Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:10
Zachód słońca: 16:03
Dzień trwa:
9 Godzin 53 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:41
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Trudna decyzja

?mier? z wyboru?

 Robert Czulda, "Polska Zbrojna" - dziennikarz

Uczestnikom ka?dej wojny przychodzi czasem podejmowa? dramatyczne decyzje. Jedn? z nich jest kwestia dobijania ci??ko rannych. "Polska Zbrojna" opisuje przypadki ?o?nierzy, który zdecydowali si? na taki krok. Czy by?y to "zabójstwa z lito?ci", czy po prostu zabójstwa?Chocia? Polska od niemal dekady uczestniczy w bojowych misjach zagranicznych - w Iraku, a teraz w Afganistanie - to jak dot?d nasi ?o?nierze nie stawali przed problemem zabijania rannych z lito?ci. Kwestia ta, niezwykle trudna moralnie, wywo?a?a seri? dyskusji ekspertów i etyków w Stanach Zjednoczonych, a ostatnio tak?e w Kanadzie. Tam bowiem ca?kiem niedawno kapitan Robert Semrau zosta? uznany za winnego "haniebnego zachowania". Uwolniono go jednak od zarzutów morderstwa, próby morderstwa i niewykonania obowi?zków ?o?nierskich.

"Jak? instytucj? stanie si? US Army, je?li uzna, ?e ?wiadome zabicie jest honorowym czynem?" Prokurator major John Rothwell

Dopuszczalne morderstwo

W pa?dzierniku 2008 roku Kanadyjczyk zabi? bezbronnego taliba. Ten zosta? ci??ko ranny i rzekomo nie by?o szans na udzielenie mu efektywnej pomocy medycznej. Media okre?li?y to mianem "zabójstwa z lito?ci", chocia? tak naprawd? nie do ko?ca wiadomo, co si? wówczas sta?o. Kapitan Semrau nie zeznawa?, a cia?a zabitego nie odnaleziono. ?o?nierz nie wyja?ni? te?, dlaczego tak zrobi?. Z zezna? kolegów z oddzia?u wynika?o, ?e Semrau od samego pocz?tku by? ?wiadom konsekwencji swojego czynu i nie rozkaza? medykom interwencji. Unikn?? wi?zienia, ale zosta? zdegradowany i wyrzucony z wojska. Teoretycznie mo?e si? stara? o przywrócenie do s?u?by.

Szybko pojawi?y si? pytania o to, czy faktycznie nie by?o innego rozwi?zania. Czy rozwa?ano w ogóle mo?liwo?? udzielenia talibowi pomocy? Czy ten prosi? o ?mier?? Z materia?u wideo wiadomo jedynie, ?e sojuszniczy afga?scy ?o?nierze opluli rannego nieszcz??nika i nie byli zainteresowani pomoc?. Kanadyjczycy podzielili si? na oskar?ycieli i obro?ców Semraua. Po jego stronie stan?? genera? Lewis MacKenzie, do?wiadczony oficer, który dzia?anie kapitana okre?li? mianem "odpowiedniego". Z kolei Michael Beyrs, ekspert od prawa, stwierdzi? jasno: - Semrau zignorowa? zasady prawa humanitarnego i kierowa? si? w?asnym sumieniem.

Wyrok s?du przyczyni? si? do podtrzymania w kanadyjskim spo?ecze?stwie dyskusji na temat granic wojny i etyki ?o?nierskiej. By? to w pewnym stopniu dowód, ?e w systemie prawnym nie uwzgl?dniono tego rodzaju zdarzenia. Z jednej strony zabito bezbronn? osob?, ale z drugiej istnia?y pewne racje moralne. Nie mo?na wi?c uzna? kogo? za niewinnego, bo czyn zosta? pope?niony, ale te? przewidywana kodeksem kara (w przypadku Kanadyjczyka by?o to nawet do?ywocie) wydaje si? zbyt surowa. - Je?li Semrau nie zabi? Afga?czyka, to nie dosz?o do haniebnego zachowania. Ale skoro zosta? skazany, to znaczy, ?e s?d uzna? go za winnego - zauwa?a Paul Robinson, oficer w stanie spoczynku zajmuj?cy si? etyk?. - Je?li tak, to znaczy, ?e dosz?o do morderstwa lub zabójstwa - dodaje.


Ul?y? w cierpieniu

Problem ten dostrzec mo?na tak?e w USA. Ameryka?scy ?o?nierze ju? w przesz?o?ci mieli podobne dylematy. Cho?by w trakcie wojny w Wietnamie, gdy o pomoc medyczn? nie zawsze by?o ?atwo. Niedawno s?d wojskowy uzna? sier?anta Cardenasa J. Albana za winnego zabójstwa z lito?ci ci??ko rannego 16-letniego Irakijczyka. Stwierdzono wówczas, ?e ch?opcu nie mo?na pomóc i najlepszym rozwi?zaniem b?dzie ul?enie jego cierpieniom. Wed?ug s?du Alban by? winny morderstwa oraz spisku. Po jednodniowym procesie zosta? skazany na rok wi?zienia, degradacj? do stopnia szeregowego i wydalenie ze s?u?by za naganne zachowanie. Niewiele jak na morderstwo.

Nie by?y to przypadki odosobnione. W krótkim okresie oskar?ono pi?ciu ameryka?skich ?o?nierzy o zabicie czterech Irakijczyków. Sier?ant Johnny M. Horne za udzia? w tym samym zdarzeniu co sier?ant Alban i morderstwo z lito?ci otrzyma? wyrok trzech lat wi?zienia, który po roku zosta? skrócony. Do 10 lat grozi?o za morderstwo kapitanowi Rogeliowi Maynuletowi, ale unikn?? wi?zienia, chocia? musia? odej?? z wojska. On równie? s?u?y? w Iraku - w czasie jednej z misji uzna?, ?e Irakijczyk jest zbyt ci??ko ranny, by mu pomóc. Zabi? go strza?em w g?ow?. Prokurator major John Rothwell nie mia? w?tpliwo?ci: - Jak? instytucj? stanie si? US Army, je?li uzna, ?e ?wiadome zabicie jest honorowym czynem?

Teoretycznie problemu nie ma, bo zabijanie nieuzbrojonych i rannych - nawet z lito?ci - jest niedozwolone w ?wietle konwencji genewskich. Motywacja nie ma tutaj znaczenia. Prawo nie mówi jednak o tym, co powinien zrobi? ?o?nierz na polu walki, w konkretnej sytuacji, gdy staje naprzeciw ci??ko rannej osoby, której nie mo?e pomoc. Dobi?, czy pozwoli?, by sama umar?a w cierpieniu? A je?li nie zabija?, to zostawi? sam?? W tej kwestii nie ma zgody, przynajmniej na gruncie etycznym.

Pi?? powodów

Podpu?kownik doktor Peter Bradley, kanadyjski specjalista od psychologii i etyki z 33-letnim sta?em wojskowym komentuj?cy spraw? kapitana Semraua, wskaza? pi?? zasadniczych powodów, dla których ?o?nierz mo?e chcie? dokona? zabójstwa z lito?ci.


Pierwszy to ch?? skrócenia cierpie? rannemu nieszcz??nikowi. Tutaj decyduj? motywy etyczne - daje o sobie zna? empatia. Kanadyjska prasa pisa?a, ?e pomi?dzy ?o?nierzami ró?nych narodowo?ci istnieje niepisana zasada zezwalaj?ca na dobicie w takiej sytuacji. - Kto jednak ma pewno??, czy akurat ten ranny zgodzi? si? na to? - pyta retorycznie Bradley, powo?uj?c si? na wywiad z dwoma kanadyjskimi ?o?nierzami rannymi w Afganistanie. Jeden przychyli? si? do s?uszno?ci istnienia takiego porozumienia, ale drugi ju? nie.

Kolejny powód to ch?? zlikwidowania sytuacji stresowej dla w?asnego oddzia?u, który jest nara?ony na traumatyczny widok. Co innego ogl?da? zw?oki, nawet mocno zdeformowane, a co innego by? obserwatorem dramatycznego zdarzenia, jakim jest bolesna ?mier?.

Trzeci powód to sytuacja, w której sprawca zabójstwa obawia si?, ?e kto? odnajdzie rannego, a ten z?o?y obci??aj?ce zeznania - cho?by o tym, ?e nie udzielono mu pomocy medycznej. Brak rannego to brak problemu.

Czwartym argumentem jest ch?? uko?czenia zadania bez opó?nienia spowodowanego przez rannego, a pi?tym - ch?? zemsty. Wi?kszo?? motywów nie ma wi?c wiele wspólnego z empati? i racjami humanitarnymi.Granice etyki

Zdaniem Bradleya w praktyce ?aden z powodów i ?adna sytuacja nie usprawiedliwia zabójstwa z lito?ci. - Najbardziej etyczn? reakcj? nie jest zabicie, lecz udzielenie rannemu mo?liwej pomocy medycznej, ul?enie mu w cierpieniu a? do jego ?mierci lub te? ewakuacji do szpitala - wyja?nia. Zwraca jednak uwag? na to, ?e istniej? sytuacje, w których opuszczenie rannych (tak zwana bierna eutanazja) jest moralnie dozwolone. Cho?by s?ynny rajd pod Dieppe w sierpniu 1942 roku. Wtedy zostawiono rannych, bo brakowa?o ?odzi do ich ewakuacji, a udzielenie pomocy pod ostrza?em spowodowa?oby dodatkowe straty. Wynika z tego, ?e w sytuacjach specjalnych - g?ównie bezpo?redniego zagro?enia dla oddzia?u - mo?na zostawi? cierpi?cych, ale ich nie zabija? (czynna eutanazja). - Pozbawienie kogo? ?ycia na jego pro?b? to nadal morderstwo - uwa?a Michael Gross, wyk?adowca Uniwersytetu w Hajfie, by?y ?o?nierz izraelski.

Trudno nie przyzna?, ?e dyskusje teoretyków - nawet najlepszych etyków - oraz rozprawy s?dowe ?o?nierzy oskar?onych o zabójstwo z lito?ci s? prowadzone na ch?odno, a w momencie pozbawiania ?ycia rannych nie brakowa?o emocji i stresu, cz?sto trudnych dylematów moralnych. Nie by?o czasu na zagl?danie w kodeks ani tym bardziej odwo?ywanie si? do wielkich filozofów. ?atwo jest ocenia? zachowania innych, siedz?c w fotelu, w bezpiecznym kraju. Z drugiej jednak strony ?o?nierze musz? pami?ta?, ?e post?powanie zgodne z w?asnym sumieniem mo?e ich wiele kosztowa?. Sumienie to jedno, a prawo to cz?sto co? zupe?nie innego.

?ród?o: www.wp.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Alice Custom Combat MG 42 by MG Schutze Szkolenie Certyfikowane Niemcy zamykaj? ?o?nierz Specnazu Zbrojownia Podcast ASG Tajna bro? Nowe pistolety WP
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:7,384
Wczoraj:39,221
W tym tygodniu:86,923
W tym miesiącu:997,208
W tym roku:5,866,705
Wszystkich:54,355,109
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: