Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osów]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:49
Zachód s³oñca: 15:29
Dzieñ trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 9:54
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwa July 2012

Operacja BLACK POINT II

Operacja BLACK POINT II

Obrazek
Zapraszamy serdecznie na kolejn? ju? edycj? BLACK POINT, która odb?dzie si? w dniach 18-19.08.2012 na terenie nadle?nictwa Le?ny Dwór (w rejonie D?bnicy Kaszubskiej).

Doda³: Jacek1246 W kategorii: Manewry Czytañ: [11216] Komentarzy: [0]

AAR ze scenariusza KZR: ?elazne Ptaki

AAR ze scenariusza KZR: ?elazne Ptaki

Ziku - Cz?onek szczeci?skiej grupy G.E.A.R. Specjalizacja: darcie japy, grzebanie w replikach, ?a?enie po lesie i wspó?tworzenie portalu airsoft.szczecin.pl

W drug? niedziel? lipca grupa ICH zorganizowa?a pierwszy scenariusz cyklu Ko?ci Zosta?y Zrzucone, zatytu?owany “?elazne ptaki”. PanOcea?ski bezpilotowy statek powietrzny “?uraw”, wykonuj?cy zadania rozpoznania geologicznego nad terenami b?d?cymi pod kontrol? Yu Jing zosta? zniszczony przez drona nale??cego do tej drugiej strony konfliktu. A to wszystko dzia?o si? na planecie Ariadna, ra??co podobnej flor? i faun? do podszczeci?skiej Puszczy Bukowej. Jak przebiega?y poszukiwania szcz?tków str?conego bezpilotowca – dowiecie si? tego z mojego after action report.

Doda³: Jacek1246 W kategorii: Relacje Czytañ: [10879] Komentarzy: [0]

Dramatyczna relacja napadni?tego w Krakowie: "strzeli?em z bliska"

Dramatyczna relacja napadni?tego w Krakowie: "strzeli?em z bliska"

?ród?o artyku?u: www.gazetakrakowska.pl

"??dali pieni?dzy. Mówili, ?e nas zaj... Jeden znich pokazywa?, jak wbija nó? w moj? szyj?. Wyci?gn??em z kabury bro? za?adowan? amunicj? gazow? pieprzow? i gumowymi kulami. Strzeli?em z bliska". To fragmenty dramatycznej relacji jednego z dwóch napadni?tych na ul. Wielickiej m??czyzn.

Doda³: Jacek1246 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [13429] Komentarzy: [5]

Kapelusz tropikalny PSTG by Dudek SCDTV

Kapelusz tropikalny PSTG by Dudek SCDTV

Dudek - cz?onek Straszyd?o Combatientes Desperados, wspó?twórca recenzji filmowych ASG SCDTV Review Division.

Ze mn? jak z bab?. Lubi? ciuszki, butki, kapelusze i inne dodatki.

Zaledwie tydzie? temu firma PSTacticalGear wprowadzi?a do swojej oferty kapelusz tropikalny, a ten ju? cieszy moje oko le??c przede mn? gdy pisz? ten tekst...

kapelusz0

Doda³: Jacek1246 W kategorii: Recenzje Czytañ: [12148] Komentarzy: [0]

Strzel fotk? i postrzelaj ze specjalsami KONKURS!

Strzel fotk? i postrzelaj ze specjalsami KONKURS!

LUBLINIEC.PL Cicho i skutecznie zaprasza na konkurs...

Doda³: Jacek1246 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [12775] Komentarzy: [0]

ACR Electronics Inc FRS/MS-2000M versus Element/Emerson FRS/MS-2000M

ACR Electronics Inc FRS/MS-2000M versus Element/Emerson FRS/MS-2000M


strobo1

W dzisiejszym artykule koledzy ze Straszyd?a porównuj? dwa markery - jeden oryginalny, kontraktowy, a drugi to kopia elementa.

Czy replika mo?e by? tak dobra jak orygina??

Doda³: Jacek1246 W kategorii: Recenzje Czytañ: [21823] Komentarzy: [0]

Nowe spadochrony

Nowe spadochrony

Inspektorat Uzbrojenia og?osi? przetarg na zakup spadochronów wyczynowych i desantowych oraz sprz?tu spadochronowego. Zamówienie jest podzielone na 8 zada? i mo?e by? realizowane cz??ciowo...

Doda³: Jacek1246 W kategorii: Info ze ?wiata Czytañ: [10971] Komentarzy: [0]

Projekt "Firestart" IV

Projekt "Firestart" IV

organizowany przez Legion VII

Eryk - Legion VII

Ka?dego dnia ceny paliw rosn?, ka?dego dnia niezadowolenie z tego faktu przeradza si? w frustracje.


Obrazek
Rz?dy pa?stw zachodnich próbuj? szuka? nowych ?róde? pozyskiwania czarnego z?ota jakim jest ropa naftowa. Bogactwa naturalne coraz bardziej s? na wyczerpaniu.

Prze?omowe okaza?y si? badania ?.p. Prof. Ericha Orlowskiego, który opracowa? super wydajne paliwo na bazie naturalnych ro?lin i prostych procesów chemicznych. Specyfika paliwa zosta?a owiana tajemnic?, a sam projekt otrzyma? kryptonim „Firestart”. Podczas pierwszych testów paliwa w jednostce wojskowej si? NATO w Kostrzynie nad Odr? mia?y miejsce pierwsze ataki terrorystyczne, za którymi sta?a organizacja ekologiczna Rainbow Army. Ich radykalne protesty mia?y na celu zwróci? uwag?, ?e to prze?omowe paliwo jest niebezpieczne dla ?rodowiska. Uda?o im si? porwa? produkowane substraty z poligonu i ich rzekoma ekspertyza potwierdzi?a ich obawy. Wojska NATO zaprzeczaj? szkodliwo?ci prze?omowego odkrycia profesora, który tamtego pami?tnego dnia odda? ?ycie za powodzenie swojego projektu. Zosta? zastrzelony przed bojowników ekologicznych...
Doda³: Jacek1246 W kategorii: Manewry Czytañ: [11740] Komentarzy: [0]

20120602-03 Otwarte Scenariusze Bojowe FIA 2012

20120602-03 Otwarte Scenariusze Bojowe FIA 2012

Od kiedy zniesiono w naszym kraju obowi?zek s?u?by wojskowej mo?na zauwa?y?, ?e coraz wi?cej osób z w?asnej woli anga?uje si? w tematyk? obronno?ci. Swoje podstawowe wyszkolenie ogólnowojskowe realizuje w wolnym czasie i za w?asne pieni?dze. 
Do takich grup skierowane s? coroczne warsztaty Stowarzyszenia Fideles et Instructi Armis (FIA) przekazuj?ce podstawow? wiedz? z zakresu dzia?ania formacji nieregularnych szczebla plutonu. 

Relacja uczestnika. ?ukasz 25 lat, student elektroniki, pracuj?cy informatyk.
Doda³: ufoman W kategorii: Manewry Czytañ: [11981] Komentarzy: [0]

P?kni?te body to nie koniec ?wiata - jak to Sebi zregenerowa? body G&P

P?kni?te body to nie koniec ?wiata - jak to Sebi zregenerowa? body G&P

Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Specjalizacja: Serwis, Testy Sprz?tu

Obrazek
Dzisiejszy artyku? b?dzie o tym, ?e z?amane body nie od razu musimy wyrzuca? do kosza, a mo?emy jeszcze próbowa? ratowa? sytuacj?. :D

Ostatnio w trakcie odwiedzin u teamowego kolegi, ów kolega pokaza? mi, jak to pechowo upad?a mu replika i nieszcz??liwym trafem u?ama? ucho pina górnego body. Pó? biedy jak by to by? jaki? ABS-owy chinol, szukam takowego za kilkana?cie z?otych i z bani, niestety ten przypadek to body G&P /jak dla mnie naj?adniejsze emkowe body z t?oczonymi oznaczeniami/. Jedno z rozwi?za?, to próbowa? kupi? gór? - chyba bardzo trudne i drogie zadanie, drugie to próbowa? co? klei? :lol: ale to jak wiadomo nie na d?ug? met?, albo trzecie rozwi?zanie to da? owy fant Sebiemu :lol:...

Doda³: Jacek1246 W kategorii: Warsztat Czytañ: [14853] Komentarzy: [1]

SIGów wielka komparacja

SIGów wielka komparacja

Piotr "Procent" ?opaci?ski - redaktor bloga www.blog.gunfire.pl

W zalewie Coltów, Glocków czy Berret ró?nego rodzaju, coraz popularniejsze staja si? równie? konstrukcje, które do tej pory nie mia?y szerokiej reprezentacji na rynku airsoftowym, wyra?aj?cej si? w dziesi?tkach modeli, w ró?nych wersjach itp. Jednym z nich jest SIG Sauer P226. Po niedawnej premierze repliki tego pistoletu firmy WE, postanowi?em porówna? dost?pne obecnie produkty czterech firm – rzeczonego ju? WE, Tokio Marui, KSC oraz chi?skiego producenta spotykanego najcz??ciej pod nazw? SY i pod tak? te? b?d? go umieszcza? w poni?szym opisie.

Doda³: Jacek1246 W kategorii: Recenzje Czytañ: [12273] Komentarzy: [1]

Licytacja Boeinga 767 bez MON

Licytacja Boeinga 767 bez MON

Nie ma zgody MON na udzia? Inspektoratu Wsparcia SZ w licytacji nale??cego do PLL LOT p?atowca Boeinga 767-300 ER, który zosta? zniszczony podczas awaryjnego l?dowania w ub.r. na warszawskim Ok?ciu.

Doda³: Jacek1246 W kategorii: Info ze ?wiata Czytañ: [10116] Komentarzy: [0]

1944 "Od Normandii po Orle Gniazdo" vol. 1. Benouville

 1944 "Od Normandii po Orle Gniazdo" vol. 1. Benouville

Zalmen - Dzikusy ASG Team

Obrazek

Zbli?a si? D-Day, dzie? rozpocz?cia Operacji Overlord, czyli alianckiej inwazji we Francji, która ma by? wznowieniem dzia?a? wojennych na Froncie Zachodnim. W dzia?ania zwi?zane z przygotowaniem inwazji zaanga?owanych jest ponad sze?? milionów ludzi. W po?udniowych hrabstwach Anglii kwateruje 39 alianckich dywizji oraz tysi?ce ?o?nierzy si? specjalnych i s?u?b kwatermistrzowskich. W portach czeka 138 pancerników, kr??owników i niszczycieli przygotowanych do ostrza?u francuskiego nabrze?a, tysi?ce jednostek desantowych oraz oddzia?y, których zadaniem b?dzie budowa przystani "Mulberry" na brzegu kontynentu i zapewnienie ??czno?ci mi?dzy alianckimi dowódcami, a naczeln? kwater? w Londynie. Ponad dziesi?? tysi?cy maszyn jest przygotowywanych do operacji lotniczej, której celem jest zbombardowanie kluczowych umocnie?, zrzucenie spadochroniarzy i holowanie szybowców. Przewag? na niebie nad Francj? alianci zapewnili sobie ju? dawno, dzi?ki czemu mo?liwe by?o os?abienie nieprzyjaciela licznymi bombardowaniami. Te ostatnie, w po??czeniu z zamachami bombowymi i sabota?ami francuskiego Ruchu Oporu, maj? zapobiec transportowi na front wrogiego wojska, broni i amunicji. Pomimo starannych przygotowa? na ogromn? skal? losy inwazji wci?? jednak zale?? od pojedynczych jednostek...

Doda³: Jacek1246 W kategorii: Manewry Czytañ: [12560] Komentarzy: [2]

Alpinistyka miejska w SGO Sprz?t cz.1

Alpinistyka miejska w SGO. Sprz?t cz.1

S?owem wst?pu…

Wa?nym elementem szkolenia w szeregach Specjalnych Grup Operacyjnych jest alpinistyka miejska. Temat szeroki, ciekawy, wymagaj?cy du?ej odpowiedzialno?ci i zachowania trze?wo?ci umys?u. Chcemy podzieli? si? swoim do?wiadczeniem, spostrze?eniami oraz opisa? stosowane techniki – st?d wysoko?ciówka b?dzie mia?a swój w?asny k?cik w Miltacu. Jednocze?nie zaznaczamy, ?e alpinistyka, a tym bardziej alpinistyka w warunkach cqb, wymaga nadzoru i wiedzy instruktora. Zamieszczane tu materia?y nie s? podstaw? do samodzielnego dzia?ania na wysoko?ci.

Doda³: Mario75 W kategorii: Techniki linowe Czytañ: [13475] Komentarzy: [0]

FIA SZKO?A PARTYZANTÓW Impregnacja butów wojskowych

FIA - SZKO?A PARTYZANTÓW - Impregnacja butów wojskowych

Szko?a Partyzantów

W tym odcinku Szko?y Partyzantów pokazujemy jeden ze stosowanych przez nas sposobów impregnacji butów, wojskowych albo ka?dych innych, skórzanych. Odpowiednie przygotowanie butów do sezonu "wilgotnego" na pewno wyd?u?y czas komfortowego bytowania w terenie. Bo partyzant z mokrymi butami to s?aby partyzant ;)

Doda³: Mario75 W kategorii: FIA Czytañ: [16013] Komentarzy: [0]

Cartel Wars - 30.06 - 1.07.2012 Bielsko Bia?a Sarni Stok

Witam serdecznie i zapraszam na LARPow? rozgrywk? w klimatach kolumbijskich karteli narkotykowych "Cartel Wars", która odb?dzie si? ju? nied?ugo w Bielsku-Bia?ej...

Doda³: Mario75 W kategorii: Larp Czytañ: [12885] Komentarzy: [3]

Koncepcja SGO Gda?sk na symulacje ASI i HRT

Koncepcja SGO Gda?sk na symulacje ASI i HRT

Ramirez za?o?yciel Specjalnych Grup Operacyjnych, dowódca SGO Gda?sk www.sgogdansk.pl - specjalizacja czarna taktyka i symulacje PolSim.

Zainteresowanie ró?nych instytucji formacjami pasjonackimi SGO pozwala na realizacj? nietypowych projektów, o których sami kilka miesi?cy temu nawet by?my nie my?leli. Jedn? z takich akcji by?a symulacja szturmowania zaj?tej przez terrorystów szko?y oraz ewakuacja ponad 300 uczniów gimnazjum nr 29 w Gda?sku.

Image

Doda³: Jacek1246 W kategorii: CQB Czytañ: [13735] Komentarzy: [1]

ZaKicpane Mosfety feat. P?omyczek

ZaKicpane Mosfety feat. P?omyczek

AnR - Chimera Specjalizacja: Serwis

                Rynek mosfetów w Polsce jest do?? ubogi, w?a?ciwie rynek mosfetów na ?wiecie jest biedny niczym ja przed 10tym ka?dego miesi?ca. Jest to rynek do?? w?ski, specyficzny. Jako? w Polsce przyj??o si?, ?e takie urz?dzenie musi by? drogie. Bo ja, jak bardzo mi si? chce mosfeta mog? sklei? za 15 z?, a takie dwu tranzystorowego za 30 z? to co mam my?le? o mosfetach za 200-300 z? albo wynalazkach pokroju ASCU? Chcia?bym tym razem przyjrze? si? produktom Kicpy,  speca od mosfetow z Wmasg (o nie! Zakazane s?owo!)...
 
 
Doda³: Jacek1246 W kategorii: Warsztat Czytañ: [15053] Komentarzy: [0]

Premiera AK-12 w ?ukowskim

Premiera AK-12 w ?ukowskim

Na TWM 2012 zosta? po raz pierwszy publicznie pokazany nowy rosyjski karabinek AK-12.

 
Od 27 czerwca do 1 lipca w ?ukowskim (miasto 40 km na po?udnie od Moskwy) odbywa?a si? 2. Mi?dzynarodowe Forum Technologii w Maszinostrojenii (TWM) – najwi?ksza tegoroczna impreza wojskowa w Rosji, w której ramach odbywaj? si? równolegle dwie wystawy: MaszPromExpo i OboronExpo. I to w?a?nie na tej drugiej zaprezentowany zosta? najnowszy produkt NPO I?masz, karabinek automatyczny AK-12 do naboju 5,45 mm x 39, nazywany AK pi?tej generacji...
Doda³: Jacek1246 W kategorii: Info ze ?wiata Czytañ: [14891] Komentarzy: [0]

SELEKCJA W SGO BOST

SELEKCJA W SGO BOST

  Ramirez za?o?yciel Specjalnych Grup Operacyjnych, dowódca SGO Gda?sk www.sgogdansk.pl - specjalizacja czarna taktyka i symulacje PolSim.

Czerwiec by? dla grupy BOST bardzo pracowitym miesi?cem. Dzi?ki
zaanga?owaniu ca?ego zespo?u uda?o si? zrealizowa? szereg kluczowych rzeczy
dla dalszych losów grupy.

Obrazek

Doda³: Jacek1246 W kategorii: Relacje Czytañ: [11345] Komentarzy: [0]

POLIGON AIRSOFTOWY - ARENA WSCHÓD by Koalicja Wschód

POLIGON AIRSOFTOWY - ARENA WSCHÓD by Koalicja Wschód

Wa?ek - cz?onek dru?yny Sandpoint PMC KOALICJA WSCHÓD


Ju? jaki? czas razem z Arizzem planowali?my nad stworzeniem takiego miejsca. Po kilku miesi?cach pracy uda?o si?, cho? jeszcze sporo pracy przed nami. Arena Wschód to miejsce gdzie ludzie niezwi?zani z airsoftem mog? przyjecha? i zasmakowa? tego hobby.

Doda³: Jacek1246 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [12444] Komentarzy: [6]

SCDTV Review Division - Dytac's A-Tacs Airsoft

SCDTV Review Division - Dytac's A-Tacs Airsoft

W kolejnej recenzji SCDTV Review Division na tapet? zosta?y wzi?te produkty firmy Dytac z nowej serii w kamufla?u A-Tacs.

Obejrzyj materia? video po klikni?ciu CZYTAJ WI?CEJ...

Doda³: Jacek1246 W kategorii: Recenzje Czytañ: [11220] Komentarzy: [0]

Powrót orki

Powrót orki

Piloci z Grupy Lotniczej 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Dar?owie wrócili do kultowej orki w malowaniu ?mig?owców zwalczania okr?tów Mi-14 P?.

Czytaj wi?cej...

Doda³: Jacek1246 W kategorii: Info ze ?wiata Czytañ: [11763] Komentarzy: [0]

Toy SOldier’s Spetsnaz GRU Body Armor by ADI (PL)

Toy SOldier’s Spetsnaz GRU Body Armor by ADI (PL)

Kora-kulon

Ostatnimi czasy sta?o si? co? ciekawego. Par? firm dostrzeg?o, ?e jest zapotrzebowanie w?ród airsoftowców na repliki sprz?tu rosyjskiego typu he?mu czy kamizelki. W ko?cu nie ka?dy airsoftowiec z takich czy innych powodów mo?e wyda? ze 2000z? na oryginaln? kamizelk? kuloodporn? czy he?m bojowy.

Jedn? z takich firm niedawno sta? si? Toy Soldier produkuj?c jedyn? na rynku kopi? kamizelki kuloodpornej Kora-kulon i dzi?ki uprzejmo?ci Kevina z wy?ej wymienionej firmy otrzymali?my swój egzemplarz.

korakulon-1

Czytaj wi?cej...

Doda³: Jacek1246 W kategorii: Recenzje Czytañ: [14366] Komentarzy: [0]

Ubranie na ciep?e dni

Ubranie na ciep?e dni

Krzysztof - pasjonat survivalu i w?drówek z plecakiem. Dawniej zwi?zany z organizacj? Strzeleck?. Autor: www.abc-survival.pl

Ubranie to kwestia bardzo indywidualna, zale?na od wielu czynników (pogoda, pora roku, teren, cel w?drówki, kondycja fizyczna czy osobiste upodobania). Nie mam zamiaru nikomu narzuca? swojego zdania, bo szczerze mówi?c nie wiem co jest DLA CIEBIE najlepsze - przecie? nawet Ci? nie widz?. W tym rozdziale zajmiemy si? odpowiednim ubraniem pod k?tem miesi?cy ciep?ych. Poni?szy tekst, polecam traktowa? jedynie jako sugestie.

Czytaj wi?cej...

Doda³: Jacek1246 W kategorii: Szpej Czytañ: [13401] Komentarzy: [1]

Alta vs Bijan’s – porównianie i test popularnych nakolaników

Alta vs Bijan’s – porównianie i test popularnych nakolaników

Opracowa?: Zalczyk - SGO

Bez wzgl?du na to czy zajmujemy si? treningami paramilitarnymi, rekonstrukcj? czy niedzielnymi konfrontacjami ASG nara?amy mniej lub bardziej swoje kolana – a to w ko?cu od nich zale?y nasza mobilno?? na polu walki. Dobrze dobrane nakolanniki pozwalaj? zapobiec urazom podczas upadku, kl?kania, czy akrobacjach. Sprawdzili?my dwa popularne systemy nakolanników pod wzgl?dem wygody, budowy, w?a?ciwo?ci ochronnych oraz prezentowanej jako?ci w stosunku do ceny.

Czytaj wi?cej...

Doda³: Jacek1246 W kategorii: Recenzje Czytañ: [14056] Komentarzy: [0]

Metamorfoza SWD na SWU by MG

Metamorfoza SWD na SWU

MG Schutze - Rekonstrukcje uzbrojenia

Zapraszamy do przeczytania opisu modyfikacji karabinu wyborowego SWD do SWU, czyli bezkolbowej wersji popularnej snajperki.

Obrazek

Czytaj wi?cej...

Doda³: Jacek1246 W kategorii: Recenzje Czytañ: [14607] Komentarzy: [0]

BME 2012: Gda?ska premiera wyrzutni NSM

BME 2012: Gda?ska premiera wyrzutni NSM

Kongsberg po raz pierwszy na BALT-MILITARY-EXPO zaprezentowa? wyrzutni? pocisków NSM oraz wóz dowodzenia Nadbrze?nego Dywizjonu Rakietowego MW.

Czytaj wi?cej...

Doda³: Jacek1246 W kategorii: Info ze ?wiata Czytañ: [10965] Komentarzy: [0]

SCDTV Review Division - ProTechGuns Airsoft Green Gas

SCDTV Review Division - ProTechGuns Airsoft Green Gas

W tym odcinku ekipa SCDTV na tapet? wzi??a produkty polskiej firmy ProTechGuns...

Czytaj wi?cej i obejrzyj materia? video...

Doda³: Jacek1246 W kategorii: Relacje Czytañ: [11777] Komentarzy: [0]
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Nowe pistolety WP Arctic Combat Act od Valor Homemade Libia Odda? r?k? Zbrojownia Makarov KWC Podcast ASG Niemcy zamykaj?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:4,834
Wczoraj:10,195
W tym tygodniu:4,834
W tym miesi±cu:214,617
W tym roku:3,650,053
Wszystkich:40,842,812
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: