Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osów]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:49
Zachód s³oñca: 15:29
Dzieñ trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 9:54
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwa July 2010

"Zapomniany" karabinek

Autor: Leon Team30 Dar?owo Pami?ta kto? "Tantala" ?
Czytaj wi?cej w pe?nym News:
Doda³: Mario75 W kategorii: Czytañ: [20201] Komentarzy: [5]

STALKER DROGA PRZEZ CZERWONY LAS 18 lipiec 2010

18 lipca 2010r mia?em szcz??cie by? wraz z Arabesk? i koleg? Suchym na STALKERZE w Ulkowym niedaleko Pszczu?ek. Imprez? organizowa? team Royal Hornets Pszczó?ki. By zwiedzi? teren postanowili?my pojecha? dzie? wcze?niej pod namiot. Zanim jednak dojechali?my z pi?kna s?oneczna pogoda zamieni?a si? w oberwanie chmury. I tu pojawia si? pierwsze zaskoczenie...
Doda³: Technofilia W kategorii: Czytañ: [15448] Komentarzy: [4]

Rescue Belt

Pomys? po??czenia uprz??y z paskiem do spodni jako uniwersalnego pasa ratowniczego jest znany od jakiego? czasu w zachodnich jednostkach ratowniczych i stra?y po?arnej. Zaadoptowanie go do wyposa?enia operatorów wojskowych i SWAT to by?a tylko kwestia czasu( podobnie jak wcze?niej cywilnych camelbaków). Dzi? ten rodzaj pasa produkowany jest przez znaczn? cz??? wytwórców wszelkiego wyposa?enia taktycznego. Na razie stosowany przez pojedynczych operatorów w przeró?nych jednostkach....
Doda³: W kategorii: Techniki linowe Czytañ: [24799] Komentarzy: [11]

Ochrona twarzy - czy jest niezb?dna?

H A R D C O R E - opis zjawiska dzi?ki któremu wzrasta popyt na ochron? twarzy? Ochrona twarzy - czy jest niezb?dna? Pojawiaj? si? coraz to nowe produkty pozwalaj?ce chroni? twarz. Zapewne jest to do?? ciekawe rozwi?zanie dla CQB. We wszystkim jest ziarenko prawdy jak powiadaj?. Je?li producenci prze?cigaj? si? w coraz nowszych produktach oferuj?cych coraz lepsz? ochron? twarzy, oznacza ?e jest na ten produkt popyt. ?ledz? ró?ne kr?gi w ?rodowisku ASG. Cieszy mnie fakt, ?e niemal co miasto to powstaje jakie? zrzeszenie Teamów ASG, które zajmuje si? systematyzowaniem zasad panuj?cych podczas spotka? w terenie. W News przedstawi? ró?ne produkty do ochrony twarzy przed przypadkowym postrza?em, lub przed pociskiem od tzw "Hardcore'a"
Firma Brass Guard poinformowa?a o wprowadzeniu do oferty nowej maski siatkowej, typu full face protection: Assassin. Maska dedykowana jest do u?ytkowania razem z pe?noprofilowymi goglami.
Na stronie drugiej filmiki z prezentacjami oraz rozwini?cie problematyki "Hardcore'a"....
Doda³: Mario75 W kategorii: Techniki linowe Czytañ: [15269] Komentarzy: [10]

GROM-Historia Prawdziwa

GROM- Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego, powsta?a 13 lipca 1990 roku. Gdy arabskie organizacje terrorystyczne, dokona?y zamachu na polskich dyplomatów, rz?d Rzeczypospolitej Polskiej podj?? decyzje o uformowaniu JW 2305 'GROM'. Uznano ?e polski obywatel, ma prawo do ochrony równie? poza granicami kraju.
Doda³: SpatekKSP W kategorii: Jednostki specjalne Czytañ: [31754] Komentarzy: [11]

Wikileaks ujawnia raporty - tak?e o polskich ?o?nierzach

Wikileaks ujawnia raporty - tak?e o polskich ?o?nierzach ?ródo tekstu: www.wp.pl Link ?ród?o zdj?cia: www.defense.gov z roku 2010 ?ród?o wideo: http://www.youtube.com/user/RussiaToday Witryna WikiLeaks opublikowa?a w niedziel? ponad 91 tysi?cy raportów odkrywaj?cych kulisy wojskowych operacji przeprowadzonych w Afganistanie mi?dzy 2004 a 2010 rokiem. O dokumentach, okre?lanych jako "Afga?ski pami?tnik wojny", poinformowa?y na swoich stronach internetowych dzienniki "New York Times" i "The Guardian" oraz tygodnik "Der Spiegel". Brytyjska gazeta ocenia, ?e obraz konfliktu, który wy?ania si? z raportów, jest "brutalny, paskudny, pogmatwany i nag?y". W raportach kilkakrotnie wymieniani s? polscy ?o?nierze oraz wywiad.
Po ujawnieniu przez WikiLeaks tajnych dokumentów szef niemieckiego MSZ Guido Westerwelle wezwa? do zbadania rewelacji o prawdopodobnym wspieraniu przez Iran i Pakistan talibów w Afganistanie. Brytyjski rz?d wyrazi? za? ubolewanie z powodu wycieku informacji. Równie? Rados?aw Sikorski, szef polskiej dyplomacji pot?pi? ujawnienie dokumentów. Jak to si? zacz??o? ...
Doda³: Mario75 W kategorii: Jednostki specjalne Czytañ: [13725] Komentarzy: [0]

Nowy subkarabinek H&K

Nowy subkarabinek H&K ?ród?o: http://www.altair.com.pl/start-4841 Oferta niemieckiego producenta broni strzeleckiej – Heckler & Koch z Oberndorfu, rozszerzy?a si? oficjalnie o nowy subkarabinek HK416C bazuj?cy na HK416D.
Nowy subkarabinek H&K – HK416C ma kut? na zimno luf? o d?ugo?ci 228 mm, takiej samej, jak najkrótszy G36C, i powsta? na zlecenie brytyjskich komandosów, szukaj?cych nast?pców dotychczas u?ywanej broni
Niemcy oficjalnie ujawnili now?, ma?ogabarytow? konstrukcj?, bazuj?c? na karabinku HK416D, b?d?cym zmodyfikowan? odmian? M4 z systemem gazowym z t?okiem i t?oczyskiem, w miejscu typowej rurki gazowej doprowadzaj?cej gazy bezpo?rednio z lufy do wn?trza suwad?a. Subkarabinek HK416C powsta? w wyniku rywalizacji...
Doda³: Mario75 W kategorii: Jednostki specjalne Czytañ: [13165] Komentarzy: [3]

20100725 Milsim Pocz?tek

20100725 Milsim Pocz?tek Organizator spotkania: Bodek Cannabis Commando Koszalin Autor: Mario.75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Autor materia?u: Marduk korespondent KOALICJA PÓ?NOC Monta? filmu: Mario.75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
W dniu 20100725 w Koszalinie na BOWIDzie spotka?o si? ok. 30 maniaków ASG. Samochody przyjecha?y wcze?niej. Ludzie przygotowywali si?. Na miejscu otrzymali?my mapk? z zaznaczonymi punktami gdzie znajdowa?y si? artefakty. Zaproszenie do "Milsim Beginning" skierowane zosta?o do KOALICJI PÓ?NOC oraz T40/30/20. Zadanie jakie otrzymali KOALICJANCI: "Odnale?? i zniszczy? za pomoc? ?adunków ukryte w lesie schowki z zaopatrzeniem partyzantów. W terenie mo?na spodziewa? si? partyzantów w nieznanej liczbie uzbrojonych w bro? strzeleck?. Mo?na spodziewa? si? ,?e grupa przest?pcza zwana T40 b?dzie stara?a si? uniemo?liwi? zniszczenie paczek z amunicj? i broni? oraz wej?? w ich posiadanie. " Wi?cej w dalszej cz??ci News, równie? film...
Doda³: Mario75 W kategorii: Jednostki specjalne Czytañ: [13691] Komentarzy: [5]

Strzelanka 22.07.2010

Dnia 22.07.2010 roku odby?a si? kolejna strzelanka z cyklu - "na spontanie". Mo?na by?o zobaczy? ludzi z: -RRoK Navy Seals KOALICJA PÓ?NOC -1st Cavalary Division -KSD Nie zabrak?o te? p?ci pi?knej, która urozmaici?a rozgrywk? ;) Czytaj wi?cej...
Doda³: Maras W kategorii: Jednostki specjalne Czytañ: [13216] Komentarzy: [7]

Relacja z I SP?YWU KAJAKOWEGO ASG 2010

Relacja z I SP?YWU KAJAKOWEGO ASG 2010 Koalicja Pó?noc Autor: Jacek1246 Jak ju? wszyscy wiemy I SP?YW KAJAKOWY ASG 2010 dobieg? ko?ca. Po artykule opisuj?cym przebieg imprezy nadszed? czas na przedstawienie Wam relacji filmowej.
W dalszej cz??ci artyku?u...film...
Doda³: Jacek1246 W kategorii: Jednostki specjalne Czytañ: [6891] Komentarzy: [8]

I SP?YW KAJAKOWY ASG Koalicja Pó?noc

I SP?YW KAJAKOWY ASG KOALICJA PÓ?NOC Autor: Jacek1246 Godzina 6:10, d?wi?k budzika przerywa sen, znak, ?e trzeba wsta?. Szybki prysznic, ?niadanie i pakowanie rzeczy do auta. Po godzinie jestem gotowy, ruszamy na miejsce zbiórki w Koszalinie, przed rozpocz?ciem drogi na I Sp?yw Kajakowy ASG organizowany przez Koalicj? Pó?noc Koszalin. Godzina 8:00, GPS nastawiony na miejsce docelowe - Swornegacie, województwo Pomorskie, ul. Le?na. Po dwóch godzinach jazdy docieramy na miejsce, mamy za sob? 130 kilometrów. Zapisujemy si? na list?, p?acimy i ruszamy do miejsca, gdzie zwodujemy nasze kajaki - Mylof, 15 kilometrów od Swornychgaci. Chwila czekania, przepakowanie rzeczy i po godzinie wszyscy jeste?my na wodzie.
Doda³: Jacek1246 W kategorii: Zloty Czytañ: [23206] Komentarzy: [17]

Moja w?asna taktyczna Wuwuzella :D

Z powodu nadmiernej ilo?ci czasu postanowi?em zrobi? w?asn? taktyczn? wuwuzell? :D
Doda³: Maras W kategorii: Zloty Czytañ: [20104] Komentarzy: [12]

Prywatne inwestycje w bezpiecze?stwo

„Nie jeste?my gad?eciarzami” – zastrzegaj? ?o?nierze. „To inwestycja w nasze bezpiecze?stwo” fot. Marcin Ogdowski Jak odró?ni? ?o?nierza jednostki liniowej od sztabowca czy logistyka, gdy obaj prezentuj? si? w pe?nym oporz?dzeniu? Pierwsze, co rzuca si? w oczy, to kamizelki kuloodporne...
Doda³: W kategorii: Zloty Czytañ: [18707] Komentarzy: [1]

Mój przyjaciel szpej

Mój przyjaciel szpej Autor: Piotr "Wroobel" Wróblewski Przedruk z: http://blog.gunfire.pl/ wg. porozumienia z GFC Group "...Pierwsz? kwesti?, któr? chcia?bym dzi? poruszy? jest dobór odpowiedniego wyposa?enia do zakresu prowadzonych dzia?a?. Trudno jest dobra? idealnie ten sprz?t, jednak zazwyczaj wiemy ju? przed akcj?, w jakim terenie b?dziemy musieli walczy?. Na podstawie takich informacji ?mia?o mo?na zdecydowa? o tym co na siebie w?o?y?. Jak jednak dokona? takiego wyboru?
Zdj?cia: Kajka Na zdj?ciu: Skura i Szuwi w oporz?dzeniu do taktyki zielonej podczas manewrów "U Leona" Taktyka zielona czytaj wi?cej...
Doda³: Mario75 W kategorii: Zloty Czytañ: [13833] Komentarzy: [5]

XI Indywidualne i V Ogólnopolskie Rodzinne Zawody Strzeleckie z Broni Pneumatycznej

24 lipca 2010 r. po raz jedenasty na brzegu jaros?awieckiego klifu, na punkcie widokowym przy ulicy Nadmorskiej odb?d? si? Indywidualne Zawody Strzeleckie z Broni Pneumatycznej. Pi?ty raz rozegrane b?d? tak?e Ogólnopolskie Rodzinne Zawody Strzeleckie z Broni Pneumatycznej. Zapisy do zawodów rozpoczn? si? o godz. 10.00 i do godz. 14.00 b?dzie mo?na spróbowa? swoich si? na przygotowanych stanowiskach strzeleckich.
Doda³: Marduk W kategorii: Zloty Czytañ: [14220] Komentarzy: [0]

Pozornie trywialne cz.1 - zmiana magazynka.

Autor: Sundowner Siedzimy w krzaku, który jest jedyn? os?on? w promieniu kilkudziesi?ciu metrów i dzia?a jak magnes na wrogi ogie?, próbujemy z?apa? oddech po sprincie w pe?nym oporz?dzeniu, nawi?za? ??czno?? by poinformowa? o pozycji, sile przeciwnika oraz o w?asnej pozycji, r?ce dzia?aj? jakby?my mieli za?o?one r?kawice bokserskie, a tu z naszego karabinu leci tylko powietrze. Chwil? pó?niej schodzimy z pola z czerwon? szmat? na g?owie, co? posz?o nie tak.
Czytaj wi?cej...
Doda³: Mario75 W kategorii: Strzelanie Czytañ: [16825] Komentarzy: [0]

Technika MilSimowa

Technika MilSimowa Piotr "Procent" ?opaci?ski Przedruk z: http://blog.gunfire.pl/ wg. porozumienia z GFC Group Zdj?cia: http://www.defense.gov "Dzisiaj troch? o nowoczesnych (i mniej nowoczesnych) gadgetach, które przydadz? si? na MilSimie. Pisze o MilSimie, bo na strzelankach zwyk?ych, w wi?kszo?ci mog? by? one uwa?ane za zb?dny lans."
Wi?cej przeczytasz w dalszej cz??ci tekstu...
Doda³: Mario75 W kategorii: Strzelanie Czytañ: [14814] Komentarzy: [3]

Zasady i charakterystyka konkursu strzeleckiego na I Sp?ywie ASG.

Zasady i charakterystyka konkursu strzeleckiego na I Sp?ywie ASG. Autor: Jacek1246 W dniu 14 lipca 2010r. odby? si? test konkursu strzeleckiego, który miejsce mie? b?dzie na I Sp?ywie Kajakowym ASG. Test mia? na celu ustalenie zasad, obowi?zków i wielu innych szczegó?ów dotycz?cych przebiegu i motoryki owych zmaga?, w których g?ówn? nagrod? jest replika MP5 ufundowana przez Gunfire.
W dalszej cz??ci poznacie zasady konkursu, zdj?cia oraz film z testu...
Doda³: Jacek1246 W kategorii: Strzelanie Czytañ: [15172] Komentarzy: [8]

Wykaz nagród za g?ówne konkurencje I Sp?ywu ASG

Tekst: Mario.75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Zdj?cia: Mario.75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Ze wzgl?du na wysok? temperatur? zrezygnowali?my z Biegu w OP-1. Nie chcemy aby ratownicy mieli za du?o pracy :) chocia? sam konkurs jest bardzo widowiskowy i ?miechu przy nim co nie miara.
Konkursy które si? odb?d? to: ArmWrestling - si?owanie na r?k? /Skura 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC zapewni profesjonalnie skrojone stanowisko/ Konkurs Srzelecki - którego test i zasady poznacie w najnowszym News Jacka /Sprz?t zapewni Dantee i Gruby z 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC/ Pulling Rope Competiotion - zawody dla 7-mio osobowych dru?yn /Dantee 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC zapewni sprz?t/ Frag Granade Competition - dla dwuosobowych sk?adów oraz je?li teren i czas pozwoli rozgrywki pi?ki no?nej. Kontakt bezpo?redni ze sponsorami zapewnia Marduk Korespondent KOALICJI PÓ?NOC oraz Mario.75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
W pe?nym News wykaz nagród, którego sponsorami s?: GUNFIRE.PL Link MILITARIAT.EU Link CRAZYBEE Link CAPRI Link SOKO Link
Doda³: Mario75 W kategorii: Strzelanie Czytañ: [14732] Komentarzy: [3]

Kodowanie pozycji w transmisjach radiowych - Autor HoHoL

Kodowanie pozycji w transmisjach radiowych - Autor HoHoL Autor: HoHoL 8KPG Dzia?aj?c w terenie podczas kontaktów radiowych z sztabem lub innymi oddzia?ami istnieje potrzeba przekazania swojej aktualnej pozycji. Poniewa? zawsze zak?adamy ?e nasza cz?stotliwo?? jest pods?uchiwana przez wroga musimy w jaki? sposób utrudni? mu ?ycie.
Poni?ej przedstawi? dwa proste sposoby, umo?liwiaj?ce nawet laikowi kodowanie swojej pozycji. Czytaj wi?cej....
Doda³: Mario75 W kategorii: Strzelanie Czytañ: [16607] Komentarzy: [0]

"Tu dzieci celuj? w ?mig?owce" - wywiad z polskimi pilotami

Tutaj dzieci od ma?ego ucz? si? nienawi?ci do ?mig?owców. Najpierw celuj? w nie kamieniem, potem dostaj? ka?asznikowa, a na ko?cu wyrzutni? pocisków RPG – o pracy pilota w Afganistanie opowiadaj? por. Joanna Erbetowska i por. Piotr Walendziak, którzy lataj? ?mig?owcami Mi-17. "Du?e wysoko?ci, upa?y, ogromne ilo?ci py?u przy l?dowaniu. Trzeba by? dobrze wyszkolonym, ?eby sobie tutaj poradzi?. " por. Piotr Walendziak
Doda³: Marduk W kategorii: Strzelanie Czytañ: [16280] Komentarzy: [3]

REKRUTACJA OTWARTA

REKRUTACJA W KSD OTWARTA Chcia?em og?osi? i? rekrutacja do teamu ASG KSD - Koszali?skie Si?y Desantowe, zosta?a otwarta z dniem 10 lipca 2010r.
Czytaj wi?cej...
Doda³: Jacek1246 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [13975] Komentarzy: [0]

?wiczenia z RRoK Navy Seals

Dnia 8.07.2010 odby?y si? ?wiczenia w Sianowie. RRoK Navy Seals KOALICJA PÓ?NOC dosta?o zaproszenie od 1st Cavalry. I si? zacz??o...
Doda³: Maras W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [16579] Komentarzy: [2]

Jak bardzo wa?ne jest nawodnienie organizmu...

Bez wody mo?na ?y? niewiele d?u?ej ni? 3-5 dni, przy optymalnych pozosta?ych warunkach. W sierpniu 1994 roku g?o?na by?a sprawa dwóch studentów, którzy z powodu zawa?u nie mogli wydosta? si? z jaskini i przebywali w niej, a? do czasu odnalezienia przez ratowników wszelkich specjalno?ci - 25 dni. Brak pokarmu nie by? a? tak straszny. Tragiczne mog?o okaza? si? odwodnienie organizmu, ale na szcz??cie w miejscu, gdzie obaj le?eli bezsilnie, s?czy?a si? gdzie? spod ziemi woda.
ODWODNIENIE (dehydratacja) = stan nadmiernej utraty wody z organizmu daj?ce o sobie zna? w postaci zm?czenia, rozdra?nienia, widocznego zwolnienia procesów ?yciowych; mocz jest sk?py i ciemny, pocenie si? jest zmniejszone, przyspieszona akcja serca, obni?one ci?nienie krwi... Czytaj wi?cej... zobacz jak nawadniaj? si? koledzy i kole?anki ze znanych nam Teamów :)
Doda³: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [15087] Komentarzy: [2]

DEET - Repelenty - czym odstraszy? komara

Text i Zdj?cia: Mario.75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Podczas eksploracji terenu, ?wicze?, manewrów, za ka?dym razem mamy tego samego wroga – komara. W ko?cu poza malari? przenosz? te? ?ó?t? gor?czk? oraz denga. Na szcz??cie nie na naszej szeroko?ci geograficznej. Jednak niektórzy z Nas podró?uj? w ró?ne cz??ci ?wiata, wi?c warto i o tym wiedzie?. Kleszcze jednak i u nas wyst?puj?. Ka?dy wie jakie powoduj? zagro?enie. Niestety bywa tak, ?e ochrona skuteczna dla jednej osoby, wedle innej zupe?nie si? nie sprawdza. Najbezpieczniej jest zaopatrzy? si? w to, co ju? sami na sobie sprawdzili?my. Mowa tutaj o ró?nych s?abych ?rodkach, uzupe?nianiu diety tabletkami np. witaminami z rodziny „B”. Sposobów jest bardzo wiele. Ilu to nie s?yszeli?my pomys?ów jak zabezpieczy? si? przed tymi ma?ymi krwiopijcami. Sprawdzony i skuteczny jest tylko jeden. ?rodek zawieraj?cy:

DEET(diethyl toluamide lub N,N-diethyl-meta-toluamide)

?rodki ochrony przed insektami dostarczy?a do testów firma VEST ze Szczecina Link która posiada pe?na gam? produktów ze sk?adnikiem DEET w swojej ofercie. VEST jest dystrybutorem firmy PYRAMID na Polsk?. Link do wszystkich produktów odstraszaj?cych insekty: Link Czytaj wyniki testu...

Doda³: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [20190] Komentarzy: [8]

Komiks by W?odo "Atak D?ona Szambo"

Komiks by W?odo "Atak D?ona Szambo" AeSgowiec vol.1
Czytaj wi?cej...
Doda³: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [14276] Komentarzy: [7]

Egzoszkielet dla ?o?nierza

Odszukane informacje dzi?ki tropom z forum Cannabis Commando i Patola z Forum Koalicji Pó?noc. "Sarcos, jedna kluczowych w bran?y robotyki firm, skonstruowa?a na potrzeby wojska imponuj?cy egzoszkielet. Jest to konstrukcja, która stanowi swoiste wzmocnienie i uzupe?nienie ludzkiego cia?a. Umo?liwia on ?o?nierzom szybsze poruszanie si? oraz d?wiganie ci??arów niemal?e bez wysi?ku.
Ameryka?ski Sarcos, który od kilkunastu lat zajmuje si? budow? i sprzeda?? robotów wszelkiego zastosowania, zosta? wybrany przez Agencj? Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych (DARPA) spo?ród grona 14 kandydatów. Prace nad egzoszkieletem..." Na nast?pnej stronie równie? inne funkcjonuj?ce autonomicznie projekty egzoszkieletu dla wojska...
Doda³: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [15262] Komentarzy: [8]

Lekkie termowizory SAGEM

Lekkie termowizory SAGEM W ofercie SAGEM pojawi?y si? dwa nowe celowniki termowizyjne przeznaczone do lekkiej broni strzeleckiej rodziny Sword Light.
Rodzina nowych, lekkich celowników termowizyjnych SAGEM sk?ada si? z dwóch modeli: Sword Light-25 o masie bez baterii 540 g (na drugim planie, zamocowany na karabinku HK416) oraz Sword Light-35 o masie 555 g (na pierwszym planie na SCAR-L)
Zaprojektowana przez SAGEM (od 2005 tworz?ca wraz z SNECMA grup? SAFRAN) rodzina lekkich celowników termowizyjnych Sword Light przeznaczona jest g?ównie do karabinów i karabinków automatycznych, ale z racji niewielkiej masy – nie przekraczaj?cej...
Doda³: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [14287] Komentarzy: [4]
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Tajna bro? KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG MG 42 by MG Schutze Alice Custom Zbrojownia Zwyci?zcy wrzesie? Niemcy zamykaj? Mndur Gorka E SPOS Skarby... ?o?nierz Specnazu
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:4,951
Wczoraj:10,195
W tym tygodniu:4,951
W tym miesi±cu:214,734
W tym roku:3,650,170
Wszystkich:40,842,929
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: