Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosów]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:06
Zachód słońca: 16:06
Dzień trwa:
8 Godzin 59 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:34
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwa January 2011

Karbinek zasilany gazowo - czy dobry dla pocz?tkuj?cych Maniaków ASG?

Karbinek zasilany gazowo - czy dobry dla pocz?tkuj?cych Maniaków ASG?
Czytaj?c nasze fora dyskusyjne, wida? i? cz?sto sami piszemy Artyku?y, które s? poradnikami poruszaj?cymi bardzo wa?ne tematy. Poni?ej przestawi? wam zadane bardzo ciekawe pytanie, przez pocz?tkuj?cego Maniaka. Pytaniem kierowa?a ch?? wyboru pierwszej repliki. Rozmowa toczy?a si? na forum KOALICJI PÓ?NOC i towarzyszy?y jej odpowiedzi praktyków, które stworzy?y jedno wspólne podsumowanie. Pomoc by?a bardzo szybka. Przeczytajmy informacje o temacie, który obecnie jest bardzo aktualny i wielu z nas ciekawi.
Choolera zada?a pytanie: Pytanie moje brzmi " jak te repliki sprawdzaj? si? w terenie " ? :D Na pierwszy rzut oka s? bardziej zbli?one wygl?dem i d?wi?kiem do orygina?ów.. By?abym wdzi?czna, gdyby kto? mnie u?wiadomi?.
Dodał: Mario75 W kategorii: Czytań: [31874] Komentarzy: [17]

Morderczy Poligon P?etwonurkowie bojowi

Surviving the Cut - Morderczy Poligon "P?etwonurkowie bojowi"
Autor: Mario D-ca 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Niedawno na ten cykl dokumentów zwróci? nasz? uwag? Pychu. Pod??aj?c jego wskazaniem zag??bi? si? ju? dzisiaj mo?emy w par? lepiej lub gorzej ukazuj?cych specyfik? jednostek specjalnych oraz poziomu ich szkolenia, dokumentów. Musimy sobie zdawa? spraw?, ?e szkolenie pokazane w filmach jest podstawowym, a wyszkolenie przyj?tych w ten sposób Rekrutów ulega trwaj?cym wiele lat przemianom. Mo?na powiedzie?, ?e przej?cie przez drobne sito rekrutacji rozpoczyna drog? pe?n? trudu i wytrwa?ej pracy. Wydawa? by si? mog?o, ?e nad ludzkie si?y. Co najwa?niejsze, wielokrotnie rekruci w filmach z cyklu "Morderczy Poligon" mówi? o sile psychicznej, która jest najwa?niejsza. Kiedy organizm odmawia pos?usze?stwa odpowiednio si? motywuj?c mo?na na "rezerwie" dotrze? do celu. Cel nie mo?e by? jednak odleg?y. My?limy etapami.
Przed wami przedstawiamy cz??? w Polskiej wersji lektora, o tytu?e: Morderczy Poligon P?etwonurkowie bojowi
Dodał: Mario75 W kategorii: Czytań: [16384] Komentarzy: [2]

PROMOCJA IVO-AZTEKO

PROMOCJA IVO-AZTEKO
Dodał: Mario75 W kategorii: Promocje Czytań: [16986] Komentarzy: [7]

Szef wywiadu

Szef wywiadu Autor: Mario D-ca 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Zaszli?my do miejscowego „so?tysa” LeonSana. Wie? nazywa?a si? BihSamSePoLej. So?tys by? nie do ko?ca trze?wy na umy?le. Podobno wytwarza? lokalny trunek wg. starego przepisu, zapomnianego przez wielu. Jako jeden z niewielu by? w stanie degustowa? ów trunek. Z tego powodu Wywiad mia? utrudnione zadanie.
Dom So?tysa wsi BihSamSePoLej pe?en przedziwnej aparatury
Nie do ko?ca by?o wiadomo co jest prawd?, a co fikcj? podpowiedzian? przez wiruj?cy umys? miejscowego So?tysa. W malignie So?tysa dawa?o si? jednak cz?sto wy?owi? zap?tlaj?ce si? zdanie: - Do piroszamana, do piroszama… KySan. KySan wie wszystko.
Dodał: Mario75 W kategorii: Promocje Czytań: [13442] Komentarzy: [6]

Manewry Pashtun Dagger

21 stycznia na lotnisku wojskowym w Królewie Malborskim odby?o si? po?egnanie prawie 80 ?o?nierzy Grupy Bojowej 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, która w Wielkiej Brytanii we?mie udzia? w ?wiczeniach pod kryptonimem „Pashtun Dagger”.
Dodał: harper W kategorii: Manewry Czytań: [13867] Komentarzy: [0]

After Action Report

Grey, darmowy Podr?cznik Taktyki ASG team ?nie?na Pantera, Warszawa Niewiele teamów w trakcie szkole? stosuje metodyk? nauczania, czyli racjonaln? i wypróbowan? wiedz? o tym jak si? uczy? / szkoli?, aby nauka przynosi?a jak najwi?kszy po?ytek. W tym artykule skupi? si? na tworzeniu dokumentu, który w armii ameryka?skiej nazywa si? AAR, czyli Sprawozdanie Z Dzia?ania.
Dodał: Grey W kategorii: Tutoriale Czytań: [26254] Komentarzy: [14]

Praktyczne rady ?o?nierzy oddzia?ów specjalnych

Jak w prawid?owych sposób sporz?dzi? w?asn? map?? W jaki sposób wykorzystywa? ?rodowisko naturalne do sygnalizacji w?asnej pozycji? Najlepsz? odpowiedzi na te pytania znaj? komandosi z jednostki specjalnej SAS. Zaprasza do lektury
Dodał: harper W kategorii: Tutoriale Czytań: [17409] Komentarzy: [9]

OFERTA SPECJALNA "IVO-PIRO" NA PIROTECHNIK?!

OFERTA SPECJALNA "IVO-PIRO" NA PIROTECHNIK?!
Pirotechnika, któr? b?dziecie pos?ugiwali si? na IVO III jest w pe?ni sponsorowana przez firm? www.TanieFajerwerki.pl Ponadto firma www.TanieFajerwerki.pl wysz?a na przeciw oczekiwaniom Maniaków ASG i Militariów, którzy otrzymali Zaproszenia i wybieraj? si? na IVO III w dn. 2011.03.27 i przygotowa?a specjalne ceny dla uczestników Manewrów.
Dodał: Mario75 W kategorii: Promocje Czytań: [25550] Komentarzy: [13]

Nowa Ods?ona Navy Seals Koalicja Pó?noc

NAVY SEALS KOALICJA PÓ?NOC
Prezentacja sekcji.
Dodał: Maras W kategorii: Prezentacja Teamów Czytań: [30685] Komentarzy: [10]

2011.02.13 kryptonim "KR3A7 - SULA"

2011.02.13 kryptonim "KR3A7 - SULA" TEAM 40/30/20 S?awno/Dar?owo/S?upsk uruchamia pierwsz? w tym roku imprez? ASG zwi?zan? z histori? wsi Bicha?.
Dodał: Mario75 W kategorii: Prezentacja Teamów Czytań: [16396] Komentarzy: [9]

DZIE? DZIADKA - KOMIKS BY W?ODO

Komiks by W?odo. DZIE? DZIADKA
Dodał: Mario75 W kategorii: Prezentacja Teamów Czytań: [15742] Komentarzy: [11]

ASG PATENT VOL II KOALICJA PÓ?NOC

ASG PATENT VOL II KOALICJA PÓ?NOC Autor: Mario D-ca 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Wielu z nas stosuje patenty podejrzane w ró?nych formacjach, czy te? stosowanych w cywilu np. przez Survivalowców. Wiadomo, ?e ?o?nierz w polu walki musi cz?sto improwizowa? z tego co ma pod r?k? i dostosowa? w odpowiedni praktyczny sposób. Wielu z nas równie? docenia ta?m? izolacyjn? i kawa?ek sznurka. Niedawno Patol z Team'u Ranger's podawa? przyk?ady na wiele zastosowa? Paracordu.
Wiele elementów Airsoftowego wyposa?enia poddajemy modyfikacjom, tak aby by?y bardziej funkcjonalne lub aby poprawi? ich u?yteczno??. W filmach przedstawimy patenty, które powstaj? aby udoskonali? i zwi?kszy? u?yteczno??. Tym razem zajmiemy si?...
Dodał: Mario75 W kategorii: Prezentacja Teamów Czytań: [27091] Komentarzy: [14]

Kroniki Bichacia - Mroczna tajemnica...

Wielu z Was, mia?o okazj? pozna? Wielkiego So?tysa Wolnej Wsi Bicha? i go?ci? na terenach kontrolowanych przez "weso?? gromad?" So?tysa, dlatego te? dla zainteresowanych zamieszczamy drug? cz??? "Kronik Bicha?a", dzie?o naszego Kronikarza Kysia.
Kroniki Bichacia - Mroczna tajemnica...
-Co masz na my?li? - Nie bardzo wiem jak mam, to Tobie powiedzie?, bo brzmi, to jak jaka? bajka… Widzisz, Marcjusz Barbatus Glicynus by? najlepszym genera?em Cesarza Justyninusa, twardo st?paj?cym, nie znaj?cym lito?ci, pragmatykiem. Wi?c mam pytanie, czy móg? w jednej chwili oszale?, zwariowa?, a w nast?pnej dalej by? Biczem Bo?ym cesarzy? S?u?y? jeszcze oko?o 15 lat nim odszed? na Honoria Emerytia. -Goran, nie jestem psychiatr?, do cholery!! Sk?d mam to wiedzie?? -Mimo to, prosz? pomy?l i odpowiedz mi. Czytaj dalej... Zamieszczone za zgod? Kysia.
Dodał: Mario75 W kategorii: Prezentacja Teamów Czytań: [16653] Komentarzy: [3]

Najlepsze karabiny wyborowe ?wiata CZ.2/3

Autor: Stefek 1st Cavalry Division Koszalin
Jest wiele rodzajów broni wyborowej snajpera lecz zawsze s? te najlepsze. S? dzielone na karabiny samopowtarzalne (SWD, SWU, M21, M14, Barrett M82) i powtarzalne (Sako TRG , L96A1). W ka?dej cz??ci b?d? przedstawia? te karabiny które wi?kszo?? zosta?y wyró?nione za jedne z najlepszych karabinów jakie powsta?y. Równie? b?d? zamieszcza? repliki tych karabinów które s? równie? ASG.
Dodał: Stefek W kategorii: Prezentacja Teamów Czytań: [19004] Komentarzy: [8]

Prezentacja 6th Forest Recon Division

Prezentacja 6th Forest Recon Division
W dzisiejszym artykule chcia?bym przedstawi? dru?yn? 6th Forest Recon Division. Jako i? Mario mnie od kilku miesi?cy o to prosi w ko?cu nasz?y mnie tajemne si?y ciemnej strony mocy i postanowi?em napisa? o nas kilka s?ów.
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Prezentacja Teamów Czytań: [84810] Komentarzy: [31]

Komiks by W?odo. Cz??? III ?wi?tecznego AeSgowca.

Komiks by W?odo. Cz??? III OSTATNIA ?wi?tecznego AeSgowca.
Dodał: Mario75 W kategorii: Prezentacja Teamów Czytań: [15171] Komentarzy: [3]

UWAGA - ZMIANY

UWAGA ZMIANY!
Dodał: Mario75 W kategorii: Prezentacja Teamów Czytań: [14904] Komentarzy: [0]

Taktyka w airsofcie (cz. 1) - Podstawy natarcia i obrony

 Grey, darmowy Podr?cznik Taktyki ASGPisz?c o taktyce w airsofcie automatycznie nale?y odpowiedzie? - po co? Z jednej strony autor nara?a si? zwolennikom taktyki wojskowej, którzy nie bez racji wskazuj?, ?e materia?ów o taktyce w ogóle napisano wiele, a autorzy to cz?sto osoby z do?wiadczeniem bojowym, z którymi nijak równa? si? komu?, kto zna tylko zabaw? na kulki. Z drugiej strony pojawiaj? si? g?osy "niedzielnych" strzelców, którzy wprost przyznaj?, ?e taktyka jest im zb?dna, poniewa? liczy si? ilo?? FPS, rate of fire oraz przyjemno?? z oddychania ?wie?ym powietrzem.

Zwolennikom stosowania taktyki wojskowej odpowiem w nast?puj?cy sposób - gdyby na polu walki oddzia? posiada? bro?, która jest w stanie efektywnie prowadzi? ogie? na odleg?o?ci trzydziestu metrów, taktyka wojskowa by?aby dostosowana do zasi?gu w airsofcie. Gdyby bro? palna nie przebija?a si? przez mi?kkie przeszkody, taktyka wojskowa bra?aby to pod uwag?. Tym, co charakteryzuje sztuk? wojenn?, jest adaptacja i optymalizacja wykorzystania narz?dzi dost?pnych danym czasie konkretnemu oddzia?owi. Je?li z kolei taktyka jest niedostosowana, dochodzi do pora?ki i analitycy staraj? si? wyci?gn?? z niej wnioski modyfikuj?c t? taktyk?. Zwykle walk? wygrywa ten, kto my?li perspektywicznie i stara si? wyprzedzi? my?l? wojskow? (czyli technik?, taktyk? i logistyk?) przeciwnika. Odno?nie drugiego rodzaju krytyków odpowied? jest prosta. Je?li ogl?dasz film wojenny i nie robi? na tobie wra?enia profesjonalizm, skuteczno?? i koordynacja - to rzeczywi?cie taktyka ci si? nie spodoba. Moje artyku?y kierowane s? do tych, którzy maj?c sprawn? replik? i ch?tnych do wspó?pracy kolegów, chc? wycisn?? z airsoftu pe?ni? mo?liwo?ci. Artyku? jest przedrukiem pierwszej cz??ci cyklu o taktyce z vortalu WMASG.pl.

Dodał: Grey W kategorii: Zielona Taktyka Czytań: [18803] Komentarzy: [4]

IVO JIMA III "NOWY ?WIT" - NAJNOWSZE DONIESIENIA WYWIADU

Dodał: Mario75 W kategorii: Zielona Taktyka Czytań: [19614] Komentarzy: [4]

Morski Terroryzm

Zredagowa? Maras D-ca Navy Seals Koalicja Pó?noc
Morski Terroryzm
Mo?e to nie jest news na temat wypasionej broni jak? u?ywa si? teraz w ASG ale moim zdaniem jest to wa?na sprawa, która niestety jest bagatelizowana.
Dodał: Maras W kategorii: Zielona Taktyka Czytań: [17907] Komentarzy: [9]

Najlepsze karabiny wyborowe ?wiata CZ.1/3

Autor: Stefek 1st Cavalry Division Koszalin
Jest wiele rodzajów broni wyborowej snajpera lecz zawsze s? te najlepsze. S? dzielone na karabiny samopowtarzalne (SWD, SWU, M21, M14, Baretta M82) i powtarzalne (Sako TRG , L96A1). W ka?dej cz??ci b?d? przedstawia? te karabiny które wi?kszo?? zosta?y wyró?nione za jedne z najlepszych karabinów jakie powsta?y. Równie? b?d? zamieszcza? repliki tych karabinów które s? równie? ASG.
Dodał: Stefek W kategorii: Zielona Taktyka Czytań: [21871] Komentarzy: [10]

Navigacja

Navigacja
8 dzie? Deszczowy poranek. Wilgo? wkrada si? wsz?dzie. W ka?dy skrawek materia?u, zagi?cie metalu, fa?dy skóry. Nie pada, mo?e jedynie si?pi. Czujemy si? bardziej zmokni?ci ni? podczas ulewnego deszczu. Przeczesujemy kolejny kwadrat w poszukiwaniu ?ywych „duchów” IVO JIM’y. Kto to do cholery jest? Tak jak szybko si? pojawiaj?, tak szybko znikaj?. Pozostawiaj?c znikom? ilo?? ?ladów. Nie mo?emy namierzy? przeciwnika. Przeczesujemy wg. rozkazów kwadrat po kwadracie. Czasem wydaje mi si?, ?e poruszamy si? jak ?lepcy. Nie widzimy, ale czujemy czyj?? obecno??. Ro?nie w nas niepokój.
Dodał: Mario75 W kategorii: Topografia Czytań: [17526] Komentarzy: [3]

"Snajper Szybkostrzelny" VOL 2

"Snajper Szybkostrzelny" VOL 2 Bones 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
Ci?g dalszy artyku?u "Snajper Szybkostrzelny"
Dodał: Bones W kategorii: Topografia Czytań: [15715] Komentarzy: [4]

JAK ZA?O?Y? OBOZOWISKO

JAK ZA?O?Y? OBOZOWISKO Autor: Mario D-ca 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Tekst Jerzego Bielececkiego, który ukaza? si? w magazynie "Survival" nr 11 (5/2004), str. 28-29 a nast?pnie by? skopiowany i dyskutowany na www.tactical.pl. Lokalizacja obozowiska
?ród?o zdj??: http://survival.strefa.pl/plachty.htm#zdj
Bez wzgl?du na to, gdzie si? znajdujesz posiadanie w?asnego miejsca, w którym mo?esz si? schroni?, mo?e decydowa? o ?yciu lub ?mierci, nawet je?li jest to tylko sza?as z ga??zi. Rozbicie biwaku byle gdzie m?ci si? okrutnie na jego uczestnikach. Cz?sto trudno jest znale?? idealne miejsce, nale?y si? jednak stara?, by spe?nionych zosta?o jak najwi?cej warunków, sk?adaj?cych si? na poj?cie dobre biwakowanie. W tek?cie zamie?ci?em równie? film oraz zdj?cia prezentuj?ce ró?ne sposoby sporz?dzenia zadaszenia z poncho wojskowego lub p?achty biwakowej, a nawet folii zakupionej w markecie.
Dodał: Mario75 W kategorii: Topografia Czytań: [19264] Komentarzy: [6]

" Kroniki Bicha?a"

Wielu z Was mia?o okazj? pozna? Wielkiego Sotysa Wolnej Wsi Bicha? i go?ci? na terenach kontrolowanych przez "weso?? gromad?" Sotysa dlatego te? dla zainteresowanych zamieszczamy pierwsz? cz??? "Kronik Bicha?a", dzie?o naszego Kronikarza Kysia.
Dodał: Leon W kategorii: Topografia Czytań: [15932] Komentarzy: [6]

Magpul PTS - Airsoftowa moda

MAGPUL PTS - Airsoftowa moda
Witam, w dzisiejszym artykule chcia?bym przedstawi? kilka s?ów na temat tego co w obecnych czasach airsoftowych jest tak zwanym wspó?czynnikiem lansu, czyli produktów firmy MAGPUL PTS.
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Replika Czytań: [30083] Komentarzy: [21]

"Snajper Szybkostrzelny" VOL I

"Snajper Szybkostrzelny" VOL I Bones 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
"One shot, one kill" - to popularne has?o przy?wiecaj?ce snajperom nadal wskazuje na wysoki poziom ich umiej?tno?ci strzeleckich i skuteczno?ci bojowej, ale nie w pe?ni odzwierciedla charakter dzia?a? snajperskich w warunkach ostatnich konfliktów zbrojnych. Skomplikowane realia wspó?czesnego, dynamicznego pola walki sprawiaj?, ?e snajperzy równie cz?sto musz? by? przygotowani do szybkiego oddawania kilku strza?ów do jednego trudnego albo wielu celów, a wówczas korzystniejsze okazuj? si? dysponowanie broni? samopowtarzaln?.
Dodał: Bones W kategorii: Replika Czytań: [14478] Komentarzy: [1]

GF POINT 2011

GF POINT 2011
Chcesz si? sprawdzi?? Uwa?asz, ?e masz dobr? orientacj? w terenie? Nie straszne Ci ci??kie warunki? Wobec tego GF-POINT jest imprez? dla Ciebie!
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Recenzje Czytań: [14793] Komentarzy: [5]

RED SYSTEM - Manual dla medyka

Zdecydowa?e? si? zosta? medykiem oddzia?owym? B?dziesz mia? teraz trudniej ni? pozostali poniewa? komu jak komu, ale Tobie nie wolno zgin??. Do ciebie nale?y odtwarzanie warto?ci bojowej pododdzia?u po starciu. Koledzy ufaj? ?e ocalisz ich kiedy oberw? w polu. Przygotuj si? do tego dobrze, udowodnij, ?e mog? na Tobie polega?.
Dodał: ufoman W kategorii: Recenzje Czytań: [15268] Komentarzy: [1]

WO?P ASG 2011

WO?P 2011 - Airsoftowcy wspomagaj? akcj? charytatywn?.
Witam Jak wiemy, wczorajszego dnia odby? si? ju? 19 fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy. Wiele dru?yn ASG z ca?ej polski wzi??o udzia? w akcji charytatywnej jako wolontariusze WO?P. Pragn? przedstawi? krótk? relacj? zdj?ciow? z wczorajszych wydarze? na polskiej arenie ASG.
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Relacje Czytań: [16629] Komentarzy: [9]

Wyciszone g?owice SYSTEMA

Wyciszone g?owice Systemy, ma?y test na to czy warto?
Dodał: Jazzman W kategorii: Relacje Czytań: [16640] Komentarzy: [10]

Ma?e postnoworoczne CQB, USTKA Budynek LOT 09.01.2011

Min?? ponad tydzie? nowego roku a tu nic si? nie dzieje. W pasie przyby?o po kilka centymetrów przez ?wi?teczno noworoczne lenistwo i ob?arstwo. W ko?cu powiedzieli?my do?? i zebrali?my aby rozprostowa? zastane ko?ci. Szybka decyzja i razem z Navy Team miejsce i czas zosta?o okre?lone.
Dodał: Darecki W kategorii: Relacje Czytań: [15617] Komentarzy: [10]

IVO JIMA III "NOWY ?WIT" - NAJNOWSZE DONIESIENIA WYWIADU

IVO JIMA III "NOWY ?WIT" - NAJNOWSZE DONIESIENIA WYWIADU
Wywiad przechwyci? wa?ne informacje. Oddzia? wykonuj?cy rekonesans na IVO donosi: Znaleziono...
Dodał: Mario75 W kategorii: Relacje Czytań: [16125] Komentarzy: [0]

Nowe CHI?SKIE G36 JG

G36 Jing Gong, Nowa ods?ona starego karabinku.
Dodał: Jazzman W kategorii: Relacje Czytań: [16857] Komentarzy: [9]

ASG PATENT VOL I KOALICJA PÓ?NOC

ASG PATENT VOL I KOALICJA PÓ?NOC Autor: Mario D-ca 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Wielu z nas stosuje patenty podejrzane w ró?nych formacjach, czy te? stosowanych w cywilu np. przez Survivalowców. Wiadomo, ?e ?o?nierz w polu walki musi cz?sto improwizowa? z tego co ma pod r?k? i dostosowa? w odpowiedni praktyczny sposób. Wielu z nas równie? docenia ta?m? izolacyjn? i kawa?ek sznurka. Niedawno Patol z Team'u Ranger's podawa? przyk?ady na wiele zastosowa? Paracordu.
Wiadomo, ?e cz?sto elementy wyposa?enia modyfikujemy pod dzia?ania Airsoftowe. Wiele z pomys?ów ?o?nierzy frontowych docenianych jest przez dowództwo i na tej podstawie powstaj? poradniki jak Ranger Handbook czy wiele modyfikacji uzbrojenia i wyposa?enia. Sfery runku cywilnego i militarnego cz?sto si? przeplataj?. Dobrym przyk?adem s? Camelbacki stosowane najpierw przez cywili, pó?niej zaadaptowane do wojska. Wiele materia?ów i produktów militarnych przechodzi te? z czasem na rynek cywilny. W tym News spróbujemy przedstawi? modyfikacje, które stosuj? osobi?cie, a zapo?yczone s? z wojska Izraelskiego lecz zmodyfikowane indywidualnie pod ASG. Zobaczmy film w rozwini?ciu News'a...
Dodał: Mario75 W kategorii: Relacje Czytań: [17307] Komentarzy: [6]

Znaki dowodzenia/patrolowe VOL III - ostatnia

Znaki dowodzenia/patrolowe VOL III - ostatnia cz??? HoHoL 8 Kompania Piechoty Górskiej Materia? by HoHoL Znaki patrolowe pokazuje si? ZAWSZE s?ab? r?k? (lewa dla prawor?cznych) i na wysoko?ci twarzy bo tam z zasady odruchowo kierujemy wzrok.
Co mo?e oznacza? ten znak? W pe?nym News wyt?umaczy lub przypomni Wam znaki niewerbalne HoHoL
Po przekazaniu znaku patrolowego powinien by? on po linii przekazany dalej przez wszystkich cz?onków patrolu.
Dodał: Mario75 W kategorii: Relacje Czytań: [15793] Komentarzy: [4]

ZMNIEJSZENIE POJEMNO?CI MAGAZYNKÓW HI-CAP

ZMNIEJSZENIE POJEMNO?CI MAGAZYNKÓW HI-CAP ?wietny pomys? zaczerpni?ty z forum COMBAT ALERT: www.CombatAlert.com Marcin Korowaj Organizator COMBAT ALERT
Modyfikacja na przyk?adzie magazynka do AUG. Jednak mo?na takiej modyfikacji dokona? z ka?dym Hi-Capem
Niemal?e nieko?cz?ca si? amunicja w karabinie szturmowym? Gdzie zbli?enie do realizmu takiej rozgrywki, kiedy RKM posiada niemal t? sam? si?? ognia co karabin szturmowy. Do tego mo?na doda? druma do parasnajpy i wychodzi nam niez?y bigos. Coraz wi?cej Maniaków ze ?rodowisk ASG z ca?ej Polski docenia klimat real/low/mid-capów. Co zrobi? jednak kiedy na stanie mamy grzechocz?ce hi-capy i niewiele w zapasach finansowych na zakup nowego sprz?tu do naszego ukochanego hobby? Rozwi?zanie idealne w swojej prostocie znale?li Organizatorzy COMBAT ALERT. Czasem najprostsze rozwi?zania s? najlepsze. Zobaczcie sami jak wygl?da wymy?lona przez COMBAT ALERT konwersja.
Dodał: Mario75 W kategorii: Relacje Czytań: [21198] Komentarzy: [7]

Surviving the Cut - Morderczy Poligon

Surviving the Cut - Morderczy Poligon
Ranger, Marines, Navy Seals kto z nas b?d?c dzieckiem nie chcia? s?u?y? w elitarnych jednostkach? Ja bardzo :) I tu w?a?nie Kana? Discovery wyszed? nam na przeciw i wyemitowa? materia? dotycz?cy kulis szkolenia si? specjalnych w ameryka?skiej armii. Cykl programów obejmuje min. snajperów z korpusu Marines, Navy Seals czy szkole spadochroniarzy Air Force. Przyjrzyjmy si?, jak przebiegj? najtrudniejsze szkolenia w armii USA...
Dodał: pychu87 W kategorii: Relacje Czytań: [13154] Komentarzy: [5]

10 Przykaza? Airsoftowca

10 Przykaza? Airsoftowca
Dodał: Mario75 W kategorii: Relacje Czytań: [17721] Komentarzy: [5]

Bezpiecze?stwo obchodzenia si? z broni? 2

Bezpiecze?stwo naszego hobby jest ostatnio popularnym tematem, fpsy, zasady obs?ugi itp. Jednak?e nie pisano jeszcze o jednej kwestii – bezpiecze?stwa replik po zako?czeniu „zabawy”. Kwestie zwi?zane ze sk?adowaniem replik s? niestety bardzo cz?sto pomijane, a sprawa nie wygl?da ciekawie. Repliki walaj? si? w domu po k?tach, z podpi?tymi bateriami, za?adowane, tylko czekaj?c na zwarcie elektryki, lub ciekawskie dziecko.
Dodał: Sundowner W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [16803] Komentarzy: [5]

Mocy przybywaj!

Autor: Martini ?ród?o: wmasg.pl Felieton do refleksji, napisany przez jednego ze starszych sta?em maniaków w ?rodowisku, zainspirowany niezwalniaj?cym i prawie niekontrolowanym p?dem do zwi?kszania mocy replik.
Ilekro? si?gn? pami?ci? do dawnych lat, pocz?tków airsoftu w Polsce, to z u?miechem na twarzy stwierdzam, ?e wspólnie stworzyli?my hobby, które na sta?e wpisa?o si? w tygodniowy rozk?ad aktywno?ci w terenie. Ka?dy maniak airsoftowy, który przybywa? na wszelkiego rodzaju zloty, strzelanki, manewry (niejednokrotnie podró?owa? z te okazji setki kilometrów) do?o?y? cegie?k? do tego, czym w chwili obecnej jest airsoft w naszym kraju. Od pierwszych imprez gdzie nasze kochane kompozytowe kuleczki by?y wystrzeliwane przy pomocy „spr??ynek” min??o wiele lat i wiele te? si? zmieni?o w naszych arsena?ach i na rynku.
Dodał: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [20720] Komentarzy: [7]

Blow Back w G36

Jak zrobi? prostym sposobem Blow Back w G36
Dodał: Jazzman W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [17261] Komentarzy: [6]

Portal www.KoalicjaPolnoc.pl od kuchni...

Kto wspó?tworzy Portal www.KoalicjaPolnoc.pl ?


Patol 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC przy pracy nad Portalem KOALICJI PÓ?NOC. Zajmuje si? w?a?nie obróbk? grafiki dla jednego z News. Wszelkie Bannery, wiele zmontowanych filmów oraz logo KP, to równie? dzie?o Patola. Zajrzyjmy przez chwil? na zaplecze. Zobaczmy kto wspó?tworzy Portal www.KoalicjaPolnoc.pl i czym si? g?ównie zajmuje. Wielu z nas po?wi?ca du?o pracy i czasu dla wspó?tworzenia i dzielenia si? wieloma informacjami dla paruset czytelników z ca?ej Polski. Najwi?cej odbiorców Portal odnotowuje w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, 3Mie?cie, oraz ca?ej pó?nocy Polski od 3Miasta po Szczecin oraz od wybrze?a Ba?tyku w g??b Polski. Wejd?my na chwil? do kuchni i zobaczmy kto dla Was pichci News, pisze artyku?y, wyszukuje Nowinki i umieszcza ciekawe tematy. Zarówno Redaktorów jak i czytelników ??czy jedno:

 

WSPÓLNA PASJA

Dodał: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [46521] Komentarzy: [19]

Wi?cej mocy!

Tuning repliki elektrycznej powy?ej 650FPS UWAGA!!! Modyfikacja zalecana tylko BARDZO, ale to BARDZO do?wiadczonym strzelcom. Krótki temat o tym jak w AEG zrobi? modyfikacj? do XXXFPS
Dodał: Jazzman W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [16614] Komentarzy: [7]

Lufa Precyzyjna

Zastanawiacie si? jaka lufa b?dzie dal was najlepsza? Nie wiecie jakiej firmy kupi? "preck?"? Oto krótki artyku? dla was!
Dodał: Jazzman W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [22109] Komentarzy: [11]

UTM (Universal Transverse Mercator)

Opracowa?: Sokom 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC & www.gs-7.pl

Zdj?cie: www.ehow.com

Do celu precyzyjnej nawigacji l?dowej na niewielkich obszarach opracowano system wspó?rz?dnych p?askich. S? to siatki topograficzne, zwane te? kilometrowymi. Najpopularniejsza i stosowana przez wojsko to UTM.

Dodał: harper W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [35908] Komentarzy: [18]

KONKURS NOWOROCZNY ZAKO?CZONY!

W IMIENIU MILITARIAT.PL I KOALICJAPOLNOC.PL GRATULUJEMY !!!!!!
ZOBACZMY KTO ZOSTA? POSIADACZEM NAGRÓD UFUNDOWANYCH PRZEZ MILITARIAT.PL
Dodał: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [16648] Komentarzy: [2]
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Survival Szkolenie Certyfikowane Zmiana LIGA ASG Alice Custom Arctic Combat Zbrojownia Act od Valor Tajna bro? KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:21,189
Wczoraj:34,843
W tym tygodniu:93,598
W tym miesiącu:923,958
W tym roku:923,958
Wszystkich:57,641,458
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: