Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosów]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:16
Zachód słońca: 15:58
Dzień trwa:
9 Godzin 42 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:52
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwa June 2012

Sekcja Operacji Wodnych Specjalnej Grupy Operacyjnej

SOW SGO – Sekcja Operacji Wodnych Specjalnej Grupy Operacyjnej
 
  Ramirez za?o?yciel Specjalnych Grup Operacyjnych, dowódca SGO Gda?sk www.sgogdansk.pl - specjalizacja czarna taktyka i symulacje PolSim.

Obrazek
 
 
Z dniem 1 czerwca 2012 r. zosta?a utworzona Sekcja Operacji Wodnych wchodz?ca w sk?ad Specjalnych Grup Operacyjnych – zarz?dzana przez Zespó? Realizacyjny Alfa SGO Gda?sk. Czynnikiem inicjuj?cym utworzenie sekcji wodnej by?a potrzeba oraz przede wszystkim ch?? poszerzenia zakresu dzia?a? SGO g?ównie z zakresu technik nurkowania i operacji podwodnych. Z uwagi na ?atwy dost?p do wód morskich, zalewów, jezior, rzek i wszelkiego rodzaju zbiorników wodnych, mo?liwo?ci operacyjne i wybór miejsc do treningów jest bardzo szeroki.
Czytaj wi?cej...
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Prezentacja Teamów Czytań: [18791] Komentarzy: [0]

Darwinizm airsoftowy cz.II

Darwinizm airsoftowy cz.II

Piotr "Procent" ?opaci?ski - redaktor bloga www.blog.gunfire.pl

Pierwsza cz??? rozwa?a? o drodze ka?dego airsoftowca cieszy?a si? sporym zainteresowaniem (co cieszy?o te? i mnie). Wiele osób stwierdzi?o, ?e to co pisz?, to oczywiste oczywisto?ci, inne z kolei kompletnie si? z tym nie zgadza?y. Z tego wpisu jestem mniej zadowolony ni? z poprzedniego – nie b?dzie on tak kontrowersyjny, ale jest on po prostu logiczn? kontynuacj? cz??ci pierwszej.  Dzisiaj na przemia? id? rekonstruktorzy, Mil-Simowcy itp. Wszystko b?dzie obraca? si? wokó? tezy, ?e zwyk?ym airsoftowcem, przez d?ugi okres czasu by? si? nie da. Zapraszam.

Czytaj wi?cej...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [14940] Komentarzy: [0]

Bioval - niby takie same jak pozosta?e, a jednak inne

Bioval - niby takie same jak pozosta?e, a jednak inne

Jacek 6th Forest Recon Division Koszalin KOALICJA PÓ?NOC - Redaktor Naczelny. Specjalizacja: Nowo?ci, artyku?y o tematyce airsoftowej i militarnej. Kontakt PW oraz jacek_szyn@o2.pl

Który z do?wiadczonych airsoftowców nie pami?ta s?ynnej afery o kulkach BBBMax firmy Bioval? Kto nie s?ysza? opowie?ci o tym, ?e wybija?y szyby w samochodach i stwarza?y du?e zagro?enie na polu aesgejowej walki? Zakazano wtedy ich u?ywania w wielu ?rodowiskach.

Ten artyku? nie jest jednak o tych kulkach...

Czytaj wi?cej...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Recenzje Czytań: [14789] Komentarzy: [2]

MSBS-5,56 w ?wi?toszowie i Kielcach

MSBS-5,56 w ?wi?toszowie i Kielcach

Publiczna premiera polskiego karabinka MSBS-5,56 odb?dzie si? na tegorocznym MSPO, ale bro? b?dzie pokazana wojsku ju? jutro w ?wi?toszowie.

Rok 2012 b?dzie prze?omowy w dotychczasowej historii radomskiej Fabryki Broni, a mo?e i ?ucznika w ogóle. Po pierwsze, ju? wkrótce ma nast?pi? przeniesienie zak?adów do nowego kompleksu biurowo-fabrycznego (Nowa Fabryka Broni, 2011-10-20), co b?dzie dla producenta symbolicznym przej?ciem w XXI wiek. Po drugie – i jednocze?nie bardziej istotne – ju? wkrótce Fabryka Broni planuje zademonstrowa? podczas najwi?kszych w kraju targów obronnych dwie ca?kowicie nowe konstrukcje...

Czytaj wi?cej...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [14811] Komentarzy: [0]

Neptulania na Powitanie Lata w Rowach z Koalicj? Pó?noc

Neptulania na Powitanie Lata w Rowach z Koalicj? Pó?noc
 
Dantee D-ca First Fireteam 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC. Specjalizacja: wywiady.

Obrazek

Kontynuuj?c ide? podniesion? przez naszych Koalicjantów ze Wschodu, a tak?e poprzez wspólne ustalenia, oddzia? Rangers Koalicji Pó?noc w??czy? si? czynnie w organizacj? imprezy pt. Powitanie Lata 2012 w Rowach.

Czytaj wi?cej...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Relacje Czytań: [15196] Komentarzy: [5]

Symulacje SGO PolSim - HRT bez scenariusza

Symulacje SGO PolSim - HRT bez scenariusza

  Ramirez za?o?yciel Specjalnych Grup Operacyjnych, dowódca SGO Gda?sk www.sgogdansk.pl - specjalizacja czarna taktyka i symulacje PolSim.

Sytuacje zak?adnicze s? jednymi z najbardziej obci??aj?cych operatorów podczas realizacji. Trudno odda?, co mo?e czu? zespó?, od którego ocena sytuacji i profesjonalizm decyduje o zdrowiu i ?yciu porwanych. S?u?ba ludzi, którzy podejmuj? si? tak ci??kich zada? jest inspiracj? dla grup rekonstrukcyjnych i pasjonackich. Ograniczon? prób? oddania krytycznych chwil, w których wa?? si? losy powodzenia akcji s? tematyczne symulacje. Mamy dedykowany system symulacji o tematyce policyjnych dzia?a? antyterrorystycznych: PolSim (Police Simulation). 19 maja mia?a miejsce operacja symuluj?ca dzia?ania HRT (Hostage Rescue Team).

Obrazek

Czytaj wi?cej...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: CQB Czytań: [15955] Komentarzy: [5]

Azerski ?o?nierz przysz?o?ci

Azerski ?o?nierz przysz?o?ci

Azerbejd?an prowadzi rozmowy w sprawie zakupów systemów ?o?nierza przysz?o?ci. Do 2014 maj? trafi? do przynajmniej dwóch pododdzia?ów.

Czytaj wi?cej...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Info ze ?wiata Czytań: [12221] Komentarzy: [0]

Tuning klamki - czyli co robi Sebi jak mu si? nudzi

Tuning klamki - czyli co robi Sebi jak mu si? nudzi

Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Specjalizacja: Serwis, Testy Sprz?tu

Obrazek

Colta 1911 od KJWorks ju? poznali?my w recenzji /te?cie/, w poprzednim moim artykule, klamka fajna i daj?ca du?o frajdy ze strzelania, ale jak to fabryczny produkt, mo?na w nim to i owo poprawi? i o tym jest w?a?nie dzisiejszy odcinek :D

Jak wi?kszo?? z was ju? pewnie wie, lubi? czasem pogrzeba?, ulepszy?, usprawni? co? w replikach które wpadn? mi w r?ce :twisted: i tak si? te? sta?o z Coltem 1911, którego to mieli?my okazj? testowa? dzi?ki Gunfire http://www.gunfire.pl 

Czytaj wi?cej...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Warsztat Czytań: [15980] Komentarzy: [4]

PRZEK?AMANIA W AIRSOFCIE, czyli czego warto si? nauczy?, a co warto zapomnie?

PRZEK?AMANIA W AIRSOFCIE, czyli czego warto si? nauczy?, a co warto zapomnie?

Czas na troch? kontrowersyjny artyku?. Po przeczytaniu mo?na udzieli? swojego komentarza i przedstawi? swoje stanowisko w poruszanych kwestiach.

Autor: Rzeznicc - Airsoftowiec ze Szczecina

W ka?dej bran?y, grupie znajomych, rodzinie, funkcjonuje nieformalny j?zyk skrótów my?lowych,  który pozwala na ?ywe, bardziej ludzkie porozumiewanie si? – pozbawione bezp?ciowych formalizmów.
Zachodzi w postrzeganiu tego zjawiska pewien paradoks; z jednej strony kr?cimy nosem na nie naturalne i udziwnione zwroty („konkubina oskar?onego Marka M. dokona?a innych czynno?ci seksualnych[…]”) i przek?adamy je na j?zyk potoczny, z drugiej udaj?c si? do lekarza czy mechanika jako klient pragniemy profesjonalizmu za nasze pieni?dze, a j?zyk formalny – j?zyk profesjonalistów – staje si? wyznacznikiem umiej?tno?ci specjalisty.

Czyli o tym jak pos?ugujemy si? j?zykiem w airsofcie...

Czytaj wi?cej...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Zasady i prawo ASG Czytań: [19503] Komentarzy: [3]

NSW Version Lowvis Body Armor by Toy Soldier (POL-ENG) by Dudek

NSW Version Lowvis Body Armor by Toy Soldier (POL-ENG) by Dudek

Ekipa Straszyd?o – Combatientes Desperados powsta?a w marcu 2009 roku. Stworzyli j? do?wiadczeni gracze wywodz?cy si? spo?ród kilku istniej?cych olszty?skich grup airsoftowych.

paca1

[pl] PACA, czy to kopia czy orygina?, powinna znajdowa? si? w kolekcji ka?dego militarnego lansiarza. Nie wa?ne czy kr?ci ci? asgejowanie czy rekonstrukcja, PACA musi by?. Lans uber alles.

[eng] It doesn’t matter if it’s an original or a copy, PACA is a must in every military freak’s collection. No matter if you’re into airsofting or reenactment, PACA is must have gadget. Show-off uber alles!

Dodał: Mario75 W kategorii: Szpej Czytań: [34190] Komentarzy: [0]

By? jak John Rambo vol 2 of 5

By? jak John Rambo vol 2 of 5

Na postawie ?ród?a: Cracked.com

Opracowa?: Mario D-ca C/3/75th Rangers Koszalin KP

Miejsce 4: Yogendra Singh Yadav

Kim by??
Who Was He?

Yogendra Singh Yadav by? cz?onkiem indyjskiego batalionu Grenadierów w czasie konfliktu z Pakistanem w 1999 roku. Ich misj? by?o wspiera? "Tiger Hill" (faktycznie góra Big-Ass) i neutralizowa? na górze trzy bunkry wroga. Niestety, oznacza?o to wspinanie si?, cz?sto po sto stóp klifu z litego lodu. Poniewa? nie chcieli wysy?a? wszystkich ludzi ?eby wspinali si? po lodowym wzniesieniu, postanowili wys?a? jednego cz?owieka. Wspinaj?c si? mia? zostawia? dla pozosta?ych wspó?towarzyszy lin? po której mogli si? swobodnie wspi??. Yadav zg?osi? si? na ochotnika.

Yogendra Singh Yadav was a member of an Indian grenadier battalion during a conflict with Pakistan in 1999. Their mission was to climb "Tiger Hill" (actually a big-ass mountain), and neutralize the three enemy bunkers at the top. Unfortunately, this meant climbing up a sheer hundred-foot cliff-face of solid ice. Since they didn't want to all climb up one at a time with ice-axes, they decided they'd send one guy up, and he'd fasten the ropes to the cliff as he went, so everyone else could climb up the sissy way. Yadav, being awesome, volunteered.

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [20926] Komentarzy: [0]

Ma?e jest pi?kne recenzja kopii kamizelki PIG Plate Carrier

Ma?e jest pi?kne – recenzja kopii kamizelki PIG Plate Carrier

Klatka piersiowa nie znosi pró?ni. Po sprzeda?y CIRASa nadszed? wi?c czas na nabycie czego? co godnie go zast?pi. Wybór pad? na replik? kamizelki Patrol Incident Gear Plate Carrier. Producentem repliki jest chi?ski TMC i kupi?em j? w zestawie z ?adownicami tej?e firmy w kolorze OD. Od momentu kupna mia?em okazj? testowa? j? w ró?nych warunkach. Teraz chcia?bym podzieli? si? z Wami moimi spostrze?eniami odno?nie kamizelki.

Dodał: Mario75 W kategorii: Teamy Czytań: [16754] Komentarzy: [5]

Colt 1911 Full Metal CO2 VERSION od KJWORKS

Colt 1911 Full Metal CO2 VERSION od KJWORKS

Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Specjalizacja: Serwis, Testy Sprz?tu

No i sta?o si? :D .Dzi?ki wspó?pracy Koalicji Pó?noc z Gunfire http://www.gunfire.pl, otrzymali?my do testów replik? pistoletu z BLOW-BACKIEM, do tego full metal i jakby tego by?o ma?o to jest ona na CO2. No chyba grubiej by? nie mo?e...

Czytaj wi?cej...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Recenzje Czytań: [22166] Komentarzy: [10]

Znaleziono cia?o gen. S?awomira Petelickiego

Znaleziono cia?o gen. S?awomira Petelickiego

PAP WP.PL

 

fot. PAP / Grzegorz Jakubowski Twórca i dwukrotny dowódca GROM-u, gen. S?awomir Petelicki

 


Genera? S?awomir Petelicki, pierwszy dowódca GROM, nie ?yje. Jego cia?o, z ranami postrza?owymi znaleziono w sobot? w gara?u na warszawskim Mokotowie.

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [15444] Komentarzy: [6]

ZIELONA PANIENKA

ZIELONA PANIENKA

Radzio :) D-ca Special Forces Airsoft Team - Szczecin. Specjalizacja: Nowo?ci ze ?wiata ASG. Milsim'y

W imieniu grupy Special Forces Airsoft Team chcia?bym zaprosi? was do udzia?u w scenariuszu.


Obrazek

Plakacik, autorstwa Danieloskiego.

Wraz z nastaniem wiosny dni zrobi?y si? cieplejsze, zazieleni?y si? drzewa i obudzi?y si? do ?ycia zwierz?ta. Obudzi?a si? te? Zielona Panienka, oraz jest Stra?niczy Baranek. "Na g?owie kwietny ma wianek w r?ku zielony badylek a przed ni? bierze baranek a nad ni? lata motylek", jak kto? tam kiedy? ?piewa?... Ale, ?e czasy gorsze, obudzi?y si? te? inne stworzenia, ma?e wredne Skrzaty... Nicponie jakich ma?o ganiaj? wszystkich, którzy wejd? do lasu, i co gorsze Skrzaty te sikaj? do mleka... A czym s? ciasteczka bez mleka...

Dodał: Mario75 W kategorii: Manewry Czytań: [14502] Komentarzy: [2]

Hipopotam do pary z Rosomakiem

Hipopotam do pary z Rosomakiem

Autor: Grzegorz Ho?danowicz

W lipcu w zak?adach AMZ w Kutnie rozpocz?? ma si? monta? pierwszego, prototypowego Ci??kiego P?ywaj?cego Ko?owego Transportera Opancerzonego 8x8 (CPKTO 8x8) – Hipopotama. Jest to pojazd budowany w ramach projektu finansowanego ze ?rodków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego, wybranego w XII konkursie na realizacj? projektów rozwojowych. Powstaje od podstaw, bez si?gania po istniej?ce podwozia, tak jak to mia?o miejsce w przypadku wcze?niejszych opracowa? AMZ, czyli Dzików, Turów czy ?ubrów. Pojazd o masie w?asnej ok. 21 t, dopuszczalnej masie ca?kowitej wynosz?cej 32 tony i ?adowno?ci do 5 ton (i p?ywalno?ci przy masie do 26 t!) ma by? z za?o?enia uzupe?nieniem – nie konkurencj?! - dla Rosomaka z WZM. Próby zak?adowe Hipopotama powinny rozpocz?? si? na prze?omie 2011 i 2012.

Czytaj wi?cej...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Info ze ?wiata Czytań: [14962] Komentarzy: [3]

Prawid?owe nawodnienie organizmu w czasie wyj?? w teren - napoje izotoniczne - zrób to sam!

Prawid?owe nawodnienie organizmu w czasie wyj?? w teren - napoje izotoniczne - zrób to sam!

Ross154 - autor bloga http://weekend-partisan.blogspot.com o szeroko poj?tej tematyce militarnej ukierunkowanej na ASG

Zdrowy cz?owiek powinien pi? co najmniej 1,5 1 p?ynów dziennie, inaczej mo?e doprowadzi? do...

Czytaj wi?cej...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [15694] Komentarzy: [3]

Eurosatory: Steyr ujawnia GL 40

Eurosatory: Steyr ujawnia GL 40

Na Eurosatory zadebiutowa? 40-mm granatnik GL 40. Steyr Mannlicher, szukaj?c nowych rynków zbytu, promuje karabinek Steyr AUG do rosyjskiego naboju 7,62 mm x 39.

Czytaj wi?cej...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Info ze ?wiata Czytań: [13789] Komentarzy: [1]

3 000 000 odwiedzin portalu KoalicjaPolnoc.pl

Wstrz?saj?ca wiadomo??...

W dniu dzisiejszym wstrz?sn??a nami najnowsza informacja... Na portalu KoalicjaPolnoc.pl niespodziewanie wybuch?...

CZYTAJ WI?CEJ...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: ?yczenia i Podzi?kowania Czytań: [16340] Komentarzy: [2]

By? jak Rambo vol 1 of 5

By? jak Rambo

Na postawie ?ród?a: Cracked.com

Opracowa?: Mario D-ca C/3/75th Rangers Koszalin KP

W wielu filmach typu „Rambo” mogli?my zobaczy? heroiczne starcie bohatera ze zdecydowanie przewa?aj?c? liczebnie armi? uzbrojonych po z?by przeciwników. Mimo wszystko nasz bohater stawia tej armii czo?o i niejednokrotnie wychodzi z tego starcia zwyci?sko, a przede wszystkim z ?yciem.

Okazuje si? jednak, ?e w wielu ksi??kach historycznych nie brakuje wzmianek o takich ludziach, którzy w realnym ?yciu niejednokrotnie swoimi czynami przero?li wyobra?ni? scenarzystów. Mo?e nawet stawali si? cz?sto scenarzystów filmowych pierwowzorem.

Poni?ej poka?emy sylwetki paru ludzi, którzy nie wygl?dem a czynem zadziwili ?wiat w swoich czasach. Nie s? to koniecznie ludzie postury Johna Rambo. Oto pierwszy z nich. Zobaczcie sami.

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [56591] Komentarzy: [9]

Zmagpulowana M4 Dantee'go

Zmagpulowana M4 Dantee'go

Dantee D-ca First Fireteam 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC. Specjalizacja: wywiady.

[PL]Dawno, dawno temu, khm, to nie ta bajka... Zatem od pocz?tku. Dzisiaj chcia?bym zaprezentowa? moj? ulubion? replik? karabinka M4A1, a w zasadzie to co zosta?o zmienione, wymienione, na przestrzeni kilku lat.

[EN]Long, long ago, khmm, this is not the story ... So from the beginning. Today I would like to present my favorite replica of the M4A1 carbine, in fact what has been changed, replaced, over several years.

Czytaj wi?cej...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Recenzje Czytań: [23431] Komentarzy: [1]

Znów handluj? odznaczeniami za Afganistan. "Mo?na ich nazwa? ?o?nierzami?"

Znów handluj? odznaczeniami za Afganistan. "Mo?na ich nazwa? ?o?nierzami?"

Autor: Darek Zalewski - TOK FM, Dziennikarz, Amerykanista. Pewnie st?pa? po kraw?dzi to spora sztuka. W?ród marze?, jedno spe?nione - kierownica rodem z Milwaukee, jeszcze - meksyka?ska pustynia i mescalito, troch? ?niegu z Alaski albo Chile pod desk?. Z mikrofonem jeszcze w XX wieku. Nie zawsze w r?ku, ale zawsze przy sobie. Teraz prócz mikrofonu, chwyta jeszcze za aparat i kamer?.

Fot.TOK FM Gwiazda Afganistanu z legitymacj? potwierdzaj?c? jej autentyczno??

?o?nierze znowu handluj? odznaczeniami za wojn? w Afganistanie. Na internetowych aukcjach pojawiaj? si? oryginalne Gwiazdy Afganistanu po 400 z?otych razem z legitymacj? potwierdzaj?c? autentyczno?? odznaczenia. Sprawa zbulwersowa?a Dowództwo Operacyjne Si? Zbrojnych - przyznaje pp?k Miros?aw Ochyra.

Dodał: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [16302] Komentarzy: [7]

Operacja EXODUS 2

Operacja EXODUS 2

Grupa BAT ?ód? ma przyjemno?? zaprosi? wszystkich ch?tnych na drug? edycj? 24-godzinnej Symulacji Pola Walki – Operacja EXODUS, która odb?dzie si? w dniach 23-24 czerwca 2012 roku w okolicach najwy?szego, naturalnego wzniesienia województwa ?ódzkiego: Fajnej Ryby.

EXODUS rozpoczyna si? 23 czerwca o godzinie 10:00. Zako?czenie dla wszystkich oddzia?ów 24 czerwca o godzinie 10:00. Osoby, które mog? wzi?? udzia? w czasie krótszym proszone s? o niewpisywanie si? na list? i nie pojawianie si? na tej imprezie.

Dodał: Mario75 W kategorii: Manewry Czytań: [12375] Komentarzy: [0]

Nie p?a? za co? co mo?esz zrobi? sam - smycz do naszego gnata.

Nie p?a? za co? co mo?esz zrobi? sam - smycz do naszego gnata.
 
Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC - Specjalizacja: Serwis, Testy Sprz?tu

Obrazek
Jak wiadomo klamka czasem si? przydaje, a to przy akcji na ma?? odleg?o??, czy to przy walce w budynku. Bez znaczenia gdzie nosimy naszego gnata /w kaburze udowej, na pasie czy te? na kamizelce/ i nie wiadomo jak dobr? kabur? posiadamy to warto dodatkowo si? ubezpieczy? przed zgubieniem naszej klamki w formie tytu?owej smyczki.
Hugo z tym jak posiejemy jak?? tandetn?, tani? spr??yn? za kilkana?cie lub kilkadziesi?t z?otych gorzej jak w jakim? momencie zorientujemy si? ?e nie ma w naszej kaburze klamki wartej kilka stówek a mo?e i ko?o tysiaka bo i takie ludzie nosz?...

Czytaj wi?cej...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Patenty Czytań: [25293] Komentarzy: [11]

Szko?a Partyzantów - Nó? Ka-Bar 1211

Szko?a Partyzantów - Nó? Ka-Bar 1211

W tym odcinku kolejny produkt z serii "znany, lubiany i niezawodny" - Nó? Ka-Bar 1211. Fani serialu "Pacyfik" - o przygodach korpusu US Marines podczas walk z Japoni? w Drugiej Wojnie ?wiatowej - znaj? dobrze pierwowzór tego no?a, którym dzielni Marinesi robi? dos?ownie wszystko, w??cznie z...

Czytaj wi?cej i obejrzyj recenzj? video...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Recenzje Czytań: [14731] Komentarzy: [7]

Kalendarz dzia?a? na portalu o?ywa

Kalendarz dzia?a? na portalu o?ywa

Ranger - rekrut Navy Seals KP Koszalin

Teraz ka?dy u?ytkownik strony mo?e doda? tu swoj? imprez?.

Czytaj wi?cej i dowiedz si? jak zamieszcza? wydarzenia...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [13006] Komentarzy: [2]

Bez min przeciwpiechotnych

Bez min przeciwpiechotnych

W tym roku, po blisko 15 latach od podpisania, Polska ratyfikuje konwencj? ottawsk?. Prace ju? ruszy?y – dowiedzia? si? portal „Polska Zbrojna”. Dokument zakazuje u?ycia, sk?adowania i produkcji min przeciwpiechotnych.

Czytaj wi?cej...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Bro? ostra Czytań: [14614] Komentarzy: [0]

SCDTV Review Division - Zeta Lab Mosin Nagant

SCDTV Review Division - Zeta Lab Mosin Nagant

Kolejna recenzja z humorem - tym razem na tapet? SCDTV wzi??o replik? karabinu Mosin Nagant od Zety. :)

W pe?nej cz??ci artyku?u recenzja video...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Recenzje Czytań: [14055] Komentarzy: [2]

Gazowy AEG M4A1 WE - ci?g dalszy losów nowego AEGa

„Gazowy” AEG – M4A1 WE

Niedawno mogli?cie, drodzy czytelnicy, zobaczy? u nas na Portalu recenzj?, pierwszej repliki AEG produkcji WE, wykonan? przez SCDTV Review Division. Na uzupe?nienie tamtego materia?u, Koalicja Pó?noc jako partner firmy Gunfire prezentuje recenzj? tej samej repliki, ale tym razem w?a?nie autorstwa przedstawiciela GFC. - przyp. redakcji.

Piotr "Procent" ?opaci?ski - redaktor bloga www.blog.gunfire.pl

Znamy wiele przypadków, gdy firma specjalizuj?ca si? w bran?y A, postanawia wej?? na rynek bran?y B. Producent najcz??ciej wychodzi z za?o?enia, ?e skoro ?wietnie wychodzi mu, na przyk?ad robienie samochodów, to równie dobrze wyjdzie mu robienie rowerów – tak samo zreszt? my?li cz??? klientów.  Cz?sto okazuje si? jednak, ?e prawda jest zgo?a odmienna i nowe produkty nie trzymaj? poziomu tych, które znane s? od lat. Tym razem swojej szansy w nowym segmencie szuka Wei-Tech, znany do tej pory z robienia rozs?dnych cenowo i jako?ciowo gaziaków, który wchodzi na rynek AEGów. Jak jest w jego przypadku?

Czytaj wi?cej...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Recenzje Czytań: [13331] Komentarzy: [3]
Kalendarz
<< Wrzesień 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Survival Zwyci?zcy wrzesie? Szkolenie Certyfikowane Podcast ASG ?o?nierz Specnazu Mndur Gorka E SPOS Combat Skarby... MG 42 by MG Schutze Odda? r?k?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:24,933
Wczoraj:42,387
W tym tygodniu:229,786
W tym miesiącu:1,140,071
W tym roku:6,009,568
Wszystkich:54,497,972
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: