Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:02
Zachód słońca: 17:13
Dzień trwa:
10 Godzin 11 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:23
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

KOALICJA WSCHÓD

KOALICJA WSCHÓD

   W dniu 11 lutego na Zebraniu Za?o?ycielskim zosta?y podpisane dokumenty powo?uj?ce do ?ycia Stowarzyszenie „Koalicja Wschód”.

   Razem z grup? ró?nych ludzi pasjonuj?cych si? air softem, od niemal roku my?leli?my nad rozwini?ciem naszego hobby w bardziej formalny twór. Plany si? zmienia?y ludzie równie? ale cel pozosta?. Po wielu perturbacjach uda?o si? sfinalizowa? ostateczny sk?ad za?o?ycielski.

   Tworz?c zarysy naszego stowarzyszenia postanowili?my oprze? si? na ju? istniej?cych wzorcach, by to co ju? si? sprawdzi?o w innych rejonach Polski przenie?? na grunt podlaski. Nie chcieli?my te? by? traktowani jako marna kopia znanej marki, dlatego postanowili?my wskoczy? na g??bok? wod? i zwróci? si? do ludzi których obserwowali?my od jakiego? czasu i których prac? podziwiali?my.


   W grupie ró?nimy si? mi?dzy sob? wiekiem, zawodami, do?wiadczeniami, ale zami?owanie do sportu którym jest Airsoft ??czy nas tworz?c niesamowity koloryt. Studenci, Handlowcy , Ratownicy, Lekarze, Policjanci, Zawodowi ?o?nierze, Liceali?ci, mo?na by wymienia? i wymienia?. Spora grupa z nas spotyka si? na „Strzelankach” oraz wi?kszych zjazdach ju? kilka lat. Mamy do?wiadczenie z organizowaniem wi?kszych spotka? oraz tworzeniem okoliczno?ciowych punktów (stoisk) reklamuj?cych ASG. Stowarzyszenie ma na celu, pozwoli? na jeszcze wi?ksze pokazanie si? na forum naszej spo?eczno?ci.


   Na dzie? dzisiejszy trzon Stowarzyszenia „Koalicja Wschód” tworz? ludzie z trzech miast: Bia?egostoku, Bia?ej Podlaskiej i Bielska Podlaskiego.


   Zwrócili?my si? do „Koalicji Pó?noc” z pro?b?  o wsparcie bardziej do?wiadczonej grupy, oraz o mo?liwo?? pos?ugiwania si? nazw? „Koalicja Wschód” i logiem wzorowanym na KP. Nie spodziewali?my si?, a? tak pozytywnej odpowiedzi. Udzielili?cie nam kredytu zaufania, którego mamy nadziej? nie nadszarpn??. Ze swojej strony do?o?ymy wszelkich stara? by zas?u?y? na Wasz szacunek.


   Wszystkich ch?tnych zapraszamy na nasz? stron?, oraz forum. (koalicjawschod.pl) Strona jest jeszcze w powijakach, ale powoli b?dziemy j? dopracowywa?. Forum  ma ju? 80 u?ytkowników i ca?y czas si? rozrasta.


   4 marca mieli?my pierwsze spotkanie „Koalicji Wschód” oraz zaprzyja?nionych teamów, fotografie z tego spotkania mo?na znale?? na naszej stronie.

   Relacje z naszych imprez oraz wi?kszych spotka? mamy zamiar przesy?a? w formie artyku?ów na Portal Koalicji Pó?noc.  Mamy te? nadziej? na wspólne manewry w ramach wi?kszych spotka?, które pozwol? na rozwini?cie wspó?pracy mi?dzy naszymi grupami.

 

W imieniu „Koalicji Wschód”

Daniel „ParQs” Piotrowski

Jeden z pomys?odawców i wspó?za?o?yciel - ParQs

 

 LINK DO FORUM: KOALICJA WSCHOD                    LINK DO STRONY: KOALICJA WSCHOD

 

 

 

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia March 19 2012 23:19:24
Witamy pod egid? Koalicji Pó?noc kolegów i kole?anki z Koalicji Wschód OK OK Oklaski
#2 | Patol dnia March 20 2012 01:49:58
S?awa! OK OK
#3 | Maras dnia March 20 2012 09:43:48
Gratuluje i ?ycz? powodzenia ! Mam nadzieje, ?e spotkamy si? na nie jednym zlocie Fajne
#4 | pecu1987 dnia March 20 2012 13:43:12
?wietnie widzie? ze kolejni maniacy airsoftu jednocz? si?! Tak trzyma?! I powodzenia U?miechOK OK
#5 | mg schutze dnia March 20 2012 16:38:40
Priviet Towariszcze :!:
#6 | Technofilia dnia March 20 2012 18:04:14
U lala. Widz? ja i? KZT b?dzie musia?o patrze? na plecy. Witamy w pó??wiatku AirSoftowców zorganizowanych Cwaniak
#7 | Dantee dnia March 20 2012 18:08:13
Witam i ciesz? si? ?e inicjatywa si? rozwija. Tak, tak Tachno uwa?aj na plecy a z czasem na boki i to oba.
#8 | Technofilia dnia March 20 2012 18:27:48
KZT wszystko we?mie na klat? Killer
#9 | mg schutze dnia March 20 2012 19:20:58
Praw? flank? Techno we?miemy na siebie Pokazuje j?zyk Z przymru?eniem oka U?miech)))
#10 | CaRn dnia March 20 2012 19:47:41
Wszystko fajnie ale pytanie brzmi czy mozecie jechac bo na liscie teamow z KP was nie ma (http://www.koalicjapolnoc.pl/news.php?readmore=1020) Smutny Techno choc wciagniemy zaprzyjaznione teamy z Koalicji Poludnie lub Zachod Pokazuje j?zyk
#11 | Dantee dnia March 20 2012 19:58:00
I zdradzi?e? nasz? tajemnic?.W przygotowaniu kolejne Koalicje, Zachód, Po?udnie i Centrum. Ekspansja trwa.Struktury Koalicji Brytyjskiej s? ju? przygotowywane.
#12 | Martin ranger dnia March 20 2012 20:01:26
Przera?acie mnie....Szok
Nied?ugo b?d? si? ba? otworzy? lodówk?... Wy?miewacz

EDIT: Aha z wra?enia zapomnia?em powita? Koalicjantów ze wschodu. Co te? niniejszym czyni?. U?miech
#13 | dudek scd dnia March 20 2012 20:42:16
Olsztyn to pod co b?dzie podlega?? U nas bida i nic si? nie dzieje.
#14 | Dantee dnia March 20 2012 21:13:13
Olsztyn niech bierze przyk?ad od innych i niech si? organizuje. Nasza licencja jest wa?na na ca?y ?wiat ASG Szeroki u?miech .
Na powa?nie to musimy sami ogarn?? ten nasz ?wiat, ?eby go ucywilizowa? zanim za to wezm? si? np, politycy czy inni.
#15 | ParQs dnia March 21 2012 00:30:09
Dzi?kujemy wszystkim za mi?e s?owa. Do zobaczenia wkrótce na wspólnych spotkaniach - miejmy nadzieje.
#16 | Mario75 dnia March 21 2012 08:53:13
Koalicja Pó?noc i Koalicja Wschód to przede wszystkim wspólna idea. Kierowanie si? takimi samymi, niezmiennymi zasadami i aktywowanie ?rodowisk lokalnych jak równie? wskazywanie drogi pozosta?ym. Nawet je?eli z powodów odleg?o?ci nie uda si? nam spotyka? zbyt cz?sto to cieszy niezmiernie, ?e s? ludzie równie? w innych cz??ciach Polski, którzy chc? wspólnie tworzy? i sta? na stra?y zdrowego rozs?dku w Airsofcie. Wiedz? ile znaczy fair play, honor i uczciwo??. Stosuj? si? do ogranicze? mocowych. Promuj? pozytywnie Airsoft. Jednocz? i wk?adaj? serce dla wspólnej sprawy. Nie my?l? "ja" tylko "my".

Cieszy nas, ?e nie brakuje ludzi w Polsce, którzy chc? co? robi? dla innych w swoim ?rodowisku poprzez ró?ne formy i przy?wiecaj? im takie same cele jak nam w Koalicji Pó?noc.
To powoduje, ?e ch?tnie pomagamy i wspieramy projekt Koalicji Wschód.

Jeszcze raz ?yczymy powodzenia Oklaski Hooah !
#17 | dudek scd dnia March 21 2012 23:15:07
Mario, napisz co? o Koalicji u mnie na forum. Tak jak kiedy? Ciebie prosi?em Pokazuje j?zyk
#18 | Mario75 dnia March 22 2012 09:55:01
Postaram si? na dniach was odwiedzi? Huraa!! Mea culpa.
#19 | Technofilia dnia March 23 2012 12:00:41
A sk?d wiesz ?e akurat Wasza licencja si? Olsztynowi spodoba Czytaj My?l? i? KZT nawiedzi niebawem przyjació? z Olsztyna Szeroki u?miech
#20 | Mario75 dnia March 23 2012 12:41:28
Do wielu grup mo?na dosta? si? niemal "z biegu", a do KP czy KW s? ju? postawione pewne wymagania. Jest to pewnego rodzaju "selekcja". Potrafimy doceni? Teamy aktywne, robi?ce co? dla swojego lokalnego ?rodowiska, fair play, honorowe, stosuj?ce ograniczenia mocowe MCS.

Koalicji Pó?noc czy Koalicji Wschód nie zale?y bowiem na ilo?ci, ale na jako?ci. Dlatego ka?dy Team sk?adaj?cy akces musi spe?nia? odpowiednie warunki, a g?osowanie Teamów trwa jaki? czas, ze wzgl?du na fakt i? ka?dy kandydat jest rozwa?any z odpowiedni? dla niego pieczo?owito?ci?.

Wracaj?c do ?artobliwego tonu: mo?e Koalicja Pó?noc za jaki? czas znajdzie si? bardziej na pó?nocy rotfl Orzech mieszka przecie? teraz w Szwecji, a ja z Grubym przeprowadzamy si? do UK. Mo?e i tam powstan? nasze struktury Z przymru?eniem oka
#21 | Technofilia dnia March 23 2012 14:15:05
Czy mam to uzna? za obraz??
#22 | Mario75 dnia March 23 2012 23:29:07
To informacja jak jest w KP i KW. Informacja. Jak jest w KZT do ko?ca nie wiem. Czy?by? uzna?, ?e KZT pasuje do opisu ekip gdzie mo?na dosta? si? "z biegu" i liczy si? ilo?? a nie jako??? Mam nadziej?, ?e tak nie jest.
#23 | Technofilia dnia March 24 2012 11:59:11
Licz si? ze s?owami.
#24 | SirHawk dnia March 24 2012 13:17:24
Techno, uspokój si?, bo to nie brzmi ?miesznie. Nawet w formie ?artu.

Witam kolegów ze wschodu U?miech
#25 | Technofilia dnia March 25 2012 16:13:19
Ju? jestem spokojny Fajne
#26 | micky119 dnia March 26 2012 14:15:04
Ogó?em widz? ?e robi? si? jakie? prywatne wycieczki. bzdura!!! Pami?tajmy ?e idea nasza wspólna jest taka aby promowa? ASG w ró?nych zak?tkach polski, by nasze zloty by?y coraz lepsze i profesjonalne a nie kto co i jak. Nie ka?dy mo?e si? zgadza? z zakresem rekrutacji wdanym ?rodowisku i organizacji, ale wszyscy mamy jedno hobby którym jest ASG i to powinno by? naszym przes?aniem i promowaniem tego hobby.
Super ?e ASG rozwija si? na wschodzie i mam nadzieje ?e kiedy? si? spotkamy na wspólnym placu boju, oboj?tnie po których stronach b?dziemy sta?.
#27 | Mario75 dnia March 26 2012 14:49:16
Eee tam prywatne wycieczki. Piszemy w temacie do??czenia Koalicji Wschód. Pisz? jakie zasady panuj? u nas w przeciwie?stwie do niektórych innych formacji. Kto? to traktuje personalnie, chocia? nie zwracam si? personalnie, ale ju? si? uspokoi?o i tyle U?miech Nie ma o czym dywagowa?, tylko cieszy? si?, ?e s? nast?pni ludzie chc?cy co? zrobi? dla swojego ?rodowiska Airoft i pozytywnej promocji ASG w swoim regionie. Oklaski
#28 | Gefrajter dnia March 27 2012 18:15:25
A na ?rodku ca?ego zjednoczonego swiata ASG b?dzie tkwi? taki malutki apolityczny wrzód jak Galia w ASTERIXIE zwany TEAM40.
#29 | Technofilia dnia March 28 2012 14:21:58
Gefrajter no stres. Si? wielk? kopar? i przeniesie rotfl
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [4 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Skarby... Niemcy zamykaj? Radio ASG Makarov KWC Alice Custom Zmiana Combat Homemade Libia Mndur Gorka E SPOS Szkolenie Certyfikowane
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:8,064
Wczoraj:38,361
W tym tygodniu:154,784
W tym miesiącu:795,444
W tym roku:5,664,941
Wszystkich:54,153,345
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: