Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:10
Zachód słońca: 16:03
Dzień trwa:
9 Godzin 53 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:41
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Plecak

Krzysztof - pasjonat survivalu i w?drówek z plecakiem. Dawniej zwi?zany z organizacj? Strzeleck?. Autor: www.abc-survival.pl

Na rynku, mamy do wyboru setki, je?li nie tysi?ce plecaków. Jak w?ród nich znale?? ten najlepszy? W tym artykule dowiesz, si? czym si? sugerowa?, przy zakupie plecaka, na co zwraca? uwag?, a co lepiej od razu sobie odpu?ci?.

Jaki plecak wybra? w góry, na w?drówki, do lasu?

Na pocz?tku musisz odpowiedzie? sobie na pytanie, do czego plecak ma Ci s?u?y?. Czy na krótkie wypady do lasu, na jednodniowe w?drówki po górach (bez nocowania), na dwu dniowe w?drówki lub d?u?sze wypady?

Gdy ju? wiesz, do czego plecak ma Ci s?u?y?, pora ?eby? odpowiedzia? sobie co b?dziesz w nim nosi?. Je?eli tylko wod?, jedzenie, peleryn? i mapy – nie potrzebujesz wi?kszego plecaka ni? 30 litrów. Je?eli zamierzasz troch? maszerowa? po górach i spa? w schroniskach do plecaka musi si? zmie?ci? ?piwór, wy?ywienie, mapy ogólnie – max 50 litrów. Je?eli planujesz d?u?sze wycieczki, z obozowaniem na dziko, b?dzie Ci ju? potrzebny plecak od 80 do 100 l pojemno?ci, ze stela?em, pasem biodrowym i na klatk? piersiow?.

Ma?y spis tre?ci:

Co plecak musi mie??

W przypadku plecaków do 30 litrów, plecak koniecznie powinien mie? pas na klatk? piersiow?. Dzi?ki temu ?atwiej si? go niesie, a podczas biegu praktycznie si? go nie czuje – biegn?c z plecakiem, który trzyma si? na samych ramionach, plecak skacz? i utrudnia bieg – wed?ug mnie bieg z 5kg lu?nym plecakiem, mo?na przyrówna? do biegu z 30kg plecakiem, którzy dobrze trzyma si? pleców (zawsze zapinaj plecak tak, by zamki by?y po prawej, albo lewej stronie – w ten sposób, plecak nie otworzy si? podczas biegu). Przydatnym gad?etem, jest posiadanie specjalnej kieszonki na telefon na ramieniu plecaka – ot takie przydatne rozwi?zanie. Wa?ne równie?, by materia? nie poddawa? si? od razu wodzie – taki plecak jest do niczego! W przypadku plecaków wi?kszych – 50 – 100 litrowych, wa?ne by plecak posiada? pas biodrowy. Czemu?

Ca?a sztuka w noszeniu plecaka, polega na przeniesieniu jego ci??aru, z pleców, na biodra – tam stawy i mi??nie s? wytrzymalsze i silniejsze. Pas biodrowy idealnie spe?nia t? rol?.


Regulacja

Plecak musi mie? regulowane elementy. Mo?esz by? bardziej umi??niony lub mniej, mo?esz mie? szersze ramiona lub nie, wa?ne by ka?dy pasek w Twoim plecaku mia? regulacj? – dzi?ki temu, ?atwiej dostosujesz go do swoich potrzeb. Istotne jest by plecak mia? pas piersiowy - nawet w przypadku ma?ych plecaków. Dzi?ki temu ci??ar plecaka, lepiej si? rozk?ada, a sam plecak ?ci?lej przylega do pleców. W przypadku wi?kszych plecaków konieczny jest pas biodrowy, dlaczego znów poruszam t? kwesti?? Wa?ne s? zaczepy, najlepiej gdyby by?y nie metalowe - jest to rzadko spotykane zapi?cie, poniewa? - jest ci??sze od plastiku, oraz w zim? mo?e by? ci??ko je odpi?? - pami?taj, ?e przy -20 dotykaj?c go?? skóra metalu, d?o? si? przyklei! W plecakach z wy?szych pó?ek, mo?esz spotka? klamry wykonane ze stopów metali lekkich. Spotka?em, si? z opini?, ?e je?eli plecak posiada plastikowe klamry nie nadaje si? do niczego - ja niestety nie mog? tego potwierdzi?. Osobi?cie posiadam Zasobnik Piechoty Górskiej, przeszed?em z nim Tatry (w plecaku mia?em 21kg) i nic si? nie uszkodzi?o.


Uchwyty i miejsca zaczepienia

Im wi?cej plecak ma ró?nych uchwytów, i miejsc do których mo?na przywi?za? sznurek, tym lepiej. Dzi?ki temu do plecaka zawsze mo?esz co? przywi?za? lub doczepi? – pami?taj, aby taki przedmiot nie dynda? swobodnie – podczas marszu czy biegu, jego ruch zabiera du?o Twojej energii. Najcz??ciej do plecaków dopina si? karimaty i kamelbagi - rzadziej ?piwory. Warto, ?eby? zwróci? uwag?, czy istnieje mo?liwo?? przyczepienia karimaty pionowo, dlaczego? Wiele plecaków, posiada uchwyty na karimaty mieszcz?ce si? na samej górze, lub dole plecaka. Je?li przypniemy karimat?, poziomo - b?dziemy ni? o wszystko haczy? - ska?y, drzewa, krzaki - przez co karimata szybko ulegnie zniszczeniu.


Kieszenie i przegródki

Tutaj trzeba zachowa? równowag?, plecak bez kieszeni i przegródek jest niczym worek, panuje w nim chaos i ba?agan. Z kolei je?eli plecak posiada zbyt wiele kieszeni i przegródek, mo?e do?? do sytuacji, w której jaki? przedmiot Ci si? nie zmie?ci, z powodu braku odpowiedniej kieszonki. Mo?e równie? doj?? do ?miesznej sytuacji, w której zadasz sobie pytanie: Kubek schowa?em w 3 po lewej, czy w 5 po prawej kieszeni. Kieszenie, które plecak powinien mie? obowi?zkowo to: jaka? górna kiesze? na wierzchu plecaka, do której mamy ?atwy dost?p - tam chowamy np. map?, aparat latark?, czy podr?czne jedzenie. Wa?ne, by plecak równie? w ?rodku mia? jedn? kiesze? - cz?sto jest to kiesze? wisz?c? - dzi?ki niej dokumenty (chocia? ja zawsze nosze je przy sobie w woreczku) lub inne wa?ne rzeczy, nie b?d? przewala?y si? po ca?ym plecaku. Ciekaw? kwesti?, jest równie? system komór, o co chodzi? Otó?, w moim plecaku s? trzy miejsca, w których plecak si? otwiera (od do?u, od góry i od ?rodka). Wewn?trz plecaka, ka?de z tych miejsc, mo?emy oddzieli? materia?em - co nam to daje? Je?eli u?ywa?e? kiedy? plecaka jednokomorowego, zdarzy?o Ci si? zapewne, ?e po?o?y?e? to na górze, a po kilku godzinach marszu, znalaz?e? to na dole swojego plecaka - dzi?ki zastosowaniu systemu komór, rzeczy s? w tym samym miejscu, co znacznie u?atwia ich znalezienie.


Stela?

W plecakach powy?ej 50 litrów, jest bardzo przydatny – dzi?ki niemu plecak dobrze si? trzyma na pasie biodrowym, a nawet ?le u?o?one rzeczy, nie naciskaj? Ci na plecy. Obecnie stela?e, s? specjalnie profilowane, w ten sposób by zapewni? plecom wymian? ciep?a z otoczeniem – mi?dzy plecami, a plecakiem powinno by? troszeczk? wolnego miejsca. Do wyboru masz plecaki ze stela?em wewn?trznym oraz zewn?trznym. Stela? wewn?trzny jest zazwyczaj l?ejszy i u?atwia pakowanie, a stela? zewn?trzny lepiej rozk?ada i przenosi ci??ar plecaka, jednak utrudnia marsz przez zaro?la - krzaki i drzewa si? o niego zaczepiaj?.


System zamykania

Wa?ne, by ka?d? komor? mo?na by?o ?ci?gn?? sznurkiem (dzi?ki temu podczas deszczu, plecak d?u?ej opiera si? wodzie), istotne by plecak mia? proste ale solidne zapi?cia – np. typowe klipsy, dzi?ki temu mo?esz go otworzy? nawet w r?kawiczkach. Na forach internetowych, mo?na spotka? wiele opinii na temat tych plastikowych zatrzasków - zdarzaj? si? egzemplarze wadliwe, oraz s?absze - wtedy trzeba wymieni? je na solidniejsze. Nie kupuj tych zatrzasków u krawcowej, czy w osiedlowym sklepu - s? one wykonane ze s?abej jako?ci plastiku, nie przystosowanej do u?ytku w plecakach. Lepiej udaj si? do sklepu alpinistycznego i tam zrób niezb?dne zakupy.

Miejsce otwarcia

Typowe ma?e plecaki, otwieraj? si? tylko od góry – w du?ych plecakach staje si? to uci??liwe. Je?eli chcesz wyj?? ?piwór z samego do?u musisz przegrzebywa? ca?y plecak, zarówno przy wyci?ganiu jak i wk?adaniu ?piwora. Dlatego wybierz plecak, który mo?na otworzy? równie? od do?u. Niektóre plecaki mo?na jeszcze otworzy? od ?rodka, co te? jest dobrym rozwi?zaniem.

?atwo?? naprawy

Jest to ostatnia ju? cecha, któr? plecak mie? powinien. Je?eli podczas marszu urwie Ci si? zamek, albo rami? musisz je naprawi? – ?atwiej to zrobi? w plecaku, który ma du?o sznurków i miejsc zaczepienia.

Materia?

Du?? rol?, w wytrzyma?o?ci plecaka odgrywa materia? oraz szwy. Ale po kolei. Najcz??ciej u?ywanym materia?em, w plecakach z tzw. "?redniej pó?ki" jest cordura - materia? ten jest odporny na typowe przy u?ytkowaniu, otarcia i przetarcia. W dro?szych modelach, plecak wykonuje si? z endury - podobny, nie tylko z nazwy, ale tak?e z w?a?ciwo?ci, jednak bardziej odporny na wod? i uszkodzenia mechaniczne. Có? jednak z tego, ?e plecak b?dzie wykonany z wysoko gatunkowego materia?u, je?eli szwy b?d? s?abe? Dlatego najlepsze s? szwy potrójne, dodatkowo obszyte lamówkami.

Firma

Na pewno, chcia?by? w tym miejscu przeczyta?, ?e ta i ta firma jest najlepsza i t? Ci polecam - niestety, nie mog? tak napisa?. Dlaczego? Nie zale?nie od firmy, czy to Alpinus, czy Campus, Paj?k czy Paso, zdania s? bardzo podzielone. Jedni chwal?, inni krytykuj? - mówi? tutaj o rozmowach z u?ytkownikami, obs?uga w sklepie zawsze zachwala. Wydaje mi si?, ?e wszystko zale?y od tego, jak dana osoba obchodzi si? z plecakiem, oraz od tego jak plecak jest wykonany - czasem zdarzaj? si? ?le wykonane egzemplarze. S?dz? jednak, ?e je?eli kupicie plecak jednej ze znanych firm, nie b?dziecie ?a?owa?, ja np. zaufa?em mniej znanej firmie Paso i jestem bardzo zadowolony z zakupu.

Przegl?daj?c fora internetowe, spotka?em si? z bardzo du?? ilo?ciom komentarzy, mówi?c? o tym, ?e plecaki s? ma?o solidne, a ludziom psu?y si? rzeczy, które psu? si? nie powinny (np. ?rodkowe zewn?trzne zapi?cia, na które nie dzia?a ?adna si?a!). Dlatego w najbli?szym czasie, nagram filmik jak si? pakowa? i obchodzi? z plecakiem - tak by pos?u?y? Ci jak najd?u?ej!

 

?ród?o: www.abc-survival.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia April 29 2012 16:37:02
Zachecam do korzystania z kontraktowych plecakow szytych dla wojska i uzywanych przez pare lat w roznych armiach swiata. Latwo odnalezc opinie danego modelu. Jesli chodzi o klamry plastikowd polecam firme Nexus.
#2 | ross154 dnia May 19 2012 21:59:12
A jaki poleciliby?cie system ??czenia du?ych plecaków z ma?ymi?
#3 | Mario75 dnia May 19 2012 22:59:09
Na du?e plecaki dodatkowe kieszenie najlepiej na Molle. Je?li chodzi o ma?y plecak przypi?ty do du?ego to zazwyczaj ka?dy stosuje jakie? swoje patenty np. przypinaj?c trokami do Molle. S? te? troki na fastex. Osobi?cie przy swoim plecaku mam zawsze troch? takich dopi?tych. U?ywam US Alice Medium Pack (taki jak na przedostatnim zdj?ciu w powy?szym Artykule) do którego np. dopina?em kiedy? w ten sposób ma?y plecak z Mule CamelBak. Je?li nosz? kontraktowy ma?y Camel z systemu Alice to zak?adam na plecy, a pó?niej plecak Alice Medium Pack ze stela?em, który daje na tyle przestrzeni do pleców, ?e mie?ci si? i Camel Back i zostaje jeszcze przestrze? na wentylacj?. Zw?aszcza w okolicach pasa biodrowego.

W plecakach turystycznych widzia?em par? autorskich systemów mocowania, gdzie w komplecie by? plecak g?ówny niejako zintegrowany z ma?ym. Widzia?em co? podobnego w plecaku paramilitarnym szytym przez jak?? firm? na cywilny rynek. Nie pami?tam jednak jaka to firma i czy to tylko nie by? bardziej gad?et ni? wygodny i wytrzyma?y plecak.
#4 | clibin009 dnia April 10 2018 09:26:39
chanyuan2018.04.10
tory burch outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
new balance pas cher
cazal sunglasses
ray ban sunglasses
pandora charms
ugg outlet
nike roshe one
fitflops
longchamp handbags
jordan shoes
burberry outlet
yeezy boost
coach outlet
nike trainers
nike air max 90
michael kors outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
tods outlet
ugg outlet
canada goose outlet
coach outlet
cheap jordans
air max 90
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose jackets
chelsea jersey
coach outlet
cheap nfl jerseys
birkenstock sandals
kate spade outlet
pandora jewelry
ralph lauren outlet
nike shoes
michael kors uk
pandora charms
louboutin shoes
basketball shoes
clippers jerseys
canada goose outlet
adidas trainers
ferragamo outlet
kate spade outlet
cheap jordans
air max 90
bucks jerseys
valentino outlet
canada goose outlet
nike outlet
coach outlet canada
ray ban sunglasses
soccer jerseys
mulberry handbags
pandora charms
coach outlet
jordan shoes
yeezy boost
cheap football shirts
wizards jerseys
coach outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
canada goose parka
ralph lauren polo
canada goose outlet
ugg outlet
canada goose jackets
polo ralph lauren
jordan shoes
manchester united jersey
mulberry bags
oakley sunglasses
lakers jerseys
fitflops sale clearance
nike store uk
michael kors outlet
nike blazer pas cher
ugg outlet
fitflops sale clearance
ugg boots
oakley sunglasses
cleveland cavaliers jersey
jordan shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren
bottega veneta outlet
oakley sunglasses
mizuno running shoes
christian louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
ugg boots
coach outlet
coach outlet store online
coach outlet online
oakley sunglasses
michael kors handbags
heat jerseys
air max 2017
hermes belt
yeezy boost 350
asics pas cher
true religion outlet
ugg boots clearance
michael kors
canada goose outlet
nike foamposite
michael kors outlet online
canada goose jackets
coach outlet
canada goose outlet
jordan shoes
true religion outlet
hornets jerseys
ralph lauren polo
nba jerseys
canada goose outlet
true religion outlet
ysl outlet
true religion jeans
christian louboutin online
coach handbags
chrome hearts outlet
cheap jordans
fitflops sale
canada goose jackets
coach factory outlet
swarovski outlet
canada goose outlet
mavericks jerseys
coach outlet online
ferragamo shoes
fitflops sale clearance
new balance shoes
new balance pas cher
coach factory outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet
uggs
tory burch outlet
adidas nmd
canada goose outlet
lebron james shoes
cheap jordans
soccer jerseys
longchamp handbags
kobe shoes
canada goose jackets
michael kors outlet
pandora charms
jazz jerseys
michael kors outlet
michael kors
pandora charms
pandora charms
ugg outlet
longchamp handbags
michael kors outlet
mac makeup
coach handbags
louis vuitton outlet
ugg outlet
ugg outlet
rolex watches
longchamp solde
longchamp handbags
ray ban sunglasses
mulberry outlet
mulberry bags
fitflops
puma outlet
air max 90
moncler outlet
magic jerseys
nba jerseys
ray ban sunglasses
chicago blackhawks jerseys
ralph lauren polo shirts
rolex watches
michael kors outlet
michael kors outlet
true religion jeans
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
true religion jeans
air max trainers
ray ban sunglasses
longchamp outlet
gucci outlet
ferragamo outlet
oakley sunglasses
nike pas cher
true religion jeans
barcelona jersey
cheap jordans
mulberry sale
michael kors outlet
cheap jordans
polo ralph lauren
76ers jerseys
spurs jerseys
michael kors outlet
true religion jeans
ugg outlet
michael kors outlet
coach outlet
pistons jerseys
ray ban sunglasses
nike shoes
air huarache
adidas wings
oakley sunglasses
cheap snapbacks
burberry outlet
michael kors outlet
prada sunglasses
christian louboutin outlet
air jordan 4
hawks jerseys
michael kors outlet
air max uk
pacers jerseys
kate spade outlet
futbol baratas
christian louboutin outlet
rolex watches
michael kors outlet
stephen curry shoes
canada goose jackets
coach outlet online
ray ban sunglasses
converse shoes
trailblazers jerseys
mulberry handbags
air huarache
cavaliers jerseys
canada goose jackets
canada goose jackets
oakley sunglasses
adidas uk
michael kors handbags
polo outlet
true religion jeans
canada goose outlet
soccer shoes
reebok trainers
air force 1
tory burch outlet
mbt shoes
nike presto
gucci outlet
michael kors outlet
ray ban sunglasses
true religion jeans
coach outlet
longchamp pliage
christian louboutin shoes
pandora jewelry
asics shoes
real madrid jersey
nobis outlet
longchamp pas cher
christian louboutin outlet
michael kors outlet online
warriors jerseys
fitflops outlet
ray ban sunglasses
ugg outlet
ferragamo shoes
birkenstock outlet
gucci outlet
denver broncos jerseys
nike pas cher
moncler outlet
nike air force 1
michael kors outlet online
pandora charms
longchamp solde
ralph lauren polo
nfl jersey wholesale
asics pas cher
kate spade outlet
pandora charms sale clearance
michael kors bags
polo shirts
mulberry outlet
ferragamo outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
fred perry polo shirts
cheap nhl jerseys
pandora outlet
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
adidas outlet store
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
michael kors handbags
cheap jordans
polo outlet
nike air max 2015
pandora jewelry
oakley sunglasses
true religion jeans
swarovski outlet
michael kors wallets
true religion jeans
suns jerseys
coach outlet
herve leger outlet
uggs outlet
rockets jerseys
michael kors handbags
lacoste polo shirts
world cup jerseys
polo ralph lauren
ecco shoes
ray ban sunglasses
cheap jerseys
swarovski crystal
cheap mlb jerseys
michael kors outlet
nhl jerseys
adidas nmd
louboutin pas cher
coach outlet online
kings jerseys
moncler jackets
polo ralph lauren
canada goose coats
air max 1
chrome hearts outlet
pandora charms
mulberry handbags
grizzlies jerseys
kevin durant shoes
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose outlet
kobe 9
air jordan pas cher
kate spade outlet
canada goose
ugg boots
oakley sunglasses
kate spade outlet
louboutin shoes
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
wellensteyn jackets
michael kors outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
polo outlet
canada goose outlet
montblanc pens
air max 90
true religion uk
louis vuitton outlet
mcm outlet
canada goose outlet
polo outlet
jordan shoes
oakley sunglasses
fitflops shoes
prada outlet
golden state warriors jerseys
kate spade outlet
raptors jerseys
reebok outlet store
prada shoes
pandora charms
knicks jerseys
burberry outlet
coach outlet
jordan shoes
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
coach outlet
louis vuitton outlet
burberry outlet
prada handbags
mulberry handbags
coach outlet online
michael kors outlet
nike shoes
canada goose outlet
nhl jerseys
michael kors outlet
nike air max
nike roshe
cheap jerseys
bulls jerseys
nuggets jerseys
longchamp outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
fitflops sale
ralph lauren polo shirts
salomon shoes
true religion jeans
coach outlet online
cheap jordans
lakers jerseys
ferragamo outlet
ray ban sunglasses
tory burch outlet
dansko shoes
kate spade outlet
oakley sunglasses wholesale
true religion outlet
ugg outlet
celtics jerseys
ray ban sunglasses
polo outlet
nike outlet
michael kors handbags
coach factory outlet
swarovski crystal
canada goose jackets
barbour outlet
ed hardy clothing
michael kors handbags
ugg outlet
ugg outlets
oakley sunglasses
pandora charms sale clearance
mont blanc pens
polo ralph lauren
air max 90
canada goose outlet
san antonio spurs jerseys
coach outlet
polo ralph lauren
coach factory outlet
kobe bryant shoes
polo ralph lauren
oakley sunglasses
gucci outlet
swarovski outlet
links of london
cartier outlet
hermes outlet
longchamp outlet
nike store
pelicans jerseys
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors outlet
christian louboutin shoes
tory burch outlet
supra shoes
true religion jeans
air jordan pas cher
canada goose outlet
denver broncos jerseys
coach outlet
michael kors
oakley sunglasses
swarovski outlet
nets jerseys
michael kors
coach canada
moncler jackets
air jordan shoes
timberwolves jerseys
pandora
michael kors outlet
polo outlet
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
ugg outlet
ray-ban sunglasses
ralph lauren pas cher
pandora charms
polo ralph lauren
canada goose outlet
michael kors outlet
thunder jerseys
nike factory outlet
tory burch outlet
ugg boots
coach outlet
marc jacobs outlet
hermes outlet
football shirts
hermes birkin
coach outlet online
coach outlet
ray ban sunglasses
canada goose jackets
longchamp bags
moncler outlet
michael kors outlet
coach outlet
ferragamo outlet
pandora outlet
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
air max 90
ray ban sunglasses
nba jerseys
christian louboutin shoes
uggs outlet
giuseppe zanotti outlet
#5 | chenjinyan dnia June 12 2018 04:24:24
jordan 5
tag heuer watches
nike air max
malone souliers
mizuno
ralph lauren uk
new balance sandals
converse shoes
nike air max 2018
cheap nfl jerseys
louboutin
beats by dre
giuseppe zanotti
michael kors outlet
bottega
jordan xx9
nike store
baseball jerseys
van cleef & arpels
ralph lauren
oakley sunglasses
marc jacobs
supreme
under armour outlet
soccer jerseys
adidas originals
nike factory
jordan
givenchy handbags
fitflops
nba jerseys
stuart weitzman
coach outlet
oakley sunglasses
red bottom shoes
running shoes
adidas stan smith
kate spade outlet
oakley sunglasses
ralph lauren
mont blanc pens
hermes bags
ray bans
jordan shoes
michael kors outlet
nike huarache
belstaff outlet
michael kors outlet
stephen curry shoes
timberland outlet
ralph lauren outlet
adidas flip flops
jordans
nike air max 270
jordan
asics
kevin durant shoes
ray ban sunglasses
birkenstock sandals
christian louboutin
michael kors
nike flip-flops
superdry clothing
light up shoes
air jordan
ray ban
nike air max 2017
supreme new york
adidas nmd
polo ralph lauren
nike air max
ray ban sunglasses
red bottom shoes
audemars piguet
fitflops
louboutin
mbt
polo outlet
vibram fivefingers
rolex watches
coach factory outlet
off-white
coach bags
jordans
mulberry
burberry sale
suicoke sandals
air max
nike free run
birkenstock shoes
coach outlet
nike blazer
fitflops
harden vol 1
roshe run
tory burch handbags
adidas wings
tod's shoes
fitflops
vans outlet
jordan shoes
kate spade outlet
balenciaga shoes
nike air force 1
montblanc
baseball bats
dolce and gabbana
ray ban sunglasses
flipflops
nike air max 90
nike shoes
nike free
polo ralph lauren
christian louboutin
undefeated clothing
fitflops sale
air jordan pas cher
converse outlet
herve leger dresses
swarovski jewelry
air jordan
prada outlet
off-white
beats by dre
true religion outlet
nike trainers
hermes belt
nike blazer
pandora jewelry
coach wallets
jimmy choo outlet
supreme clothing
coach outlet
ralph lauren
adidas jeremy scott
pandora jewelry
nike shox
kobe 12
nike air max 97
kate spade
true religion
christian louboutin
mlb jerseys
new balance shoes
jordan 11
lebron 15
nike shoes
michael kors
pandora charms
pandora jewelry
dansko
polo outlet
kate spade outlet
y3 shoes
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
coach outlet
louboutin
hermes kelly bag
replica rolex watches
kobe 11
coach outlet
montblanc fountain pens
nike tn
cartier jewelry
coach outlet
kate spade handbags
michael kors handbags
ralph lauren
nike epic react
nike presto
longchamp outlet
coach outlet online
nike air max 95
cheap nfl jerseys
true religion jeans
sac longchamp
michael kors outlet
fila shoes
adidas ultra boost
nike outlet store
ralph lauren
supra shoes
christian louboutin
adidas slides
adidas shoes
adidas superstar
adidas outlet
valentino
jordan 8
nike outlet store online
coach outlet
longchamp outlet
bvlgari jewelry
burberry outlet
jordan shoes
salvatore ferragamo
tory burch outlet
timberland
supreme
nike tennis
nike outlet
nike air force 1
adidas nmd
coach outlet
mbt
nfl jerseys
balenciaga
nike air max
swarovski
burberry outlet
nike dunks
nike free
coach outlet
timberland outlet
ray ban sunglasses
hollister outlet
jordan 12
jordan shoes
nike air max plus
true religion outlet
adidas outlet
kate spade outlet
adidas outlet
shoe carnival
kate spade handbags
coach outlet
michael kors outlet
nike lunarglide
nike cortez
michael kors outlet clearance
coach handbags
pandora jewelry
[url=http://www.My?lihka.us.com]My?lihka clothing[/url]
breguet watches
puma slides
burberry outlet
nike outlet
true religion jeans
harden vol 2
nfl jerseys
cheap nhl jerseys
coach outlet
nike outlet online
christian louboutin outlet
ralph lauren
wedding shoes
adidas yeezy
nike air max 1
alexander mcqueen
coach outlet online
michael kors
nhl jerseys
nike outlet
tory burch outlet
nike huarache
basketball shoes
longchamp
pandora outlet
cheap jerseys
louboutin
adidas yeezy
coach factory outlet
manchester united jersey
nike kyrie 3
converse
oakley sunglasses
dior handbags
breitling watches
timberland
michael kors outlet
prada
michael kors outlet
oakley sunglasses
birkenstock outlet
mac cosmetics
mlb jerseys
michael kors handbags
prada
air jordan
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
yeezy shoes
coach outlet store online
bcbg
nike roshe
jordans
pandora jewelry
mlb jerseys
nike shoes for women
ray ban sunglasses
manolo blahnik
coach outlet
links of london
adidas football boots
puma fenty
oakley sunglasses
polo shirts
jordan 1
tory burch bags
longchamp
ferragamo
polo ralph
timberland
cheap jordans
cheap jerseys
tory burch
hermes outlet
nike mercurial
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
prada outlet
michael kors
yeezy desert rat 500
nike free
gucci slides
balenciaga sandals
nike revolution
asics
coach outlet
michael kors outlet
longchamp outlet
hermes
nike air max
jordan 6
flops
longchamp
polo ralph lauren
jordan
flip flops
ralph lauren outlet
barcelona jersey
ray ban
columbia sportswear
wholesale snapback hats
new balance
prada handbags
miu miu handbags
nike sb
pandora jewelry
coach outlet
vans shoes
michael kors
fingerlings monkey
coach factory outlet
celine
true religion
jordans
mcm backpack
michael kors
jordan 3
ferragamo
coach outlet
jordan 4
michael kors
adidas
red bottom shoes
stussy clothing
juicy couture outlet
jordans
michael kors handbags
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
nfl jerseys
cheap nfl jerseys
nfl jerseys
20186.12chenjinyan
#6 | chenjinyan dnia July 20 2018 04:29:08
chanyuan2018.07.20
knicks jerseys
kyrie 4
keen shoes
columbia sportswear
kevin durant jerseys
van cleef & arpels jewelry
pandora jewelry
kobe 9
adidas uk
jimmy choo sunglasses
nike dunks
polo ralph lauren
polo ralph lauren
canada goose jackets
bottega veneta outlet
hermes belt
longchamp handbags
air max 90
spurs jerseys
air jordan 4
nets jerseys
adidas trainers
coach outlet
minnetonka outlet
cheap jordans
polo outlet
jordan shoes
mulberry handbags
harry winston jewelry
fitflops
mulberry handbags
air jordan retro
basketball shoes
herve leger outlet
jack wolfskin
canada goose outlet
kate spade outlet
michael kors outlet
nike cortez
nike presto
canada goose outlet
canada goose outlet
ugg boots
true religion jeans
true religion outlet
coach outlet online
ugg outlet
michael kors
oakley sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
true religion jeans
air jordan shoes
mcm outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
kate spade outlet
denver broncos jerseys
visvim shoes
mac makeup
canada goose outlet
true religion jeans
longchamp outlet
furla handbags
camel shoes
tory burch outlet
ecco shoes
pandora charms
true religion outlet
michael kors outlet
fitflops shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
suns jerseys
kate spade outlet
christian louboutin outlet
gentle monster sunglasses
michael kors outlet
malone souliers mules
gucci outlet
pandora charms
76ers jerseys
ed hardy clothing
michael kors outlet
pandora charms
pandora charms
pistons jerseys
burberry outlet
prada shoes
canada goose outlet
burberry outlet
raptors jerseys
true religion outlet
clippers jerseys
coach outlet
jordan shoes
lakers jerseys
kate spade outlet
ray ban sunglasses
canada goose outlet
louboutin shoes
bally shoes
michael kors outlet
canada goose outlet
yeezy boost
harden shoes
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo ralph lauren[/url]
canada goose jackets
bcbg dresses
louboutin pas cher
coach outlet
toms shoes
fingerlings monkey
kate spade outlet
nike shoes
kate spade outlet
michael kors uk
ralph lauren polo shirts
true religion uk
nike factory outlet
jeep shoes
champion clothing
jordan 32
ugg outlet
barbour jackets
dolce and gabbana
ray ban sunglasses
dsquared2 jeans
coach outlet online
cheap jordans
stuart weitzman shoes
yeezy boost 350
basketball jerseys
cheap jordans
pandora charms
ralph lauren polo shirts
birkenstock outlet
nuggets jerseys
coach handbags
dansko shoes
chrome hearts outlet
nike air force 1
michael kors handbags
canada goose outlet
michael kors
kobe shoes
bulls jerseys
nhl jerseys
cheap jordans
ray ban sunglasses
polo ralph lauren
adidas outlet
cartier jewelry
canada goose jackets
michael kors handbags
moncler outlet
mavericks jerseys
vans shoes
ray ban sunglasses
air huarache
michael kors outlet
magic jerseys
grizzlies jerseys
ray ban sunglasses
miu miu handbags
uggs outlet
canada goose jackets
fitflops sale clearance
jimmy choo shoes
ray ban sunglasses
michael kors outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
coach outlet
north face jackets
ferragamo outlet
le coq sportif shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
kevin durant shoes
air max 90
y3 shoes
mont blanc pens
nike revolution
air jordan shoes
nike air max 90
pandora jewelry
canada goose jackets
fitflops sale clearance
cheap jerseys
canada goose parka
coach outlet
michael kors
pandora outlet
longchamp handbags
baltimore ravens jerseys
cheap jerseys
prada handbags
oakley sunglasses
adidas nmd
pandora charms
ugg boots clearance
adidas soccer shoes
tag heuer watches
oakley sunglasses
uggs outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
mulberry outlet
freshjive clothing
houston texans jerseys
manchester united jersey
saucony shoes
christian louboutin outlet
[url=http://www.My?lihka.us.org]My?lihka clothing[/url]
coach outlet
montblanc pens
ugg boots
christian louboutin outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
nike free
undefeated clothing
oakley sunglasses
brequet wathes
audemars piguet watches
heat jerseys
swarovski outlet
givenchy jewelry
ugg boots
ugg boots
canada goose outlet
adidas nmd
ferragamo outlet
michael kors outlet
chloe outlet
michael kors outlet
fitflops sale clearance
longchamp bags
lacoste polo shirts
thunder jerseys
ugg outlet
coach outlet
canada goose
ugg outlet
cheap jordans
oakley sunglasses
kappa clothing
nike air max
ugg outlet
nike store
mizuno running shoes
coach outlet online
kevin durant shoes
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
cheap nhl jerseys
nike air max 2015
kate spade outlet
world cup jerseys
jordan shoes
kate spade outlet
tory burch outlet
michael kors outlet online
bvlgari jewelry
futbol baratas
ray ban sunglasses
links of london
tory burch outlet
reebok trainers
nba jerseys
cheap jordans
mulberry handbags
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
moncler outlet
celine outlet
ralph lauren pas cher
swarovski outlet
air jordan 4
kate spade outlet
ysl outlet
michael kors outlet
belstaff jackets
coach outlet
air max uk
chelsea jersey
coach outlet store online
pandora jewelry
adidas wings
canada goose jackets
canada goose outlet
fitflops sale
birkenstock sandals
uggs outlet
cheap jordans
coach outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet
ralph lauren polo
toms shoes
off white
hermes outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
kate spade outlet
bulgari jewelry
nike shoes
moncler jackets
air max 90
oakley sunglasses
lebron james shoes
nba jerseys
michael kors outlet
michael kors outlet
indianapolis colts jerseys
givenchy handbags
michael kors outlet
reebok outlet store
air more uptempo
christian louboutin outlet
uggs outlet
ray ban sunglasses
five fingers shoes
nfl jerseys wholesale
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
tods outlet
clarks shoes
barcelona jersey
mulberry outlet
longchamp outlet
coach outlet online
longchamp handbags
oakley sunglasses
ugg outlet
longchamp outlet
kd 9
cheap jordans
fossil watches
true religion jeans
air jordan 3
uggs outlet
swarovski crystal
kings jerseys
coach outlet
denver broncos jerseys
jordan shoes
prada outlet
longchamp solde
bape clothing
polo outlet
valentino outlet
alexander mcqueen shoes
burberry outlet
ugg outlet
nike roshe one
air max 90
michael kors outlet
hermes outlet
ralph lauren polo shirts
ray ban sunglasses
ferragamo shoes
ugg outlet
warriors jerseys
polo ralph lauren
swarovski outlet
nike tennis
pacers jerseys
canada goose outlet
cazal sunglasses
michael kors handbags
suicoke sandals
cheap snapbacks
air max 2017
oakley sunglasses
toms shoes
swarovski outlet
nike shoes
polo ralph lauren
ugg outlet
ugg outlets
cheap football shirts
polo outlet
mulberry handbags
chrome hearts outlet
wellensteyn jackets
ray ban outlet
cheap mlb jerseys
dc shoes
alife clothing
pandora charms sale clearance
michael kors wallets
true religion jeans
oakley sunglasses
pandora charms
uggs outlet
canada goose outlet
canada goose jackets
gucci handbags
rockets jerseys
ugg boots
prada sunglasses
nfl jersey wholesale
true religion jeans
hermes birkin
ugg boots clearance
jordan shoes
huf clothing
under armour outlet
jerseys from china
christian louboutin outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo outlet
cheap mlb jerseys
canada goose outlet
coach outlet
kate spade outlet
ferragamo outlet
coach outlet
nike pegasus
chicago blackhawks jerseys
cheap jordans
dior outlet
ugg outlet
mulberry bags
ugg outlet
armani exchange
jordan shoes
coach handbags
trailblazers jerseys
moncler outlet
uggs outlet
san antonio spurs jerseys
true religion jeans
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
hawks jerseys
coach factory outlet
canada goose outlet
fila shoes
gucci outlet
fitflops outlet
kate spade outlet
coach outlet
nike lunarglide
coach factory outlet
yeezy boost
coach outlet online
supreme uk
air max 97
true religion jeans
canada goose outlet
merrell shoes
cheap jordans
nba jerseys
longchamp pliage
canada goose outlet
canada goose jackets
canada goose jackets
uggs
simulation shoes
pandora charms
nike roshe
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
adidas crazy
coach outlet
polo ralph lauren
canada goose jackets
michael kors
carrera sunglasses
moncler outlet
tory burch outlet
stussy clothing
10 deep clothing
timberwolves jerseys
cheap jordans
jordan shoes
adidas outlet
coach factory outlet
pandora charms
air max 97
longchamp pas cher
kobe bryant shoes
supra shoes
guess factory
air huarache
san francisco 49ers jerseys
christian louboutin shoes
nike revolution
pandora outlet
football shirts
christian louboutin outlet
balmain jeans
gucci outlet
ugg outlet
michael kors
ubiq shoes
isabel marant shoes
manolo blahnik outlet
soccer jerseys
stephen curry shoes
kd 10 elite
chopard jewelry
balenciaga sneakers
polo shirts
ugg outlet
polo outlet
chloe sunglassess
bucks jerseys
canada goose jackets
oakley sunglasses
real madrid jersey
tory burch outlet
hornets jerseys
nike outlet
salomon shoes
true religion jeans
polo ralph lauren
nike foamposite
michael kors outlet
cheap jordans
fitflops
polo ralph lauren
canada goose outlet
puma outlet
canada goose outlet
true religion jeans
karen millen dresses
supreme clothing
michael kors outlet
longchamp solde
jazz jerseys
moncler jackets
arcteryx jacket
michael kors outlet
michael kors outlet
gucci outlet
swarovski crystal
air jordan release dates
light up shoes
calvin klein jeans
celtics jerseys
ray ban sunglasses
golden goose sneakers
canada goose outlet
coach outlet
coach outlet online
michael kors outlet
nike outlet
a bathing ape
michael kors outlet
wizards jerseys
ray ban sunglasses
air force 1
ugg boots
cavaliers jerseys
michael kors handbags
polo ralph lauren
nike store uk
nike blazer pas cher
true religion jeans
g-star jeans
jordan shoes
coach canada
ferragamo outlet
brequet wathes
coach outlet
burberry outlet
soccer jerseys
palladium boots
fendi handbags
nhl jerseys
coach outlet
nobis outlet
pandora charms
tory burch outlet
michael kors outlet
lakers jerseys
canada goose jackets
air jordan 12
converse shoes
james harden jerseys
fitflops sale
asics shoes
diesel jeans
michael kors handbags
mulberry bags
air max 95
jordan shoes
ferragamo outlet
michael kors outlet
pandora
balenciaga sneakers
new balance shoes
oakley sunglasses
tory burch outlet
fred perry polo shirts
canada goose jackets
ferragamo shoes
coach outlet
giuseppe zanotti outlet
canada goose coats
true religion outlet
pelicans jerseys
air max 1
cleveland cavaliers jersey
nike store
coach outlet
mbt shoes
uggs outlet
michael kors outlet
pandora charms
marc jacobs outlet
isabel marant outlet
soccer shoes
golden state warriors jerseys
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
#7 | yaoxuemei dnia August 25 2018 04:13:02
vibram fivefingers
christian louboutin outlet
coach outlet
mont blanc pens
mbt shoes
nike outlet
uggs outlet
north face jackets
cheap jordans
coach outlet
cheap snapbacks
coach outlet
adidas outlet
coach factory outlet
michael kors outlet
pandora outlet
michael kors outlet
true religion jeans
supreme outlet
coach outlet
coach outlet
coach outlet
michael kors uk
true religion outlet
michael kors outlet
canada goose outlet
fitflops sale clearance
fred perry outlet
coach outlet
nike outlet
michael kors outlet clearance
longchamp handbags
adidas outlet
nike shoes
ralph lauren uk
ugg outlet
mbt shoes
oakley sunglasses
kate spade outlet
michael kors outlet
polo ralph lauren
michael kors outlet
coach factory outlet
north face jackets
nike shoes
michael kors outlet clearance
cheap ugg boots
true religion jeans
pandora jewelry
polo ralph lauren
cheap nfl jerseys
nike outlet
canada goose jackets
polo outlet
mlb jerseys
christian louboutin shoes
coach outlet
christian louboutin outlet
christian louboutin outlet
ray ban sunglasse
christian louboutin outlet
kate spade outlet
ugg outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
ray ban sunglasses
nfl jerseys wholesale
hermes birkin
ray ban sunglasse
mcm outlet
pandora jewelry
pandora charms
michael kors handbags
michael kors outlet
off-white
oakley sunglasses wholesale
canada goose outlet
ugg outlet
kate spade outlet
true religion outlet store
uggs outlet
pandora charms
polo ralph lauren
cheap nfl jerseys
ed hardy
nike outlet
kate spade outlet
ugg outlet
cheap ugg boots
moncler outlet
cheap nfl jerseys
polo outlet
mulberry handbags
true religion jeans
mont blanc pens
pandora charms
prada outlet
polo outlet
fitflops sale clearance
pandora charms
ugg outlet
ugg outlet
christian louboutin outlet
north face jackets
coach factory outlet
coach outlet
canada goose jackets
christian louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet
polo ralph lauren
polo ralph lauren
ugg boots clearance
nike shoes
nfl jerseys wholesale
ferragamo outlet
michael kors handbags
ugg outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet
ralph lauren shirts
coach outlet online
michael kors handbags
converse
cheap ugg boots
prada outlet
rolex watches
polo ralph lauren
adidas yeezy
pandora charms
louboutin shoes
pandora outlet
adidas yeezy
coach outlet
yaoxuemei20180825
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Act od Valor Homemade Libia LIGA ASG MG 42 by MG Schutze ?o?nierz Specnazu Zmiana Radio ASG Arctic Combat Mndur Gorka E SPOS Niemcy zamykaj?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:1,068
Wczoraj:39,221
W tym tygodniu:80,607
W tym miesiącu:990,892
W tym roku:5,860,389
Wszystkich:54,348,793
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: