Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosów]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:57
Zachód słońca: 15:23
Dzień trwa:
8 Godzin 26 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:08
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwa August 2010

Komiks by W?odo vol 2 Aesgowiec i kamufla?

Komiks by W?odo "Aesgowiec i kamufla?" AeSgowiec vol.2
Czytaj wi?cej...
Dodał: Mario75 W kategorii: Czytań: [17554] Komentarzy: [10]

Black Widow S?upsk Team do??cza do Koalicji

Mario.75: Jeste?my dumni i? do grona Koalicjantów do?czaj? ludzie z Teamu Black Widow S?upsk na czele z D-c? Dareckim. rozmowy trwa?y ju? jaki? czas, ale dopiero w t? niedziele przeprowadzili?my g?osowanie nad przyj?ciem Black Widow w szeregi Koalicji.
Dodał: Marduk W kategorii: Teamy Czytań: [25284] Komentarzy: [13]

Little War 4 Operacja Samen

Zawis?y czarne chmury nad ZachodnioPomorsk? imprez? Little War 4 Operacja Samen.
Przeczytajcie w dalszym tek?cie co b?dzie z Little War 4 Operacja Samen w tym roku...
Dodał: Mario75 W kategorii: Teamy Czytań: [19801] Komentarzy: [6]

Pozornie trywialne cz.4 - celowanie mechanicznymi przyrz?dami celowniczymi.

Pozornie trywialne cz.4 – celowanie mechanicznymi przyrz?dami celowniczymi. Kiedy mamy ju? za sob? omówione typy mechanicznych przyrz?dów celowniczych oraz ich zgrywanie, co przedstawi?em w poprzednim artykule, teraz mo?emy zaj?? si? sposobem ich wykorzystania dodaj?c do zagadnienia cel. Dla uproszczenia, podejdziemy do sprawy „sportowo” patrz?c na obszar w jaki chcemy trafi? jak na czarne ko?o „dziesi?tki” na sportowej tarczy strzeleckiej. Artyku? raczej dla entuzjastów strzelania do papieru ni? do „dwuno?nych drapie?ników” ;)
Foto: mil.gov
Dodał: Sundowner W kategorii: Teamy Czytań: [18189] Komentarzy: [4]

Technologia przysz?o?ci wkroczy?a w tera?niejszo??

Informacje wyszuka?, zebra? i okrasi? tekstem: Mario.75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Wszem i wobec wiadomo i? technologia, któr? cz?sto ogl?damy w filmach SF wkracza szybkimi krokami do wspó?czesnego ?wiata zbroje?. Wiele tych technologii po latach s?u?y i nam w ?yciu codziennym, w cywilnym ?wiecie. Najdobitniejszym przyk?adem jest cho?by internet, przy pomocy którego czytacie ten tekst, a który zosta? wymy?lony na potrzeby wojska. Wró?my jednak do najnowszych ciekawych News. Jak donosi: www.gizmag.com Link Producent broni, firma FN Herstal stworzy?a urz?dzenie, na wzór czarnej skrzynki, która wykorzystywana jest w samolotach. Urz?dzenie "Black Box" zlicza liczb? strza?ów, d?ugo?? serii, mierzy si?? ognia i wykrywa zatrzymanie pracy z powodu np. zaci?cia si? mechanizmów w karabinie. Czarna skrzynka jest tak zaprojektowana, ?e mo?e by? u?yta z ka?dym rodzajem broni, usprawnia proces konserwacji i pozwala przesy?a? informacje o po?o?eniu, dzi?ki wbudowanemu odbiornikowi GPS.
Urz?dzenie zasilane jest z niewymiennej baterii, która starcza, jak twierdzi producent, na 10 lat i pozwala wykona? 100 000 sekwencji zapisu. FN Herstal's Black Box jest cz??ci? systemu Armatronics, który pozwala komunikowa? si? i przesy?a? niezwykle przydatne informacje do centrum dowodzenia w czasie wykonywania misji. Urz?dzenie pozwala te? zidentyfikowa? ?o?nierza, który go u?ywa, poniewa? posiada unikalny numer identyfikacyjny. Pójd?my jednak dalej za tropem nowych zintegrowanych systemów indywidualnego wspó?czesnego ?o?nierza. Czytaj dalej...
Dodał: Mario75 W kategorii: Teamy Czytań: [17451] Komentarzy: [0]

Special Forces Airsoft Team - Szczecin

W cyklu, w którym przedstawia? b?dziemy Teamy ASG pragn? przedstawi? Special Forces Airsoft Team. Z Radziem D-c? Special Forces Airsoft Team wspó?pracowa?em w sztabie Calmlandi na PanzrerFaust IV co owocowa?o doskona?ym zgraniem, a po zlocie wspólnym pomys?em podj?cia wspó?pracy. Wspó?cze?nie wiele Teamów ASG chcia?oby do??czy? do KOALICJI PÓ?NOC. Zarówno z Koszalina, Szczecina, Ko?obrzegu, S?upska. Jednym z nich jest Special Forces Airsoft Team, ze Szczecina Zatem do rzeczy. Poznajmy bli?ej Special Forces Airsoft Team.
Grupa Special Forces Airsoft Team powsta?a w pa?dzierniku 2006 roku w Szczecinie, co czyni ja jedn? ze starszych grup w mie?cie. Pocz?tkowo grupa mia?a charakter typowo airsoftowy, jednak z biegiem lat jej profil si? rozszerzy?, i obecnie zajmuje si? zagadnieniami z zakresu militarno-survivalowego. Czytaj wi?cej...
Dodał: Mario75 W kategorii: Teamy Czytań: [28404] Komentarzy: [10]

Weekend Zwiadowców

Termin: 04-05.09.2010 Miejsce: Kolsko Organizator: Strona Organizatorów: www.polskiejednostkispecjalne.org Link WEEKEND ZWIADOWCÓW. DWUDNIOWE SZKOLENIE TAKTYCZNO - METODYCZNE DLA FORMACJI REKONSTRUKCYJNO - AIRSOFTOWYCH
Zdj?cie: www.army.mil
G?ównym celem imprezy jest wymiana do?wiadcze?, nauka oraz wspó?praca pomi?dzy osobami zrzeszonymi w grupach i formacjach rekonstrukcyjnych i airsoftowych, jak i niezrzeszonymi, zainteresowanymi tematyk? imprezy. Realizacja szkolenia odbywa? si? b?dzie... czytaj wi?cej...
Dodał: Mario75 W kategorii: Teamy Czytań: [15470] Komentarzy: [3]

BASIC LIFE SUPPORT

Aby poradniki mia?y sens, a zdobywana wiedza uk?ada?a si? w spójn? ca?o??, musz? po?wi?ci? nieco miejsca na opisanie podstaw psychologii ratunkowej, która nale?y do wyj?tkowo ci??kich zagadnie? dla osób zajmuj?cych si? analiz? zachowa? zawodowo. Spokojnie.. postaram si? by nie rozmieni? si? na drobne i jedynie zarysowa? problem w najistotniejszych moim zdaniem kwestiach.
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Dodał: Dooode W kategorii: Czerwona Taktyka Czytań: [19307] Komentarzy: [1]

"Ostatnia Misja" Podsumowanie

"Ostatnia Misja" Podsumowanie - 20.06.2010 Nadole Technofilia Organizator: Technofilia 13 Pomorska Brygada Piechoty Tekst: Technofilia
"Ostatnia Misja" by?a prawdopodobnie ostatni? tak du?? imprez? CQB w Nadolskim hotelowcu. Na zlocie stawi?o si? blisko 100 osób z czego oko?o 30 stawi?o si? dzie? wcze?niej aby si? po integrowa? przy ognisku. No ale po kolei... wi?cej czytaj w pe?nym News...
Dodał: Mario75 W kategorii: Czerwona Taktyka Czytań: [27062] Komentarzy: [16]

Blady Reporta?: Zlot Pojazdów Borne 2010

Ogromny zlot, pe?no profesjonalnych ekip telewizyjnych i tylko jeden reporter, który umie poliza? si? po ?okciu - oto Blady i jego film ze zlotu w Bornym Sulinowie.
Dodał: Blady W kategorii: Czerwona Taktyka Czytań: [26392] Komentarzy: [15]

BASIC LIFE SUPPORT

Nasza wspólna pasja z za?o?enia wi??e si? z du?ym prawdopodobie?stwem wyst?pienia urazów, zaczynaj?c od otar?, si?ców, krwawie?, ko?cz?c na z?amaniach, czy nawet zatrzymaniu akcji serca. Warto by ka?dy zna? chocia?by podstawy udzielania pierwszej pomocy.
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
millitaryphotos.com
Dodał: Dooode W kategorii: Czerwona Taktyka Czytań: [19974] Komentarzy: [4]

(NIE)Potrzebne modyfikacje

Pewnie wi?kszo?? z nas spotka?a si? z ró?nego rodzaju modyfikacjami broni, które mo?e i wydaj? si? "fajne" lecz na d?u?sz? met? s? niepotrzebne i tylko nas spowalniaj?.
Czytaj i zobacz wi?cej...
Dodał: Marduk W kategorii: Czerwona Taktyka Czytań: [17729] Komentarzy: [0]

DIY - Kontrastowa muszka

Po moim wcze?niejszym artykule dotycz?cym mechanicznych przyrz?dów celowniczych dosta?em kilka zapyta? dotycz?cych mojej modyfikacji muszki widocznej na zdj?ciu tytu?owym artyku?u. Postanowi?em wi?c napisa? o modyfikacji muszki AR15 do postaci wysoko kontrastowej.
Dodał: Sundowner W kategorii: Warsztat Czytań: [18108] Komentarzy: [3]

Wojsko kusi etatami. Zg?osisz si? na ochotnika?

Wojsko kusi etatami. Zg?osisz si? na ochotnika? Przedruk z www.uniface.pl KA?DY KTO ZG?OSI SI? Z KOLEGÓW I KOLE?ANEK DO NSR PROSZONY JEST O KONTAKT Z KORESPONDENTEM KOALICJI PÓ?NOC MARDUKIEM NA PW, E-MAIL CZY GG. KONTAKT POTRZEBNY B?DZIE DO STWORZENIA ARTYKU?U. JE?LI B?DZIESZ CHCIA?/CHCIA?A ZACHOWAMY ANONIMOWO??.
Narodowe Si?y Rezerwowe kusz? nowym spotem reklamowym. Ka?dy, komu bliskie jest bezpiecze?stwo ojczyzny mo?e pój?? do woja. Nie mo?e tylko ba? si? huku armat, t?oku na poligonie i wojskowej musztry. Reszta przyjdzie sama. Narodowe Si?y Rezerwowe tworz? ?o?nierze rezerwy, którzy ochotniczo zawarli kontrakt na pe?nienie s?u?by wojskowej w rezerwie i pozostaj? w dyspozycji do wykonywania zada? w przypadku realnych zagro?e? militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i poza granicami pa?stwa. Jest to wyselekcjonowany... W pe?nym tek?cie równie? spot reklamowy z YT...
Dodał: Mario75 W kategorii: Warsztat Czytań: [18136] Komentarzy: [9]

Indywidualne obowi?zki cz?onków patrolu

Indywidualne obowi?zki cz?onków patrolu - Autor HoHoL Tekst nades?any do KOALICJI PÓ?NOC przez HoHoL. Autor: HoHoL 8KPG http://8kpg.pl/ Warto?? bojowa pojedynczego ?o?nierza na polu walki jest niewielka. Warto?? niezorganizowanej bandy jest jeszcze mniejsza. W dobrze zorganizowanej i wyszkolonej grupie wyst?puje efekt synergii, wspólnie dzia?aj? skuteczniej ni? mog?oby to wynika? z ich liczebno?ci.
Foto: www.defense.gov
Je?eli chcemy my?le? powa?nie o prowadzeniu dzia?a? patrolowych musimy si? pogodzi? z faktem i? cz?onkowie patrolu s? odpowiedzialni za pewne sfery dzia?a?. Wymaga to od nich pewnych naturalnych...
Dodał: Mario75 W kategorii: Warsztat Czytań: [17709] Komentarzy: [3]

Biuro Operacji Antyterrorystycznych

Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy G?ównej Policji, jest jednostk?, która wykonuje najci??sze zadania nale??ce do polskiej policji. Ich dzia?alno?? wycelowana jest w Zorganizowan? przest?pczo??, dokonuj? oni zatrzyma? dla Centralnego Biura ?ledczego. Uwa?a si? ich za Elit? w szeregach polskiej Policji.
Dodał: SpatekKSP W kategorii: Warsztat Czytań: [18800] Komentarzy: [5]

Nowe szaty MSBS

W Wojskowej Akademii Technicznej zaprezentowano nowy wygl?d elementów Modu?owego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 milimetra. Pokaz w WAT mia? miejsce 3 sierpnia, ale ze wzgl?dów prawnych publikacja zdj?? nowego wygl?du broni mo?liwa by?a dopiero po kilku dniach. Zespó? pod kierownictwem Adama Gawrona opracowa? makiety subkarabinka z luf? o d?ugo?ci 255 milimetrów w uk?adzie bezkolbowym oraz karabinek podstawowy w kolb?.
Dodał: W kategorii: Warsztat Czytań: [22107] Komentarzy: [3]

Nowe wyposa?enie brytyjskich ?o?nierzy

Nowe wyposa?enie brytyjskich ?o?nierzy ?ród?o: www.altair.com.pl Brytyjczycy ujawnili nowy zestaw wyposa?enia osobistego ?o?nierzy Personal Equipment and Common Operational Clothing (PECOC). Mo?e on trafi? on do jednostek w 2012.
Nowy zestaw rozwijany jest przez zespó? ds. wyposa?enia osobistego ?o?nierzy, Defence Equipment and Support's Personal Combat Equipment (PCE) Team. Wykorzystali oni zupe?nie nowe elementy, jak he?m, i istniej?ce ju? rozwi?zania, w tym stosowany obecnie wzór munduru oraz kamizelk? kuloodporn? Zdj?cia i oraz reszt? opisu znajdziesz w pe?nym tek?cie....
Dodał: Mario75 W kategorii: Warsztat Czytań: [17974] Komentarzy: [8]

20-22 sierpnia 2010, STALKER, Nadole

20-22 sierpnia 2010, STALKER, Nadole Autor: Punisher Termin to 20 - 22 sierpnia 2010, zaczynamy w godzinach popo?udniowych/wieczornych w pi?tek (co by lud pracuj?cy móg? spokojnie wróci? z zak?adów, zabra? swoje gumowane p?aszcze, maski p-gaz i torb? z prowiantem i przyturla? si? do Nadola). Ko?czymy po po?udniu w niedziel?, tak wi?c 2 noclegi, chocia? czasowo wyjdzie oko?o 48h.
29.05.1998r. W Polskiej Elektrowni J?drowej ?arnowiec dosz?o do awarii. Dosz?o do przegrzania i cz??ciowego stopienia rdzenia reaktora i wybuchu chemicznego wodoru powsta?ego w wyniku awarii systemu ch?odzenia, zosta?a rozerwana obudowa reaktora i budynek w którym si? mie?ci?. Dosz?o do bezpo?redniej emisji do atmosfery i otoczenia elektrowni materia?ów radioaktywnych z wn?trza reaktora 6.06.1998r. Zdaniem raportu, w sk?ad którego...
Dodał: Mario75 W kategorii: Zloty Czytań: [20013] Komentarzy: [1]

Pozornie Trywialne cz.3 - Mechaniczne przyrz?dy celownicze.

Zgodnie z zapowiedzi?, dzisiaj zaczniemy o mechanicznych przyrz?dach celowniczych. Zapraszam do lektury.
Dodał: Sundowner W kategorii: Strzelanie Czytań: [31012] Komentarzy: [7]

Logistyka

Logistyka Autor: Leon Team 30 Dar?owo Wspó?czesne pole walki to nie tylko jednostki wojskowe walcz?ce na pierwszej linii frontu ale te? szeroko rozumiana Logistyka, bez której brygady pancerne stan??yby w miejscu z braku paliwa a ?o?nierze siedzieliby g?odni w okopach i kl?li na brak podstawowego zaopatrzenia.
Z racji tego ?e mam przyjemno?? pracowa? w jednej z Jednostek Wojskowych zajmuj?cych si? zaopatrywaniem ?o?nierzy „w linii” , chcia?bym Kolegom przedstawi? stosunkowo nowy ( powsta?y 4 lata temu ) Rodzaj Si? Zbrojnych RP, czyli…
Dodał: Mario75 W kategorii: Strzelanie Czytań: [18841] Komentarzy: [6]

Wiek inicjacji

Wiek inicjacji Autor: Piotr "Procent" ?opaci?ski Przedruk z: http://blog.gunfire.pl/ wg. porozumienia z GFC Group Ostatnio przeczyta?em, ?e ?redni wiek inicjacji seksualnej Polek wynosi 19 lat i jest o rok wy?szy od ?redniej europejskiej. Najwcze?niej w Europie zaczynaj? za to wspó??y? Dunki – 16,6 roku. No dobra… nie o tym b?dzie ten wpis :) .
Wielu z Was pewnie za?ama?o r?ce, bo ju? mia?o nadzieje, ?e przeczyta co? pikantnego o m?odych dziewcz?tach. Na pocieszenie powiem, ze b?dzie o m?odych ch?opcach…
Dodał: Mario75 W kategorii: Strzelanie Czytań: [16858] Komentarzy: [2]

?wiczenia taktyczzne KSD 5.08.2010

W dniu 5.08.2010 Koszali?skie Si?y Desantowe, zorganizowa?y ?wiczenia taktyczne po??czone z integracj? ;D
Dodał: SpatekKSP W kategorii: Zielona Taktyka Czytań: [17726] Komentarzy: [0]

Manewry Koalicji Pó?noc Ko?czewo 2010731 - 20100801

Manewry Koalicji Pó?noc Ko?czewo 2010731 - 20100801 Autor: Mario.75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Materia? filmowy: Ghost Team S?upsk KOALICJA PÓ?NOC Zdj?cia i monta? filmu: Patol 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Manewry Koalicji Pó?noc Teamy uczestnicz?ce: 75th Rangers RGT Koszalin Ghost Team S?upsk RRoK Navy Seals Koszalin Czas: 20100731-20100801 Miejsce: Ko?czewo pod S?upskiem
Przybyli?my na miejsce w sobot? wieczorem w celu integracji Koalicjantów. Na dzie? nast?pny przewidziano bowiem Manewry Koalicji Pó?noc, które by?y g?ównym celem wyjazdu. Dojechali Koledzy i Kole?anka Bones od Bia?ogardu, przez Koszalin, Rowy, S?upsk do Ko?czewa. Cel: wspólne ?wiczenia Milsimowe aby wzajemnie uzupe?ni? swoje do?wiadczenia we wspólnym dzia?aniu podczas wi?kszych imprez ASG. Scenariusz Milsima opracowa? D-ca GTS Terenowy. Scenariusz zosta? oparty o zasady MCS. Takie same zasady stosowali?my ostatnio podczas Milsima z Cannabis Commando i Team 40/30/20. Zobacz film, czytaj wi?cej...
Dodał: Mario75 W kategorii: Zielona Taktyka Czytań: [16161] Komentarzy: [3]

Pozornie trywialne cz.2: o magazynkach c.d.

W pierwszym artykule próbowa?em przybli?y? zagadnienie optymalnego dostarczania ?wie?ego, pe?nego magazynka do broni i zagadnie? z tym zwi?zanych. Dzisiaj spróbuj? przedstawi? ogólnie przyj?ty podzia? prze?adowa? z ich zastosowaniem. Zapraszam do lektury.
Dodał: Sundowner W kategorii: Strzelanie Czytań: [19309] Komentarzy: [4]

Uk?adanka ze ?mierciono?n? niespodziank? w ?rodku

Co mo?e kry? kostka zbudowana z pozornie zwyk?ych metalowych klocków? Jedno jest pewne, lepiej nie próbowa? jej przenie?? przez kontrol? na lotnisku....
Dodał: W kategorii: Strzelanie Czytań: [17430] Komentarzy: [2]

Wyposa?enie - czyli z czym na wojn?

Wyposa?enie - czyli z czym na wojn? - Autor HoHoL Tekst nades?any do KOALICJI PÓ?NOC przez HoHoL. Autor: HoHoL 8KPG http://8kpg.pl/ „Wojenko, wojenko, có?e? ty za pani, ?e za tob? id? ch?opcy malowani”. Bez strachu nie b?dziemy rozpatrywa? problemu dlaczego id?, skupimy si? na tym z czym id? i gdzie to nosz?.
Foto: www.defense.gov
W terenie przyjdzie wam dzia?a? w ró?norakich warunkach i ca?e wyposa?enie powinno by? odpowiednio do nich dostosowane. Inny sprz?t zabierzecie do szturmu na budynek a inny na pi?ciodniowy patrol w górach. Aby u?atwi? zarz?dzanie i konfiguracj? tym sprz?tem powsta?a koncepcja trzech linii wyposa?enia. Czytaj wi?cej....
Dodał: Mario75 W kategorii: Strzelanie Czytań: [26064] Komentarzy: [18]

Blady K?cik Filmowy: Iron Man 2

Z archiwum wydobywam recenzj? najbardziej wyczekiwanego sequela filmu o superbohaterze, by zawie?? si? wielce i bole?nie.
Dodał: Blady W kategorii: Filmy Czytań: [17389] Komentarzy: [1]
Kalendarz
<< Listopad 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Act od Valor Combat Odda? r?k? Zwyci?zcy wrzesie? Alice Custom Tajna bro? Niemcy zamykaj? LIGA ASG Radio ASG ?o?nierz Specnazu
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:25,566
Wczoraj:35,423
W tym tygodniu:103,845
W tym miesiącu:940,834
W tym roku:6,965,635
Wszystkich:55,454,039
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: