Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:10
Zachód słońca: 16:03
Dzień trwa:
9 Godzin 53 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:41
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Miasto Chaos

Miasto – Chaos

 yaro Team S.O.S Raven Wroc?aw wchodz?cy w sk?ad Formacji Pluton. Za?o?yciel Airsoft Foto Team. Specjalizacja : Sztuki walki & Ró?nicowanie kinestetyczne. Naczelny Maruda tu i tam :)


Jest pi?kna pogoda. Mo?na by rzec, ?e nietypowa o tej porze roku a przynajmniej nie taka powinna by? w po?owie marca. ?nieg i mróz bardziej by pasowa? ni?e jakie? 20 stopni na plus. No, ale nie b?d? narzeka?, bo to daje sposobno?? na przyk?ad u?y? w ko?cu gaziaka a to ju? jest wielki plus.


Budowa czo?guOrganizatorzy to znane i przebieg?e stworzenia i zawsze co? kombinuj? i spiskuj?, ?eby sobie ?ycie u?atwi?. Nie wszyscy oczywi?cie, bo s? jeszcze i tacy co niewiele robi? albo tworz? ciekawe potworki z dziwnymi zasadami i regu?ami. Tu tego nie by?o. Zasady by?y jak najbardziej normalne. Ich ilo?? mo?e i przyd?uga i nie ka?dy mia? ochot? czyta?, ale to tylko ?wiadczy o powa?nym podej?ciu tak do organizacji jak i imprezy. Mo?na to co prawda upro?ci? i tacy organizatorzy te? s?, ale tu akurat by?o inaczej. Trudno. Zamiast jaki? fajny film trzeba by?o czyta? inne rzeczy. Ale po prawdzie, jak si? je?dzi po imprezach, to te podstawowe regu?y s? bliskie, podobne albo takie, ?e by je naruszy?, to trzeba si? postara?. Jakie? trudniejsze kwestie to zazwyczaj walka w budynkach, u?ywanie pi?ter i czasami co mo?e medyk. I to w zasadzie wszystko. Reszta to po prostu walka. Idziesz, strzelasz, rzucasz si? po krzakach, i czasem giniesz i dymasz na repsa i z powrotem. Normalka.


Org
Ale jak wspomnia?em, organizator to z?o?liwa bestia i raczy? mnie wrobi? w dowodzenie Armii Lednicy. Cokolwiek to mia?o by? i cokolwiek mia?o dzia?a?. Nie specjalnie mi to pasuje, bo cokolwiek si? tych naszych ersoftowców zna i raczej z karno?ci i s?uchania to nie s?yn? w wi?kszo?ci, cho? zaczyna si? to zmienia? na plus od czasu powolnego wprowadzania dzia?a? teamami czy wi?kszymi grupami do czego walnie si? przyczynia zasada opuszczania respa tylko ca?ym TF-em. To wymusza ju? pewne zachowania i dzia?ania stadne.


Zdobywanie ambasadyAle zgodzi?em si? i na plus jest to, ?e dosta?em wcze?niej list? wszystkich uczestników mojej Armii i mog?em sobie podzieli? ludzi na kompanie a potem organizator porozsy?a? to uczestnikom by wiedzieli z kim s?, kto dowodzi i gdzie przynale??. Plus, który pozwoli? na miejscu szybciej si? podzieli? i jako? ogarn?? sytuacj? mimo opó?nie? zwi?zanych z organizacj? czy cholera wiem czym.
Widzia?em, ?e pierwszym i w zasadzie najwa?niejszym zadaniem ma by? przej?cie do wojsk Gieniera?a ko?o budynku 10/18. Droga w zasadzie prosta. Pojawi?a si? sugestia by i zahaczy? o ambasad?. Tak czy siak start mia? by? na gara?ach i stamt?d wysy?am zwiad Plutonu pod dowództwem iuny, pod ambasad? by sprawdzi?, jak jest z budynkiem. W tym czasie jeszcze ogarniamy nasze si?y i 3 kompanie Armii. A i B maj? po dwóch medyków, za? C, która nie spe?nia limitu nie ma ?adnego.


Powroty z respaNasze si?y wychodz? pó?niej do gry od reszty uczestników, wiec jest opcja, ?e wróg ju? tam jest gotów, czekaj?cy w zasadzce. Dostajemy skrzyni? z torbami medyka dla Gieniera?a oraz rozkazy które mam dostarczy? dowódcy. Po dostarczeniu Armii, mam ju? tylko zajmowa? si? swoim oddzia?em, co mnie cieszy. Przez radio idzie informacja, ?e nasz zwiad dosta? si? do niewoli. Wi?c ruszamy.


Gieniera?


Pierwsza kompania A za ni? B, Pluton a potem C, która niesie skrzyni? z medykamentami. Za szybko to si? nie ruszaj?, wi?c trzeba werbalnie pogania?. Ale na szcz??cie nie jest daleko wi?c kompania A dopada ?ciany, do niej dobija Pluton a Kompani? B wysy?am do os?ony na drug? stron? drogi. I poszli w las jak te zaj?czki. Zamiast zaj?? pozycje które pozwoli?by ostrzeliwa? ambasad?, bo tam s? Ci ?li, to strzelaj? si? z kim? zza rampy. Przerzucam alf? z Plutonu i Ci os?aniaj?. Kompania A wbija si? do ?rodka, wraz z lud?mi z Plutonu i nast?puje czyszczenie budynku. Odzyskujemy je?ców. Zdobywamy fanty. Poszczególne kompanie zajmuj? teraz teren wokó? ambasady. Wysy?am zwiad Plutonu w kierunku bunkrów. Jak b?dzie spokój to idziemy drog? jak nie, to naoko?o. W tym czasie, zgodnie z pierwotnym za?o?eniem sekcja alfa wraz z kompani? C pod dowództwem Gelmira pójdzie g?ówn? drog? i dokona dywersji zaczepiaj?c wroga. Kierunek na wie?? ci?nie?. A potem do punktu w kwadracie I-2 gdzie jak dobrze pójdzie mamy si? spotka? po odprowadzeniu Armii.
W drodze na respa

Zwiad melduje, ?e bunkry puste ale s? ludzie w budynku przed nimi. To jedyny budynek przed naszym celem. Ruszamy. My w kierunku bunkrów a Gelmir ze swoimi w drug? stron?. Doj?cie do bunkrów to chwila. Ale tam ju? koniec ruchu do przodu. Zaczyna si? strzelanie. Wal? obro?cy z budynku i Armia Lednicy nie jest gorsza. Mia? by? atak, ale niestety, dla wi?kszo?ci atak przyj?? form? tzw. ataku stacjonarnego. Si? rozbieg?o towarzystwo to tu to tam i zaczyna si? walka pozycyjna. I zaczynaj? si? straty. Ranni to jeszcze nie tragedia, ale ju? kilku jest straconych bezpowrotnie. Obchodzimy. To kawa?ek przez las i b?dziemy na miejscu. Szybko i na temat. Pozosta?o na temat bo absolutnie nie szybko. Zebranie ludzi z kompani B okaza?o si? wcale nie takie ?atwe cho? s? po drugiej stronie drogi. Troch? szybciej dzia?a A, g?ównie ludzie Boruca. Zaczynaj? przechodzi? bardziej w lewo i w las. Ale reszta kompani A i prawie ca?a B atakuj?, ca?y czas atakuj?… oczywi?cie w pozycji le??cej. Co si? cz?owiek musia? nakrzycze?, to moje…


Sztab
W zasadzie nie powinno mnie to dziwi?, jak ludzie z ró?nych miejsc zostaj? przydzieleni do jednego TF-u a jeszcze nie do?? ?e nie przyzwyczajeni do dzia?ania zespo?owego, to jeszcze nie zawszy rozumiej?, ?e wa?niejsze jest realizowanie zadania a nie sama walka i strzelanie. Nast?pnym razem org daje mi bat albo nie ma to tamto. Niewiele brakowa?o a bym zastrzeli?, lub który? z moich by to zrobi? w stosunku do opiesza?ych. W szczególno?ci snajperów :p Ci to si? tak wkr?cili, ?e ci??ko by?o. Ale wreszcie przesuwamy si? do przodu cho? troch? naoko?o. Ale zawsze to bli?ej. Radziej daje zna? ?e mamy ogon. Ale to jeszcze nie tragedia. Bo zalegamy przed drog?. Przed nami, przed budynkiem, naszym celem stoi czo?g i sieje do nas. I ludzie jacy? te?. Z budynku, lekko za nami, który nas przyblokowa?, te? do nas siej?. To kto jest kim i po jakiej stronie jest ten tank?Boruc ??czy si? z Gieniera?em a potem ja tak?e i zaczyna si? wymiana informacji. Okazuje si?, ?e czo?g jest nasz. „podje?d?a” jakkolwiek to brzmi, na nasz? wysoko?? i zaczyna pra? do budynku. Czterech naszych rusza jako jego os?ona a reszta rusza do budynku. Prawie po?owa jest KIA. Wysy?am wszystkich na respa, poza ?ywymi i id? si? spotka? z dowódc?. Potem po reszt? tych co na respie i mam ich z g?owy. Gdziez w terenie dzia?a Gelmir z alf? i kompani? C. Na radiu tylko s?ycha?, ?e si? gdzie? rozstali i kompania C walczy w okolicach rampy. Alfa posz?a dalej. Dosz?a nawet do wie?y ci?nie?, ale tam resp. Troch? go polokowali ale musieli si? wycofa?. Kieruj? si? na sektor I-2
Najemnicy…

A pod budynkiem dowodzenia co? ca?y czas si? dzieje. My zgodnie z za?o?eniem scenariusza mamy zmieni? stron? i walczy? dla cywili. Ale jeszcze nie ma sposobno?ci. Jeden oddzia? jest w terenie. I czekamy. Tasp pojma? je?ca. Najemnicy, te? jakiego? przytachali. W ogóle to dziwne dwa chyba ugrupowania najemników s?. Jedni we flecku drudzy w DPM-ie. Jaka? zadyma jest, bo w budynku który nas przyblokowa?, ma si? znajdowa? OP-1 które jest niezb?dne do jakiego? porozumienia z najemnikami. Budynek jest ca?y czas atakowany. Moi ludzie s? w okolicy budynku i maj? mie? oko na wszystkich we fleckach. Tak na wszelki wypadek. Bo z to nigdy nie wiadomo. Przy okazji dostaj? zadanie od Gieniera?a. Mamy przej?? jakiego? VIP-a który ma by? transportowany z wi?zienia do s?du. Do wi?zienie, które jest w centrum terenu zaj?tego przez wroga trudno b?dzie si? dosta?, ale skoro maj? i?? do s?du a ten budynek jest blisko I-2, to sprawa mo?e nie jest taka trudna. Nawi?zuj? ??czno?? z Gelmirem. Ju? jest w blisko I-2, ale teren jest przez kogo? zaj?ty, wiec ma sprawdzi? budynek s?du. Podchodzi, melduje, ?e kto? jest w ?rodku, ale nie mo?e wej?? do ?rodka, bo nie ma broni do cqb. Wi?c obserwuj?.


Obrona sztabu…


No to gdzie my kurde jeste?my…


Kontakt. Kto? zachodzi od ty?u budynku. I zaczyna si? obrona sztabu. Cz??? naszych si? atakuje budynek gdzie ma by? OP-1. Cz??? broni si? ko?o ma?ego budynku i blokuje drog?. A na równoleg?ej do tej jest powa?ny atak na budynek oraz z ty?y budynku przez lasek kto? si? przedziera. Walka na ca?ego. Taps, iuna, B??zen s? z ty?u. Wysy?am tam nast?pnych. Reszta jest z drugiej strony plus cze?? kompani A, bo widz? Mariusha. Razem sobie strzelamy. Ja zamiatam jednego. Pierwszy, trafiony. Troch? sobie ko?o bunkra strzeli?em, ale to raczej by rozgrza? replik?, ni? ?eby trafi?. Zostawiam Mariusha i id? na drog? sprawdzi? co si? dzieje i kto gdzie jest z naszych. Widz? jak przez polan? w kierunku respa przemykaj? jacy?. Razem z Marcinem wbijamy w las i te? poruszamy si? w kierunku naszego respa. Na ma?ym pagórku stajemy i czekamy. I wchodzi prosto na nas ze czterech. Strzelam, wpierw do jednego, potem do drugiego i trzeciego. Pierwszych dwóch zdejmuj?, trzeci strzela celniej ni? ja i dostaj?… Medyk! Odczo?guj? si? za drzewko. I dr? jap?. A medycy dwaj jakich mam, s? w budynku lub w jego okolicy. No to przez radio wo?am czaj?. A potem krzykiem by si? nakierowa? na nasze pozycje. W tym czasie Marcin zdejmuje przeciwników przed nami. Wycofuj? Pluton. Pojawi? si? Radziej i idzie ?ci?gn?? reszt? Brawo i HQ Plutonu. Marcina i Alicj? wysy?am do przodu jakie? 30m, by os?aniali. Po udzieleniu mi pomocy i czaja Idzie do przodu, by w razie W os?ania? naszych. Pojawia si? Mariush i potem kilku z Plutonu. Podchodzimy bli?ej drogi zza której tocz? si? walki i zapadamy w jakie? okopy.
Przez radio, przekazuj? Gelmirowi, ?eby si? kierowa? w stron? naszego sztabu. Ma wej?? na plecy tym co nas teraz atakuj?, bo si? tego przecie? nie spodziewaj?. Ko?o budynku uganiaj? si? ch?opaki z Rosomaków. Wal? i z pi?tra i s? w okolicy budynku. Pojawiaj si? jaka? cz??? kompani B i idzie wesprze? obron?. Walki za budynkiem s? ca?kiem za?arte. Wysy?am kilka osób by ?ci?gn??a z respa reszt? jednego z TF-u. I czekamy na nich razem z Marcinem i jeszcze kilkoma z innych oddzia?ów. Dochodz? nasi oraz inne osoby z respa. My walimy na wprost a reszta obchodzi z lewej. Przez drog? i ??czymy si? z reszt? naszych. S? tu ludzie Gelmira, ale sam zosta? zdj?ty. Jeste?my z ty?u budynku i walczymy, bo wróg naciera ca?y czas. I od strony drogi i z ty?y budynku z lasu. Cofamy si?. Wpierw jakie? 15m. Potem odbijamy bardziej w kierunku naszego respa, bo tam s? jakie? si?y wroga. I znowy strzelanie. Ja wbijam w jaki? w?wóz. Dochodzi do mnie MikeOl i próbujemy przej?? tym okopem, ale na jego ko?cu Mike dostaje. I cho? zdejmuj? tego co zdj?? jego, sam obrywam. Druga rana to czas na respa. Na szcz??cie nie jest to daleko. Dowodzi teraz sier?ant Sonic.
Na respie s?ycha? by?o jak nasi walcz?. Bo niedaleko by?o. A? za drog?. Ale wracamy szybko i wycofuj? Pluton. Na ich miejsce wchodzi inny oddzia?. U nas czas na zamiany a raczej zmian?. Ju? po 13 jest wi?c impreza ma si? ko?cu. To trzeba by co? ten chaos powi?kszy?. Kolumna podwójna i ruszamy drog? za lasem w kierunku ambasady. Kontak!!! Jakie? 150 mo?e 200m od wyruszenia czo?o kolumny zostaje ostrzelane. Kilka trafie?. Dla niektórych to drugie trafienie, w tym jednego medyka. Pomi?dzy drzewami widzimy kilka osób. Cz??? z nich jest w ghile. Pu?apka si? im uda?a. Ale my otwieramy ogie?. Dostaj?. Ale jako? ich to nie wzruszy?o. Mo?e przez to wdzianko nie czuj? albo nie chc? czu?. Oddalaj? si?. Wysy?amy kilka osób po tych co zeszli. My czekamy. Wysy?am Tapsa jako parlamentariusza, ju? w stalowym bereciku, ?e walczymy po tej samej stronie. Szed? do nich z replik? uniesion?, ale tylko co? tam strzelali i uciekali. Wi?c wróci?. I on i reszta naszych. Ruszamy. Po ustaleniu zasad z orgiem i na?o?eniu przez wszystkich berecików twarzowych, ruszamy w stron? ambasady. Czujniej ni? poprzednio. Wtem zwiad zauwa?a jakiego? cywila. Rozche?stana koszula, wci?ga spodnie, no dziwne troch?, ale có?, mo?e tak si? cywile bawi?, tolerancyjnym trzeba by?. Dostajemy od niego nawet jak?? aktówk? z jakimi? fantami. No to bierzmy j?. I bierzemy jego. B?dzie jako mediator jakby co. Dochodzimy do ambasady. Zajmujemy ty? budynku ale na placu przed ni? felcki otwieraj? ogie?. To my do nich te?. Za to za budynkiem s? cywile i jako? si? z nimi dogadujemy. Po chwili si? najemnicy wycofuj? a my zajmujemy plac przed ambasad?. Wreszcie jest kontakt z dowódc? cywili. Mamy si? uda? do ich sztabu. A sztab jest w budynku wi?zienia. Idziemy, ale czujnie, bo nie mamy zaufania do b?d?cych przed nami najemnikami.
W sztabie zostawiamy fanty i dostajemy zadanie os?ony skrzy?owania na drodze która prowadzi do sztabu/wi?zienia. A na skrzy?owaniu zaczyna si? strzelanie. Zabezpieczamy jedn? stron? drogi ko?o budyneczku. Wcze?niej w budynku przy skrzy?owaniu zostaje Roxi i ma informowa? co si? dzieje od ty?u czyli strony respa cywili. Na skrzy?owaniu od razu zaczyna si? strzelanie. Nie wiemy kto to jest przed nami. Cz??ci oddzia?u przechodzi na drug? stron? by os?ania? nas od strony torów. Reszta siedzi w okopie i co? tam strzelamy. Nawet trafiamy. Ale po drugiej stroni, te? i my dostajemy. Taps zostaje wyeliminowany. Wysy?am Wazle?ko jako negocjatora by zobaczy? z kim walczymy. Okazuje si?, ?e z najemnikami we flecku. Koniec strzelania miedzy nami. Ale to drugi raz. Chyba si? nie polubimy. Przez radio dostaj? info od dowódcy, ?e mam uwa?a? na najemników, bo mog? cos wywin??. To obserwujemy. Ma by? spotkanie i mamy przekaza? jak rusza. I ruszyli. Nawet zaprosili do wspólnego szturmu. Ale my teraz jeste?my fanatykami… Fanatyczny oddzia? „Stalowych Bretów z Orze?kami”, to my. Zawsze wierny i zawsze nieprzekupny Smile I nie ulegli?my ich namow?. Ale ruszyli?my za nimi bo takie te? by?o wezwanie dowódcy. I w po?owie drogi nasta? Armagedon. Rozp?ta?a si? jatka przy sztabie. A my idziemy. Dochodzi do nas Taps. Od strony respa ruszaj? cywile. Przed budynkiem, stoi kilku w DPM-ach, to ludzie Pretoriana. Podchodzimy. Nie zwa?aj? na nas. Mo?e uwa?aj? nas za jeszcze jeden odzia? najemników. Swego czasu byli?my pod sztabem Gieniera?a razem. Wi?c podchodz?, k?ad? r?k? na ramieniu i mówi? – nie ?yjesz! I otwieram ogie? do trzech czy czterech stoj?cych do mnie plecami. Jedna seria i poprawka na wszelki wypadek, ale wszyscy grzecznie podnosz? ?apki i schodz?. Reszta plutonu dobiega i zaczyna si? walka. Nie wiem, kto jest w budynku, ale strzelaj? do nas. Kto? na radiu mówi, ?e cywile s? w ?rodku. Dowódca to potwierdza, ale i tak kto? napierdala do nas. Z pi?tra tak?e. Widz?, ?e nasi razem z cywilami te? wal? do budynku, wi?c i ja wal?. Obok mnie Sonic dostaje w replik? wi?c wyjmuje krótk?. A mi si? przez ca?y dzie? nie uda?o u?y? krótkiej. Strzelam w okna w jakie? cenieni. W ko?cu z pietra dostaj? niez?ego ?ebshoota. To nie by?o na pewno 350fps. To nawet nie by?o 450 fps… Nic to, drugie trafienie, wi?c schodz?, i tak ju? koniec, bo nie ma respów. Po chwili w ogóle jest koniec. Ko? spad? z pi?tra. W zasadzie okaza?o si?, ?e skoczy?, ale mu nie wszy?o i to pi?tro to jakie? mo?e pó?tora metra nad ziemi?, ale mniej wystarcza by sobie co? zrobi?. Teraz ju? tylko udzielnie pomocy, wezwanie karetki i podsumowanie imprezy przez orga oraz sto lat dla solenizantki Kamiyi i losowanie nagród od sponsora czyli militaria.pl.

Koniec Miasta, cho? w podsumowaniu w zasadzie nikt nie wygra? i sytuacja jest jaka by?a Smile

PODSUMOWANIE

Có?… Organizuj?c imprez?, organizatora zawsze ma pewne w?tpliwo?ci i pewne niepokoje. Po pierwszy czy kto? si? zg?osi i czy b?dzie ich tyle, ?e b?dzie mo?na zrealizowa? scenariusz. Po drugie jak toto wyjdzie i czy ludzie si? b?d? dobrze bawi?. I po trzecie co si? po prostu spierdoli, ot tak albo z czyjej? mniejszej lub wi?kszej winy. W dodatku, nie zawsze tak bywa, ale cz?sto, organizator zazwyczaj sam si? nie pobawi, bo próbuje ogarnia? temat.
Rozche?stany cywil…


Trzeba powiedzie? szczerze, ?e organizacja imprez Fortka zawsze sta?a na poziomie. I to tym na plus ni? minus. To cieszy. Dobrze, ?e ma sztab ludzi STORMU, i tych organizatorów jest sporo. Ale ile by ich nie by?o, wsz?dzie by? nie mog?. Dobr? opcj? jest na pewno przydzielenie organizatora do wi?kszych ekip, stron. Tak mia?em ja w Armii Lednicy cho? to by?o tylko na Armi? a nie na ka?dy TF. W ko?cu ilo?? organizatorów jest sko?czona zazwyczaj i do ka?dego TF-u nie mog? trafi?. Ale pomy? jest dobry i stosowany tu i tam.


Sier?ant Sonic
Co do przebiegu samej rozgrywki, to nie ma si? gdzie przyczepi?. Bo nie wsz?dzie by? kto? mo?e i nie wszystko ogarnie nawet jak si? stara. Ja nie mia?em problemu z kontaktem z orgiem, kiedy tego potrzebowa?em. Kana? 1 by? ca?y czas dost?pny. I dobrze. Interwencji orga nie potrzebowa?em bo i po co. Przypadki nie przyznania si? przez ludzi w ghile do trafie?, to có? przypadek, a próba podej?cia ko?czy?a si? ich ucieczk?, to niech im b?dzie. Jak kto? lubi oszukiwa?, to b?dzie to robi?. Oczywi?cie, ca?ym oddzia?em dogoniliby?my, potem spu?cili ?omot, ale my si? lubimy dobrze bawi? a takie co? temu by nie s?u?y?o wi?c lepiej ola? i bawi? si? dalej.


Poza tym jednym przypadkiem bardziej ewidentnego T1000, nie stwierdzili?my, co mi?e tego zjawiska i bardzo dobrze. Cz?sto bywa?o, ?e si? komu? powiedzia?o, ?e dosta? i schodzi?. Problemem jaki mo?na by?o zaobserwowa?, by?o cz?sto po pierwszym postrzale schodzenie na respa. Chyba gra z medykami nie jest cz?sta. A wydawa?oby si?, ?e to takie proste w istocie. Udawa?o si? bra? je?ców, mimo, ?e wygl?da?o na to, ?e b?dzie to trudne. Wi?c pomys? sam w sobie jest ciekawy.


Szybka interwencja po wypadku, te? jest na plus. Pomoc udzielona poszkodowanemu oraz dzia?anie Fortka i jego ludzi by?y szybki i zdecydowane. To, ?e sta?o si? to na ko?cu a w zasadzie ju? prawie po imprezie, nie przerwa?o nagle imprezy. To taki ma?y plus, bardziej dla uczestników ni? poszkodowanego. Sam wypadek za? jest wynikiem b??du poszkodowanego. Mora? jest tylko jeden, ?e lepiej zej?? po schodach jak s? ni? skaka?. Ale to ju? b?dzie refleksja dla poszkodowanego. Ch?opki które udziela?y pomocy to akurat stra?acy plus pan w DPM-ie, bli?ej mi nie znany. Najwa?niejsze, ?e si? znali, za?atwili to szybko i sprawnie, wezwano pogotowie a organizator zadba?, by nie by?o niepotrzebnego zbiegowiska a ersofotowcy si? do tego zastosowali.


A teraz, ?eby nie by?o, ?e s?odzenie to dwie uwagi. System rejestracji sam w sobie s?uszny jest. Ale widocznie przep?yw ludzko?ci wymusza jednak albo lepszy i sprawniejszy system albo wi?cej stanowisk. W?skim gard?em by?o wydawanie a w?a?ciwie szuanie identyfikatorów. To da si? upro?ci?. Wystarczy mie? koperty i w ka?dej tylko ID danej strony lub TF-u Lub wydawanie ich dowódcom a potem oni daj? reszcie. I podpisywanie si? na li?cie. Ja rozumiem, ?e wa?ne to jest, ale chyba potrzeba ze dwa, trzy stoliczki na których to szybciej pójdzie. I na takie u?atwienia jak stoliczki, i podobne, które u?atwi? warto da? te par? z?otych, by nast?pna edycja czy te? inn? impreza by?a jeszcze sprawniej obs?ugiwana.


Druga uwaga, to strzelanie z pi?tra. I zasadniczo samo strzelanie, to jeszcze piku?. Ale strzelanie z mocnych replik, to ju? nie taki piku?. Wiadomo, ?e osoba taka jest lepiej chroniona. Wi?c zlikwidowa? tak? nie jest ?atwo. No ale nie jest to niemo?liwe. Problem za to jest, ?e taka osoba, nie ma znaczenia czy singiel czy auto, cz?sto strzela do ludzi na bliskim dystansie. To jest 15 czy 20 metrów a mo?e tylko kilka jak kto? jest pod budynkiem prawie. I tak bywa?o. I ograniczenie do opcji singla akurat daje mocniejszy strza? ni? seria z repliki o tej samej mocy. Moje ucho mówi, ze tak jest na pewno :p Mo?e rozwi?zaniem jest jak ju? dopuszczamy strzelanie z pi?ter, to niech to robi ta sama replika, która mo?e dzia?a? w ?rodku. A ?e pogoda jest ju? ?adna to mo?e po prostu klamki. To si? ju? sprawdza?o par? razy. I dzia?a?o ca?kiem dobrze. Bo tak naprawd? chodzi?o tylko o to, by mie? sposobno?? obroni? si? przed tymi co s? ju? pod budynkiem ni? ostrzeliwa? si? z daleka. To mieli za?atwi? ci z parteru.


Podsumowuj?c, to jak zwykle bawi?em si? dobrze i ludzie, którzy walczyli w barwach Plutony tak?e. Troch? si? pochodzi?o, ca?kiem sporo nawet postrzela?o. Cho? mo?e nie jaki? sza?, ale takie by?y zadania jakie by?y. Nie narzekam, bo o dobr? zabaw? chodzi a na to liczy?em i si? nie zawiod?em. Gratuluj? organizatorom wytrwa?o?ci i po?wi?cenia i có?… wcale Wam nie wspó?czuj?, bo?cie „gupki”, mogli?cie si? zapisa? i te? pobawi? a tak dymali?cie w jaki? ?ó?tych kamizelkach i zero zabawy :p No, ale to ju? taka przypad?o?? tych którym si? chce co? ambitniejszego zrobi?.


Solenizantka Kamiya


Losowanie nagród..


By?o dobrze, nawet bardzo dobrze. No chcia?bym ponarzeka? a mo?e i pomarudzi?, ale nie ma powodu. Mam nadziej?, ?e za jaki? czas co? nowego b?dzie. Mo?e by? i kolejne Miasto – decyduj?ce starcie Smile Mo?e co innego, pewnie si? pojawimy…
Pozdrawiam uczestników po tej czy innej stronie i do nast?pnego to tu, to tam…
Fotki:
https://picasaweb.google.com/yarakka/MiastoChaosRaszowka2012

?ród?o: RavenASG.Fora.PL

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia March 26 2012 01:13:31
Na pierwszej focie ma?y pokrak Szeroki u?miech Czy nasz Pokrak jest ojcem swojego syna Pablito? Skura jak pilnujesz Pokraka?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Makarov KWC Combat Zbrojownia Zmiana Taktyka zielona Act od Valor LIGA ASG ?o?nierz Specnazu Radio ASG Podcast ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:5,864
Wczoraj:39,221
W tym tygodniu:85,403
W tym miesiącu:995,688
W tym roku:5,865,185
Wszystkich:54,353,589
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: