Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:02
Zachód słońca: 17:13
Dzień trwa:
10 Godzin 11 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:23
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

M4A1 - Tuning krok po kroku

M4a1 Magpul

Wn?trze -> tuning -> opis -> koszty

VOL.1

 Jacek 6th Forest Recon Division Koszalin KOALICJA PÓ?NOC. Redaktor Naczelny. Specjalizacja: Nowo?ci, artyku?y o tematyce airsoftowej i militarnej.

Wielu pomy?li "kolejna emka, czyli nic ciekawego". Mo?e i tak, ale mimo wszystko pragn? podzieli? si? z Wami swoimi do?wiadczeniami i wnioskami wynikaj?cymi z posiadania repliki typu m4a1.

Przeszed?em z ni? d?ug? drog?, by?em na wielu wyj?ciach w teren, s?u?y mi wiernie od czasu kiedy j? kupi?em.

B?oto, kurz, piasek, deszcz, ?nieg, grad, mróz - te czynniki sprawiaj?, ?e nasze repliki dostaj? naprawd? w ko??.

Mimo tego, ?e i tak s? one mocno obci??one wi?kszo?? osób zawsze chce zapakowa? do ?rodka "co? wi?cej" - w tym te? i ja.

Mówi?c "co? wi?cej" mam na my?li tuning repliki.

Zaczyna si? to niewinnie, powoli, od niewielkich funduszy. Zazwyczaj na pocz?tek do wymiany w stockowej replice leci gumka Hop-Up. To jeszcze nie zalicza si? do tuningu.

Patrz?c dalej wi?kszo?? maniaków ASG chcia?aby mie? lepsz? precyzj? wi?c co robi?? Wymieniaj? luf? stockow? na preck?.

S? to zazwyczaj pierwsze kroki, od których zaczyna si? ulepszanie replik. Mog? je wykona? nawet kompletni laikowie, gdy? nie wymagaj? one rozbierania serca repliki - Gearboxa.

Nawi?zuj?c - na wst?pie od razu pojawia si? pytanie. Jak? wstawi? luf?, jak? kupi? gumk?? Ró?ne s? opinie, jedni polecaj? gumy Guardera, drudzy G&G, a inni Systemy. Podobnie jest z preckami, na czele stoj? lufy firm takich jak Systema, Guarder, JBU czy Madbull.

Koszty gumki HU s? niewielkie, oscyluj? w granicach 30z?. Lufy takich firm jakie wy?ej wymieni?em to kwota oko?o 120 - 150z? zale?nie od d?ugo?ci. Nie wspomina?em jeszcze o produktach z tej kategorii firm takich jak KM-Head czy Prometheus. S? one uwa?ane za najbardziej precyzyjne, ale te? ich cena jest wi?ksza, oscyluje bowiem w granicach 250-300z?.

Zauwa?yli?my ju? jaki? wzrost zasi?gu i precyzji repliki. My?limy "czemu by nie poprawi? jeszcze bardziej osi?gów naszej niuni"?

I tutaj jest w?a?nie ten moment kiedy decydujemy si? na co? co poci?gnie za sob? spore koszta, du?o czasu, wiele cierpliwo?ci i ogrom pracy. B?dzie tak je?eli faktycznie zdecydujemy si? na ulepszanie samemu. Je?eli zg?osimy si? do serwisanta, to ub?dzie nam dodatkowo troch? papierków w portfelu, ale wtedy to nie my b?dziemy siedzie? i pracowa? nad nasz? replik?, tylko w?a?nie ta osoba, której j? oddali?my po?wi?ci swoje nerwy i czas.

Przy pocz?tkach mojej przygody z tuningiem, replike oddawa?em do serwisanta. By? nim, znany ju? tutaj na portalu, Sebi.

Wiele razy przychodzi?em do niego, przygl?da?em si? jego pracy, temu co rozkr?ca, wyci?ga, wk?ada i zak?ada.

By?a to czarna magia. Na pocz?tku...

Po pewnym czasie potrafi?em ju? rozebra? emk?. Ba, potrafi?em nawet rozkr?ci? GB. Gorzej ze z?o?eniem :)

Mniej wi?cej wygl?da?o to tak, ?e rozkr?ci?em GB, podwa?y?em górn? pokryw? i co si? sta?o? To czego si? pewnie ka?dy domy?la, czyli wszystko wystrzeli?o do góry rozwalaj?c cz??ci po ca?ym pokoju.

W tym momencie cz?owiek móg?by si? za?ama?, przez g?ow? przelecia?a my?l "co ja teraz zrobi?". Ale trzeba by?o si? jako? ogarn?? i pozbiera? wszystko, u?o?y? na biurku, przypatrze? si? i jak si? uda, to spróbowa? z?o?y? spowrotem.

Po kilku dobrych godzinach, wielu stronach odwiedzonych na internecie wszystko siedzia?o na swoim miejscu, a bynajmniej tak mi si? wydawa?o.

Przez kolejne miesi?ce uczy?em si? co i jak powinno w replice wygl?da?. Co i jak powinno si? montowa?.

Po d?ugim okresie czasu jaki min??, potrafi?em co nieco w tym zakresie. Umia?em wymieni? t?ok, z?batki, spr??yn?, cylinder, dysz? i wiele innych temu podobnych elementów.

Na temat samych cz??ci wiedz? ju? jak?? posiada?em. Cz??? na pewno od serwisantów, drug? cz??? z internetu.

Pragn? przedstawi? teraz opisy, koszty i spostrze?enia dotycz?ce cz??ci jakie zamontowa?em w replice.

Na pierwszy ogie? poszed? zestaw cylindra. Docelowo by? on firmy Systema. W sk?ad jego wchodz? takie elementy jak - cylinder, g?owica cylindra, g?owica t?oka oraz dysza.

G?owica t?oka jest sto?kowa, wentylowana, posiada ?o?yskowanie. G?owica cylindra równie? jest sto?kowa, posiada dobre uszczelnienie, jest wykonana z mosi?dzu. Cylinder jest wykonany prawdopodobnie z aluminium, jego struktura jest pr??kowana. Dysza wchodz?ca w zestaw jest plastikowa, mimo tego posiada dobr? szczelno??. Przez d?ugi czas jej u?ywa?em, jednak przerzuci?em si? na aluminiow? SHS, któr? niestety by?o trzeba spi?owa?, bo by?a za d?uga, ale mimo tego jest ?wietna.

Zestaw firmy Systema okaza? si? by? bardzo dobrym wyborem, przez par?na?cie miesi?cy jego jako?? ani o jeden stopie? nie zmala?a. W chwili obecnej szczelno?? jest znakomita, przy te?cie "strzykawki" nie idzie wcisn?? t?oka do po?owy.

Cena zestawu oscyluje w granicach 250-300z?.

Replika strzela?a wyra?nie lepiej, ale znowu my?l "czy mog?aby jeszcze lepiej". Tak mog?aby, za odpowiedni? sum? na pewno.

Tak wi?c dalszym krokiem by?a wymiana spr??yny na Guarder M120.

Wiadomo, ?e jest to producent spr??yn ciesz?cych si? najwi?ksz? popularno?ci?. Jedn? z najwa?niejszych w?a?ciwo?ci podawanych przez producenta jest to, ?e spr??yny si? nie ubijaj?.

Cena spr??ynki to 40-60z?.

Wymieniaj?c spr??yn? przyda?oby si? wymieni? jej prowadnic?. Tak wi?c zwyk?a stockowa polecia?a do kosza, a na jej miejsce pojawi? si? produkt firmy SHS.

Prowadnica spr??yny wykonana z aluminium, posiadaj?ca ?o?yskowanie. S?u?y mi od ponad pó? roku i nie mam do niej ?adnych zarzutów.

Cena to 20-30z?.

Z biegiem czasu da?em namówi? si? na kupno baterii LiPo. Na pocz?tku by?o to 7.4V, ale jak zwykle by?o ma?o wi?c kupi?em 11.1V. ROF by? mega!

Co idzie za tak? szybkostrzelno?ci?? Idzie t?ok, jego z?by si? szybko ?cieraj?, a przy zacince za jednym zamachem lec? wszystkie.

Po takiej zacince trzeba by?o wymieni? t?ok. Na pocz?tku serwisant Sebi wstawi? mi t?ok ze stokowej repliki G&P, s?u?y? mi on do lata 2011 roku. Pó?niej przysz?a kolej na kupno t?oka SHS z 3 stalowymi z?bami.

Koszt 30-45z?.

Produkt dobry, ale jak ka?dy inny z tej kategorii mo?e zosta? zmielony przez z?batki przy zacince. Jak mo?na zauwa?y? na zdj?ciu ten t?ok równie? zaliczy? takow?. Dzia?a?by on nadal, aczkolwiek przed wyjazdem na wi?ksz? imprez? wola?em nie ryzykowa? i wymieni? na nowy, który mia?em w zapasie. Lepiej mie? z g?owy i zrobi? to w domu ni? potem m?czy? si? w lesie i gubi? cz??ci w trawie.

T?ok zosta? wymieniony na nowy równie? SHSa, tym razem ma on 7 metalowych z?bków.

Koszt 30-45z?.

Razem ze starym t?okiem wymieni?em z?batki. Stare dobre XYT by?y wed?ug mnie "za wolne" :) Tak wi?c kupi?em nowe SHSy z prze?o?eniem 16:1.

Ró?nica pr?dko?ci starych, a nowych by?a znikoma, ale zawsze to "mam lepsze z?batki". Mo?e i s? one faktycznie lepsze pod wzgl?dem wykonania. Przyk?adowo z?batka silnikowa ma 6 zapadni przeciwpowrotnych, gdzie XYT maj? 4.

Wykonane s? ze stali.

Drugie co zauwa?y?em, s? du?o bardziej ciche od stockowych.

Cena oscyluje w granicach 140z?.

Istotnym elementem jest silnik. W moim przypadku stockowy zosta? zast?piony neodymem. O wiele wi?ksza pr?dko??, lepsza praca, wi?ksza wydajno??. Temat silnika wed?ug mnie za bardzo nie podlega dyskusji. Mo?na jedynie polemizowa? który producent jest lepszy i który model wybra? - czy Systema Magnum, a mo?e podobnej mocy tylko dziesi?c razy ta?szy neodym JG?

Koszt to oko?o 100z?.

Ja w replice posiadam silnik neodymowy JG i jest on niezawodny.

Do ca?ego zestawu wypada?oby wymieni? okablowanie na silikonowe i oczywi?cie zamontowa? Mosfet.

Koszt okablowania to 20-30z?, daje nam ono lepsze przewodnictwo pr?du.

Koszt Mosfeta waha si? od 30z? do nawet 100z?+ zale?nie od modelu. Co nam daje? Lepsz? wydajno?? pr?dow?, w przypadku zwarcia zapobiega jego dalszemu rozwojowi do wn?trza repliki. Zaawansowane modele maj? mo?liwo?? zaprogramowania repliki np. na strzelanie seria 3 strza?ow? tzw. tryb ognia "burst".

Mosfet by Sebi

Podsumowanie

Jak wida? tuning repliki nie jest rzecz? ?atw?. Jest przy tym kosztowny, zale?nie od cz??ci jakie montujemy.

Wed?ug mnie warto dobiera? produkty tak, aby nie kierowa? si? tylko firm? i du?? cen?, ?atwo mo?na znale?? odpowiedniki producentów, którzy mimo mniejszej renomy nie rzadko dorównuj? firmom z tej wy?szej pó?ki. Przyk?adowo producent SHS zyska? s?aw? w?ród maniaków ASG i teraz coraz cz??ciej jest na niego zapotrzebowanie. Mo?na si? o tym przekona? cho?by czytaj?c ogólnopolskie fora.

Mo?na by jeszcze d?ugo, d?ugo pisa? o tym. Temat modyfikowania repliki jest bowiem tematem rzek?.

Mam nadziej?, ?e cel tego artyku?u, którym by?o przedstawienie kosztów zabawy z wn?trzem repliki, opis cz??ci oraz ich subiektywna ocena, zosta? osi?gni?ty.

Na potwierdzenie tezy, ?e jest to rzecz kosztowna, ma?y spis cz??ci i cen wsadzonych do repliki:

- Gumka zielona G&G = 40z?

- Lufa JBU 6.03mm 407mm = 130z?

- Zestaw cylindra Systema = 299z?

- Dysza aluminiowa SHS = 20z?

- ?o?yskowana prowadnica spr??yny = 25z?

- ?o?yska kulkowe JBU = 30z?

- Silnik neodymowy = 90z?

- Okablowanie niskooporowe = 20z?

- Uk?ad Mosfet = 40z?

- Wzmocniony popychacz dyszy = 20z?

- T?ok SHS = 40z?

- Bateria LiPo 11.1v = 70z?

Suma: 825z? - czyli zestawik ko?cowy, który dopiero da? oczekiwane efekty. Nie licz?c wielu zmian cz??ci jakie napotka?em na drodze kiedy w ko?cu doszed?em do przedstawionego wy?ej zestawu. Gdyby liczy? wszystko dos?ownie, to kwota by?aby dwa razy wy?sza.

W chwili obecnej replika ma oko?o 430FPS. Nie sprawdza?em jednak na chronometrze. Zasi?g by? praktycznie identyczny jak w replice z pr?dko?ci? 470FPS (sprawdzana na chrono). My?l?, ?e uda?o si? to osi?gn?? dzi?ki dobrej szczelno?ci zespo?u cylindra, w miejscu gdzie dysza styka si? z gumk? HU oraz po cz??ci dzi?ki dobrej lufie precyzyjnej.

Decydujemy si? wi?c na to sami czy wg??bia? si? w modyfikacj? naszej repliki czy te? korzysta? z tego co fabryka nam da?a. Warto bra? te? pod uwag?, ?e tuning ci?gnie za sob? du?e koszta i wcale nie jest taki kolorowy. Wiele komponentów nie chce od razu wspó?pracowa? ze sob?, trzeba przeprowadza? wiele zabiegów, aby wszystko dobrze dzia?a?o.

Tak wi?c wybór nale?y do nas.

W nast?pnym artykule opisz? wszystkie modyfikacje na zewn?trz, a by?o tego troch?. :)

Prosz? o komentarze i opinie. :)

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia March 23 2012 12:48:05
Bardzo dobry Artyku?. Czekam z niecierpliwo?ci? na vol. 2.
Je?li mo?esz to w cz??ci drugiej zamie?? zdj?cia z modyfikacji chronologicznie. Ch?tnie zobacz? jakie przechodzi?a Twoja emka metamorfozy.

Dobra robota Jacek OK OK
#2 | ParQs dnia March 24 2012 08:01:50
Tekst fajnie, przejrzy?cie napisany. Czekam na kontynuacj? U?miech
#3 | matheews dnia April 06 2012 19:33:23
Na prawd? bardzo fajny artyku?! Nie doczyta?em jednak jakiej przed tuningiem firmy by?o to M4A1. G&P, CA. Boyi? ;>
#4 | Jacek1246 dnia April 06 2012 19:54:46
Dzi?ki za opini? do artyku?u. U?miech

Przed tuningiem by?o to M4 Boyi CQB, ale praktycznie nic z tamtej repliki nie pozosta?o. Z przymru?eniem oka Szeroki u?miech
#5 | chenjinyan dnia July 20 2018 03:33:40
chanyuan2018.07.20
knicks jerseys
kyrie 4
keen shoes
columbia sportswear
kevin durant jerseys
van cleef & arpels jewelry
pandora jewelry
kobe 9
adidas uk
jimmy choo sunglasses
nike dunks
polo ralph lauren
polo ralph lauren
canada goose jackets
bottega veneta outlet
hermes belt
longchamp handbags
air max 90
spurs jerseys
air jordan 4
nets jerseys
adidas trainers
coach outlet
minnetonka outlet
cheap jordans
polo outlet
jordan shoes
mulberry handbags
harry winston jewelry
fitflops
mulberry handbags
air jordan retro
basketball shoes
herve leger outlet
jack wolfskin
canada goose outlet
kate spade outlet
michael kors outlet
nike cortez
nike presto
canada goose outlet
canada goose outlet
ugg boots
true religion jeans
true religion outlet
coach outlet online
ugg outlet
michael kors
oakley sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
true religion jeans
air jordan shoes
mcm outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
kate spade outlet
denver broncos jerseys
visvim shoes
mac makeup
canada goose outlet
true religion jeans
longchamp outlet
furla handbags
camel shoes
tory burch outlet
ecco shoes
pandora charms
true religion outlet
michael kors outlet
fitflops shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
suns jerseys
kate spade outlet
christian louboutin outlet
gentle monster sunglasses
michael kors outlet
malone souliers mules
gucci outlet
pandora charms
76ers jerseys
ed hardy clothing
michael kors outlet
pandora charms
pandora charms
pistons jerseys
burberry outlet
prada shoes
canada goose outlet
burberry outlet
raptors jerseys
true religion outlet
clippers jerseys
coach outlet
jordan shoes
lakers jerseys
kate spade outlet
ray ban sunglasses
canada goose outlet
louboutin shoes
bally shoes
michael kors outlet
canada goose outlet
yeezy boost
harden shoes
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo ralph lauren[/url]
canada goose jackets
bcbg dresses
louboutin pas cher
coach outlet
toms shoes
fingerlings monkey
kate spade outlet
nike shoes
kate spade outlet
michael kors uk
ralph lauren polo shirts
true religion uk
nike factory outlet
jeep shoes
champion clothing
jordan 32
ugg outlet
barbour jackets
dolce and gabbana
ray ban sunglasses
dsquared2 jeans
coach outlet online
cheap jordans
stuart weitzman shoes
yeezy boost 350
basketball jerseys
cheap jordans
pandora charms
ralph lauren polo shirts
birkenstock outlet
nuggets jerseys
coach handbags
dansko shoes
chrome hearts outlet
nike air force 1
michael kors handbags
canada goose outlet
michael kors
kobe shoes
bulls jerseys
nhl jerseys
cheap jordans
ray ban sunglasses
polo ralph lauren
adidas outlet
cartier jewelry
canada goose jackets
michael kors handbags
moncler outlet
mavericks jerseys
vans shoes
ray ban sunglasses
air huarache
michael kors outlet
magic jerseys
grizzlies jerseys
ray ban sunglasses
miu miu handbags
uggs outlet
canada goose jackets
fitflops sale clearance
jimmy choo shoes
ray ban sunglasses
michael kors outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
coach outlet
north face jackets
ferragamo outlet
le coq sportif shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
kevin durant shoes
air max 90
y3 shoes
mont blanc pens
nike revolution
air jordan shoes
nike air max 90
pandora jewelry
canada goose jackets
fitflops sale clearance
cheap jerseys
canada goose parka
coach outlet
michael kors
pandora outlet
longchamp handbags
baltimore ravens jerseys
cheap jerseys
prada handbags
oakley sunglasses
adidas nmd
pandora charms
ugg boots clearance
adidas soccer shoes
tag heuer watches
oakley sunglasses
uggs outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
mulberry outlet
freshjive clothing
houston texans jerseys
manchester united jersey
saucony shoes
christian louboutin outlet
[url=http://www.My?lihka.us.org]My?lihka clothing[/url]
coach outlet
montblanc pens
ugg boots
christian louboutin outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
nike free
undefeated clothing
oakley sunglasses
brequet wathes
audemars piguet watches
heat jerseys
swarovski outlet
givenchy jewelry
ugg boots
ugg boots
canada goose outlet
adidas nmd
ferragamo outlet
michael kors outlet
chloe outlet
michael kors outlet
fitflops sale clearance
longchamp bags
lacoste polo shirts
thunder jerseys
ugg outlet
coach outlet
canada goose
ugg outlet
cheap jordans
oakley sunglasses
kappa clothing
nike air max
ugg outlet
nike store
mizuno running shoes
coach outlet online
kevin durant shoes
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
cheap nhl jerseys
nike air max 2015
kate spade outlet
world cup jerseys
jordan shoes
kate spade outlet
tory burch outlet
michael kors outlet online
bvlgari jewelry
futbol baratas
ray ban sunglasses
links of london
tory burch outlet
reebok trainers
nba jerseys
cheap jordans
mulberry handbags
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
moncler outlet
celine outlet
ralph lauren pas cher
swarovski outlet
air jordan 4
kate spade outlet
ysl outlet
michael kors outlet
belstaff jackets
coach outlet
air max uk
chelsea jersey
coach outlet store online
pandora jewelry
adidas wings
canada goose jackets
canada goose outlet
fitflops sale
birkenstock sandals
uggs outlet
cheap jordans
coach outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet
ralph lauren polo
toms shoes
off white
hermes outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
kate spade outlet
bulgari jewelry
nike shoes
moncler jackets
air max 90
oakley sunglasses
lebron james shoes
nba jerseys
michael kors outlet
michael kors outlet
indianapolis colts jerseys
givenchy handbags
michael kors outlet
reebok outlet store
air more uptempo
christian louboutin outlet
uggs outlet
ray ban sunglasses
five fingers shoes
nfl jerseys wholesale
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
tods outlet
clarks shoes
barcelona jersey
mulberry outlet
longchamp outlet
coach outlet online
longchamp handbags
oakley sunglasses
ugg outlet
longchamp outlet
kd 9
cheap jordans
fossil watches
true religion jeans
air jordan 3
uggs outlet
swarovski crystal
kings jerseys
coach outlet
denver broncos jerseys
jordan shoes
prada outlet
longchamp solde
bape clothing
polo outlet
valentino outlet
alexander mcqueen shoes
burberry outlet
ugg outlet
nike roshe one
air max 90
michael kors outlet
hermes outlet
ralph lauren polo shirts
ray ban sunglasses
ferragamo shoes
ugg outlet
warriors jerseys
polo ralph lauren
swarovski outlet
nike tennis
pacers jerseys
canada goose outlet
cazal sunglasses
michael kors handbags
suicoke sandals
cheap snapbacks
air max 2017
oakley sunglasses
toms shoes
swarovski outlet
nike shoes
polo ralph lauren
ugg outlet
ugg outlets
cheap football shirts
polo outlet
mulberry handbags
chrome hearts outlet
wellensteyn jackets
ray ban outlet
cheap mlb jerseys
dc shoes
alife clothing
pandora charms sale clearance
michael kors wallets
true religion jeans
oakley sunglasses
pandora charms
uggs outlet
canada goose outlet
canada goose jackets
gucci handbags
rockets jerseys
ugg boots
prada sunglasses
nfl jersey wholesale
true religion jeans
hermes birkin
ugg boots clearance
jordan shoes
huf clothing
under armour outlet
jerseys from china
christian louboutin outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo outlet
cheap mlb jerseys
canada goose outlet
coach outlet
kate spade outlet
ferragamo outlet
coach outlet
nike pegasus
chicago blackhawks jerseys
cheap jordans
dior outlet
ugg outlet
mulberry bags
ugg outlet
armani exchange
jordan shoes
coach handbags
trailblazers jerseys
moncler outlet
uggs outlet
san antonio spurs jerseys
true religion jeans
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
hawks jerseys
coach factory outlet
canada goose outlet
fila shoes
gucci outlet
fitflops outlet
kate spade outlet
coach outlet
nike lunarglide
coach factory outlet
yeezy boost
coach outlet online
supreme uk
air max 97
true religion jeans
canada goose outlet
merrell shoes
cheap jordans
nba jerseys
longchamp pliage
canada goose outlet
canada goose jackets
canada goose jackets
uggs
simulation shoes
pandora charms
nike roshe
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
adidas crazy
coach outlet
polo ralph lauren
canada goose jackets
michael kors
carrera sunglasses
moncler outlet
tory burch outlet
stussy clothing
10 deep clothing
timberwolves jerseys
cheap jordans
jordan shoes
adidas outlet
coach factory outlet
pandora charms
air max 97
longchamp pas cher
kobe bryant shoes
supra shoes
guess factory
air huarache
san francisco 49ers jerseys
christian louboutin shoes
nike revolution
pandora outlet
football shirts
christian louboutin outlet
balmain jeans
gucci outlet
ugg outlet
michael kors
ubiq shoes
isabel marant shoes
manolo blahnik outlet
soccer jerseys
stephen curry shoes
kd 10 elite
chopard jewelry
balenciaga sneakers
polo shirts
ugg outlet
polo outlet
chloe sunglassess
bucks jerseys
canada goose jackets
oakley sunglasses
real madrid jersey
tory burch outlet
hornets jerseys
nike outlet
salomon shoes
true religion jeans
polo ralph lauren
nike foamposite
michael kors outlet
cheap jordans
fitflops
polo ralph lauren
canada goose outlet
puma outlet
canada goose outlet
true religion jeans
karen millen dresses
supreme clothing
michael kors outlet
longchamp solde
jazz jerseys
moncler jackets
arcteryx jacket
michael kors outlet
michael kors outlet
gucci outlet
swarovski crystal
air jordan release dates
light up shoes
calvin klein jeans
celtics jerseys
ray ban sunglasses
golden goose sneakers
canada goose outlet
coach outlet
coach outlet online
michael kors outlet
nike outlet
a bathing ape
michael kors outlet
wizards jerseys
ray ban sunglasses
air force 1
ugg boots
cavaliers jerseys
michael kors handbags
polo ralph lauren
nike store uk
nike blazer pas cher
true religion jeans
g-star jeans
jordan shoes
coach canada
ferragamo outlet
brequet wathes
coach outlet
burberry outlet
soccer jerseys
palladium boots
fendi handbags
nhl jerseys
coach outlet
nobis outlet
pandora charms
tory burch outlet
michael kors outlet
lakers jerseys
canada goose jackets
air jordan 12
converse shoes
james harden jerseys
fitflops sale
asics shoes
diesel jeans
michael kors handbags
mulberry bags
air max 95
jordan shoes
ferragamo outlet
michael kors outlet
pandora
balenciaga sneakers
new balance shoes
oakley sunglasses
tory burch outlet
fred perry polo shirts
canada goose jackets
ferragamo shoes
coach outlet
giuseppe zanotti outlet
canada goose coats
true religion outlet
pelicans jerseys
air max 1
cleveland cavaliers jersey
nike store
coach outlet
mbt shoes
uggs outlet
michael kors outlet
pandora charms
marc jacobs outlet
isabel marant outlet
soccer shoes
golden state warriors jerseys
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Niemcy zamykaj? Zbrojownia Arctic Combat Skarby... Survival Mndur Gorka E SPOS Makarov KWC Tajna bro? Zmiana LIGA ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:7,516
Wczoraj:38,361
W tym tygodniu:154,236
W tym miesiącu:794,896
W tym roku:5,664,393
Wszystkich:54,152,797
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: