Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:02
Zachód słońca: 17:13
Dzień trwa:
10 Godzin 11 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:23
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Mapa i jej tajniki

MAPA I JEJ TAJNIKI

 Krzysztof - pasjonat survivalu i w?drówek z plecakiem. Dawniej zwi?zany z organizacj? Strzeleck?. Autor: www.abc-survival.pl

Mapa, czytanie mapy, topografia - te wyrazy nie ka?demu kojarz? si? z survivalem. W ko?cu survival, to umiej?tno?? prze?ycia w ekstremalnych warunkach, posiadaj?c absolutne minimum wiedzy - tak stwierdzi?by fanatyk. Gdybym na stronie po?wi?conej survivalowi, pomin?? temat map, by?bym kompletnym g?upcem! Mapy s? absolutn? podstaw?, a ka?dy piechur czy podró?nik powinien bez problemu odczytywa? mapy, sprawnie korzysta? z mapy i okre?li? swoje po?o?enie, na podstawie mapy. O tym wszystkim, w poni?szym tek?cie. Na pocz?tku ma?y spis tre?ci. W tym artykule dowiesz si?:

Na pocz?tku zapoznam Ci? z rodzajami map z którymi mo?esz si? spotka?. Niektóre z nich, s? nam zupe?nie nieprzydatne, w survivalu i w?drówkach, dlatego musisz je rozró?nia?, ?eby wiedzie? jaka mapa b?dzie dla Ciebie przydatna. Mapy geograficzne, dzielimy na:

?apka survival Rodzaje map

Ogólnogeograficzne:

 • Topograficzne - mapy z których, b?dziesz korzysta? najcz??ciej. S? to mapy wielkoskalowe, na których zaznacza si? rzeki, drogi, szlaki turystyczne i inne w zale?no?ci od mapy.
 • Topograficzno - przegl?dowe - mapy ?rednioskalowe, s? po??czeniem map topograficznych i przegl?dowych
 • Przegl?dowe - s? to mapy ma?oskalowe, swoim zasi?giem obejmuj? ogromne obszary, np. ca?e kontynenty.

Geograficzne specjalne (tzw. tematyczne, specjalistyczne - wi?kszo?? z tych map, nigdy nam si? nie przyda)

 • Przyrodnicze.
 • Spo?eczno-ekonomiczne.
 • Techniczne.
 • I wiele innych.

Mapy dziel? si? równie? wed?ug skali, jednak zanim przejdziemy dalej, odpowiedzmy sobie czym w?a?ciwie jest skala mapy. Wed?ug wikipedii: "stosunek wielko?ci modelu Ziemi dla jakiego opracowano odwzorowanie kartograficzne danej mapy do rzeczywistej wielko?ci Ziemi." Jasne? Oczywi?cie ?e nie, wi?c spróbuje w?asnymi s?owami. Skala mapy mówi nam, jak bardzo dany odcinek w terenie, zosta? zmniejszony na mapie. Tak wi?c skala 1:10 000 mówi nam, ?e jeden centymetr na mapie, odpowiada 10 000 cm w terenie, na temat przeliczania skali przeczytasz kilka linijek ni?ej, na pocz?tku podzia? map ze wzgl?du na skale:

 • Mapy wielkoskalowe ( 1:10000 ; 1:25000).
 • Mapy ?rednioskalowe ( 1:50000 ; 1:100000 ; 1:250000).
 • Mapy ma?oskalowe (1:500000 ; 1:1000000).

?apka survival Jak liczy? skale?

Jak liczy? skale? Bardzo prosto, we?my na celownik map? 1:25000. To oznacza, ?e jeden centymetr na mapie, odpowiada 25000 cm w terenie. 25000 cm, to 250m (1m =100cm), czyli jeden centymetr na mapie odpowiada 250 metrom w terenie. Dla treningu, jeszcze kilka przyk?adów.

Mapa w skali 1:50 000. Czyli 1 cm na mapie, to 50 000 cm w terenie, czyli jeden centymetr na mapie to 500 m w terenie.

Dla pewno?ci, zróbmy jeszcze jeden przyk?ad - tym razem mapa ma?oskalowa 1:500000, czyli 1cm na mapie, to 500 000 cm w terenie. 500 000 cm to 5000m w terenie, a 5000m to 5 km. Nie taki diabe? straszny.

Teraz pora na podstawowe definicj? i poj?cia - spokojnie, nie b?dzie nudno- bez których czytanie mapy, wyda Ci si? ci??kie i mozolne.

?apka survival Warstwice

Warstwice (poziomice) s? to linie które ??cz? na mapie punkty tej samej wysoko?ci. W praktyce, dzi?ki warstwicom mo?esz pozna? ukszta?towanie danego terenu, min. czy dane podej?cie b?dzie strome czy nie, czy na danym terenie wyst?puje zagro?enie zalania wod? podczas deszczu, czy istnieje zagro?enie powstania lawiny i tak dalej. Wyró?niamy cztery typy warstwic, s? to:

 • Warstwice podstawowe - wyst?puj? na ka?dej mapie, oznacza si? je ci?g?a cienk? kresk?.
 • Warstwice pogrubione - wyst?puj? na ka?dej mapie, oznacza si? je ci?g?? pogrubion? kresk?.
 • Warstwice pomocnicze - nie wyst?puj? na ka?dej mapie, oznacza si? je przerywan? lini?, o d?ugo?ci oko?o 2 mm.
 • Warstwice uzupe?niaj?ce - nie wyst?puj? na ka?dej mapie, oznacza si? je przerywana lini? o d?ugo?ci oko?o 5 mm.

O tym, o ile dana warstwica, ma wi?ksz? warto?? od poprzedniej, najcz??ciej decyduje skala mapy, dzi?ki poni?szej Warstwice na mapieWarstwice bez warto?ci - cudo :)Warstwice na mapieWarstwice na mapie - kliknij by zobaczy? definicj?.tabelce, lepiej to zrozumiesz. Pami?taj, ?e nie ka?dy producent map musi stosowa? si? do tej tabeli, zawsze najlepiej samemu odnale?? dwie warstwice pogrubione i obliczy? ich ró?nic? (odj?? wi?ksz? od mniejszej). Nast?pnie musisz znale?? ile warstwic podstawowych znajduje si? pomi?dzy nimi i podzieli? ich liczb? przez ilo?? warstwic. Skomplikowane? To spróbujmy przyk?adu, znajdujemy dwie pogrubione warstwice, warto?? jednej to 900, drugiej 1000. Odejmujemy mniejsz? od wi?kszej 1000-900 otrzymujemy 100. Teraz liczymy, ile warstwic podstawowych, jest pomi?dzy naszymi warstwicami pogrubionymi. Przyjmijmy, ?e jest to 4 do liczby warstwic dodajemy 1, czyli 100:5 = 20. I wiemy ju?, ?e warstwice podstawowe, umieszczane s? co 20 metrów ró?nicy wysoko?ci - w zrozumieniu, tego wywodu pomo?e Ci zdj?cie umieszczone po prawej stronie). W Twoje r?ce, mo?e trafi? równie? mapa, na której s? warstwice (dzi?ki czemu mo?emy dowiedzie? si? czy b?dzie stromo, mniej stromo czy p?asko), ale nie b?dzie na niej ?adnych wysoko?ci - to dopiero mapa!

 

Skala mapy Warstwica podstawowa Warstwica pogrubiona Warstwica pomocnicza Warstwica uzupe?niaj?ca
1:10 000 5 10 2,5 1,25
1:25 000 5 25 2,5 1,25
1:50 000 10 50 5 2,5
1:100 000 20 100 10 5

Skoro ju? wiesz, czym s? i jak wygl?daj? warstwice, pora ?ebym powiedzia? Ci jak na podstawie mapy, okre?li? czy dany teren unosi si? czy opada. Pierwszy sposób polega na znalezieniu warstwicy pogrubionej, odczytanie jej warto?ci, oraz odczytanie warto?ci warstwy pogrubionej, pod ni?, albo nad ni?. Czasem producenci map, u?ywaj? bardzo fajnego opisania warstwic pogrubionych, otó? liczba mo?e znajdowa? si? nad warstwic?, lub pod ni? - takie oznaczenie, pokazuje nam w któr? stron? wysoko?? ro?nie, a w któr? maleje. Niestety na wi?kszo?ci map nie stosuje si? tego rozwi?zania - a szkoda. Czasem na kolorowych mapach turystycznych, stosuje si? "cieniowanie" terenu, które ma nam jedynie powiedzie?, ?e zacieniony obszar to pochy?o??. Pami?tajmy równie? o prostej zasadzie, ?e teren zawsze opada w kierunku wody.

?apka survival Znaki umowne na mapie

Kolejn? wa?na spraw?, s? znaki umowne. S? to wszelkie symbole i oznaczenia umieszczone na mapie, dzi?ki którym mapa staje si? bardziej czytelna. Znaki, które s? zazwyczaj takie same na ka?dej mapie:

 • Droga krajowa - oznaczana grub? czerwon? lini?
 • Droga wojewódzka - oznaczana ?ó?t? lini?, z czarnym obramowaniem.
 • Granica Pa?stwa - oznaczana jako czerwony, zaczerwieniony obszar.
 • Tory i stacje kolejowe - czarne kreski, a stacje oznaczane s? jako bia?e prostok?ty.
 • Woda powierzchowna - oznaczana niebieskim kolorem niebieskim kolorem.
 • Szlaki turystyczne - oznaczane przerywan? lini?, w kolorze odpowiadaj?cym kolorowi szlaku (pami?taj, kolor szlaku turystycznego, nie ma nic wspólnego ze stopniem trudno?ci)

Spokojnie, nie musisz si? uczy? tego wszystkiego na pami??. Ka?da mapa posiada w?asn? legend?, w której opisane s? wszystkie znaki, umieszczone na mapie. I w ten oto sposób przechodzimy do miejsca, w którym pora odpowiedzie? na pytanie, od czego zacz?? czytanie mapy. Je?eli bierzesz do r?ki map?, na pocz?tku zwró? uwag? na jej legend?. Wyraz legenda, od razu kojarzy si? z rycerzami, wojownikami i smokami - w przypadku mapy, zupe?nie zb?dnie. Legenda jest to informacja dotycz?ca mapy, najcz??ciej umieszczona w dolnym rogu na bia?ym tle. Z niej dowiesz si?, jaki teren mapa przedstawia (np. Polska, Województwo Ma?opolskie, Pozna? lub te? Tatry, Beskidy czy inne tereny), poznasz skal? mapy, wraz ze skal? i podzia?k? - która umo?liwia mierzenie odleg?o?ci bez linijki (ale o tym za chwil?), oraz opis wszystkich znaków umownych.


?apka survival Jak mierzy? d?ugo?? bez linijki? paro-kroki

Skoro ju? wiesz, jak czyta? map?, mo?esz spokojnie rusza? w drog? - albo doczyta?, jeszcze kilka linijek i zdoby? wiedz?, która mo?e kiedy? uratowa? Ci ?ycie! Czy dalej? Bardzo si? ciesz?. Je?eli umiesz obliczy? skal?, masz podstawy, ale co zrobi? je?eli nie masz linijki? Jak liczy? odleg?o??? Teraz w?a?nie, powiem Ci jak liczy? odleg?o?? zarówno w terenie jak i na mapie. Je?eli chcesz obliczy? dan? tras?, potrzebujesz jedynie sznurka, nitki oraz wszystkiego co b?dziesz potrafi? zaadoptowa?, mo?e to by? nawet trawa. Na czym polega ta sztuka? Swój sznurek, k?adziesz na mapie, wzd?u? trasy której odleg?o?? chcesz pozna?, potem ten sznurek przyk?adasz do podzia?ki, która znajduje si? w legendzie i prosz?! ?atwiej ni? linijk?. Je?eli chcesz wiedzie?, ile przeszed?e? w tym stosuje si? paro-kroki. Na czym to polega? Zapewne widzia?e? w telewizji, jak idzie wojsko i krzyczy "lewa", "lewa" - oczywi?cie nie chodzi im o paro-kroki, jednak chodzi o co? podobnego. paro-krok jest wtedy, kiedy wykonujesz dwa kroki (raz praw?, raz lew? nog? - przepraszam za t? ?opatologi?, ale chce ?eby ka?dy mnie dobrze zrozumia?). Przyjmuje si?, ?e jeden paro-krok ma d?ugo?? oko?o 1 metra. Najlepiej, gdyby? roz?o?y? metr i samemu sprawdzi?, ile wynosi Twój jeden paro-krok. Pami?taj, ?e b?dziesz mia? inn? d?ugo?? kroku id?c drog? asfaltow?, inna id?c szlakiem turystycznym, a jeszcze inn? id?c na prze?aj. paro-krok, nie jest pewnikiem i nigdy nie mo?esz w 100% liczy? na dok?adno?? pomiaru, dlatego musisz cz?sto sprawdza? swoje po?o?enie na mapie. paro-krok stosuje si?, równie? wtedy kiedy wiesz, ?e za 500m, ma by? Twój cel. Ty robisz 500, 600, 700 paro-kroków i wiesz, ?e co? jest nie tak! I w ten p?ynny i przyjemny sposób dochodzimy ju? do ostatniego punktu, mianowicie:

?apka survivalJak okre?li? swoje po?o?enie na podstawie mapy?

Tutaj sprawa zawsze jest trudna i skomplikowana. Je?eli chcesz okre?li? swoje po?o?enie na mapie, musisz zobaczy? co jest wokó? Ciebie, poszuka? punktów charakterystycznych. Najlepsze punkty charakterystyczne to góry, rzeki i tory kolejowe - ich po?o?enie rzadko si? zmienia. Pó?niej s? drogi (tutaj trzeba uwa?a?) oraz inne elementy charakterystyczne, które s? zaznaczone na Twojej mapie (np. kapliczki, le?niczówki, rowy i inne). Je?eli znalaz?e?, ju? punkty charakterystyczne (musisz znale?? minimum dwa, najlepiej trzy i wi?cej) na ich podstawie, starasz si? okre?li? swoje po?o?enie. Wiesz na przyk?ad, ?e na lewo od Ciebie p?ynie rzeka, a zaraz potem skr?ca w lewo, a na wprost siebie, masz góruj?c? nad innymi gór? - maj?c te informacj?, starasz si? znale?? te obiekty na mapie i na ich podstawie starasz si? mniej wi?cej ustali? swoj? pozycj?. W ustalaniu swojego po?o?enia na mapie, przydatna b?dzie wiedza na temat, jak okresli? kierunki ?wiata.

Gwiazda Pó?nocy w logo KOALICJA PÓ?NOC

?ród?o: www.abc-survival.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Sebi dnia March 21 2012 08:26:27
Bardzo fajnie wyja?nia du?? ilo?? zagadnie? zwi?zanych z odczytem mapy. Z ciekawo?ci przeczyta?em czy pami?tam to i owo o mapie rotfl
#2 | muniekole dnia August 12 2017 03:06:34
Leczenie leczeniem tr?dziku ró?owatego nie istnieje leczona oraz najlepiej istnieje szacowa? pod w stosunku do ujarzmienia miary zaczerwienienia g?bie tudzie? zmian palnych, s?abni?cia liczebno?ci, frazeologizmu ?ycia oraz pot?dze wymiotów a równoczesnych symptomów ?wi?du, kauteryzowania oraz nami?tno??. Duet istotnego tryby leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe natomiast usuwanie-zmarszczek.net.pl oralnego leki antybiotyczne. Terapia laserowa uleg?a równie? zaliczona jako odmiana leczenia. W czasie jak w przewiewu kilku tygodni koncentraty nierzadko powoduj? nieulotnego pocenie si?, zaczerwienienie najcz??ciej powraca po zabiegu. D?ugotrwa?e terapia, w wi?kszo?ci wypadków od chwili niejakiego do dwóch latek, by? mo?e prowadzi? do ondulacji warty stanu obok poniektórych pacjentów. Ondulacje rehabilitacja istnieje notorycznie nieodzowne, acz poniektórego casusy wymi?kaj? po pewnym terminie i otrzymaj? mocno. Niepozosta?e casusy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? wraz z up?ywem terminu.
#3 | muniekole dnia August 29 2017 20:43:20
ma?? na grzybic? skóry bez recepty tr?dzik ró?owaty leczenie domowe http://www.pzl24.pl/firmy/104,unikalna-kompozycja-nasion-hepa-vitale tr?dzik ró?owaty zabiegi kosmetyczne kremy na zmarszczki 40+
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
MG 42 by MG Schutze Act od Valor Survival Zwyci?zcy wrzesie? Radio ASG Nowe pistolety WP Niemcy zamykaj? Skarby... ?o?nierz Specnazu Arctic Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:7,387
Wczoraj:38,361
W tym tygodniu:154,107
W tym miesiącu:794,767
W tym roku:5,664,264
Wszystkich:54,152,668
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: