Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:10
Zachód słońca: 16:03
Dzień trwa:
9 Godzin 53 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:41
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Organizacja imprez airsoftowych

Organizacja imprez airsoftowych

Grey Darmowy Podr?cznik Taktyki ASG. Specjalizacja: Tematyka zwi?zana z taktyk? ASG oraz tematy MILSIM.

Ten post jest kierowany szczególnie do pocz?tkuj?cych organizatorów imprez lub tych osób, które si? do tego przymierzaj?. Do?wiadczeni orgowie raczej wiedz? takie rzeczy, cho? ich uwagi b?d? szczególnie celne w komentarzach.Ka?dy organizator imprezy chce, aby jego impreza by?a ?wietna, aby jej uczestnicy na d?ug? j? zapami?tali i wspominali. Wi?kszo?? przed imprez? mocno wierzy, ?e ich pomys? jest ?wietny i efekt zostanie osi?gni?ty. Po imprezie okazuje si?, ?e wielu organizatorów si? myli?o, ale s? tacy, którym uda?o si? osi?gn?? cel. W tym po?cie postaram si? przedstawi? wzgl?dnie krótko swój pogl?d na organizacj? imprez airsoftowych, zarówno jako organizator (z niezbyt wielkim do?wiadczeniem) jak i uczestnik.

?wiczenie
Na pocz?tek ma?e ?wiczenie dla Ciebie, czytelniku. Przypomnij sobie 3 imprezy, w których bra?e? udzia? jako uczestnik, które uwa?asz za niezwykle udane lub które sam zorganizowa?e?, a po których spotka?e? si? z ogromnym aplauzem graczy. Niech to b?d? takie trzy, które pierwsze przyjd? ci na my?l.

Zastanów si? te? Drogi Czytelniku, co najbardziej zapami?ta?e? z tych imprez, co wspominasz szczególnie. Mo?e to by? jedna rzecz lub kilka. Licz? si? twoje pierwsze wspomnienia.

Moje wspomnienia
Dla mnie szczególny by? mój pierwszy milsim (którego by?em orgiem i uczestnikiem zarazem), strzelanka Ardeny kilka lat temu oraz strzelanka Iwo Jima.

W przypadku pierwszego milsima pami?tam przepraw? pó?n? noc? przez pole wysokiej trawy, w g?stej mgle, ciemne sylwetki kolegów z Plutonu i wielkie czarne drzewo pod którym zorganizowali?my postój. Niepokój, ?e przeciwnik mo?e czai? si? tu? tu?. A pó?niej pami?tam ewakuacj? ?mig?owcami (wirtualnymi), w dymie ?wiec i granatów, w ha?asie kilkunastu replik wal?cych w las ogniem zaporowym.

Druga ulubiona impreza, Ardeny, to ci?gle nowe zadania, ci?g?a akcja, raz obrona w lesie, raz na piaszczystym wzgórzu, szturm na umocnienia i marsz okr??aj?cy ‘przez Bia?ystok’, w tle za? nieustaj?ce terkotanie replik w oddali i skrzeczenia radio.

My?l?c o Iwo Jima przed oczami mam dziesi?cioosobowe grupki ludzi udaj?cych, ?e p?yn? barkami. Gdy docierali?my do wyznaczonej linii brzegowej sypa?y si? na nas dos?ownie kilogramy kompozytu z pozycji obronnych na udawanej pla?y. Schodzili?my na respa kilka razy, lecz gdy po pó? godziny uda?o si? zdoby? przyczó?ek, trudno by?oby opisa? nasz? rado?? i niedowierzanie, ?e si? uda?o.

Wspomnienia
To co sprawi?o, ?e te momenty zapad?y mi w pami?? to opowie?ci o nich. Powtarza?em te opowie?ci z zapa?em, bo wywar?y na mnie wra?enie. Dzi?ki temu dobrze wry?y si? w moj? pami??. Aby uczestnik imprezy pami?ta? Twoj? imprez?, musisz sprawi?, aby mia? co opowiada?, o czym wspomina?. Powiniene? mu da? co?, co na d?ugo zapadnie mu w pami??. Oczywi?cie co innego zapami?ta ?wie?y gracz, którego wystarczy wys?a? noc? w las, aby jego strach sam zacz?? rysowa? niesamowite prze?ycia, a co innego do?wiadczony weteran, który ‘ z niejednego pieca chleb jad?’ i którego nie ?atwo zaskoczy? czym? pozytywnie.

Z?e wspomnienia
Dobrze wiecie, ?e ?atwiej si? pami?ta to z?e, ni? to dobre. Z?e prze?ycia potrafi? przy?mi? sukcesy. Dlatego drugim podstawowym zadaniem organizatora powinno by? zminimalizowanie szansy, ?e jakie? niedopatrzenie lub tak zwane kwasy zniszcz? uczestnikom odbiór imprezy. W airsofcie numerem jeden jest… oczywi?cie terminatorka, czyli nieprzyznawanie si? do trafie?. Znane mi rozwi?zania s? trzy:

1. Gra w ?cis?ym towarzystwie
2. Impreza za zaproszeniami
3. Arbitrzy

Ad.1 To najpewniejsza metoda, ale z definicji dotyczy ma?ych, kameralnych imprez. Ludzie, którzy si? znaj?, lubi? i szanuj? nie robi? sobie ?wi?stw. Nawet je?li delikwent nie termosi, ale ma wra?enie, ?e przeciwnik mo?e tak pomy?le?, dla czystej atmosfery przyzna si? do trafienia, ?eby kumple przypadkiem nie pomy?leli, ?e robi ich ‘w wa?a’. Je?li dojdzie do sytuacji spornej, obie strony s? pe?ne dobrej woli i szybko si? dogaduj? co do rozwi?zania. I nie pozostaj? ?adne z?e odczucia.

Ad.2 Organizator musi zna? troch? ekip, mie? poj?cie kto jak gra i jak podchodzi do innych graczy. Zaproszenie teamu na imprez?, która nie jest publicznie otwarta dzia?a w tym przypadku jak votum zaufania do teamu. Je?li team czuje, ?e nie zosta? zaproszony przypadkiem, ale za zaproszeniem stoi przekonanie orga, ?e team reprezentuje poziom, to automatycznie cz?onkowie teamu czuj? si? zobowi?zani do w?a?ciwego zachowania.

Ad.3 Na otwartych grach, a ju? zawsze na du?ych grach, to rozwi?zanie, której daje najwi?kszy spokój ducha organizatorowi. Przy du?ej imprezie znany w ?rodowisku org bez trudu powinien znale?? ch?tnych do pomocy. Arbitrzy to zwykle spo?ecznicy, którzy albo ju? s? rozpoznawani w ?rodowisku, albo chcieliby by?. Co jednak wa?niejsze, je?li jest ich dostatecznie du?o, to dzia?aj? w sposób pasywny, to znaczy sam? swoja obecno?ci? w okolicy. I to na dwa sposoby:

A. Uczestnicy nie wiedz?, czy w danym momencie walki arbiter nie jest gdzie? blisko i nie patrzy w?a?nie na nich.
B. Je?li jest jakikolwiek kwas lub podejrzenie, arbiter mo?e go potencjalnie rozwi?za?. W ten sposób kwasy nie nak?adaj? si? i atmosfera wokó? nieporozumie? nie zag?szcza si?. Sama ?wiadomo??, ?e w okolicy jest arbiter sprawia, ?e gracze mniej zastanawiaj? si?, czy w?a?nie ich przeciwnik nie oszukuje. Bez arbitra graczom zdarza si? my?le?, ?e stali si? ‘ofiar?’ oszustwa i sami zaczynaj? nagina? zasady na swoj? korzy??.

Teren
Kto d?u?ej bawi si? w airsoft zdaje sobie spraw?, ?e teren okazuje si? kluczowy dla imprez. Je?li dana grupa strzela si? niemal zawsze w tym samym terenie, je?li robisz imprez?, postaraj si? znale?? im inny teren, najlepiej o zupe?nie innym charakterze. Czym bardziej ró?norodny teren, tym lepiej. Oczywi?cie nale?y koniecznie dostosowa? scenariusz do warunków terenowych. Wykorzysta? je w sposób maksymalny. Je?li w terenie s? okopy lub co? w tym stylu, warto ich u?y? w scenariuszu. Podobnie z budynkami, bagnami, wyj?tkowo g?stym terenem, drog?, rzek?, lini? wysokiego napi?cia. Niech graczom teren pomaga w realizacji zada? (obrony i ataku) i niech im zapadnie w pami??. Np. niech gracze zapami?taj? walk? o wysoki nasyp i snajpera, który broni? jedynej ?cie?ki na niego, albo chodzenie po mokrad?ach w poszukiwaniu artefaktu.

Powtarzalno??
Osobi?cie uwa?am za najwi?kszy b??d powtarzanie scenariuszy. Ogrywanie tego samego, co by?o kiedy?, albo gdy scenariusz sko?czy? si? zbyt szybko, powtarzanie go jeszcze raz. Je?li trzeba powtórzy? gr?, bo za szybko si? sko?czy?a, zamie? strony. Dzi?ki temu dla gracza to ju? nie b?dzie powtórzenie, lecz zupe?nie nowe do?wiadczenie.

Ró?norodno?? zada?
Wiele imprez pokazuje, ?e wa?ne, aby gracze nie wykonywali tylko jednego zadania. Nawet je?li przez 80% maj? si? broni? na ?wietnie zaplanowanej linii okopów, niech pod koniec kontratakuj?. Serwuj im ró?ne doznania, nie zanud? ich. Dzi?ki temu jest potencjalnie wi?cej sytuacji, które mog? zapami?ta?. Ale nie wolno przesadzi?. Rotowanie zada? jak w kalejdoskopie sprawi, ?e gracze b?d? mie? poczucie, ?e wszystko co robi? nie ma sensu, bo co zaczn? robi? jedno, to ju? przychodz? inne wytyczne. Niech zaczn?, wdro?? si?, troch? pokombinuj? i dopiero, gdy zadanie mo?e zacz?? ich nu?y?, warto je zmieni? na co? diametralnie odmiennego. Warto przy tym pami?ta?, ?e gracze lubi? odczuwa?, ?e ich czyny sprawi?y ró?nic?, wi?c niech dobrze wykonane zadanie ma swój efekt przy kolejnym. Walka na zmian? o ten sam domek raczej graczy sfrustruje, ni? ucieszy, je?li nie wynika ona z samego wyniku potyczki.

Co? wi?cej ni? tylko zapami?tanie
Nie jest tak, ?e organizuj?c imprez? my?l? tylko o tym, aby zaznaczy? si? w ludzkiej pami?ci. Tak móg?by kto? odczyta? powy?sze przemy?lenia. Zwykle tym czym? co chc?, aby ludzie do?wiadczyli jest te? jaki? element taktyczny lub logistyczny. Albo skala dzia?a?. Albo dyscyplina. Czasami takie rzeczy przy?wiecaj? mi nie tylko wtedy, kiedy organizuj? imprez?, ale tak?e gdy dowodz?. Na przyk?ad dowodz?c na M?ocie Thora chcia?em, aby atakuj?cy do?wiadczyli dzia?ania w regularnej armii na poziomie kompanii. Ten sam efekt chcia?em osi?gn?? dowodz?c na Red River.

W obu przypadkach ponios?em kl?sk?, ale nie to jest tu istotne. Na swoim pierwszym milsimie chcia?em aby ludzie do?wiadczyli dob? patrolu w sile plutonu. Na wspó?organizowanych III urodzinach mojego teamu postanowi?em postawi? na intensywn? wymian? ognia i natarcie w du?ej g?sto?ci na ograniczonym odcinku. Podczas mojego drugiego milsima chcia?em, aby cz??? uczestników zmierzy?a si? z realnymi technikami przes?ucha? (bez u?ycia si?y czy bólu, uczestnicy odrzucili pomys?). W milsimie, który organizuj? teraz istotna rol? odegraj? fale radiowe i umiej?tno?? pos?ugiwania si? radiem w niestandardowy sposób.

Podsumowanie
Powy?sza wypowied? to lu?ne i osobiste przemy?lenia, którymi si? kieruj? tworz?c koncepcj? imprezy. Sam scenariusz jest narz?dziem, nie sensem samym w sobie. Istotne jest zadowolenie graczy (a tym samym moje po imprezie) oraz nieszablonowo??, wprowadzanie nowych elementów lub twórcze eksperymentowanie ze starymi schematami.

P.S. Przenosz?c problem na j?zyk epregowca, którym niegdy? by?em. Co powinien zrobi? Mistrz Gry, aby gracze dobrze si? bawili, a przygoda by?a przez nich d?ugo wspominana?

 

?ród?o: http://podrecznik...ogspot.com

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | dudek scd dnia April 17 2012 11:37:10
DObry tekst! W ostatni? niedziel? organizowali?my III urodziny SCD. CHyba si? uda?o Szeroki u?miech

Tutaj kilka zdj??: http://www.facebo...amp;type=1
#2 | Mario75 dnia April 17 2012 11:55:45
Czekamy Dudek na pe?n? relacj? OK OK Wszystkiego najlepszego przy okazji Oklaski
#3 | Technofilia dnia April 17 2012 15:52:59
Ciekawy artyku?.
Niestety Grey zapomnia?e? o bardzo wa?nej rzeczy. Mianowicie o tym ?e to w wi?kszo?ci przypadków (ba w ogromnej wi?kszo?ci) win? za to ?e wszystko siad?o ponosz? sami uczestnicy. Je?eli robi si? strzelank? typu "my tu a wy tam" lub te? "Wy tam, a my tu" to w zasadzie nie ma si? czym martwi?. Ale je?eli robimy co? nad czym trzeba pomy?le? i pokombinowa? to mamy wr?cz gwarancj? ?e to zdechnie.
?ycie.
#4 | dudek scd dnia April 17 2012 23:27:54
Mario, materia? wideo zgrany, teraz tylko czekamy na wolny czas aby zmontowa? ca?o?? Szeroki u?miech
#5 | Grey dnia April 19 2012 16:20:49
Technofilia - wg mnie w?a?nie wtedy najwa?niejszy jest org i przygotowanie.
Moja ostatnia impreza nie wysz?a tak dobrze jak planowa?em z mojego powodu, nie uczestników. Uczestnicy w ogromnej wi?kszo?ci stan?li na wysoko?ci zadania.
#6 | Technofilia dnia April 19 2012 17:55:34
Widocznie mia?e? szcz??cie Szeroki u?miech
Wiem jedno, na jednej z moich imprez to nic nie da?o si? zrobi?. Dowódcy si? pogubili, ludziom si? strzela? nie chcia?o itd. Ech szkoda gada?.
Odnosz? czasem wra?enie ?e wi?kszo?? s?dzi ?e skoro zap?aci?a wpisowe to zwalnia ich z my?lenie itd. Niestety szkodzi to tym którzy przyjechali naprawd? dobrze si? pobawi? ale przez innych nie mieli okazji.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [2 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Radio ASG LIGA ASG Alice Custom Survival Zbrojownia Arctic Combat Tajna bro? Zmiana Mndur Gorka E SPOS Skarby...
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:1,105
Wczoraj:39,221
W tym tygodniu:80,644
W tym miesiącu:990,929
W tym roku:5,860,426
Wszystkich:54,348,830
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: