Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osów]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:49
Zachód s³oñca: 15:29
Dzieñ trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 9:54
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwa March 2011

Rozpalanie ognia cz. 2

Artyku? by Harper (75th Ranger RGT Koszalin Koalicja Pó?noc)

Doda³: harper W kategorii: Bytowanie Czytañ: [13638] Komentarzy: [0]

Rewolta 4 17.04.2011 Gdynia Wiczlino

Rewolta 4 17.04.2011 Gdynia Wiczlino Autor: GOR Shannon Securities Incorporated mi?dzy innymi Organizatorzy Milsima 48H Pami?tacie by? mo?e niechlubne i bole?nie bod?ce samouwielbienie wojsk rz?dowych sabotowanie magistrali ruroci?gowej? Kampania zimowa obfitowa?a w zaj?cia na pograniczu które mimo ?niegu sta?o w ogniu. Utarczki wojsk rz?dowych z wszechobecnymi rebeliantami i podszywaj?cymi si? pod nich z ch?ci zysku przemytnikami zaowocowa?y setkami wyprutego kompozytu, siniaków, ran i ?mierci na kulki.
Cyfry nie k?ami?- kampania zimowa zako?czy?a si? remisem 1:1 w wygranych bataliach,a taki stan rzeczy jest w równym stopniu nieakceptowalny dla obu stron konfliktu.
Doda³: Mario75 W kategorii: Combat Czytañ: [11501] Komentarzy: [1]

ASG PATENT VOL III KOALICJA PÓ?NOC

ASG PATENT VOL III KOALICJA PÓ?NOC Autor: Fubar 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Wielu z nas stosuje patenty podejrzane w ró?nych formacjach, czy te? stosowanych w cywilu np. przez Survivalowców. Wiadomo, ?e ?o?nierz w polu walki musi cz?sto improwizowa? z tego co ma pod r?k? i dostosowa? w odpowiedni praktyczny sposób. Wielu z nas równie? docenia ta?m? izolacyjn? i kawa?ek sznurka.
Wiele elementów Airsoftowego wyposa?enia poddajemy modyfikacjom, tak aby by?y bardziej funkcjonalne lub aby poprawi? ich u?yteczno??. W filmach przedstawimy patenty, które powstaj? aby udoskonali? i zwi?kszy? u?yteczno??. Tym razem zajmiemy si?...
Doda³: Mario75 W kategorii: Combat Czytañ: [22734] Komentarzy: [11]

Ivo Jima 3 - Nowy ?wit: Pierwsze wra?enia

Za nami trzecia ju? edycja Ivo Jimy. Jak wysz?a, co si? podoba?o, a co zdecydowanie nale?a?oby zmieni?? Oto na gor?co pierwsze odpowiedzi uczestników.
Doda³: harper W kategorii: Combat Czytañ: [10396] Komentarzy: [4]

Rozpalanie ognia cz.1

Artyku? by Harper (75th Ranger RGT Koszalin Koalicja Pó?noc)
Doda³: harper W kategorii: Bytowanie Czytañ: [11757] Komentarzy: [7]

IVO3 informacje

Doda³: Mario75 W kategorii: Bytowanie Czytañ: [10541] Komentarzy: [1]

Antares 2011 (ex-Tomaszowo)

Po "Panzerfau?cie" czas na zapowied? kolejnej interesuj?cej imprezy ogólnopolskiej. Zlot "ANTARES 2011" jest kontynuatorem imprezy odbywaj?cej si? dotychczas w Tomaszowie. Organizator Team Delta w tym roku przeniós? go do ?wibna ko?o ?ar (woj. Lubuskie).
Doda³: harper W kategorii: Zloty Czytañ: [9745] Komentarzy: [3]

Konflikt w Libii - raport

Kolejna porcja informacji na temat kryzysu libijskiego...

Doda³: harper W kategorii: Relacje Czytañ: [11312] Komentarzy: [0]

Monta? mosfeta w replice serii M

Autor: Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
Umiecie ju? rozebra? i z?o?y? gearbox wi?c w tym odcinku poka?? co trzeba zrobi? aby zamontowa? sobie mosfet w swojej replice
Doda³: Sebi W kategorii: Warsztat Czytañ: [60029] Komentarzy: [28]

HEGEMON 2011

Doda³: Mario75 W kategorii: Warsztat Czytañ: [10086] Komentarzy: [1]

Panzerfaust V

Mamy ju? pierwsze informacje na temat tegorocznej pi?tej ju? edycji szczeci?skiego Panzerfausta organizowanego przez SFOR? Szczecin. Maniakom którzy jakim? cudem nie s?yszeli jeszcze o tym zlocie podpowiemy jedynie, i? jest to jedna z najlepszych tego typu imprez w kraju ze znakomit? organizacj? i nie?le dopracowanym scenariuszem..

Doda³: harper W kategorii: Zloty Czytañ: [19305] Komentarzy: [18]

Konflikt w Libii - raport

Zgodnie z obietnic? przedstawiamy raport z dwóch pierwszych dni tygodnia na temat konfliktu w Libii.
Doda³: harper W kategorii: Relacje Czytañ: [13282] Komentarzy: [0]

Ciekawe rozwi?zanie dla replik ASG

Ciekawe rozwi?zanie dla replik ASG Autor: Ross154 W ostatni weekend w programie Future Weapons na Discovery prowadz?cy zaprezentowa? prototypowy shotgun Beretta LTLX7000. Jest to bro? przystosowana do strzelania z amunicji gumowej.
Atutem tej broni jest zastosowany system sta?ej energii kinetycznej niezale?nej od zasi?gu strza?u.
?ród?o: http://weekend-partisan.blogspot.com
Doda³: Mario75 W kategorii: Relacje Czytañ: [11482] Komentarzy: [8]

20 marca 2011 - Projekt Marzanna

20 marca 2011 - Projekt Marzanna Radzio :) D-ca Special Forces Airsoft Team - Szczecin.
Wiosna... Wiosna, nigdy si? nie zmienia. To by? nieuchronny koniec zimy jaki obra?a ludzko??. Wszyscy liczyli na zwyci?stwo. Ka?dy by? optymist?. Jednak w miar? zbli?ania si? wiosny optymizm zanika?. Jednak mieszka?cy dwóch rywalizuj?cych ze sob? wiosek, poczynili przygotowania do przy?pieszenia jej przyj?cia i zadowolenia Bogów. Plemi?, która pierwsze zadowoli swoje Bóstwo, sprowadzi do wioski, wiosn? a w raz z ni? pi?kn? pogod?, dzi?ki czemu b?dzie mo?na obsia? pola i zdoby? przewag? eksportow? nad drugim plemieniem, ale nie obierajmy historii z jej magicznego uroku, poprzez zimn? ekonomiczn? kalkulacj?...
Doda³: Radzio W kategorii: Relacje Czytañ: [12032] Komentarzy: [3]

Konflikt w Libii

Doda³: harper W kategorii: Info ze ?wiata Czytañ: [10314] Komentarzy: [9]

Kurs LEADER, 6-8 maja, Warszawa - szkolenie dla podoficerów

Grey, darmowy Podr?cznik Taktyki ASG team ?nie?na Pantera, Warszawa Podr?cznik Taktyki ASG organizuje kurs kierowany do graczy airsoftowych, którzy zwykle dowodz? sekcj? lub dru?yn?, czyli grup? kilku - kilkunastoosobow?.
Kurs k?adzie nacisk na...
Doda³: Grey W kategorii: Info ze ?wiata Czytañ: [10966] Komentarzy: [3]

IVO3 Najnowsze informacje

IVO3 Najnowsze informacje
Doda³: Mario75 W kategorii: Info ze ?wiata Czytañ: [11316] Komentarzy: [2]

20110312-13 Kurs Piechoty

Kurs Piechoty 20110312-13, Mrozy k / Siedlec Organizatorzy: ErTo, Praetor, Ruch na rzecz Obrony Narodowej / JS1009 Mi?sk Maz. Kurs Piechoty w Mrozach zosta? zorganizowany przez Pó?nocny Okr?g Strzelecki Zwi?zek Strzelecki "Strzelec" OSW. Agenda Kursu Piechoty obejmowa?a zaj?cia praktyczne oraz teoretyczne z zakresu dzia?a? lekkiej piechoty, które mia?y zako?czy? si? egzaminem drugiego dnia ?wicze?. Na pierwszej odprawie, zaraz po przyje?dzie do bazy noclegowej mieszcz?cej si? w szkole podstawowej im. Romualda Traugutta, ka?dej z dru?yn zosta? przydzielony instruktor z ramienia "Strzelca". By? on odpowiedzialny za przeszkolenie podleg?ej mu dru?yny w trakcie ?wicze?. Po krótkiej odprawie nast?pi? jednogodzinny wyk?ad, który poprowadzi? inspektor Makowiec.
Doda³: ufoman W kategorii: Trening Czytañ: [11286] Komentarzy: [1]

K?cik filmowy - Restrepo

Restrepo jest jednym z nielicznych filmów we wspó?czesnej kinematografii, w której zarówno kule jak i wznoszony przez nie ob?oczek kurzu tu? przy nogach stoj?cego ?o?nierza s? do bólu prawdziwe. Tim Hetherington, fotograf z laurem World Press Photo i Sebastian Junger, autor przeniesionej na ekran morskiej odysei rybackiego kutra - Gniew oceanu towarzysz? przez 15 miesi?cy plutonowi marines w zagubionej w górach Afganistanu dolinie Korengal, zwanej inaczej Dolin? ?mierci, gdy? zgin??o w niej wi?cej Amerykanów ni? w jakimkolwiek innym punkcie afga?skiego konfliktu.
Doda³: harper W kategorii: Trening Czytañ: [8963] Komentarzy: [5]

Waga piórkowa - Dopieszczanie CM30 i co? bonusowego.

Autor poni?szego tekstu: Kocur Tym razem zaczynam z drugiej strony. Od najs?abszej repliki jak? mam na stanie. Najs?abszej - ale nie znaczy ze najrzadziej u?ywanej, czy bezu?ytecznej. W?a?ciwie w odpowiednim terenie cz?sto u?ywana jest cz??ciej ni? szturmówka. Ma?e tanie i niby s?abe - CM30 Cymy czyli elektryczny glock.
Doda³: Kocur W kategorii: Trening Czytañ: [24056] Komentarzy: [15]

Starcia w Mogadiszu

Starcia w Mogadiszu W cieniu innych, nag?a?nianych przez media konfliktów, trwa wojna w Somalii. Wczoraj i dzisiaj w nocy, w wyniku wymiany ognia mi?dzy islamistami a si?ami rz?dowymi w Mogadiszu, zgin??o 17 cywilów.
Si?y Unii Afryka?skiej (AMISOM) koncentruj? si? na zabezpieczeniu cz??ci stolicy, znajduj?cej si? pod kontrol? rz?du / Zdj?cie: somalimirror.com
Doda³: Mario75 W kategorii: Trening Czytañ: [29902] Komentarzy: [2]

WYP?DZANIE ZIMY - Ustka L?dowo BAS 13.03.2011

WYP?DZANIE ZIMY - Ustka L?dowo BAS 13.03.2011 Autor: Darecki D-ca Black Widow S?upsk KOALICJA PÓ?NOC „Zimo, wypier…j” – g?osi has?o z billboardu, który pojawi? si? w pi?ciu najwi?kszych miastach Polski. To dzie?o sztuki, na które pieni?dze wy?o?y?o Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. My te? postanowili?my po?egna? ju? Pani? Zim?, która ju? do?? nam nadokucza?a, uszkadzaj?c gearboxy, t?oki i gumki hopup.
Doda³: Mario75 W kategorii: Trening Czytañ: [20141] Komentarzy: [16]

M4A1 SRC, czy wart wydanych pieni?dzy ?

Autor: Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
Dzisiaj obejrzymy sobie dok?adnie replik? karabinku M4 Tajwa?skiej firmy Star Rainbow Company (SRC) i zobaczymy czy jest warta wydania na ni? do?? sporej gotówki.
?ród?o:http://www.007airsoft.com
Doda³: Sebi W kategorii: Recenzje Czytañ: [25412] Komentarzy: [21]

ASG PEGI od Hindusa

ASG PEGI od Hindusa
Zredagowa?: Technofilia 13 Pomorska Brygada Piechoty S?upsk-L?bork Wielu ludzi g?owi si? nad tym jak usprawni? rozgrywk? ASG. Sp?dzaj? mas? godzin nad doskonaleniem i wprowadzaniem nowych systemów walki.
Nast?pnie organizatorzy zlotów ASG, sp?dzaj? wiele czasu nad wypisywaniem tych zasad dla uczestników przygotowywanej imprezy. Tylko po co si? poci taki ludek, skoro na zlot przyjedzie i tak po?owa ludzi nieznaj?ca tych zasad.
Doda³: Technofilia W kategorii: Recenzje Czytañ: [38788] Komentarzy: [30]

Pokrak II Reaktywacja

Pokrak reaktywacja Autor: Mario D-ca 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Nasz Teamowy wóz bojowy Pokrak II doczeka? si? zmian zawieszenia oraz malowania.
Doda³: Mario75 W kategorii: Recenzje Czytañ: [22133] Komentarzy: [15]

Wywiad z Shadow dowódc? Shadows Ustka

Wywiad przeprowadzi?: Dantee D-ca 1st Fireteam 75th Ranger RGT Koszali KOALICJA PÓ?NOC Zapraszam do przeczytania wywiadu z Shadow'em, Dowódc? team'u Shadows Ustka.

Doda³: Dantee W kategorii: Wywiady Czytañ: [19402] Komentarzy: [6]

OPTIC TRAINING GUN SYSTEM (O.T.G.S.)

OPTIC TRAINING GUN SYSTEM (O.T.G.S.) to efekt kilkuletniej pracy nad skonstruowaniem systemu optycznego spe?niaj?cego potrzeby i wymagania wszelkiego rodzaju gier terenowych o militarnym zabarwieniu.
Wiele funkcji oraz mo?liwo?ci naszego systemu zosta?o opartych, a nast?pnie udoskonalonych na systemach treningowych u?ywanych przez Armi? Stanów Zjednoczonych. Du?? dawk? inspiracji da?y nam równie? popularne gry komputerowe i konsolowe typu FPP. Czytaj wi?cej...
Doda³: Mario75 W kategorii: Wywiady Czytañ: [25373] Komentarzy: [23]

Eurosoft: May Day

Eurosoft: May Day Data:29.04.11-04.05.11 Typ imprezy: Zlot (strzelanie z elementami larpu) Organizator: Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Airsoftowych http://soia.org.pl/ Wpisowe: 80-120PLN Miejsce: Skierniewice, poligon Makowo Zredagowa?: Moron, Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Airsoftowych Informacje: Eurosoft: May Day to integracyjny zlot ASG organizowany przez Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Airsoftowych w dniach 29.04.11-04.05.11. Za?o?eniem imprezy jest dobra zabawa w doborowym towarzystwie.
Chc?c odej?? od dotychczasowych konwencji w postaci walk w klimatach Arabsko-Ameryka?sko-Rosyjskich wymy?lili?my ca?kowicie nowy scenariusz. Zlot nie jest misimem, ani larpem, jest to impreza gdzie w dzie? si? strzela, a w wieczorem integruje - priorytetem jest dobra zabawa.
Doda³: Moron W kategorii: Wywiady Czytañ: [8567] Komentarzy: [7]

Wymiana p?kni?tego szkieletu V2

Autor: Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
Oto i druga cz??? tematu po?wi?cona wymianie szkieletu V2 w replice serii M. Dzisiaj wam poka?e jak to wszystko posk?ada? i na co zwróci? uwag?.
Doda³: Sebi W kategorii: Warsztat Czytañ: [17967] Komentarzy: [7]

KOBIETY W S?U?BIE

KOBIETY W S?U?BIE Autor: Mario D-ca 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Na podstawie informacji zaczerpni?tych z internetu Muammar Kaddafi - libijski w?adca otacza si? najemnikami od bardzo dawna. Mówi si?, ?e jedna ze specjalnych grup gwardii przybocznej pochodzi z Korei Pó?nocnej. Korea?czycy nie rozumiej? arabskiego i nie wiedz? te?, co si? dzieje w Libii.
Zdj?cie ?ród?o: zimbio.com
Wiedz? tylko, ?e maj? chroni? dyktatora, i to za ka?d? cen?. Pó?nocnokorea?skiego przywódc? Kim Dzong Ila zabawiaj? funkcjonariuszki Wydzia?u Szcz??cia Komitetu Centralnego Partii Pracy, do którego rekrutuje si?, podobnie jak do ochrony libijskiego dyktatora, dziewice po...
Doda³: Mario75 W kategorii: Warsztat Czytañ: [13700] Komentarzy: [9]

Point Blank #05

Praca na spu?cie Prawid?owe ?ci?ganie spustu jest kolejnym istotnym czynnikiem tak i celno?ci strza?ów, jak i szybko?ci w jakiej one padaj?.
(foto: GunReports.com)
Doda³: Sundowner W kategorii: Techniki strzeleckie Czytañ: [22684] Komentarzy: [14]

OPERACJA PÓ?NOC - Wilkowo Nowowiejskie - T?O FABULARNE

OPERACJA PÓ?NOC - Wilkowo Nowowiejskie - T?O FABULARNE Niedaleka przysz?o??. Kryzys gospodarczy w Polsce pog??bia si?. Horrendalne ceny ?ywno?ci powoduj? fal? krwawych zamieszek. Sytuacj? podgrzewa epidemia nieznanej choroby która dziesi?tkuje ludno??.
Rz?d podaje si? do dymisji a w?adz? przejmuje wojsko. Jednak nawet to nie stabilizuje sytuacji w kraju. Ca?e zamieszanie staraj? si? wykorzysta? kraje o?cienne które pragn? po?o?y? r?k? na z?o?ach gazu ?upkowego mog?cego zapewni? niezale?no?? energetyczn?. Zagraniczny lobbing przynosi wkrótce efekty.
Doda³: Mario75 W kategorii: Techniki strzeleckie Czytañ: [11497] Komentarzy: [0]

Wi?cej FPSów.

Autor: Jazzman
High Pressure Air czyli nowy gaz do nap?dzania niszczycieli.
Doda³: Jazzman W kategorii: Bro? - modyfikacje Czytañ: [13157] Komentarzy: [1]

OPERACJA PÓ?NOC - Wilkowo Nowowiejskie

KOALICJA PÓ?NOC przy wspó?pracy z 13 Pomorsk? Brygad? Piechoty S?upsk-L?bork oraz Special Forces Airsoft Team - Szczecin w dniach 29.IV - 3.V.2011 zaprasza team'y na majówk? organizowan? pod has?em Operacja Pó?noc, która odb?dzie si? w Wilkowie Nowowiejskim nieopodal L?borka.
Doda³: Patol W kategorii: Zloty Czytañ: [17650] Komentarzy: [14]

Recenzja pistoletu Walther P99 DAO

Autor: Jazzman

Pistolet Walther P99 DAO, replika nap?dzana CO2. Warto j? mie??
UWAGA! W recenzji jest równie? praktyczny sposób na zmniejszenie mocy pistoletu!
Doda³: Jazzman W kategorii: Warsztat Czytañ: [65129] Komentarzy: [49]

20110612-13 Otwarte Scenariusze Bojowe FIA

Scenariusze Bojowe FIA to forma przygotowania sekcji i dru?yn do dzia?a? na MilSimach w ramach wi?kszych grup bojowych. W ci?gu dwóch dni prowadzone s? podstawy zagadnie? sprawdzanych w trakcie 4 do 6 scenariuszy zgrywaj?cych, sprawdzaj?ce je w ró?nych aspektach dzia?ania.
Doda³: ufoman W kategorii: Warsztat Czytañ: [11098] Komentarzy: [3]

Wymiana p?kni?tego szkieletu V2

Autor: Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
Temat b?dzie po?wi?cony wymianie szkieletu V2 (w tym przypadku p?kni?tego) w replice M4 i problemach jakie mo?emy napotka? podczas tej operacji.
Vol.1
Doda³: Sebi W kategorii: Warsztat Czytañ: [17190] Komentarzy: [5]

Ivo Promo

MEGA PROMOCJA DLA UCZESTNIKÓW IVO. DO DNIA 27 MARCA B.R. UCZESTNICY B?D? MIELI ZNI?KI U NASZEGO SPONSORA.
Doda³: Marduk W kategorii: Gry Czytañ: [11349] Komentarzy: [9]
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
?o?nierz Specnazu Zmiana Zwyci?zcy wrzesie? Odda? r?k? Niemcy zamykaj? Nowe pistolety WP Alice Custom Radio ASG Skarby... Mndur Gorka E SPOS
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:4,940
Wczoraj:10,195
W tym tygodniu:4,940
W tym miesi±cu:214,723
W tym roku:3,650,159
Wszystkich:40,842,918
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: