Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosów]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:39
Zachód słońca: 15:36
Dzień trwa:
8 Godzin 57 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:36
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwa December 2010

Szybko?? i zaskoczenie

?o?nierze Grupy Rozpoznawczej w PKW w Afganistanie, codziennie uczestnicz? w konwojach, patrolach czy te? we wspó?dzia?aniu ze ?mig?owcami realizuj? dzia?ania aeromobilne tj. rozpoznanie powietrzne z jednoczesnym wysadzeniem desantu naziemnego.
foto. st.chor. Adam Roik
Jednak ich g?ównym zadaniem jest pozyskanie i analiza ró?nego rodzaju informacji.
Dodał: harper W kategorii: Czytań: [9481] Komentarzy: [0]

Podsumowanie roku oczyma BLACK WIDOW S?UPSK KP

Jako, ?e 2010 rok chyli si? ku ko?cowi nadejsz?a wiekopomna chwila na krótkie podsumowanie. W telegraficznym skrócie przy akompaniamencie Linkin Park przedstawiamy to co dzia?o si? w mijaj?cym roku. Jak mawiaj? czarnoskórzy Rosjanie hew e najs ?oczing...
Dodał: Darecki W kategorii: Czytań: [12284] Komentarzy: [0]

G?upota czy prowokacja

Na stronie portalu RMF 24 ukaza? si? troszk? nieprzyjemny dla ca?ego ?rodowiska artyku? pt: "Urz?dzili survival w o?rodku prezydenckim w Juracie".
Zdj?cia zaczerpni?te z "RMF24"
Chcia?bym by?cie zapoznali si? z tematem jak kto? próbuje kopa? pod nami do?ki bo wida? (przynajmniej wg Patola i mnie) ?e sprz?t jakiego u?ywaj? jest tandetny.
Dodał: Marduk W kategorii: Czytań: [12971] Komentarzy: [8]

Znaki dowodzenia/patrolowe VOL II

Znaki dowodzenia/patrolowe VOL II HoHoL 8 Kompania Piechoty Górskiej Materia? by HoHoL Znaki patrolowe pokazuje si? ZAWSZE s?ab? r?k? (lewa dla prawor?cznych) i na wysoko?ci twarzy bo tam z zasady odruchowo kierujemy wzrok.
Co mo?e oznacza? ten znak? W pe?nym News wyt?umaczy lub przypomni Wam znaki niewerbalne HoHoL
Po przekazaniu znaku patrolowego powinien by? on po linii przekazany dalej przez wszystkich cz?onków patrolu.
Dodał: Mario75 W kategorii: Czytań: [14757] Komentarzy: [0]

Symulacja pola walki

Zredagowa?: Mario.75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC W Milsimach staramy si? wykonywa? dzia?ania zbli?one do dzia?a? realnych. Dlatego jest tak wiele systemów Milsimowych. Jednych bardziej uproszczonych drugich bardziej rozbudowanych. Pojawia si? np. dodatkowo RED SYSTEM opisywany par? postów ni?ej przez jednego z ludzi pracuj?cych przy tym systemie, który ma za zadanie rozszerzy? symulacj? dzia?a? o elementy czerwonej taktyki.
Dzi?ki symulacjom pola walki mo?na prze?wiczy? wiele elementów. Wojsko równie? wykorzystuje wiele systemów symulacji pola walki, tak aby wys?ani do prawdziwych „ostrych” dzia?a? ludzie, byli lepiej do panuj?cych tam warunków zaadaptowani. Zobaczmy jak to wygl?da w Armii. Filmy poka?? przyk?adowe symulacje w wojskach USA oraz GB. Nie s? one tylko oparte o Laser Tagi czy np. PTW jak cz?sto si? spotyka. Symulacje, które zobaczycie to co? wi?cej…
Dodał: Mario75 W kategorii: Czytań: [12280] Komentarzy: [6]

System MCS LT przypomnienie

System MCS LT przypomnienie Mario D-ca 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Pragn? przypomnie? wszystkim System MCS LT. Jest to uproszczona wersja Systemu MCS zapewniaj?ca zwi?kszenie grywalno?ci i mo?liwo?? wykorzystania bez przygotowa? w ka?dych warunkach. Od czasu kiedy rozpocz?li?my stosowanie MCS LT konkretnie rozpisany przez Cannabis Commando Koszalin System MCS LT sta? si? niemal nieod??czny przy organizowanych, jak to mawia Darecki "woko?o Koalicyjnych" imprezach.
Po Cannabisach, system pojawi? si? na Combatach Koalicji Pó?noc, jak równie? Combatach Grupy Team40/30/20. Sta? si? bardzo popularny i nie wymaga? wielu t?umacze?. Ka?dy wie o co chodzi. Jednak dla przypomnienia oraz przybli?enia Systemu dla Teamów, które z owym Systemem nie mia?y styczno?ci przybli?? Wam ów System MCS LT, a nast?pnie przypn? na sta?e do menu po lewej stronie pod linkiem do pe?nego Systemu MCS. Tak wi?c...
Dodał: Mario75 W kategorii: Combat Czytań: [26236] Komentarzy: [36]

Polscy Szkoci - 3 SCOTS

3 SCOTS - ROYAL REGIMENT OF SCOTLAND zrzesza g?ównie brytofilów z po?udnia Polski. Mimo przynale?no?ci do 42 Lima Coy South pluton szkocki zachowuje sw? odr?bno??.
Dodał: harper W kategorii: Combat Czytań: [14648] Komentarzy: [3]

Wydzia? Zabezpieczania Dzia?a? KOSG

Wydzia? Zabezpieczenia Dzia?a? KOSG
Najwi?kszym wyzwaniem dla Stra?y Granicznej od czasu powo?ania tej formacji by?a konieczno?? dostosowania dzia?a? do wymogów Uk?adu z Schengen. 21 grudnia 2007 roku w Czechach, Estonii, Malcie, S?owenii, S?owacji, ?otwie, Litwie oraz w Polsce nast?pi?o zniesienie kontroli osób na wewn?trznych granicach Unii Europejskiej. Pocz?tkowo otwarte zosta?y przej?cia graniczne morskie i l?dowe, a od 30 marca 2008 równie? zniesiono odpraw? graniczn? na lotniskach. Uk?ad z Schengen wymusi? na Stra?y Granicznej (SG) znaczn? zmian? specyfiki dzia?a?. Zgodnie z artyku?em 20. Kodeksu granicznego Schengen granice pa?stw-sygnatariuszy mog? by? przekraczane w dowolnym miejscu przez osoby do tego uprawnione. Swoboda poruszania si? po terenie wi?kszo?ci pa?stw UE, prócz niew?tpliwych udogodnie? mo?e powodowa? szereg zagro?e?. Po sforsowaniu zewn?trznej granicy zorganizowane grupy przest?pcze mog? stosunkowo swobodnie porusza? si? po ca?ej strefie.
Dodał: Maras W kategorii: Combat Czytań: [15985] Komentarzy: [6]

ARCTIC COMBAT MISSION 20101219 RELACJA ORGÓW

Jacek 6th Forest Recon Division Koszalin - Org Arctic Combat
Zdj?cie by Leon T30 Dar?owo
Sk?d si? wzi??y punkty? Jak dzia?a?a mechanika od strony Orgów? Zacytuj? Jacka Orga Arctic Combat: "W momencie, gdy frakcja WS dochodzi?a do sektoru 027, gdzie umieszczone by?o kolejne zadanie mówi?ce o tym, ?e musz? doj?c do torów kolejowych i odbic je?ca z r?k wroga, dosta?em informacj? ..."
Dodał: Mario75 W kategorii: Combat Czytań: [30490] Komentarzy: [13]

AEG Control System firmy GATEE

Autor: Marduk 75th Rangers RGT Koszalin KP Temat ten by? ju? poruszany na ?amach naszego Portalu, ale mam wra?enie ?e taka okazja wspierania rodzimej produkcji rzadko si? zdarza. Dlatego mam zaszczyt zaprezentowa? wam AEG Control System który znale?? mo?na w ofercie firmy GATEE
Dodał: Marduk W kategorii: Combat Czytań: [13992] Komentarzy: [4]

DPM SOLDIER - SRR

Zredagowa?: Harper 75th Rangers RGT Koszalin KP Special Reconnaissance Regiment (w skrócie SRR) jest najnowsz? jednostk? si? specjalnych w Si?ach Zbrojnych Wielkiej Brytanii. Jest to stosunkowo m?ody regiment, którego potrzeb? na stworzenie (powstanie) zosta?o og?oszone przez Sekretarza Obrony Narodowej, Geoff'a Hoon'a w 2004 roku. Oficjalnie SRR powsta?o 6 kwietnia 2005 roku.
Dodał: harper W kategorii: Combat Czytań: [13927] Komentarzy: [12]

Paracord

Wyszuka?: Patol 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Kilka s?ów o lince nylonowej i jej zastosowaniach. Potocznie znanej pod nazw? Paracord.
Zapraszam do lektury... ;-)
Dodał: Patol W kategorii: Combat Czytań: [19249] Komentarzy: [2]

MOSFET

Witam, to znowu ja ;) Dzisiaj w domowym przedszkolu b?dziemy robi? MOSFET do karabinu AEG
:)
MOSFET ASG AEG: Dlaczego? Po co? Jak to zrobi??
TAGI: MOSFET ASG, JAK ZROBI? MOSFET, PO CO JEST MOSFET, CO TO JEST MOSFET.
Dodał: Jazzman W kategorii: Combat Czytań: [74] Komentarzy: [2]

IVO JIMA III "NOWY ?WIT"

IVO JIMA III "NOWY ?WIT"
PROMOCJA IVO-PIRO firmy Taniefajerwerki.pl SPONSORA PIROTECHNIKI IVO JIMA III
PROMOCJA IVO-AZTEKO -10% www.Azteko.pl PARTNERA EVENT'U IVO JIMA III
PROMOCJA IVO-VEST-10% www.Vest.pl PARTNERA EVENT'U IVO JIMA III
Wszelkie nowe informacje dopisywane s? w pe?nej tre?ci News KLIKNIJ TUTAJ!
Dodał: Mario75 W kategorii: Combat Czytań: [31046] Komentarzy: [17]

?yczenia ?wi?teczne i Noworoczne

?yczenia ...
Dodał: Mario75 W kategorii: ?yczenia i Podzi?kowania Czytań: [15467] Komentarzy: [2]

RZECZ O AKU

RZECZ O AKU Jazzman: Nazywam si? Marcin i zajmuj? si? serwisem Airsoftowym od 4 lat.
Co to jest akumulator i dlaczego jest tak wa?ny?
Akumulator (aku.) jest ?ród?em energii elektrycznej w Twojej replice, pocz?wszy od akumulatorów Ni-Cd Ni-Mh a sko?czywszy na Li-po Li-fe etc. Sposób w jaki ?adujesz aku. jest bardzo wa?ny! Nie pozwala na niemi?e rozczarowanie na strzelance kiedy to chcesz odda? strza? a replika odmawia.
Ale jak na?adowa? aku.?
Dodał: Mario75 W kategorii: ?yczenia i Podzi?kowania Czytań: [14474] Komentarzy: [1]

Komiks by W?odo. Cz??? II ?wi?tecznego AeSgowca.

Komiks by W?odo. Cz??? II ?wi?tecznego AeSgowca.
Zobacz ca?y...
Dodał: Mario75 W kategorii: ?yczenia i Podzi?kowania Czytań: [12760] Komentarzy: [4]

RED SYSTEM

RED SYSTEM FIA ufoman
Wielu z nas ?yje MilSimami. Mierzymy czas od jednej imprezy do drugiej. Przygotowujemy si? do nich, poprawiamy swoje wyposa?enie i wyszkolenie. Wielu z nas podejmuje si? osobi?cie organizacji MilSimów po to by dostarczy? wyzwa? swoim kolegom. Ka?da kolejna impreza podnosi poprzeczk? organizacyjn?. Coraz lepszy scenariusz, ciekawszy teren, wi?ksza liczba graczy, bardziej z?o?one zadania, wi?ksze wsparcie logistyczne. MilSim ulega ci?g?ym zmianom które pchaj? go w kierunku zbli?aj?cym go do wzorca którego jest symulacj? - do pola walki. W sposobach symulacji zranie? równie? jest post?p.
Dodał: ufoman W kategorii: ?yczenia i Podzi?kowania Czytań: [21275] Komentarzy: [11]

ARCTIC COMBAT MISSION 20101219 RELACJA

ARCTIC COMBAT 20101219 RELACJA Darecki D-ca Black Widows S?upsk KP Wybitny angielski napastnik, Gary Lineker, powiedzia? kiedy?, ?e pi?ka no?na to taka gra, w któr? gra 22 m??czyzn, a i tak wygrywaj? Niemcy.
Foto by Patol Rangers KP
I tak by?o równie? tym razem ale w odniesienu do imprezki Arctic Combat Mission zorganizowanej przez Team 6th Forest Recon Division. Ale po kolei…
Dodał: Mario75 W kategorii: ?yczenia i Podzi?kowania Czytań: [17455] Komentarzy: [9]

Toutorial - Tuning, którki s?owniczek.

Co piszczy w replice?
Czyli jak czyta? to co nam pisz? w sklepach i jak nie da? si? naci?gn??.
Dodał: Jazzman W kategorii: ?yczenia i Podzi?kowania Czytań: [24607] Komentarzy: [16]

Komiks by W?odo. Cz??? I ?wi?tecznego AeSgowca.

Komiks by W?odo. Cz??? I ?wi?tecznego AeSgowca.
Dodał: Mario75 W kategorii: ?yczenia i Podzi?kowania Czytań: [11621] Komentarzy: [1]

Survival: Jak przetrwa? zim?...

Przetrwanie w zimie jest ci??k? prób?, ale ta pora roku ma te? dobre strony. Nie padaj? deszcze, nie dokuczaj? nam krwio?ercze owady. Zamarzaj? bagna, rzeki i jeziora. Liczne przeszkody, które musieliby?my w ciep?ej porze roku okr??a?, staj? si? ?atwiejsze do pokonania.

Dantee z 75th Rangers RGT zimy si? nie boi...
Dodał: harper W kategorii: ?yczenia i Podzi?kowania Czytań: [16050] Komentarzy: [0]

Znaki dowodzenia/patrolowe VOL I

Znaki dowodzenia/patrolowe VOL I HoHoL 8 Kompania Piechoty Górskiej Materia? by HoHoL Znaki patrolowe pokazuje si? ZAWSZE s?ab? r?k? (lewa dla prawor?cznych) i na wysoko?ci twarzy bo tam z zasady odruchowo kierujemy wzrok.
Co mo?e oznacza? ten znak? W pe?nym News wyt?umaczy lub przypomni Wam znaki niewerbalne HoHoL
Po przekazaniu znaku patrolowego powinien by? on po linii przekazany dalej przez wszystkich cz?onków patrolu.
Dodał: Mario75 W kategorii: ?yczenia i Podzi?kowania Czytań: [19959] Komentarzy: [2]

Jak zacz?? Airsoft (ASG)?

Autor: MK ?ród?o: http://mensite.pl/jak-zaczac-airsoft-asg/ M.75: Tekst zaczerpni?ty z Portalu dla facetów przybli?aj?cy Airsoft laikom. Czy dobrze autor odda? klimat i o co w tym chodzi oce?cie sami. Cytuj? za Mensite.pl: Paintball to ?wietna rozrywka. Mnogo?? scenariuszy, dobre tempo i zgrana dru?yna daj? namiastk? prawdziwej walki. Jednak mi?o?nicy wi?kszej dawki adrenaliny zostawiaj? poczciwego Paintballa na rzecz Airsoft, który podbija obecnie Polsk?.
Zdj?cie by Yaro
Co takiego sprawia, ?e prezesi du?ych firm, mened?erowie, prawnicy, ale tak?e studenci przebieraj? si? w wojskowe ciuchy i niczym dzieci bawi? si? w prawdziwe wojsko?
Dodał: Mario75 W kategorii: ?yczenia i Podzi?kowania Czytań: [17391] Komentarzy: [3]

KONKURS NOWOROCZNY RUSZY?!

KONKURS NOWOROCZNY RUSZY?! We wspó?pracy z Partnerem Portalu www.Militariat.pl rusza od dzisiaj MILITARNY KONKURS NOWOROCZNY
Poznaj szczegó?y...
Dodał: Mario75 W kategorii: ?yczenia i Podzi?kowania Czytań: [13923] Komentarzy: [4]

S.H.A.F.T. ASG TEAM USTKA DO??CZA

S.H.A.F.T. ASG TEAM USTKA DO??CZA W dniu dzisiejszym zako?czy?o si? g?osowanie Teamów w którym to jednomy?lnie przyj?to w poczet KOALICJI PÓ?NOC nowy Team S.H.A.F.T. ASG TEAM USTKA na Okres Próbny. ?yczymy powodzenia i wielu udanych imprez ASG.
Czytaj wi?cej...
Dodał: Mario75 W kategorii: ?yczenia i Podzi?kowania Czytań: [16270] Komentarzy: [15]

Tania alternatywa termowizjera

Tania alternatywa termowizjera Autor: Ross154 W wojsku lunety termowizyjne poma?u zast?puj? noktowizyjne, niestety ceny lunet termowizyjnych s? rz?du kilkudziesi?ciu z?otych (cho? ostatnio znalaz?em za kilkana?cie z?otych).
Dzi? chcia?em przedstawi? ta?sz? alternatyw? - urz?dzenie o nazwie Game Finder po polsku wykrywacz zwierzyny lub elektroniczny pies.
?ród?o: http://weekend-partisan.blogspot.com
Dodał: Mario75 W kategorii: ?yczenia i Podzi?kowania Czytań: [16433] Komentarzy: [7]

ASG POMORZE

Tak jak to najcz??ciej bywa w?ród wielu ludzi - usiedli i tak od s?owa do s?owa powsta? pomys?. Pomys? by? na tyle zapalony ch?ci? tworzenia, ?e stworzyli. Niby tak przy okazji a jednak zobaczcie co mo?e narodzi? si? z pasji. Widzia?em ju? par? E-ZINów Airsoftowych, a ten jest najbli?szy sercu bo zlokalizowany na Pomorzu. Nazywa si?: ASG POMORZE
Dzi?ki porozumieniu Portalu KOALICJI PÓ?NOC, a Twórcami E-ZiNa "ASG POMORZE" zaczerpn?li?my z gazety wywiad z Millerem D-c? SPZ S?upsk. Zamierzali?my takowy przeprowadzi?. Tym razem Techno okaza? si? szybszy :) Postaramy si? zamieszcza? w przysz?o?ci E-ZiN na Portalu, tak aby mo?na by by?o gazet? pro?ciej pobra?. Pope?nili E-ZiN: Arabeska i Technofilia Team 13PBP S?upsk - L?bork Zach?camy do czytania i komentowania.
Dodał: Mario75 W kategorii: ?yczenia i Podzi?kowania Czytań: [12273] Komentarzy: [12]

Dzielny ?o?nierz Onoda

Poczuj klimat zbli?aj?cej si? coraz wi?kszymi krokami trzeciej ods?ony konfliktu na IVO JIMIE. Poznaj histori? niezwyk?? o dzielnych japo?skich wojownikach wykonuj?cych rozkazy swoich prze?o?onych do ko?ca, a czasami i d?u?ej. Oto historia porucznika Onody.
Dodał: harper W kategorii: ?yczenia i Podzi?kowania Czytań: [15035] Komentarzy: [3]

Promocja COMBAT ALERT

Zapraszam do zapoznania si? z promocj? COMBAT ALERT Portal KOALICJA PÓ?NOC jako oficjalny Partner COMBAT ALERT zaprasza do zapoznania si? ze Specjaln? Promocj?.
Zj?cia: Combat Alert
Zapraszam do pe?nego News aby zapozna? si? ze szczegó?ami Promocji COMBAT ALERT
Dodał: Mario75 W kategorii: ?yczenia i Podzi?kowania Czytań: [16692] Komentarzy: [6]

?nie?ne Wzgórza II

?nie?ne Wzgórza II Linia 16.01.2011r Technofilia Team 13PBP L?bork
Technofilia nades?a? dzisiaj informacje o szykowanej drugiej ods?onie ?nie?nych Wzgórz. Pierwsza edycja odby?a si? w roku 2010.
Dodał: Mario75 W kategorii: ?yczenia i Podzi?kowania Czytań: [12443] Komentarzy: [5]

Twój podpis te? jest wa?ny !

Wiemy, ?e w?ród ludzi na ca?ym ?wiecie istnieje przekonanie ?e obozy koncentracyjne które dzia?a?y na terenie naszego kraju to tzw "polskie obozy koncentracyjne", gdzie oficjalna nazwa przyj?ta przez UNESCO to "niemieckie, nazistowskie obozy koncentracyjne i zag?ady". Je?li zale?y Tobie i Twoim znajomym nad zmian? tej niesprawiedliwo?ci przeczytaj ten krótki post. Twój g?os te? si? liczy
Dodał: Marduk W kategorii: ?yczenia i Podzi?kowania Czytań: [12110] Komentarzy: [1]

Weekendowa herbatka po brytyjsku

Weekendowa herbatka po brytyjsku Autor: Ross154 Szykuje si? paskudny weekend, dla os?ody przygotowa?em uczt? dla oczu w klimacie brytyjskim. Na pocz?tek polecam obejrze? seri? pt: Commando - On the front line wg Chrisa Terrilla. W serialu dokumentalnym "Commando: On the front line" Chris Terrill pozwala zajrze? do wewn?trz mechanizmu tworzenia oddzia?u komandosów królewskich marines. Po raz pierwszy tak?e pod??a z nimi na lini? frontu do Afganistanu.
...zobaczcie sami...
?ród?o: http://weekend-partisan.blogspot.com
Dodał: Mario75 W kategorii: ?yczenia i Podzi?kowania Czytań: [15812] Komentarzy: [12]

Wywiad z Edim dowódc? team'u S.H.A.F.T. ASG SQUAD

Kolejn? "ofiar?" Naszego wywiadu sta? si? Edie, dowódca team'u S.H.A.F.T. ASG SQUAD ;)

Edie, ci??kie ?ycie dowódcy... ;)

Zapraszamy do lektury. :)

Dodał: Patol W kategorii: Wywiady Czytań: [43532] Komentarzy: [23]

ZAPA?KI SZTORMOWE

ZAPA?KI SZTORMOWE "Survival wg. Bartosza Gorayskiego" ?ród?o: http://survival.strefa.pl/bg_zapalki.htm Pami?tam mój zachwyt, kiedy jako ma?y ch?opiec nauczy?em si? przygotowywa? zapa?ki, które zapalaj? si? nawet gdy wszystko wokó? jest wilgotne. Poka?? Ci jak przygotowa? takie zapa?ki i wierz mi - ?adne zapa?ki kupione w sklepie nie b?d? im dorównywa?. Pó?niej, jako cz?owiek zwi?zany ze ?rodowiskiem militarnym, poznawa?em ró?ne inne techniki - równie? i takie które stosowali partyzanci. To wa?ne bo, takie techniki sprawdzaj? si? w trudnych warunkach, bo w?a?nie do takich celów zosta?y stworzone.
Czym s? zapa?ki sztormowe?
Dodał: Mario75 W kategorii: Wywiady Czytań: [20683] Komentarzy: [12]

"TORA BORA" milsim otwarty ZIMA 2010/2011

"TORA BORA" milsim otwarty ZIMA 2010/2011
MISJA: Oddzia? ameryka?skich si? specjalnych zostaje wys?any w góry Afganistanu w celu rozpoznania kompleksu Tora Bora w którym najprawdopodobniej ukrywa si? Bin Laden. Zadaniem oddzia?u jest zbadanie jak najwi?kszej ilo?ci wej?? do podziemnego kompleksu jaski?. (nie chodzi o penetracj? jaski?, a tylko o zbadanie ich wej??)
Dodał: Mario75 W kategorii: Wywiady Czytań: [17261] Komentarzy: [0]

Koalicja Pó?noc od kuchnii...

Dzi? mam dla Was "News Rarytas". Uchyl? r?bka tajemnicy o Naszym Koalicyjnym zapleczu... Na ostatnim szkoleniu CQB, ekipa Special Forces Airsoft Team Szczecin zakwaterowa?a Nas w luksusowych warunkach... Osobi?cie jak do tej pory nie mia?em okazji spa? tak wygodnie i przyjemnie. Zazwyczaj ?pimy "pod chmurk?", w najlepszym wypadku w namiotach. O?rodek, w którym znajdowali?my si?, oferowa? Nam ca?y worek atrakcji. Z relacji wspó?towarzyszy wiem i? oni równie? byli zachwyceni ale o tym w reszcie News'a...
Dodał: Patol W kategorii: Wywiady Czytań: [14027] Komentarzy: [4]

V Zimowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych w ...

Jak zapewne wi?kszo?? z Was wie, wokó? Dar?owskiego Zlotu jest ostatnio troch? zamieszania, jednak b?dzie okazja do spotkania na Zlocie Zimowym, który jednak si? odb?dzie !
W styczniu 2011 roku spotkamy si? w...
Dodał: Leon W kategorii: Wywiady Czytań: [15303] Komentarzy: [2]

Airsoft w zimie, cze?? I nasz AEG

Airsoft w zimie, cze?? I nasz AEG Piotr "Procent" ?opaci?ski Dla wielu osób b?dzie to pierwszy zimowy sezon z airsoftem, dlatego te? mam zamiar przedstawi? tutaj par? rad i pomys?ów na to jak przygotowa? oraz u?ytkowa? nasze zabawki w niskich temperaturach. Mo?e te? po raz kolejny uda si? obali? par? mitów…
Zdj?cie: Airsoft Foto Team
Po pierwsze skupie si? jedynie na elektrykach. Dlaczego? Gdy? korzystanie z gaziaków w niskich temperaturach jest do?? uci??liwe. Tak naprawd? jedynym wyj?ciem jest stosowanie spr??onego powietrza (HP), ale bardzo niewiele replik ma tak? mo?liwo?? bez mniejszych lub wi?kszych przeróbek. ?ród?o: http://blog.gunfire.pl/2009/12/22/airsoft-w-zimie-czesc-i-%E2%80%93-nasz-aeg/#more-1328
Dodał: Mario75 W kategorii: Wywiady Czytań: [13805] Komentarzy: [6]

Czterorz?dowe magazynki SureFire

Czterorz?dowe magazynki sta?y si? popularne po og?oszeniu przez USMC konkursu na nowy 5,56-mm karabinek maszynowy nazwany Infantry Automatic Rifle (IAR) zasilany, w przeciwie?stwie do M249 SAW, magazynkowo. Na zdj?ciu pierwsze modele SureFire MAG5-60 HCM, ich premiera b?dzie mia?a miejsce na SHOT Show 2011 / Zdj?cie: SureFire Na ameryka?skiej wystawie AUSA zarówno Colt Defense (patrz AUSA – Premiera CM901, 2010-10-26), jak i FN USA zapowiada?y wprowadzenie na rynek w 2011 nowych magazynków pude?kowych o du?ej pojemno?ci, od 60 do 100 nabojów, pasuj?cych do gniazda M16.
Dodał: W kategorii: Wywiady Czytań: [15017] Komentarzy: [4]

MIKO?AJKI ASG USTKA 2010 - 05.12.2010

MIKO?AJKI ASG USTKA 2010 - 05.12.2010 ORGANIZATOR S.H.A.F.T. USTKA Bones 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Bones: "Ekspedycja Rangers wyruszy?a do L?dowa reprezentowa? Koalicj? Pó?noc. Po drodze spod jednostki zabrali?my Marduka /Rekrut Rangers/ i jego koleg?, którzy zamiast karabinów wyposa?yli si? w aparaty. Dojechali?my na miejsce, doszpeili?my si? i poszli?my na zbiórk?. Przedstawiono zebranym zasady i przebieg gry. Podzieli?my si? na dwie grupy. Oczywi?cie odprawa nie odby?a by si? bez ?artów. :wink: Przewidziane by?y 2 rozgrywki. " /ma?e modyfikacje red./
Dziewczyny kosi?y.
Teamy uczestnicz?ce w MIKO?AJKI ASG USTKA 2010: 1.SHAFT 2.75th Ragers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC 3.Black Widow KOALICJA PÓ?NOC 4.Navy Team 5.SPZ 6.?biki Bytów 7.Grupa Omega 8.2nd Battalion 8th Marines 9.13 PBP 10.Panthera L?bork
Dodał: Mario75 W kategorii: Wywiady Czytań: [23997] Komentarzy: [15]

Szkolenie CQB Otanów 27-28.11.10r. - Okiem bobra.

W dniach 27 i 28 listopada odby?o si? szkolenie CQB we wsi Otanów zorganizowane przez grup? Special Force z Szczecina wraz z zaprzyja?nionymi osobami. Zapraszam na dalsz? cz???.
Dodał: MarasKG W kategorii: Wywiady Czytań: [24989] Komentarzy: [20]

19 grudnia 2010 - Operacja Czerwony Nos

Radzio D-ca Special Forces Airsoft Team - Szczecin W imieniu grupy Special Forces Airsoft Team chcia?bym zaprosi? was do udzia?u w ?wi?tecznym scenariuszu. Form? spotkania b?dzie strzelank? z limitem fps, z elementami marszu na orientacj?.
19 grudnia 2010 - Operacja Czerwony Nos
Zbli?aj? si? ?wi?ta, grypy partyzantów walcz?ce w d?ungli te? chcia?by by poczu? si? jak w domu przy ?wi?tecznym stole, Miko?aj wiedz?c, ?e byli grzeczni [...] postanowi?, podarowa? im prezenty. Zrzuci? nad d?ungl? mas? paczek z upominkami dla grzecznych dzieci, zaczyna si? wy?cig z czasem, która grupa poczuje ?wi?ta bardziej...
Dodał: Mario75 W kategorii: Wywiady Czytań: [12762] Komentarzy: [0]

Najpopularniejsze kurtki wojskowe

?ród?o: HELL'S KITCHEN http://piekielko.wordpress.com Trzeba wi?c zaopatrzy? si? w kurtk? zimow?, a najlepiej jesienno-zimow?. A jeszcze lepiej ca?osezonow? – wbrew powiedzeniu, ?e „jak co? jest do wszystkiego to jest do niczego”. Bo jakby nie patrze? kurtki wojskowe/militarne s? wielosezonowe i si? sprawdzaj?. Na swój cel wybra?em najpopularniejsze kurtki, mianowicie: M65, ECWCS, APECS i parki (N2B, N3B, Soldier 2008 i pokrewne). Pomijam tu kurtki brytyjskie DPM, które te? mo?na znale??, ale jest ich kilka krojów i bli?ej im do bluzo-kurtek. Poniewa? softshell’i jest prawdziwe zatrz?sienie wi?c im po?wi?c? tylko krótki akapit, poza tym na zim? raczej si? nie nadadz?.
Idzie zima, trza si? ciep?o ubra? Heniu?...
Do wiod?cych firm „ogólnodost?pnych” produkuj?cych wymienione kurtki nale??: Alpha Industries, Helikon Tex, Propper, Texar, Rothco, Surplus, MFH, MilTec, TrueSpec, przy czym np. Alpha to tylko Mki i parki N. Do tego dochodz? rzecz jasna firmy produkuj?ce cz??? z tych kurtek dla wojska, czyli wersje kontraktowe – „oryginalne”, zwykle dro?sze od kopii przeznaczonych na rynek cywilny, za to z miar? sta?? wysok? jako?ci? – i tu bym z miejsca chcia? od razu zaznaczy? – najlepsze s? w?a?nie kontraktowe, szyte dla wojska. Jak du?e s? ró?nice pomi?dzy tymi firmami? Do?? du?e. Przede wszystkim cena, Alpha i Propper s? chyba najdro?sze, ale te? najlepsze. Helikon jest w miar? przyzwoity, do?? tani i trzyma si? oryginalnego kroju kurtek. Do pozosta?ych mam dystans, bo u?ywaj? innych materia?ów ni? w orygina?ach, odbiegaj? te? nieco od orygina?ów. Mo?na te? niektóre ich kurtki dosta? w wersji spranej, czy te? z jakimi? pseudomilitarnymi naszywkami. Oczywi?cie ró?ne firmy maj? w swojej ofercie ró?ne kamufla?e.
Dodał: Mario75 W kategorii: Wywiady Czytań: [22469] Komentarzy: [6]

Idzie zima z?a

Idzie zima z?a Autor: Ross154 Od soboty za oknem mamy bia?o. Powa?ny szturm zima przypu?ci?a w ten poniedzia?ek. Sam prze?y?em prawdziw? odyseje staraj?c si? wróci? do domu. Ci??ko by?o wczoraj przetrwa? bez dobrych butów, r?kawiczek czy ?opaty. Batony energetyczne tez by si? przyda?y. Rozpocz?? si? ten ci??ki czas krótkich dni, niskich temperatur i od?nie?ania auta i podjazdu. Wed?ug prognoz przez kilka najbli?szych dni ma z?apa? mróz, na pocieszenie ma mniej pada?.
W sobot? natomiast wybra?em si? na pierwszy trening w ?nie?nej aurze. Z braku zimowego maska?atu BW wywróci?em na jasn? stron? mój fi?ski komplet mundurowy.
?ród?o: http://weekend-partisan.blogspot.com
Dodał: Mario75 W kategorii: Wywiady Czytań: [17501] Komentarzy: [12]

Psychologia przetrwania cz.1

Do prze?ycia niezb?dne s? umiej?tno?ci survivalowaca, jednak same tylko umiej?tno?ci nie uratuj? nikogo. Potrzebne jest tak?e odpowiednie nastawienie psychiczne – pragnienie prze?ycia za wszelk? cen?.
Dodał: harper W kategorii: Wywiady Czytań: [10485] Komentarzy: [4]

E-ZIN TECHNO I ARABESKI

Tak jak to najcz??ciej bywa w?ród wielu ludzi - usiedli i tak od s?owa do s?owa powsta? pomys?. Pomys? by? na tyle zapalony ch?ci? tworzenia, ?e stworzyli. Niby tak przy okazji a jednak zobaczcie co mo?e narodzi? si? z pasji. Widzia?em ju? par? E-ZINów Airsoftowych, a ten jest najbli?szy sercu bo zlokalizowany na Pomorzu. Nazywa si?: ASG POMORZE
Dzi?ki porozumieniu Portalu KOALICJI PÓ?NOC, a Twórcami E-ZiNa "ASG POMORZE" zaczerpn?li?my z gazety wywiad z Millerem D-c? SPZ S?upsk. Zamierzali?my takowy przeprowadzi?. Tym razem Techno okaza? si? szybszy :) Postaramy si? zamieszcza? w przysz?o?ci E-ZiN na Portalu, tak aby mo?na by by?o gazet? pro?ciej pobra?. Pope?nili E-ZiN: Arabeska i Technofilia Team 13PBP L?bork W pe?nym News znajdziecie linka do gazety oraz omawiany wywiad. Na wst?pie jednak par? s?ów od Technofili który nie raz nas jeszcze zapewne zaskoczy: "Mamy zaszczyt zaprezentowa? Wam pierwszy numer miesi?cznika ASG. Tworzony jest przez Airsoftowców dla Airsoftowców. Z braku finansów, gazeta b?dzie wydawana jedynie w formie elektronicznej lecz przygotowanej w taki sposób by ka?dy móg? sobie, w razie potrzeby j? wydrukowa?. Nieoficjaln? premier? mia?a 27.11.2010r w Porostach, na przeddzie? "Zimowego Odwrotu II". Mo?na by?o owe czasopismo obejrze? w formie papierowej; której wydanie mo?na zawdzi?cza? koledze W?odo. Dzi?kujemy. Zach?camy do czytania i komentowania."
Dodał: Mario75 W kategorii: Wywiady Czytań: [10598] Komentarzy: [1]

"Z?ap tych, co rozsierdzili Sotysa"

AUTOR: LEON D-CA T30 DAR?OWO ... "Najnowsze wie?ci ze strefy Bicha? ! Dzi? ukaza?o si? w najwi?kszych gazetach o?wiadczenie nades?ane przez So?tysa Bicha?a *Dnia 28 XI mimo og?oszenia niepodleg?o?ci stref? naszej przestrzeni powietrznej naruszy? samolot wojskowy nale??cy do Mi?dzynarodowych Si? Rozjemczych. Samolot po wcze?niejszym ostrze?eniu zosta? zestrzelony.* Dowództwo EUROAZJATYCKICH SI? STABILIZACYJNYCH potwierdza strat? samolotu w rejonie Bicha?,i oskar?a So?tysa o nieprawne jego zestrzelenie, oraz podaje ?e piloci zostali uratowani przez grup? ratunkow?."... Tyle wersja oficjalna, w dalszej cz??ci opowie?ci poznacie ca?? prawd? o zestrzeleniu samolotu ;)
Dzielny Sotys, Genialny Strateg, Obro?ca Bicha?a przy budowie umocnie? polowych bazy wypadowaj Milicji WW Bicha?.
Dodał: Mario75 W kategorii: Wywiady Czytań: [13278] Komentarzy: [6]
Kalendarz
<< Listopad 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Arctic Combat Niemcy zamykaj? Nowe pistolety WP MG 42 by MG Schutze Zwyci?zcy wrzesie? Zbrojownia Radio ASG Homemade Libia LIGA ASG Alice Custom
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=http://www.cheapj...
[url=http://www.michae...
[url=http://www.coacho...
[url=http://www.coacho...
[url=http://www.coacho...
[mail][/mail][url=http...
[url=http://www.coacho...
[url=http://www.coacho...
[url=http://www.coacho...
[membersonly][url=http...
[membersonly][url=http...
[membersonly][url=http...
[membersonly][url=http...
[membersonly][url=http...
[membersonly][url=http...
[membersonly][url=http...
[membersonly][url=http...
[membersonly][url=http...
[membersonly][url=http...
[url=http://www.ralphl...
[membersonly][url=http...
[url=http://www.ralphl...
[url=http://www.ralphl...
[url=http://www.ralphl...
[url=http://www.ralphl...
[url=http://www.ralphl...
[url=http://www.ralphl...
[url=http://www.ralphl...
[url=http://www.ralphl...
[url=http://www.ralphl...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
We got our first look ...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:5,941
Wczoraj:9,962
W tym tygodniu:22,591
W tym miesiącu:123,691
W tym roku:3,144,770
Wszystkich:44,752,066
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Raymondesoto
13-11-2018 19:45
! ! : http://enewz.ru/ne
ws/21742-v-rossii-
mogut-povysit-poro
g-dolgov-ogranichi
vayuschih-vyezd-za
-granicu.html , http://enewz.ru/ne
ws/26179-priznaniy
a-ukrainskih-diver
sant

viastectaxia
08-11-2018 19:44
Bezzenny jest wprawdzie podczas gdy masywnie przyrzadzone entuzjasta windows 10 cena soczystym podziwu oraz czulosci az do polproduktu podstawowego, efektywni

viastectaxia
08-11-2018 18:59
Samotny jest wszelako jak obowiazkowo zrealizowane wielbiciel gry komputerowe dla dzieci kompletnym kultu tudziez milosci do artykulu poczatkowego, efektywnie mimetyc

viastectaxia
08-11-2018 16:46
Kawaler istnieje jakkolwiek jak wiarygodnie zrealizowane zapaleniec windows 8 skonczonym respektu oraz czulosci az do towaru poczatkowego, efektywnie przedstawiajacym

viastectaxia
08-11-2018 15:58
Singiel istnieje niemniej jednak kiedy dbale sporzadzone entuzjasta hardware nat kompletnym kultu a czulosci az do towaru pierwotnego, skutecznie falszujacym jego naj

viastectaxia
07-11-2018 18:58
Samotny jest lecz jak statecznie spelnione entuzjasta gry konsole recenzje obszernym podziwie a namietnosci az do towaru wchodzacego, efektywnie imitujacym je

LanceAloky
05-11-2018 10:45
! : http://okaybro.ru : Sam Haskins http://okaybro.ru/
foto-prikoly-inter
esnoe/

Conniecreew
02-11-2018 09:30
! ! : 1080 : hd 720 http://kinokub.net
/fantastika/ 2017 : 2018 http://kinokub.net
/komediya/ 2017 : [url=http://kinoku
b.net/melodrama/]

Friemia
25-10-2018 22:38
W jednej ze bud tańca sporządzono także specjalistyczny tok tańca gwoli dzieci (Gród podwawelski, ul. W związku z tym by w ciągu tańca królowałaby współbrzmienie, najodpowiedniej [url=https://bit.l
y/2

fubaaro
01-10-2018 12:58

Dentalsend
10-09-2018 15:28
? ? : , . , . . [url=https://denta
lgu.ru/statyi/impl
antatsiya-zubov/ka
kie-implanty-my-st
avim/ style="color:#000; text-decoration: none;"] [/url] ,

CurtisDob
22-04-2018 00:59
Gh Ormone Della Crescita Fa Male Thrift purchasing and consignment store shopp

CurtisDob
20-04-2018 08:45
Asics High Tops Womens If you do not desire to use smoking replacing treatment to Pomocy you give up smoking, look at requesting your per

CurtisDob
15-04-2018 22:03
Oxandrolone Sale Using a innovative name can Pomocy one's post

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: