Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:10
Zachód słońca: 16:03
Dzień trwa:
9 Godzin 53 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:41
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Blog Gunfire - B4A1

Rewolucja czy gad?et? (B4A1 Bolt)

Piotr "Procent" ?opaci?ski - redaktor bloga www.blog.gunfire.pl

Tak moi drodzy, dzisiaj opis kolejnej M’ki. Ale tylko z zewn?trz wygl?da ona zwyczajnie, po oddaniu pierwszego strza?u ju? wiemy, ze nigdy wcze?niej nie mieli?my z niczym takim do czynienia – czujemy wyra?ne „kopni?cie”. Po oddaniu serii strza?ów na ka?dej twarzy pojawi si? chocia? niewielki u?miech. Mo?na by si? spodziewa?, ?e po rozebraniu tej repliki poznamy tajemnice tego delikatnego odrzutu, jednak otwarcie gearboxa rodzi tylko kolejne pytania… Zapraszam do przeczytania o jednej z ciekawszych konstrukcji, jakie widzia? ostatnio rynek airsoftowy.

Bolt Airsoft to Taiwa?ska firma, o której zacz??o by? g?o?no par? miesi?cy temu, gdy zapowiedzia?a wypuszczenie repliki generuj?cej odrzut niespotykany dotychczas w replikach elektrycznych. Podszed?em do tego w?a?ciwie bez wi?kszych emocji – ju? par? razy wcze?niej ró?ni producenci deklarowali, ?e ich nowe systemy EBB urw? nam jaja, r?ce i wybij? barki. Finalnie okazywa?o si?, ?e efekty s? co najwy?ej przeci?tne, a je?li ju? naprawd? da?o si? poczu? co? ponad ?rednia, to odbywa?o si? to kosztem przekonstruowania sporej cz??ci uk?adu, przez co mogli?my zapomnie? o kompatybilno?ci wielu cz??ci czy magazynków ze standardowymi systemami AEGów. Przyk?adem takiego podej?cia jest np. Recoil Sock z Tokio Marui. Jak jest w przypadku Bolta? Domy?lacie si? pewnie, ?e inaczej, ale o tym zaraz.

Z zewn?trz…

Jak zwykle najpierw zaczniemy od tego co z zewn?trz. O pudle nie b?d? si? rozpisywa? – zapewnia poprawne zabezpieczenie i tylko tyle mnie interesuje. Jego estetyka, obrazki na nim itp. s? mi totalnie oboj?tne. Sama replika, jak ju? wspomina?em jest z Tawianu, co powinno gwarantowa? zadowalaj?c? jako?? wykonania. Jak dla mnie jest ona bardziej ni? zadowalaj?ca. Spasowanie elementów na poziomie markowych replik – ?adnych luzów przede wszystkim miedzy dolnym i górnym body, co cz?sto si? zdarza, nawet w drogich modelach.

Ponadto, co dla mnie jest plusem – replika nie jest koloru jednolicie czarnego, tylko prezentuje ró?ne odcienie szaro?ci; inny znajdziemy na body, inny na lufie, niemalowane s? niektóre pier?cienie. Ogólnie ciekawa mozaika. Jedynie malowanie takich elementów jak przeziernik czy nakr?tki chwytu transportowego nie przypad?y mi do gustu, gdy? kto? chcia? je chyba pomalowa? na kolor… stalowy, tzn. za?o?enie mia?o by? takie, by wygl?da?y jak niemalowane. Skomplikowane? Mo?e na fotkach zrozumiecie w czym rzecz :) .

Detale zewn?trzne, w tym próba ukazania faktury body oraz prowadnicy kolby. Widoczne tak?e malowanie elementów zespo?u przeziernika:

Innym elementem, który ?wiadczy o wysokiej jako?ci wykonania jest kolba i prowadnica – regulacja d?ugo?ci odbywa si? bez wyra?nych luzów, kolba po prostu nie lata. Sama powierzchnia prowadnicy ma te? bardzo przyjemn?, gruboziarnist? faktur?. Na minus z zewn?trz zaliczam oznaczenia – po prostu mi si? nie podobaj?, wo?a?bym wersje „no markings”, która te? jest dost?pna. Poza tym to najzwyczajniejsza replika M4A1.

Przejd?my do kwestii technicznych. Replika posiada dwa w?a?ciwie niezale?ne (jeden mo?e dzia?a? bez drugiego) systemy symulacji pracy broni palnej – jeden to dobrze znany, wizualny system, który porusza blaszk? imituj?c? suwad?o – efekt jak w ka?dej innej replice tego typu jest bardziej komiczny ni? realistyczny, a do tego w Bolcie nie ma funkcjonalnego bolt catcha. Drugi system znajduje si? w prowadnicy kolby i jest do?? prosty – sk?ada si? ze spr??yny, masywnego bezw?adnika oraz uk?adu, który przenosi energi? z t?oka na bezw?adnik. Wszystko wida? ?adnie na zdj?ciach. System ten opisuje na pocz?tku, gdy? dostarczany on jest poza replik?, w pude?ku, jako zestaw do samodzielnego monta?u. Instrukcj? monta?u jest pojedyncz? kart? A4 z wydrukowanym zdj?ciem roz?o?onego uk?adu, wi?c nie mo?na tego nazwa? instrukcj? w stylu ameryka?skim, a raczej dopasowywaniem elementów do schematu – nie jest to na szcz??cie zbyt skomplikowane :) .

…i wewn?trz

Tak wi?c, gdy ju? wszystko zmontowali?my… to mo?emy to teraz rozmontowa?, by zobaczy? co jest w ?rodku :) .

Rozk?adanie B4A1 z grubsza przebiega jak w ka?dej innej elektrycznej M’ce. Po zsuni?ciu upper receivera naszym oczom ukazuje si? pierwsza ró?nica w stosunku co do standardowego GB, czyli uk?ad odpowiedzialny za ruch blaszki (imitacja suwad?a). Jak ju? mówi?em, nie jest on w ?aden sposób sprz??ony z systemem w prowadnicy kolby.

Nast?pnie mo?emy odkr?ci? pokryw? silnika, która nale?y do kategorii anti-heat, czyli posiada otwory w celu lepszego odprowadzania ciep?a z silnika. Jestem serdecznym przeciwnikiem tego typu konstrukcji, gdy? uwa?am, ?e u?atwiaj? one dostawanie si? zanieczyszcze? do silnika, czy zwi?kszaj? ryzyko zalania go. Jednak?e, po raz pierwszy widzia?em by w zestawie do??czana by?a nak?adka na pokryw? silnika, która zas?ania otwory – doskona?y pomys?.

Kolejn? ró?nic? w stosunku co do normalnego AEGa jest odkr?canie kolby. Nie ma tam klasycznej, d?ugiej ?ruby, która ??czy prowadnice bezpo?rednio z gearboxem, gdy? na jej miejscu jest metalowa rurka przekazuj?ca energi? z t?oka na element odpowiedzialny za symulacje odrzutu. Zamiast tego prowadnica jest wkr?cana bezpo?rednio w wystaj?cy z korpusu gwint, podobnie jak w palnej wersji oraz tak, jak w swoich niektórych AEGach robi to G&G, z tym ze w tamtym przypadku prowadnica kolby jest wkr?cana bezpo?rednio w korpus.

Po wyci?gni?ciu i roz?o?eniu GB dochodz? do wniosku, ?e gdyby zrezygnowa? z systemu poruszaj?cym blaszk? – imitacj? suwad?a, to mo?na w B4A1 zupe?nie normalny gearbox z normalnymi cz??ciami w ?rodku. Poza szkieletem GB bowiem, drugim elementem niestandardowym jest t?ok z wyci?ciem w górnej cz??ci. Nie zapowiada si? jednak, by t?ok wymaga?a wymiany – wszystkie z?by s? metalowe.

Jak pisa?em na pocz?tku, otwarcie szkieletu dostarcza nam nowych pyta? i zagadek – takowe si? nasuwaj?, gdy przyjrzymy si? dok?adnie z?batkom. Okazuje si? bowiem, i? znajdziemy na nich 3 literki – L,C i T. Jak si? tam znalaz?y? Hipotez mo?emy stawia? wiele – albo firma Bolt zakupi?a podzespo?y od LCT, by montowa? je w swoich AEGach, albo np. LCT i Bolt to firmy silnie zwi?zane, albo Bolt to nowa marka LCT. Mo?liwo?ci jest wiele, ale jedno jest pewne – jakiekolwiek koneksje z producentem ?wietnej jako?ci replik AK mog? wyj?? jedynie na dobre, tak wi?c te 3 literki na z?batkach podnosz? wiarygodno?? produktu, jako wyrobu wysokiej jako?ci.

Reszta elementów GB na bdb poziomie – g?owica cylindra metalowa, g?owica t?oka tak?e. Dysza uszczelniona, spr??yna M120 o nieregularnym skoku.

Let’s play

Gdy ju? wiemy jak to wygl?da od ?rodka, to wypada powiedzie? par? s?ów o tym jak dzia?a. Praca uk?adu w prowadnicy kolby jest wyra?nie wyczuwalna podczas strzelania w formie mi?ego kopni?cia. Przy strzelaniu seri? celownik wyra?nie lata nam w okolicach celu, przy precyzyjnym strzelaniu trzeba przyj?? odpowiedni? postaw?.  Odrzut i podrzut jest s?abszy ni? w replikach GBB – jeszcze sporo mu do nich brakuje. Nie ma natomiast porównania ze wszelkimi systemami EBB – ten z Bolta jest od nich silniejszy.

Pomimo dodatkowego obci??enia ROF na baterii Li-po 11.1v by? zdecydowanie zadowalaj?cy, ale oczywi?cie trzeba si? liczy? z tym, ?e pobór pr?du w przypadku B4A1 b?dzie du?o wi?kszy ni? w przypadku zwyk?ego AEGa – co? za co?. W najbli?szym czasie postaram si? nakr?ci? film porównuj?cy gazowe M4A1 zasilane CO2 z Boltem – oczywi?cie w kwestii mocy odrzutu.

Rewolucja czy gad?et?

Odpowiadaj?c na pytanie zawarte w tytule – ci??ko to nazwa? rewolucj?, bo w?a?ciwie w stosunku do standardowego AEGa zmieniono niewiele. Ale w?a?nie to jest najwi?ksz? zalet? Bolta, gdy? zachowuj?c praktycznie pe?na wymienno?? cz??ci i standardowe magazynki do M’ek dodano uk?ad, który w znaczny sposób zwi?ksza zabaw?. Jest to do tego system na tyle prosty w swej budowie, ?e nie powinien by? zbyt awaryjny. Wszystko to opakowano w body naprawd? wysokiej jako?ci. Chocia? GB wydaje si? mie? naprawd? dobry potencja? do up-grade’u, to ekstremalne tuningi tej repliki jak dla mnie nie maj? wi?kszego sensu, gdy? jest ona ju? obci??ana prac? uk?adu w prowadnicy kolby. Gdyby jednak kto? chcia? takowy przeprowadzi? – demonta? systemu symuluj?cego odrzut to chwila roboty. Jest to wi?c dobrze wykonana i uniwersalna replika. Obecnie wyst?puje tylko jeden model – bez przedniego modu?u szyn monta?owych, które jednak dzisiaj s? w?a?ciwie standardem, ale mam nadzieje, ?e linia B4A1 b?dzie rozwijana, bo to zdecydowanie konstrukcja z potencja?em.

?ród?o:


Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Sebi dnia March 03 2012 15:51:39
Sko?nookie m?dy skopiowa?y mój patent na blow backa, a numer z obci??nikiem w prowadnicy kolby te? od dawna mam ju? rozrysowany i zaplanowany tylko sk?d oni mi to wytargali. chyba musz? si? upomnie? o prawa autorskie Z?o??
#2 | Mario75 dnia March 03 2012 16:47:47
A mogli?my opatentowa? na Taiwanie, Chinach i Japonii. Tylko czy oni si? tam prawami autorskimi przejmuj? Wy?miewacz Mo?e w kraju kwitn?cej wi?ni jedynie Killer
#3 | chenjinyan dnia July 03 2018 05:14:19
2018.7.3chenlixiangair max
rolex watches
wedding dresses
air jordan
nike store
soccer jerseys
bottega veneta
vanessa bruno
michael kors
replica watches
mulberry outlet
coach outlet
nike mercurial
guess
oakley
ferragamo
nike mercurial
true religion jeans
adidas outlet
ralph lauren
lululemon outlet
nike roshe run
nike free
montre
nike huarache
pandora jewelry
longchamp
nike air force
nike air max
nike outlet
new balance
adidas trainers
wedding dresses
oakley vault
longchamp
ray ban
nike free run
beats headphones
beats dre
nike air max
lacoste shoes
asics
pandora charms
versace handbags
kobe 9
instyler ionic styler
nike free
ray ban sunglasses
fendi
reebok
nike
reebok
montre pas cher
nike air force
tommy hilfiger
jordans
montre homme
oakley vault
jordans
adidas outlet
ralph lauren outlet
jordan retro
pandora
dansko
omega watches
tod shoes
ray ban sunglasses
michael kors outlet
beats headphones
yves saint laurent
tiffany co
bcbg
prada outlet
jordan
nike store
dolce & gabbana
hogan
kenzo clothing
roty burch outlet
france world cup jersey
nike air max
ray ban
vans shoes
miu miu shoes
pandora jewelry
nike blazer
polo ralph lauren
air max
jordan shoes
air max 2017
ferragamo
converse
true religion outlet
converse
louboutin
new balance trainer
nike clothing
nike air max 2018
nike free
hogan
stuart weitzman
belgium world cup jerseys
gucci bag
nike air max
new balance
parajumpers
louboutin
michael kors outlet
pandora
roshe run
converse chuck taylor
longchamp handbags
burberry
nike roshe run
jordan shoes
barbour
rolex
new balance
nike kyrie 2
polo ralph lauren
[url=http://www.poLolacostepaschere.fr]polo lacoste[/url]
fendi
adidas superstar
hermes outlet
converse
hollister outlet
roshe run
nike store
abercrombie
vans
nike air
lebron james shoes
michael kors outlet
england world cup jersey
adidas soccer cleats
michael kors borse
nike free
jordan shoes
ray ban
converse
fitflops
hermes
burberry outlet
ray ban
kevin durant shoes
nike air max
michael kors outlet
nike shoes
coach outlet online
puma shoes
jordan 3s
nike air max
fitflop
burberry outlet
adidas slides
ralph lauren outlet
mizuno wave
air max 90
new balance shoes
brazil world cup jersey
lululemon outlet
roshe run
kate spade
balenciaga shoes
clarks shoes
ed hardy
ralph lauren
oakley sunglasses
adidas outlet
oakley sunglasses
cheap toms
adidas flip-flops
swarovski
bcbg max
nike air max
mac cosmetics
adidas
nike shoes
true religion jeans
air max 2017
michael kors
michael kors outlet
jerseys
birkin bag
adidas outlet store
cheap nfl jerseys
nike free run
ray ban
karen millen uk
louboutin
argentina world cup jersey
michael kors outlet online
air jordan
timberland boots
michael kors outlet online
oakley sunglasses
flip flops
asics gel
adidas clothing
ralph lauren
air max 97
insanity
rolex watches
pandora
montblanc
jordan 4s
kobe 10
true religion jeans
coach outlet
michael kors
marc jacobs
swarovski crystal
michael kors canada
baseball bats
jordan
nike free
mont blanc
toms outlet
iphone cases
sac longchamp
jimmy choo
jordan 1s
oakley sunglasses
sac guess
adidas zx
reebok
germany world cup jersey
rolex
timberland
jordans
wedding dresses
coach purse
jordan 11s
roty burch outlet
longchamp
nike vapor max
air max
nike air max
christian louboutin
links of london
boy london clothing
skechers shoes
kate spade outlet
marc jacobs handbags
jordan 12s
soccer shoes
basketball shoes
roshe run
louboutin pas cher
spain world cup jersey
ralph lauren uk
mulberry
chrome hearts
michael kors factory outlet
dansko shoes
timberland
swarovski
burberry handbags
hogan shoes
asics
mac makeup
louboutin
longchamp bags
true religion
vans shoes
mizuno
tommy hilfiger
mac makeup
stuart weitzman
burberry outlet
jordan
oakley sunglasses
air max 95
furla handbags
gucci belt
nike air
supra
ghd
michael kors outlet
gucci outlet
nike tn
cheap nfl jerseys
valentino
nike outlet
asics
lebron shoes
air max
iphone x case
nike air max 95
cartier love bracelet
nike blazer pas cher
replica watches
mizuno running shoes
salomon shoes
new balance
dolce gabbana
giuseppe zanotti
guess
jordan 6s
yeezy shoes
abercrombie
sac michael kors
jordan 5s
ray ban sunglasses
manolo blahnik
nike roshe run
jordans
jordan xx9
nike outlet
sac burberry
bottega veneta
oakley sunglasses cheap
prada outlet
herve leger
lebron 11
vibram fivefingers
goyard handbags
adidas outlet
oakley
marc jacobs
louboutin
polo ralph lauren
nike pas cher
converse shoes
air max
nike blazer
kate spade outlet
adidas uk
true religion outlet
adidas outlet
wedding dresses
swarovski
portugal world cup jersey
mac cosmetics
tory burch outlet
nike air force
adidas running shoes
ray ban outlet
longchamp
tommy hilfiger
nike air max
nike air max
vans
supra
nike air max plus
prada
thomas sabo
jordan
chloe handbags
nike air
celine
salvatore ferragamo
michael kors
softball bats
michael kors
fitflops outlet
ray ban sunglasses
louboutin
red bottoms
oakley
2018.7.3chenlixiang
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Nowe pistolety WP ?o?nierz Specnazu Tajna bro? LIGA ASG Makarov KWC Taktyka zielona Niemcy zamykaj? Podcast ASG Survival KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:5,963
Wczoraj:39,221
W tym tygodniu:85,502
W tym miesiącu:995,787
W tym roku:5,865,284
Wszystkich:54,353,688
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: