Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:09
Zachód słońca: 16:05
Dzień trwa:
9 Godzin 56 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:37
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Resume dla "Komandosa"

Resume dla "Komandosa"

Janusz Walczak Dziennikarz, fotograf, ?o?nierz. 20 lat s?u?by w Marynarce Wojennej (w tym 12 lat jako jej rzecznik), rzecznik Dowództwa Operacyjnego Si? Zbrojnych, nast?pnie rzecznik Bumaru, teraz we w?asnej firmie PR. Dawniej dziennikarz Gazety Morskiej, redaktor naczelny miesi?cznika Marynarki Wojennej „Bandera”, obecnie wspó?pracuje ze wszystkimi polskimi specjalistycznymi czasopismami zajmuj?cymi si? bezpiecze?stwem i si?ami zbrojnymi. Jego specjalno?ci? s? fotoreporta?e, w tym równie? wojenne. By? wielokrotnie w Afganistanie i Iraku, równie? w Kongu i Pakistanie. Autor kilku blogów.

 

 

Jako refleksja na temat ?o?nierzy powsta? tekst, który mo?na przeczyta? poni?ej. Uka?e si? w najnowszym numerze miesi?cznica "Komandos". Zapraszam do lektury...:
 
Lubliniec w drodze do Afganistanu
 
Polska obecno?? w Afganistanie b?dzie systematycznie redukowana. Ale odwrotnie do tej tendencji b?dziemy wzmacnia? komponent si? specjalnych. Po??czone dowództwo dzia?a? specjalnych ISAF -  SOF – dosz?o do wniosku, ?e obecno?? operatorów b?dzie konieczne dla wzmocnienia potencja?u bezpiecze?stwa kraju tak?e po roku 2014. Do tego pomys?u przychyla si? tak?e opinia wojskowych w NATO. Ju? teraz poszczególni kontrybutorzy ISAF powi?kszaj? w?asne zespo?y si? specjalnych. To samo dotyczy polskiego kontyngentu wojskowego. Wzmacniane s? dwa elementy: si?y specjalne oraz szkoleniowcy odpowiedzialni za przygotowanie afga?skich policjantów i ?o?nierzy. Nie jest wykluczone, ?e tak?e polscy specjalsi pozostan? w Afganistanie po 2014 roku. Trudno to przes?dza?, ale taka opcja jest wielce prawdopodobna, je?li tylko cz??? pozosta?ych pa?stw NATO, w tym USA, pozostawi w Afganistanie swoich komandosów i dedykowane zaplecze, w tym ?mig?owce i lotnictwo wsparcia. Obecnie w Afganistanie mamy dwa zespo?y bojowe si? specjalnych, nosz?ce nazwy Task Force 49 oraz Task Force 50, tworz?ce narodowe zgrupowanie si? specjalnych.
 
 
 
Bilet do Afganistanu
 
  Tygodniowe egzaminy sprawdzaj?ce komandosów z Lubli?ca przed misj? w Afganistanie odby?y si? na prze?omie stycznia i lutego. Certyfikacji podlegali ?o?nierze, którzy podmieni? swoich kolegów w ramach XI zmiany PKW W Afganistanie i b?d? tworzy? zespó? bojowy TF-50. Zaproszenie na certyfikacj? zespo?u bojowego Jednostki Wojskowej Komandosów przyj??em z wielk? satysfakcj?. Sporo pracy kosztowa?o, by si? móc w ogóle zbli?y? do operatorów z Lubli?ca. Ale gdy to ju? si? sta?o mog?em zobaczy? trudy selekcji, dzia?ania w Afganistanie, certyfikacj? do kolejnej zmiany misyjnej ale tak?e uczestniczy? w ?wi?cie jednostki, dniu spadochroniarza, pracach fundacji by?ych ?o?nierzy Szturman i dorocznym balu z okazji rocznicy powstania formacji. Teraz, gdy czytamy ten tekst, nasi bohaterowie maj? ju? zapewne spakowane plecaki a my?lami s? w drodze do Afganistanu.
  Wró?my jednak do certyfikacji. Proces jest fina?em rocznego szkolenia zespo?u. Ma w najbardziej prawdopodobny sposób odzwierciedla? rzeczywist? operacj? bojow?. Komandosi maj? ju? bogate do?wiadczenie w tego typu akcjach st?d uprawdopodobnienie sytuacji jest bardzo wierne. W szkoleniu a nast?pnie certyfikacji bior? udzia? wszystkie elementy Wojsk Specjalnych, pocz?wszy od dowództwa, a tak?e wsparcie spoza wojsk specjalnych, jak komponenty lotniczy z Si? Powietrznych, elementy lotnicze Wojsk L?dowych, system informatyczny i rozpoznanie wojskowe. Za przygotowanie zadania i podgrywk? oraz proces certyfikacji odpowiada?o Dowództwo Wojsk Specjalnych. Najogólniej mówi?c certyfikacja, ostatnia mia?a kryptonim Skorpion XI, polega?a na zbadaniu procesu przyj?cia zadania, zaplanowania operacji przez sztab zespo?u bojowego, zamówienia wsparcia, rozpoznania, lotnictwa, postawienie zada? komponentom wsparcia, przeprowadzenie zadania bojowego od momentu wprowadzenia si?, wykonania operacji, wyprowadzenia operatorów z rejonu dzia?a? a? po podsumowanie operacji i odtworzenie gotowo?ci bojowej. Wa?nym elementem oceny by?a umiej?tna wspó?praca i wsparcie afga?skich policjantów z pododdzia?ów specjalnych, którzy na co dzie? s? szkoleni i wspó?pracuj? z polskimi komandosami. Podczas certyfikacji talibskich terrorystów oraz policjantów afga?skich podgrywali ?o?nierze najm?odszej polskiej jednostki specjalnej – JW Agat z Gliwic. W ?wiczeniu brali udzia? cz?onkowie Zespo?u Bojowego Brawo Jednostki Wojskowej Komandosów, zasadniczego elementu XI zmiany TF-50, ?o?nierze Jednostki Wojskowej Agat, Jednostki Wojskowej Nil, która odpowiada?a za wsparcie rozpoznawcze, teleinformatyczne i  wywiadowcze, w tym tak?e bezpilotowe. Zadanie podczas certyfikacji by?o klasyczne i ??czy?o w sobie wszystkie elementy operacji specjalnej. Zatrzymanie poszukiwanego dowódcy lokalnej grupy przest?pczej, uwolnienie zak?adnika, ciche i skuteczne a najlepiej niedostrze?one wyj?cie, optymalnie bez jednego wystrza?u. Finalnym momentem certyfikacji by?a operacja z u?yciem si? przeprowadzona 2 lutego na poligonie w ?aganiu. Fotografie pochodz? w?a?nie z tego dnia i prezentuj? dwa epizody bojowe: operacj? zatrzymania oraz odbicia zak?adnika oraz pieszy patrol, który zosta? zaatakowany i zgodzie z taktyk? przeprowadzi? operacj? oderwania od przeciwnika, wezwania wsparcia lotniczego oraz wycofania ze strefy walki.

 
 
 
?aganistan, 2 lutego

 Mróz przed siódm? rano trzyma? mocno. Na termometrach jeszcze 23 na minusie. Zastanawiam si?, co b?dzie, gdy zdejm? r?kawiczki by operowa? aparatami fotograficznymi. Pozosta?e cz??ci cia?a zmarz?y na ko?? cho? okutany w ciuchy wygl?dam jak nied?wied?  brunatny objedzony przed zim?. Pó?niej okazuje si?, ?e d?onie odmra?am jeszcze dobr? godzin? czekaj?c na kolejny epizod na poligonie w ?aganiu. Skoro mnie marznie ty?ek – to im z pewno?ci? równie?. W Afganistanie nie b?dzie lepiej. ?o?nierze si? specjalnych maj? du?? zdolno?? przystosowywania si? ale okoliczno?ci i specyfika zada? rzadko pozwala na kszta?towanie rzeczywisto?ci pod swoje potrzeby. To oni b?d? musieli dopasowa? si? do tego, co zgotuje los podczas kolejnych zada? w terenie.
Tymczasem na poligonie rzeczy dziej? si? szybko. Operatorzy pojawili si? jak duchy, gdzie? z g??bi lasu, szybko powalili na ziemi? pilnuj?cych wej?cia do obiektu uzbrojonych stra?ników. Co? w zrujnowanym budynku wybuch?o, zatrz?s?o si?, pada kilka wystrza?ów. Po chwili cz??? operatorów z Lubli?ca oraz pozoruj?cych afga?skich policjantów ?o?nierzy Jednostki Wojskowej Agat wywleka z budynku poszukiwanego przest?pc?. Ewakuuj? te? zak?adnika oraz rannego afga?skiego policjanta. Wida? nie wszystko posz?o dobrze, ale ?wiczy? trzeba wszelkie procedury i ewentualno?ci. Ocenie podlega tak?e minimalizacja strat. Zespó? certyfikuj?cy nie kr?ci nosem, wi?c sprawa wydaje si? pod kontrol? operatorów z Lubli?ca. Operacja mog?a wygl?da? na zbli?aj?c? si? ku ko?cowi, gdy s?ycha? mocne wybuchy. Zespó? podgrywaj?cy zaatakowa? komandosów z mo?dzierzy. Komandosi oderwali si? od zagro?enia ubezpieczaj?c si? i wzywaj?c wsparcie lotnicze w postaci pary dy?uruj?cych w powietrzu samolotów uderzeniowych. 
 
 
 
 
Drugi epizod rozegrany w ?aganiu to pieszy patrol zaatakowany przez przeciwnika. Komandosi musz? odpowiedzie? ogniem, wycofa? si? pod ostrza?em, wezwa? wsparcie. Obserwuj?c relacje z operacji si? specjalnych w Afganistanie odnosz? wra?enie, ?e dwie tendencje w taktyce dzia?a? komandosów s? teraz preferowane i przynosz? najlepsze rezultaty. Klasyczne operacje z u?yciem ?mig?owców, b?yskawiczne, w ?rodku nocy, zaskakuj?ce przeciwnika. I dzia?ania piesze, po??czone z wyczekiwaniem, wielodniow? obserwacj?, bez ujawniania si? je?li sprzyjaj? temu okoliczno?ci. Amerykanie w swoich opracowaniach podkre?laj? tak?e, ?e t? drug? taktyk? nale?y rozwija? i szerzej eksploatowa? a to z tej uwagi na to, ?e komandosi szkol?c afga?skich policjantów i ?o?nierzy si? specjalnych ANA musz? dostosowa? si? do ich mo?liwo?ci. Afga?ska armia jeszcze d?ugo nie b?dzie operowa?a ?mig?owcami i najnowszymi zdobyczami techniki w skali, jak robi? to ?o?nierze krajów NATO. Nale?y wi?c korzysta? z atutów, które w tym wypadku determinuj? ca?o?? programu wzmacniania bezpiecze?stwa. Dzia?aj?c w ?rodowisku przeciwników, w ich stylu i otoczeniu, dost?pnymi ?rodkami mo?na uzyska? po??dany efekt.
Operatorzy JW Komandosów w szyku bojowym wyruszyli pieszo na akcj?. Po przej?ciu kilkuset metrów zostali zaatakowani przez wroga ukrywaj?cego si? mi?dzy pagórkami. Przeciwników by?o kilkudziesi?ciu. Na szcz??cie w postaci podnosz?cych si? co chwila w ró?nych miejscach blaszanych, strzelniczych tarcz. Komandosi nie wiedzieli zza którego wzgórza wy?oni si? wróg. Wszystkie zmys?y musieli mie? wi?c skupione na obserwacji terenu. Podczas tego ?wiczenia wa?na by?a umiej?tno?? wspó?dzia?ania w zespole, w okre?lonym szyku i z zastosowaniem taktyki.
Poligon w ?aganiu czasami wygl?da jak afga?skie krajobrazy. Zmarzni?ty piasek i brak drzew, do tego na horyzoncie fortyfikacje ziemne bazy ogniowej, jak ?ywcem przeniesionej z Afganistanu do Polski. W polu widzenia brakuje jeszcze afga?skich kalat, tradycyjnych domów okolonych glinianymi murami. Tutaj ?wicz? ?o?nierze, którzy przygotowuj? si? do misji w kolejnej, XI zmianie Polskich Si? Zadaniowych w ramach ISAF. Obecnie trenuj? tu tak?e spadochroniarze z 6 Brygady Powietrzno-Desantowej, którzy obsadzili baz? ogniow? i wysy?aj? w teren patrole celem kontroli okolicy.
. . .
Ci?g dalszy znajdziecie na blogu Janusza Walczaka:
fot. Janusz Walczak
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | chenjinyan dnia October 10 2018 10:54:22
20181010xiaoke
nike revolution
kate spade new york
cheap uggs
coach factory outlet
coach factory outlet
cheap jordan shoes
canada goose
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet online
pandora jewelry
coach outlet store online
coach factory outlet online
canada goose outlet
michael kors handbags
nfl jerseys
coach handbags online outlet
christian louboutin
ralph lauren
uggs outlet
canada goose outlet store
nba jerseys wholesale
christian louboutin outlet
christian louboutin
christian louboutin sale
polo ralph lauren factory store
christian louboutin sale
canada goose outlet store
cheap jordan shoes
coach outlet store online
coach factory outlet
north face
cheap jordan shoes
the north face
polo ralph lauren outlet
supreme shirts
michael kors outlet online
polo ralph lauren outlet online
christian louboutin
ugg outlet online
michael kors uk
pandora charms
pandora charms
ugg boots clearance
canada goose jackets
ugg boots
coach outlet canada
coach outlet store online
canada goose outlet
cheap jordan shoes
michael kors factory outlet
golden state warriors jersey
louboutin shoes
canada goose outlet store
red bottoms
oakley sunglasses sale
montblanc pens
kate spade handbags
moncler outlet store
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin
kate spade new york
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
coach outlet online
cheap ugg boots
polo pas cher
nike outlet online
coach outlet online store
broncos jersey
barbour jackets outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet online
uggs outlet
christian louboutin
coach factory outlet online
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo outlet[/url]
michael kors outlet online
coach outlet store
polo ralph lauren outlet online
michael kors handbags
cheap jordans
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet store
louboutin shoes
polo ralph lauren
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
ugg outlet,ugg outlet stores
uggs outlet online
ugg boots
pandora outlet
coach factory outlet
air jordan shoes
mbt outlet
cheap jordan shoes
kate spade handbags
pandora jewelry outlet
lacoste pas cher
coach outlet store online
pandora jewelry
canada goose
kate spade outlet store
ugg outlet online
ralph lauren polo shirts
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
pandora outlet
coach factory outlet
miu miu outlet
cheap jordans
coach outlet online
coach outlet online
coach outlet store
coach factory outlet
canada goose outlet store
pandora jewelry
tory burch outlet online
ugg boots clearance
ugg boots
coach outlet
ugg outlet
under armour outlet
michael kors outlet store
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
air jordan shoes
michael kors outlet online
nike shoes on sale
michael kors outlet clearance
fitflops sandals
canada goose jackets
pandora charms sale clearance
coach factory outlet online
jordan shoes
canada goose outlet online
polo ralph lauren
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
canada goose
ray ban sunglasses outlet
coach outlet online
ugg outlet
balenciaga sandals
cheap jordan shoes
cheap air jordans
ralph lauren factory store
pandora charms outlet
louboutin shoes
coach outlet online
ray ban sunglasses outlet
jordan shoes
ralph lauren polo
pandora jewelry
coach outlet store online
ugg boots
canada goose
moncler jackets
mbt scarpe
canada goose outlet online
ugg boots on sale
ugg boots clearance
uggs outlet
coach factory outlet
polo outlet online store
ugg outlet store
cheap jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet
canada goose coats
gucci outlet online
uggs outlet online
uggs on sale
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
christian louboutin
cheap ugg boots
chrome hearts clothing
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
harden vol 2
michael kors outlet clearance
jordan shoes
uggs outlet
coach factory outlet
pandora charms outlet
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
ugg boots clearance
tory burch outlet store
air jordan shoes
michael kors outlet
mbt shoes outlet
kate spade outlet online
ugg boots on sale 70% off
pandora jewelry
kate spade purses
canada goose jackets
moncler outlet store
coach factory outlet
canada goose uk
longchamp solde
canada goose outlet store
nhl jerseys wholesale
nike outlet
houston texans jersey
burberry outlet stores
kate spade
ugg outlet store
uggs outlet online
michael kors outlet
christian louboutin
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
canada goose outlet sale
supreme shirts
off white outlet
cheap michael kors handbags
air jordan shoes
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin sale
coach factory outlet
ugg outlet online
canada goose outlet store
coach outlet store online
chrome hearts jewelry
ralph lauren outlet
ugg boots
barbour mens jackets
pandora jewelry
kate spade outlet store
michael kors outlet store
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
coach factory outlet
ugg boots
canada goose outlet store
ugg outlet online
moncler outlet online
christian louboutin sale
manolo blahnik
christian louboutin
michael kors
cheap jordans
ugg boots
michael kors outlet
uggs outlet
canada goose
cheap air jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
canada goose
ralph lauren outlet
ugg boots on sale
christian louboutin sale
jimmy choo shoes
longchamp pas cher
supreme
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
mbt shoes clearance
canada goose outlet online
true religion outlet store
red bottoms
san antonio spurs jersey
pandora outlet
prada shoes on sale
coach outlet
michael kors outlet clearance
louboutin outlet
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
uggs canada
ralph lauren outlet
canada goose uk
nike shoes on sale
ugg boots outlet
kate spade purses
michael kors outlet clearance
pandora outlet
christian louboutin sale
uggs outlet online
cheap jordans
ugg boots clearance
cheap jordan shoes
uggs outlet
pandora jewelry
cheap jordan shoes
coach outlet store online
adidas outlet store
kate spade new york
michael kors outlet online
uggs outlet online
kate spade
cheap jordans
ugg boots clearance
nike air max schweiz
pandora outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
polo outlet
coach outlet store online
uggs outlet online
red bottoms
jordan shoes
ugg boots for women
chrome hearts sunglasses
louboutin shoes
jerseys wholesale
pandora outlet
cheap jordan shoes
ugg boots outlet
air jordan shoes
coach outlet store online
kate spade handbags
coach outlet online
ugg outlet online
polo ralph lauren shirts
uggs outlet
baltimore ravens jersey
kate spade sale
christian louboutin sale
michael kors outlet clearance
canada goose sale
adidas shoes
michael kors outlet online
ralph lauren homme
coach outlet store online
nike outlet store
christian louboutin sale
ugg outlet store
tory burch handbags
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
uggs outlet
coach outlet online
coach outlet store
ralph lauren
christian louboutin
coach factory outlet
ray ban sunglasses outlet
canada goose
moncler outlet
cheap jordan shoes
nike nba jerseys
cheap jordan shoes
michael kors outlet online
hermes online
canada goose jackets
ralph lauren polo
coach outlet store online
pandora jewelry
mbt outlet
michael kors outlet online
uggs outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
ugg outlet online
ray ban sunglasses sale
uggs outlet online
nike shoes on sale
christian louboutin
canada goose jackets
ralph lauren polo outlet
cheap oakley sunglasses
pandora charms
moncler outlet store
true religion jeans sale
ralph lauren outlet
christian louboutin
canada goose jackets
cheap air jordans
canada goose jackets for women
michael kors outlet clearance
true religion outlet store
burberry outlet sale online
pandora outlet
ralph lauren
air jordan shoes
ugg boots
canada goose jackets outlet
tory burch sandals
coach factory outlet
kate spade
broncos jerseys
canada goose outlet online
canada goose uk
longchamp outlet online
49ers jerseys
ralph lauren outlet online
cheap ugg boots
coach outlet online
ray ban outlet online
christian louboutin
basketball sneakers
adidas outlet store
new york knicks jerseys
tory burch outlet store
christian louboutin sale
canada goose
polo ralph lauren shirts
nike shoes sale
air jordan retro
denver broncos jersey
colts jersey
coach factory outlet
tory burch outlet store
ralph lauren
canada goose outlet
lacoste outlet
moncler
kate spade
ugg boots on sale 70% off
kate spade new york
cheap ray bans
north face
north face
jordan shoes
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
nfl jerseys wholesale
pandora jewelry
kate spade handbags
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
christian louboutin
michael kors outlet online
jordan shoes
christian louboutin
canada goose jackets clearance
fitflops shoes
cheap oakley sunglasses
red bottoms
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
cheap jordan shoes
malone souliers shoes
mbt shoes clearance
michael kors online
cheap ugg boots
swarovski jewellery
ugg boots clearance
ugg boots
adidas shoes
michael kors outlet store
kate spade purses
pandora jewelry
canada goose outlet
coach factory outlet
christian louboutin sale
coach factory outlet online
coach factory outlet online
christian louboutin
cheap uggs
polo ralph lauren outlet
the north face
oakley sunglasses wholesale
cheap jordan shoes
canada goose outlet
ugg outlet online
supreme uk
ugg boots
coach outlet store online
christian louboutin sale
ugg outlet online
coach outlet online coach factory outlet
canada goose jackets
coach factory outlet
coach factory outlet
supreme shirts
cheap air jordans
givenchy handbags
pandora charms sale clearance
canada goose outlet online
coach outlet store online
ray ban outlet store
uggs outlet online
canada goose jackets
michael kors outlet online
pandora charms
cheap ugg boots
nhl jerseys for sale
pandora jewelry outlet
red bottoms
north face outlet
jordan shoes
ugg outlet online
true religion jeans sale
ugg outlet
longchamp pas cher
coach outlet store online
ray ban sunglasses outlet
uggs outlet online
coach outlet online
ugg boots clearance
coach outlet online
cheap jordan shoes
canada goose jackets sale
adidas crazy
air jordan shoes
ralph lauren polo shirts
louboutin shoes
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets clearance
christian louboutin sale
canada goose outlet store
nike factory shoes
mulberry bags
polo ralph lauren
michael kors outlet online
canada goose outlet online
ugg boots clearance
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
coach factory outlet
cheap air jordans
canada goose jackets
true religion jeans
christian louboutin sale
jordan shoes
michael kors uk
coach factory outlet
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
moncler jackets
kate spade purses
nfl jersey wholesale
mlb jerseys wholesale
moncler coats
jordan shoes
light up shoes
ugg boots
suicoke sandals
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses outlet
ugg outlet
ugg boots outlet
michael kors outlet store
cheap ugg boots
ugg boots
coach factory outlet
canada goose outlet store
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
michael kors outlet store
swarovski crystal
ugg boots
coach factory outlet online
christian louboutin sale
christian louboutin
coach outlet store
ralph lauren polo shirts
swarovski crystal
true religion jeans for men
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Combat Homemade Libia Podcast ASG Act od Valor Alice Custom Niemcy zamykaj? Mndur Gorka E SPOS Szkolenie Certyfikowane Odda? r?k? Taktyka zielona
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:39,200
Wczoraj:40,318
W tym tygodniu:79,518
W tym miesiącu:989,803
W tym roku:5,859,300
Wszystkich:54,347,704
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: