Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osów]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:49
Zachód s³oñca: 15:29
Dzieñ trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 9:54
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwa November 2010

WYWIAD Z ORGANIZATOREM COMBAT ALERT

WYWIAD KOALICJI PÓ?NOC Z ORGANIZATOREM COMBAT ALERT Marcin Korowaj zapaleniec, który jest Organizatorem COMBAT ALERT jednego z najbardziej znanych Zlotów ASG w Polsce udzieli? wywiadu Portalowi KOALICJA PÓ?NOC. Pytali?my o sprawy wa?ne dla ka?dego przysz?ego uczestnika tegorocznego COMBAT ALERT. Dowiedzieli?my si? paru ciekawych rzeczy o czym w pe?nym News.
Doda³: Mario75 W kategorii: Czytañ: [15406] Komentarzy: [0]

Koncepcja kamufla?u moim okiem

Koncepcja kamufla?u moim okiem Przedstawi? Wam Maniaka ASG który rozpocz?? z KOALICJ? PÓ?NOC wspó?prac? i b?dziemy mogli ?ledzi? co jaki? czas jego autorskie News. Ross154 lokalizacja: Warszawa-Grodzisk Maz-?ód?, Poland Moje airsoftowe CV ;) CEL W?asne doskonalenie si? i ch?? zrobienia czego? nowego. DO?WIADCZENIE − Ponad 5-cio letnie do?wiadczenie zdobyte w ?wiatku airsoftowym − Odbyte przeszkolenie z czarnej taktyki przeprowadzone przez Kedryna (Blade Runers Team) w okresie cz?onkostwa w Czarnym Lisie − Odbyte przeszkolenie z czarnej taktyki przeprowadzone przez Pan Rurek (SPAT) w okresie cz?onkostwa w Grocie − Odbyte przeszkolenie z zielonej taktyki przeprowadzone przez Carlos Van Sama (Czarny Lis) w okresie cz?onkostwa w Czarnym Lisie − Odbyte przeszkolenie z zielonej taktyki przeprowadzone przez ?y?a (?nie?ne Pantery) w okresie cz?onkostwa w Grocie − Samokszta?cenie si? na podstawie materia?ów teoretycznych z ró?nych ?róde?. − Aktywna obecno?? na wielu forach dyskusyjnych mniej lub bardziej zwi?zanych z aisoftem. Aktywna obecno?? na treningach, zlotach, MILSIMach.
Wró?my jednak do News na temat koncepcji kamufla?u... Kilka lat zabawy w airsoft da?y mi jako takie poj?cie o kamufla?ach, chcia?bym teraz napisa? kilka zda? na ten temat. Widzia?em zwyk?e mundury w khaki w których gracz tak umiej?tnie umia? si? po?o?y? ?e, by? widoczny z daleka … ale fragment jego pleców wygl?da? jak du?y kamie? le??cy przy drzewie. Widzia?em te? najbardziej modne w ostatnim czasie Multicamy które widoczne w lesie niczym tarcze strzeleckie.
Doda³: Mario75 W kategorii: Czytañ: [18264] Komentarzy: [6]

Huzarzy ?mierci- bohaterowie czy mordercy?

Przedstawiam wam ciekawy artyku? o Husarzach ?mierci. Pierwszy raz o nich s?ysza?em ale naprawd? mi zaimponowali. "Historia Polski to nie tylko bohaterscy i przyk?adni rycerze, u?ani, husaria. By?y równie? mniej chlubne postacie, jak np. lisowczycy, którzy walcz?c w ca?ej Europie okryli si? z?? s?aw? zarówno u wrogów jak i u sprzymierze?ców. W naszej historii tak?e swoj? kart? zapisali ?o?nierze nale??cy do tzw. Huzarów ?mierci, których oskar?a si? o dokonanie mordów na sowieckich je?cach w czasie wojny polsko- bolszewickiej. Co ciekawe informacji na temat tych oddzia?ów jest bardzo niewiele. a szkoda, zw?aszcza w kontek?cie ostatnich stosunków polsko – rosyjskich."
Doda³: Maras W kategorii: Czytañ: [13981] Komentarzy: [0]

Kamufla? 3D

KAMUFLA? 3D M.75: Ostatnio podejmowane s? próby modyfikacji kamufla?u tak, aby jak najbardziej "?ama?" kszta?ty i znane nam formy. Do?? powa?nie podchodzi si? do tematu kamufla?u 3D i to nie tylko dla ?o?nierza, od dawana stosowanego przez snajperów, zwiadowców i inne jednostki wysuni?te daleko na przedpole frontu. W pe?nej cz??ci News chcia?bym przybli?y? nowy system kamufla?u 3D zaprojektowany dla pojazdów wojskowych tworzony przez ArmorWorks.
zdj?cie: www.wilddeer.com.au
Doda³: Mario75 W kategorii: Czytañ: [12352] Komentarzy: [6]

Akcja P?oty

21.11.2010 Akcja P?oty W minion? niedziel?, Team Mielno wybra? si? w go?cin? do maniaków z P?ot. Wraz z kilkoma osobami z Gryfic rozegrali kilka rund. Mamy dla Was krótk? relacj? przygotowan? przez Mazura z Team Mielno.
Czytaj wi?cej...
Doda³: Patol W kategorii: Czytañ: [12488] Komentarzy: [0]

ARCTIC COMBAT 20101219

Tekst oraz materia? nades?ane przez 6th Forest Recon Division Koszalin W dniu 2010-12-19 6th Forest Recon Division Koszalin organizuje ARCTIC COMBAT W pe?nym News b?dziecie mogli zobaczy? Trailer imprezy.
Zaproszone Teamy: 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Navy Seals Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Black Widow S?upsk KOALICJA PÓ?NOC W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg KOALICJA PÓ?NOC Cannabis Commando Koszalin SHAFT AT Ustka Navy Team Ustka Team 40 S?awno Team 30 Dar?owo Team 20 S?awno
Doda³: Mario75 W kategorii: Combat Czytañ: [13322] Komentarzy: [0]

Afganistan: Polacy uratowali konwój ONZ

Ponad 100 ton ?ywno?ci dotar?o do najbiedniejszych Afga?czyków dzi?ki skutecznej operacji polskich ?o?nierzy w Afganistanie. Zaatakowany przez rebeliantów w prowincji Ghazni konwój z pomoc? humanitarn? zosta? wsparty przez ?o?nierzy Polskich Si? Zadaniowych. Polacy zapobiegli przej?ciu ?ywno?ci przez talibów.
Doda³: harper W kategorii: Info ze ?wiata Czytañ: [12400] Komentarzy: [0]

Kontrolowana zmiana celu

Po raz pierwszy w historii jednostek liniowych obs?uga przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike z 12 Brygady Zmechanizowanej wykona?a strzelanie do celu nieruchomego ze zmian? celu w trakcie lotu.
Doda³: harper W kategorii: Info ze ?wiata Czytañ: [11869] Komentarzy: [2]

TEAM W?CIEK?E BOBRY DO??CZA!

TEAM W?CIEK?E BOBRY DO??CZA!
Wielu z nas zd??y?o ju? pozna? Team W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg. Dzia?ali niedawno podczas Urodzinowego spotkania ASG Navy Team Ustka, Combatu T30 Dar?owo, MILSIMa Cannabis Commando. Równie? organizowali w ostatnim czasie spotkania ASG na swoim terenie. Jest to jeden z aktywniejszych Teamów ASG. Mi?o nam poinformowa?, ?e...
Doda³: Mario75 W kategorii: Info ze ?wiata Czytañ: [11986] Komentarzy: [7]

Podsumowania czas rozpocz?? ... cz.II

G?ówna impreza maja to "Front Line" ...
Doda³: Leon W kategorii: Info ze ?wiata Czytañ: [12137] Komentarzy: [1]

COMBAT ALERT 2011 ZWIASTUN

COMBAT ALERT 2011 ZWIASTUN Manewry AirSoftGun 27-29 maja 2011! pod Warszaw? UWAGA!!! Zespó? Combat Alert przygotowa? specjaln? ofert? rabatow? – „grudniowy prezent”. Osoby, które kupi? bilety do ko?ca roku 2010, pozyskaj? ekstra rabat!!! Oficjalna sprzeda? biletów na CA 2011, rozpocznie si? ju?: 1 grudnia 2010 i b?dzie trwa? do wyczerpania biletów: posiadamy tylko 300 wej?ciówek. Pozdrawiamy...... :)
Rzeczowe informacje o manewrach (Co, gdzie, ile? Etc.) zostan? podane 24 listopada br. Kapitalny trailer, fragment z gazety KOMANDOS o COMBAT ALERT 2010 oraz inne materia?y w dalszej cz??ci...
Doda³: Mario75 W kategorii: Info ze ?wiata Czytañ: [13987] Komentarzy: [1]

Okiem Ranger'a

OKIEM RANGER'A Pobudka 04:45AM Sobota 06112010. Dzie? wcze?niej ze sprz?tem zjecha? do mnie Dantee, Reni i Fubar, ?eby nie trzeba by?o si? zbiera? po mie?cie i traci? czasu. Skura i Szuwi mieli dojecha? z Bia?ogardu bezpo?rednio. Sokoma, Sebiegi i Patola mieli?my po drodze do podj?cia. Oszcz?dno?? czasu by?a jednak pozorna.
Wieczorem zasiedzieli?my si? do pó?na przy...
Doda³: Mario75 W kategorii: Info ze ?wiata Czytañ: [23275] Komentarzy: [6]

Podsumowania czas rozpocz?? ...

Jako ?e zbli?a si? koniec roku, nadchodzi czas podsumowa? ...
Doda³: Leon W kategorii: Info ze ?wiata Czytañ: [13397] Komentarzy: [0]

Operacja "Rescue Pilot"

13 listopada, nietypowo bo w sobot?, ?rodkowopomorscy maniacy ASG spotkali si? w pods?upskiej Damnicy by wzi?? udzia? w operacji "Rescue Pilot" przygotowanej przez TEAM 20 S?upsk.
W manewrach wzi?li udzia? przedstawiciele znanych i lubianych Teamów ;) - Navy Team Ustka - SHAFT Ustka - UN/SN - Black Widow S?upsk - TEAM 40/30/20
Doda³: Leon W kategorii: Info ze ?wiata Czytañ: [12002] Komentarzy: [2]

NAVY TEAM USTKA

Gosia Navy Team Ustka napisa?a: Grupa NAVY TEAM zosta?a za?o?ona, aby zrzeszy? ze sob? ludzi o podobnych zainteresowaniach, które traktuj? ASG jako dobr? zabaw? i relaks po trudach dnia codziennego. Stan grupy to grono osób, których zainteresowania co do wojskowo?ci s? ponad przeci?tne, tak jak ich poczucie humoru.
Pocz?tki grupy ...
Doda³: Mario75 W kategorii: Info ze ?wiata Czytañ: [13175] Komentarzy: [4]

Marsz na orientacj? 2010

Marsz na orientacj? 2010 Jacek 6th Forest Recon Division Koszalin: My?lisz, ?e jeste? wytrzyma?y, odwa?ny i silny wewn?trznie? Sprawd?my to! Zapraszamy na pierwsz? tego typu imprez? organizowan? przez team 6th Forest Recon Division.
Czytaj wi?cej...
Doda³: Mario75 W kategorii: Topografia Czytañ: [14715] Komentarzy: [0]

Weekend Warriors - wywiad w G?osie Koszali?skim

"Zosta? komandosem ju? dzi?" W wydaniu weekendowym G?osu Koszali?skiego ukaza? si? krótki artyku? o Koalicji Pó?noc.
Pewnego razu, w jednym z koszali?skich pub'ów, spotka?em dawno niewidzianego koleg?. Po kilku dniach, ów kolega skontaktowa? si? ze mn?. Lokalna gazeta, w której pracuje postanowi?a poinformowa? mieszka?ców miasta Koszalina, o tym "co si? dzieje" w okolicznych lasach...
Czytaj wi?cej...
Doda³: Patol W kategorii: Wywiady Czytañ: [15668] Komentarzy: [5]

T40/T30/T20 w ods?onie: "Rescue Pilot"

Team 20 S?upsk organizuje w ten weekend walki scenariuszowe pod kryptonimem "RESCUE PILOT"
Team 20 ma zaszczyt zaprosi? teamy na akcje "Rescue Pilot" Scenariusz: W konflikcie bior? udzia? dwie frakcje: si?y pokojowe, które staraj? si? odsun?? od w?adzy samozwa?czy rz?d pewnego nieznanego kraju na Ba?kanach Grecjany. Nad terytorium zajmowanym przez wroga zostaje zestrzelony samolot zwiadowczy si? pokojowych, który fotografowa? wszystkie instalacje wojskowe obydwu stron. Pilot prze?ywa katastrof?, posiadaj?c wszystkie te informacje, ukrywa si? w pewnym miejscu czekaj?c na ratunek. - SP musz? ocali? pilota. - Armia rz?dowa natomiast go znale?? i pozyska? informacje o instalacjach przeciwnika, a nast?pnie je zniszczy?. *szczegó?owe info b?dzie podawane na bie??co czytaj dalej...
Doda³: Mario75 W kategorii: Wywiady Czytañ: [12092] Komentarzy: [3]

KO?OWY TRANSPORTER OPANCERZONY - ROSOMAK

Postrach afga?skich stepów. Pojazd którego zalety dostrzegli nawet amerykanie. O czym mowa? Ko?owy transporter opancerzony Rosomak, czyli chluba polskich wojsk zmechanizowanych i najwi?kszy przyjaciel ?o?nierzy w Afganistanie.
Doda³: harper W kategorii: Bro? ostra Czytañ: [14149] Komentarzy: [1]

?wi?to Odzyskania Niepodleg?o?ci

?wi?to Odzyskania Niepodleg?o?ci
?wi?to Odzyskania Niepodleg?o?ci - Najwa?niejsze polskie ?wi?to narodowe zwi?zane z odzyskaniem w 1918 roku , po 123 latach zaborów, niepodleg?o?ci. T?o historyczne W XVIII w. silna niegdy? Rzeczpospolita zacz??a si? chyli? ku upadkowi co doprowadzi?o do trzech rozbiorów Polski, ostatni trzeci rozbiór trwa? od roku 1795, przez 123 lata, a? do 1918 roku kiedy to , 11 listopada, Rada Regencyjna (organ sprawuj?cy w?adz? nad Królestwem Polskim) przekaza?a w?adz? nad wojskiem, Józefowi Pi?sudzkiemu, który dzie? wcze?niej powróci? z internowania w Magdeburgu, a w trzy dni pó?niej rozwi?za?a si?, przekazuj?c mu pe?n? w?adz? ustanowiaj?c go Naczelnikiem Pa?stwa. Powsta?a Druga Rzeczpospolita. Czytaj wi?cej...
Doda³: Mario75 W kategorii: Bro? ostra Czytañ: [12746] Komentarzy: [0]

Marsz prawdy 2010!

Marsz prawdy 2010! Jak co roku Jednostka Strzelecka 2028 organizuje gr? terenowa Marsz Prawdy- w tym roku jest to X edycja na któr? ju? dzi? serdecznie zapraszamy!
Sztorm Koszalin na Marszu Prawdy w 2009r.
Szczegó?y i trailer w pe?nym tek?cie...
Doda³: Mario75 W kategorii: Bro? ostra Czytañ: [11512] Komentarzy: [0]

Brytyjski czo?g "Challenger 2"

W dniu dzisiejszym rozpoczynam cykl artyku?ów przedstawiaj?cych uzbrojenie wojsk natowskich. Na pocz?tek brytyjski czo?g - Challenger 2.
Doda³: harper W kategorii: Pojazdy Wojskowe Czytañ: [15388] Komentarzy: [0]

Legalna bro? bez ogranicze? prawnych?

Ostatnio plag? naszego kraju sta? si? import ró?norakiego typu broni "bez uprawnie?". Jak bardzo mo?e to by? niebezpieczne? Wystarczy odrobina wyobra?ni, aby to sobie u?wiadomi?. Chod?, postrzelamy do go??bi! >Ciep?y, jesienny dzie?. Ko?o mnie przechodzi gromadka 9, 10-letnich dzieci z plecakami. Co w tym dziwnego? Z pozoru nic, gdyby nie to, ?e w r?kach trzymaj? ogromne repliki broni. Pierwsze pytanie, to jak weszli z nimi do szko?y, bo wszystko wskazuje na to, ?e w?a?nie wracaj? z lekcji. Kolejne nasuwaj?ce si? pytanie, to kto sprzeda? im takie "zabawki", o ile mo?emy to tak nazwa??
Doda³: Dantee W kategorii: Pojazdy Wojskowe Czytañ: [17881] Komentarzy: [12]

Wywiad z Dareckim D-c? Team Black Widow S?upsk

Dzi? mamy dla Was wywiad z Dareckim, D-c? Team Black Widow S?upsk. "Czarne Wdowy" aspiruj? do cz?onkostwa w Koalicji Pó?noc. Koalicja Pó?noc cieszy si? z podj?cia przez Black Widow okresu próbnego do KP.
Zapraszamy do lektury. :) Czytaj dalej...
Doda³: Patol W kategorii: Wywiady Czytañ: [23057] Komentarzy: [10]

Wspólny patrol

Najpierw odprawa, zapoznanie z tras? i charakterem wyjazdu. Potem sprawdzenie broni i tradycyjny instrukta? przedwyjazdowy. Jeszcze tylko sprawdzenie ??czno?ci, systemów bezpiecze?stwa i mo?na rusza?. Kolumna kilku pojazdów mo?e opu?ci? bramy bazy i ruszy? na patrol.
By ruszy? ?o?nierze w swych pojazdach czekaj? ju? tylko na „zielone ?wiat?o” - sygna? od koordynuj?cego patrolemTOC-u (z ang.Tactical Operations Center). – Musicie mie? oczy dooko?a g?owy. – instruowa? przed wyjazdem sier?. ?ukasz Setny, pomocnik dowódcy plutonu. – Zwracajcie uwag? na najdrobniejsze szczegó?y. Natychmiast meldujcie o wszystkim, co was zaniepokoi. -mówi? dalej sier?. Setny.
Doda³: harper W kategorii: Wywiady Czytañ: [10532] Komentarzy: [1]

KSD zmienia nazw?.

KSD ---> 6th Forest Recon Division

Autor: Jacek1246 Data: 2010-11-01 W dzisiejszym wpisie pragn? poinformowa?, i? nazwa Teamu ASG Koszali?skie Si?y Desantowe ulega zmianie. Nasza nowa nazwa to:

6th Forest Recon Division
Doda³: Jacek1246 W kategorii: Teamy Czytañ: [13038] Komentarzy: [0]

Chwa?a bohaterom!

W tym szczególnym dla wszystkich Polaków dniu wspomnijmy w Swej modlitwie pami?? poleg?ych w Imi? Wolno?ci polskich ?o?nierzy w misjach zagranicznych. Pami?tajmy o ch?opakach którzy nie wrócili z Iraku, o tych którzy swe ?ycie oddali w imi? demokracji afga?skiej. O wszystkich tych którzy nosz?c polski mundur polegli. Chwa?a Bohaterom!!!
Doda³: harper W kategorii: Teamy Czytañ: [13208] Komentarzy: [5]

BASIC LIFE SUPPORT

Image Hosted by ImageShack.us Podr?cznika udzielania pierwszej pomocy ci?g dalszy W tym odcinku: próba nawi?zania kontaktu, podstawowa ocena stanu, zapewnienie komfortu cieplnego. Jak zwykle wszystko pro bono
Image Hosted by ImageShack.us
Doda³: Dooode W kategorii: Czerwona Taktyka Czytañ: [12215] Komentarzy: [1]
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Taktyka zielona Niemcy zamykaj? Zwyci?zcy wrzesie? Podcast ASG Survival Odda? r?k? Combat Zmiana Radio ASG Homemade Libia
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:4,856
Wczoraj:10,195
W tym tygodniu:4,856
W tym miesi±cu:214,639
W tym roku:3,650,075
Wszystkich:40,842,834
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: