Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:10
Zachód słońca: 16:03
Dzień trwa:
9 Godzin 53 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:41
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

SGO - CQB Tactics 2.0 - Dzia?ania w budynku

SGO - CQB Tactics 2.0 - Dzia?ania w budynku

Awatar u?ytkownika  Ramirez Dowódca SGO Gda?sk  www.sgo.gda.pl/forum oraz za?o?yciel inicjatywy S.T.O.R.M. - specjalizacja CQB i czarna taktyka

Dzia?ania CQB maja miejsce w specyficznym ?rodowisku, wymagaj?cym specjalnych technik minimalizuj?cych ekspozycj? na zagro?enia oraz dostosowania do zasad dzia?ania zespo?owego. Znajomo?? odpowiednich technik i zachowa? pozwala na naznaczone mniejszym ryzykiem dzia?anie w pomieszczeniach i wykorzystanie potencja?u bojowego ca?ego zespo?u.

PORUSZANIE W FORMACJI

STREFY ODPOWIEDZIALNO?CI


Poruszanie w elemencie wymaga sta?ego pokrycia stref odpowiedzialno?ci (AOR). Pojedynczo pokrywane przez operatorów strefy powinny zapewnia? ochron? na poziomie 360 stopni. Poni?sze schematy prezentuj? mo?liwe roz?o?enie stref odpowiedzialno?ci w zale?no?ci od warunków dzia?ania:

Image
Standardowe strefy odpowiedzialno?ci

Image
ciasny korytarz

Image
szerokim korytarz/hol/gara?

POTWIERDZANIE GOTOWO?CI
Image

Element nie rozpoczyna lub nie kontynuuje poruszania bez potwierdzenia gotowo?ci przez wszystkich operatorów. Potwierdzenie nast?puje poprzez ustalone wcze?niej sygna? (np. ?ci?ni?cie) lub potwierdzenie werbalne.
Potwierdzenie gotowo?ci ma równie? zastosowania gdy operator chce powróci? do dzia?ania po wymianie magazynku, usuni?ciu awarii lub przej?cia z postawy kl?cz?cej. Drugi operator po uzyskaniu potwierdzenia mo?e "wygasi?" bro? i ponownie wykorzysta? os?on? pierwszego operatora.

?CI?NI?TY I WYRÓWNANY SZYK
Image

Grupa powinna porusza? si? w takich odst?pach aby mie? mi?dzy sob? sta?y kontakt („czu? si?”). Pozwala to na kontrolowanie przemieszczania grupy bez anga?owania swojej uwagi (np odwracania si?) Ca?y zespó? powinien „kry? si?” w obrysie sylwetki pierwszego operatora. Pozwala to na minimalizacj? ryzyka obra?e? osób znajduj?cych si? w szeregu za pierwszym operatorem. Zabrzmi to dosadnie ale operator otwieraj?cy element pe?ni rol? "tarczy". Dodatkowo istotne jest aby grupa synchronizowa?a swoje tempo oraz wyrówna?a krok. Niezastosowanie si? do tej zasady spowoduje, ?e zespó? b?dzie na siebie wpada? oraz chodzi? sobie po pi?tach.


TECHNIKI PORUSZANIA W BUDYNKU
Image

Korytarze, klatki schodowe, okna, drzwi, przej?cia - wszystkie wymienione obiekty to potencjalne zagro?enie, b?d?ce jednocze?nie atrybutem przeciwnika. W obcej nomenklatorze przyj??o si? ju? nazywa? je "Fatal Funnel" (z ang. zgubna ?cie?ka). W istocie, ignorowanie zagro?enia jakim s? takie miejsca mo?e by? zgubne.

WYKRAJANIE (CORNERING)
Image

Wykrajanie to metoda pokonywania ró?nego rodzaju podstawowych przej??. Zosta?a opracowana specjalnie do dzia?a? w terenie zurbanizowanym. Metod? t? stosuje si? zarówno przy dynamicznych jak i skrytych dzia?aniach. Skutecznie wykonanie tej wykrajanie pozwala bezpiecznie zlustrowa? 90% pomieszczenia bez konieczno?ci wej?cia do niego.

Poruszanie przy wykrajaniu odbywa si? etapami.
Etap 1: przyj?cie stabilnej postawy.
Etap 2: Odchylenie w bok
Etap 3: poruszanie wzd?u? ?ciany krokiem pó?-dostawnym.

Podczas wykrajania musimy przybra? dosy? nienaturaln? pozycj?. Oczywi?cie g?ówne za?o?enia pozostaj? identyczne jak przy zwyk?ej frontalnej postawie strzeleckiej (izraelskiej) - ci??ar przeniesiony na czubki stóp, nogi ugi?te, plecy pochylone do przodu, ramiona blisko cia?a, rozstaw nóg na wysoko?ci barków. Ró?nica jest taka ?e od bioder w gór? (czyli na ca?ym odcinku kr?gos?upa) pozostajemy znacz?co odchyleni w bok - innymi s?owy górna cz??? cia?a odstaje od ustabilizowanych bioder i stóp. Stabilizacja ma zasadnicze znaczenie, gdy? zmiana ustawienia nóg mo?e wywo?a? sytuacj? w której zostan? one ods?oni?te w prze?wicie drzwi, a to wywo?a nieprawid?ow? ekspozycj? cia?a i mo?liwo?? postrza?u.

Image

Po przyj?ciu postawy frontalnej celujemy w stron? prze?witu. Nast?pnie odchylamy si? w bok i niepe?nym ruchem dostawnym poruszamy si? wzd?u? ?ciany ca?y czas celuj?c w wy?aniaj?ca si? now? przestrze? do lustracji.

"L"
Image
Wykrajanie mo?e równie? s?u?y? jako os?ona dla ruchu pozosta?ych operatorów. W takim wypadku za plecami osoby wykonuj?cej wykrajanie przemieszcza si? równolegle drugi operator. Przewag? jak? daje ta metoda jest taka, ?e obaj operatorzy zapewniaj? sobie os?on? wobec nieoczyszczonych stref. Taka formacja przybiera kszta?t litery "L"

WYKRAJANIE W POSTAWIE OBNI?ONEJ
Image
Je?eli podczas szybkiego wykrajania nie zauwa?ymy celu, a mamy podejrzenie ?e móg? on spostrzec prób? obserwacji pomieszczenia konieczna jest zmiana ustawienia. Wykrajanie mo?liwe jest do wykonania w pozycji kl?cz?cej co dodatkowo minimalizuje ekspozycj? cia?a na trafienie.

WYKRAJANIE W DWÓJKACH
Image

Poza modyfikacj? wykrajania w dwie osoby w postaci formacji "L", technika ta mo?e by? równie? zastosowana w standardowy sposób. Pierwszy operator rozpoczyna wykrajanie w momencie otwierania przestrzeni pomieszczenia, a? do momentu pojawienia si? przy ?wietle drzwi. Od tego momentu wykrajanie kontynuuje samodzielnie drugi operator a? do pe?nej lustracji pomieszczenia i zaj?cia strefy po drugiej stronie drzwi.

?WICZENIE:
Poprawnego wykrajania mo?emy nauczy? si? w warunkach domowych. Ustawiamy si? równolegle do lustra ale tak ?eby znajdowa? si? poza jego odbiciem. Nast?pnie wykonujemy okre?lone wcze?niej 3 etapy wykrajania. Gdy zauwa?ymy ju? nasze odbicie, jedyne co powinno nam si? ukaza? to bro? i minimalnie g?owa.

SCHODY

Image
Poruszanie po klatce schodowej jest utrudnione ze wzgl?du na konieczno?? weryfikacji zagro?enia na wielu p?aszczyznach. W?skie przej?cia uniemo?liwiaj? wykorzystanie ca?ego zespo?u wymuszaj? wykorzystanie ograniczonej liczby operatorów. Elementarne zasady przy tego rodzaju obiekcie pozostaj? niezmienione: zespó? kryje wszystkie strefy i porusza si? blisko siebie. Szczegó?owy podzia? stref okre?limy na podstawie ilo?ci osób w zespole:

PORUSZANIE PO SCHODACH W DWÓJK?
Image
Pierwszy operator obserwuje przedni sektor oraz nieos?aniany stref? schodów (posta? po prawej na ilustracji poni?ej). Operator drugi stoi równolegle do pierwszego, i porusza ty?em obserwuj?c stref? za plecami jedynki (posta? po prawej na ilustracji poni?ej)

Image
Wizualizacja przemieszczenia dwójk? po schodach

Nale?y mie? na uwadze, ?e po kilku schodach widoczne b?dzie ju? ca?e pó?pi?tro. Nie ma ju? wtedy sensu obserwowa? sprawdzonej strefy - pierwszy operator odwraca si? i wspiera stref? odpowiedzialno?ci dwójki. Po mini?ciu pó?pi?tra obaj poruszaj? si? w kierunku pi?tra obserwuj? t? sam? stref? (jak w dwa zdj?cia wy?ej).

PORUSZANIE PO SCHODACH W TRÓJK?
Podej?cie 3 osób jest wariantem optymalnym - tylu operatorów wystarczy do skutecznego pokrycia wszystkich stref odpowiedzialno?ci. Pierwszy operator przejmuje przednio stref?. Równolegle do niego poruszanie si? drugi operator przejmuj?c nie os?oni?t? stron? schodów. Trzeci operator porusza si? ty?em i obserwuje stref? znajduj?c? si? na wy?szej kondygnacji. Na pó?pi?trze ca?y zespó? porusza si? w kolumnie przy ?cianie obserwuj?c niesprawdzon? stref? na pi?trze.

UWAGA: ze wzgl?du na konieczno?? widocznej dla widza wizualizacji, ukazano je w uwarunkowaniach obiektu nieadekwatnych do stosowanych technik (otwarta przestrze?, szerokie korytarze, ignorowanie dodatkowych pomieszcze?). Stosowne komentarze zwarte zosta?y w publikacji:

Materia? opracowany przez SGO Gda?sk w ramach projektu SGO CQB Tactics 2.0
Autor: Ramirez ( )
Fotografia: tabodesign.com
Wsparcie sprz?towe: Gunfire.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | muniekole dnia August 11 2017 23:39:00
Terapia leczeniem tr?dziku ró?owatego nie istnieje kurowana natomiast najprawid?owiej jest wymierza? poni?ej w stosunku do obni?enia liczebno?ci zaczerwienienia fizjonomii natomiast wariacyj zapalnych, powstrzymania kwoty, wieku twierdzenia natomiast si?y wymiotów oraz jednoczesnych przejawów ?wi?du, ?mienia oraz afekt. Dwójka donios?ego rodzaje leczenia tr?dziku ró?owatego to miejscowe natomiast http://www.tlusta-skora.pl/ oralnego specyfiki antybiotyczne. Kuracja laserowa zosta?a dodatkowo przyporz?dkowana jak forma leczenia. Na przestrzeni gdy w rytmu kilku tygodni koncentraty notorycznie powoduj? nieprzej?ciowe pocenie si?, zaczerwienienie najcz??ciej zawraca po zabiegu. D?ugofalowe terapia, najcz??ciej od jakiego? a? do dwóch latek, by? mo?e ci?gn?? si? a? do ondulacji ochronie stanu obok niektórych pacjentów. Ondulacje terapia jest nagminnie potrzebnego, niemniej niektóre wypadki wymi?kaj? po jakie? czasie i egzystuj? niezachwianie. Ró?ne trafy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? razem spo?ród up?ywem czasu.
#2 | muniekole dnia August 29 2017 18:55:29
czego unika? przy hemoroidach tr?dzik ró?owaty kosmetyki do piel?gnacji http://www.tubaostrowca.pl/blogi/uzytkownika/11/Steve_Wonder na zmarszczki na czole serum powi?kszaj?ce do biustu
#3 | shareways dnia September 16 2017 16:48:36
krem na cellulit kosmetyki na cellulit przeciwzmarszczkowych. odpowiednimi jednak pytania? jak leczy? hemoroidy tabletki na tr?dzik ró?owaty
#4 | clibin009 dnia May 22 2018 01:28:54
2018.5.22chenlixiangfurla handbags
rolex watches
reebok shoes
michael kors uk
vans scarpe
jordan
nike blazer
adidas flip-flops
louboutin
beats headphones
longchamp handbags
adidas shoes
christian louboutin
vans pas cher
new balance femme
rolex watches
nike huarache
jordans
chloe handbags
pandora jewelry
vans outlet
guess pas cher
roty burch outlet
timberland
nike uk
nike air max 2017
jordan 12
cheap jordans
montre pas cher
nike outlet
longchamp
nike pas cher
christian louboutin
air force
adidas superstar
air max
nike clothing
yeezy shoe
asics gel
coach outlet
michael jordan
iphone x case
adidas outlet store
nfl jerseys
vans outlet
chaussure nike
mizuno
nike mercurial
mac cosmetics
louboutin
timberland shoes
scarpe hogan
ray ban sunglasses
mizuno
converse shoes
prada handbags
tn pas cher
thomas sabo uk
occhiali oakley
lunette oakley
adidas originals
swarovski jewelry
cheap jerseys
[url=http://www.poLolacostepaschere.fr]polo lacoste pas cher[/url]
michael kors outlet clearance
barbour jackets
ray ban sunglasses
skechers sneakers
jordan
pandora bijoux
mac makeup
links of london uk
softball bats
france world cup jersey
mac cosmetics outlet
ed hardy
roshe run
hogan shoes
michael kors outlet online
beats by dre
oakley uk
lacoste shoes
nike air max
hogan
christian louboutin
nike air max
jordan
longchamp handbags
valentinos
coach outlet online
air jordan

nike outlet
oakley sunglasses
adidas clothing
adidas outlet store
nike air max 90
michael kors
guess factory
prom dresses
louboutin pas cher
burberry outlet
tommy hilfiger pas cher
bottega
bcbg max azria
jordan 11
nike free
burberry sale
asics running
nike roshe run
burberry
nike air max
wedding dress
dolce and gabbana
supra shoes
michael kors
nike air
new balance
ralph lauren outlet
nike free
true religion outlet
mulberry handbags
softball bats
jordan 5
converse chuck taylor
hilfiger outlet
mizuno running shoes
adidas outlet
adidas outlet store
balenciaga sneakers
versace handbags
adidas zx flux
nike factory outlet
cheap jerseys
oakley vault
polo ralph lauren
nike air max
free running
new balance soldes
ray ban
nike soccer shoes
portugal world cup jersey
jordan 1
ralph lauren uk
polo ralph lauren
swarovski
nike store
nike shoes
beats headphones
michael kors handbags
michael kors uk
belgium world cup jerseys
christian louboutin
mac makeup
nike blazer
hilfiger uk
marc by marc jacobs
nike air max
ralph lauren
weitzman shoes
ghd hair straighteners
converse uk
nike outlet store
bijoux swarovski
replica watches
fitflop
burberry outlet
mont blanc pens
air max
kate spade
spain world cup jersey
air max 2018
reebok outlet
nike air max
dansko shoes
jordan xx9
air jordan
dolce and gabbana
air max 95
true religion
adidas trainers uk
michael kors
lunette ray ban
nike roshe run
salvatore ferragamo
nike vapor max
montres
orologi rolex
blazer nike
mercurial superfly
jordan
ray ban occhiali
supra shoes
puma shoes
asics trainers
pandora uk
clarks shoes
air max 90
yves saint laurent
nike free run
tory burch
cheap basketball shoes
kobe bryant shoes
nike roshe
adidas outlet store
bottega veneta
roshe run
jordan pas cher
michael kors outlet
mont blanc pens
converse
argentina world cup jersey
sac michael kors
salvatore ferragamo
nike roshe
ralph lauren
lebron shoes
nike shoes
lebron james shoes
hermes birkin
tods shoes
boy london clothing
true religion
true religion jeans
nike air max
converse
longchamp outlet
sac michael kors
nike free run
michael kors factory outlet
omega watches
kobe 9 elite
pandora bracciali
fendi
jordan 4
chrome hearts jewelry
michael jordan
fitflops
nike kyrie 2
michael kors
sac longchamp
oakley sunglasses
kate spade uk
coach outlet
cheap oakley sunglasses
miu miu shoes
goyard handbags
prada
polo ralph lauren
[url=http://www.retro-jordan.us.com ]jordans[/url]
hermes birkin bag
jordan 6
nike air max 97
asics gel
kates pade outlet online
replica watches
ray ban sunglasses
nike huarache
polo ralph lauren
ferragamo
nike air max
nike free
air max
balance shoes
five finger shoes
true religion outlet
giuseppe zanotti outlet
cheap wedding dresses
new balance
longchamp outlet
germany world cup jersey
soccer jerseys
adidas soccer cleats
jordan 3
ray ban pas cher
pandora charms
ai max
cheap jordan shoes
kevin durant shoes
longchamp pas cher
nike air max
karen millen
iphone cases
bcbg
guess canada
coach factory outlet
hermes
louboutin
balance shoes
celine handbags
lebron 11
iphone 7 cases
swarovski gioielli
marc jacobs
michael kors outlet
para jumpers
mulberry
air force
adidas superstar
pandora jewelry
michael jordan
montre homme
air max
fitflops outlet
stuart weitzman
true religion jeans
burberry

nike air force 1
michael kors canada
louboutin outlet
ray ban sunglasses
reebok shoes
cheap oakley sunglasses
manolo blahnik shoes
michael kors outlet
england world cup jersey
tory burch
timberland pas cher
cheap wedding dresses
polo ralph lauren
sac vanessa bruno
brazil world cup jersey
herve leger dresses
dansko outlet
instyler
cartier bracelet
jimmy choo shoes
fendi handbags
michael kors outlet
nike free
adidas running shoes
nike air max
oakley sunglasses
ai max
air max
flip flops
salomon shoes
oakley pas cher
air max plus
ray ban sunglasses
ray ban
kenzo clothing
adidas slides
replica watches
converse all stars
air max 90
ralph lauren outlet
oakley sunglasses
prada outlet
nike roshe run
2018.5.22chenlixiang
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Survival Elektryczny Blow Back Zmiana Niemcy zamykaj? Odda? r?k? Radio ASG Skarby... Zbrojownia Tajna bro? Nowe pistolety WP
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:1,669
Wczoraj:39,221
W tym tygodniu:81,208
W tym miesiącu:991,493
W tym roku:5,860,990
Wszystkich:54,349,394
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: