Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:17
Zachód słońca: 15:51
Dzień trwa:
8 Godzin 33 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:00
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Kuluary Krakowskiego Targu - czyli czym mog? Nas Koledzy zastrzeli?...
B?d?c ciekawym czym kierowali si? Modelarze przeprowadzili?my wywiad.
Wywiad pozyska? zaskakuj?ce wr?cz informacje:

Po niemo?liwo?ci przeprowadzenia merytorycznej rozmowy na forum Koszali?skiego Plutonu Modelarskiego, Reni zaprosi? Kolegów na Nasze forum Koalicji Pó?noc, aby nie czepiaj?c si? o kropki i przecinki, oraz bez okre?lania siebie w sposób obra?liwy, porozmawia?. Modelarze powiedzieli, ?e u Nas nie pisz?. Zapewne dlatego, ?e nie s? na forum Koalicji Pó?noc moderatorami i administratorami, co zabiera im pewien komfort i bezpiecze?stwo /np. kasowanie postów/. W zwi?zku z tym przenie?li?my dyskusj? na wmasga: http://wmasg.pl/f...664&st=100
gdzie na gruncie neutralnym mo?na wyt?umaczy? sprawy dla Nas nieoczywiste.

Bardzo intrygowa? Nas szale?czy pomys? wplecenia w scenariusz krakowiaków, tym bardziej, ?e tak jak my nie rozumia?o tego wielu uczestników zlotu z ró?nych frakcji, z którymi rozmawiali?my. Jak pó?niej si? okaza?o równie? nie rozumia? tego Birk- cz?owiek, który od paru lat robi jedn? z lepszych imprez ASG: Little War, która odbywa si? we wrze?niu.

Po krótkiej wymianie zda? uda?o si? uzyska? bardzo prozaiczny powód K.P.Modelarzy:
Puzel KPM napisa?:

rWidzisz gruby to wy si? ?miali?cie z cz??ci KPM ?e dla was (Koalicja P?n) to mo?emy nawet w stroju krakowiaków na strzelanki przychodzi? no to mieli?cie co chcieli?cier30;r1;


Banner autorstwa W?odo.


W tym momencie r?ce opad?y. Czy to jest normalne, ?eby dopiec Nam, którzy notabene KPM rozkr?cili je?li chodzi o ASG i zbudowali mark?, która teraz jest szargana na prawo i lewo zachowaniem ludzi, którzy ju? nie bardzo s? ?rodowiskiem ASG, wi?c trzeba wplata? swoje prywatne niesnaski w imprez? ogólnopolsk?? To s? bardzo niezrozumia?e przeze mnie pobudki. Sk?d u ludzi si? bierze taka zawi??? Nie wiem. Najgorsze jest to, ?e Grupa Wsparcia KPM wmawia sobie, ?e by? to pomys? pierwszych lotów i nikt si? nie zna. Widocznie nawet Birk si? nie zna, który równie? by? zaskoczony pomys?em. Pomys?em, który tak naprawd? nie komponowa? si? w ogóle ze scenariuszem.

Birk napisa?:
rJa stoj? za cz??ci? larpow? dotycz?c? broni impulsowej i maszyny deszyfruj?cej, baru Kud?acz itd. Krakowiacy, wielb??d itd to juz nie moja inwencja - tylko wolne pa?stwo Borneo - czy byli oderwani od scenariusza - zale?y kiedy, ?mieszni na pewno byli! Ale generalnie to nie moja robota r1;
rJa równie? ?a?uje, ?e mimo wielu ?wietnych pomys?ów np wybory - nikt tego nie wykorzysta?. Mieli?my kandydatów i jak przysz?o co do czego to okaza?o si? ?e nie wiadomo co jak i kiedy:(. Dlatego otwarcie napisz? ?e nienawidz? robi? czego? jak nie mam danych od drugiej strony, wielb??d, sprzedane stocznie itd zaszokowa? mnie bo czego? takiego si? nie spodziewa?em... Dlatego bez urazy je?eli planuj? imprez? to scenariusz pochodzi od jednej osoby...r1;

Mario zapyta?:
rNapisz mo?e jak mia?y wygl?da? te wybory, bo jestem bardzo ciekaw. Na co mia?y mie? wp?yw w dalszej cz??ci scenariusza?r1;

Birk napisa?:
rWedle za?o?e? Kebur, BM i Borneo mia?o mie? swoich kandydatów na prezydenta Zjednoczonego Kebur. Po wygranych wyborach - demokratycznie wybrany kandydat, zosta? by zwierzchnikiem si? zbrojnych Kebur i mia?by wielki wp?yw na to co robi?, jak dzia?aj? itd, si?y zbrojne. Nasz kandydat by? przygotowany do roli - ale ?adne has?o do rozpocz?cia wyborów nie pad?o! Có? jak pisa?em wy?ej - wol? by? jedynym odpowiedzialnym ze scenariusz.....r1;Film prezentuj?cy Little War Birka


Nadal jestem zszokowany. Nie wiem sam co my?le? o przebraniu si? Wrubello, Dara i Tygrycha by?ych Rangers w stroje krakusów, aby udowodni?, ?e K.P.Modelarze chc? dopiec niedawanym swoim kolegom. Czy to taki rodzaj inicjacji, ?e s? ju? w Grupie Wsparcia K.P.Modelarzy? Czemu to tak naprawd? mia?o s?u?y?? Na pytanie czemu nie zabrali ze sob? do tego stroju ró?owych karabinów na wod?, Tygrycho odpowiedzia?:
rNie dostali?my ró?owych emek ale w zamian by?y koszulki. r1;
Koszulki, z których Koledzy byli do niedawna dumni, tym razem zosta?y u?yte zamiast ró?owych karabinów na wod?. Ka?dy z Rangers doskonale zrozumia? ten podtekst. Bez komentarza.
Zbyt prymitywne i chyba powinni?my przesta? oczekiwa? od paru ludzi z K.P.Modelarzy, ?eby ich post?powania by?y namaszczone wi?ksz? doz? inteligencji i kultury osobistej, a nie tylko zwyk?? zawi?ci?.


Zdj?cie made by Bazia. Do niedawna identyfikuj?cy si? z koszulk? Rangers koledzy, tym razem za?o?yli je specjalnie, aby pokaza? swoj? zawi??.

Wiem jedno. Niewielu z K.P.Modelarzy mo?na nadal nazywa? ?rodowiskiem ASG, z którym i oni sami s?abo si? identyfikuj?. Sam Szu z K.P.Modelarzy napisa?:
rRsoftowcy - je?eli nie macie dystansu (a niektórzy NIE MAJ?) do tego sportu/hobby czy jak to sobie nazywacie, to zastanówcie si? jak osoba postronna mo?e traktowa? 20-30 paroletnie osoby, biegaj?ce po lesie, udaj?ce "supemegakomandosów" i strzelaj?cych si? pistoletami na plastikowe kulki r1;

Na koniec:


?ycz? organizatorom, ?eby si? za rok zorganizowali. Samych sukcesów i pasji, która nie wygasa nigdy. ?ycz? aby imprezy ogólnopolskie nie by?y pretekstem do tego aby toczy? swoje prywatne, o niskim poziomie, wojny. ?ycz? aby zasady oraz wiele innych logistycznych kwestii pospina? du?o wcze?niej ni? na ostatni? chwil? i aby s?ucha? tych bardziej do?wiadczonych w?ród Was. Mo?e równie? nie korzysta? z pomocy ludzi, którzy mówi? o ASG "wy" i wytykaj? Nam nasze hobby czy w wielu przypadkach pasj?, bo tej pasji nigdy nie zrozumiej?. Organizowa? co? dla ?rodowiska ASG nie b?d?c tak naprawd? w tym ?rodowisku, to tylko tworzenie swoich klimatów. My robimy imprezy dla siebie ale przede wszystkim dla innych. Pami?tajmy o tym. Nie mówi? np. modelarzowi jak ma skleja? swoje modele i ?e to jest hobby dla ma?ych dzieci. ?ycz? aby?cie potrafili si? dogadywa? i nie wykorzystywali jedni drugich do swoich prywatnych spraw.
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | miller44 dnia May 05 2010 21:04:59
Pierdolenie.
Po co takimi bzdurami zwi?ksza? zawi?? mi?dzy ekipami?
Za co? takiego dzi?kuj? obydwu ekipom, za wspó?prac? równie?. Jak doro?niesz to wtedy mo?e tak, na razie nie.
#2 | Mario75 dnia May 05 2010 21:26:41
Miller ciekawe jakby? si? czu? jakby publicznie na du?ej imprezie jecha?a po SPZ / i jeszcze Twoje logo szarga?a z determinacj?/ inna ekipa np. Rats. Zrobi?aby z tego ewent z maxymaln? pomp?? Mo?e tak czasem umie? postawi? si? w kogo? roli? Ja staram si? ca?y czas. Nawet je?li nie lubi? paru osób z KPM to publicznie nie jad? w taki sposób jak to zrobi? teraz KPM, a dok?adnie par? osób z KPM. Powiem Wam szczerze, ?e wiele mog? znie?? i w przypadku Repmeda np. znios?em cho? sam si? dziwi?. Miller jak Ciebie znam po prostu by? jak ninja przemkn?? i wymordowa? ludzi którzy namieszali Z przymru?eniem oka

Nie pami?tasz jak jechali?cie sobie po kapciach z T40/30/20? Nie zapominaj, ?e dowiedzia?em si?, ?e jeste? ode mnie m?odszy Szeroki u?miech Wiec na pami?? nie zwalajZ przymru?eniem oka
#3 | Leon dnia May 05 2010 21:30:21
Tak czytam na WMASG i popieram Marduka - Koledzy - dajcie spokój... Nie by?em, nie widzia?em ale znam histori? Borneo z opowie?ci i mo?e nie powinienem nic pisa? bo mnie nie by?o na miejscu ale... ale - po Ivo I zosta?y wyci?gni?te wnioski i po Ivo II by?em bardzo zadowolony bo "orgowie" pos?uchali "g?osu ludu", "zaczerpneli" wzorce z najlepszych "marek" (np.Panzer...) i wysz?o bardzo fajnie...
Mo?e zamiast "kwasowania" tak zwane "?rodkowopomorskie" pomy?li i zrobi co? co sta?oby si? "mark?" naszego lokalnego ASG...
#4 | Mario75 dnia May 05 2010 21:37:00
Wiecie ja cz?owiek jestem bardzo cierpliwy co po "te?cie" potwierdzi nawet Baron z SPZ. My?l?, ?e na tym artykule nale?y zako?czy? pisa? o KPM. To pie?? przesz?o?ci. Szkoda, ?e oni tacy pami?tliwi s? i co jaki? czas kamie? do buta wrzuc?, a przed nami droga daleka.

Zatem zajmujemy si? dalej rozwojem w ASG, a co robi? modelarze to ich cyrk, ich ma?py. Na pewno nie jest to stricte ASG lecz raczej jaka? nowomoda. Oby im komentarze w przysz?o?ci lekkie by?y. Sokó? nadal uwa?a, ?e Zimowy Odwrót by? perfekcyjnie zrobiony, tak jak teraz KPM, ?e ten heppening by? maistersztykiem. Dla mnie jedno by?o dnem, a drugie ?enuj?ce.
#5 | Leon dnia May 05 2010 21:43:48
Mario - czytaj?c o "Zimowym Odwrocie" odnosz? wra?enie ?e nie podoba?o si? ? "...Zimowy Odwrót by? perfekcyjnie zrobiony, tak jak teraz KPM, ?e ten heppening by? maistersztykiem. Dla mnie jedno by?o dnem, a drugie ?enuj?ce..."
"Zimowy Odwrót" to "dno" czy "?enuj?ce"? Z przymru?eniem oka
#6 | Mario75 dnia May 05 2010 21:55:18
"Zimowy Odwrót" - dno
Happening Krakusa - ?enuj?ce
Sokó? obieca? po Zimowym Odwrocie, cho? jeszcze zgliszcza si? dopala?y, Wiosenny Odwrót. Czekamy! Do dzisiaj si? t?umacz?, ?e nie bra?em organizacyjnie udzia?u w tym fiasku , a moje rady zosta?y w buty w?o?one. Jedynie pozwolono Nam przygotowa? pokraka, za?atwi? piro. Do reszty mieli?my si? nie miesza?. Takiej masakry jak na mo?cie gdzie ros?o ci?nienie, ?e cud, ?e nikomu nic si? nie sta?o z l?dowaniem w wodzie. Broni?cym mog?o si? podoba? w okopach za rzek? i mostem. Z trzech mostów zablokowa? wszystkie oprócz jednego i pchn?? na ten most ok. 150 ludzi? Hmmm... przy konsultacjach z Madogiem musia?em si? nie?le nat?umaczy?.
#7 | miller44 dnia May 05 2010 22:02:50
Pytasz jakbym si? czu?? Na pewno nie zbyt mile. Wiem, ?e przegi?li z tymi koszulkami, mapami na r?kach itp. By?o to zupe?nie nie na poziomie.
Wyci?ganie Waszych problemów, niesnasek i k?ótni na ogólnokrajowe forum jest nie na miejscu. Do tego próbujecie wci?ga? w to Nas. Nie chc? wybiera? pomi?dzy Wami a Nimi - wybieram siebie.
Nie chc? te? aby kiedykolwiek taka sytuacja powtórzy?a si? w stosunku do mnie lub SPZ bo z kim? si? pok?ócimy. Nie uda?o nam si? z RATS ale to nie powód by publicznie po sobie jecha?.
Nie pami?tasz jak jechali?cie sobie po kapciach z T40/30/20?
Nie, nie pami?tam. Nawet zarzuc? Ci k?amstwo.
Team 20 to moi koledzy, z niektórymi si? nawet wychowywa?em i z?ego s?owa o Nich nie powiem.
Teamu 30 nie znam, nie by?o mi z nimi dane walczy?.
Z niektórymi z Teamu 40 mamy rozbie?ne zdania a czasami si? zgadzamy - jedyne moje nabijanie to nazwanie ich "teamem fortecznym" od obrony punktów. Czy to nazywasz jechaniem po sobie tak ja robicie to Wy i KPM?
Za du?y jestem aby zachowywa? si? jak dzieciak z piaskownicy, któremu zabrano ?opatk?. Nawet szczerze mówi?c pierdoli mnie to, ?e jeste? ode mnie starszy. Pami?? mam dobr? ale wybiórcz?. Za to wiem, kiedy przesta? i zapomnie?.
#8 | Mario75 dnia May 05 2010 22:20:51
Jak my?lisz Miller, kto rozpocz?? majówkow? szopk?? Mo?e kto? na Nas parska?, ale nie plu?. Wi?c do zobaczenia wkrótce. Sam powiedzia?e? mi, ?e zanim si? pojawili?my nie wiedzia?e? co to KPM, ?e dla Ciebie nie istnia? i teraz równie? mo?e nie istnie?. Dla mnie KPM nie istnieje przede wszystkim jako Team ASG. Na innych p?aszczyznach mnie zupe?nie nie obchodzi co robi? i jak. Je?li kto? obrazi mnie to moja sprawa, ale je?li kto? obrazi Rangers to ju? nie jest jak w przypadku Repmeda, który na forum publicznym napisa? do mnie: "?.P. Mario i sra? na niego". To za?atwi?em tel. Tym razem nie b?d? dawa? w kó?ko jecha? po Rangers czy Koalicji Pó?noc, bo si? jeszcze za bardzo przyzwyczaj?. Wiem, ?e to mo?e z?a droga, bo te? mog? si? nakr?ci?. Jednak uniwersalnego rozwi?zania co do KPM nie znajduj? na teraz.

Je?li znacie tak?, podpowiedzcie. Jestem ciekawy czy czego? jeszcze nie próbowa?em, aby by?o OK.
#9 | doMinika dnia May 05 2010 23:16:31
nie by?o mnie na majówce, i szczerze ogl?daj?c zdj?cia, nie zwróci?am uwagi na koszulki czy mapy, my?l?, ?e du?o ludzi nie zwróci?oby na to uwagi gdyby nie sztucznie nakr?cony szum... Mario i prosz? Ci? nie porównuj SPZ i RATS w takim kontek?cie. Wybacz mi ale z ca?ym szacunkiem, czytaj?c ten artyku? nasuwa mi si? jedno: " mamo a on za?o?y? moj? koszulk?..." BRAWO! Oby tak dalej, przecie? pasja, wspólna pasja ??czy a nie dzieli.... ja za g?upia chyba na to jestem
#10 | Mario75 dnia May 05 2010 23:38:15
Wiesz Dominiko lubi? Ciebie bardzo. Chcia?bym, ?eby by?o jak dawniej. KPM na swoim tajnym jecha? po Nas, czy przy pifku. To dla Nas nie problem. Na Borneo pytali si? mnie ludzie, czemu Rangers tak? szopk? odstawili. T?umaczy?em, ?e to inna ekipa. Powiem Ci, ?e przy robieniu stylizacji identyfikujesz si? z pewnymi symbolami i warto?ciami. Ch?opaki, którzy to zrobili wiedzieli o tym i zrobili z premedytacj?. Dla Nas Rangers to te? logo i znak Teamu. To tak jakby kto? zrobi? taki pojechany happening na du?ej imprezie ogólnopolskiej parodiuj?c Was i u?ywaj?c waszego logo czy tego z czym si? identyfikujecie. Je?li kto? tego nie rozumie, niech przeczyta artyku?: "Dlaczego to robimy cz.2" zamieszczony równie? na tym Portalu. Wiem, ?e pewne sprawy trudno zrozumie?. Mi równie?.

Sam chcia?bym zna? rozwi?zanie, ?eby mie? spokój z KPM. Nie wchodzimy sobie w drog?. Je?li do tej pory spotykali?my to rozmawiali?my na spokojnie. Nie wk?adali?my nogi mi?dzy futryn?, a drzwi. Jednak jak kto? chce si? przyczepi? to si? przyczepi. Je?li nie znajdzie powodu, to sobie go wymy?li. Prosz? Was o podanie rozwi?zania, a nie mówienie co jest z?e, a co dobre, bo to wiemy. Nie bawi? Nas takie klimaty. Wolimy robi? swoje na treningach, ?wiczeniach, wyjazdach. Nie obchodzi Nas równie? co inne Teamy maj? do siebie, dopóki Nas to osobi?cie nie dotyczy. Staramy si? jednak na spokojnie podchodzi? do tematów. Np. na pierwszej IVO specjalnie po jednej stronie walcz?cych umie?cili?my SPZ z T40/30/20, ?eby nie by?o dodatkowych kwasów, a pog??bi?a si? wspó?praca. Staramy si? ostro?nie stawia? kroki, tak jak podczas nocnych marszów. Jednak czasem r?ce opadaj?, a r?ka nie nad??a wyciera? plwocin z twarzy.

Ka?dy kto zajmuje si? stylizacj? albo rekonstrukcj? Rangers wie, ?e nie u?ywali multicama. Wi?c nie mówmy, ?e nadal zajmuj? si? kwesti? Rangers. Poza tym nikt z Nas w Rangers ze wzgl?du na identyfikacj? z t? jednostk? nie splami?by jej takim cyrkiem. Nie pisali?my na ogólnopolskim forum Rangers, ?eby nie robi? i innym przykro?ci, ?e tak kto? szarga Nasze symbole, w które wk?adamy wiele potu na treningach. Jeste?my z nich dumni co jeszcze mniej t?umaczy ludzi, którzy to zrobili, a s? to byli cz?onkowie Naszego Teamu C/3BT 75th Rangers RGT. Ch?opaki z KPM te koszulki specjalnie za?o?yli na show z Krakowiakami i przemaszerowali prosto pod naszym okopem. To tak jakby?my my zszargali ich 82DPD. Rozumiej? na pewno o co chodzi, bo te? jako reko si? z nimi identyfikuj?. Szcz?ki Nam opad?y. Mieli?my nadziej?, ?e to jaki? element scenariusza. Potem powiedzieli z KPM, ?e specjalnie chcieli z Nas ?acha zedrze?. Czy to fair?

Kto tutaj pierwszy podniós? kamie?. My nie jeste?my bez winy, ale tak to po bandzie nie jedziemy i nie jechali?my.

Ludzie w KPM s? doro?li. Umiej? chyba przewidzie? jaka b?dzie reakcja i licz? si? z tym, ?e to co robimy ma w ?yciu konsekwencje. Opluwanie kogo? dla samego opluwania jest jeszcze gorsze ni? zamierzone d?ugofalowe cele.

Powiem wi?cej, kiedy zwijali?my obóz i nikogo ju? nie by?o, przyniesiono mi mokr? i ub?ocon? flag? KPM. Koledzy z KPM zapomnieli zabra? swojej flagi, któr? kiedy? sami za?atwiali?my. Wypran? oddamy KPM. Nie spalimy jej w ognisku i nie nakr?cimy z tego "pojechanego" filmu. Mo?na by powiedzie? przecie? to tylko wymy?lona flaga. Co to ma za znaczenie. Widocznie ma!
#11 | Marduk dnia May 06 2010 00:57:00
Veni, vidi

nie chc? tutaj jako? opowiada? niestworzonych bajek ale po cz??ci pomagam przy tym projekcie (oczywi?cie mowa o KP), cze?? z nas chcia?a i nadal chce by ten projekt urós? do znacznie wi?kszej rangi ale przy takich artyku?ach i zabawach wydaje mi si? to raczej niemo?liwe. Panie i Panowie rozumiem wasze zgorszenie faktem ze Panowie z KPM wyst?pili w koszulkach Rangers ale powiedzcie sami czy Rangersem nie jest si? do ko?ca swoich dni ? Ja na waszym miejscu te? by?bym ura?ony ale trzeba czasami by? ponad podzia?ami, zawsze uwa?a?em ?e prawdziwy facet ze swoim wrogiem potrafi sobie da? po pysku i pó?niej i?? z nim na piwo. Dlatego mówi? kolejny raz WMASG i KP TO NIE MIEJSCA NA PRANIE PRYWATNYCH BRUDÓW DLATEGO APELUJ? DO OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA TEN ARTYKU? O USUNI?CIE GO A SAM PRZY??CZAM SI? DO S?ÓW MILLERA44 (którego bardzo szanuj? za sposób podej?cia do tego co robi i nie uwa?am jak niektórzy cz?onkowie z Sarii b?d? Wroc?awskich przedstawicieli BM ?e przesadza? po prostu robi? to co mia? i robi? to takj jak umia? najlepiej i to mnie si? podoba?o ) DO MOMENTU A? NIE ZNIKN? WSZYSTKIE ARTYKU?Y NA TEMAT KRAKOWIAKÓW WIELB??DÓW I PROBLEMÓW INNYCH TEAMÓW ZAWIESZAM DZIA?ALNO?C NA RZECZ KOALICJI PÓ?NOC
#12 | Gruby dnia May 06 2010 01:05:46
Uszanujemy Twoj? decyzj?, Twoja wola, ale wybacz -nie Ty b?dziesz decydowa? co ma by? na stronie KP (tym bardziej ,?e sprawa nie dotyczy Ciebie bezpo?rednio)
#13 | Mario75 dnia May 06 2010 01:06:02
Na nieszcz??cie drogi Marduku je?li usuniemy artyku? teraz to nic nie zmieni.
#14 | Jacek1246 dnia May 06 2010 16:14:35
Mo?e i nie powinienem si? wypowiada?, bo jestem m?ody itp., ale chcia?bym mimo to wyrazi? swoje zdanie na ten temat.

Niektórzy z Was mówi?, ?e wina le?y tak samo po obu stronach. Przez wojn? KP vs. KPM tracimy dobre stosunki z innymi szanuj?cymi si? ekipami. Mog?o si? wydawa?, ?e sprawa z KPM jest zako?czona. My robimy swój projekt, a oni zajmuj? si? swoimi sprawami. Z tego co wiem, wi?kszo?? z Koalicjantów my?la?a, ?e temat nie b?dzie ci?gni?ty, a wszystko jest ju? wyja?nione. Niestety, do Majówki 2010. Co mia?o na celu robienie sobie cyrku besztaj?c dobre imi? Rangers? Móg?bym si? za?o?y?, ?e KP jad?c na majówk? na 100% nie mia?a w zamiarze sprzecza? si? z KPM, ani robi? z nich po?miewiska. Z kolei je?li chodzi o KPM mieli oni ju? to du?o wcze?niej zaplanowane - koszulki, stroje, cyrki itp. Dziwi? si? czemu oni s? tacy pami?tliwi, a przy tym robi? wszystko, aby zepsu? dobre imi? Rangers, utrudni? nam prac? nad rozwojem Koalicji Pó?noc oraz robi? po?miewisko z Nas na ogólnopolskiej imprezie. Po co takie zachowania? Nie mówi? tutaj o wszystkich cz?onkach KPM, lecz o osobach o których ostatnio jest g?o?no. Jestem m?ody i mo?e wielu spraw jeszcze nie rozumiem, ale swój pogl?d mam i widz?, ?e z ta ca?a sytuacja przybiera w coraz bardziej zawistne stosunki pomi?dzy ekipami.

Stoj? murem za Koalicj? Pó?noc i moim zdaniem powinni?my zako?czy? te k?ótnie, bo to raczej sensu nie ma. Wszyscy wiemy kto tak naprawd? jest winny temu ca?emu po?miewisku z Rangers. Dziwi? si? czemu "stare ch?opy" robi? wszystko, aby uprzykrzy? ?ycie i rozwój ekipy, swoim do niedawna dobrym kolegom? Jaki w tym cel ma KPM? To chyba tyle. Krzywi si?
#15 | Marduk dnia May 06 2010 18:47:31
Jacek mylisz poj?cia to nie by? spór KP vs. KPM tylko Rangers vs. KPM

co do koszulek to powiem ?e rozmawia?em z kilkoma osobami które by?y na majówce i nie zwróci?y na to uwagi ale wiem dlaczego Rangers zwrócili bo po prostu identyfikuj? si? z tym symbolem mnie te? szlag trafia jak widz? gówniarzy z technikum morskiego w dar?owie zak?adaj?cych trampki do munduru marynarskiego ale tego si? nie zmieni nikt nie ma wy??czno?ci na symbole i tyle no z reszt? sami Rangers powiedzcie ile osób na majówce stylizowa?o sie na te jednostki ? to nie by? tylko koszalin to by?y te? inne ekipy

tak?e moja pro?ba jest taka zablokowa? temat i dalsz? dyskusj? je?li macie ochot? prowadzi? na tajnym forum


do Grubego
po cz??ci to te? jest moja sprawa bo akurat ja identyfikuj? si? z projektem KP a KP jest identyfikowane z Rangers wi?c prosz? ciebie nie mów mi ?e co? mnie nie dotyczy a je?li masz ochot? ze mn? na ten temat porozmawiac to jest moje gg 1524848 to jest moj nr tel 669392549 a to jest moj email
#16 | Mario75 dnia May 06 2010 19:04:21
Szanowny Marduku je?li chcesz aby zako?czy? dyskusje w temacie to jej nie podejmuj. Je?li chcesz pogada? z Grubym to na odwrocie mapy któr? dosta?e? z mapnikiem na Borneo s? telefony do ca?ego Squadu w tym Grubego. Osobi?cie na temat tego co by?o nie chce mi si? gada?. Z Rangers by?a jeszcze jedna grupa, która robi rekonstrukcj? 2007r. Wiesz zapewne bo by?a dyskusja z Kolegami przy Naszym ognisku. Na pewno nosili mundur godnie. My?l?, ?e gdyby?my odstawili taki nr z symbolami 10th Mountain, która by?a te? byliby oburzeni. Nie widzia?em 82DPD ale mamy jeden taki mundur w?ród Rangers i te? nie jechali?my po nim. Równie? flag? KPM umiemy uszanowa? i odda? j? do r?k Modelarzy w stanie nie naruszonym, a jeszcze wypran?. Do mi?ego spokoju.
#17 | Jacek1246 dnia May 06 2010 21:14:37
Marduk tutaj nie chodzi tylko o Rangers. Mario wraz z ekip? przyst?pili do tworzenia projektu. Chcieli rozpocz?? po cichu. Do projektu nie byli zaanga?owani tylko Rangers, a spór rozpocz?? si? o niby robienie czego? za plecami KPM i w podobny sposób.

Widzisz, tak jak mówi Mario. Gdyby koledzy z KPM nosili koszulki godnie, w mundurach i nie robili z nich ogólnopolskiego po?miewiska, ma?puj?c przy tym sposoby na trzymanie mapy od Was (pseudomapniki) oraz nie pisali by na ogólnopolskich forach, ?e robili to tylko po to, aby zrobi? po?miewisko z Rangers i KP? W jakim celu? Bo nam zazdroszcz?? Niech zrobi? co? takiego sami, to zobaczymy kto jest lepszy (je?li chodzi o ca?e to przedsi?wzi?cie). Potrafi? tylko kogo? zbeszta? na ogólnopolskim zlocie, a nie potrafi? kulturalnie i na poziomie porozmawia? i po kole?e?sku za?atwi? sprawy? Po co te ca?e szopki? Podkre?lam, ?e nie mówi? tu o wszystkich osobach z KPM.

Takie moje zdanie.

Pozdrawiam.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
LIGA ASG Skarby... Nowe pistolety WP Szkolenie Certyfikowane Elektryczny Blow Back Combat Zbrojownia Survival Act od Valor Zmiana
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:6,630
Wczoraj:34,292
W tym tygodniu:6,630
W tym miesiącu:590,208
W tym roku:590,208
Wszystkich:57,307,708
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: