Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osów]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:49
Zachód s³oñca: 15:29
Dzieñ trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 9:54
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwa October 2010

Sprz?t: AUSA

Porównanie najnowszego SpecterDR 1x-6x do wcze?niejszego modelu 1,5x-6x. Zwraca uwag? przeniesienie d?wigni zmieniaj?cej powi?kszenie z dolnej cz??ci korpusu na bok, co u?atwia jej szybkie przemieszczenie. ELCAN jest kanadyjskim przedsi?biorstwem, cz??ci? grupy Raytheon, produkuj?cym celowniki optyczne. Przez lata dostarcza? m.in. lunety C79 (SpecterOS 3,4x) mocowane na karabinkach C7 i C8, u?ywanych przez armi? kanadyjsk? i holendersk?. W 2003, we wspó?pracy z Naval Surface Warfare Center Crane, spó?ka stworzy?a celownik ??cz?cy w sobie cechy kolimatora i lunety o sta?ym powi?kszeniu, nazwany SpecterDR. Pocz?tkowo powsta?y celowniki 1x-4x (przyj?te do uzbrojenia USSOCOM jako SU230/PVS-C, u?ywane m.in. w JW2305, patrz: Nowe gromy GROM, RAPORT-wto 04/2008), nast?pnie rozszerzono ofert? o model 1,5x-6x, pokazany po raz pierwszy w Polsce na MSPO 2010.
Doda³: W kategorii: Bro? - modyfikacje Czytañ: [14402] Komentarzy: [6]

Polacy uj?li asa w?ród talibów

Komandosi z Lubli?ca pojmali w Afganistanie mu??? Dawooda, asa w talii najgro?niejszych terrorystów

– To by? najbardziej spektakularny sukces naszych ?o?nierzy w ostatnim czasie i jedna z najwa?niejszych akcji w ci?gu ca?ej operacji w Afganistanie – mówi oficer wojsk specjalnych. – Nasi ?o?nierze zostali za to wyró?nieni przez wojska ameryka?skie i dowództwo ISAF (mi?dzynarodowe Si?y Wsparcia Bezpiecze?stwa).
Doda³: harper W kategorii: Bro? - modyfikacje Czytañ: [12545] Komentarzy: [2]

Point Blank #02

Strzelanie instynktowne VS mierzone Strzelanie instynktowne zadomowi?o si? w systemach szkolnych na ca?ym ?wiecie, uczy si? tego szeregowych armii ameryka?skiej, wspomina si? w trakcie namiastki szkolenia ?o?nierzy polskich, jak i policjantów. Czy aby na pewno s?usznie? Zapraszam do ostatniego artyku?u w tym cyklu, po?wieconemu teorii, b?d?cej podstaw? ca?ego cyklu szkolnego u?ycia broni krótkiej.

Doda³: Sundowner W kategorii: Techniki strzeleckie Czytañ: [18106] Komentarzy: [0]

Lans a u?yteczno?? - optyka w airsofcie

Piotr "Procent" ?opaci?ski Zwykle, pr?dzej czy pó?niej, po kupnie AEGa, airsoftowcy zaczynaj? si? zastanawia? jak uczyni? swoja replik? pi?kniejsz?. W wi?kszo?ci przypadków, pierwszym „upi?kszaczem”, nad jakim si? zastanawiaj? jest luneta lub kolimator. Ma to wyra?nie s?u?y? lansowi, tudzie? zaspokojeniu w?asnego ego, gdy? zwykle mogliby na tym etapie swojej przygody z airsoftem kupi? o wiele wi?cej przydatnych rzeczy (chocia?by porz?dn? baterie i ?adowark?, bo te dodawane do chi?skich replik dalekie s? od doskona?o?ci).
Peryskop Aimpoint® CEU. Zdj?cie: Internet
?ród?o: GunFire.pl
Czytaj dalej...
Doda³: Patol W kategorii: Techniki strzeleckie Czytañ: [32788] Komentarzy: [11]

Kleszcze! Co, jak i dlaczego...

Wstawi?: Harper 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC ASG to hobby szczególnie bliskie tematowi kleszczy. Airsoftowa bra? szczególnie podatna na jej ataki musi sobie zdawa? spraw? równie? z niebezpiecze?stw na ni? czyhaj?cych. Zapraszam serdecznie do zapoznania si? z artyku?em dotycz?cym os?awionego niebezpiecznego kleszcza.
Doda³: Mario75 W kategorii: Techniki strzeleckie Czytañ: [22555] Komentarzy: [0]

Bez Amerykanów nie dajemy rady

Wojska USA bior? na siebie ci??ar walk z talibami w prowincji Ghazni. Stacjonuj?cy tam polscy ?o?nierze maj? si? skupi? na ochronie g?ównej drogi Afganistanu oraz szkoleniu miejscowej policji i armii
Doda³: harper W kategorii: Techniki strzeleckie Czytañ: [11836] Komentarzy: [0]

27 - 28 listopada 2010 - Szkolenie CQB

Witam
Na zdj?ciu: Kasendrol - Special Forces Airsoft Team
W imieniu grupy Special Forces Airsoft Team oraz osób zaprzyja?nionych mam przyjemno?? poinformowa?, ?e w dniach 27 - 28 listopada odb?d? si? warsztaty taktyczno-metodyczne dla osób zainteresowanych wymian? do?wiadcze? g?ównie z zakresu CQB. Zaj?cia b?d? mia?y form? dwu dniow?, uczestnicy zostan? podzieleni na grupy w których b?d? ?wiczy?, do ko?ca dnia pierwszego. W ostatni dzie? imprezy, zostanie rozegrany scenariusz, sprawdzaj?cy nabyt? wiedz? i umiej?tno?ci, oraz nast?pi podsumowanie.
Doda³: Radzio W kategorii: SZkolenia ASG Czytañ: [14557] Komentarzy: [0]

Rozbarjanie g?owic czyli wizyta u W?ciek?ych Bobrów

Rozbrajanie g?owic atomowych-17-10-2010-Ko?obrzeg-B?otnica
W ubieg?? niedziel? mieli?my okazj? go?ci? na terenach Teamu W?ciek?e Bobry. Poznali?my znakomita miejscówk? w okolicach Ko?obrzegu zwana B?otnic? czyli by?y poligon czo?gowy ..
Doda³: Dantee W kategorii: SZkolenia ASG Czytañ: [22804] Komentarzy: [6]

Komiks by W?odo "ASGowiec i..."

Komiks by W?odo "ASGowiec i..." AeSgowiec vol.5
Czytaj wi?cej...
Doda³: Mario75 W kategorii: SZkolenia ASG Czytañ: [13119] Komentarzy: [4]

Ochrona s?uchu

News ten jest kropelk? w temacie rzeka jakim jest ochrona s?uchu jednak my?l?, ?e warto si? zapozna? z tym, o czym mo?ecie przeczyta? w ca?ym artykule. ;)
S?uchawki TCI Liberator II™. Zdj?cie: Tactical Command Industries
Czytaj wi?cej...
Doda³: Patol W kategorii: SZkolenia ASG Czytañ: [19477] Komentarzy: [1]

Weekend Zwiadowców - 4-5 wrze?nia 2010

Witam
Weekend Zwiadowców, to imprez? na jakiej cz?onkowie grupy, mieli przyjemno?? by? w dniach 4-5 wrze?nia, w miejscowo?ci Kalsko. Spotkanie by?o dwudniowym szkoleniem taktyczno-metodycznym dla formacji rekonstrukcyjno-airsoftowych. G?ówny cel przy?wiecaj?cy organizatorom to umo?liwienie wymiany do?wiadcze?, nauki oraz wspó?praca pomi?dzy osobami zrzeszonymi i niezrzeszonymi w grupach i formacjach rekonstrukcyjnych i airsoftowych. Pozdrawiam
Doda³: Radzio W kategorii: SZkolenia ASG Czytañ: [11967] Komentarzy: [0]

ScanEagle w prezencie dla Polski

23 wrze?nia Departament Obrony USA poinformowa? o zawarciu z Insitu kontraktu o warto?ci 7,22 mln USD na dostarczenie Polsce taktycznego systemu bsl ScanEagle Block D.
Informacje o zakupie dla Polski systemu ScanEagle Block D wzbudzi?y konsternacj? MON, najwyra?niej zaskoczonego czy to samym zakupem czy faktem jego ujawnienia przez Amerykanów. Do tej chwili nie uda?o si? ustali?, kto ma by? u?ytkownikiem polskich ScanEagle. Mo?e to by? Dowództwo Wojsk Specjalnych, ale równie dobrze (i to by mog?o t?umaczy? brak jawnej informacji o zakupie w MON) mo?e on by? przeznaczony dla pozostaj?cych poza strukturami MON s?u?b wywiadowczych / Zdj?cie: USMC
?ród?o: www.altair.com.pl Czytaj wi?cej...
Doda³: Patol W kategorii: SZkolenia ASG Czytañ: [24531] Komentarzy: [0]

Wizytówka 75thRangersRGT Koszalin

Zapraszamy do odwiedzenia strony/wizytówki team'u 75thRangersRGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC.
Czytaj reszt? artyku?u i odwied? Nasz? stron?... :)
Doda³: Patol W kategorii: SZkolenia ASG Czytañ: [12431] Komentarzy: [5]

Sprz?t: AK-102/3/4/5/7

W tej cz??ci przedstawiam obecnie produkowane wersje popularnego Ka?acha. Zapraszam.
Doda³: W kategorii: Bro? ostra Czytañ: [16899] Komentarzy: [0]

Relacja z Combat MCS LT Team 30 Dar?owo z dn. 20101003

COMBAT wg. systemu MCS LT pod Dar?owem Czas: 2010.10.03 Miejsce: okolice Dar?owa Organizator: Team 30 Dar?owo Teamy uczestnicz?ce: 75th Rangers RGT Koszalin Team Black Widow S?upsk Team W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg Team 40/30/20 S?awno/Dar?owo/S?upsk S.H.A.F.T. ASG TEAM USTKA NAVY TEAM Ustka W niedziel? ok. godz. 9:30 dojechali?my na miejsce. Sta?o ju? sporo samochodów. Ludzie szpeili si?. Chwil? pó?niej Leon D-ca Team 30 Dar?owo przeprowadzi? krótk? i zwi?z?? odpraw?. Nast?pnie D-cy Teamów rozeszli si? do swoich ludzi, aby niebawem zwo?a? zbiórk? i podzieli? si? do wyj?cia.
Zobacz film i czytaj wi?cej...
Doda³: Mario75 W kategorii: Bro? ostra Czytañ: [25200] Komentarzy: [11]

20101002/03 Bytowanie Rangers i W?ciek?ych Bobrów

20101002/03 Dar?owo/Kopa? marsz patrolowy z bytowaniem Teamów: 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC i W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg Ze wzgl?dów tajno?ci niektóre elementy w materia?ach nie zosta?y opublikowane.
Dantee D-ca First Fireteam sk?ada oficjalne gratulacje swojemu cz?owiekowi z Fireteamu Harperowi, a by?o czego gratulowa?...
Zobacz w pe?nym News film i zdj?cia...
Doda³: Mario75 W kategorii: Bro? ostra Czytañ: [13111] Komentarzy: [5]

Sprz?t: Przegl?d konstrukcji Ka?asznikowa 5

W dzisiejszym odcinku przedstawi? kbk AK-74. Zapraszam
Doda³: W kategorii: Bro? ostra Czytañ: [18581] Komentarzy: [0]

Sprz?t: Przegl?d konstrukcji Ka?asznikowa 4

W tym odcinku przedstawi? konstrukcj? Snajperskiej Wintówki Dragunowa (SWD) opartej o system Ka?asznikowa. Zapraszam!
Doda³: W kategorii: Bro? ostra Czytañ: [17373] Komentarzy: [6]

M4A1 Systema PTW - subiektywny opis u?ytkownika

M4A1 Systema PTW (subiektywny opis u?ytkownika) ?ród?o: http://blackwater.mil.pl Tato – specjalizacja: infantryman/dowódca. Przeszed? szkolenia u Majora Rocco Spencera (dawny Platoon) oraz szkolenie CQB. Szkolenia z broni ostrej: Pistolet Podstawowy, Pistolet Zaawansowany, Ochrona osobista/AT. Bro? G?owna: M4A1 Systema PTW. Wybrane imprezy: Guantanamo – d-ca Batalionu, Tomaszowo 2008 – z-ca d-cy TF, Ardeny 2009 – d-ca Dywizji, Tomaszowo 2009 Airsoftowy Swi?ty Graal! Mercedes w?ród replik! Rollce Royce aegów! PTW obros?a legendami ale czy istotnie jest to tak znakomita replika jakby si? mia?o wydawa?? Marketing wokó? swojego dziecka Systema wykona?a wzorcowo: wyobra?ni? rozpala? fakt ?e „posiada wymiary i wag? identyczn? z wersja ostr?” czy te? to, ?e w ci?gu kilku sekund mo?na zmieni? ilo?? fps-ów zmieniaj?c cylinder zawieraj?cy spr??yn? i t?ok. W trakcie u?ytkowania nadchodzi jednak szara rzeczywisto?? i mit mo?e nie pryska ale na pewno si? z lekka rysuje.
Czytaj wi?cej...
Doda³: Mario75 W kategorii: Bro? ostra Czytañ: [16330] Komentarzy: [0]

Sprz?t: Przegl?d konstrukcji Ka?asznikowa 3

W tej cz??ci przedstawi? opis uniwersalnego karabinu maszynowego PK oraz jego nast?pcy PKP. Zapraszam.
Doda³: W kategorii: Bro? ostra Czytañ: [17973] Komentarzy: [0]

Komiks by W?odo vol 4 Aesgowiec i Superman

Komiks by W?odo " Aesgowiec i Superman" AeSgowiec vol.4
Czytaj wi?cej...
Doda³: Mario75 W kategorii: Bro? ostra Czytañ: [12952] Komentarzy: [4]

Sprz?t: Przegl?d konstrukcji Ka?asznikowa 2

W drugiej cz??ci przedstawiam opisy karabinków AKM i AKMS. Zapraszam do lektury.
Doda³: W kategorii: Bro? ostra Czytañ: [18413] Komentarzy: [0]

Sprz?t: Przegl?d konstrukcji Ka?asznikowa 1

W tym cyklu przedstawi? najciekawsze konstrukcje i wszystko co zwi?zane jest z rosyjskimi karabinami Ka?asznikowa. Zacznijmy od pierwszych serii AK.
Doda³: W kategorii: Bro? ostra Czytañ: [17761] Komentarzy: [2]

Weekendowi wojownicy - wywiad w Dzienniku S?awie?skim /dodatku do Dziennika Ba?tyckiego/

Weekendowi wojownicy - wywiad w Dzienniku S?awie?skim /dodatku do Dziennika Ba?tyckiego/ Do?? dawno temu przeprowadzono ze mn? wywiad na temat ASG. Szczerze powiedziawszy ju? zapomnia?em ostatnio o temacie i nie liczy?em na wydruk. Mario.75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Dzisiaj Marduk poinformowa? mnie, ?e wywiad ukaza? si? w gazecie. Stara?em si? na tamten czas opisa? ASG w miar? przyst?pnym j?zykiem. Wiadomo, ?e teraz zrobi?bym to jeszcze inaczej i jeszcze bardziej zwi??le. Na potrzeby gazety lekko zmodyfikowano tekst. Zatem poni?ej przedstawi? wam pe?n? tre?? wywiadu, zanim trafi? do druku w prasie. Gazety nie mam w r?ce bo ukazuje si? w S?awie?skim okr?gu. McGregor ma jedn? dowie?? na Milism T30 Dar?owo Operacja "Skarby So?tysa".
Niebawem mam nadziej?, ?e uda si? równie? zamie?ci? wywiad z Koszali?skiego Radia z Patolem75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC na temat ASG. Pe?na tre?? wywiadu ...
Doda³: Mario75 W kategorii: Bro? ostra Czytañ: [19246] Komentarzy: [15]
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Podcast ASG Zmiana Alice Custom Radio ASG Szkolenie Certyfikowane Combat Niemcy zamykaj? Elektryczny Blow Back Survival Tajna bro?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:4,842
Wczoraj:10,195
W tym tygodniu:4,842
W tym miesi±cu:214,625
W tym roku:3,650,061
Wszystkich:40,842,820
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: