Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:00
Zachód słońca: 15:22
Dzień trwa:
8 Godzin 21 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:13
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Dzie? s?du nadchodzi !!!

KP vs. KZT - ju? nied?ugo...

G?ówne za?o?enia starcia

Poranna bryza przeszywa?a ludzi w umocnieniach ch?odem. Ju? nawet nikt nie s?ysza?, ?e fale szumi? rozbijaj?c si? o brzeg. Do wszystkiego mo?na si? przyzwyczai?  – powiada? nam nasz sier?ant Dantee. Zawini?ci w plandeki i pa?atki przysypiali na zmian? marz?c o ciep?ym domu. Domu, który przysz?o im broni?. Kill Zone Teams zbieraj?c szeregi mobilizowali kogo si? tylko da. Obro?cy z Koalicji Pó?noc wiedzieli, ?e musz? liczy? si? z zalaniem granicy hordami naje?d?ców. 

KOALICJA PÓ?NOC

KILL ZONE TEAMS
C/3/75th Rangers Koszalin KP Kill Team L?bork

Navy Seals Koszalin KP

M.O.S.T. Rangers L?bork
W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg KP US MARINE CORPS
SHADOWS Ustka KP Psy Wojny
S.H.A.F.T. ASG SQUAD USTKA KP ASG of Brothers
Black Widow S?upsk KP R.I.P.
6th Forest Recon Division KP Navy Team Ustka

Nas?uchiwanie i oczekiwanie m?czy?o zmys?y. Nie pomaga? równie? fakt, ?e patrol nie wróci? i nie mo?na by?o z nim nawi?za? ??czno?ci. Zapasowa równie? nie odnios?a skutków.  Wyszli w nocy. Poranek bez powrotu.

Cie? chmur rysowa? ciemn? plam? zmierzaj?c? w stron? granicy, a wraz z ni? pod??a? ch?ód. Unieruchomione palce na spustach zdawa?y si? wyczekiwa? bez ko?ca. Nas?uchiwali nie s?ysz?c fal, nie s?ysz?c trzasku ga??zi, ?witu pocisków. Cisza….

1.Miejsce: Okolice Podd?bia (Pas nadmorski pomi?dzy Rowami a Ustk?)


2. Data: 24/25.03.2012


3. Zbiórka : Podd?bie parking na ko?cu Promenady S?o?ca w godzinach 15.oo – 16.oo 24.03.2012 (sobota) – od tych godzin równie? pe?na gotowo?? bojowa teamów


4. Jako ?e strona KP nie ma mo?liwo?ci podjechania na „swoj?” cz??? granicy od strony zachodniej, równie? pozostawia samochody w Podd?biu na Promenadzie S?o?ca. Uczestnicy ze strony KP na „swoj?” cz??? udadz? si? drog?, która przebiega skrajem terenu gry i tym samym traktowana b?dzie jako Off-game. Koalicjanci podczas przemarszu z samochodów na miejsce z sk?d b?d? zaczyna? gr? musz? oznakowa? si? czerwonymi szmatami.


5. Oficjalne otwarcie ognia na granicy godz. 17:00


6. Impreza 24h.


7. Obowi?zuj?ce limity fps wg systemu MCS


8. Obowi?zuj?ce magazynki: real/ low/mid cap je?eli kto? posiada Hi-capy – musi markowa? prze?adowanie przed nakr?ceniem spr??yny.


9. Medyków brak


10. Jedno trafienie – trup i do respa


11. Limit respawnów na stron? – 20 szt.


12. Rol? respa b?dzie pe?ni? odpalona ?wieca dymna (bia?a KP : czerwona KZT). Trupy respi? si? podczas wypalania ?wiecy (60 sec.) po tym czasie mog? pozostawa? w strefie resp. (do?adowanie kulek, cygaret…). Nie strzelamy do respów ani z respów. W strefie co najmniej 5 metrów od.


13. Obowi?zkowe oznaczanie si? trupów czerwonymi szmatami w dzie? i czerwonym ?wiate?kiem w nocy.


14. G?ównym za?o?eniem imprezy dla KZT jest zdobycie granicy bronionej przez KP a dla KP obrona owej granicy, gdzie obro?cy nie mog? dopu?ci? do przej?cia KZT przez granic? a w rezultacie zdobycia punktów strategicznych n/w.


15. Granic? stanowi ciek wodny ( strumie? ) maj?cy swoje uj?cie w morzu na zachód od miejscowo?ci Podd?bie. D?ugo?? granicy( strumienia )od strefy Off-game do morza liczy sobie ok. 950mb. ( ca?y teren gry oko?o 2 km2. )


16. Granic? uzna si? za zdobyt? je?eli KZT zdob?dzie dwa punkty umieszczone w odleg?o?ci nie wi?kszej ni? 100mb. od faktycznej granicy.


17. Flagi (inne przedmioty) mog? by? odbijane.


18. Gra mo?e zako?czy? si? przed czasem a b?dzie to spowodowane wcze?niejszym zdobyciem punktów. W takim wypadku na niedziel? pozostanie zorganizowanie lu?nej wymiany kompozytu."

Zegar tyka nieub?aganie. Ju? niebawem oka?e si? czy „Koalicja Pó?noc” utraci cz??? swych ziem, czy te? pochód „Kill Zone Teams” zostanie powstrzymany...

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#36 | Piter dnia March 21 2012 19:46:29
A tak bardzo nie chcia?em wdawa? si? w polemik?... lecz niestety zmuszacie mnie do tego.
Dantee masz racj? ?e jest jeden tym w Ustce z KZT ale za to jaki Szeroki u?miech.
#37 | Dantee dnia March 21 2012 20:59:44
Dok?adnie Piter. Team KZT z Ustki to szybkonodzy i waleczni ludzie. Nasze Teamy KP tak?e nie ust?puj? pola.
Wa?ne ?e dogadujemy si? i bawimy dobrze na niedzielnych spotkaniach.
#38 | Mario75 dnia March 21 2012 21:19:08
Pter mo?e skrzynka wybornego trunku przekona was, ?e jest tylko jedna s?uszna strona tej potyczki ? Z przymru?eniem oka Po co macie chodzi? jak zawsze, kiedy mo?ecie na strzelnicy posiedzie? i poczeka? na ruchome cele Z przymru?eniem oka
#39 | Martin ranger dnia March 22 2012 06:40:34
Piter daj si? przekupi? a potem si? dogadamy w kwestii podzia?u. Lol Tylko za??daj tam ?adnej okr?g?ej sumki. Fajne
#40 | Piter dnia March 22 2012 14:21:49
Dobry operator to trze?wo my?l?cy operator. Tak wi?c nie dzi?kuje w imieniu NT, a z drugiej strony my nie chodzimy tylko polujemy na zwierzyn? Szeroki u?miech
#41 | Patol dnia March 22 2012 16:54:27
hie hie to dobrze, ?e polujecie na zwierzyn?. Zajmijcie si? tymi swoimi wiewiórkami, a my w tym czasie zapolujemy na Was. Cwaniak
#42 | Mario75 dnia March 22 2012 16:56:44
Po trunku jaki proponuj? nadal byliby?cie trze?wo my?l?cy U?miech
#43 | Martin ranger dnia March 22 2012 18:55:57
Mario wod? chcesz ich przekupi?? Wy?miewacz
#44 | Technofilia dnia March 22 2012 19:26:18
Killer pozosta? jeden dzie?, KP wykorzystaj go rozs?dnie gdy? mo?e by? tym ostatnim Killer
#45 | Mario75 dnia March 22 2012 19:27:26
Energetykami, he he, ?eby mieli power jeszcze wi?kszy U?miech ew. wod? z kiszonych ogórków U?miech Do wyboru napoje w stylu power/chemical lub natural/organic Z przymru?eniem oka
#46 | Mario75 dnia March 23 2012 23:34:46
No dobra Koledzy i Kole?anki. Uda?o si? posk?ada? wszystkie kawa?ki tej uk?adanki. Wylot uda?o si? zabookowa? na wtorek, robot? obrobi? i przygotowa? do wylotu na teraz. Jakie? papierki zosta?y w poniedzia?ek. Zatem....

odpalam jutro swój BWP i przyje?d?am z Rangers na KP vs KZT. Chc? mi?o sp?dzi? weekend w doborowym towarzystwie! Zarówno po jednej jak i drugiej strony lufy. Mam nadziej?, ze po ca?ej batalii b?dzie chwila, ?eby usi??? i pogada? na weso?o z naszymi oponentami.

Hooah!
Killer
#47 | Martin ranger dnia March 24 2012 07:33:41
Oponenci b?d? czeka? z otwartymi r?kami. Radocha Jak mawiaj?: : "Dla dobrego towarzystwa cygan da? si? powiesi?.".Szeroki u?miech
#48 | Technofilia dnia March 24 2012 12:04:05
?wi?te s?owa Martin. Dobrze Mario ?e? napisa? ?e b?dziesz na starciu to przynajmniej twoi ludzie b?d? o tym wiedzie? Szeroki u?miech

KZT nie musisz informowa?, my to wiemy od trzech dni Killer
#49 | Gozer dnia March 27 2012 14:48:45
Dzi?kujemy wszystkim za wspóln? cho? krótk? zabaw? i cho? nie wszystko posz?o zgodnie z planem, wykorzystajmy to do?wiadczenie, by takie sytuacje w kolejnych zabawach si? nie powtarza?y. Zmieniajmy na lepsze swiat ASG zaczynaj?c od siebie.
W zwi?zku z doniesieniami o kilku spornych sytuacjach dotycz?cych scenariusza i rozgrywki prosimy dowódców obu stron konfliktu o wyja?nienie ich przy najbli?szej okazji, najlepiej w formie prywatnej rozmowy.
Konfliktowe sytuacje pomi?dzy poszczególnymi osobami ( bo i podobno takie mia?y miejsce ) prosimy wyja?nia? mi?dzy zainteresowanymi na PW.

Jeszcze raz dzi?kujemy i do zobaczenia w polu


Pozdrawiam

Gozer - M.O.S.T RANGERS L?bork

Wsio czysto w/g propozycji. U?miech MOD_P
#50 | edie dnia March 27 2012 19:06:50
Dzi?ki ch?opaki z KZT za ciep?e przyj?cie w obozie i dynamiczne akcje, mam par? fotek z obozu Z przymru?eniem oka ale te jak obieca?em naszej "wujkowej" b?d? na YT U?miech Jakby?cie jeszcze kiedy mieli problem z ogniskiem s?u?ymy pomocn? uzbrojon? d?oni?.Cwaniak 2
Prawdopodobnie niebawem przyjdzie znów spotka? si? w takich czy innych okoliczno?ciach czyli do zobaczenia.
"sosy"
#51 | starszy dnia March 27 2012 19:13:40
usuni?te komentarze,niech mnie kto? poprawi je?eli si? myl? czy co? takiego mia?o kiedy? miejsce na forach asg???
#52 | Mario75 dnia March 27 2012 20:13:33
Wlasnie zagladam i widze ze wlasciciele postow sie dogadali, a to jest najwazniejsze. Widocznie taka ich byl wola zeby ten balagan posprzatac. Wreszcie jest konstruktywnie. Widocznie jak to mawiaja starzy gorale "dali sobie po pysku i potem poszli na wapolnego kielicha". Niezmiernie mnie to cieszy. Pozdrowienia z Birmingham U?miech
#53 | Gozer dnia March 27 2012 20:20:02
Edie - wasze krzesiwo nieocenione U?miech
Mam nadzieje ?e b?d? to pi?kne okoliczno?ci przyrody U?miech
Witam Starszy - na pytanie nie znam odpowiedzi wi?c si? nie wypowiem, za du?o for ASG w kraju Z przymru?eniem oka i oby na wszystkich ludzie potrafili sie tak szybko uzgodni? wspólne stanowisko dla wspólnego dobra lokalnego ?rodowiska U?miech
#54 | Technofilia dnia March 28 2012 16:04:47
Ja wiem tylko jedno i niech to b?dzie p??t?: Veni, Vidi, Vici, amen.
#55 | Patol dnia March 28 2012 16:47:24
A? tak spytam na pewno "vidi"? Pokazuje j?zyk
#56 | Technofilia dnia March 28 2012 17:24:27
W KZT jest jeden za wszystkich a wszyscy za jednego wi?c uwa?am ?e "VIDI" Pokazuje j?zyk

Mo?na to oczywi?cie napisa? w liczbie mnogiej ale ka?dy wie o co biega Oklaski
#57 | Mario75 dnia March 28 2012 21:52:35
Dla mnie vide?o nawet mo?e by? U?miech
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [2 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Listopad 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Homemade Libia Zwyci?zcy wrzesie? Zbrojownia Zmiana Mndur Gorka E SPOS Combat Elektryczny Blow Back Skarby... Taktyka zielona Odda? r?k?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:20,412
Wczoraj:33,315
W tym tygodniu:165,012
W tym miesiącu:1,002,001
W tym roku:7,026,802
Wszystkich:55,515,206
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: