Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osów]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:49
Zachód s³oñca: 15:29
Dzieñ trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 9:54
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwa September 2010

Polski handel broni? strzeleck? w 2009 - RAPORT

Polski handel broni? strzeleck? w 2009 - RAPORT Dane do?? ciekawe. Czy zaskakuj?ce? Na pewno daj? do my?lenia. Jest to raport tylko z jednego kraju. Najciekawszy zapewne by?by z Chin :) i nie mowa tutaj o replikach. Z tego co s?ysza?em z do?? wiarygodnego ?ród?a, handlowi replik w Chinach zacz?li si? przygl?da? do?? konkretnie od czasu kiedy znaleziono "troch?" "replik" ostrych w kontenerach. W US blokowana jest równie? sprzeda? GBB ze wzgl?du na podobne podejrzenia. Nale?a?oby równie? doda? do liczb tego dobrze prosperuj?cego biznesu i czarny rynek. Gdyby oczywi?cie kto? te liczby zna?. Wojna to generalnie jeden z najlepszych biznesów na ?wiecie to chyba wie ka?dy. Zatem przejd?my do liczb z Polskiego raportu, a w pe?nym tek?cie trailer filmu "Lord Of War " oraz link do pe?nego filmu, który mo?na ju? legalnie obejrze? w sieci, po Polsku nazwany "Pan ?ycia i ?mierci" w którym Nicolas Cage jest jednym ze sprzedawców czarnorynkowych. Film ma mo?e i wymy?lon? fabu??, ale te? i porusza par? ciekawych tematów. ?ród?o: www.altair.com.pl Na stronie internetowej Rejestru Uzbrojenia Konwencjonalnego ONZ, do którego corocznie pa?stwa wysy?aj? informacje dotycz?ce importu i eksportu broni, pojawi? si? wykaz polskich transakcji w 2009.
Do Polski w 2009 trafi?o niewiele nowoczesnej broni strzeleckiej, odebrano jednak 21 belgijskich karabinków FN SCAR dla Biura Ochrony Rz?du. Na zdj?ciu funkcjonariusze BOR chroni?cy w Afganistanie ministra Sikorskiego / Zdj?cie: BOR
Czytaj wi?cej...
Doda³: Mario75 W kategorii: Czytañ: [13753] Komentarzy: [0]

FORMACJE PATROLOWE – JAK PORUSZA? SI? W TERENIE by HoHoL

FORMACJE PATROLOWE – JAK PORUSZA? SI? W TERENIE HoHoL 8 Kompania Piechoty Górskiej Materia? by HoHoL W poprzednim artykule poznali?my indywidualne obowi?zki cz?onków patrolu. Wiemy, zatem, w jakiej kolejno?ci poruszaj? si? poszczególni cz?onkowie, jakie maj? sektory obserwacji, i kto, za co odpowiada. Czas na metody poruszania si? patrolu w terenie zielonym.
Nie b?d? przedstawia? ró?nych wymy?lnych formacji patrolowych. Skupimy si? na najprostszych, podstawowych formacjach i na technikach ich zmiany...
Doda³: Mario75 W kategorii: Czytañ: [12805] Komentarzy: [2]

Pierwsza edycja 25-26.09.2010r. Survival Fight - TEST

Pierwsza edycja 25-26.09.2010r. Survival Fight - TEST Technofilia Organizator: 13 Pomorska Brygada Piechoty Uczestnicz?ce Teamy: 13 Pomorska Brygada Piechoty, Team Panthera L?bork, Gdy?ska Grupa Szturmowa oraz SPZ i Task Force Tekst: Technofilia
"Technofilia: Nie samymi Milsimami i strzelankami cz?owiek ?yje - najlepiej wiedz? o tym Ci którzy zawitali do Wikowa Nowowiejskiego na imprez? pod kryptonimem "Survival Fight". " wi?cej czytaj w pe?nym News...
Doda³: Mario75 W kategorii: Czytañ: [50248] Komentarzy: [50]

Point Blank #01 - zasady bezpiecznego pos?ugiwania si? broni?

„Bro? sama raz w roku strzela” – wszyscy s?yszeli?my takie stwierdzenie cho? raz w swoim ?yciu, kieruje ona naszymi ustawodawcami, kszta?tuje pogl?dy spo?ecze?stwa i… jest kompletnym nonsensem, na równi z „bro? zabija” i innymi podobnymi banialukami daj?cymi tego typu maszynom jaki? zdeprawowany rozum i osobowo??. To nie bro? strzela, to nie bro? zabija – to u?ytkownik, tylko od niego zale?y co nale??ca do niego maszyna zrobi.

Doda³: Sundowner W kategorii: Techniki strzeleckie Czytañ: [18470] Komentarzy: [0]

W?ciek?e Bobry zainicjowa?y sprz?tanie miejscówki ASG na Prze?minie

W?ciek?e Bobry zainicjowa?y sprz?tanie miejscówki ASG na Prze?minie W?ciek?e Bobry tworz? wiele inicjatyw, w tym cz?ste spotkania scenariuszowe ASG na swoim terenie. Tym razem rozpocz?li akcj? uprz?tni?cia swojej ulubionej miejscówki w Prze?minie. Dzie? przed imprez?, na któr? post ni?ej zaprosili wybrali si? wraz z innymi maniakami ASG, na ograni?cie miejscówki. Moim zdaniem naprawd? godna inicjatywa! Orzech D-ca Team W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg Tekst poni?ej: Orzech D-ca W?ciek?ych Bobrów Zdj?cia: W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg Miejsce: Prze?mino ko?o Ko?obrzegu. Czas: 2010.09.25
Tak to si? zacz??o: "Witam panowie temat wyszed? na ostatniej strzelance, po przyjechaniu na miejsce zastali?my syf jak si? patrzy kartony, butelki, same ?mieci. W zwi?zku z t? spraw? postanowili?my jednog?o?nie, ?e po?wi?cimy jeden dzie? na posprz?tanie tego ba?aganu. Prosz? o zabranie przez uczestników worków na ?mieci jaki? szpadli ewentualnie ?oapata te? si? przyda. Przy okazi chcemy ..."
Doda³: Mario75 W kategorii: Techniki strzeleckie Czytañ: [16902] Komentarzy: [1]

20100926H1000 Prze?mino

2010.09.26 H: 10:00 Strzelanie typu CQB "Czyszczenie" organizowane przez Team W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg Orzech D-ca Team W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg Miejsce: Prze?mino ko?o Ko?obrzegu. W?ciek?e Bobry zapraszaj? na "Czyszczenie".
"Teren by?ej bazy wojskowej z czterema budynkami z czego dwa z pi?trami. Ca?y teren jest poro?ni?ty traw? krzakami plus powierzchnia asfaltowa. Idealne miejsce po ?wicze? taktyki CQB. Na miejscu przedstawi? scenariusz, który b?dzie rozgrywany w tym dniu. Podpowiem, ?e..."
Doda³: Mario75 W kategorii: Techniki strzeleckie Czytañ: [13866] Komentarzy: [3]

Wojna o Mi?dzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych

Marian Laskowski, organizator Mi?dzynarodowego Zlotu Historycznych Pojazdów Wojskowych w Dar?owie kontra Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Dar?owa. Posz?o o najbardziej znan? w powiecie s?awie?skim imprez?. Laskowski uwa?a, ?e A. Klimowicz si? – mówi?c wprost – odgrywa za to, ?e organizator zlotu og?osi?, ze b?dzie kandydowa? na burmistrza Dar?owa. Klimowicz zaprzecza. O co chodzi? W?a?nie o zlot nad którym miasto chce mie? piecz?.
Artyku?: Dziennik S?awie?ski 24.09.2010
Doda³: Marduk W kategorii: Techniki strzeleckie Czytañ: [10636] Komentarzy: [0]

Point Blank #00

Sezon zimowy z powodu specyficznej temperatury jest okresem obni?onej aktywno?ci Airsoftowej. Koalicja Pó?noc wykorzysta ten okres aby wróci? do podstaw i przeprowadzi? szkolenia z zakresu obs?ugi broni. Artyku? ten jest wst?pem do serii traktuj?cych o wspó?czesnych technikach i filozofii u?ycia broni krótkiej.

Doda³: Sundowner W kategorii: Techniki strzeleckie Czytañ: [13477] Komentarzy: [1]

Nowo?ci Magpul - ma?e, a cieszy.

Ma?a rzecz, a cieszy. ?ród?o: www.magpul-pts.com Chcia?bym przedstawi? dzisiaj Wam dwa produkty. Obejrzycie je na filmie w dzia?aniu w pe?nej cz??ci News. Teraz jednak par? informacji. Pierwszy produkt to PTS ASAP Ambidextrous Sling Attachment Point - AEG Version za $24.95 - to nic innego jak uchwyt zawieszenia do emki.
To co jest jak zwykle rewolucyjne w swojej prostocie je?li chodzi o Magpul, to fakt i? uchwyt daje mo?liwo?? pracy z pasem zawieszenia na p?aszczy?nie 180'. Ile razy przek?adali?cie karabinek z prawej na lew? r?k?? Zdarza si? cz?sto sporo takich operacji, zw?aszcza przy ubezpieczeniach sektorów. Dlaczego teraz jest to prostsze? Zobaczcie sami...
Doda³: Mario75 W kategorii: Techniki strzeleckie Czytañ: [13474] Komentarzy: [6]

Jednostka Strzelecka 1373 Koszalin

Jednostka Strzelecka 1373 Koszalin Bizon Jednostka Strzelecka 1373 Koszalin GDN Sztorm Koszalin zosta? podwalin? Jednostki Strzeleckiej 1373 Koszalin. Dzia?aj?c w strukturach Strzelca zaprasza na spotkanie informacyjne dn. 25.09.2010.
Czytaj tekst Bizona w dalszej cz??ci News...
Doda³: Mario75 W kategorii: Techniki strzeleckie Czytañ: [17638] Komentarzy: [0]

Miasto zabra?o Zlot

Dzisiaj zosta?a podj?ta decyzja o "zabraniu" Zlotu Historycznych Pojazdów Wojskowych Marianowi Laskowskiemu, który by? organizatorem wszystkich poprzednich imprez. foto. admoto.pl Marian Laskowski, komandor Zlotu Historycznych Pojazdów Wojskowych
Doda³: Marduk W kategorii: Zloty Czytañ: [13588] Komentarzy: [6]

Milsim 13-14.11.2010r. organizowany przez Cannabis

Milsim 13-14.11.2010r. organizowany przez Cannabis Organizatorzy: Cannabis Commando Koszalin Oparty na pe?nym systemie MCS. Link do systemu: Link
Cannabis Commando na Borkowo24
Czytaj wi?cej...
Doda³: Mario75 W kategorii: Milsim Czytañ: [13095] Komentarzy: [6]

Wywiad z Leonem D-c? Team 30 Dar?owo

Wywiad przeprowadzony z D-c? Team 30 Dar?owo Leonem. Team 30 wchodzi w sk?ad wspólnej grupy z Team 40 S?awno dowodzonym przez McGreora, oraz Team 20 S?upsk dowodzonym przez Felixa. Postanowili?my przeprowadzi? cykl wywiadów z D-cami Teamów znanych w naszym ?rodowisku. Leonie rozmow? czas zacz??.
Leon D-ca Team 30 Dar?owo
KP: Pierwsze pytanie. Chyba od tego zacz?? wypada. Czym jest dla Ciebie Airsoft? Leon: ....
Doda³: Mario75 W kategorii: Milsim Czytañ: [15322] Komentarzy: [0]

EAGLE EYE - urodziny Navy Team Ustka

Wydarzenie: Urodziny Navy Team Ustka Miejsce: L?dowo – Ustka Czas: 20100919H0800 Organizatorzy: Navy Team Ustka oraz wspó?organizatorzy: Black Widow KOALICJA PÓ?NOC S?upsk i S.H.A.F.T. Ustka Teamy uczestnicz?ce: Navy Team Ustka, S.H.A.F.T. Ustka, Black Widow KP S?upsk, Usteccy Najemnicy, S?upscy Najemnicy, Rats S?upsk, Omega S?upsk, 13PSP L?bork, Team 40 S?awno, Team 30 Dar?owo, Ghost Team S?upsk KOALICJA PÓ?NOC, RRoK NavySeals Koszalin KOALICJA PÓ?NOC, 75thRangersRGT Team Koszalin KOALICJA PÓ?NOC. Tekst: Maro.75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Zdj?cia: Leon D-ca Team 30 Dar?owo i Darecki D-ca Black Widow S?upsk KP
Tort wr?czony przez Black Widow S?upsk dla Navy Team Ustka
Navy Team niektórych Teamów nie zna. Zaproszone zosta?y znane i zaprzyja?nione ekipy. Wiadomo, ?e na w?asne urodziny nie zaprasza si? kogo? kogo si? nie zna, lub móg?by popsu? imprez?. Na pewno Teamy, które dosta?y zaproszenia i licznie si? stawi?y mimo dzia?a? w ci?g?ym deszczu, mog?y czu? si? zaszczycone. S.H.A.F.T. Ustka podniós? poprzeczk? przygotowania imprezy na tym terenie, ale…
Doda³: Mario75 W kategorii: Milsim Czytañ: [14739] Komentarzy: [9]

Ameryka?ska armia chce manipulowa? mózgiem za pomoc? ultrad?wi?ków

Ameryka?ska armia chce manipulowa? mózgiem za pomoc? ultrad?wi?ków ?ród?o: www.heise-online.pl Wyszukane i nades?ane przez Pycha z S.H.A.F.T. Team Ustka Pychu z S.H.A.F.T. Team Ustka
Prototyp ultrad?wi?kowego he?mu ?o?nierza ?ród?o: Tyler Lab
To, nad czym pracuje William Tyler ze School of Life Sciences przy Uniwersytecie Stanowym w Arizonie na zlecenie ameryka?skiej armii, brzmi jak science-fiction. Za?o?yciel firmy Synsonix opracowuje he?m dla ?o?nierzy, który ...
Doda³: Mario75 W kategorii: Milsim Czytañ: [13743] Komentarzy: [6]

Prezentacja Team W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg

Mario.75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC: Pragn? przedstawi? kolejny z Teamów chc?cych do??czy? w szeregi KOLICJI PÓ?NOC. Koledzy z Team W?ciek?e Bobry zaprezentowali swój wysoki poziom dzia?a? w terenie podczas Milsima BOWiDowego dn. 2010.09.05 gdzie za znanym i dzia?aj?cym w ?rodowisku ASG od wielu lat Cannabis Commando, zaj?li drugie miejsce, w punktacji zdobytych artefaktów. Wynik naprawd? godny. Ze swojej strony mog? powiedzie?, ?e jest to zgrany zespó? ?wietnie dzia?aj?cy w terenie, dzia?aj?c cicho, skutecznie i dobrze nawiguj?cy. Znani ze swojej uczciwo?ci i honorowej walki. Stroni? od "kwasów", konsekwentni. Wywodz? si? z ?rodowiska ?rodkowopomorskiego gdzie na terenie okolic Ko?obrzegu tworzyli ju? parokrotnie manewry ASG dla maniaków ASG ze swoich regionu. Miejmy nadziej? i? niebawem Team W?ciek?e Bobry rozpocznie okres próbny w szeregach KOALICJI PÓ?NOC. Powodzenia panowie! Lead the way! Orzech D-ca Team W?ciek?e Bobry Materia? nades?any przez Orzecha D-c? W?ciek?ych Bobrów Ko?obrzeg
Witamy wszystkich na prezentacji naszego teamu, nasza grupa powsta?a w 2009 roku na terenie Ko?obrzegu, jednak?e swoj? przygod? z ASG rozpocz?li?my ju? wcze?niej. Pewnego dnia postanowili?my za?o?y? Team, który liczy sobie na chwil? obecn? 5 osób, czyli idealn?, mobiln? grup? szturmow? ( 3-trzech szturmowców, wsparcie i snajper ). Nazwa naszego teamu powsta?a dzi?ki ?miesznej sytuacji, która mia?a miejsce... W pe?nym tek?cie zobaczysz wideo prezentacj? i zdj?cia...
Doda³: Mario75 W kategorii: Milsim Czytañ: [22650] Komentarzy: [8]

ASGowiec i Policjant

Komiks by W?odo "ASGowiec i Policjant" AeSgowiec vol.3
Czytaj wi?cej...
Doda³: Mario75 W kategorii: Milsim Czytañ: [12084] Komentarzy: [1]

Wojskowa "Deskorolka"

Pewnie wielu z nas s?ysza?o o takim wynalazku jak iSkate (terenowa deskorolka z nap?dem elektrycznym) w sumie nie d?ugo trzeba by?o czeka? na zaadaptowanie tego pomys?u dla wojska.
Doda³: Marduk W kategorii: Pojazdy Wojskowe Czytañ: [23943] Komentarzy: [16]

Quechua 2 Seconds

Quechua 2 Seconds Reni 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Tekst: Reni
Samorozk?adaj?cy si? namiot Quechua Seconds na ka?de warunki pogodowe . Obecny rynek oferuje szerok? gam? namiotów zarówno w zakresie namiotów turystycznych na niedzielne wypady, namiotów dla ludzi, którzy ceni? sobie komfort i wygod? u?ytkowania. Ceny namiotów wahaj? si? nawet od 10 do nawet 10 000 z?. Wybór jest naprawd? du?y, wi?c jak z takiej gamy produktów wybra? co? dla siebie? wi?cej czytaj w pe?nym News...
Doda³: Mario75 W kategorii: Pojazdy Wojskowe Czytañ: [14042] Komentarzy: [1]

Do?ynki w Strzepczu 05.09.2010r

Do?ynki w Strzepczu 05.09.2010r Technofilia Organizator: Technofilia Uczestnicz?ce Teamy: 13 Pomorska Brygada Piechoty, Team Panthera L?bork, S.H.A.F.T. Ustka Tekst: Technofilia
Narzekamy ?e ludzie na Nas krzywo patrz?. Maj? Nas za band? oszo?omów którzy powinni zaj?? si? czym? po?yteczniejszym ni? AS (hm... pytanie czym). Narzekamy i marudzimy a sami nie zdajemy sobie sprawy i? jest to tylko i wy??cznie Nasza wina. Tak w?a?nie Nasza. Zak?adamy na siebie szpej niekiedy za par? tysi?cy i... wi?cej czytaj w pe?nym News...
Doda³: Mario75 W kategorii: Pojazdy Wojskowe Czytañ: [13276] Komentarzy: [3]

ROMB

ROMB - Ruch Obywatelski Mi?o?ników Broni. Jak sama nazwa wskazuje, stowarzyszenie ma zrzesza? osoby interesuj?ce si? broni? i wszelkimi aspektami z ni? zwi?zanymi. Zasadniczym celem organizacji jest doprowadzenie do obowi?zywanie w Polsce dobrego prawa i dobrej praktyki jego stosowania w zakresie broni i amunicji. Docelowo ma to by? organizacja wszystkich strzelców w kraju jak i sympatyków idei.
Doda³: W kategorii: Pojazdy Wojskowe Czytañ: [13239] Komentarzy: [3]

Jestem Terminatorem i jestem z tego dumny!

Piotr "Procent" ?opaci?ski Jestem Terminatorem i jestem z tego dumny! Przedruk z http://blog.gunfire.pl za porozumieniem GFC Group Jeste? terminatorem? Chronicznie nie przyznajesz si? do trafie? i masz gdzie? zasady? Do tego wszyscy o tym wiedz?? ?wietnie, rób tak dalej, bo prawdopodobnie za twój haniebny czyn… nie spotka Ci? ?adna kara.
To co tutaj opisze opr? g?ównie na do?wiadczeniach z... Czytaj wi?cej...
Doda³: Mario75 W kategorii: Pojazdy Wojskowe Czytañ: [14330] Komentarzy: [2]

RED FALL II

Zapraszamy na MilSim "RED FALL II", którego pierwsza edycja odby?a si? pó?n? jesieni? zesz?ego roku. Milsim odb?dzie si? w terminie: 2-3 pa?dziernika 2010 Czas trwania: ok 24h Miejsce: Bory Tucholskie
Czytaj wi?cej...
Doda³: Mario75 W kategorii: Pojazdy Wojskowe Czytañ: [10893] Komentarzy: [1]

D-Day Hel 2010

D-Day Hel 2010 Relacja Grubego 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC okraszona zdj?ciami jego autorstwa:
Poproszono mnie o napisanie relacji z D-Day Hell 2010, co niniejszym czyni?. Gruby Rangers Koszalin KP Szczerze mówi?c ca?? imprez? widzia?em z perspektywy turysty gdy? grupa , której jestem cz?onkiem 82 dpd , nie bra?a bezpo?redniego udzia?u w rekonstrukcji (no mo?e z ma?ym wyj?tkiem, gdy? w jednej z inscenizacji bra? udzia? nasz kolega z ... Czytaj i ogl?daj wi?cej...
Doda³: Mario75 W kategorii: Pojazdy Wojskowe Czytañ: [13501] Komentarzy: [2]

Znalezione na YouTube.

YouTube dobrze reprezentuje Internet, jest pe?ne bezu?ytecznych ?mieci, ale i interesuj?cych rzeczy. Mo?na si? nauczy? wiele, ale i mo?na naby? z?ych nawyków z którymi potem trzeba b?dzie walczy? przez d?u?szy czas. Spójrzmy wi?c na ró?ne filmiki przez pryzmat tego – co u?ytecznego mo?emy si? z nich nauczy?. Pierwszy na tapet? wyl?duje „Live Fire Drill” przedstawiaj?cy kooperacj? miedzy Travis Haley i Chris Costa z Magpul Dynamics.
Doda³: Sundowner W kategorii: Techniki strzeleckie Czytañ: [15678] Komentarzy: [5]

20100905N Zamkni?te ?wiczenia Teamów na zasadach MCS

20100905N Zamkni?te ?wiczenia Teamów na zasadach MCS Miejsce: Las Stare Bielice - strona po?udniowa za torami BOWiD Koszalin - strona pó?nocna za torami Klimat jak w lesie deszczowym. Wiele przeszkód wodnych, mokrade?. KOALICJA PÓ?NOC stanowi?a si?y lokalne i mia?y zadanie eliminowa? ka?dego kto nie nale?y do lokalnej armii rewolucyjnej KP. Pozosta?e Teamy mia?y zadanie przechwyci? kody z paczek rozrzuconych po ca?ym lesie. W sumie sporo kilometrów g?stego lasu z przemieszczaj?cymi si? wrogimi jednostkami.
Ka?dy Team by? przeciw ka?demu i mia? na celu zdobycie jak najwi?kszej ilo?ci kodów. Poni?ej podsumowanie napisane przez Grubego 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC oraz par? s?ów od Orzecha. Gruby Rangers Koszalin KP Na wst?pi? dzi?kuj? wszystkim uczestnikom i uczestnitce za przybycie. Nie mnie ocenia? czy impreza by?a udana, ale mam nadziej? ,?e wszyscy s? zadowoleni i dobrze si? bawili. Z tego co si? orientuj? wi?kszych zgrzytów odno?nie samych potyczek i trafie? nie by?o (z wyj?tkiem niewielkiej ró?nicy zda? co do zasad trafie? i odleg?o?ci od przeciwnika w dwóch potyczkach, które jednak w pokojowy sposób zosta?y wyja?nione). A teraz wyniki:... oraz par? fotek od Leona D-cy T30 Dar?owo...
Doda³: Mario75 W kategorii: Techniki strzeleckie Czytañ: [14968] Komentarzy: [3]

Narodowe Si?y Rezerwowe

Wywiad z kapitanem Dariuszem Maulem, rzecznikiem prasowym Wojskowej Komendy Uzupe?nie? w Koszalinie. Co to jest NSR, jakie s? jego zadania i informacje które mog? zaciekawi? osoby zainteresowane tym nowym tworem MON.
Doda³: Marduk W kategorii: Techniki strzeleckie Czytañ: [24969] Komentarzy: [16]

LIGA ASG - test

Zrodzi? si? nowy pomys?. Jak do tego dosz?o? Zupe?nie przypadkiem. Tak zazwyczaj rodz? si? pomys?y :)
Plakat by Marduk Rekrut 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC & Patol 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
Po manewrach Milsimowych Koalicji Pó?noc Ko?czewo 20100730-20100801, par?na?cie osób maj?c ochot? dynamicznie postrzela? podzieli?o si? na dwa ma?e zespo?y, a reszta Koalicjantów zasiad?a na górce obserwuj?c zmagania wojowników. Tak powsta? pomys?, aby ...
Doda³: Mario75 W kategorii: Techniki strzeleckie Czytañ: [14843] Komentarzy: [9]

Recenzja pirotechniki firmy superpower.pl

Recenzja pirotechniki firmy superpower.pl Temat starszy, ale ca?y czas aktualny. Postaramy si? niebawem przetestowa? dla Was nowe produkty z www.superpower.pl Tekst i fim by Mario.75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Link do www.superpower.pl Link Testowali: 75th Rangers RGT Koszalin oraz Maniacy ASG z Koszalina
Poni?ej przedstawiamy krótka recenzj? produktów firmy superpower.pl oraz ich zastosowanie w rozgrywkach ASG: Produkty pirotechniczne firmy superpower.pl zosta?y u?yte przez 75th Rangers RGT w ostatnim okresie na paru imprezach ASG w tym mi?dzy innymi: 1. Zimowy Odwrót ok. 140 wojska ASG 20091129 2. ?wiczenia w terenie 20091206 - filmik w pe?nej cz??ci news 3. Remake IVO-JIMAII 20100328 4. ?wiczenia Koalicji Pó?noc Ko?czewo 20100730-20100801 Czytaj wi?cej...
Doda³: Mario75 W kategorii: Techniki strzeleckie Czytañ: [13829] Komentarzy: [8]
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
MG 42 by MG Schutze Survival Radio ASG Tajna bro? Zbrojownia ?o?nierz Specnazu Zwyci?zcy wrzesie? Odda? r?k? Act od Valor Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:4,885
Wczoraj:10,195
W tym tygodniu:4,885
W tym miesi±cu:214,668
W tym roku:3,650,104
Wszystkich:40,842,863
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: