?odzie? w AirSofcie Autor: Jacek „Jacek1246” Szyntar M?odzi ludzie w dzisiejszych czasach ci?gle szukaj? rozrywek. Wszystko zaczyna si? niewinnie. Kiedy jednak pomys?y si? wyczerpuj?, do g?owy zaczynaj? nap?ywa? coraz to gorsze, wszystko po to, aby wykorzysta? wolny czas. Co mo?emy zrobi?, aby polepszy? sytuacj?, z któr? spotykamy si? na co dzie??
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [22373] Komentarzy: [16]

Nuda, monotonia i brak zaanga?owania. Co robi??

Nuda, monotonia i brak zaanga?owania. Co robi?? Piotr "Wroobel" Wróblewski Trening, strzelanie, strzelanie, patrol, trening. I tak wko?o. Po kilku takich cyklach w szeregi nawet najbardziej profesjonalnej ekipy wkrada si? nudna , a zaanga?owanie spada na bardzo niski poziom. Oczywi?cie zaraz odezwie si? cz??? prawdziwych twardzieli, którzy stwierdz?, ?e treningi nie musz? by? przyjemne i ciekawe, wa?ne, ?eby przynosi?y korzy?ci. Kolejny raz podam ten sam argument, sensem strzelanek i treningów jest w?a?nie czerpanie z nich przyjemno?ci.
?ród?o: http://blog.gunfire.pl/
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Techniki strzeleckie Czytań: [35521] Komentarzy: [8]

Organizacja spotka?

Organizacja spotka? Piotr "Wroobel" Wróblewski Organizacja spotka? jest nie?atw? kwesti? – to nie ulega w?tpliwo?ci. Mam za sob? organizacj? kilku treningów i strzelanek wi?c postaram si? podzieli? moimi przemy?leniami dotycz?cymi tej materii. Gwoli ?cis?o?ci zaznaczmy, ?e mówi?c „spotkanie” mam na my?li imprez? na szczeblu lokalnym, w które zaanga?owane jest najwy?ej kilka zaprzyja?nionych ekip. O organizacji du?ych imprez pokroju Arednów czy Mangusty nie wypowiadam si?. W?tpi? nawet w to, czy jest mo?liwe napisanie czego?, co mog?oby by? pomocne przy organizacji takich imprez.
?ród?o: http://blog.gunfire.pl/
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [17809] Komentarzy: [10]

ASG z przymru?eniem oka ;)

Wikipedi? zna ka?dy. Jest jeszcze dziwna odmiana o nazwie Nonsensopedia. W?a?nie z niej pochodzi znaleziony przeze mnie tekst. Pisany zapewne przez ASG Maniaka, poniewa? ?wietnie orientuje si? w temacie :) To istny pastisz na Airsoft :) Nic tylko usi??? z dobrym trunkiem wieczorem ;) Poczyta? i zdrowo si? po?mia? :) :)
Maniacy Maniaków dzielimy na ró?ne kategorie w zale?no?ci od poczucia humoru, ilo?ci kasy i stopnia fanatyzmu: * AnR to inaczej....
?ród?o: http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Airsoft
Dodał: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [19293] Komentarzy: [4]

GROM Prawdziwa Historia

Witam, tak jak pisa? Mario75 na shoutboxie, zaprezentuj? Wam jednostk? na której powoli wzoruje si? Ghost Team S?upsk.
Czytaj wi?cej, aby zobaczysz dalsze cz??ci materia?u filmowego....
Dodał: W kategorii: Jednostki specjalne Czytań: [22880] Komentarzy: [2]

Dlaczrgo to robimy?

Dlaczego to robimy? cz. 1 Piotr "Wroobel" Wróblewski Sobota, 5:30. O tej porze d?wi?k budzika jest nadzwyczajnie g?o?ny i irytuj?cy. Pierwsza my?l po przebudzeniu? „ Mo?e jednak nie jad?. Powiem, ?e samochód mi si? zepsu?”. Chwila le?enia w ?ó?ku i ju? wiem, ?e jednak tak nie zrobi?…
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [17972] Komentarzy: [3]

Rangers Rekrutacja

Przyszed? czas na przedstawienie jak wygl?da w skrócie rekrutacja Rangers.
Dla podtrzymania wysokiego stopnia gotowo?ci pododdzia?y pu?ku s? poddawane intensywnemu szkoleniu, które obejmuje przygotowanie do prowadzenia operacji w warunkach arktycznych, tropikalnych, pustynnych i górskich oraz kursy amfibijne. Je?li ?o?nierze nie przebywaj? w strefie dzia?a? wojennych, to szkolenia oraz ?wiczenia pododdzia?ów i oddzia?ów pu?ku zajmuj? ponad 40 tygodni w roku. Wszyscy ?o?nierze s?u??cy w pu?ku s? „potrójnymi" ochotnikami. Wpierw...
?ród?o: na podstawie artyku?u w magazynie "Poligon" nr.3 2006 od Vesimira http://www.75thrangerrgt.fora.pl
Dodał: Mario75 W kategorii: Rekonstrukcje Czytań: [22264] Komentarzy: [8]

Rozp?dzanie chmur nad Rosj?

Jakie? pó? roku temu czyta?em o generatorach tr?b powietrznych, oraz pracach Rosji i Chin nad urz?dzeniami do zmian pogody. Wówczas wskazywano ró?nice w wywo?anych zmianach pogodowych w sposób naturalny i wymuszony przez cz?owieka. Do czego prowadzi taka ingerencja cz?owieka w ?rodowisko przyrodnicze? Zapewne trudno przewidzie?. Z punktu widzenia Armii jest to ma?o wa?ne. Na pewno pozwoli to na ataki zbrojne wykonywane w bia?ych r?kawiczkach. W?adze Moskwy przeznaczy?y prawie 45 milionów rubli, czyli 4,5 miliona z?otych, na ewentualne rozp?dzenie deszczowych chmur w dzie? zwyci?stwa. Specjalne zarz?dzenie podpisa? mer Moskwy Jurij ?u?kow.
W dokumencie polecono rozpocz?? prace, które maj? polepszy? warunki pogodowe 9 maja. Merostwo obliczy?o, ?e b?d? one kosztowa? nie wi?cej ni? 44,5 miliona rubli. Tradycyjnie w Moskwie chmury deszczowe rozp?dza si? z okazji trzech ?wi?t... Jak to robi?? Czytaj wi?cej...
?ród?o: http://www.polskieradio.pl/wiadomosci/swiat/artykul155828.html
Dodał: Mario75 W kategorii: Rekonstrukcje Czytań: [19561] Komentarzy: [2]

Balistyka

Przegl?d krótki i jak?e niekompletny przez konstrukcje balistyczne i kamizelki/systemy zintegrowane USA. Nie b?dziemy si? zag??bia? do NAMu, rozpoczniemy od lat ’80.
Na pocz?tek ma?a uwaga. Nale?y odró?nia? wk?ady kevlarowe od wk?adów ceramicznych. Te kevlarowe, stosowane w kamizelkach, to najcz??ciej tzw. mi?kka balistyka, czyli mówi?c prosto par? warstw jasno?ó?tej szmaty obszytej zielonym b?d? czarnym pokrowcem. Bo kevlar to nic innego jak pochodna w?ókna nylonowego, wi?c z za?o?enia jest w?a?ciwie tkanin?. Nie wyst?puje ?adna jego sztywna odmiana, co niektórzy staraj? si? sugerowa?, nie stosuje si? ?adnych p?yt z tego materia?u, a he?my z niego wykonywane, to prasowany kevlar usztywniany ?ywic? i...
?ród?o: http://blog.gunfire.pl/2010/04/19/skroty-dziwne-i-ciekawe-%E2%80%93-balistyka/#more-1727
Dodał: Mario75 W kategorii: Rekonstrukcje Czytań: [21192] Komentarzy: [1]

Nawigacja...

Zwa?aj?c na najwa?niejsz? kwesti? wyst?puj?c? w rajdach przygodowych, mianowicie nawigacj?, postanowi?em naskroba? kilka praktycznych porad, wed?ug których kierujemy si? jako ENTRE.PL team, oraz zawodnicy biegu na orientacj? poruszaj?c si? z map? w czasie rywalizacji. Oczywi?cie pope?niamy b??dy. Najwa?niejsze jest jednak to, aby w miar? szybko wy?apa? b??d i go skorygowa?. Wymieni? podstawowe wed?ug mnie zasady poruszania si? z map? oraz sposoby nawigacji.
Techniki triki, b?edy... sami zobaczcie dalej. Zapraszam- Jasiek ENTRE.PL Team Czytaj dalej...
?ród?o: http://www.napieraj.pl/xoops/modules/wfsection/article.php?articleid=188
Dodał: Mario75 W kategorii: Rekonstrukcje Czytań: [35898] Komentarzy: [12]

Nowe he?my z Ebairsoft

W ofercie sklepu EBairsoft pojawi?y si? he?my MICH 2001 z monta?em pod NVG i bocznymi szynami.
Jest równie? dost?pna ciekawa propozycja he?mu MICH 2002 Helmet With Dummy SOPMOD NVG Mount oraz MICH 2000 Helmet With Dummy SOPMOD NVG Mount ?eby zobaczy? wi?cej zdj?? nowo?ci sprz?towych oraz przeczyta? wypowiedzi dwóch maniaków ASG na temat MICH 2001 z monta?em pod NVG i bocznymi szynami, Czytaj wi?cej...
?ród?o: http://www.ebairsoft.com/ ?ród?o: http://www.wmasg.pl/
Dodał: Mario75 W kategorii: Rekonstrukcje Czytań: [22966] Komentarzy: [2]

Legia cudzoziemska

Legia Cudzoziemska bez sekretów. Dochodzi czwarta nad ranem. Za oknem atramentowa czer?. Pora najg??bszego snu. Za jakie? dwie godziny zacznie ?wita?. Kopni?te wojskowym buciorem drzwi dwudziestoosobowej sypialni z ?omotem uderzaj? o ?cian?. Pot??nie zbudowany, ?ysy caporal-chef, z pochodzenia Bu?gar wpada do sali: - Wstawa?! Wszyscy wstawa?, rusza? si?! Allez allez!!! Za dziesi?? minut wszyscy na zewn?trz!
ca?y artyku? wraz z wywiadami z Polskimi Legionistami oraz dodatkowe materia?y w pe?nej tre?ci...
?ród?o: http://www.czeszumski.com/najemnicylegia.htm
Dodał: Mario75 W kategorii: Rekonstrukcje Czytań: [25853] Komentarzy: [6]

Snajper w ASG.

Jako czynny uczestnik strzelanek wi?kszych i mniejszych postaram si? podzieli? w?asnymi przemy?leniami na temat tego zagadnienia. Najpro?ciej opisuj?c przez miano strzelca wyborowego okre?lamy cz?owieka w dru?ynie który posiada niewiele mocniejsz? replik? ale za to o wiele celniejsz? ni? reszta jego towarzyszy. Jest on w stanie strzela? dobrze niemal z ka?dego rodzaju repliki oraz doskonale wspó?pracuje z kolegami.Snajper natomiast dzia?a z dala od dru?yn, porusza si? sam lub z dodatkowym strzelcem, którego zadaniem jest podawanie wszystkich niezb?dnych informacji oraz ochrona kolegi. Obie funkcje maj? swoje miejsce na polu walki ASG.
?ród?o: http://blog.gunfire.pl/
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Snajperzy Czytań: [26877] Komentarzy: [9]

Ciekawe miejsca które czasem warto odwiedzic

Cz??? osób która bywa?a w Dar?ówku i kierowa?a si? w stron? Jaros?awca i mia?a ch?ci przej?c marne 5-6 km na bank widzia?a miejsce które chc? wam pokaza?
Dodał: Marduk W kategorii: Snajperzy Czytań: [28504] Komentarzy: [19]

Psy wojny - najstarszy zawód ?wiata...

"Psami wojny" nazwa? ich Szekspir w "Juliuszu Cezarze". "?o?nierz najemny to obok prostytutki z ca?? pewno?ci? najstarsza profesja ?wiata" - powiedzia? przed laty niekoronowany król najemników, pu?kownik Robert Denard.
Kongo, Nigeria, Angola, Sudan, Benin, Sierra Leone, Czad, Komory, Seszele wyznaczaj? afryka?ski szlak bojowy armii najemniczych. W niemal ka?dej stolicy Czarnego L?du mo?na spotka? tajemniczych instruktorów wojskowych, doradców, handlarzy broni?, pok?tnych po?redników, specjalistów od brudnych interesów. Bo cho?...
?ród?o: http://ffl-belizariuszagency.phorum.pl/viewtopic.php?t=117
Dodał: Mario75 W kategorii: Snajperzy Czytań: [21936] Komentarzy: [2]

BEST RANGER COMPETITION 2009

Chcia?bym przedstawi? Wam 12 filmików przedstawiaj?cych ?wiczenia Rangers z 2009 roku, a dok?adniej konkurs Best Rangers Competition, czyli zawody na najlepsz? par? dwójek itp. Moim zdaniem warto obejrze? wszystkie 12, poniewa? ka?dy film przedstawia osobny etap zmaga? i przezwyci??ania w?asnych s?abo?ci. Poszczególne etapy zawodów s? naprawd? bardzo ciekawe. :) Wielu z nas interesuje si? Armi? Ameryka?sk?, a wi?c my?l?, ?e w?a?nie te osoby powinny to obejrze?. Zapraszam równie? osoby interesuj?ce si? innymi Armiami do obejrzenia na czym to wszystko polega. :)
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Trening Czytań: [18921] Komentarzy: [1]

Ranger School 25KM od S?upska

Po raz trzeci odoby? si? Ranger School. Location: Farm location 25 KM east of Slupks, 1.5 hours west of Gdansk. Lupawa in the nearest town. Temat z przesz?o?ci. Jednak wstawiam, aby zaciekawi? maniaków ASG i zach?ci? do udzia?u w przysz?ych szkoleniach.
W dalszej cz??ci Newsa filmik oraz zdj?cia...
Dodał: Mario75 W kategorii: SZkolenia ASG Czytań: [25088] Komentarzy: [13]

Droga do Ameryka?skiej Szko?y Oficerskiej

Kolega Filip posiadaj?cy podwójne obywatelstwo podj?? prób? dostania si? do OCS (Officer Candidate School).
"Zdecydowa?em si? na opisanie na bie??co mojej drogi ku zostaniu oficerem w U.S. Army. Urodzi?em si? w Stanach, rodzice si? przenie?li do Polski kiedy mia?em 11 lat i od gimnazjum gdzie? tam ?wita?a ta my?l o s?u?bie w armii. Jako, ?e ko?cz? teraz studia, plany nabieraj? rozp?du" Filip Zapraszam do przeczytania pierwszej cz??ci drogi Filipa do Ameryka?skiej Szko?y Oficerskiej...
Dodał: Mario75 W kategorii: SZkolenia ASG Czytań: [21538] Komentarzy: [7]

Piec na ka?d? kiesze? :)

Kiedy chcesz zbudowa? w terenie ?ród?o ciep?a, które zu?yje ma?o opa?u, do tego b?dzie prawie niewidoczne, oraz zagrzeje Twój posi?ek, zbuduj piec. Mo?e to by? piec z piekarnikiem, piec juko?ski, piec ziemny (zboczowy), piec obozowy, piec maoryski.
Na zdj?ciu: piec ziemny (zboczowy)
Wi?cej w pe?nej tre?ci Newsa...
Dodał: Mario75 W kategorii: SZkolenia ASG Czytań: [24847] Komentarzy: [11]

MIASTO DUCHÓW

Czarnobyl Niniejsza rekonstrukcja wydarze? zosta?a oparta na felietonie Ireny Szymczak, zamieszczonym w wydaniu specjalnym magazynu Focus 1/2006, na dokumentacji z angielskiej Wikipedii oraz na wielu stronach internetowych. Do?o?y?em wszelkich stara?, by z potoku m?tnych, a czasami nawet sprzecznych informacji, wy?owi? prawdziwe fakty.
...
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Recenzje Czytań: [19761] Komentarzy: [1]

Film z Manewrów Koalicji Pó?noc pod S?uspkiem

Dnia 2010.04.10/11 tak jak informowa? Terenowy odby?y si? Manewry Koalicji Pó?noc. Przeszli?my i przebiegli?my ok. 10km z pe?nym ekwipunkiem ok. 30/35kg pokonuj?c przeszkody m.in. przy pomocy lin. ?wiczyli?my zgranie dwóch Teamów: Ghost Team S?upsk 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Wieczorem po roz?o?eniu prowizorycznego obozu po zmroku wys?ano Patrol aby doprowadzi? do Arcytajnej Bazy SPZ S?upsk Rangers, którzy dojechali po pracy.
FILM oraz dalsz? cz??? relacji przeczytaj w pe?nym Newsie...
Dodał: Mario75 W kategorii: Filmy Czytań: [19700] Komentarzy: [2]

RED MOOSE podsumowanie biegu na orientacj? organizowanej przz SPZ S?upsk

ASG Bieg na orientacj? " RED MOOSE " zorganizowany przez SPZ odby? si? dnia 2010.04.11 Z zadeklarowanych 40-stu uczestników, dotar?o 20-stu. Bieg by? du?ym wyzwaniem i pokonywaniem swoich s?abo?ci. Teren pi?kny. Trasa liczy?a ok 15km. Obci??enie ??czne ok 20kg bez wody i jedzenia. Uczestniczy?y takie Teamy ASG jak: 13 Pomorska Brygada Piechoty 75th Rangers RGT Koszalin Ghost Team S?upsk Panthera L?bork S?upski Pluton Zwiadowczy
NAGRODA PRZECHODNIA "RED MOOSE" TRAFI?A DO SEZAMKA. GRATULACJE!
Film z przemówienia ko?cowego Barracudy w pe?nej cz??ci Newsa. Zdj?cia wykonywa? Korespondent KOALICJI PÓ?NOC Marduk. Niebawem zapewne je ujrzymy. Czytaj wi?cej...
Dodał: Mario75 W kategorii: Filmy Czytań: [18698] Komentarzy: [3]

Rats Umiera !

Rats Umiera ! Taki komunikat mogli?my zobaczy? niedawno na forum Rats S?upsk. Banner który og?asza smutny komunikat, wypowied? Grzebienia z Rats S?upsk oraz s?owa Millera, Kocura i Borka na temat tego wydarzenia znajdziecie w pe?nym tek?cie Newsa. Z?owieszcze chmury nadci?gn??y nad Team RATS S?upsk.
Na zdj?ciu Grzebie? RATS S?upsk
czytaj wi?cej...
Dodał: Mario75 W kategorii: Filmy Czytań: [18715] Komentarzy: [5]

Wspomnie? czar - IVO II

Materia? na serial z IVO II jest w trakcie obróbki. Mo?liwe, ?e dwóch re?yserów zrobi swoje autorskie odcinki. Patol zajmuje si? produkcj? w Koazlinie, a Mardukowi dowioz? materia?y w tygodniu i b?dzie produkowa? w Dar?owie. Jednak aby Wam si? do tego czasu bardzo nie ci?gn??o Marduk stworzy? prezentacj? zatytu?owan? "IVO JIMA II WSPOMNIENIA"
Zapraszam do obejrzenia...
Dodał: Mario75 W kategorii: Filmy Czytań: [20716] Komentarzy: [2]

Zasady airsoftowe (Prawo ASG)

ZASADY ASG Preambu?a Niniejszy zbiór powsta? w celu ujednolicenia podstawowych zasad airsoft, funkcjonuj?cych dotychczas jako niepisany kodeks honorowy jego mi?o?ników. Zbiór ten nie pozostaje w sprzeczno?ci z prawem powszechnym i jest prawu powszechnemu podporz?dkowany. Stanowi nakre?lenie i zgromadzenie w formie jednego dokumentu zasad powszechnie dot?d stosowanych, jako, ?e airsoft'em zajmuj? si? wy??cznie ludzie uczciwi, przestrzegaj?cy zasad fair play, którym przy?wieca idea wspólnej, dobrej zabawy z uwzgl?dnieniem wszystkich zasad bezpiecze?stwa i dla których nie jest podstawowym celem osi?gni?cie zwyci?stwa za wszelk? cen? oraz uzyskanie jak najwi?kszej ilo?ci trafie?, czy te? wykazanie w jakikolwiek inny sposób wy?szo?ci nad innymi mi?o?nikami airsoft. Zebranie zasad airsoft w formie jednolitego dokumentu, u?atwi ich konsekwentne przestrzeganie, a tak?e ustandaryzuje airsoft na terenie ca?ego kraju.
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Zasady i prawo ASG Czytań: [18843] Komentarzy: [0]

M?odo??, ?wie?o??... a my narzekamy.

M?odo??, ?wie?o??... a my narzekamy. Piotr "Wroobel" Wróblewski Kolejny raz do przemy?le? sk?oni?a mnie ogromna ilo?? nieprzychylnych komentarzy dotycz?cych s?abego stanu naszego ?rodowiska, który to spowodowany jest g?ównie pojawieniem si? ogromnej ilo?ci m?odych „graczy” ( cholera, jak ja nie lubi? tego s?owa ). Po g??bszym zastanowieniu zada?em sobie pytanie: czego my chcemy od tych m?odych?
?ród?o: http://blog.gunfire.pl/
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [19284] Komentarzy: [9]

Wypadek TU-154

Jak pewnie wszyscy ju? wiemy dzisiaj rano o godz 8:56 naszego czasu rozbi? si? samolot rz?dowy na którego pok?adzie by?y wszyscy znacz?cy politycy oraz dowódcy wszystkich formacji wojskowych mi?dzy innymi dowódca WP generera? G?gor Wi?kszo?? osób znajduj?cych si? w moim otoczeniu jest wielkim szoku. Wszyscy przedstawiciele Koalicji Pó?noc ??cz? si? w ?alu i sk?ada kondolencje rodzinom osób które zgin??y tym przykrym dla ca?ego kraju wypadku. Lista pasa?erów samolotu w dalszej cz??ci newsa...
Dodał: Marduk W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [17250] Komentarzy: [0]

Wycofanie si? z KSA przez SPZ

W Pon 23:58, 05 Kwi 2010 ukaza?o si? o?wiadczenie dowódcy SPZ informuj?ce o zerwaniu Koalicji S?upskiego Airsoftu z Rats S?upsk.
"W okresie ostatnich kilku miesi?cy pojawi?o si? wiele zawirowa? dotycz?cych KSA. Po raz kolejny pojawi?y si? problemy z kooperacj? g?ównych dru?yn wchodz?cych w sk?ad koalicji. S?upski Pluton Zwiadowczy podj?? jednog?o?n? decyzj?..." Miller44 SPZ S?usk czytaj wi?cej....
?ród?o: http://www.asgslupsk.fora.pl/uwagi-i-pytania,29/wycofanie-sie-z-ksa-przez-spz,2431.html
Dodał: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [18943] Komentarzy: [3]

FRONT LINE 28-30 maja 2010r Ustka

W imieniu grupy SHAFT ATU pragn? zaprosi? wszystkich zainteresowanych na pierwszy tego typu, zlot mi?o?ników ASG w Ustce, pod kryptonimem "FRONT LINE" . Planowany termin zlotu : 28-30 maja 2010r.
strona Front Line:Link strona Orgów: http://www.shaft.fora.pl/
Dodał: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [18198] Komentarzy: [4]

M4A1 MAX SYSTEMA PTW (CHALLENGE KIT)

Relacja Milo Rats S?upsk odno?nie repliki M4A1 MAX SYSTEMA PTW (CHALLENGE KIT) "Mam t? przyjemno?? zaprezentowa? pierwsze wra?enie z M4A1 Systema PTW. Szczerze mówi?c to nie wiem od czego mam zacz??. Tu wszystko, dos?ownie jest inne od replik, które mia?em przyjemno?? opisywa?."
Dalsza cz??? relacji wraz ze zdj?ciami i filmikiem w pe?nym News'ie.
?ród?o: http://www.ratsslupskasg.fora.pl/repliki-i-ogolna-ich-problematyka,18/m4a1-max-systema-ptw-v2008-challenge-kit,140.html
Dodał: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [23911] Komentarzy: [11]

M4A1 GFC - ulubiony karabinek Rangers :)

"Kolejna eMka" - tak zapewne skwituj? nowy produkt malkontenci. Repliki z rodziny Armalite ciesz? si? bowiem w airsofcie nies?abn?c? popularno?ci?. Osoba planuj?ca zakup repliki M4A1 stoi przed nie lada dylematem. Do wyboru ma produkty producentów takich jak: Classic Army, G&G, G&P, ICS, VFC, King Arms, Deep Fire, Boyi, JG. Teraz tak?e GFC – chi?ska produkcja dla sklepu Gunfire.pl Testowane M4 jest o tyle ciekawe, ?e obiecuje cz??ci wysokiej jako?ci i wysok? pr?dko?? wylotow?, za cen? ni?sz? ni? producenci z Tajwanu i Hongkongu.
Autor: Kmieciu4ever Autor zdj??: szalony jack pirat czytaj wi?cej...
Dodał: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [22144] Komentarzy: [0]

Wejscie Amerykanskiej State Police

Otó? drodzy airsoftowcy tak to si? robi na zachodzie ale osobi?cie wole nasze polskie klimaty :D
w razie W podaje jeszcze link :D Youtube
Dodał: Marduk W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [21558] Komentarzy: [5]

Produkty Blade Tech podst?pne w ofercie RedWolf Airsoft

Nie wiem ile osób spo?ród Koalicjantów czyta zagraniczne strony o tematyce ASG a ile ogranicza sie tylko do polskich odpowiedników dlatego pozwoli?em sobie przedstawic newsa który pojawi? si? na stronie Red Wolf'a
Link: sklep RedWolf Airsoft
Dodał: Marduk W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [21509] Komentarzy: [2]

SPRAWOZDANIE Z IWO JIMY II

IVO JIMA II Bitwa o wysp? IVO JIMA ju? si? zako?czy?a. W tym starciu bra?y udzia? dwie strony: ameryka?ska oraz japo?ska. Wielu ?o?nierzy poleg?o chwalebnie w boju, wielu prze?y?o i godnie reprezentowa?o swój kraj. Do ostatniej kropli krwi bronili swoich ziem Japo?czycy. Amerykanie natomiast zawzi?cie chcieli im je odebra?.
...
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Relacje Czytań: [18638] Komentarzy: [5]

ICS - repliki firmy I Chih Shivan Enterprise Taiwan w jej ta?szej odmianie czyli Universal Version

Repliki firmy ICS uchodz? za „najlepsze z najlepszych” – niestety nie nale?? do tanich. Za klasyczne M4A1 zap?aci? trzeba 1150 z?otych. Ta?sza wersja z plastikowym body ok 800 z?otych. Cho? pomimo wysokiej ceny ch?tnych na repliki „I Chih Shivan” nie brakuje, producent innowacyjnych eMek (i nie tylko) zdecydowa? si? zawalczy? o klienta z mniej zasobnym portfelem. Jesieni? roku 2008 na rynek wesz?a pierwsza replika linii Universal, koncepcyjnie podobna do tanich odmian G&G, oferuj?ca „to samo w ta?szym opakowaniu”. Od wersji znanej i lubianej od lat, repliki maj? odró?nia? si? tylko i wy??cznie materia?em z którego wykonano korpus i chwyt transportowy. Mamy tu wi?c do czynienia z zupe?nie inn? strategi? ni? w przypadku np. Sport Line CA.
Autor: Andrzej Hypki Autor zdj??: Andrzej Hypki
Recenzj? czytaj dalej...
Dodał: Mario75 W kategorii: Relacje Czytań: [21949] Komentarzy: [3]

No?em w g?ow? za oszukiwanie w "Counter-Strike"

Je?li lubisz u?ywa? kodów, graj?c w gry, uwa?aj, gdzie to robisz. Na pewno nie próbuj tego w kawiarenkach internetowych. 17-letni Chi?czyk z prowincji Jilin to zrobi? i sko?czy? z 30-centymetrowym no?em w czaszce. Na szcz??cie narz?dzie nie uszkodzi?o ?adnej t?tnicy ani obszaru odpowiedzialnego za motoryk? cia?a. Ale nie ka?dy musi mie? tyle szcz??cia...
czytaj wi?cej.... w tym równie? zdj?cie nastolatka z no?em w g?owie na stole operacyjnym... News znaleziony przez Fubara 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
?ród?o: http://koalicjapolnoc.phorum.pl/viewtopic.php?f=30&t=286
Dodał: Mario75 W kategorii: Relacje Czytań: [19331] Komentarzy: [0]

MILSIM i system MCS (Milsim Combat System)

Krótki, spójny i zrozumia?y - Milsim Combat SystemZ po?ród ró?nych dzia?aj?cych systemów Milsim najbardziej przejrzysty, konkretny i spójny wg. mnie jest system MCS (Milsim Combat System). Poni?ej pozwol? sobie przedstawi? jego zasady. Na szcz??cie nie jest to par?na?cie stron przepisów oraz dodatkowych par? stron errat. MCS jest kwintesencj? wcze?niejszych systemów. Zmiany wcze?niejszych systemów powodowa?y w?a?nie opisywany wy?ej przerost tre?ci, dlatego te? MCS zosta? napisany od nowa w oparciu o wile lat przemy?le? i do?wiadcze?. Moim zdaniem jest najbardziej klarownym systemem symulacji militarnych.

Les?aw: "Kompleksowy zestaw regu? obejmuj?cy zarówno zasady trafie?, kart ran jak i limity ammo, magazynki, zasady dla pancerzy, ect... System stworzony g?ównie na potrzeby "MilSim 48h" i innych milsimów organizowanych przez SSInc. " Czytaj wi?cej... ?ród?o: http://www.milsim.pl/viewtopic.php?f=26&t=307

Dodał: Mario75 W kategorii: Milsim Czytań: [31260] Komentarzy: [12]

?yczenia Wielkanocne

Grafika autorstwa W?odo
?eby ammo nie brakowa?o, ?eby aku zawsze dzia?a?o :) Givera nigdy si? nie zacina?a, a celno?? jak po sznurku by?a sta?a :) ...a przede wszystkim ?eby Wam si? dzieci replik nie czepia?y i GB nie p?ka?y ASG Maniakom ze wszystkich znanych KOALICJI PÓ?NOC Teamom oraz wszystkim walecznym niezrzeszonym wojownikom ?yczymy Mokrego ?migusa Dyngusa i wodnego arsena?u w kieszeni Smacznego jajka i rodzinnego ?niadanka Przede wszystkim zdrowia, ?eby?cie na spotkania ASG cz?sto zagl?dali chorobami nie zm?czeni :)
Grafika autorstwa W?odo
Dodał: Mario75 W kategorii: ?yczenia i Podzi?kowania Czytań: [21120] Komentarzy: [4]

Kestrel prezentuje prototyp PWASG

Firma Kestrel zaprezentowa?a na ostatnich targach IWA 2010 prototyp PWASG. Jego cena uzale?niona jest od zainteresowania na rynku. Prototyp nie posiada uzbrojenia ani opancerzenia. Lekki pancerz ma by? dost?pny w dwóch konfiguracjach. Dodatkowo uniwersalny uchwyt na jedn? replik? z mo?liwo?ci? obrotu o 90'.
Personal Wehicle ASG zobacz zdj?cie prototypu i czytaj wi?cej...
Dodał: Mario75 W kategorii: ?yczenia i Podzi?kowania Czytań: [20176] Komentarzy: [10]

Demony Wojny 6 czerwiec 2010

Imprez? organizuje Grupa Airsoftowa Panthera L?bork Zlot ma odby? si? 6-tego czerwca 2010r w miejscowo?ci: T?uczewo/Linia Informacje: www.demonywojny.vixo.pl oraz w temacie: Link
czytaj wi?cej...
Dodał: Mario75 W kategorii: Zloty Czytań: [19940] Komentarzy: [6]
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Homemade Libia Alice Custom LIGA ASG Arctic Combat Skarby... Odda? r?k? Podcast ASG Radio ASG Tajna bro? KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:32,216
Wczoraj:35,236
W tym tygodniu:135,779
W tym miesiącu:719,357
W tym roku:719,357
Wszystkich:57,436,857
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: