Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosów]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:05
Zachód słońca: 16:09
Dzień trwa:
10 Godzin 03 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:30
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwa July 2011

Porównanie staników

Porównanie staników

Ross154 - autor bloga http://weekend-partisan.blogspot.com o szeroko poj?tej tematyce militarnej ukierunkowanej na ASG

zdj?cie: cdn.wn.com

Dodał: Mario75 W kategorii: Szpej Czytań: [12488] Komentarzy: [8]

Amunicja nie do zabijania

Amunicja nie do zabijania

Marduk 75th Ranger RGT Koszalin KP Specjalizacja: ciekawostki, nowo?ci i kontrowersyjne tematy dotycz?ce ca?ej ga??zi militarnej. Obróbka audio-wizualna.

 

Do broni palnej produkowana jest cala masa amunicji przeznaczonej do samoobrony. Znakomita cz??? to naboje o dzia?aniu silnie destrukcyjnym. Jest te? amunicja, której dzia?anie mo?na okre?li? jako nie zabójcze. Jej dzia?anie ma na celu obezw?adnienie czasowe, z ograniczonym do minimum prawdopodobie?stwem ra?enia ?miertelnego. Zgodnie z polskim prawem o broni, do ochrony osobistej, czy te? domostwa mo?emy u?ywa? jedynie broni krótkiej. Wielka szkoda, poniewa? strzelba powtarzalna typu pump-action, spe?ni?aby t? rol? z powodzeniem. Tym bardziej, ?e do takiej broni produkowana jest cala gama amunicji obezw?adniaj?cej

Dodał: Marduk W kategorii: Bro? ostra Czytań: [14292] Komentarzy: [11]

SRS Sucha Racja Specjalna

SRS – Sucha Racja Specjalna

?ród?o: www.equipped.pl

Racje ?ywno?ciowe, tzw. suche racje, stanowi? podstawowe po?ywienie ?o?nierzy w polu. Ze wzgl?dów praktycznych, popularne s? tak?e w?ród survivalowców, turystów, uczestników milsimów – jedno opakowanie zawiera najcz??ciej pe?ny posi?ek, z mo?liwo?ci? przygotowania go na ciep?o oraz szereg dodatków, zazwyczaj s?odkich. W Polsce najpopularniejsze s? rodzime „eski”, czyli racje typu S, stanowi?ce standard w Wojsku Polskim oraz ameryka?skie MRE, pozyskiwane mniej lub bardziej legalnie w?asnym sumptem. Rzadziej spotykane s? racje niemieckie, brytyjskie, czy francuskie, najbardziej po??dane ze wzgl?du na walory smakowe. Kto kiedykolwiek mia? styczno?? z „esk?” wie, ?e nie by?a ona ani po?ywna, ani smaczna, przygotowanie czegokolwiek na ciep?o by?o czasoch?onne, wi?c kto tylko móg? stara? si? korzysta? cho?by z MREsów, ?atwych do przygotowania, zno?nych w smaku, ale o sk?adzie zbli?onym do tablicy Mendelejewa.

Dodał: Mario75 W kategorii: Bytowanie Czytań: [15401] Komentarzy: [5]

GROM zmienia dowódc?. Zosta? nim pp?k Piotr G?sta?

GROM zmienia dowódc?. Zosta? nim pp?k Piotr G?sta?

zsz, rik, PAP, wiadomosci.gazeta.pl

zdj?cie: tvp.info

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [14168] Komentarzy: [4]

InO, ERnO, MnO, BnO

InO, ERnO, MnO, BnO

Piotr "Procent" ?opaci?ski

?ród?o: http://blog.gunfire.pl

Zdj?cie: youthhobbies.com

Ile czasu potrzeba, by przeby? pieszo 100 km? 2 dni? 3 dni? Nie – 24 godziny!
I wcale nie jest to specjalnie ma?o czasu na pokonanie tego dystansu, bo niektórzy s? to w stanie zrobi? w czasie blisko 2x krótszym.
Niemo?liwe? Je?li tak twierdzisz, to znaczy, ?e...

Dodał: Mario75 W kategorii: Trening Czytań: [13033] Komentarzy: [0]

Czo?g, którego nie wida?

Czo?g, którego nie wida?

?ród?o: http://facet.wp.pl

Niewidzialne maszyny bojowe na polu walki, to jeden z kanonów ksi??ek i filmów sf. Dzi? fantazja staje si? faktem: niewidzialny czo?g rusza do boju.

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [13854] Komentarzy: [9]

Lu?ne strzelanie 2 (24.07.2011 L?dowo)

Lu?ne strzelanie 2 (24.07.2011 L?dowo)

Tekst: Darecki D-ca Black Widow S?upsk KP. Specjalizacja: pikantne relacje z imprez.

Zdj?cia: Mi?a pani fotograf przyby?a z Teamem SN

Zesz?otygodniowe „Lu?ne strzelanie” z  17 lipca zorganizowane m.in. przez Ediego z SHAFT ASG SQUAD Ustka KP okaza?o si? strza?em w dziesi?tk?. Szczerze mówi?c, ?a?owa?em ?e mnie nie by?o. Dlatego jak tylko Edie po tygodniu zarz?dzi? na niedziel? 24.07.2011 „Lu?ne strzelanie 2” postanowi?em sprawdzi? jak b?dzie tym razem.


Dodał: Darecki W kategorii: Strzelanie Czytań: [14247] Komentarzy: [5]

ZAPRASZAMY NA DZIE? PREWENCJI 30.07.2011

ZAPRASZAMY NA DZIE? PREWENCJI 30.07.2011

MIEJSCE: ROWY - GMINA USTKA WOJ. POMORSKIE

Tekst: Mario D-ca C/3/75th Rangers Koszalin KP
Grafika/wykonanie plakatu: Patol C/3/75th Rangers Koszalin KP

W programie...

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [13420] Komentarzy: [0]

Psie ?arcie dla rosyjskiej armii

Psie ?arcie dla rosyjskiej armii

?ród?o: http://facet.wp.pl

Tego jeszcze nie by?o! Wiadomo, ?e ?o?nierski wikt nie nale?y raczej do ?wiatowej czo?ówki wykwintnych kulinariów i nie przedstawia sob? rozkoszy podniebienia z najwy?szej pó?ki - nie taka jego rola.

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [13089] Komentarzy: [4]

Bieg 10 Mil

Bieg na 10 Mil

Autor zdj??, monta? wideo, tekst - Mario D-ca 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC - Redaktor Naczelny.

Dodał: Mario75 W kategorii: Relacje Czytań: [16134] Komentarzy: [6]

Sztuka Obozowania vol 1

  Jacek 6th Forest Recon Division Koszalin Specjalizacja: Nowo?ci

 

Sztuka Obozowania
Sztuczne schronienia
"Sza?as z dachem jednospadowym"

W dzisiejszym artykule, który b?dzie oparty o ksi??k? dotycz?c? survivalu, pragn? przedstawi? sztuk? tworzenia prowizorycznych schronie?.
Spe?niaj? one dwie g?ówne funkcje: chroni? przed opadami atmosferycznymi oraz utrzymuj? ciep?o.

Obrazek
http://sbbg.pl/imagesweb/szlas_polotwarty/s2.gif


Artyku? b?dzie podzielony na kilka cz??ci, a w ka?dej z nich przedstawi? jedno z kilku schronie?, które b?dziemy mogli wznie?? w?asnymi r?koma.

Dodał: Mario75 W kategorii: Bytowanie Czytań: [14321] Komentarzy: [10]

KONKURS - 1911 MEU Socom Gear

KONKURS - 1911 MEU Socom Gear

Ashir - Maniak ASG o wieloletnim do?wiadczeniu. Powi?zany ze ?rodowiskiem ?rodkowopomorskim. Nacechowany du?? dawk? humoru. Wada wrodzona: aktywne dzia?anie. Trudno go zatrzyma?. Rozpocz?ty nowy projekt: ATS.

 

...Bliski wschód, nieopodal Herat`u... Zapada wieczór, pi?kny zachód s?o?ca, jednak powietrze jest nadal ci??kie i upalne. Twoja jednostka jest na wyczerpaniu, ko?czy wam si? amunicja oraz prowiant, morale ma?ego oddzia?u s? w strz?pach...

Dodał: Mario75 W kategorii: Promocje Czytań: [22107] Komentarzy: [28]

Raport z obserwacji

Czas zmian - Raport z obserwacji

 

By?o ciep?e, pó?ne popo?udnie. Lekki wiaterek przypomina? o tym, ?e jeszcze przed po?udniem by?a jak to mówi? – pogoda pod psem. By?o gdzie? oko?o godziny szesnastej, gdy...

Dodał: Mario75 W kategorii: Teamy Czytań: [23269] Komentarzy: [13]

Dawni GROM-owcy zostaj? najemnikami!

Dawni GROM-owcy zostaj? najemnikami!

?ród?o: http://facet.wp.pl

Zdj?cie: wiadomosci.dziennik.pl

Problem by?ych najemników, antyterrorystów i ?o?nierzy jednostek specjalnych, od lat pozostaje w Polsce nierozwi?zany. Ludzie ci, latami kszta?towani s? na zimnych profesjonalistów, gotowych podj?cia si? ka?dego dzia?ania militarnego, jednak dopiero po odbytej s?u?bie zmuszeni s? oni stawi? czo?a najci??szemu zadaniu - zmierzeniu si? z proz? ?ycia. Nie dziwi zatem fakt, ?e wielu z nich ko?czy w obj?ciach na?ogów, lub jako hitmeni w zorganizowanych grupach przest?pczych. Inni walcz? za pieni?dze w najbardziej zapalnych rejonach ?wiata...

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [19398] Komentarzy: [10]

ASG jest Bogiem, fps na?ogiem

ASG jest Bogiem, fps na?ogiem

Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Specjalizacja: Serwis, Testy Sprz?tu

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [17075] Komentarzy: [18]

Poradnik korzysania z UTM

Poradnik korzysania z UTM

Autor: Radzio :) - D-ca Special Forces Airsoft Team - Szczecin.

?ród?o: http://specialforces.cal.pl

UTM, jest to uk?ad do podawania swojego po?o?enia na powierzchni Ziemi, który jest jednocze?nie praktycznym wykorzystaniem Kartezja?skiego uk?adu wspó?rz?dnych.
Siatka na mapach UTM, jest zwana te? siatk? kilometrow?, wi?c niezale?nie od skali w jakiej jest mapa, linie siatki w odwzorowaniu w terenie s? zawsze d?ugo?ci 1 kilometra.

Dodał: Mario75 W kategorii: Topografia Czytań: [29013] Komentarzy: [16]

30 Kilogramowi ?o?nierze

30-Kilogramowi ?o?nierze

?ród?o: http://facet.wp.pl

Korea Pó?nocna, chc?c uchodzi? za militarnego giganta, na arenie mi?dzynarodowej otwarcie szczyci si? swym programem rozwoju broni nuklearnej oraz budow? rakiet dalekiego zasi?gu. Ale g?ównym powodem do dumy Korea?czyków z Pó?nocy jest ich 950-tysi?czna armia fanatycznie wiernych ?o?nierzy. Ci ludzie, dla swego przywódcy, s? gotowi na wszystko. Niestety, ju? wkrótce czeka ich starcie na ?mier? i ?ycie z piekielnie niebezpiecznym przeciwnikiem ludu, z g?odem.

W tym miejscu trzeba zauwa?y?, ?e...

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [14351] Komentarzy: [2]

10 lipca 2011 - Projekt: Mroki Puszczy

10 lipca 2011 - Projekt: Mroki Puszczy


Radzio :) - D-ca Special Forces Airsoft Team - Szczecin.

Obrazek
Errhile - I.Ch, ?ó?w - niezrzeszony.

Zjednoczone Królestwa i Federacja Emiratów wpadaj? w wir szale?czych zdarze?, którego apogeum przypadnie na koniec 2011 roku – monumentaln? bitw? o prze??cz Trzech Cesarzy. Przez lata mocarstwa prowadz? wojny na pustyniach ?rodkowego Wschodu. Nikt nie jest w stanie powstrzyma? rzezi, jaka ma tam miejsce.
W zgie?ku bitwy, agenci obu mocarstw, przechwytuj? informacj? o potencjalnej mo?liwo?ci zmiany oblicza tej wojny, mo?liwo?ci za któr? przyjdzie zap?aci? ogromn? cen?. Nie mo?na przegapi? tej okazji, na swój ?wiat musimy zas?u?y?!.
W lasach Akhlaru, ukryte przed oczami ciekawskich, prowadzone s? badania nad si?ami które istnia?y od pocz?tku ?wiata i b?d? istnie? a? po jego koniec, bez wzgl?du na czas i przestrze?.
Cicha wojna rozpocz?ta, oddzia?y specjalne w drodze.
Dodał: Mario75 W kategorii: Relacje Czytań: [12995] Komentarzy: [0]

Granat z pr?dem

Granat z pr?dem

?ród?o: http://facet.wp.pl/

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [15255] Komentarzy: [12]

Zaczynamy Airsoft! Poradnik o pocz?tkach z ASG dla zielonych.

Zaczynamy Airsoft! Poradnik o pocz?tkach z ASG dla zielonych.

Autor: SirHawk

Coraz wi?cej osób przekonuje si?, ?e poza gr? w shootery, s? jeszcze inne sposoby na interesuj?ce strzelanie. Taki trend jest oczywi?cie zadowalaj?cy, bo i wi?cej towaru mo?e si? znale?? na sklepowych pó?kach i sprzedawcy mog? liczy? na wi?kszy zarobek. Nowi "wtajemniczeni" bardzo cz?sto w poszukiwaniu wiedzy potrafi? zasypa? fora wieloma pytaniami. Co mo?e nie by? fajne, je?eli takie pytanie by?o ju? raz zadane i znalaz?o odpowied?. Napisa?em wi?c krótki poradnik dla tak zwanych "zielonych". Zapraszam szczególnie osoby, dla których airsoft jest nowy!

Dodał: SirHawk W kategorii: Tutoriale Czytań: [20835] Komentarzy: [18]

Oni maj? najpot??niejsze armie ?wiata!

Oni maj? najpot??niejsze armie ?wiata!

?ród?o: http://facet.wp.pl

Zdj?cie: http://forums.cybernations.net

Wydaj? miliardy na zbrojenia

Czy zastanawiali?cie si? ile poszczególne pa?stwa wydaj? na utrzymanie armii? Poznajcie kraje, które na swych ?o?nierzy przeznaczaj? astronomiczne wr?cz kwoty...

Portal "24/7 Wall St." podaje, ?e w samym tylko roku 2010 wszystkie pa?stwa globu na wydatki zwi?zane z obronno?ci? i wojskowo?ci?, spo?ytkowa?y sum?... 1,63 biliona (nie, nie ma tu pomy?ki w t?umaczeniu z angielskiego) dolarów! Co ciekawe, dominuj?ca obecnie pot?ga militarna zasili?a ten bud?et niemal w po?owie. Chcesz wiedzie?, o kim mowa? I kto jeszcze znalaz? si? na li?cie krajów inwestuj?cych najwi?ksze kwoty w si?y zbrojne? Je?li tak, zapraszamy do specjalnego zestawienia!

Redaktorzy z "24/7 Wall St." przeanalizowali morze danych, wy?uskuj?c ostatecznie 10 krajów anga?uj?cych najwi?ksze ?rodki na wojsko. Przekonajcie si? co to za kraje i jak zmienia?y si? ich wydatki w minionym dziesi?cioleciu - ile procentowo PKB przemieniaj? na karabiny i czo?gi rekordzi?ci? I czy Polska znalaz?a si? w tym zestawieniu? To wszystko i wiele wi?cej, znajdziecie w?a?nie tutaj... Zapraszamy!

MW/PFi

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [15921] Komentarzy: [10]

Skuteczne zszywanie oporz?dzenia

Skuteczne zszywanie oporz?dzenia

Autor: Max - Rekrut Navy Seals Koszalin KOALICJA PÓ?NOC pocz?tkuj?cy Airsoftowiec, z?ota r?czka

zdj?cie: caseantiques.com

Dodał: Mario75 W kategorii: Szpej Czytań: [15773] Komentarzy: [3]

Swoiste wspomnienia z wyprawy do "?winiarni"

Swoiste wspomnienia z wyprawy do "?winiarni"

Autor: SirHawk

Nadszed? zmierzch. Ca?y kraj i prawdopodobnie ca?a Ziemia zosta?a opanowana przez hordy krwio?erczych zombie. Nieliczne niedobitki ludzi prowadz? niebezpieczn? egzystencj? z jednym tylko celem: przetrwa?. Do nielicznych enklaw dosz?y pog?oski o miejscu, w którym rzekomo znajduj? si? fiolki z mutagenem, przemieniaj?cym ludzi w zombie. Do serc ocala?ych wst?pi?a nadzieja: Gdzie trucizna, tam i odtrutka oraz dane dotycz?ce owych specyfików.

Jak si? zako?czy?a ta wyprawa po now? nadziej?? Zapraszam do przeczytania krótkiej relacji z LARPa, który odby? si? 02.07.2011, w tytu?owej "?winiarni", mieszcz?cej si? w okolicach Luzina.

Dodał: SirHawk W kategorii: Larp Czytań: [15171] Komentarzy: [11]

Paski uk?adaczy

Paski uk?adaczy

?ród?a: Strza? 6/2009
http://www.equipped.pl

zdj?cie: tactical.pl

S?owo „Rigger” (w j?zyku polskim odpowiednikiem b?dzie „uk?adacz/sk?adacz spadochronów”) w Si?ach Zbrojnych USA okre?la ?o?nierza zajmuj?cego si? sk?adaniem spadochronów i przygotowaniem palet do zrzutu du?ych ?adunków. Riggers wyró?niaj? si? charakterystyczn? naszywk? w formie spadochronu na?o?onego na...

Dodał: Mario75 W kategorii: Szpej Czytań: [15380] Komentarzy: [2]

Selekcja - Dla silnych psychicznie

"Selekcja": Dla silnych psychicznie

?ród?o: http://www.gk24.pl

Krzysztof Bednarek, krzysztof.bednarek@gk24.pl

W pi?tek 8 lipca na poligonie drawskim rozpocznie si? czternasta edycja Selekcji, imprezy terenowej dla twardzieli.

Uczestnicy Selekcji przez sze?? dni i nocy poddawani s? testom, które przechodz? kandydaci do jednostek specjalnych.(Marcin Bielecki)
Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [12837] Komentarzy: [4]

Strza?y w opuszczonej fabryce, czyli jak ?wicz? niedzielni komandosi

Strza?y w opuszczonej fabryce, czyli jak ?wicz? niedzielni komandosi

autor

Co robisz, ?eby oderwa? si? od szarej rzeczywisto?ci i poczu? przyp?yw adrenaliny? Coraz wi?cej osób wybiera sporty ekstremalne, ale wi?kszo?? i tak woli wybra? si? do kina na film akcji. S? jednak i tacy, którzy potrafi? po??czy? dreszczyk emocji, rodem z Hollywood, ze sportem i rozwojem kondycji fizycznej. Oto scenariusz jednego ze spotka? Specjalnej Grupy Operacyjnej Gda?sk.

Dodał: Mario75 W kategorii: Relacje Czytań: [15738] Komentarzy: [9]

Gra terenowa: GOLIAT 2011 - relacja

Gra terenowa: „GOLIAT 2011” - relacja

 

W dniach 24-26 czerwca 2011 niedaleko Rosnowa w województwie zachodniopomorskim odby?a si? gra terenowa „GOLIAT 2011” organizowana przez Jednostk? Strzeleck? 1373 z Koszalina. Umo?liwi?y lepsze poznanie i integracj? Jednostek Strzeleckich Pomorskiego Okr?gu Strzeleckiego a w szczególno?ci Pomorza zachodniego i ?rodkowego.

Dodał: Mario75 W kategorii: Relacje Czytań: [12674] Komentarzy: [0]

Trzymanie szpeju w domu

Trzymanie szpeju w domu

 Piotr „Black Hawk” Lorenc Redkator Bloga Gunfire: http://blog.gunfire.pl
?ród?o: asg.qrde.pl

 

Wprost proporcjonalnie do naszego bran?owego sta?u i rozwijania zainteresowa? poszerza nam si? asortyment, który nast?pnie wala nam si? po domu zajmuj?c coraz to wi?cej miejsca.
Sprz?t ten domaga si? wr?cz, ?eby?my go gdzie? upchn?li czy wyeksponowali, jak kto w zasadzie woli, dlatego te? dzisiejszy artyku? opiewa? b?dzie wokó? tego jak mo?emy sobie problemem trzymania sprz?tu poradzi?.

Dodał: Mario75 W kategorii: Szpej Czytań: [13775] Komentarzy: [5]

Poncho liner upgrade

Poncho liner upgrade

Super survival, buscraft, taktyka, outdoor, specjalne technologie, sprz?t custom. Autor bloga: http://supertac.b...

Tekst umieszczony za zgod? autora. Kopiowanie tekstu lub cytowanie bez zgody Autoa zabronione.
 

Ko?czy si? okres letni. To lato by?o mocno gor?ce. W tym te? noce nale?a?y do ciep?ych.
Ci??ko dobra? ?piwór na takie warunki. Dobrym pomys?em jest posiadanie kilku ?piworów, które mo?na swobodnie wybiera? w zale?no?ci od warunków, w jakich przyjdzie nam sp?dza? noc. Jednym z takim „?piworów” jest u mnie podpinka do poncha tzw. „poncho liner”

Dodał: Mario75 W kategorii: Bytowanie Czytań: [14599] Komentarzy: [6]

Spotkanie rekrutacyjne Navy Seals zako?czone sukcesem !

Spotkanie rekrutacyjne Navy Seals zako?czone sukcesem !

Dnia 8.07.2011 odby?o si? pierwsze spotkanie rekrutacyjne zrzeszaj?ce ludzi, którzy zainteresowani s? jednostk? Navy Seals Koalicja Pó?noc Koszalin.

Autor: Maras D-ca Navy Seals KP

Dodał: Maras W kategorii: Og?oszenia - Nabory ASG Czytań: [15802] Komentarzy: [2]

D-Day Hel 2011

D-Day Hel 2011

Przygotowania do kolejnej edycji D-Day Hel 2011 id? pe?n? par?. Jest ju? oficjalny zwiastun imprezy.

Dodał: Mario75 W kategorii: Zloty Czytań: [13827] Komentarzy: [6]

10.07.2011 Gdynia - S.T.O.R.M. program strzelectwa ASG

10.07.2011 Gdynia - S.T.O.R.M. program strzelectwa ASG

Obrazek

Jako dodatek do serii szkole? S.T.O.R.M. z czerwonej i zielonej taktyki zapraszamy na program strzelectwa ASG pod okiem grupy SGO Gda?sk.

Dodał: Mario75 W kategorii: Trening Czytań: [15117] Komentarzy: [8]

Oregon 300 TOPO

Oregon 300 TOPO

Zadebiutowa?a w 2008r.

?ród?o: http://blogn.pl

Podczas w?drówek górskich niezb?dne s? dane o szlakach turystycznych, lokalizacji stra?nic GOPR czy danych dotycz?cych wysoko?ci n.p.m. Garmin Oregon 300 TOPO to kompletny zestaw do nawigacji w ka?dym terenie.

Dodał: Mario75 W kategorii: Szpej Czytań: [13078] Komentarzy: [3]

Relacja z I Warsztatów Taktyczno-Strzeleckich

Relacja z I Warsztatów Taktyczno-Strzeleckich

Awatar u?ytkownika  Ramirez Dowódca SGO Gda?sk www.sgo.gda.pl/forum oraz za?o?yciel inicjatywy S.T.O.R.M. - specjalizacja CQB i czarna taktyka
Image

Zapraszam do zapoznania si? z relacj? z "I Warsztatów Taktyczno-Strzeleckich", w których udzia? wzi?li min. operatorzy Zespo?ów Realizacyjnych SGO Gda?sk oraz osoby zwi?zane z inicjatyw? S.T.O.R.M.
Dodał: Mario75 W kategorii: Relacje Czytań: [14038] Komentarzy: [2]

Comabt Alert 2011 Relacja filmowa

Comabt Alert 2011 Relacja filmowa

fot. Adam Kopaczel Combat Alert 2011

Niedawno odby?a si? w Warszawie projekcja filmu z Combat Alert 2011. W pe?nym News b?dziecie mogli zobaczy? fragmenty filmu z tegorocznych manewrów.

Dodał: Mario75 W kategorii: Relacje Czytań: [17572] Komentarzy: [2]

?piwór gar?? informacji

?piwór gar?? informacji - co o ?piworze nale?y wiedzie?

Za zgod? autora: Rafa? (Spineless)

zdj?cie: cityonfire.com
Dodał: Mario75 W kategorii: Bytowanie Czytań: [16305] Komentarzy: [0]

Oldskul beltkit custom

Oldskul beltkit custom

Super survival, buscraft, taktyka, outdoor, specjalne technologie, sprz?t custom. Autor bloga: http://supertac.blogspot.com/

Tekst umieszczony za zgod? autora. Kopiowanie tekstu lub cytowanie bez zgody Autoa zabronione.
 

Jako ?e znalaz?em kiedy? stare foty to b?d? Was nimi zam?cza? ;-)Zreszt? dostaje du?o informacji ?e lubicie takie stare zabawki ;-)No wi?c tutaj zaprezentuj? jedn? z moich starych konfiguracji oporz?dzenia.teraz na topie jest rozmowa o tym kto co i jak nosi to mo?e sie komu? przyda.Kiedy? chcia?em opisa? jak konfigurowa? sprz?t ale to jest bez sensu. Z tego powsta?aby ksi??ka. Sprz?t dopieramy do zadania, miejsca, pogody i kilku innych czynników. Inaczej b?dzie wygl?da?o oporz?dzenie na zasadzk?, patrol a inaczej na akcj? z pojazdu. S? pewna sta?e które bierze si? pod uwag? i tyle.

Dodał: Mario75 W kategorii: Szpej Czytań: [16815] Komentarzy: [8]

Gar?? informacji o kurtce M65 by Blatio

Gar?? informacji o kurtce M65 by Blatio

Blatio Blatio - cz?owiek, który sporo wie o M65
 
Ten artyku? stanowi w?asno?? intelektualn? autora. Artyku? opublikowany na ?amach KoalicjaPolnoc.pl za zgod? Autora.
Wykorzystywanie go (lub jego fragmentów) gdziekolwiek, bez konsultacji z autorem jest zabronione.
 
 

Na zdj?ciu w M65 Team C/3/75th Rangers Koszalin w BDU Woodland od lewej: Fubar, Mario, Dantee, Sebi, Patol i poni?ej Marduk

Dodał: Mario75 W kategorii: Szpej Czytań: [25777] Komentarzy: [5]

Dieta na Jednodniowe wojenki

Dieta na Jednodniowe wojenki

Edie  SHAFT Airsoft Team Ustka KP - Secjalizacja: relacje, Bazar Mogadiszu, równie? Autor bloga: http://sas-ustka.blogspot.com

zdj?cie: album.udn.com
 

?niadanie
Najwa?niejszy posi?ek w ci?gu dnia - musi nam dostarczy? energii praktycznie na ca?y dzie?. Dodatkowo powinien by? równie? ...

Dodał: Mario75 W kategorii: Patenty Czytań: [14513] Komentarzy: [5]

Obama wycofuje wojska z Afganistanu

Obama wycofuje wojska z Afganistanu: "Al-Kaida jest na drodze do kl?ski"

jagor, PAP

Zdj?cie: english.ruvr.ru

- Ca?kowite wycofanie ameryka?skiego wojska z Afganistanu nast?pi do 2014 roku - powiedzia? Barack Obama. Podczas telewizyjnego przemówienia w nocy ze ?rody na czwartek czasu polskiego prezydent USA wyja?ni?, ?e materia?y znalezione w domu szefa Al-Kaidy Osamy ben Ladena ?wiadcz? o tym, ?e organizacja ta znajdowa?a si? pod ogromn? presj?.

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [14412] Komentarzy: [6]

Namiot - gar?? informacji

Namiot - gar?? informacji

Za zgod? autora: Rafa? (Spineless)

Zdj?cie: Koalicja Pó?noc na PanzerFaust IV 2010
Na zdj?ciu we wn?trzy namiotu Patol Rangers, dalej Areta i najbli?ej obiektywu Maras Seals
Dodał: Mario75 W kategorii: Bytowanie Czytań: [19611] Komentarzy: [3]
Kalendarz
<< Wrzesień 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zbrojownia Odda? r?k? Podcast ASG Homemade Libia KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Skarby... Survival Elektryczny Blow Back MG 42 by MG Schutze Zmiana
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:1,677
Wczoraj:37,788
W tym tygodniu:224,913
W tym miesiącu:865,573
W tym roku:5,735,070
Wszystkich:54,223,474
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: