Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osów]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:49
Zachód s³oñca: 15:29
Dzieñ trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 9:54
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwa January 2011

Karbinek zasilany gazowo - czy dobry dla pocz?tkuj?cych Maniaków ASG?

Karbinek zasilany gazowo - czy dobry dla pocz?tkuj?cych Maniaków ASG?
Czytaj?c nasze fora dyskusyjne, wida? i? cz?sto sami piszemy Artyku?y, które s? poradnikami poruszaj?cymi bardzo wa?ne tematy. Poni?ej przestawi? wam zadane bardzo ciekawe pytanie, przez pocz?tkuj?cego Maniaka. Pytaniem kierowa?a ch?? wyboru pierwszej repliki. Rozmowa toczy?a si? na forum KOALICJI PÓ?NOC i towarzyszy?y jej odpowiedzi praktyków, które stworzy?y jedno wspólne podsumowanie. Pomoc by?a bardzo szybka. Przeczytajmy informacje o temacie, który obecnie jest bardzo aktualny i wielu z nas ciekawi.
Choolera zada?a pytanie: Pytanie moje brzmi " jak te repliki sprawdzaj? si? w terenie " ? :D Na pierwszy rzut oka s? bardziej zbli?one wygl?dem i d?wi?kiem do orygina?ów.. By?abym wdzi?czna, gdyby kto? mnie u?wiadomi?.
Doda³: Mario75 W kategorii: Czytañ: [25880] Komentarzy: [15]

Morderczy Poligon P?etwonurkowie bojowi

Surviving the Cut - Morderczy Poligon "P?etwonurkowie bojowi"
Autor: Mario D-ca 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Niedawno na ten cykl dokumentów zwróci? nasz? uwag? Pychu. Pod??aj?c jego wskazaniem zag??bi? si? ju? dzisiaj mo?emy w par? lepiej lub gorzej ukazuj?cych specyfik? jednostek specjalnych oraz poziomu ich szkolenia, dokumentów. Musimy sobie zdawa? spraw?, ?e szkolenie pokazane w filmach jest podstawowym, a wyszkolenie przyj?tych w ten sposób Rekrutów ulega trwaj?cym wiele lat przemianom. Mo?na powiedzie?, ?e przej?cie przez drobne sito rekrutacji rozpoczyna drog? pe?n? trudu i wytrwa?ej pracy. Wydawa? by si? mog?o, ?e nad ludzkie si?y. Co najwa?niejsze, wielokrotnie rekruci w filmach z cyklu "Morderczy Poligon" mówi? o sile psychicznej, która jest najwa?niejsza. Kiedy organizm odmawia pos?usze?stwa odpowiednio si? motywuj?c mo?na na "rezerwie" dotrze? do celu. Cel nie mo?e by? jednak odleg?y. My?limy etapami.
Przed wami przedstawiamy cz??? w Polskiej wersji lektora, o tytu?e: Morderczy Poligon P?etwonurkowie bojowi
Doda³: Mario75 W kategorii: Czytañ: [12872] Komentarzy: [0]

PROMOCJA IVO-AZTEKO

PROMOCJA IVO-AZTEKO
Doda³: Mario75 W kategorii: Promocje Czytañ: [13319] Komentarzy: [7]

Szef wywiadu

Szef wywiadu Autor: Mario D-ca 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Zaszli?my do miejscowego „so?tysa” LeonSana. Wie? nazywa?a si? BihSamSePoLej. So?tys by? nie do ko?ca trze?wy na umy?le. Podobno wytwarza? lokalny trunek wg. starego przepisu, zapomnianego przez wielu. Jako jeden z niewielu by? w stanie degustowa? ów trunek. Z tego powodu Wywiad mia? utrudnione zadanie.
Dom So?tysa wsi BihSamSePoLej pe?en przedziwnej aparatury
Nie do ko?ca by?o wiadomo co jest prawd?, a co fikcj? podpowiedzian? przez wiruj?cy umys? miejscowego So?tysa. W malignie So?tysa dawa?o si? jednak cz?sto wy?owi? zap?tlaj?ce si? zdanie: - Do piroszamana, do piroszama… KySan. KySan wie wszystko.
Doda³: Mario75 W kategorii: Promocje Czytañ: [10491] Komentarzy: [6]

Manewry Pashtun Dagger

21 stycznia na lotnisku wojskowym w Królewie Malborskim odby?o si? po?egnanie prawie 80 ?o?nierzy Grupy Bojowej 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, która w Wielkiej Brytanii we?mie udzia? w ?wiczeniach pod kryptonimem „Pashtun Dagger”.
Doda³: harper W kategorii: Manewry Czytañ: [10953] Komentarzy: [0]

After Action Report

Grey, darmowy Podr?cznik Taktyki ASG team ?nie?na Pantera, Warszawa Niewiele teamów w trakcie szkole? stosuje metodyk? nauczania, czyli racjonaln? i wypróbowan? wiedz? o tym jak si? uczy? / szkoli?, aby nauka przynosi?a jak najwi?kszy po?ytek. W tym artykule skupi? si? na tworzeniu dokumentu, który w armii ameryka?skiej nazywa si? AAR, czyli Sprawozdanie Z Dzia?ania.
Doda³: Grey W kategorii: Tutoriale Czytañ: [20474] Komentarzy: [6]

Praktyczne rady ?o?nierzy oddzia?ów specjalnych

Jak w prawid?owych sposób sporz?dzi? w?asn? map?? W jaki sposób wykorzystywa? ?rodowisko naturalne do sygnalizacji w?asnej pozycji? Najlepsz? odpowiedzi na te pytania znaj? komandosi z jednostki specjalnej SAS. Zaprasza do lektury
Doda³: harper W kategorii: Tutoriale Czytañ: [13538] Komentarzy: [8]

OFERTA SPECJALNA "IVO-PIRO" NA PIROTECHNIK?!

OFERTA SPECJALNA "IVO-PIRO" NA PIROTECHNIK?!
Pirotechnika, któr? b?dziecie pos?ugiwali si? na IVO III jest w pe?ni sponsorowana przez firm? www.TanieFajerwerki.pl Ponadto firma www.TanieFajerwerki.pl wysz?a na przeciw oczekiwaniom Maniaków ASG i Militariów, którzy otrzymali Zaproszenia i wybieraj? si? na IVO III w dn. 2011.03.27 i przygotowa?a specjalne ceny dla uczestników Manewrów.
Doda³: Mario75 W kategorii: Promocje Czytañ: [20940] Komentarzy: [13]

Nowa Ods?ona Navy Seals Koalicja Pó?noc

NAVY SEALS KOALICJA PÓ?NOC
Prezentacja sekcji.
Doda³: Maras W kategorii: Prezentacja Teamów Czytañ: [24246] Komentarzy: [3]

2011.02.13 kryptonim "KR3A7 - SULA"

2011.02.13 kryptonim "KR3A7 - SULA" TEAM 40/30/20 S?awno/Dar?owo/S?upsk uruchamia pierwsz? w tym roku imprez? ASG zwi?zan? z histori? wsi Bicha?.
Doda³: Mario75 W kategorii: Prezentacja Teamów Czytañ: [11806] Komentarzy: [7]

DZIE? DZIADKA - KOMIKS BY W?ODO

Komiks by W?odo. DZIE? DZIADKA
Doda³: Mario75 W kategorii: Prezentacja Teamów Czytañ: [11519] Komentarzy: [10]

ASG PATENT VOL II KOALICJA PÓ?NOC

ASG PATENT VOL II KOALICJA PÓ?NOC Autor: Mario D-ca 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Wielu z nas stosuje patenty podejrzane w ró?nych formacjach, czy te? stosowanych w cywilu np. przez Survivalowców. Wiadomo, ?e ?o?nierz w polu walki musi cz?sto improwizowa? z tego co ma pod r?k? i dostosowa? w odpowiedni praktyczny sposób. Wielu z nas równie? docenia ta?m? izolacyjn? i kawa?ek sznurka. Niedawno Patol z Team'u Ranger's podawa? przyk?ady na wiele zastosowa? Paracordu.
Wiele elementów Airsoftowego wyposa?enia poddajemy modyfikacjom, tak aby by?y bardziej funkcjonalne lub aby poprawi? ich u?yteczno??. W filmach przedstawimy patenty, które powstaj? aby udoskonali? i zwi?kszy? u?yteczno??. Tym razem zajmiemy si?...
Doda³: Mario75 W kategorii: Prezentacja Teamów Czytañ: [22409] Komentarzy: [14]

Kroniki Bichacia - Mroczna tajemnica...

Wielu z Was, mia?o okazj? pozna? Wielkiego So?tysa Wolnej Wsi Bicha? i go?ci? na terenach kontrolowanych przez "weso?? gromad?" So?tysa, dlatego te? dla zainteresowanych zamieszczamy drug? cz??? "Kronik Bicha?a", dzie?o naszego Kronikarza Kysia.
Kroniki Bichacia - Mroczna tajemnica...
-Co masz na my?li? - Nie bardzo wiem jak mam, to Tobie powiedzie?, bo brzmi, to jak jaka? bajka… Widzisz, Marcjusz Barbatus Glicynus by? najlepszym genera?em Cesarza Justyninusa, twardo st?paj?cym, nie znaj?cym lito?ci, pragmatykiem. Wi?c mam pytanie, czy móg? w jednej chwili oszale?, zwariowa?, a w nast?pnej dalej by? Biczem Bo?ym cesarzy? S?u?y? jeszcze oko?o 15 lat nim odszed? na Honoria Emerytia. -Goran, nie jestem psychiatr?, do cholery!! Sk?d mam to wiedzie?? -Mimo to, prosz? pomy?l i odpowiedz mi. Czytaj dalej... Zamieszczone za zgod? Kysia.
Doda³: Mario75 W kategorii: Prezentacja Teamów Czytañ: [13302] Komentarzy: [2]

Najlepsze karabiny wyborowe ?wiata CZ.2/3

Autor: Stefek 1st Cavalry Division Koszalin
Jest wiele rodzajów broni wyborowej snajpera lecz zawsze s? te najlepsze. S? dzielone na karabiny samopowtarzalne (SWD, SWU, M21, M14, Barrett M82) i powtarzalne (Sako TRG , L96A1). W ka?dej cz??ci b?d? przedstawia? te karabiny które wi?kszo?? zosta?y wyró?nione za jedne z najlepszych karabinów jakie powsta?y. Równie? b?d? zamieszcza? repliki tych karabinów które s? równie? ASG.
Doda³: Stefek W kategorii: Prezentacja Teamów Czytañ: [15244] Komentarzy: [5]

Prezentacja 6th Forest Recon Division

Prezentacja 6th Forest Recon Division
W dzisiejszym artykule chcia?bym przedstawi? dru?yn? 6th Forest Recon Division. Jako i? Mario mnie od kilku miesi?cy o to prosi w ko?cu nasz?y mnie tajemne si?y ciemnej strony mocy i postanowi?em napisa? o nas kilka s?ów.
Doda³: Jacek1246 W kategorii: Prezentacja Teamów Czytañ: [60732] Komentarzy: [23]

Komiks by W?odo. Cz??? III ?wi?tecznego AeSgowca.

Komiks by W?odo. Cz??? III OSTATNIA ?wi?tecznego AeSgowca.
Doda³: Mario75 W kategorii: Prezentacja Teamów Czytañ: [11501] Komentarzy: [3]

UWAGA - ZMIANY

UWAGA ZMIANY!
Doda³: Mario75 W kategorii: Prezentacja Teamów Czytañ: [11191] Komentarzy: [0]

Taktyka w airsofcie (cz. 1) - Podstawy natarcia i obrony

 Grey, darmowy Podr?cznik Taktyki ASGPisz?c o taktyce w airsofcie automatycznie nale?y odpowiedzie? - po co? Z jednej strony autor nara?a si? zwolennikom taktyki wojskowej, którzy nie bez racji wskazuj?, ?e materia?ów o taktyce w ogóle napisano wiele, a autorzy to cz?sto osoby z do?wiadczeniem bojowym, z którymi nijak równa? si? komu?, kto zna tylko zabaw? na kulki. Z drugiej strony pojawiaj? si? g?osy "niedzielnych" strzelców, którzy wprost przyznaj?, ?e taktyka jest im zb?dna, poniewa? liczy si? ilo?? FPS, rate of fire oraz przyjemno?? z oddychania ?wie?ym powietrzem.

Zwolennikom stosowania taktyki wojskowej odpowiem w nast?puj?cy sposób - gdyby na polu walki oddzia? posiada? bro?, która jest w stanie efektywnie prowadzi? ogie? na odleg?o?ci trzydziestu metrów, taktyka wojskowa by?aby dostosowana do zasi?gu w airsofcie. Gdyby bro? palna nie przebija?a si? przez mi?kkie przeszkody, taktyka wojskowa bra?aby to pod uwag?. Tym, co charakteryzuje sztuk? wojenn?, jest adaptacja i optymalizacja wykorzystania narz?dzi dost?pnych danym czasie konkretnemu oddzia?owi. Je?li z kolei taktyka jest niedostosowana, dochodzi do pora?ki i analitycy staraj? si? wyci?gn?? z niej wnioski modyfikuj?c t? taktyk?. Zwykle walk? wygrywa ten, kto my?li perspektywicznie i stara si? wyprzedzi? my?l? wojskow? (czyli technik?, taktyk? i logistyk?) przeciwnika. Odno?nie drugiego rodzaju krytyków odpowied? jest prosta. Je?li ogl?dasz film wojenny i nie robi? na tobie wra?enia profesjonalizm, skuteczno?? i koordynacja - to rzeczywi?cie taktyka ci si? nie spodoba. Moje artyku?y kierowane s? do tych, którzy maj?c sprawn? replik? i ch?tnych do wspó?pracy kolegów, chc? wycisn?? z airsoftu pe?ni? mo?liwo?ci. Artyku? jest przedrukiem pierwszej cz??ci cyklu o taktyce z vortalu WMASG.pl.

Doda³: Grey W kategorii: Zielona Taktyka Czytañ: [14706] Komentarzy: [4]

IVO JIMA III "NOWY ?WIT" - NAJNOWSZE DONIESIENIA WYWIADU

Doda³: Mario75 W kategorii: Zielona Taktyka Czytañ: [15552] Komentarzy: [4]

Morski Terroryzm

Zredagowa? Maras D-ca Navy Seals Koalicja Pó?noc
Morski Terroryzm
Mo?e to nie jest news na temat wypasionej broni jak? u?ywa si? teraz w ASG ale moim zdaniem jest to wa?na sprawa, która niestety jest bagatelizowana.
Doda³: Maras W kategorii: Zielona Taktyka Czytañ: [13110] Komentarzy: [8]

Najlepsze karabiny wyborowe ?wiata CZ.1/3

Autor: Stefek 1st Cavalry Division Koszalin
Jest wiele rodzajów broni wyborowej snajpera lecz zawsze s? te najlepsze. S? dzielone na karabiny samopowtarzalne (SWD, SWU, M21, M14, Baretta M82) i powtarzalne (Sako TRG , L96A1). W ka?dej cz??ci b?d? przedstawia? te karabiny które wi?kszo?? zosta?y wyró?nione za jedne z najlepszych karabinów jakie powsta?y. Równie? b?d? zamieszcza? repliki tych karabinów które s? równie? ASG.
Doda³: Stefek W kategorii: Zielona Taktyka Czytañ: [16705] Komentarzy: [7]

Navigacja

Navigacja
8 dzie? Deszczowy poranek. Wilgo? wkrada si? wsz?dzie. W ka?dy skrawek materia?u, zagi?cie metalu, fa?dy skóry. Nie pada, mo?e jedynie si?pi. Czujemy si? bardziej zmokni?ci ni? podczas ulewnego deszczu. Przeczesujemy kolejny kwadrat w poszukiwaniu ?ywych „duchów” IVO JIM’y. Kto to do cholery jest? Tak jak szybko si? pojawiaj?, tak szybko znikaj?. Pozostawiaj?c znikom? ilo?? ?ladów. Nie mo?emy namierzy? przeciwnika. Przeczesujemy wg. rozkazów kwadrat po kwadracie. Czasem wydaje mi si?, ?e poruszamy si? jak ?lepcy. Nie widzimy, ale czujemy czyj?? obecno??. Ro?nie w nas niepokój.
Doda³: Mario75 W kategorii: Topografia Czytañ: [13316] Komentarzy: [3]

"Snajper Szybkostrzelny" VOL 2

"Snajper Szybkostrzelny" VOL 2 Bones 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
Ci?g dalszy artyku?u "Snajper Szybkostrzelny"
Doda³: Bones W kategorii: Topografia Czytañ: [12026] Komentarzy: [4]

JAK ZA?O?Y? OBOZOWISKO

JAK ZA?O?Y? OBOZOWISKO Autor: Mario D-ca 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Tekst Jerzego Bielececkiego, który ukaza? si? w magazynie "Survival" nr 11 (5/2004), str. 28-29 a nast?pnie by? skopiowany i dyskutowany na www.tactical.pl. Lokalizacja obozowiska
?ród?o zdj??: http://survival.strefa.pl/plachty.htm#zdj
Bez wzgl?du na to, gdzie si? znajdujesz posiadanie w?asnego miejsca, w którym mo?esz si? schroni?, mo?e decydowa? o ?yciu lub ?mierci, nawet je?li jest to tylko sza?as z ga??zi. Rozbicie biwaku byle gdzie m?ci si? okrutnie na jego uczestnikach. Cz?sto trudno jest znale?? idealne miejsce, nale?y si? jednak stara?, by spe?nionych zosta?o jak najwi?cej warunków, sk?adaj?cych si? na poj?cie dobre biwakowanie. W tek?cie zamie?ci?em równie? film oraz zdj?cia prezentuj?ce ró?ne sposoby sporz?dzenia zadaszenia z poncho wojskowego lub p?achty biwakowej, a nawet folii zakupionej w markecie.
Doda³: Mario75 W kategorii: Topografia Czytañ: [14526] Komentarzy: [0]

" Kroniki Bicha?a"

Wielu z Was mia?o okazj? pozna? Wielkiego Sotysa Wolnej Wsi Bicha? i go?ci? na terenach kontrolowanych przez "weso?? gromad?" Sotysa dlatego te? dla zainteresowanych zamieszczamy pierwsz? cz??? "Kronik Bicha?a", dzie?o naszego Kronikarza Kysia.
Doda³: Leon W kategorii: Topografia Czytañ: [12349] Komentarzy: [6]

Magpul PTS - Airsoftowa moda

MAGPUL PTS - Airsoftowa moda
Witam, w dzisiejszym artykule chcia?bym przedstawi? kilka s?ów na temat tego co w obecnych czasach airsoftowych jest tak zwanym wspó?czynnikiem lansu, czyli produktów firmy MAGPUL PTS.
Doda³: Jacek1246 W kategorii: Replika Czytañ: [23592] Komentarzy: [18]

"Snajper Szybkostrzelny" VOL I

"Snajper Szybkostrzelny" VOL I Bones 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
"One shot, one kill" - to popularne has?o przy?wiecaj?ce snajperom nadal wskazuje na wysoki poziom ich umiej?tno?ci strzeleckich i skuteczno?ci bojowej, ale nie w pe?ni odzwierciedla charakter dzia?a? snajperskich w warunkach ostatnich konfliktów zbrojnych. Skomplikowane realia wspó?czesnego, dynamicznego pola walki sprawiaj?, ?e snajperzy równie cz?sto musz? by? przygotowani do szybkiego oddawania kilku strza?ów do jednego trudnego albo wielu celów, a wówczas korzystniejsze okazuj? si? dysponowanie broni? samopowtarzaln?.
Doda³: Bones W kategorii: Replika Czytañ: [11497] Komentarzy: [0]

GF POINT 2011

GF POINT 2011
Chcesz si? sprawdzi?? Uwa?asz, ?e masz dobr? orientacj? w terenie? Nie straszne Ci ci??kie warunki? Wobec tego GF-POINT jest imprez? dla Ciebie!
Doda³: Jacek1246 W kategorii: Recenzje Czytañ: [11392] Komentarzy: [3]

RED SYSTEM - Manual dla medyka

Zdecydowa?e? si? zosta? medykiem oddzia?owym? B?dziesz mia? teraz trudniej ni? pozostali poniewa? komu jak komu, ale Tobie nie wolno zgin??. Do ciebie nale?y odtwarzanie warto?ci bojowej pododdzia?u po starciu. Koledzy ufaj? ?e ocalisz ich kiedy oberw? w polu. Przygotuj si? do tego dobrze, udowodnij, ?e mog? na Tobie polega?.
Doda³: ufoman W kategorii: Recenzje Czytañ: [11729] Komentarzy: [0]

WO?P ASG 2011

WO?P 2011 - Airsoftowcy wspomagaj? akcj? charytatywn?.
Witam Jak wiemy, wczorajszego dnia odby? si? ju? 19 fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy. Wiele dru?yn ASG z ca?ej polski wzi??o udzia? w akcji charytatywnej jako wolontariusze WO?P. Pragn? przedstawi? krótk? relacj? zdj?ciow? z wczorajszych wydarze? na polskiej arenie ASG.
Doda³: Jacek1246 W kategorii: Relacje Czytañ: [13018] Komentarzy: [9]

Wyciszone g?owice SYSTEMA

Wyciszone g?owice Systemy, ma?y test na to czy warto?
Doda³: Jazzman W kategorii: Relacje Czytañ: [12219] Komentarzy: [10]

Ma?e postnoworoczne CQB, USTKA Budynek LOT 09.01.2011

Min?? ponad tydzie? nowego roku a tu nic si? nie dzieje. W pasie przyby?o po kilka centymetrów przez ?wi?teczno noworoczne lenistwo i ob?arstwo. W ko?cu powiedzieli?my do?? i zebrali?my aby rozprostowa? zastane ko?ci. Szybka decyzja i razem z Navy Team miejsce i czas zosta?o okre?lone.
Doda³: Darecki W kategorii: Relacje Czytañ: [11603] Komentarzy: [10]

IVO JIMA III "NOWY ?WIT" - NAJNOWSZE DONIESIENIA WYWIADU

IVO JIMA III "NOWY ?WIT" - NAJNOWSZE DONIESIENIA WYWIADU
Wywiad przechwyci? wa?ne informacje. Oddzia? wykonuj?cy rekonesans na IVO donosi: Znaleziono...
Doda³: Mario75 W kategorii: Relacje Czytañ: [13150] Komentarzy: [0]

Nowe CHI?SKIE G36 JG

G36 Jing Gong, Nowa ods?ona starego karabinku.
Doda³: Jazzman W kategorii: Relacje Czytañ: [13222] Komentarzy: [2]

ASG PATENT VOL I KOALICJA PÓ?NOC

ASG PATENT VOL I KOALICJA PÓ?NOC Autor: Mario D-ca 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Wielu z nas stosuje patenty podejrzane w ró?nych formacjach, czy te? stosowanych w cywilu np. przez Survivalowców. Wiadomo, ?e ?o?nierz w polu walki musi cz?sto improwizowa? z tego co ma pod r?k? i dostosowa? w odpowiedni praktyczny sposób. Wielu z nas równie? docenia ta?m? izolacyjn? i kawa?ek sznurka. Niedawno Patol z Team'u Ranger's podawa? przyk?ady na wiele zastosowa? Paracordu.
Wiadomo, ?e cz?sto elementy wyposa?enia modyfikujemy pod dzia?ania Airsoftowe. Wiele z pomys?ów ?o?nierzy frontowych docenianych jest przez dowództwo i na tej podstawie powstaj? poradniki jak Ranger Handbook czy wiele modyfikacji uzbrojenia i wyposa?enia. Sfery runku cywilnego i militarnego cz?sto si? przeplataj?. Dobrym przyk?adem s? Camelbacki stosowane najpierw przez cywili, pó?niej zaadaptowane do wojska. Wiele materia?ów i produktów militarnych przechodzi te? z czasem na rynek cywilny. W tym News spróbujemy przedstawi? modyfikacje, które stosuj? osobi?cie, a zapo?yczone s? z wojska Izraelskiego lecz zmodyfikowane indywidualnie pod ASG. Zobaczmy film w rozwini?ciu News'a...
Doda³: Mario75 W kategorii: Relacje Czytañ: [13297] Komentarzy: [0]

Znaki dowodzenia/patrolowe VOL III - ostatnia

Znaki dowodzenia/patrolowe VOL III - ostatnia cz??? HoHoL 8 Kompania Piechoty Górskiej Materia? by HoHoL Znaki patrolowe pokazuje si? ZAWSZE s?ab? r?k? (lewa dla prawor?cznych) i na wysoko?ci twarzy bo tam z zasady odruchowo kierujemy wzrok.
Co mo?e oznacza? ten znak? W pe?nym News wyt?umaczy lub przypomni Wam znaki niewerbalne HoHoL
Po przekazaniu znaku patrolowego powinien by? on po linii przekazany dalej przez wszystkich cz?onków patrolu.
Doda³: Mario75 W kategorii: Relacje Czytañ: [12238] Komentarzy: [3]

ZMNIEJSZENIE POJEMNO?CI MAGAZYNKÓW HI-CAP

ZMNIEJSZENIE POJEMNO?CI MAGAZYNKÓW HI-CAP ?wietny pomys? zaczerpni?ty z forum COMBAT ALERT: www.CombatAlert.com Marcin Korowaj Organizator COMBAT ALERT
Modyfikacja na przyk?adzie magazynka do AUG. Jednak mo?na takiej modyfikacji dokona? z ka?dym Hi-Capem
Niemal?e nieko?cz?ca si? amunicja w karabinie szturmowym? Gdzie zbli?enie do realizmu takiej rozgrywki, kiedy RKM posiada niemal t? sam? si?? ognia co karabin szturmowy. Do tego mo?na doda? druma do parasnajpy i wychodzi nam niez?y bigos. Coraz wi?cej Maniaków ze ?rodowisk ASG z ca?ej Polski docenia klimat real/low/mid-capów. Co zrobi? jednak kiedy na stanie mamy grzechocz?ce hi-capy i niewiele w zapasach finansowych na zakup nowego sprz?tu do naszego ukochanego hobby? Rozwi?zanie idealne w swojej prostocie znale?li Organizatorzy COMBAT ALERT. Czasem najprostsze rozwi?zania s? najlepsze. Zobaczcie sami jak wygl?da wymy?lona przez COMBAT ALERT konwersja.
Doda³: Mario75 W kategorii: Relacje Czytañ: [17290] Komentarzy: [3]

Surviving the Cut - Morderczy Poligon

Surviving the Cut - Morderczy Poligon
Ranger, Marines, Navy Seals kto z nas b?d?c dzieckiem nie chcia? s?u?y? w elitarnych jednostkach? Ja bardzo :) I tu w?a?nie Kana? Discovery wyszed? nam na przeciw i wyemitowa? materia? dotycz?cy kulis szkolenia si? specjalnych w ameryka?skiej armii. Cykl programów obejmuje min. snajperów z korpusu Marines, Navy Seals czy szkole spadochroniarzy Air Force. Przyjrzyjmy si?, jak przebiegj? najtrudniejsze szkolenia w armii USA...
Doda³: pychu87 W kategorii: Relacje Czytañ: [10088] Komentarzy: [4]

10 Przykaza? Airsoftowca

10 Przykaza? Airsoftowca
Doda³: Mario75 W kategorii: Relacje Czytañ: [13872] Komentarzy: [2]

Bezpiecze?stwo obchodzenia si? z broni? 2

Bezpiecze?stwo naszego hobby jest ostatnio popularnym tematem, fpsy, zasady obs?ugi itp. Jednak?e nie pisano jeszcze o jednej kwestii – bezpiecze?stwa replik po zako?czeniu „zabawy”. Kwestie zwi?zane ze sk?adowaniem replik s? niestety bardzo cz?sto pomijane, a sprawa nie wygl?da ciekawie. Repliki walaj? si? w domu po k?tach, z podpi?tymi bateriami, za?adowane, tylko czekaj?c na zwarcie elektryki, lub ciekawskie dziecko.
Doda³: Sundowner W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [12452] Komentarzy: [5]

Mocy przybywaj!

Autor: Martini ?ród?o: wmasg.pl Felieton do refleksji, napisany przez jednego ze starszych sta?em maniaków w ?rodowisku, zainspirowany niezwalniaj?cym i prawie niekontrolowanym p?dem do zwi?kszania mocy replik.
Ilekro? si?gn? pami?ci? do dawnych lat, pocz?tków airsoftu w Polsce, to z u?miechem na twarzy stwierdzam, ?e wspólnie stworzyli?my hobby, które na sta?e wpisa?o si? w tygodniowy rozk?ad aktywno?ci w terenie. Ka?dy maniak airsoftowy, który przybywa? na wszelkiego rodzaju zloty, strzelanki, manewry (niejednokrotnie podró?owa? z te okazji setki kilometrów) do?o?y? cegie?k? do tego, czym w chwili obecnej jest airsoft w naszym kraju. Od pierwszych imprez gdzie nasze kochane kompozytowe kuleczki by?y wystrzeliwane przy pomocy „spr??ynek” min??o wiele lat i wiele te? si? zmieni?o w naszych arsena?ach i na rynku.
Doda³: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [15411] Komentarzy: [3]

Blow Back w G36

Jak zrobi? prostym sposobem Blow Back w G36
Doda³: Jazzman W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [13184] Komentarzy: [6]

Portal www.KoalicjaPolnoc.pl od kuchni...

Kto wspó?tworzy Portal www.KoalicjaPolnoc.pl ?


Patol 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC przy pracy nad Portalem KOALICJI PÓ?NOC. Zajmuje si? w?a?nie obróbk? grafiki dla jednego z News. Wszelkie Bannery, wiele zmontowanych filmów oraz logo KP, to równie? dzie?o Patola. Zajrzyjmy przez chwil? na zaplecze. Zobaczmy kto wspó?tworzy Portal www.KoalicjaPolnoc.pl i czym si? g?ównie zajmuje. Wielu z nas po?wi?ca du?o pracy i czasu dla wspó?tworzenia i dzielenia si? wieloma informacjami dla paruset czytelników z ca?ej Polski. Najwi?cej odbiorców Portal odnotowuje w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, 3Mie?cie, oraz ca?ej pó?nocy Polski od 3Miasta po Szczecin oraz od wybrze?a Ba?tyku w g??b Polski. Wejd?my na chwil? do kuchni i zobaczmy kto dla Was pichci News, pisze artyku?y, wyszukuje Nowinki i umieszcza ciekawe tematy. Zarówno Redaktorów jak i czytelników ??czy jedno:

 

WSPÓLNA PASJA

Doda³: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [30385] Komentarzy: [9]

Wi?cej mocy!

Tuning repliki elektrycznej powy?ej 650FPS UWAGA!!! Modyfikacja zalecana tylko BARDZO, ale to BARDZO do?wiadczonym strzelcom. Krótki temat o tym jak w AEG zrobi? modyfikacj? do XXXFPS
Doda³: Jazzman W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [12491] Komentarzy: [5]

Lufa Precyzyjna

Zastanawiacie si? jaka lufa b?dzie dal was najlepsza? Nie wiecie jakiej firmy kupi? "preck?"? Oto krótki artyku? dla was!
Doda³: Jazzman W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [15908] Komentarzy: [6]

UTM (Universal Transverse Mercator)

Opracowa?: Sokom 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC & www.gs-7.pl

Zdj?cie: www.ehow.com

Do celu precyzyjnej nawigacji l?dowej na niewielkich obszarach opracowano system wspó?rz?dnych p?askich. S? to siatki topograficzne, zwane te? kilometrowymi. Najpopularniejsza i stosowana przez wojsko to UTM.

Doda³: harper W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [27278] Komentarzy: [5]

KONKURS NOWOROCZNY ZAKO?CZONY!

W IMIENIU MILITARIAT.PL I KOALICJAPOLNOC.PL GRATULUJEMY !!!!!!
ZOBACZMY KTO ZOSTA? POSIADACZEM NAGRÓD UFUNDOWANYCH PRZEZ MILITARIAT.PL
Doda³: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [12500] Komentarzy: [1]
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Podcast ASG Arctic Combat Tajna bro? Zwyci?zcy wrzesie? Homemade Libia ?o?nierz Specnazu Szkolenie Certyfikowane Combat Act od Valor Radio ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:4,925
Wczoraj:10,195
W tym tygodniu:4,925
W tym miesi±cu:214,708
W tym roku:3,650,144
Wszystkich:40,842,903
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: