Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:08
Zachód słońca: 16:04
Dzień trwa:
8 Godzin 56 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:37
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Drugi etap poszukiwa? nast?pcy M4

Drugi etap poszukiwa? nast?pcy M4


Pi?ciu producentów broni strzeleckiej potwierdzi?o dopuszczenie ich konstrukcji do drugiego etapu konkursu, którego celem jest wy?onienie nast?pcy karabinka M4.


W 2010 podj?to decyzj? o rozpocz?ciu konkursu na now? konstrukcj? strzeleck? nazwan? Individual Carbine, która ma zast?pi? karabinki M4 i  M4A1 w US Army. W rywalizacji na now? bro? bierze udzia? dotychczasowy producent tej broni, Colt Defense (na fotografii zmodyfikowany M4 – ACC-M) / Zdj?cie: Colt Defense

W US Army karabinki M4 i M4A1 z 368-mm luf? i kolb? o regulowanej d?ugo?ci wypar?y niemal ca?kowicie M16A2/A3/A4 z d?u?sz? 508-mm luf? i sta?? kolb?. Niemniej ta druga konstrukcja u?ytkowana jest nadal w innych rodzajach si? zbrojnych: w USMC M16A4 jest podstawowym rodzajem uzbrojenia indywidualnego (Nowa kolba dla USMC, 2009-04-01), a US Navy dopiero od 2007 zast?pi?a stare M14 nowymi M16A3 (US Navy ?egna M14, 2007-08-18). Do tej pory do r?k u?ytkowników trafi?o 800 tys. karabinków M4 i M4A1, z czego 700 tys. odebra?y ameryka?skie si?y zbrojne, a dalszych 100 tys. trafi?o do innych odbiorców, w tym zagranicznych. Pod koniec kwietnia podpisano kontrakt na dostawy 26 tys. M4/M4A1 z mo?liwo?ci? ich rozszerzenia do 70-120 tys. sztuk broni (Remington dostarczy M4/M4A1, 2012-05-05). Nowe dla ameryka?skich si? zbrojnych M16A3/A4 nie by?y zamawiane od kilku lat.


HK416 IC, czyli odmiana HK416D dostosowana do wymaga? konkursu na Individual Carbine. Bro? wyposa?ona w regulator gazowy / Zdj?cie: Heckler & Koch

Zarówno M16, jak i M4 we wszystkich odmianach, to bro? zaprojektowana w latach 1950., coraz bardziej odstaj?ca i ust?puj?ca nowoczesnym konstrukcjom. Wydaje si?, ?e powoli dobiega kres ich u?ytkowania w wojsku USA, cho? planowano to równie? w  przesz?o?ci, aby przypomnie? tylko karabin na amunicj? z pociskami strza?kowymi SPIW, testy konstrukcji do nabojów bez?uskowych i  wielopociskowych w ramach programu ACR z lat 1980., jak te? pó?niejsze o  dekady koncepcje broni kombinowanej granatników-karabinków z programu OICW, z których pozosta? jedynie samopowtarzalny XM25 (XM25 w Afganistanie, 2011-02-11). Jedynym rodzajem si? zbrojnych, który zdecydowa? si? na pocz?tku XXI wieku na odej?cie od M4A1, to wojska specjalne, które w  listopadzie 2004 podj??y decyzj? o zast?pieniu go karabinkami Mk 16 Mod 0  SCAR-L i karabinami Mk 17 Mod 0 SCAR-H (SCAR – bro? dla komandosa, BiA 01/2008).


5,56-mm karabinek FN FNAC (FN Advanced Carbine), czyli zmodyfikowana wersja FN Mk 16 Mod 0 SCAR-L. Wyró?nia go nieruchoma podczas strzelania przestawna r?koje?? napinania / Zdj?cie: FNH USA

USMC i US Navy s? obecnie zainteresowane poszukiwaniem sukcesora rodziny M16/M4, w przeciwie?stwie do US Army. Ju? od 2002/2003 tylnymi drzwiami próbowano wprowadzi? do uzbrojenia wojsk l?dowych XM8 (odprysk programu OICW, karabinek by? zmodyfikowan? wersj? odmian? niemieckiego H&K G36, pierwotnie wykorzystywanego jako element granatnika-karabinka XM29), co wzbudzi?o du?e zamieszanie i protesty ameryka?skich producentów broni i doprowadzi?o do odwo?ania programu w pa?dzierniku 2005. Ostatecznie po latach sporów, w sierpniu 2010, odpowiednik polskiej Rady Uzbrojenia – Joint Requirements Oversight Council (JROC) zatwierdzi? pomys? poszukiwania nast?pcy M4.


Nadal nie wiadomo, jaka bro? zosta?a zaoferowana przez dotychczasowego dostawc? karabinków M4/M4A1 – Colt Defense. Cho? mo?na by si? spodziewa? wielokalibrowego CM901, to jednak w cz??ci ?róde? pojawi?y si? informacje o wystawieniu do rywalizacji modelu ACC-M (Advanced Colt Carbine – Monolithic), czyli zmodyfikowanego M4A1 z monolityczn? komor? zamkow?, ale nadal z systemem gazowym z orygina?u... / Zdj?cie: Colt Defense

31 stycznia 2011 og?oszono wst?pne zapytanie informacyjne (RFI) dotycz?ce rozpocz?cia otwartego konkursu, w której mia?a zosta? wy?oniona konstrukcja nazwana Individual Carbine (IC) przeznaczona dla US Army (cho? USMC wprowadzi?o swoje za?o?enia, to jednak uczestniczy w programie tylko jako obserwator). Nie narzucano producentom ani naboju, jakim mia?aby strzela? ich bro?, ani jej zasady dzia?ania, ani ogranicze? masowo-gabarytowych, zaznaczaj?c, ?e poszukiwany jest karabinek przewy?szaj?cy charakterystykami dotychczasowe M4A1 z ci??k? luf?, dostosowane, obok ognia pojedynczego do prowadzenia ognia ci?g?ego (M4, podobnie jak M16A2/A4, ma mo?liwo?? strzelania jedynie 3-strza?ow? seri?).


Modu?owy karabinek Colt CM901 w odmianie do naboju 5,56 mm x 45. Bro? wyst?puje te? w wersji do amunicji 7,62 mm x 51. Komora spustowa pozostaje ta sama, a wymienna jest komora zamkowa, która w wersji kal. 5,56 mm ma wewn?trzny adapter do mniejszych magazynków od M16 / Zdj?cie: Remigiusz Wilk

Podkre?lono, ?e nowa konstrukcja musi by? kompatybilna ze wszystkimi dotychczas u?ywanymi akcesoriami: podwieszanym 40-mm granatnikiem M320/M320A1 (M320 w s?u?bie, 2009-07-14), podwieszan? strzelb? powtarzaln? M26 kalibru 12, celownikami optycznymi i optoelektronicznymi, zintegrowanymi laserowymi wska?nikami/pod?wietlaczami celu, latarkami czy bagnetami. US Army wyra?nie zaznaczy?a, ?e nie poszukuje ca?kowicie nowej konstrukcji, maj?cej powsta? zgodnie z opublikowanymi za?o?eniami, ale istniej?cej broni, która mo?e by? niewielkim nak?adem dostosowana do wymaga?. W odpowiedzi na zapytanie, ponad 30 wytwórców udzieli?o pozytywnej odpowiedzi: potwierdzili, ?e s? w stanie dostarczy? konstrukcje spe?niaj?ce od razu kryteria konkursu na Individual Carbine lub ?atwo do nich dopasowane.


Powa?ny konkurent w rywalizacji na nast?pc? M4 – karabinek Remington ACR. Na zdj?ciu uproszczony model rozwijany pod k?tem programu IC, z sta?? kolb? z regulowan? stopk? i niewymienn? luf? / Zdj?cie: Remington Defense

W za?o?eniach rywalizacji na IC pozostawiono otwart? kwesti? amunicji. Poinformowano jednak, ?e o ile producent nie dostarczy broni niestandardowego kalibru, to karabinki b?d? testowane przy u?yciu nowych nabojów 5,56 mm x 45 M855A1 EPR (M855A1 w Afganistanie, 2010-07-11, 30 mln M855A1, 2011-05-10), za? karabiny – amunicji 7,62 mm x 51 M80. Zapowiedziano jednak, ?e je?eli niestandardowe naboje znacznie przewy?sz? charakterystykami obecnie u?ywan? amunicj?, to US Army b?dzie rozwa?a?o ich dalszy rozwój i  przyj?cie do uzbrojenia. Na pocz?tku 2010 producenci, którzy deklarowali ch?? udzia?u w konkursie mieli okazj? na terenie H.P. White Laboratory przetestowa? swoje konstrukcje z dostarczon? przez armi? now? amunicj? 5,56 mm x 45 M855A1 EPR. Mogli te? sprawdzi?, czy wszystkie obecnie u?ywane akcesoria b?d? pasowa?y do proponowanej przez nich broni.


Ka?da bro? zg?oszona do konkursu na IC musi by? kompatybilna ze wszystkimi dotychczas u?ywanymi przez US Army akcesoriami: celownikami, latarkami, wska?nikami celu, podwieszanymi: strzelb? M26 i granatnikiem M320/M320A1. Na zdj?ciu reklamowym Remingtona karabinek ACR z  granatnikiem H&K GLM (odpowiednik M320) / Zdj?cie: Remington Defense

Proces selekcji zosta? podzielony na 3 etapy, których realizacja ma zaj?? oko?o 2 lat. Faza pierwsza obejmowa?a sprawdzenie dostarczonej broni pod k?tem wymaga? wojskowych, wymiarów, masy, bezpiecze?stwa u?ytkowania, rozmieszczenia manipulatorów i dost?pno?ci ich dla strzelców prawo- i lewor?cznych, jak te? upewnienie si?, czy konstrukcja spe?nia oczekiwania dotycz?ce mocowania dodatkowego wyposa?enia. Podczas etapu drugiego, testowana zostanie celno??, ?ywotno?? lufy i innych istotnych cz??ci i niezawodno??. Bro? b?dzie zanurzana w wodzie, zrzucana na beton, badana w trudnych warunkach klimatycznych w wysokich i niskich temperaturach, sprawdzana w  dzia?aniu w silnie zanieczyszczonym ?rodowisku. Wojsko sprawdzi funkcjonowanie konstrukcji z t?umikiem d?wi?ku, wykonane zostan? strzelania z podwieszonego granatnika i strzelby. Oceniana b?dzie ergonomia i funkcjonalno??. Ostatnia faza b?dzie podobna, obejmie tylko wybrane modele, które zostan? poddane dodatkowym testom m.in. strzelania bez smarowania cz??ci i po ca?kowitym zanurzeniu, celowym zanieczyszczeniu cz??ci py?em i b?otem. Sprawdzone zostanie funkcjonowanie w ?rodowisku o bardzo wysokiej wilgotno?ci i po zamro?eniu broni.


Karabinek ADCOR Defense B.E.A.R. (Brown Enhanced Automatic Rifle) Elite to zmodyfikowana odmiana AR-15 z nowej konstrukcji uk?adem gazowym z  t?okiem i t?oczyskiem, dodatkow?, przestawn? r?koje?ci? napinania umieszczon? z wyci?ciu zespo?u szyn monta?owych / Zdj?cie: ADCOR Defense

Warto pami?ta?, ?e cho? w  konkursie zostanie wy?oniona jaka? konstrukcja, to nie oznacza automatycznie, ?e zostanie przyj?ta do uzbrojenia, ani zakupiona przez US Army. Decyzja zale?y od tego, w jakim stopniu b?dzie przewy?sza?a dotychczas u?ywane karabinki M4A1. Niemniej, je?eli armia zdecyduje si? na dan? bro?, to ma ona trafi? do uzbrojenia od jesieni 2014.


Wed?ug producenta, karabinek B.E.A.R. Elite, dzi?ki poprowadzeniu t?oczyska po??czonego na sta?e z suwad?em w tulei mieszcz?cej si? w  ?o?u-zespole szyn, ma luf? niemal samono?n?, na któr? w minimalnym stopniu oddzia?uj? elementy automatyki / Zdj?cie: ADCOR Defense

Na pocz?tku maja 2012 pi?ciu producentów broni potwierdzi?o dopuszczenie ich konstrukcji do drugiego etapu konkursu Individual Carbine. Wiadomo, ?e do kolejnej fazy zosta? zakwalifikowane zosta?y: Heckler & Koch z HK416 IC – nieznacznie zmodyfikowan? odmian? HK416 z regulatorem gazowym, FN Herstal USA z  karabinkiem FNAC (FN Advanced Carbine, na zdj?ciu) – odmian? FN Mk 16 Mod 0 SCAR-L z nieruchomym napinaczem, Colt Defense z modelem ACC-M (Advanced Colt Carbine – Monolithic) lub CM901 o wspólnej komorze spustowej dla kalibrów 5,56 i 7,62 mm (AUSA – Premiera CM901, 2010-10-26), Remington Arms z uproszczonym ACR (SHOT Show: ACR dla US Army, 2012-01-20), zaprojektowanym przez Magpul Industries i oferowanym jako Masada (Nowo?ci Remington Arms, 2009-07-02) i ma?o znany ADCOR Defense (cz??? koncernu projektuj?cego maszyny do nape?niania i zamykania puszek i butelek) B.E.A.R. Elite.


Cho? w konkursie IC bra?a udzia? w?oska BDT, oferuj?ca karabinek Beretta ARX 160 IC, to nie ma potwierdzenia, czy W?osi zostali dopuszczeni do drugiego etapu rywalizacji / Zdj?cie: Remigiusz Wilk

Nie jest pewne, czy Beretta Defense Technologies, która dostarczy?a karabinek ARX 160 IC – odmian? ARX 160A2 rozwijanego dla w?oskich jednostek specjalnych (IDEF 2011: Beretta w Stambule, 2011-05-13), otrzyma?a zaproszenie i nie potwierdzi?a go, czy te? jej konstrukcja zosta?a odrzucona. W rywalizacji nie bra?y udzia? LWRC, Robinson Armament ani Knight’s Armament Co. (KAC).

?ród?o: ALTAIR

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Taktyka zielona Tajna bro? Zmiana Radio ASG Nowe pistolety WP Podcast ASG Zwyci?zcy wrzesie? MG 42 by MG Schutze Elektryczny Blow Back LIGA ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:23,757
Wczoraj:37,566
W tym tygodniu:61,323
W tym miesiącu:891,683
W tym roku:891,683
Wszystkich:57,609,183
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: