Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:08
Zachód słońca: 16:04
Dzień trwa:
8 Godzin 56 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:37
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

GRYF 2012: Drawsko Pomorskie

GRYF 2012: Drawsko Pomorskie

Miasto: Drawsko Pomorskie

Województwo: Zachodniopomorskie

Czas trwania: 29.06.2012, godz. 19:30 – 01.07.2012, godz. 12.00

Strona www: http://13dpddraws...

Wpisowe: 70 z?

Wiek uczestników: 18 + (dopuszcza si? uczestnictwo osób w wieku lat 16 TYLKO pod warunkiem obecno?ci pe?noletniego opiekuna tzn. brata/rodzica oraz zwolnienia Organizatora od odpowiedzialno?ci za ewentualne nieszcz??liwe wypadki w czasie zlotu).

Limit uczestników: 200

OPIS IMPREZY

Impreza/zgrupowanie ma charakter zamkni?ty i odbywa si? na terenie Kompleksu Poligonów Drawskich, oddalonym od Drawska Pomorskiego o ok. 40 km. Wst?p i pobyt na wyznaczonym przez organizatora terenie mo?liwy b?dzie jedynie dla uczestników zgrupowania, organizatorów i osób przez nich upowa?nionych, wyposa?onych w przygotowane przez organizatora identyfikatory. Dla zmotoryzowanych zostan? wydane przepustki zlotowe, identyfikuj?ce ich ?rodek lokomocji i umo?liwiaj?ce wjazd na teren imprezy.
Wst?p na obszar zlotu bez stosownych identyfikatorów i przepustek spowoduje natychmiastow? interwencj? s?u?b mundurowych.


TERMINARZ

29.06.2012:
godz. 12:00 do 17:00 – rejestracja, wydawanie identyfikatorów i map dojazdu na teren imprezy, odbywa? si? b?dzie na dworcu PKP w Drawsku Pomorskim przy ul. Kolejowej 1 (do godz. 19:00 dla spó?nialskich, po uprzednim zg?oszeniu organizatorowi pod nr telefonu 533 651 274);

przewidujemy mo?liwo?? zorganizowania transportu z Drawska Pomorskiego na miejsce imprezy dla osób niezmotoryzowanych (zg?oszenia potrzeby dowozu nale?y dokona? najpó?niej do dnia 20.06.2012 r.) – wyjazd autokaru nast?pi po zebraniu si? wi?kszej grupy uczestników;

godz. 19:30 – apel na miejscu zlotu, przydzielenie do grup i wymarsz w teren;

01.07.2012:
godz. 00.00 – zako?czenie dzia?a? bojowych;
godz. 12.00 – oficjalne zako?czenie imprezy;
godz. 14.00 – opuszczenie terenu imprezy;

WPISOWE

kwota: 70 pln, zawiera koszty:

1. ubezpieczenia uczestnika imprezy;
2. identyfikatora/pami?tki z imprezy (w formie nie?miertelnika);
3. wydruku dokumentów (map, opisów zada? itp.) oraz waluty zlotowej;
4. dwóch posi?ków (obiadokolacji w sobot? 30.06.2012 oraz posi?ku regeneracyjnego w niedziel? 01.07.2012) oraz 3 litrów wody dla ka?dego uczestnika;
5. zaplecza socjalnego (bie??cej wody do mycia, przeno?nych toalet);
6. zapewnienia zabezpieczenia medycznego;
7. pod??czenia do pr?du (?adowanie baterii, telefonów, o?wietlenie obozu off-game itp.);
8. zakupu rekwizytów (np. ?rodków pirotechnicznych), ??czno?ci oraz wszystkich innych kosztów realizacji planowanego scenariusza;
9. wynaj?cia pojazdów i transportu;
10. ogrodzenia i oznakowania terenu obozu off game;
11. wywozu ?mieci;
Nr rachunku bankowego zostanie podany w pó?niejszym terminie.
UWAGA!!!
20 pierwszych osób* (rezerwacja od 1 do 10 w ka?dej grupie) które zapisz? si? do udzia?u
w GRYFIE 2012** otrzymaj? zaproszenie do bez sk?adkowego udzia?u w jesiennej ( wrzesie? lub pa?dziernik – konkretny termin podamy ko?cem sierpnia) edycji „GRYFA” (kameralnej
a realizuj?cej epizody wcze?niejsze) ;
20 kolejnych osób* (rezerwacja od 11 do 20 w ka?dej grupie) które zapisz? si? do udzia?u
w GRYFIE 2012** otrzymaj? mo?liwo?? skorzystania z nieodp?atnego szkolenia rat-med. Które zrealizowane zostanie w niedziel? pomi?dzy godzin? 9.00 a 11.00; Zaj?cia poprowadzi zawodowy ratownik medyczny pogotowia ratunkowego a ukierunkowane b?d? na aspekty wypadków terenowych.

Zg?oszenia grupowe (minimum 10 osób w grupie**) premiowane b?d? jednym udzia?em bez sk?adkowym (10 osób/9 sk?adek). Ka?da kolejna pe?na dziesi?tka kolejna jedna osoba bez sk?adkowo.

* po 10 osób w ka?dej frakcji
** warunkiem otrzymania bonusu jest zapisanie(rezerwacja) oraz faktyczny udzia?

Zlot odb?dzie si? w warunkach polowych, w s?siedztwie dwóch jezior, uczestnicy we w?asnym zakresie zaopatruj? si? w racje ?ywno?ciowe, namioty i ?piwory.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Pe?noletno?? potwierdzona na ?yczenie Organizatora jakimkolwiek dokumentem.
2. Dopuszcza si? uczestnictwo osób w wieku lat 16 TYLKO pod warunkiem obecno?ci pe?noletniego opiekuna tzn. brata/rodzica oraz zwolnienia Organizatora od odpowiedzialno?ci za ewentualne nieszcz??liwe wypadki w czasie zlotu.
3. Wype?nienie i przes?anie na podane poni?ej adresy zamieszczonego na http://13dpddrawsko.ugu.pl formularza zg?oszeniowego (z uwzgl?dnieniem wymaganych przez Organizatora danych) oraz wp?acenie wpisowego do dnia 12.06.2012 r. Limit miejsc 200. Decyduje data nades?ania zg?oszenia.
4. Zapoznanie si? z udost?pnionymi przez Organizatora regulaminami i zaakceptowanie przepisów, czego bezpo?rednio rozumianym potwierdzeniem b?dzie nades?anie zg?oszenia.
5. Organizator zastrzega sobie mo?liwo?? odrzucenia zg?oszenia w przypadku niespe?nienia powy?szych warunków.
6. Kontakt z organizatorem pod adresem email:

KRÓTKI OPIS TERENU

Teren, na którym wszystko si? odb?dzie, to fragment poligonu w Drawsku Pomorskim.

Urozmaicony... le?ny, lecz g?sto przetkany polanami i wi?kszymi otwartymi przestrzeniami.
Las g?ownie stary (sosna brzoza), z ma?? ilo?ci? podszytu, polany cz??ciowo zakrzaczone, poro?ni?te wysoka traw?. Teren pagórkowaty, liczne oczka wodne i bagienka, trzcinowiska, rowy. Dwa jeziora. Wiele mo?liwo?ci kluczenia, omijania przeciwnika, skrytych podej?? (np. starymi groblami). W miar? regularnie poci?ty drogami le?nymi i czo?gówkami.
Inne przyjemno?ci to bardzo liczne stare okopy, rowy ??cznikowe, rowy przeciwpancerne, stojanki dla pojazdów. Co wi?cej kopanie nowych umocnie? nie stanowi problemu, zatem jak kto lubi to b?dzie móg? odda? si? tworzeniu fortyfikacji. Atrakcj? niew?tpliwie b?d? zabudowania zniszczonej wioski z góruj?cymi ruinami ko?cio?a w której nie raz przyjdzie uczestnikom wykona? "pewne" zadania, inn? zapewne b?dzie by?y obóz jeniecki
Do zdobycia b?dzie równie? zapora wodna...

https://lh3.googleusercontent.com/-AhhICf2K9F8/T5fr4mExPoI/AAAAAAAAArA/EFaOXk4ghrI/s720/Mapa%2520terenu%2520dzia%25C5%2582a%25C5%2584%2520GRYF%25202012.jpg

Wi?cej zdj??: http://njz.pl/dpd/gryf2012/pozzadlo/index2.html

TROCH? HISTORII… (zarys scenariusza)

Wojna. Ju? prawie nikt nie pami?ta co wywo?a?o ten konflikt, zreszt? teraz ma to ju? ma?e znaczenie. Zbyt wiele z?ej krwi jest mi?dzy stronami konfliktu, zbyt wiele nienawi?ci. Teraz jedyne co si? liczy to zniszczy? wroga, ca?kowicie go unicestwi?. To jedna, to druga strona rzuca swoje si?y do „ostatecznej” ofensywy. Jedynym efektem jest jednak tylko rosn?ca ilo?? ofiar a zyski s? mierzone w metrach, niczym w czasie Wielkiej Wojny. Tym razem do szturmu ruszy?y si?y Iberlandu i tak jak zwykle kolejne fale ataku rozbija?y si? o umocnienia przeciwnika. Obie strony ?ci?gn??y do walki wszystkie dost?pne rezerwy, o które ju? co raz ci??ej by?o w wyniszczonych walk? krajach. Na zapleczu frontu nie pozosta?y bezczynnie praktycznie ?adne si?y, wszystkich skierowano do walki. Prawie wszystkich...
Sytuacja na dzie? 28 czerwca roku 20XX
Gdzie? po stronie Iberlandu
Ma?e lotnisko zapasowe ko?o Denburga skryte w g??bokich lasach. W obiektach przy lotniskowych zorganizowano kurs zwiadowców - radiooperatorów dalekiego zasi?gu…
Wieczorem w stan alarmu marszowego poderwani zostaj? s?uchacze kursu radiooperatorów zwiadu dalekiego zasi?gu ze szko?y wojennej nr 207 .
Grupa ta, to niepe?na kompania. Pech chce, ?e wi?kszo?? oficerów i podoficerów instruktorów grupy szkolnej nie dotar?a jeszcze do Denburga z odpraw, szkole? i urlopów...lub zosta?o wys?anych gdzie? z rozkazu naczelnego dowództwa . Brakuje te? sprz?tu i transportu, w zasadzie kompania dysponuje broni? osobist? (niejednolit? - podobnie - jak i ró?norodnym umundurowaniem gdy? uczestnicy pochodz? z ró?nych jednostek) i trudno mówi? o jakiejkolwiek standaryzacji tak ludzi jak i sprz?tu.
Gdzie? po stronie Slebonii
O?rodek treningowy wojsk powietrzno-desantowych w Stanowo
Og?oszono alarm bojowy z przygotowaniem do lotu i desantowania w kompanii szkolnej s?uchaczy szko?y podoficerskiej wojsk powietrznodesantowych. Podobnie jak u iberlandczyków brakuje sprz?tu, w ko?cu trafili tu na szkolenie w skokach. W zasadzie kompania dysponuje broni? osobist? i trudno mówi? o jakiejkolwiek etatyzacji tak ludzi jak i sprz?tu.
Dwa dni wcze?niej…
W o?rodku badawczym zlokalizowanym w niedost?pnej krainie jezior i bagien na po?udniu Slebonii grupa naukowców przeprowadza ko?cowe dzia?ania zwi?zane z testami nowej broni. Wszelkie przypuszczenia teoretyczne znajduj? potwierdzenie w dzia?aniach praktycznych realizowanych na poligonie do?wiadczalnym, tylko krok dzieli od rozwi?zania pewnych zagadnie? i osi?gni?cia przez jedna ze stron konfliktu zdecydowanej - mo?na by rzecz mia?d??cej - przewagi.
O sytuacji tej (ko?cowych pracach badawczych) dowiaduje si? przez przypadek wywiad drugiej strony. Zapada decyzja akcji dywersyjnej maj?cej za zadania porwanie najwa?niejszych uczestników eksperymentów nad now? broni? oraz jej komponentów, zniszczenia tego czego zabra? si? nie da. Dowództwo gwa?townie zbiera najlepszych z najlepszych (których ma pod r?k? ) i wysy?a ich z strace?cz? bowiem s?abo przygotowan? kiepskim rozpoznaniem misj? (mi?dzy innymi ogo?acaj?c z oficerów i podoficerów instruktorów grup? szkoln? rozpoczynaj?c? w?a?nie kurs –operatorów radiowych zwiadu w bazie w Denburgu).
Dzie? wcze?niej…
Dochodzi do desantu w okolicach o?rodka badawczego. Desantowany oddzia? mimo ci??kiej walki z nadspodziewanie liczn? i sprawn? bojowo ochron? poligonu do?wiadczalnego, osi?ga cz??ciowy sukces. Akcja owocuje uprowadzeniem pi?ciu z czternastu naukowców i zdobyciem równie cennych elementów broni nad któr? pracowali. Niestety uprowadzenie naukowców, mimo pocz?tkowego sukcesu nie rokuje dobrze. Z prawie stuosobowej kompani desantowanej w walkach na terenie o?rodka badawczego z akcji ca?o wychodzi zaledwie pi?tnastu ?o?nierzy oddzia?u desantowego (reszta ginie, dostaje si? do niewoli, ulega ranom i kontuzj? eliminuj?cym ich z walki). Odleg?o?? od linii frontu nie pozwala na u?ycie transportu ?mig?owcami, zaplanowany transport lotniczy z miejsca desantu nie wchodzi w rachub? z powodu braku miejsca na l?dowanie (planowane miejsce l?dowania wytypowane w czasie szybkiego zwiadu powietrznego okaza?o si? mocno podmok?e) nawet najl?ejszych maszyn zdolnych do ewakuacji naukowców nie mówi?c ju? o niedobitkach kompani desantowej.
Resztka ?o?nierzy zdobywa pi?? pojazdów, odurza zgodnie z planem naukowców silnymi ?rodkami narkotycznymi wprawiaj?c ich w stan ?pi?czki. Klucz?c po lasach kieruj? si? na zachód. Postawione na nogi lokalne posterunki policji i pozosta?o?ci ?andarmerii chroni?cej o?rodek badawczy staraj? si? odszuka? i za wszelk? cen? odbi? naukowców. Najwy?sze dowództwa obu stron wydaj? identyczne brzmi?cy, bezwzgl?dny, rozkaz: za wszelk? cen? utrzyma? naukowców przy ?yciu, w miar? mo?liwo?ci nie straci? komponentów nowej broni.
W czasie le?nych potyczek grupy desantowej oraz grup poszukiwawczych gin? kolejni ?o?nierze eskortuj?cy naukowców oraz dwaj z je?ców. Grupa traci te? trzy z pi?ciu pojazdów.
Pozostaje czterech ?o?nierzy, trzej naukowcy( w ?pi?czce) i dwa praktycznie rzecz bior?c unieruchomione pojazdy. Grupa kamufluje pojazdy z naukowcami w lesie, dwóch ?o?nierzy zostaje w eskorcie dwóch rusza szuka? paliwa lub innych, sprawnych ?rodków transportu. Udaje si? te? wys?a? meldunek w którym przedstawia si? sytuacje grupy oraz wskazuje z grubsza rejon ukrycia si? grupy, niestety meldunek ten (podobnie jak i wi?kszo?? innych) odczytuje równie? przeciwnik.
W dowództwie Slebonii zapada decyzja o natychmiastowym wys?aniu posi?ków, niestety po ostatnich powodziach nieliczne drogi prowadz?ce do doliny s? w wi?kszo?ci nie przejezdne b?d? to z powodu w?a?nie powodzi, b?d? to licznych a nie zinwentaryzowanych pól minowych. Na szcz??cie kto? przypomnia? sobie o elewach ze Stanowo, lepsza w ko?cu niepe?na kompania od razu ni? pu?k poniewczasie. Wydano rozkazy..
Sytuacja ta, wymusza na dowództwie Iberlandu decyzje o realizacji kolejnego desantu. Operacja „Gryf” zosta?a zorganizowana jedynymi dost?pnymi natychmiast si?ami czyli s?uchaczami ze szko?y 207. Zadaniem desantu jest przede wszystkim odszukanie zakamuflowanej w lesie resztki pierwszej grupy desantowej z pojmanymi naukowcami i utrzymanie si? do momentu a? kto? w sztabie wymy?li realny sposób ewakuacji.
W obu wrogich grupach znajduj? si? mniejsze czy wi?ksze grupy frontowców znaj?cych si? wcze?niej i maj?cych za sob? wspólne akcje, zatem z?ytych i zgranych, niemniej dzia?ania ca?o?ci kompanii b?d? trudne z powodu braku zgrania i znajomo?ci mo?liwo?ci poszczególnych dru?yn przez dowodz?cych akcj?.
Dodatkow? trudno?ci? jest praktycznie rzecz bior?c brak oficerów oraz starszych podoficerów w tych ad hoc rzucanych do akcji pododdzia?ach. Dowództwo… musi si? ukonstytuowa? w czasie walki.ia, omijania przeciwnika, skrytych podej?? (np. starymi groblami). W miar? regularnie poci?ty drogami le?nymi i czo?gówkami.

Inne przyjemno?ci to bardzo liczne stare okopy, rowy ??cznikowe, rowy przeciwpancerne, stojanki dla pojazdów. Co wi?cej kopanie nowych umocnie? nie stanowi problemu, zatem jak kto lubi to b?dzie móg? odda? si? tworzeniu fortyfikacji. Atrakcj? niew?tpliwie b?d? zabudowania zniszczonej wioski z góruj?cymi ruinami ko?cio?a w której nie raz przyjdzie uczestnikom wykona? "pewne" zadania, inn? zapewne b?dzie by?y obóz jeniecki
Do zdobycia b?dzie równie? zapora wodna...

REGULAMIN IMPREZY

I. ZASADY WALKI I BEZPIECZE?STWO:

1. Dozwolone jest u?ywanie wy??cznie broni ASG. Jedyna dopuszczalna amunicja to plastikowe 6mm BB.
2. Wymagana jest ochrona oczu. Zaleca si? stosowanie atestowanych gogli/okularów przeznaczonych do rozgrywek ASG lub PB. Organizator nie b?dzie wymusza? jako?ci ochrony oczu.
3. Obowi?zuje zakaz stosowania jakichkolwiek ?adunków wybuchowych, ?wietlnych, og?uszaj?cych, dymnych, ?zawi?cych czy jakichkolwiek innych ?rodków o dzia?aniu szkodliwym dla ?ywych organizmów. Wyj?tek stanowi? ?rodki pozoracji stosowane przez organizatora.
4. Dopuszcza si? stosowanie urz?dze? typu LWC przy kategorycznym zakazie celowania w g?ow?.
5. Dozwolone jest u?ywanie min i pu?apek d?wi?kowych.
6. Trafienie w jak?kolwiek cz??? cia?a, munduru czy kamufla?u jest równoznaczne
z wyeliminowaniem z danej rozgrywki do momentu opatrzenia przez medyka. Trafiony oznajmia powy?szy fakt g?osem i oznacza si? kawa?kiem czerwonego materia?u. Komunikacja mi?dzy trafionym a pozosta?ymi graczami jest zakazana, przekazanie broni równie?, chyba ?e trafiony pozostawi ow? w miejscu trafienia.
7. Przypadkowe trafienie przez sojusznika powoduje taki sam skutek.
8. Trafianie w bro? wyklucza mo?liwo?? jej dalszego u?ytkowania w danej rozgrywce.
9. Bro? mo?na naprawi? tylko w g?ównej bazie strony, czas naprawy 15 minut.
10. Jako trafienie uznawane s? celne strza?y po linii prostej przez niewystarczaj?c? os?on?, tj. przez szeroko rozumiane zaro?la, trawy, krzewy. Rykoszety równie? s? uznawane jako trafienie.
11. Nie istnieje poj?cie strza?u oddanego wcze?niej. Przy jednoczesnym (w granicach dziesi?tych sekundy) dwustronnym otwarciu ognia z pola rozgrywki schodz? obaj gracze.
12. Zabronione jest strzelanie w pobli?u osób pozbawionych ochrony oczu, trafionych, osób postronnych, jak i do fotografów, innych osób nie bior?cych czynnego udzia?u
w rozgrywce oraz zwierz?t.
13. S?dziowie (rozjemcy) w sytuacjach nadu?ywania/?amania przez uczestnika warunków regulaminu i zasad gry terenowej, b?d? znakowa? takiego uczestnika ?ó?t? ta?m?, której uczestnik nie mo?e usun?? do ko?ca zgrupowania. Dwukrotne oznakowanie przez s?dziego ?ó?t? ta?m? jest równoznaczne z trwa?ym usuni?ciem uczestnika z terenu rozgrywki, bez mo?liwo?ci powrotu.
II. MEDYCY I RANY:
1. Trafiony gracz nie mo?e strzela? i przemieszcza? si?. Poza wzywaniem medyka nie mo?e tak?e komunikowa? si? z pozosta?ymi graczami.
2. Uruchomienie miny lub pu?apki d?wi?kowej traktowane jest jak trzeci postrza? i wi??e si? z zej?ciem do szpitala, mina rani graczy w promienie 5 metrów.
3. Ka?da ze stron dysponuje 1 medykiem na ka?dych 10 graczy.
4. Medyk mo?e uleczy? gracza z dwóch trafie? obwi?zuj?c r?k? ta?m?. Trzecie trafienie eliminuje gracza.
5. Gracz trafiony trzeci raz zostaje odes?any przez medyka do szpitala (resp).
6. Je?eli nie b?dzie mo?liwe dotarcie medyka do trafionego w rozs?dnym czasie (ok. 15 min.) gracz musi sam uda? si? do szpitala nawet przy pojedynczym trafieniu.
7. Mo?liwe b?d? specjalne pakiety lecz?ce, dost?pne ze zrzutów:
a) Specjalny Pakiet Lecz?cy pozwalaj?cy uleczy? dodatkowe dwa razy (jeden mo?e by? zu?yty tylko na jednego gracza);
b) Super Pakiet Lecz?cy pozwalaj?cy natychmiastowo uleczy? w szpitalu 15 graczy.
8. Medyk mo?e by? leczony tylko przez innego medyka.
9. Medyk lecz?cy nie mo?e by? ostrzelany, w pozosta?ym czasie podlega trafieniom na zasadach ogólnych.
10. Medyk mo?e leczy? graczy obu stron.

III. RESPY:

1. Po przybyciu gracza do szpitala jego numer zostaje zapisany na karcie szpitalnej z podaniem godziny przybycia.
2. Gracz na respie przebywa pe?n? godzin? zegarow?, w chwili przybycia do szpitala (np. przybywa o 14.30, wi?c na respie przebywa do godziny 15.30. Wyj?tkiem od zasad przebywania w szpitalu jest u?ycie Super Pakietu Lecz?cego.

IV. FILMOWANIE I FOTOGRAFOWANIE.

1. U?ywa? kamery oraz aparatu fotograficznego mo?e ka?dy, nie jest wymagana zgoda Organizatora.
2. Osoba obs?uguj?ca kamer? lub sprz?t fotograficzny musi by? odpowiednio oznaczona (bia?a koszulka).
3. Osoba obs?uguj?ca kamer? lub aparat fotograficzny nie jest zwolniona z obowi?zku noszenia ochrony oczu.
4. Obs?uga kamery lub aparatu fotograficznego powinna unika? sytuacji w której mog?aby zdradzi? pozycj? walcz?cych.
5. Obs?uga kamery lub aparatu fotograficznego nie powinna nagrywa? i fotografowa? osób które wyra?nie sobie tego nie ?ycz?.

V. REGULAMIN PORZ?DKOWY.

1. Z uwagi na za?o?enia fabularne oraz sprawny przebieg zlotu Organizator, motywowany wy??cznie pragnieniem zapewnienia uczestnikom jak najlepszej zabawy, uprasza bezwzgl?dnie (tu: w rozumieniu wojskowego drylu) podporz?dkowanie jego rozkazom.
2. Ka?dy uczestnik porusza si? po terenie rozgrywki na w?asne ryzyko.
3. Rozgrywka mo?e zosta? przerwana (nieszcz??liwy wypadek, wtargni?cie na teren osób postronnych) w ka?dym jej momencie.
4. Zastrze?ona pozostaje ustalona bezpo?rednio przed rozgrywk? cz?stotliwo?? krótkofalowa Organizatora.
5. Liczebno?? i sk?ad grup bior?cych udzia? w rozgrywce ustala Organizator.
6. Organizator oraz W?a?ciciel Administrator terenu nie bierze odpowiedzialno?ci za nieszcz??liwe wypadki w czasie trwania zlotu.
7. Organizator oraz W?a?ciciel Administrator terenu nie bierze odpowiedzialno?ci za wszelki sprz?t zagubiony, zniszczony lub uszkodzony w czasie trwania zlotu.
8. Uczestnik który umy?lnie wyrz?dzi szkod? np. podpalenie w wyniku rozpalenia ogniska w niedozwolonym miejscu, b?dzie zobowi?zany do jej pokrycia.
9. Zgody Organizatora wymaga wykorzystanie zlotu jako okazji do rozpowszechnienia wszelkich materia?ów reklamowych czy promocyjnych.
10. Bezwzgl?dnie zabrania si? spo?ywania alkoholu, tak podczas rozgrywek, jak i w przerwach. Dotyczy tak?e obozu off-game.
11. Obowi?zuje ca?kowity zakaz palenia ognisk poza miejscami do tego przeznaczonymi.
12. Ze wzgl?du na specyfik? miejsca zlotu nie wolno dotyka?/podnosi?/zbiera? rzeczy które wygl?daj? na niewybuchy, pociski, miny. Najprawdopodobniej b?d? nimi naprawd?. W takiej sytuacji nale?y ostro?nie oznaczy? wokó? znaleziony przedmiot
i natychmiast poinformowa? o tym fakcie organizatora i s?u?by porz?dkowe zlotu/zgrupowania.
13. We wszystkich sprawach nie uj?tych bezpo?rednio w regulaminach, jak
i dotycz?cych rozstrzygania kwestii spornych mi?dzy graczami decyduj?ce zdanie ma Organizator, którego decyzja jest nieodwo?alna.
14. Jako jedyn? sankcj? za niestosowanie si? do regulaminów przewidziano usuni?cie
z terenu zlotu.

UWAGI KO?COWE

Nie przewidujemy limitu pr?dko?ci wylotowej, w tym wypadku polegamy na Waszym rozs?dku. Adrenalina w po??czeniu z ch?ci? udowodnienia innym swoich bojowych zdolno?ci cz?sto rodz? sytuacje dwuznaczne. Ich honorowe rozwi?zanie zale?y tylko od kultury graczy. W tym miejscu padnie tylko jedna rada: zawsze podawaj r?k? przeciwnikowi, co do rozstrzygni?cia starcia z którym masz w?tpliwo?ci, i ust?puj. Przy tym za?o?eniu z pola rozgrywki schodz? obaj gracze. W ASG nie ma bowiem nie?miertelnych bohaterów
o ponadludzkiej percepcji, s? tylko trupy, trupy ale gentlemani. Kto tego nie rozumie upraszany jest o niezak?ócanie zabawy uczciwym Maniakom, oszcz?dzenie niemi?ych sytuacji i pozostanie w domu.

?ród?o: http://13dpddrawsko.ugu.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia May 27 2012 19:48:40
Aktualizajc informacji od Orgów:
Brenten: Zmiana w wieku uczestników. 16+, konieczna zgoda rodziców, o?wiadczenie ( wzór podamy pó?niej) i nr kontaktowy.
#2 | Mario75 dnia June 03 2012 22:58:47
Nowa gar?? wa?nych informacji od Orgów:

Brenten: wprowadzamy zmiany zarówno dotycz?ce przebiegu imprezy jak i jego regulaminu oraz sk?adki za udzia?.
1- Zapisy do 17.06
2- Formularz zg?oszenia otrzymasz po wys?aniu maila na adres: lub pobieraj?c go TUTAJ
3- Sk?adka zmniejszona do 50 z? osoba
4- Osoby niepe?noletnie (minimum 16 lat) za pisemnym „O?wiadczeniem/Zgod? opiekuna prawnego”
5- Zmiany w za?o?eniach i scenariuszu imprezy.
1 - Realizowane b?d? poszczególne elementy „du?ego” scenariusza dostosowane do mniejszej ni? pierwotnie zak?adana ilo?ci uczestników.
2 - Realizowane b?d? zadania dzienne i nocne (niektóre w trybie alarmowym)
3 - Zespo?y b?d? wyrusza?y na realizacj? poszczególnych zada? z wspólnej bazy.
4 - Ka?dorazowo po zako?czeniu zada? wszyscy spotykaj? si? w bazie (rezygnujemy z baz terenowych oddzielnych dla ka?dej grupy (co spowoduje równie? zmiany regulaminu odno?nie „zagadnie? medycznych&#8221Z przymru?eniem oka.
5 - Zada? przygotowano kilkana?cie i na pewno nie zabraknie „roboty” (patrole, blokady, obrona obiektów, pozyskanie zrzutów) wszystko to w blokach zadaniowych (nawet kilkunastogodzinnych) podzielonych przerwami w bazie.

Baza (teren poligonu)
1 - Namiotowa, zlokalizowana nad jeziorem, dost?pna dla osobówek ( ostro?ny dojazd)
2 - Czasowo dost?pny agregat pr?dotwórczy (?adowanie batek), niemniej zalecany stosowny zapas baterii
3 - W bazie w przerwach pomi?dzy zadaniami „bojowymi” przewidzieli?my:
a - szkolenie medyczne
b - lekkie zaj?cia z technik linowych (b?dzie do dyspozycji most, rolka, drabinka itp.)
d - z socialu: miejsce na ogniska, woda w jeziorze i toytoye w lesie
4- baza ka?dorazowo pe?ni funkcj? „szpitala” niezale?nie od „szpitali-operacyjnych” zlokalizowanych dla poszczególnych zada? w terenie


SK?ADKA za udzia?:

1- Sk?adka za udzia? w imprezie zmniejszona jest do kwoty 50 z?.
2- W z z obni?eniem sk?adki wycofuje si?:
a - wszelkie zadania zwi?zane z u?ycie pirotechniki
b - transport uczestników.
c- dost?p do 230V b?dzie ograniczony czasowo (agregat)

Inne zmiany w regulaminie:
1 - Zmienia si? punkt dotycz?cy wieku i zasad dopuszczenia, obecnie brzmi on:
Dopuszcza si? do udzia?u osoby niepe?noletnie ( powy?ej 16 lat) posiadaj?ce pisemne zezwolenie opiekuna prawnego. Do o?wiadczenia/zezwolenia nale?y do??czy? aktualny numer kontaktu telefonicznego z opiekunem prawnym.
Wzór o?wiadczenia otrzyma ka?dy kto poda w formularzu zg?oszeniowym wiek poni?ej lat 18
Medyk

1 - Zamiast szpitala grupy wyznaczy si? dla ka?dego zadania „szpital” wspólny dla wszystkich walcz?cych stron w formie respa nadzorowanego przez organizatora -rozjemc?.
W przypadku zada? patrolowych „resp” mo?e by? ruchomy tzn przemieszcza? si? za lini? dzia?a? pod nadzorem rozjemcy.
2 - Ka?dy kto wyczerpa? „zasób” pomocy dora?nej dost?pnej w oddziale ma obowi?zek stawi? si? w wyznaczonym respie (lub alternatywnie wróci? do bazy, by tam spe?ni? te same warunki) i podda? si? godzinnej kwarantannie.
3 - Jakiekolwiek walki w pobli?u respa-czasowego lub respa-bazy w odleg?o?ci mniejszej ni? 100 metrów s? zakazane.
5 - Dla ka?dego z zada? zostanie wyznaczony „resp-czasowy-szpital”, o jego lokalizacji lub formie powiadomiony b?dzie dowódca patrolu i ma przekaza? t? wiedz? swoim podkomendnym.
6 - „Wyeliminowani” z walki ( po wyczerpaniu mo?liwo?ci pomocy dora?nej b?d?cej w gestii medyków oddzia?u) w przypadku przebywania na polu „walki” musz? na nim pozosta? b?d? do czasu przesuni?cia si? dzia?a? „bojowych” poza obszar, b?d? do czasu wyewakuowania ich przez sprawnych cz?onków w?asnego oddzia?u.
7 - Ewakuacja z pola walki „wyeliminowanych” musi by? fizyczna ( przeci?gni?cie, przeniesienie wykonane bez pomocy „zw?ok&#8221Z przymru?eniem oka dopiero wówczas (po ewakuacji z pola walki) „wyeliminowany” mo?e przemie?ci? si? do szpitala lub spe?ni? inne warunki wymagalne dla „respa”.
8 - „Wyeliminowani” nie udzielaj? ?adnej pomocy, nie komunikuj? si? w ?aden sposób zatem nie wolno im porozumiewa? si? z pozosta?ymi uczestnikami ( nie dotyczy rozjemców) maj? le?e? i ?mierdzie? Z przymru?eniem oka.


Pozosta?e zgodnie z wcze?niej podanymi informacjami
W razie jakichkolwiek pyta? prosz? pyta? na forum lub mailowo na:
W pilnych przypadkach tel 603 74 44 50
#3 | Mario75 dnia June 18 2012 19:02:52
Najnowsze informacje od Orga:
Gryf 2012 odwo?any. Brak odpowiedniej ilo?ci ch?tnych.

Jednak w zwi?zku z tym ?e mamy ju? zarezerwowany teren, mo?emy zrobi? dwudniow? imprez?, tzn. od pi?tku 29.06 15.00 do soboty 30.06 20.00. Z tym ?e 20.00 b?dzie godzin? opuszczenia terenu.
Impreza b?dzie nieodp?atna, wi?c odpadaj? wszystkie bonusy z tym zwi?zane. Z tego wzgl?du ch?tni b?d? musieli np. sami zadba? o wystarczaj?c? ilo?? baterii ( brak mo?liwo?ci ?adowania), wod? itd.
Impreza jest ograniczona do 40 uczestników, decyduje kolejno?? zg?osze?. Rejestracja na forum Gryfa2012 poprzez zapisy do frakcji.
Regulamin imprezy pozostaje praktycznie bez zmian, na miejscu trzeba b?dzie podpisa? o?wiadczenie zwalniaj?ce Organizatora i W?a?ciciela-Administratora Terenu od odpowiedzialno?ci.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
LIGA ASG Homemade Libia Zmiana KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Szkolenie Certyfikowane Skarby... Survival Niemcy zamykaj? Alice Custom Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:22,242
Wczoraj:37,566
W tym tygodniu:59,808
W tym miesiącu:890,168
W tym roku:890,168
Wszystkich:57,607,668
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: