Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:17
Zachód słońca: 15:51
Dzień trwa:
8 Godzin 33 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:00
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

B?d? jak Bush! - czyli jak zrobi? Ghillie Suit
 B?d? jak Bush! - czyli jak zrobi? Ghillie Suit
 
Ranger - rekrut Navy Seals KP Koszalin
 
Obrazek

 W tym artykule opisz? w jaki sposób wykona? kostium snajperski – „Ghillie Suit”. Najwa?niejsze pytanie, czy op?aca si? wykona? ten kostium w?asnor?cznie, czy mo?e lepiej kupi? gotowy? Je?eli masz ch?ci a przede wszystkim sporo wolnego czasu to polecam zrobienie „GS” samemu. Wersje sklepowe s? drogie i dosy? „ubogie”. Robi?c strój w domu, zyskujesz na jako?ci oraz oszcz?dzasz gotówk?, jednak gdyby? pracowa? przez czas który po?wi?cisz na zrobienie kostiumu, zarobi?by? na kilka takich ze sklepu. Mimo to zach?cam do uszycia sobie Ghillie w?asnor?cznie. Zatem ig?y w d?o?!

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek
Co b?dzie nam potrzebne:
Mundur/kombinezon – ja zrobi?em na brytyjskim mundurze DMP i mog? go poleci?. Przede wszystkim jest bardzo wygodny, no i na stracie mamy ju? jaki? bazowy kamufla? (przydatny przede wszystkim gdy nasze Ghillie b?dzie jednostronne). Przy doborze munduru nale?y pami?ta? aby wybra? odrobin? wi?kszy, gdy? liczne szwy mog? go nieco skurczy?, poza tym wi?kszy zawsze mo?na zmniejszy?. U?ywany mundur mo?na kupi? za 30-40z? z wysy?k?.
Czapka z daszkiem – zwyk?a czapka w jakim? ciemnym kolorze, nie za p?ytka aby nie spada?a z g?owy.
Worki jutowe – z nich pozyskamy w?ókna przypominaj?ce ?d?b?a trawy. Do zrobienia jednostronnego GS (czyli ty? bluzy, ty? spodni i g?owa) b?dziemy potrzebowa? oko?o 2-3m2 worka jutowego, wszystko zale?y jak g?sty ma by? nasz strój. Polecam zakupi? 3m2 lub nawet wi?cej, bo juta zawsze przyda si? np. do zamaskowania broni czy ma?ego plecaka. Za 1m2 worka jutowego w sklepie z nasionami zap?aci?em 8z?. Mo?na te? popyta? rolników czy nie maj?.

Obrazek
Siatka – to do niej b?dziemy przywi?zywa? jut?. Mo?na u?y? jakiej? zwyk?ej np. rybackiej (byle oczka nie by?y za du?e) ale je?eli chcemy by? profesjonalni, powinni?my u?y? siatki maskuj?cej. Ja u?y?em polskiej siatki maskuj?cej „Glon”, która sama w sobie jest ju? genialna, niestety jest do?? droga. Ci??ko dok?adnie stwierdzi? ile potrzeba takiej siatki, poniewa? ma ona szerokie zastosowanie. Zostanie ni? obszyta wi?ksza cz??? munduru je?eli nie ca?y mundur, mo?emy ni? owin?? bro?, zrobi? z niej maskowanie na plecak, a nawet poprzywi?zywa? jej skrawki do naszego ghillie (perfekcyjnie imituje li?cie). Zatem ilo?? siatki jest zale?na od naszych potrzeb. My?l? jednak ?e na zwyk?ej siatce równie? da rad? uzyska? zadowalaj?cy efekt (dla osób z ni?szym bud?etem).

Obrazek

Gumka – b?dziemy za ni? wk?ada? ro?linno?? naturaln?. Mo?na j? dosta? w pasmanterii, kosztuje grosze(1-2z? za metr). Potrzebujemy 4-6m takiej gumki (równie? zale?y od potrzeb i rodzaju GS).

Obrazek

Barwniki – do farbowania juty, równie? zakupimy je w pasmanterii. Jeden kosztowa? mnie 2,50z?. Starczaj? na d?ugo. Polecam kolory: br?zowy, pistacjowy, cytrynowy i zielony, ewentualnie czarny do przyciemnienia ale wg mnie jest on bardziej niebieski ni? czarny(oczywi?cie mówi? o tych które s? na zdj?ciach, barwników innego producenta nie u?ywa?em).

Obrazek

Inne – du?y gar z pokryw? w którym b?dziemy farbowa? + mieszad?o (oczywi?cie po farbowaniu gar przestanie nadawa? si? do gotowania ?ywno?ci), sól (równie? do farbowania), ig?? z nitk?(ewentualnie maszyna do szycia), no?yczki oraz du?o cierpliwo?ci i wolnego czasu.

Wykonanie (Ghillie le?ne, jednostronne):

1. Przygotowanie juty do farbowania

Nasz worek jutowy musimy poci?? na kwadraty o wymiarach oko?o 30x30cm. Z owych kwadratów wyci?gamy po kolei ka?de w?ókno. Mo?emy równie? zostawi? je w ca?o?ci i dopiero po farbowaniu rozdzieli? (otrzymane w?ókna b?d? zygzakowate i dwukolorowe - ciekawy efekt) lub nie rozdziela? ich lecz poci?? w paski o szeroko?ci 1,5-2cm. Wolne w?ókna juty zwi?zujemy przed wrzuceniem do gara aby nie rozwali?y si? po ca?ym naczyniu.

Obrazek
 
 
Tutaj widzimy ju? pofarbowany kwadrat, obok paski które zosta?y wyci?te w?a?nie z takiego kwadratu. Wy?ej jest juta która zosta?a rozdzielona jeszcze przed farbowaniem i jak wida? nie jest ona prosta tylko poskr?cana, je?eli chcemy uzyska? bardziej prost?, to z wystarczy teraz powyci?ga? w?ókna z kwadratu.

2. Farbowanie
Jedna z przyjemniejszych czynno?ci. Niestety do?? trudna. Nie b?d? opisywa? jak farbowa? gdy? jest to napisane na ka?dym barwniku. Opisz? natomiast jak uzyska? dobry kolor. Jest to do?? trudne i nawet mi nie zawsze si? udaje uzyska? odpowiedni efekt. Najwa?niejsze jest odpowiednie dawkowanie barwników. Niestety nie mam na to okre?lonych przepisów, zawsze dodaj? barwniki na oko. Do farbowania nie warto u?ywa? jednego barwnika (poza br?zowym który wychodzi bardzo dobrze, mówi? oczywi?cie o barwnikach które ja u?ywa?em), z do?wiadczenia wiem ?e gdy wsypiemy sam zielony kolor, otrzymamy niebiesk? jut? :). Ale gdy do zielonego dodamy cytrynowy, wyjdzie nam ?adna ziele?. Po prostu trzeba eksperymentowa? . Gdy dodamy barwniki do wody i wymieszamy, mo?emy wzi?? prze?roczyste naczynie, nabra? wody z gara i pod ?wiat?o sprawdzi? jaki jest kolor – to u?atwia zadanie. Jut? farbujemy w kilku partiach, ka?da partia na inny kolor, ciemny br?z, jasny br?z, ciemna ziele?, jasna ziele?, oliwka. Powinna by? spora przewaga zieleni. Takie jest za?o?enie, pewnie nie wszystko si? uda idealnie ale wa?ne ?eby kolory dzia?a?y w lesie. Sprawdzi? kolor mo?emy dopiero po pe?nym wysuszeniu juty i je?eli nas nie satysfakcjonuje, ponownie wrzucamy ca?o?? do gara. Nie przyczepiamy „fr?dzli” które nam nie wysz?y bo popsuj? efekt, a pó?niej i tak i tak zdecydujemy si? je odczepi?. Podam teoretyczne sposoby uzyskania kolorów:
ciemny br?z – barwnik br?zowy
ciemna ziele? – barwnik zielony + cytrynowy(niewiele, jedynie po to by nie wyszed? niebieski kolor)
jasna ziele? – barwnik pistacjowy
jasny br?z – barwnik br?zowy + cytrynowy
oliwka – barwnik pistacjowy + cytrynowy
dodatkowo mo?emy spróbowa? zrobi? zielony kolor mieszaj?c zielony(mniejsza ilo??), cytrynowy i pistacjowy.
Po zako?czeniu procesu farbowania, jut? wyci?gamy z gara, przep?ukujemy kilka razy wod?, wyciskamy mocno i k?adziemy na grzejnik(s?o?ce ?le dzia?a na kolory). Nasz dom wype?nia niezapomniany zapach mokrej juty :). Po ca?kowitym wysuszeniu oceniamy kolor (nigdy nie sugerowa? si? kolorem mokrej juty nawet je?li wyjdzie czarna).

3. Naszycie siatki na mundur

Najgorsze zrobimy na pocz?tku. Je?li kto? potrafi to mo?e na tyle na ile si? da, przyszy? siat? za pomoc? maszyny do szycia. Przy r?cznym szyciu nie musimy przyszywa? siatki bardzo g?sto ale wiadomo, im g??ciej tym mocniejsza konstrukcja. Siatk? oczywi?cie przyszywamy w miejscach ??cze? dwóch sznurków(x). Ig?? przek?adamy kilka razy, na ko?cu wi??emy trzy sup?y(2 mog? pu?ci?). Na nogawkach przyszy? mocno bo cz?sto si? zrywa. R?kawy obszy? ca?e. Musimy te? mie? zakryte ca?e barki, mniej wi?cej do po?owy klatki piersiowej powinna by? siatka. Musi ona nachodzi? na skrajne miejsca (?ebra, biodra, uda, ?ydki), chodzi o to aby nie przyszywa? jej na styk, bo gdy si? po?o?ymy oka?e si? ?e przy samej ziemi brakuje maskowania, musi by? zapas (wida? go np. na zdj?ciu spodni). Staramy si? równie? nie zaszywa? kieszeni, chyba ?e ich nie potrzebujemy.

4. Naszycie siatki na czapk?
Kolejne nudne zadanie. Dlaczego w ogóle robimy nakrycie z czapki a nie kaptura? Mia?em kaptur i nie jest to dobre rozwi?zanie, przy biegu spada z g?owy, podczas le?enia opada na oczy, ogranicza s?uch(oczywi?cie dobrze wykonany kaptur z pewno?ci? by dzia?a? jak nale?y, ale nie jest to takie proste). Dlatego te? zdecydowa?em si? na zrobienie czapki. Wró?my do naszywania siatki na czapk?. Najpierw trzeba obszy? ca?? zewn?trzn? cz??? czapki, razem z daszkiem. Przyszycie siatki do daszka mo?e by? problematyczne ze wzgl?du na usztywnienie, ale mo?na to wykona?. Nast?pnie wycinamy kawa?ek siatki który b?dzie zas?ania? ca?? szyj?. Przyszywamy go w kilku miejscach i to na razie wystarczy, pó?niej przywi??emy go jut? do siatki na czapce i b?dzie trzyma? si? jeszcze mocniej.

Obrazek
5. Naszycie gumek na mundur i czapk?
Równie nudne zaj?cie jak oba poprzednie. Gumki tniemy na kawa?ki i przyszywamy w ró?ne miejsca na ca?ym naszym stroju. Musz? by? lekko naci?gni?te ?eby nie zwisa?y. Wa?na jest czapka, poniewa? b?dzie zawsze na widoku. Ponadto gumki przyszy? na barki, ramiona i przedramiona, plecy(chyba ?e mamy w planach noszenie plecaka, wtedy gumki naszywamy na plecak), ty?ek, podudzia, ?ydki. Je?li czego? nie wymieni?em to tam te? :) (nie naszywa? na ?okciach i kolanach). Musi tego troch? by? bo w ghillie powinna przewa?a? ro?linno?? naturalna.

6. Wi?zanie farszu
Gdy mamy ju? gotow? farbowan? jut?, a nasz mundur jest pokryty siatk?, przyst?pujemy do „jutowania”. Proces do?? monotonny ale ciekawszy ni? przywi?zywanie siatki. Uk?adamy kilka niteczek (ja bra?em 5) i przywi?zujemy je do siatki na dwa sup?y. Je?li oczka w siatce s? spore mo?emy wi?za? wi?cej ni? 5. Przy rozmieszczaniu juty nie mia?em okre?lonej metody, ale mo?na dobra? tak? ?e do ka?dej kraw?dzi oczka przywi?zujemy jednego fr?dzla(czyli nasze 5 niteczek). Wtedy ghillie wyjdzie do?? g?ste. Je?eli chodzi o dobór kolorów to nie robimy wi?kszych plam jednego koloru, czyli raczej nie wi??emy juty o tym samym kolorze tu? obok siebie. Mo?na robi? plamy ale niewielkie, góra 2-3 fr?dzle. Konstrukcja powinna wyj?? niejednolita. W okolicach twarzy, fr?dzle mo?emy przeci?? na pó? i przywi?za? 2x krótsze, aby nie zakrywa?y widoczno?ci.

7. Maskowanie twarzy
Próbowa?em wielu rozwi?za?. Oczywi?cie najbardziej oczywistym jest pomalowanie twarzy, lecz nie ka?dy lubi si? malowa?, poza tym jest to czasoch?onne zarówno przy nak?adaniu jak i przy zmywaniu. Dlatego poka?? jak w inny sposób zamaskowa? facjat?. Sposób ten wydaje mi si? by? dobrym rozwi?zaniem nie tylko dla snajpera ale i dla ka?dego innego airsoftowca. Musimy sobie uszy? kominiark? z osobistej siatki maskuj?cej. Owa siatka kosztuje ko?o 40z?, ale dostajemy jej dosy? sporo. Najpierw musimy wyci?? kawa?ek który zakryje nam twarz – na wysoko?ci nosa, dooko?a g?owy. Zszywamy go z ty?u dosy? ciasno, aby siatka nie spada?a nam z nosa, ale i na tyle lu?no aby wsadzi? j? potem na g?ow?. Najlepiej niech siatka od razu zakrywa nam szyj?, zatem wyci?? d?u?szy kawa?ek. Nast?pnie doszywamy prostok?tny kawa?ek siatki, który b?dzie blokowa? si? na czubku naszej g?owy – siatka nie spadnie nam z nosa bo nie b?dzie mog?a opa?? ni?ej. Do tego kawa?ka doszywamy siatk? z przodu – czo?o i z ty?u – potylica. Czo?o niech b?dzie zamaskowanie do poziomu brwi, pó?niej doszywamy skrawki siatki do ods?oni?tych miejsc na zewn?trz od oczu. Pozostaje nam ods?oni?ty prostok?t na oczy. Ca?o?? trzeba sobie dostosowa? do w?asnej g?owy, nie jest to a? takie trudne, po prostu trzeba kombinowa?. Gdy ju? mamy nasz? kominiark?, przyczepiamy do niej pojedyncze ?d?b?a juty (poniewa? oczka s? dosy? ma?e) poni?ej oczu do a? do samego do?u.


Obrazek

8. Maskowanie broni
?mieszy mnie gdy widz? cz?owieka w GS, który nie ma zamaskowanej broni. To po co wtedy to ghillie :)? Ja zrobi?em tak ?e owin??em giwer? siatk? glon, zwi?za?em sznurkami aby si? trzyma?a i potem przyczepi?em jut?. Co trzeba pami?ta?? Otó? juta nie mo?e zakrywa? lunety, wi?c górn? cz??? lufy najlepiej zostawi? bez farszu, powinni?my te? mie? ?atwy dost?p do regulacji hop-up, krzy?a i zooma lunety(o magazynku nie wspominaj?c :) ). Na lufie broni wi??emy 2x krótsze fr?dzle aby pod wp?ywem wiatry nie zakrywa?y nam widoczno?ci.


Obrazek

Obrazek

9. R?kawiczki, buty, plecak/camelbak.
Od razu powiem ?e nie mam jeszcze sposobu na zamaskowanie butów, próbowa?em kiedy? machn?? sprayem podeszwy ale zaraz schodzi. Czyta?em o sposobie polegaj?cym na zrobieniu „skarpety na buta” z koszulki bawe?nianej ale nie jestem w stanie stwierdzi? na ile jest to wytrzyma?e. Wydaje mi si? ?e cokolwiek przyczepimy do podeszwy to si? rozwali pr?dzej czy pó?niej, no chyba ?e cordur? ale trzeba by to sprawdzi?. S? te? buty z podeszwami w camo. Je?eli chodzi o r?kawiczki to s? patenty aby tak jak na mundur, naszy? na nie siatk? i jut?. Zrobi?em tak lecz mia?em spore problemy z si?ganiem do kieszeni. Kupi?em wi?c w sklepie wojskowym u?ywane bawe?niane r?kawiczki za 4z? :) które s? ?wietne i kolor dobry kolor. Nie musz? ich maskowa?. Co do plecaka/camelbaka, to robimy tak samo jak z reszt?, czyli najpierw pokrowiec z siatki(lub osobny materia?, a na niego siatka z jut?) i potem juta. Mo?na zrobi? np. na ?ci?gacz, ja zrobi?em na zamek b?yskawiczny, odsuwam go i mam dost?p do kieszeni plecaka. Trzeba te? pami?ta? aby kamufla? by? ?atwy do zdj?cia w razie gdy nagle potrzebujemy plecaka np. do wypadu na miasto.

10. Efekty
Aby poprawi? efektywno?? GS, wrzucamy je do stawku lub zakopujemy w ziemi. Poni?ej wykonany przeze mnie test.


Obrazek

Po lewej worek zakopany w ziemi na 12 dni, po prawej zanurzony w stawku na 7 dni. Wizualnie efekt bardzo podobny, w wodnym farbowaniu gdzieniegdzie wida? ciekawe zielone plamy z ro?lin wodnych. Kolejny plus jest taki, ?e z worka po prawej nie sypie si? piach. Je?eli chodzi o powonienie, worek podstawowy ma charakterystyczny magazynowy zapach, worek ziemny pachnie mniej wyra?nie, ale wci?? lekko czu? magazyn, natomiast worek wodny pachnie ca?kowicie inaczej – lekko zalatuje mu?em ze stawku. Wytrzyma?o?? worków nie zmala?a. Stwierdzam zatem, ?e lepszym sposobem farbowania naturalnego jest wrzucenie GS do stawku, je?eli chcemy zielony kolor, mo?emy ob?o?y? worek wodorostami i ro?linkami. Gdy nasze ghillie jest ju? gotowe i u?ywane, po jakim? czasie zacznie ?mierdzie? potem, wtedy równie? mo?emy zastosowa? metod? ze stawkiem. Ja jeszcze swojego kostiumu nie zanurza?em.

11. Patenty
Przedstawi? 2 patenty których ja nie u?y?em lecz które by?by zalecane. Pierwszy to zrobienie wentylacji na plecach, nie robi?em bo i tak jestem zmuszony nosi? plecak (butla HP, ?arcie i woda w camelu) wi?c nic by to nie da?o. Bierzemy siatk? z malutkimi oczkami (aby ?aden robal si? nie zmie?ci?), wycinamy prostok?t lub dwa na plecach i przyszywamy siateczk?. Mo?na te? pod pachami. Oczywi?cie lepiej to zrobi? nim zaczniemy naszywa? du?? siatk? na mundur. Kolejny patent to przyszycie cordury na uda, ?ydki i kolana. Chroni ona przed wod? i usztywnia. Mo?na j? zakupi? na allegro.

12. Przygotowanie do boju

Przed jakimkolwiek dzia?aniem w ghillie suit, musimy go przygotowa?. Mam tutaj na my?li wczepienie RO?LINNO?CI NATURALNEJ która jest najwa?niejszym elementem naszego kamufla?u! Bez niej ghillie nie dzia?a! Dlatego na strzelance pojawiamy si? nieco wcze?niej aby mie? czas na przygotowanie naszego kostiumu. Dobrze jest dzia?a? w dwójce snajperskiej, wówczas nasz partner który wie z czym to si? je, sprawdzi czy nasz kostium jest odpowiednio przygotowany, tak samo my sprawdzimy jemu. Teoretycznie ro?linno?? naturalna powinna zawiera? ok. 70% ca?ego GS, a farsz tylko 30%, ale w?tpi? ?eby komu? si? chcia?o a? tak si? maskowa? tylko na jedn? strzelank? :).

Ghillie na sucho
Obrazek

Obrazek

Ghillie z ro?linno?ci?

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Porównanie
Obrazek

Jak wida? bez porównania GS z ro?linkami dzia?a lepiej ni? bez. Przyznam jednak ?e na tych zdj?ciach nie ukazuje w 100% swoich mo?liwo?ci. Zdj?cia robione wczesn? wiosn?, ro?linki s? jeszcze prymitywne, ma?e i bardzo jasne.

Ostrze?enie
Ghillie nie nale?y:
• pra?
• suszy? na s?o?cu
• trzyma? w szafie z innymi ciuchami
• szy? w pokoju w którym ?pimy (juta strasznie si? kurzy, je?eli musimy szy? w sypialni to przed snem pomieszczenie nale?y odkurzy?)
• trzyma? luzem w domu (najlepiej wsadzi? w karton)
• zbli?a? do ognia. Jak kto? rzuci na nas niedopa?ek to mo?emy mie? problem ze zdj?ciem kostiumu nim ca?y stanie w p?omieniach. Juta pali si? od razu :).

To wszystko co chcia?em przedstawi?. Mam nadziej? ?e poradnik napisa?em w miar? zrozumiale (szczególnie cz??? z szyciem kominiarki na twarz :) ). Je?li jednak co? jest niejasne lub je?li macie pytania to piszcie maila: . Uwierzcie mi ?e na ten kostium przeznaczy?em bardzooo du?o czasu, jednak wi?kszo?? na poprawkach i modyfikacjach na które mam nadziej?, wy nie b?dziecie musieli traci? czasu po przeczytaniu poradnika. Wybaczcie ?e nie zamie?ci?em zdj?? do wszystkich punktów, przepraszam te? za jako?? niektórych fotek ale zepsu? mi si? aparat i musia?em robi? telefonem. Chcia?bym jeszcze przypomnie?, ?e pogl?dów na tworzenie GS jest wiele. Ja przedstawi?em sposób w jaki wykona?em swój kostium, a poniewa? dzia?a on bardzo dobrze, dziel? si? tym z wami.

Do „nie zobaczenia” w lesie :)
Ranger, rekrut Navy Seals KP

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Patol dnia May 08 2012 01:21:20
Ludzie krzaki ;]
Ju? Ci mówi?em, ?e dobre te Twoje gile. ;]
W lany poniedzielnik zaskoczy?e? mnie kilka razy sw? bytno?ci?. U?miech

Dobra robota! OK OK
#2 | Stefek dnia May 08 2012 12:11:42
Sam mia?em niedawno pisa? podobny ;]
Ghillie wygl?da lepiej od mojego :{
Zosta?em wyprzedzony... trudno.
Dobry poradnik cho? mam kilka zastrze?e?.

-GS nale?y wypra? 1-2 razy w ci?gu dwóch lat ubieraj?c si? w nie i wej?? w nim do jeziora/morza. Ale tylko wtedy kiedy GS za bardzo ju? si? ubrudzi (r?kawy, nogawki, brzuch... mówi? o brudzie mi?dzy cia?em a materia?em... a wiedz ?e to potem boli)

-Suszenie na s?o?cu pomaga + wiatr/miejsce przewiewne. Dzi?ki temu GS pra?y si? i ca?e smrodzio po wykopaniu/deszczu wgryza si? w materia?. A przy okazji jak d?ugo schnie mokry to niszcz? si? nici oraz materia? przytrzymuj?cy surówk? ale wtedy b?dzie lepiej surówka wygl?da? lecz po co na szybko skoro to przyjdzie z czasem.

-Maskowanie repliki. Tu nie mam zastrze?e? cho? zamiast si? m?czy? z owijaniem najlepiej u?y? rury PCV.

-Zakopywanie w ziemi. tu te? zastrze?e? nie mam. Chocia? najlepsz? metoda jest zakopanie w ziemi na minimum 2 tygodnie. Wsadzenie troch? ziemi jeszcze do ?rodka ubrania + b?otka w surówk? oraz podlewanie miejsca zakopania co 2 dni daje naprawd? ?wietne efekty.
Ro?linno?? mo?na potem wyrwa?, zmieli? do zupy i po tygodniu le?enia w ziemi odkopa? i wyla? ma? na ghillie i znowu zakopa?.

-Barwniki. Po tych niestety GS straci kolor po roku mo?e dwóch w zale?no?ci ile barwnika si? u?yje i na jak d?ugo si? wsadzi do ?rodka.

Ale napisa?e? te? rzeczy których sam bym nie napisa?.
Lecz jak napisa?e? patentów jest wiele i ka?dy ma swoje tajemnice.
Najwy?ej napisze o czym innym co mo?e si? przyda? do ghillie ;]
#3 | Sebi dnia May 08 2012 17:31:44
Stefan to ?e kolega napisa? taki artyku? to nie jest przeszkod? ?eby? namaza? swój. Opisz to jakie ty masz do?wiadczenie /a jest nie ma?e/ w snajperstwie itd. OK OK
#4 | Stefek dnia May 08 2012 22:46:21
Nie no dobrze ?e napisa?. Najwa?niejsze to ??czenie do?wiadczenia od ró?nych osób i artyku?ów.
Wielki + za news.
#5 | Piecu dnia May 09 2012 19:40:12
Suit up! ;P
#6 | Mario75 dnia May 10 2012 10:51:24
Kawal dobrego artykulu. Jestem pod wrazeniem. Swietna instrukcja.
#7 | muniekole dnia August 11 2017 18:59:02
Kuracja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest leczona i najprzyzwoiciej istnieje ocenia? u do?u wzgl?dem obni?enia liczebno?ci zaczerwienienia twarzy oraz wariacyj palnych, zmniejszenia kwocie, okresu ?ycia tudzie? intensywno?ci torsji oraz równoczesnych ?ladów ?wi?du, p?oni?cia tudzie? amor. Dubel naczelne algorytmy leczenia tr?dziku ró?owatego to miejscowe oraz http://www.zaczerwienienieskory.pl/ oralne leki antybiotyczne. Leczenie laserowa chwyci?aby dodatkowo zaliczona jak rodzaj leczenia. W toku jak w ?a?cuchu kilku tygodni ?rodki cz?sto rodz? czasowe pocenie si?, zaczerwienienie na ogó? nawraca po zabiegu. Przewlek?e leczenie, przewa?nie odk?d jednego do dwóch lat, przypuszczalnie ci?gn?? si? a? do ondulacji warcie stanu u poniektórych pacjentów. Trwa?e rehabilitacja istnieje nierzadko niepotrzebne, acz poniektórego trafy topniej? po jakiemu? okresie oraz stanowi? mocno. Niepozosta?ego losy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? wespó? z przeciekiem czasu.
#8 | muniekole dnia August 29 2017 21:50:05
likwidacja zmarszczek na czole zmarszczki mimiczne likwidacja http://www.imav.tv/firmy/61,richevon uj?drnianie piersi kosmetyki bez sls
#9 | shareways dnia September 05 2017 11:13:38
[url=http://ostropest-plaMy?lity.net.pl/ostropest-plaMy?lity-skutki-uboczne/]zagorza?ych bada? dzie?[/url]
#10 | shareways dnia September 17 2017 07:52:14
dobry krem pod oczy przeciwzmarszczkowy leki na tr?dzik bez recepty cieszy? powinnam krem przeciwzmarszczkowy 40 najlepszy krem na cellulit
#11 | kakakaoo dnia March 04 2019 04:21:16
kate spade outlet
coach factory outlet online
air max 97
hermes bags
michael kors outlet store
coach outlet clearance
air max shoes
jordan 12
chaussure louboutin femme
nike outlet
christian louboutin outlet
nike blazer
cheap mlb jerseys
nike sneakers
gucci outlet store
ralph lauren uk
ed hardy outlet
converse shoes
kobe 11
bape hoodie
nike outlet online
adidas outlet
uggs outlet
miu miu shoes
true religion outlet
nike outlet store
asics shoes
ronaldo jerseys
coach factory outlet
coach factory outlet store
coach outlet online
air max 2017
red bottoms
pandora outlet
san diego chargers jerseys
yeezy shoes
lacoste outlet
ralph lauren outlet
michael kors outlet
adidas ultra boost
christian louboutin shoes
coach factory outlet online
christian louboutin outlet
oakley sunglasses outlet
vans sneakers
fila shoes
pandora jewelry canada
coach factory outlet online
cheap jordan shoes
cardinals jerseys
adidas uk
prada outlet
jordan 4
coach handbags
dolce & gabbana sunglasses
pandora jewelry
cheap snapbacks
pandora charms
ugg boots outlet
coach factory outlet online
nike outlet online
coach outlet store online
pandora charms
cheap jordan shoes
coach outlet online
michael kors factory outlet
coach outlet store online
nike shoes
cheap jordans
coach outlet store
coach outlet online
canada goose outlet
canada goose outlet store
nike basketball shoes
polo ralph lauren outlet
air max
fitflops sale clearance
mcm outlet store
coach outlet canada
coach outlet online
pandora charms outlet
coach factory outlet online
cheap mlb jerseys
ralph lauren outlet
indianapolis colts jerseys
louis vuitton
true religion outlet
nike factory store
moncler jacka
cheap nfl jerseys
moncler jackets
uboutin shoes
coach handbags
houston texans jerseys
pandora jewelry
kyrie 2
philipp plein outlet
minnesota vikings jersey
true religion outlet
coach factory outlet online
converse shoes
ed hardy
michael kors outlet store
coach outlet store
nike outlet store
adidas outlet store
fred perry
coach outlet online
nike outlet store
ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
fitflops
packers jersey
toms
coach outlet online
oakley outlet
coach outlet canada
pandora outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
ferragamo belts
coach outlet online
moncler
kobe shoes
coach factory outlet
coach factory outlet online
adidas yeezy shoes
canada goose coats
nike free run
coach outlet store online
true religion jeans
ugg boots
miu miu handbags
seattle seahawks jersey
louboutin shoes
true religion outlet
ecco outlet
air jordan 14
timberland boots
vibram fivefingers outlet
pandora jewelry outlet
celine outlet
kobe shoes
canada goose outlet
louboutin outlet
canada goose jackets
nobis outlet
coach outlet online
cheap nike shoes
true religion jeans
cnaada goose outlet store
curry shoes
michael kors outlet online
louboutin outlet
canada goose
coach factorty outlet store
true religion outlet
louis vuitton outlet store
fitflops sale clearance
raiders jerseys
toms shoes
cazal outlet
cheap snapbacks
coach outlet online
converse shoes
mbt shoes
coach outlet online
coach handbags clearance
gucci bags
coach outlet online
coach factory outlet online
fitflops outlet
mbt shoes
ugg boots
guess clothing
hermes bags
hermes belt
cheap jerseys
vikings jerseys
phillies jerseys
cheap air max
moncler outlet online
air jordan shoes
coach outlet store online
coach outlet store
mcm handbags
north face outlet online
kate spade outlet online
vans shoes
clarks shoes
adidas nmd
nike kd 10
michael kors outlet online
uggs outlet
ed hardy outlet
givenchy handbags
nike hyperdunk
fitflops sale clearance
louboutin outlet
ugg outlet store
michael kors outlet online
pandora charms
air max
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
cheap handbags
rolex replica watches for sale
coach outlet store
coach factory outlet
moncler jackets
coach outlet canada
coach factory outlet
nike air force
prada outlet
air jordan shoes
foamposite shoe
coach factorty outlet online
mac cosmetics
valentino
adidas nmd r1
coach factory outlet
mlb jerseys
balenciaga shoes
coach outlet online
prada outlet online
twins jerseys
coach outlet sale
yeezy shoes
pandora rings
nike max
curry 4 shoes
gucci outlet online
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren outlet
coach outlet online
adidas ultra boost
louis vuitton purses
coach outlet store
coach outlet store online
coach factory outlet online
ralph lauren uk
canada goose coats
air jordan
mlb jerseys
canada goose outlet
soccer shoes
air jordan retro
michael kors outlet online
cheap jordan shoes
swarovski jewelry outlet
christian louboutin shoes
louboutin outlet
cheap air jordans
patriots jerseys
moncler jackets
ralph lauren pas cher
fjallraven kanken
coach outlet store
ed hardy
supra shoes
ugg
jordan shoes
orioles jerseys
ferragamo outlet
canada goose
fitflops
adidas nmd runner
jordan 12
nike blazer
jordan pas cher
ralph lauren polo
coach outlet online
true religion outlet store
michael kors purse
buffalo bills jersey
ed hardy
true religion jeans outlet
coach outlet
balenciaga triples
nike roshe
miu miu shoes
nike sneakers
pandora charms
adidas slides
true religion jeans
canada goose outlet store
pandora charms sale
michael kors outlet canada
ugg outlet sale
gucci outlet online
pandora jewelry canada
kate spade outlet store
adidas ultra boost
adidas nmd
air max 270
ferragamo outlet
birkin handbags
michael kors outlet clearance
coach outlet online
adidas outlet online
pandora outlet
ugg boots women
moncler jacken
saints jerseys
ed hardy shoes
white sox jerseys
pandora jewelry outlet
canada goose sale
north face outlet store
celine outlet
discount oakley sunglasses
coach factory outlet
nfl jerseys
true religion jeans
ralph lauren polo
chaussures christian louboutin
cowboys jerseys
air jordan shoes
cheap oakley sunglasses
ugg boots
fila
uggs
coach outlet online
jets jersey
true religion outlet store
cheap ray ban sunglasses
moncler outlet online
rolex replica watches
pandora charms
red sox jerseys
canada goose coats
nike free flyknit
adidas wings shoes
giants jerseys
pandora canada
christian louboutin sale
coach bags
nba jerseys for sale
coach factorty outlet store
coach outlet online
louboutin outlet
moncler sito ufficiale
ugg outlet clearance
mbt shoes
ralph lauren outlet online
coach outlet online
pandora charms sale clearance
cheap jordan shoes
birkenstock sandals
coach outlet clearance
valentino outlet store
seahawks jerseys
rolex watches
adidas outlet online
cheap air jordans
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]ralph lauren outlet[/url]
canada goose canada
lululemon outlet
nike flip-flops
fitflops outlet
mulberry bags sale
moncler outlet online
malone souliers shoes
nike tn
nike roshe run
new england patriots jersey
pandora jewelry store
air max plus
reebok outlet
polo ralph lauren outlet online
birkenstocks
mont blanc pen
ralph lauren sale clearance uk
air max pas cher
nike outlet store
nfl jerseys
cheap jordans
lions jerseys
air max 2017
yeezy shoes
uggs outlet
toms outlet store
cheap ugg boots
christian louboutin sale
yeezy boost 350
canada goose coats
superdry clothing
nike outlet
ralph lauren polo
ysl outlet
coach handbags outlet
eagles jersey
louboutin outlet
blue jays jerseys
coach factory outlet online
nike shoes
mcm outlet
city royals jerseys
coach outlet online
diamondbacks jerseys
fivefingers shoes
canada goose outlet store
devil rays jerseys
fitflops sale clearance
adidas outlet store
ugg
kate spade outlet online
manolo blahnik
durant shoes
canada goose outlet store
adidas store
nike factory store
cheap soccer jerseys
hermes outlet store
columbia outlet store
coach handbags
barcelona jersey
pandora jewelry outlet
louboutin outlet
ubiq shoes
brewers jerseys
pittsburgh steelers jersey
fred perry
coach factory outlet
ugg pas cher
nike air max 90
coach factory outlet
fitflops
ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
toms shoes
valentino outlet
air jordan 4
hermes
fitflops sale clearance
nike outlet store online
uggs outlet
christian louboutin shoes
mbt shoes outlet
asics running shoes
michael kors outlet clearance
instyler ionic styler
juicy couture
yankees jerseys
nike factory outlet
cheap jordan shoes
ralph lauren pas cher
coach factory outlet
rangers jersey
nike air force 1
coach factory outlet online
suicoke sandals
kate spade outlet online
jaguars jersey
true religion
louboutin pas cher
christian louboutin
ugg outlet
nike shoes
moncler outlet online
polo ralph lauren outlet online
north face outlet
ugg outlet
arcteryx jackets
lacoste polo shirts
pandora charms outlet
pandora jewelry outlet
air force 1
air max 2015
adidas neo shoes
kate spade outlet
patriots jerseys
coach outlet sale
salvatore ferragamo shoes
coach outlet
uggs outlet
timberland outlet
ralph lauren outlet online
jordans
chelsea jersey
kate spade outlet online
nike air max schweiz
valentino outlet
manolo blahnik outlet
valentino outlet
true religion outlet store
louis vuitton outlet online
coach purse
michael kors outlet store
nobis jackets
kappa clothing
kevin durant shoes
coach outlet online
adidas outlet online
supreme clothing
mulberry handbags
nike outlet
air max outlet
curry 5 shoes
ralph lauren uk
air max
snapback hats
canada goose coats
coach outlet store
kate spade outlet online
michael kors outlet online
cheap nfl jerseys
prada outlet
north face jackets
off-white clothing
coach factory outlet online
coach outlet online
fitflops
ugg boots
coach outlet online
marlins jerseys
air jordan retro
coach outlet online
kate spade handbags
air max
coach outlet
versace clothing
coach outlet clearance
y3 shoes
pandora charms sale clearance
true religion jeans
adidas shoes
cheap jordans
coach outlet online
giuseppe zanotti outlet store
coach outlet online
coach handbags
mont blanc
uggs outlet online
coach outlet online
jimmy choo shoes
pandora jewelry outlet
kate spade outlet
caMy?lietas futbol baratas
ugg italia
coach outlet online
ugg boots sale
mbt shoes
moncler outlet online
michael kors outlet clearance
canada goose coats
cheap snapbacks
adidas superstars
mac makeup
coach outlet online
coach outlet online
north face outlet
coach outlet
coach outlet store
cubs jerseys
polo ralph lauren outlet online
coach factory outlet online
jordan 3
yeezy shoes
coach outlet online
louis vuitton outlet online
polo outlet store
lebron 13
kate spade outlet online
ravens jerseys
jimmy choo shoes
moncler coats
nike outlet online
kate spade handbags
kate spade outlet sale
kate spade outlet
adidas shoes
michael kors outlet clearance
le coq sportif
coach bags
kobe 12
cheap mbt shoes
oakley sunglasses outlet
coach outlet online
kate spade bags
giuseppe zanotti shoes
polo ralph lauren outlet
coach outlet online
nike factory store
prada outlet
coach canada outlet
coach outlet store
pandora charms
puma shoes
michael kors bags
birkenstock outlet store
pandora charms outlet
pandora charms sale clearance
pandora sale clearance
angels jerseys
nike outlet online
jordan 31
adidas wings
coach outlet store online clearance
ralph lauren polo
adidas sneakers
michael kors bags
true religion
new balance shoes
michael kors outlet
titans jersey
moncler jackets
birkenstock outlet
revolution 3
cincinnati bengals jersey
ugg italia
dolce & gabbana Outlet
nike outlet store
nike outlet store
true religion outlet store
denver broncos jersey
jordans
prada handbags
true religion outlet
pandora charms
christian louboutin shoes
michael kors handbags outlet
louboutin outlet
coach factory outlet
pandora charms sale clearance
air jordan 3
marc jacobs handbags
kate spade outlet
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
uggs canada
air jordan uk
ugg outlet
rockies jerseys
coach factory outlet
kate spade
nhl jerseys
canada goose coats
valentino shoes
true religion outlet store
polo outlet store
tigers jerseys
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet online
gucci outlet online
tods outlet online
air jordan
polo outlet
cardinals jerseys
salomon shoes
browns jerseys
ed hardy
toms outlet online
michael kors outlet clearance
yeezy shoes
north face outlet store
cheap jordans for sale
pandora charms
fitflops outlet
ralph lauren outlet
dodgers jerseys
nike outlet online
chrome hearts outlet store
adidas yeezy boost
air jordan shoes
adidas yeezy boost 350
ferragamo outlet store
pandora jewelry outlet
prada sunglasses
birkenstock shoes
chi flat iron
coach factory outlet
coach outlet clearance
moncler pas cher
fitflops sale clearance
clarks
ed hardy outlet
pandora charms sale
yeezy boost 350 v2
soccer jerseys
jordan shoes for sale
coach outlet store
bathing ape
nike tn
broncos jerseys
tory burch outlet store
true religion jeans sale
christian louboutin outlet
coach outlet online
gucci outlet online
the north face jackets
nike presto
falcons jerseys
canada goose
ugg boots clearance
suicoke sandals
toms
birkenstock sandals
asics shoes
adidas yeezy boost
reds jerseys
air huarache
coach outlet
coach outlet online
juicy couture
coach factory outlet online
moncler outlet online
under armour shoes
off white clothing
adidas outlet store
air max 2017
nike air max 2018
parajumpers jacket
christian louboutin outlet
air jordans
ugg outlet
190304yueqin
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [2 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Survival Alice Custom KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Mndur Gorka E SPOS Niemcy zamykaj? Tajna bro? Radio ASG Zwyci?zcy wrzesie? Zmiana Act od Valor
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:16,180
Wczoraj:34,292
W tym tygodniu:16,180
W tym miesiącu:599,758
W tym roku:599,758
Wszystkich:57,317,258
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: