Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosów]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:15
Zachód słońca: 15:54
Dzień trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:55
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwa July 2011

Porównanie staników

Porównanie staników

Ross154 - autor bloga http://weekend-partisan.blogspot.com o szeroko poj?tej tematyce militarnej ukierunkowanej na ASG

zdj?cie: cdn.wn.com

Dodał: Mario75 W kategorii: Szpej Czytań: [12842] Komentarzy: [8]

Amunicja nie do zabijania

Amunicja nie do zabijania

Marduk 75th Ranger RGT Koszalin KP Specjalizacja: ciekawostki, nowo?ci i kontrowersyjne tematy dotycz?ce ca?ej ga??zi militarnej. Obróbka audio-wizualna.

 

Do broni palnej produkowana jest cala masa amunicji przeznaczonej do samoobrony. Znakomita cz??? to naboje o dzia?aniu silnie destrukcyjnym. Jest te? amunicja, której dzia?anie mo?na okre?li? jako nie zabójcze. Jej dzia?anie ma na celu obezw?adnienie czasowe, z ograniczonym do minimum prawdopodobie?stwem ra?enia ?miertelnego. Zgodnie z polskim prawem o broni, do ochrony osobistej, czy te? domostwa mo?emy u?ywa? jedynie broni krótkiej. Wielka szkoda, poniewa? strzelba powtarzalna typu pump-action, spe?ni?aby t? rol? z powodzeniem. Tym bardziej, ?e do takiej broni produkowana jest cala gama amunicji obezw?adniaj?cej

Dodał: Marduk W kategorii: Bro? ostra Czytań: [14611] Komentarzy: [11]

SRS Sucha Racja Specjalna

SRS – Sucha Racja Specjalna

?ród?o: www.equipped.pl

Racje ?ywno?ciowe, tzw. suche racje, stanowi? podstawowe po?ywienie ?o?nierzy w polu. Ze wzgl?dów praktycznych, popularne s? tak?e w?ród survivalowców, turystów, uczestników milsimów – jedno opakowanie zawiera najcz??ciej pe?ny posi?ek, z mo?liwo?ci? przygotowania go na ciep?o oraz szereg dodatków, zazwyczaj s?odkich. W Polsce najpopularniejsze s? rodzime „eski”, czyli racje typu S, stanowi?ce standard w Wojsku Polskim oraz ameryka?skie MRE, pozyskiwane mniej lub bardziej legalnie w?asnym sumptem. Rzadziej spotykane s? racje niemieckie, brytyjskie, czy francuskie, najbardziej po??dane ze wzgl?du na walory smakowe. Kto kiedykolwiek mia? styczno?? z „esk?” wie, ?e nie by?a ona ani po?ywna, ani smaczna, przygotowanie czegokolwiek na ciep?o by?o czasoch?onne, wi?c kto tylko móg? stara? si? korzysta? cho?by z MREsów, ?atwych do przygotowania, zno?nych w smaku, ale o sk?adzie zbli?onym do tablicy Mendelejewa.

Dodał: Mario75 W kategorii: Bytowanie Czytań: [15738] Komentarzy: [5]

GROM zmienia dowódc?. Zosta? nim pp?k Piotr G?sta?

GROM zmienia dowódc?. Zosta? nim pp?k Piotr G?sta?

zsz, rik, PAP, wiadomosci.gazeta.pl

zdj?cie: tvp.info

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [14540] Komentarzy: [4]

InO, ERnO, MnO, BnO

InO, ERnO, MnO, BnO

Piotr "Procent" ?opaci?ski

?ród?o: http://blog.gunfire.pl

Zdj?cie: youthhobbies.com

Ile czasu potrzeba, by przeby? pieszo 100 km? 2 dni? 3 dni? Nie – 24 godziny!
I wcale nie jest to specjalnie ma?o czasu na pokonanie tego dystansu, bo niektórzy s? to w stanie zrobi? w czasie blisko 2x krótszym.
Niemo?liwe? Je?li tak twierdzisz, to znaczy, ?e...

Dodał: Mario75 W kategorii: Trening Czytań: [13554] Komentarzy: [0]

Czo?g, którego nie wida?

Czo?g, którego nie wida?

?ród?o: http://facet.wp.pl

Niewidzialne maszyny bojowe na polu walki, to jeden z kanonów ksi??ek i filmów sf. Dzi? fantazja staje si? faktem: niewidzialny czo?g rusza do boju.

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [14424] Komentarzy: [9]

Lu?ne strzelanie 2 (24.07.2011 L?dowo)

Lu?ne strzelanie 2 (24.07.2011 L?dowo)

Tekst: Darecki D-ca Black Widow S?upsk KP. Specjalizacja: pikantne relacje z imprez.

Zdj?cia: Mi?a pani fotograf przyby?a z Teamem SN

Zesz?otygodniowe „Lu?ne strzelanie” z  17 lipca zorganizowane m.in. przez Ediego z SHAFT ASG SQUAD Ustka KP okaza?o si? strza?em w dziesi?tk?. Szczerze mówi?c, ?a?owa?em ?e mnie nie by?o. Dlatego jak tylko Edie po tygodniu zarz?dzi? na niedziel? 24.07.2011 „Lu?ne strzelanie 2” postanowi?em sprawdzi? jak b?dzie tym razem.


Dodał: Darecki W kategorii: Strzelanie Czytań: [14814] Komentarzy: [5]

ZAPRASZAMY NA DZIE? PREWENCJI 30.07.2011

ZAPRASZAMY NA DZIE? PREWENCJI 30.07.2011

MIEJSCE: ROWY - GMINA USTKA WOJ. POMORSKIE

Tekst: Mario D-ca C/3/75th Rangers Koszalin KP
Grafika/wykonanie plakatu: Patol C/3/75th Rangers Koszalin KP

W programie...

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [14025] Komentarzy: [0]

Psie ?arcie dla rosyjskiej armii

Psie ?arcie dla rosyjskiej armii

?ród?o: http://facet.wp.pl

Tego jeszcze nie by?o! Wiadomo, ?e ?o?nierski wikt nie nale?y raczej do ?wiatowej czo?ówki wykwintnych kulinariów i nie przedstawia sob? rozkoszy podniebienia z najwy?szej pó?ki - nie taka jego rola.

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [13573] Komentarzy: [4]

Bieg 10 Mil

Bieg na 10 Mil

Autor zdj??, monta? wideo, tekst - Mario D-ca 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC - Redaktor Naczelny.

Dodał: Mario75 W kategorii: Relacje Czytań: [16642] Komentarzy: [6]

Sztuka Obozowania vol 1

  Jacek 6th Forest Recon Division Koszalin Specjalizacja: Nowo?ci

 

Sztuka Obozowania
Sztuczne schronienia
"Sza?as z dachem jednospadowym"

W dzisiejszym artykule, który b?dzie oparty o ksi??k? dotycz?c? survivalu, pragn? przedstawi? sztuk? tworzenia prowizorycznych schronie?.
Spe?niaj? one dwie g?ówne funkcje: chroni? przed opadami atmosferycznymi oraz utrzymuj? ciep?o.

Obrazek
http://sbbg.pl/imagesweb/szlas_polotwarty/s2.gif


Artyku? b?dzie podzielony na kilka cz??ci, a w ka?dej z nich przedstawi? jedno z kilku schronie?, które b?dziemy mogli wznie?? w?asnymi r?koma.

Dodał: Mario75 W kategorii: Bytowanie Czytań: [14821] Komentarzy: [10]

KONKURS - 1911 MEU Socom Gear

KONKURS - 1911 MEU Socom Gear

Ashir - Maniak ASG o wieloletnim do?wiadczeniu. Powi?zany ze ?rodowiskiem ?rodkowopomorskim. Nacechowany du?? dawk? humoru. Wada wrodzona: aktywne dzia?anie. Trudno go zatrzyma?. Rozpocz?ty nowy projekt: ATS.

 

...Bliski wschód, nieopodal Herat`u... Zapada wieczór, pi?kny zachód s?o?ca, jednak powietrze jest nadal ci??kie i upalne. Twoja jednostka jest na wyczerpaniu, ko?czy wam si? amunicja oraz prowiant, morale ma?ego oddzia?u s? w strz?pach...

Dodał: Mario75 W kategorii: Promocje Czytań: [22753] Komentarzy: [28]

Raport z obserwacji

Czas zmian - Raport z obserwacji

 

By?o ciep?e, pó?ne popo?udnie. Lekki wiaterek przypomina? o tym, ?e jeszcze przed po?udniem by?a jak to mówi? – pogoda pod psem. By?o gdzie? oko?o godziny szesnastej, gdy...

Dodał: Mario75 W kategorii: Teamy Czytań: [23701] Komentarzy: [13]

Dawni GROM-owcy zostaj? najemnikami!

Dawni GROM-owcy zostaj? najemnikami!

?ród?o: http://facet.wp.pl

Zdj?cie: wiadomosci.dziennik.pl

Problem by?ych najemników, antyterrorystów i ?o?nierzy jednostek specjalnych, od lat pozostaje w Polsce nierozwi?zany. Ludzie ci, latami kszta?towani s? na zimnych profesjonalistów, gotowych podj?cia si? ka?dego dzia?ania militarnego, jednak dopiero po odbytej s?u?bie zmuszeni s? oni stawi? czo?a najci??szemu zadaniu - zmierzeniu si? z proz? ?ycia. Nie dziwi zatem fakt, ?e wielu z nich ko?czy w obj?ciach na?ogów, lub jako hitmeni w zorganizowanych grupach przest?pczych. Inni walcz? za pieni?dze w najbardziej zapalnych rejonach ?wiata...

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [19778] Komentarzy: [10]

ASG jest Bogiem, fps na?ogiem

ASG jest Bogiem, fps na?ogiem

Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Specjalizacja: Serwis, Testy Sprz?tu

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [17513] Komentarzy: [18]

Poradnik korzysania z UTM

Poradnik korzysania z UTM

Autor: Radzio :) - D-ca Special Forces Airsoft Team - Szczecin.

?ród?o: http://specialforces.cal.pl

UTM, jest to uk?ad do podawania swojego po?o?enia na powierzchni Ziemi, który jest jednocze?nie praktycznym wykorzystaniem Kartezja?skiego uk?adu wspó?rz?dnych.
Siatka na mapach UTM, jest zwana te? siatk? kilometrow?, wi?c niezale?nie od skali w jakiej jest mapa, linie siatki w odwzorowaniu w terenie s? zawsze d?ugo?ci 1 kilometra.

Dodał: Mario75 W kategorii: Topografia Czytań: [29486] Komentarzy: [16]

30 Kilogramowi ?o?nierze

30-Kilogramowi ?o?nierze

?ród?o: http://facet.wp.pl

Korea Pó?nocna, chc?c uchodzi? za militarnego giganta, na arenie mi?dzynarodowej otwarcie szczyci si? swym programem rozwoju broni nuklearnej oraz budow? rakiet dalekiego zasi?gu. Ale g?ównym powodem do dumy Korea?czyków z Pó?nocy jest ich 950-tysi?czna armia fanatycznie wiernych ?o?nierzy. Ci ludzie, dla swego przywódcy, s? gotowi na wszystko. Niestety, ju? wkrótce czeka ich starcie na ?mier? i ?ycie z piekielnie niebezpiecznym przeciwnikiem ludu, z g?odem.

W tym miejscu trzeba zauwa?y?, ?e...

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [14844] Komentarzy: [2]

10 lipca 2011 - Projekt: Mroki Puszczy

10 lipca 2011 - Projekt: Mroki Puszczy


Radzio :) - D-ca Special Forces Airsoft Team - Szczecin.

Obrazek
Errhile - I.Ch, ?ó?w - niezrzeszony.

Zjednoczone Królestwa i Federacja Emiratów wpadaj? w wir szale?czych zdarze?, którego apogeum przypadnie na koniec 2011 roku – monumentaln? bitw? o prze??cz Trzech Cesarzy. Przez lata mocarstwa prowadz? wojny na pustyniach ?rodkowego Wschodu. Nikt nie jest w stanie powstrzyma? rzezi, jaka ma tam miejsce.
W zgie?ku bitwy, agenci obu mocarstw, przechwytuj? informacj? o potencjalnej mo?liwo?ci zmiany oblicza tej wojny, mo?liwo?ci za któr? przyjdzie zap?aci? ogromn? cen?. Nie mo?na przegapi? tej okazji, na swój ?wiat musimy zas?u?y?!.
W lasach Akhlaru, ukryte przed oczami ciekawskich, prowadzone s? badania nad si?ami które istnia?y od pocz?tku ?wiata i b?d? istnie? a? po jego koniec, bez wzgl?du na czas i przestrze?.
Cicha wojna rozpocz?ta, oddzia?y specjalne w drodze.
Dodał: Mario75 W kategorii: Relacje Czytań: [13546] Komentarzy: [0]

Granat z pr?dem

Granat z pr?dem

?ród?o: http://facet.wp.pl/

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [15807] Komentarzy: [12]

Zaczynamy Airsoft! Poradnik o pocz?tkach z ASG dla zielonych.

Zaczynamy Airsoft! Poradnik o pocz?tkach z ASG dla zielonych.

Autor: SirHawk

Coraz wi?cej osób przekonuje si?, ?e poza gr? w shootery, s? jeszcze inne sposoby na interesuj?ce strzelanie. Taki trend jest oczywi?cie zadowalaj?cy, bo i wi?cej towaru mo?e si? znale?? na sklepowych pó?kach i sprzedawcy mog? liczy? na wi?kszy zarobek. Nowi "wtajemniczeni" bardzo cz?sto w poszukiwaniu wiedzy potrafi? zasypa? fora wieloma pytaniami. Co mo?e nie by? fajne, je?eli takie pytanie by?o ju? raz zadane i znalaz?o odpowied?. Napisa?em wi?c krótki poradnik dla tak zwanych "zielonych". Zapraszam szczególnie osoby, dla których airsoft jest nowy!

Dodał: SirHawk W kategorii: Tutoriale Czytań: [21379] Komentarzy: [18]

Oni maj? najpot??niejsze armie ?wiata!

Oni maj? najpot??niejsze armie ?wiata!

?ród?o: http://facet.wp.pl

Zdj?cie: http://forums.cybernations.net

Wydaj? miliardy na zbrojenia

Czy zastanawiali?cie si? ile poszczególne pa?stwa wydaj? na utrzymanie armii? Poznajcie kraje, które na swych ?o?nierzy przeznaczaj? astronomiczne wr?cz kwoty...

Portal "24/7 Wall St." podaje, ?e w samym tylko roku 2010 wszystkie pa?stwa globu na wydatki zwi?zane z obronno?ci? i wojskowo?ci?, spo?ytkowa?y sum?... 1,63 biliona (nie, nie ma tu pomy?ki w t?umaczeniu z angielskiego) dolarów! Co ciekawe, dominuj?ca obecnie pot?ga militarna zasili?a ten bud?et niemal w po?owie. Chcesz wiedzie?, o kim mowa? I kto jeszcze znalaz? si? na li?cie krajów inwestuj?cych najwi?ksze kwoty w si?y zbrojne? Je?li tak, zapraszamy do specjalnego zestawienia!

Redaktorzy z "24/7 Wall St." przeanalizowali morze danych, wy?uskuj?c ostatecznie 10 krajów anga?uj?cych najwi?ksze ?rodki na wojsko. Przekonajcie si? co to za kraje i jak zmienia?y si? ich wydatki w minionym dziesi?cioleciu - ile procentowo PKB przemieniaj? na karabiny i czo?gi rekordzi?ci? I czy Polska znalaz?a si? w tym zestawieniu? To wszystko i wiele wi?cej, znajdziecie w?a?nie tutaj... Zapraszamy!

MW/PFi

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [16308] Komentarzy: [10]

Skuteczne zszywanie oporz?dzenia

Skuteczne zszywanie oporz?dzenia

Autor: Max - Rekrut Navy Seals Koszalin KOALICJA PÓ?NOC pocz?tkuj?cy Airsoftowiec, z?ota r?czka

zdj?cie: caseantiques.com

Dodał: Mario75 W kategorii: Szpej Czytań: [16199] Komentarzy: [3]

Swoiste wspomnienia z wyprawy do "?winiarni"

Swoiste wspomnienia z wyprawy do "?winiarni"

Autor: SirHawk

Nadszed? zmierzch. Ca?y kraj i prawdopodobnie ca?a Ziemia zosta?a opanowana przez hordy krwio?erczych zombie. Nieliczne niedobitki ludzi prowadz? niebezpieczn? egzystencj? z jednym tylko celem: przetrwa?. Do nielicznych enklaw dosz?y pog?oski o miejscu, w którym rzekomo znajduj? si? fiolki z mutagenem, przemieniaj?cym ludzi w zombie. Do serc ocala?ych wst?pi?a nadzieja: Gdzie trucizna, tam i odtrutka oraz dane dotycz?ce owych specyfików.

Jak si? zako?czy?a ta wyprawa po now? nadziej?? Zapraszam do przeczytania krótkiej relacji z LARPa, który odby? si? 02.07.2011, w tytu?owej "?winiarni", mieszcz?cej si? w okolicach Luzina.

Dodał: SirHawk W kategorii: Larp Czytań: [15728] Komentarzy: [11]

Paski uk?adaczy

Paski uk?adaczy

?ród?a: Strza? 6/2009
http://www.equipped.pl

zdj?cie: tactical.pl

S?owo „Rigger” (w j?zyku polskim odpowiednikiem b?dzie „uk?adacz/sk?adacz spadochronów”) w Si?ach Zbrojnych USA okre?la ?o?nierza zajmuj?cego si? sk?adaniem spadochronów i przygotowaniem palet do zrzutu du?ych ?adunków. Riggers wyró?niaj? si? charakterystyczn? naszywk? w formie spadochronu na?o?onego na...

Dodał: Mario75 W kategorii: Szpej Czytań: [15786] Komentarzy: [2]

Selekcja - Dla silnych psychicznie

"Selekcja": Dla silnych psychicznie

?ród?o: http://www.gk24.pl

Krzysztof Bednarek, krzysztof.bednarek@gk24.pl

W pi?tek 8 lipca na poligonie drawskim rozpocznie si? czternasta edycja Selekcji, imprezy terenowej dla twardzieli.

Uczestnicy Selekcji przez sze?? dni i nocy poddawani s? testom, które przechodz? kandydaci do jednostek specjalnych.(Marcin Bielecki)
Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [13133] Komentarzy: [4]

Strza?y w opuszczonej fabryce, czyli jak ?wicz? niedzielni komandosi

Strza?y w opuszczonej fabryce, czyli jak ?wicz? niedzielni komandosi

autor

Co robisz, ?eby oderwa? si? od szarej rzeczywisto?ci i poczu? przyp?yw adrenaliny? Coraz wi?cej osób wybiera sporty ekstremalne, ale wi?kszo?? i tak woli wybra? si? do kina na film akcji. S? jednak i tacy, którzy potrafi? po??czy? dreszczyk emocji, rodem z Hollywood, ze sportem i rozwojem kondycji fizycznej. Oto scenariusz jednego ze spotka? Specjalnej Grupy Operacyjnej Gda?sk.

Dodał: Mario75 W kategorii: Relacje Czytań: [16068] Komentarzy: [9]

Gra terenowa: GOLIAT 2011 - relacja

Gra terenowa: „GOLIAT 2011” - relacja

 

W dniach 24-26 czerwca 2011 niedaleko Rosnowa w województwie zachodniopomorskim odby?a si? gra terenowa „GOLIAT 2011” organizowana przez Jednostk? Strzeleck? 1373 z Koszalina. Umo?liwi?y lepsze poznanie i integracj? Jednostek Strzeleckich Pomorskiego Okr?gu Strzeleckiego a w szczególno?ci Pomorza zachodniego i ?rodkowego.

Dodał: Mario75 W kategorii: Relacje Czytań: [13141] Komentarzy: [0]

Trzymanie szpeju w domu

Trzymanie szpeju w domu

 Piotr „Black Hawk” Lorenc Redkator Bloga Gunfire: http://blog.gunfire.pl
?ród?o: asg.qrde.pl

 

Wprost proporcjonalnie do naszego bran?owego sta?u i rozwijania zainteresowa? poszerza nam si? asortyment, który nast?pnie wala nam si? po domu zajmuj?c coraz to wi?cej miejsca.
Sprz?t ten domaga si? wr?cz, ?eby?my go gdzie? upchn?li czy wyeksponowali, jak kto w zasadzie woli, dlatego te? dzisiejszy artyku? opiewa? b?dzie wokó? tego jak mo?emy sobie problemem trzymania sprz?tu poradzi?.

Dodał: Mario75 W kategorii: Szpej Czytań: [14352] Komentarzy: [5]

Poncho liner upgrade

Poncho liner upgrade

Super survival, buscraft, taktyka, outdoor, specjalne technologie, sprz?t custom. Autor bloga: http://supertac.b...

Tekst umieszczony za zgod? autora. Kopiowanie tekstu lub cytowanie bez zgody Autoa zabronione.
 

Ko?czy si? okres letni. To lato by?o mocno gor?ce. W tym te? noce nale?a?y do ciep?ych.
Ci??ko dobra? ?piwór na takie warunki. Dobrym pomys?em jest posiadanie kilku ?piworów, które mo?na swobodnie wybiera? w zale?no?ci od warunków, w jakich przyjdzie nam sp?dza? noc. Jednym z takim „?piworów” jest u mnie podpinka do poncha tzw. „poncho liner”

Dodał: Mario75 W kategorii: Bytowanie Czytań: [14899] Komentarzy: [6]

Spotkanie rekrutacyjne Navy Seals zako?czone sukcesem !

Spotkanie rekrutacyjne Navy Seals zako?czone sukcesem !

Dnia 8.07.2011 odby?o si? pierwsze spotkanie rekrutacyjne zrzeszaj?ce ludzi, którzy zainteresowani s? jednostk? Navy Seals Koalicja Pó?noc Koszalin.

Autor: Maras D-ca Navy Seals KP

Dodał: Maras W kategorii: Og?oszenia - Nabory ASG Czytań: [16515] Komentarzy: [2]

D-Day Hel 2011

D-Day Hel 2011

Przygotowania do kolejnej edycji D-Day Hel 2011 id? pe?n? par?. Jest ju? oficjalny zwiastun imprezy.

Dodał: Mario75 W kategorii: Zloty Czytań: [14178] Komentarzy: [6]

10.07.2011 Gdynia - S.T.O.R.M. program strzelectwa ASG

10.07.2011 Gdynia - S.T.O.R.M. program strzelectwa ASG

Obrazek

Jako dodatek do serii szkole? S.T.O.R.M. z czerwonej i zielonej taktyki zapraszamy na program strzelectwa ASG pod okiem grupy SGO Gda?sk.

Dodał: Mario75 W kategorii: Trening Czytań: [15468] Komentarzy: [8]

Oregon 300 TOPO

Oregon 300 TOPO

Zadebiutowa?a w 2008r.

?ród?o: http://blogn.pl

Podczas w?drówek górskich niezb?dne s? dane o szlakach turystycznych, lokalizacji stra?nic GOPR czy danych dotycz?cych wysoko?ci n.p.m. Garmin Oregon 300 TOPO to kompletny zestaw do nawigacji w ka?dym terenie.

Dodał: Mario75 W kategorii: Szpej Czytań: [13700] Komentarzy: [3]

Relacja z I Warsztatów Taktyczno-Strzeleckich

Relacja z I Warsztatów Taktyczno-Strzeleckich

Awatar u?ytkownika  Ramirez Dowódca SGO Gda?sk www.sgo.gda.pl/forum oraz za?o?yciel inicjatywy S.T.O.R.M. - specjalizacja CQB i czarna taktyka
Image

Zapraszam do zapoznania si? z relacj? z "I Warsztatów Taktyczno-Strzeleckich", w których udzia? wzi?li min. operatorzy Zespo?ów Realizacyjnych SGO Gda?sk oraz osoby zwi?zane z inicjatyw? S.T.O.R.M.
Dodał: Mario75 W kategorii: Relacje Czytań: [14384] Komentarzy: [2]

Comabt Alert 2011 Relacja filmowa

Comabt Alert 2011 Relacja filmowa

fot. Adam Kopaczel Combat Alert 2011

Niedawno odby?a si? w Warszawie projekcja filmu z Combat Alert 2011. W pe?nym News b?dziecie mogli zobaczy? fragmenty filmu z tegorocznych manewrów.

Dodał: Mario75 W kategorii: Relacje Czytań: [18093] Komentarzy: [2]

?piwór gar?? informacji

?piwór gar?? informacji - co o ?piworze nale?y wiedzie?

Za zgod? autora: Rafa? (Spineless)

zdj?cie: cityonfire.com
Dodał: Mario75 W kategorii: Bytowanie Czytań: [16830] Komentarzy: [0]

Oldskul beltkit custom

Oldskul beltkit custom

Super survival, buscraft, taktyka, outdoor, specjalne technologie, sprz?t custom. Autor bloga: http://supertac.blogspot.com/

Tekst umieszczony za zgod? autora. Kopiowanie tekstu lub cytowanie bez zgody Autoa zabronione.
 

Jako ?e znalaz?em kiedy? stare foty to b?d? Was nimi zam?cza? ;-)Zreszt? dostaje du?o informacji ?e lubicie takie stare zabawki ;-)No wi?c tutaj zaprezentuj? jedn? z moich starych konfiguracji oporz?dzenia.teraz na topie jest rozmowa o tym kto co i jak nosi to mo?e sie komu? przyda.Kiedy? chcia?em opisa? jak konfigurowa? sprz?t ale to jest bez sensu. Z tego powsta?aby ksi??ka. Sprz?t dopieramy do zadania, miejsca, pogody i kilku innych czynników. Inaczej b?dzie wygl?da?o oporz?dzenie na zasadzk?, patrol a inaczej na akcj? z pojazdu. S? pewna sta?e które bierze si? pod uwag? i tyle.

Dodał: Mario75 W kategorii: Szpej Czytań: [17162] Komentarzy: [8]

Gar?? informacji o kurtce M65 by Blatio

Gar?? informacji o kurtce M65 by Blatio

Blatio Blatio - cz?owiek, który sporo wie o M65
 
Ten artyku? stanowi w?asno?? intelektualn? autora. Artyku? opublikowany na ?amach KoalicjaPolnoc.pl za zgod? Autora.
Wykorzystywanie go (lub jego fragmentów) gdziekolwiek, bez konsultacji z autorem jest zabronione.
 
 

Na zdj?ciu w M65 Team C/3/75th Rangers Koszalin w BDU Woodland od lewej: Fubar, Mario, Dantee, Sebi, Patol i poni?ej Marduk

Dodał: Mario75 W kategorii: Szpej Czytań: [26501] Komentarzy: [5]

Dieta na Jednodniowe wojenki

Dieta na Jednodniowe wojenki

Edie  SHAFT Airsoft Team Ustka KP - Secjalizacja: relacje, Bazar Mogadiszu, równie? Autor bloga: http://sas-ustka.blogspot.com

zdj?cie: album.udn.com
 

?niadanie
Najwa?niejszy posi?ek w ci?gu dnia - musi nam dostarczy? energii praktycznie na ca?y dzie?. Dodatkowo powinien by? równie? ...

Dodał: Mario75 W kategorii: Patenty Czytań: [15039] Komentarzy: [5]

Obama wycofuje wojska z Afganistanu

Obama wycofuje wojska z Afganistanu: "Al-Kaida jest na drodze do kl?ski"

jagor, PAP

Zdj?cie: english.ruvr.ru

- Ca?kowite wycofanie ameryka?skiego wojska z Afganistanu nast?pi do 2014 roku - powiedzia? Barack Obama. Podczas telewizyjnego przemówienia w nocy ze ?rody na czwartek czasu polskiego prezydent USA wyja?ni?, ?e materia?y znalezione w domu szefa Al-Kaidy Osamy ben Ladena ?wiadcz? o tym, ?e organizacja ta znajdowa?a si? pod ogromn? presj?.

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [14707] Komentarzy: [6]

Namiot - gar?? informacji

Namiot - gar?? informacji

Za zgod? autora: Rafa? (Spineless)

Zdj?cie: Koalicja Pó?noc na PanzerFaust IV 2010
Na zdj?ciu we wn?trzy namiotu Patol Rangers, dalej Areta i najbli?ej obiektywu Maras Seals
Dodał: Mario75 W kategorii: Bytowanie Czytań: [20231] Komentarzy: [3]
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Survival KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Szkolenie Certyfikowane Niemcy zamykaj? Odda? r?k? Act od Valor Mndur Gorka E SPOS Skarby... MG 42 by MG Schutze Homemade Libia
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:1,911
Wczoraj:34,947
W tym tygodniu:70,238
W tym miesiącu:653,816
W tym roku:653,816
Wszystkich:57,371,316
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: