Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:00
Zachód słońca: 15:22
Dzień trwa:
8 Godzin 21 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:13
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

S.T.A.L.K.E.R. EMISJA - relacja FATAH

S.T.A.L.K.E.R. EMISJA - relacja FATAH

Diesel (Heavenly) – hetman polowy - Team FATAH

W pi?tek, 13-go kwietnia, Zona Ocies?ki znów mia?a zape?ni? si? stalkerami, mutantami, bandytami i wojskiem.  Druga i zarazem ostania ods?ona larpowej gry pt. ”S.T.A.L.K.E.R. EMISJA” startowa?a ju? nast?pnego dnia rano. Z tego powodu od pi?tkowego poranka r?czo przyst?pili?my do przygotowa? bazy, posterunku wysuni?tego i posterunku granicznego, na którym – zgodnie z tradycj? – witali?my przybywaj?cych stalkerów niezbyt przyja?nie. Podobnie jak w ubieg?ym roku obowi?zkowe by?y komendy i rozmowy w jezyku rosyjskim lub podobnie brzmi?cym ;) . Kilku zawodników ju? na bramie stara?o si? dogadywa? z wojskiem przy pomocy suwenirów, co natychmiast otwiera?o im drog? do Zony, a kilku bardziej twardych za?apa?o si? na od?wi?tne trzepanko po??czone z glebowaniem i przeszukaniem pojazdu, przy wdzi?cznym wtórowaniu zabawek pirotechnicznych.

Ze wspomnie? oficera GRU:

“Pochwali?em, ale za wcze?nie – to, co si? na bramie dzieje w ?adnym raporcie nie opisz?, bo szkoda dzieciaków. A jest ?le do Zony stalkerzy i inna swo?ocz jak na Krym ca?ymi wycieczkami wal?. Ka?dy samochód, wózek czy co tam jeszcze s? w stanie zorganizowa? – wypchany tak, ?e ledwo si? ko?a obracaj?. Czego oni w tych swoich pojazdach nie maj??…. No w?a?nie – ?adnych dokumentów, przepustek, za to broni i amunicji ca?e skrzynie. Dla porz?dku kilka samochodów trzep? z wojskiem do ?rubki, jak na przej?ciu granicznym. Skarby takie wyci?gamy, ?e skrzynia na depozyty do wyja?nienia zape?nia si? nawet za szybko. Co? mi si? jednak nie podoba. Nawet jak przepustki na samochód nie ma na pocz?tku, to ju? po chwili dziwnym trafem si? pojawia i to ?wie?utka, niemal?e tusz jeszcze ciep?y. Nie pytam, tu warta ma ostr? amunicj?, a o przypadkowy strza? nietrudno. Poprzygl?dam si?, wnioski i konsekwencj? wyci?gn?. Póki, co ka?? s?u?bowemu do gabinetu co ciekawsze dowody zanie?? – pó?niej zbadam co to jest i dlaczego takie mocne.”


Od ubieg?ego roku wiele si? zmieni?o. Bandyci jacy? nadpobudliwi i raczej nieprzyja?nie nastawieni, trzeba by?o do nich najpierw strzela? a potem z nimi rozmawia?. Wykonanie tych czynno?ci w innej kolejno?ci graniczy?o z cudem. Mutantów pe?no, grasowa?y stadami, a ich  przebieg?o?? i ró?norodno?? wyklucza?y raczej oswojenie, szczególnie ?e rozkazy jak przy bandytach by?y  – strzela? najpierw… Nigdy nie wiesz co takiemu odbije. Stalkerzy jak to stalkerzy – psy wiesza? na nich mo?na d?ugo, ale w ko?cu to dobrzy ludzie i sz?o sie z nimi dogada?. Czasem sprzedawali si? bandytom za gar?? amunicji po to, by kilku naszych odstrzeli?… Po naszej stronie za? by?o z?o wcielone, personifikacja najczarniejszych snów wi??nia w Zwi?zku Radzieckim, agent GRU, p?k. Kotowskij, którego wspomnienia ze s?u?by w Zonie przytaczamy we fragmentach…

W tym roku baz? wojska urz?dzili?my nieco inaczej ni? rok temu. Wykorzystali?my niemal ca?y budynek, wprowadzaj?c pomieszczenie ??czno?ci oraz izb? chorych, gdzie wykonywano badania okresowe stalkerów, dokonywa?o si? tam leczenie chorych oraz dobijanie beznadziejnych przypadków. Nie by?o za to sklepu, który naszym zdaniem generowa? niepotrzebny zam?t w bazie. Nowo?ci? by? wysuni?ty posterunek w miasteczku, z którego wychodzi?y patrole na miasto, oraz w g??b Zony. Posterunek s?u?y? rozbrajaniu wszystkiego co si? rusza a chce i?? do bazy wojska. Ponadto nagminnie by? atakowany przez mutantów i bandytów.

Po EMISJI nie oby?o si? bez d?ugich wymarszów do wn?trza Zony w poszukiwaniu czego? lub kogo?, nie zabrak?o strzelania do cieni i przes?ucha? przez p?k. Kotowskiego, które to przes?uchania sta?y si? legend? i opowiada? o nich b?d? dzieciom…

Ze wspomnie? oficera GRU:

“Stalkerzy, szczególnie ci nowi zhardzieli straszliwie. To ju? nie Ci, co dawniej. Tamci to rzeczywi?cie byli dziwni, ale serdeczni ludzie, mieli swoje pokr?cone ?ycie za sob? i tu uciekali w t? g?usz? ?eby do?y? tutaj swych dni. Zona by?a dla nich ?askawa, a i my te?. Przynosili, co znale?li, mówili co widzieli, pomagali sami z siebie, ot tak z potrzeby serca chyba, albo ?eby mie? do kogo g?be otworzy?. Teraz co innego, twardzi s? ci nowi, szacunku nie maj?, k?ami?, kr?c?, duby smalone prawi?. M?odziutkie to – wida?, ?e przygód szukaj?.

Przyprowadzili mi takiego jednego – imperialistycznych westernów si? na ogl?da? w dzieci?stwie musia?. Odzia? si? jak jaki? pastuch z ameryka?skich stepów – kapelusz z szerokim rondem, p?aszcz skórzany do ziemi, dobrze ze ostróg nie mia? i konia za sob? nie ci?ga? po Zonie. Dokumenty u niego by?y te? mocno podejrzane. No to wzi?li?my go w obroty. Tak si? ten "bohater dzikiego zachodu" wystraszy?, ?e zapomnia? jakim mamy rok i kiedy si? rodzi?. W ko?cu po kilku ?wiczeniach fizycznych na od?wie?enie pami?ci powiedzia? co wiedzia?, a wiedzia? malutko, oj malutko.


Byli i tacy co mnie zdziwili, ot taki Woda. Wida?, ?e on w Zonie dozna? duchowych nie szuka. Przyszed? sam, z w?asnej woli. Bro? grzecznie sam w k?cie postawi?. Dokumenty u niego w najlepszym porz?dku. Fakt, troch? mokre by?y, ale có? woda wszystko zmoczy. Po formalno?ciach od razu do rzeczy przeszed?. Mówi tak – on tu ma swoje interesy my swoje, w drog? mam wchodzi? nie chce, maj?tku Matiuszki Rasiji nie potrzebuje, swoje na stalkerach i tym, co Zona daje wyrabia z nadmiarem. Prosi? ?eby mu konkretna robot? za konkretna nagrod? da? to za?atwi, jak b?dzie móg? to nam pomo?e, jak b?dzie w naprawd? ci??kich opa?ach to mo?e o pomoc poprosi, ale tylko wtedy jak sobie sam rady nie b?dzie dawa?. Tak postawa to mi si? podoba. Porozmawiali?my jeszcze chwilk?, dosta? mocne papiery, do Dowódcy poszli?my. Dogadali si? natychmiast – wida? ze co? ju? musieli razem czarowa?. Troch? mu nie dowierza?em, ale my?l? sobie – co trac?, mam na niego papiery – wy?piewa? par? rzeczy których raczej nie powinien mi mówi?.

Okaza? si? honorowym cz?owiekiem. Po jakim? czasie wyszed? z lasu prosto na bram?, zameldowa? s?u?bowemu ?e do mnie, prosi o pos?uchanie. Ciekawa sztuka – na mapie zna? si? jak ch?opaki z Razwiedki. Dok?adnie mi i Dowódcy pokaza? co znalaz? i co si? dowiedzia?. Co mia? przynie?? – przyniós?. Od tego czasu ju? tylko z Dowódc? si? kontaktowa? i z nim zadania rozlicza?. Zobacz? jak dalej b?dzie mo?e mi kto? jego teczk? gdzie? zawieruszy, albo prze przypadek z niepotrzebnymi aktami spali – nie b?d? szuka?. A i jego wódka te? mi smakowa?a, cho? z pocz?tku jej pi? nie chcia?em – bo i on te? jej sam próbowa? nie chcia?. Ale j? jaki? so?dat na sobie testowa?, nie skr?ci?o go, wi?c i my skorzystali?my. Mo?e ten Woda tylko wod? pi??”

Stalkerzy eksplorowali Zon?, bandyci polowali na stalkerów, wojsko na bandytów, mutanci za? bez wielkiego wybrzydzania próbowali zje?? ka?dego. I tak mija?y kolejne godziny gry, przygotowanej przez znakomitego organizatora jakim jest Gyver. Zdecydowanie poziomem przygotowa? przebi? poprzedni? edycj?. Sposób dopracowania bazy naukowców i baru – powala? na kolana.

Na zako?czenie imprezy postanowili?my hucznie po?egna? miejscówk? w Ocies?kach, wysadzaj?c w powietrze: hydroforni? zbudowan? na potrzeby gry, grilla, krupnik, namiot z pilotem w ?rodku, mieszank? warzywn?, misia pand?, but marki “Magnum”, i kilka innych artefaktów z zony. Okoliczni mieszka?cy na pewno nas nie lubi? ;)

ASG Fatah dzi?kuje wszystkim uczestnikom gry za udzia? w grze. Mamy nadziej?, ?e spotkamy si? na kolejnej edycji (je??i kiedykolwiek b?dzie)… mo?e ju? nie w Zonie Ocies?ki, jednak nadzieja czyni cuda. Dzi?kujemy wszystkim naszym przyjacio?om za wsparcie przy urz?dzaniu bazy i posterunków oraz za wspóln? gr? po jednej stronie barykady. Wasz wk?ad by? niezb?dny dla uzyskania pe?ni szcz??cia, jakim jest klimat tej imprezy.

Najwi?ksze podzi?kowania nale?? si? wspomnianemu wy?ej Gyverowi, bez którego imreza ta nigdy nie mia?aby miejsca. Jeste? wielki!

?ród?o: www.fatah.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Technofilia dnia April 20 2012 13:52:20
Cie choroba Szeroki u?miech Musia?o by? zacnie Szeroki u?miech Pogratulowa?!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Wrzesień 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
MG 42 by MG Schutze Arctic Combat Tajna bro? KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Podcast ASG Taktyka zielona Alice Custom Zwyci?zcy wrzesie? Mndur Gorka E SPOS LIGA ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:20,012
Wczoraj:33,315
W tym tygodniu:164,612
W tym miesiącu:1,001,601
W tym roku:7,026,402
Wszystkich:55,514,806
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: