Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:08
Zachód słońca: 16:04
Dzień trwa:
8 Godzin 56 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:37
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Zdoby? PAST? - troch? historii na portalu KP

Zdoby? PAST?

Czyli troch? historii na portalu Koalicji Pó?noc...

Warszawa, ulica Zielna róg Pró?nej, 20 sierpnia 1944 roku, godzina 3:00.
W piwnicy by?o ciemno cho? oko wykol. Rozleg? si? trzask zapa?ki i pojedynczy p?omie? o?wietli? wn?trze nik?ym blaskiem. Pod ?cianami sta?o kilkudziesi?ciu ludzi z bia?o-czerwonymi opaskami na ramionach trzymaj?cych w r?kach przeró?n? bro? – od powsta?czych b?yskawic, przez brytyjskie steny, ameryka?skie thompsony, a? po zdobyczne niemieckie MP-40. W s?abym ?wietle p?on?cego drewienka te postaci wygl?da?y jak duchy. Uzbrojone duchy.
Do p?on?cej zapa?ki zbli?y?y si? ko?cówki kilku papierosów. Powstaniec zdmuchn?? ma?y p?omie? i w piwnicy znowu zapanowa?a nieprzenikniona ciemno??. Ogniki papierosów zacz??y w?drówk? od ust do ust.
Na schodach prowadz?cych do piwnicy rozleg? si? tupot. Do pomieszczenia wpad? jeszcze jeden powstaniec. Stan?? pod ?cian? i zacz?? na g?os odlicza?.
- …?cie, siedemna?cie, osiemna?cie, dziewi?tna?cie, dwadzie?cia… Przygotowa? si?! Mamy jeszcze dziesi?? sekund!
Po dziesi?ciu sekundach gmachem wstrz?sn??a pot??na eksplozja. Budynek zako?ysa? si?, a powsta?cy mieli wra?enie, ?e za moment sufit spadnie im na g?owy. Zacz?li gwa?townie kas?a? – piwnic? wype?ni?y tumany kurzu i py?u.
- Naprzód!

O?miopi?trowy budynek Polskiej Akcyjnej Spó?ki Telefonicznej przy ulicy Zielnej znany w skrócie PAST? by? sol? w oku w?adz powsta?czych. Góruj?cy nad centrum miasta, o ?elbetowej konstrukcji i grubych murach, obsadzony przez doskonale uzbrojon? niemieck? za?og? by? jak wrzód w zaj?tym przez powsta?ców ?ródmie?ciu. Niemieccy snajperzy zwani w powsta?czym slangu „go??biarzami” usadowieni na ostatnim pi?trze zbierali krwawe ?niwo zabijaj?c od kilku do kilkunastu ludzi dziennie na przylegaj?cych do PASTy ulicach.
Dla Niemców by? to szczególnie wa?ny obiekt. W budynku znajdowa?a si? nowoczesna centrala telefoniczna zapewniaj?ca ??czno?? Berlina z jednostkami na froncie wschodnim. Powsta?cy musieli go zdoby? z podobnych powodów – odbicie PASTy umo?liwi?oby komunikacj? telefoniczn? mi?dzy poszczególnymi dzielnicami walcz?cego miasta i u?atwi?o koordynacj? ruchów jednostek. Poza tym mia?oby olbrzymie znaczenie psychologiczne.
Powsta?cy próbowali zdoby? PAST? ju? od 1 sierpnia. Szturmy by?y z ?atwo?ci? odpierane przez Niemców, którzy z pi?ter budynku prowadzili celny ogie?. Ich morale by?o bardzo dobre – na samym pocz?tku Powstania zostali wzmocnieni silnym oddzia?em Schutzpolizei, mieli spore zapasy ?ywno?ci i amunicji. Ich za?oga liczy?a ok. 160 ?wietnie uzbrojonych ?o?nierzy.
Nie byli ca?kowicie odci?ci od innych oddzia?ów niemieckich. Co pewien czas do gmachu dociera?y konwoje z broni? i amunicj? os?aniane przez czo?gi.
Powsta?cy starali si? oczywi?cie przeci?? t? lini? zaopatrzenia. 3 sierpnia ?o?nierze z batalionu „Kili?ski” zaatakowali butelkami zapalaj?cymi grup? samochodów opancerzonych os?anianych przez czo?gi. Pojazdy wycofa?y si?.
Nast?pnego dnia odci?to dop?yw wody i pr?du do PASTy i przeprowadzono pierwsz? zorganizowan? prób? odbicia budynku. Akcj? dowodzi? cichociemny kapitan Boles?aw Kontrym  „?mudzin”. Powsta?cy zdo?ali na krótki czas opanowa? pierwsze pi?tro, ale kontratak Niemców zmusi? ich do wycofania si?. W tej akcji stracili o?miu zabitych.
5 i 6 sierpnia ponawiano próby. Pojawi? si? pomys? pos?u?enia si? ogniem w celu wykurzenia Niemców. Przez okna gmachu wrzucono butelki zapalaj?ce. Szturm si? nie powiód?. Niemcy szybko ugasili ogie?, a okna zabezpieczyli siatkami, by zapobiec wrzuceniu przez nie granatów lub butelek z benzyn?.
Powsta?cy skupili si? wi?c na odci?ciu gmachu od si? niemieckich stacjonuj?cych w rejonie Ogrodu Saskiego. Na podstawie informacji uzyskanych od dawnego pracownika PASTy zlokalizowano i przeci?to kable telefoniczne odcinaj?c za?odze gmachu po??czenie z innymi oddzia?ami niemieckimi. Uszczelniono pier?cie? obl??enia gmachu i unicestwiono niemieckie próby przebicia si? do niego.
W nocy z 12 na 13 sierpnia samoloty RAF-u dokona?y zrzutu broni w rejonie ?ródmie?cia. Ta pomoc nie mog?a przyj?? w lepszym momencie. Powsta?cy z batalionu „Kili?ski” rozdzielili bro? i wzmogli wysi?ki w celu odbicia PASTy. 13 sierpnia oko?o godziny 13:00 zaj?li budynek przy ulicy Królewskiej 16 na rogu Ogrodu Saskiego, co umo?liwi?o im blokowanie ruchów nieprzyjaciela maj?cych na celu przyj?cie z pomoc? obl??onej za?odze.
Wieczorem tego dnia powsta?cy zauwa?yli grup? oko?o 200 ?o?nierzy niemieckich w pe?nym rynsztunku os?anianych przez czo?gi. Najprawdopodobniej by?a to nowa za?oga PASTy, która mia?a za zadanie zluzowa? wyczerpanych walk? kolegów. Czo?gi zosta?y unieruchomione pociskami ze zrzuconych ostatniej nocy granatników PIAT, a kolumna ?o?nierzy zosta?a zdziesi?tkowana przez powsta?cze karabiny maszynowe. Mimo tej pora?ki Niemcy kontynuowali próby przebicia si? do obl??onej PASTy. Na szcz??cie by?y to próby nieskuteczne.
17 sierpnia powsta?cy ponownie spróbowali podpali? gmach. Niestety silny strumie? paliwa wyrwa? w?? pod??czony do motopompy i kilkaset litrów cennego paliwa wyla?o si? na ulic?.
Do decyduj?cego szturmu dosz?o w nocy z 19 na 20 sierpnia 1944 roku. Mniejsza o cenn? aparatur? telekomunikacyjn? znajduj?c? si? w ?rodku. PASTa musi zosta? zdobyta!
Po po?udniu 19 sierpnia w opanowanym przez powsta?ców gmachu Poczty G?ównej odby?a si? odprawa dowódów oddzia?ów maj?cych wzi?? udzia? w akcji. Prowadzi? j? rotmistrz Henryk Roycewicz „Leliwa” – dowódca batalionu „Kili?ski”. Wzi?li w niej udzia? mi?dzy innymi cichociemny kpt. Stefan Mich „Kmita” z kompanii „Koszta”, szefowie s?u?b saperskich Józef Paro?ski „Chevrolet” i kpt. Jerzy Skupie?ski „Jotes” oraz dowódca plutonu szturmowego por. Roman Rozmi?owski „Zawada”.
Przez Powstaniem porucznik Rozmi?owski by? jednym z najskuteczniejszych egzekutorów Podziemnej Polski. Wykona? kilkadziesi?t wyroków ?mierci na gestapowcach, zdrajcach i szmalcownikach.
Podczas odprawy „Leliwa” omówi? zadania poszczególnych oddzia?ów. W sumie w akcji mia?o wzi?? udzia? oko?o 300 powsta?ców. Pocz?tek szturmu ustalono na godzin? 3:00 nad ranem.  Powsta?cy zaplanowali wykonanie za pomoc? ?adunków wybuchowych dwóch du?ych wy?omów w murach PASTy. Pierwszy wy?om mia? powsta? od strony po?udniowej, w budynku przy ulicy Zielnej 35, który przylega? do PASTy. Drugi za? mia? zosta? wykonany od strony pó?nocnej, na trzecim pi?trze budynku przy ulicy Pró?nej 3, który równie? przylega? do atakowanego gmachu.

20 sierpnia 1944 roku. Powsta?cy z batalionu "Kili?ski" obserwuj? p?on?cy gmach PASTy z barykady na ulicy Zielnej.

Naprzeciwko PASTy znajdowa?a si? popularna niegdy? kawiarnia „Momus”. Na podwórko kawiarni z najwi?ksz? ostro?no?ci? przeniesiono z Poczty G?ównej kanistry i ba?ki z naft?, benzyn? i rop?. Tu? obok nich ustawiono du?? motopomp?, a w?? poprowadzono na pierwsze pi?tro kawiarni. Stamt?d strumie? paliwa mia? obla? atakowany budynek, który nast?pnie zostanie podpalony butelkami zapalaj?cymi albo pociskiem z PIATa.
Saperzy wykonali ?adunki, za pomoc? których planowano uczyni? wy?omy w ?cianach PASTy. Niestety, nie znali ich grubo?ci i dlatego wykonali ?adunki o wiele za silne – na wykonanie ka?dego z nich zu?yli kilkana?cie kilogramów plastiku.
Przygotowania zako?czono oko?o pó?nocy z 19 na 20 sierpnia. Oba ?adunki zosta?y umieszczone w wyznaczonych miejscach na drewnianych rusztowaniach, mieszka?ców okolicznych domów ewakuowano do piwnic. W piwnicach tak?e zgromadzili si? gotowi do szturmu powsta?cy.
Miny po obu stronach PASTy umie?ci?y i uzbroi?y ?o?nierki z Kobiecych Patroli Minerskich.
Od strony pó?nocnej atakowa? oddzia? kapitana „Jotesa”. Po sprowadzeniu swoich ludzi do piwnicy kapitan osobi?cie zapali? lont, który mia? si? pali? dok?adnie trzy minuty i szybko zbieg? z trzeciego pi?tra po schodach.
Pot??ny wybuch zachwia? ca?ym gmachem. Powsta?cy rzucili si? na trzecie pi?tro krztusz?c si? od py?u, który wype?ni? ca?? klatk? schodow?. Kiedy dobiegli na miejsce, gdzie mia? powsta? wy?om stan??i jak wryci. Pot??ny ?adunek plastiku zrobi? co prawda dziur? do wn?trza PASTy, ale przy okazji zawali? ?cian? budynku, w którym znajdowali si? powsta?cy. Mi?dzy nimi, a wy?omem zia?a teraz ogromna dziura.
Kto? przyniós? drabin?, któr? po?o?ono nad rumowiskiem i po niej powsta?cy przedostali si? do wn?trza. Niemcy mieli jednak do?? czasu na zorganizowanie obrony. Naprzeciw wy?omu ustawili karabin maszynowy, który zmasakrowa? wdzieraj?cych si? do PASTy powsta?ców. Do atakowanego gmachu przedosta?o si? oko?o dwudziestu z nich.
Znale?li si? oni w centrum ogromnego chaosu. Pokoje wewn?trz PASTy by?y zawalone gruzem i cz??ciami jakich? urz?dze?. Na pod?ogach le?a?y zwoje kabli, o które si? potykali. Do tego jest ?rodek nocy, ci?g?a strzelanina. Niemcy raz atakuj? ich z do?u, a raz z góry. Na dobr? spraw? nie wiadomo do kogo si? strzela – strach przed postrzeleniem kolegi zatrzymuje palce na spustach.
Podczas nocnych akcji powsta?cy zawijali bia?o-czerwone opaski na r?kawach tak, ?e tylko cz??? czerwona by?a widoczna. Chodzi?o o to, by Niemcy nie rozpoznali powsta?ca po widocznej w ciemno?ciach bieli.
Robi si? coraz gor?cej – oddzia? zajmuj?cy pozycje w kawiarni „Momus” oblewa mury PASTy mieszank? ropy z benzyn?, która zostaje podpalona. Po?ar nie jest taki, jakiego si? spodziewano (u?yto za du?o ropy, a za ma?o benzyny), ale jednak jest. Powsta?cy wewn?trz gmachu czuj?, ?e musz? si? ewakuowa? – dalsze czekanie to ?mier? od kuli albo w p?omieniach.
Drugi oddzia? atakuj?cy od strony po?udniowej w ogóle nie wdar? si? do budynku. Saperzy przy?o?yli ?adunek wybuchowy do niew?a?ciwej ?ciany…
W tym samym czasie pozosta?e oddzia?y rozpocz??y szturm na g?ówn? bram? budynku. Zosta? on jednak odparty przez Niemców.
Dym ogarnia pomieszczenia PASTy, w których kryj? si? powsta?cy kapitana „Jotesa”. Co robi?? Jak si? wydosta? z tej ?miertelnej pu?apki?
Na szcz??cie w?ród nich jest minerka Barbara Matys „Ba?ka”. Przypomina sobie, ?e ma w chlebaku kilogramowy ?adunek plastiku, detonatory i lont. Szybko sporz?dza ?adunek wybuchowy i wr?cza „Jotesowi”. Ten na pierwszym pi?trze PASTy przyk?ada ?adunek do ?ciany i podpala lont. Eksplozja wyrywa w ?cianie upragnion? dziur?. Powsta?cy jeden po drugim skacz? z wysoko?ci pierwszego pi?tra na stert? cegie? na podwórzu. Cudem nikt nie zostaje ranny.
Jest ju? rano, oko?o godziny 8:00. Kapitanowie „Jotes” i „Kmita” sk?adaj? meldunki ze szturmu rotmistrzowi „Leliwie”. Ten nakazuje kontynuacj? oblewania budynku mieszank? paliwow?. Powsta?cy zmieniaj? jej proporcje – dodaj? wi?cej benzyny. Teraz gmach zaczyna si? pali? jak trzeba.
Na dachu PASTy pojawi?a si? sylwetka niemieckiego ?o?nierza, który zacz?? macha? ?ó?t? flag? w stron? Ogrodu Saskiego. Po d?u?szej chwili jeden z powsta?ców zdo?a? go zastrzeli?, ale nadawane przez niego sygna?y zosta?y widoczne odebrane przez Niemców, bowiem nad ?ródmie?ciem pojawi? si? niemiecki my?liwiec, który kilkakrotnie okr??y? PAST?. Powsta?cy ukryli si? w okolicznych domach. Kiedy samolot odlecia? wznowiono akcj? podpalania budynku. Strumie? paliwa z motopompy kierowany jest teraz na wy?sze pi?tra, do akcji w??czaj? si? tak?e powsta?cy uzbrojeni w miotacze p?omieni. Do okien na parterze przystawiane s? drabiny, po których powsta?cy z „Kili?skiego” wdzieraj? si? do gmachu. Mimo g?stego dymu i gro?by ?mierci w p?omieniach sprawdzaj? ka?de pomieszczenie. Zabijaj? kilku Niemców. Dost?p do najwy?szych pi?ter jest niemo?liwy z powodu po?aru. Uwi?zieni na nich Niemcy wybieraj? samobójczy skok w przepa?? zamiast spalenia ?ywcem. Kilku próbowa?o wybiec z p?on?cego budynku i uciec do Ogrodu Saskiego. ?aden nie zdo?a? zbiec dalej ni? kilkadziesi?t metrów zanim dosi?g?y ich kule powsta?ców.

Niemiecka za?oga PASTy trafi?a do niewoli.

Pozostali Niemcy ukryli si? w piwnicach. Wi?kszo?? z nich by?a ranna i niezdolna do walki. Krótki opór stawia? tylko niewielki oddzia? pod dowództwem oficera SS. Kilka serii ze stenów w otoczon? grup? i gro?ba spalenia miotaczami p?omieni przekona?y ich jednak, ?e dalszy opór nie ma sensu. Wyci?ganie Niemców z rozleg?ych piwnic trwa?o kilka godzin. W?ród nich znajdowali si? tak?e Polacy – pracownicy techniczni, których wybuch Powstania zaskoczy? w pracy. Wi?zieni przez Niemców przez ostatnie 20 dni w?a?nie odzyskali wolno??. W niemieckiej za?odze PASTy znalaz?o si? tak?e kilku ?l?zaków przemoc? wcielonych do Wehrmachtu.
Ogó?em do niewoli trafi?o 115 Niemców. Podczas szturmu zgin??o 56. Zdobycie PASTy kosztowa?o ?ycie 58 powsta?ców.
Gmach pozosta? w polskich r?kach a? do ko?ca Powstania.

PASTa dzisiaj. Fot. Marcin Bia?ek

?ród?o: http://blogbiszopa.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | kakakaoo dnia March 04 2019 03:33:40
kate spade outlet
coach factory outlet online
air max 97
hermes bags
michael kors outlet store
coach outlet clearance
air max shoes
jordan 12
chaussure louboutin femme
nike outlet
christian louboutin outlet
nike blazer
cheap mlb jerseys
nike sneakers
gucci outlet store
ralph lauren uk
ed hardy outlet
converse shoes
kobe 11
bape hoodie
nike outlet online
adidas outlet
uggs outlet
miu miu shoes
true religion outlet
nike outlet store
asics shoes
ronaldo jerseys
coach factory outlet
coach factory outlet store
coach outlet online
air max 2017
red bottoms
pandora outlet
san diego chargers jerseys
yeezy shoes
lacoste outlet
ralph lauren outlet
michael kors outlet
adidas ultra boost
christian louboutin shoes
coach factory outlet online
christian louboutin outlet
oakley sunglasses outlet
vans sneakers
fila shoes
pandora jewelry canada
coach factory outlet online
cheap jordan shoes
cardinals jerseys
adidas uk
prada outlet
jordan 4
coach handbags
dolce & gabbana sunglasses
pandora jewelry
cheap snapbacks
pandora charms
ugg boots outlet
coach factory outlet online
nike outlet online
coach outlet store online
pandora charms
cheap jordan shoes
coach outlet online
michael kors factory outlet
coach outlet store online
nike shoes
cheap jordans
coach outlet store
coach outlet online
canada goose outlet
canada goose outlet store
nike basketball shoes
polo ralph lauren outlet
air max
fitflops sale clearance
mcm outlet store
coach outlet canada
coach outlet online
pandora charms outlet
coach factory outlet online
cheap mlb jerseys
ralph lauren outlet
indianapolis colts jerseys
louis vuitton
true religion outlet
nike factory store
moncler jacka
cheap nfl jerseys
moncler jackets
uboutin shoes
coach handbags
houston texans jerseys
pandora jewelry
kyrie 2
philipp plein outlet
minnesota vikings jersey
true religion outlet
coach factory outlet online
converse shoes
ed hardy
michael kors outlet store
coach outlet store
nike outlet store
adidas outlet store
fred perry
coach outlet online
nike outlet store
ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
fitflops
packers jersey
toms
coach outlet online
oakley outlet
coach outlet canada
pandora outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
ferragamo belts
coach outlet online
moncler
kobe shoes
coach factory outlet
coach factory outlet online
adidas yeezy shoes
canada goose coats
nike free run
coach outlet store online
true religion jeans
ugg boots
miu miu handbags
seattle seahawks jersey
louboutin shoes
true religion outlet
ecco outlet
air jordan 14
timberland boots
vibram fivefingers outlet
pandora jewelry outlet
celine outlet
kobe shoes
canada goose outlet
louboutin outlet
canada goose jackets
nobis outlet
coach outlet online
cheap nike shoes
true religion jeans
cnaada goose outlet store
curry shoes
michael kors outlet online
louboutin outlet
canada goose
coach factorty outlet store
true religion outlet
louis vuitton outlet store
fitflops sale clearance
raiders jerseys
toms shoes
cazal outlet
cheap snapbacks
coach outlet online
converse shoes
mbt shoes
coach outlet online
coach handbags clearance
gucci bags
coach outlet online
coach factory outlet online
fitflops outlet
mbt shoes
ugg boots
guess clothing
hermes bags
hermes belt
cheap jerseys
vikings jerseys
phillies jerseys
cheap air max
moncler outlet online
air jordan shoes
coach outlet store online
coach outlet store
mcm handbags
north face outlet online
kate spade outlet online
vans shoes
clarks shoes
adidas nmd
nike kd 10
michael kors outlet online
uggs outlet
ed hardy outlet
givenchy handbags
nike hyperdunk
fitflops sale clearance
louboutin outlet
ugg outlet store
michael kors outlet online
pandora charms
air max
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
cheap handbags
rolex replica watches for sale
coach outlet store
coach factory outlet
moncler jackets
coach outlet canada
coach factory outlet
nike air force
prada outlet
air jordan shoes
foamposite shoe
coach factorty outlet online
mac cosmetics
valentino
adidas nmd r1
coach factory outlet
mlb jerseys
balenciaga shoes
coach outlet online
prada outlet online
twins jerseys
coach outlet sale
yeezy shoes
pandora rings
nike max
curry 4 shoes
gucci outlet online
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren outlet
coach outlet online
adidas ultra boost
louis vuitton purses
coach outlet store
coach outlet store online
coach factory outlet online
ralph lauren uk
canada goose coats
air jordan
mlb jerseys
canada goose outlet
soccer shoes
air jordan retro
michael kors outlet online
cheap jordan shoes
swarovski jewelry outlet
christian louboutin shoes
louboutin outlet
cheap air jordans
patriots jerseys
moncler jackets
ralph lauren pas cher
fjallraven kanken
coach outlet store
ed hardy
supra shoes
ugg
jordan shoes
orioles jerseys
ferragamo outlet
canada goose
fitflops
adidas nmd runner
jordan 12
nike blazer
jordan pas cher
ralph lauren polo
coach outlet online
true religion outlet store
michael kors purse
buffalo bills jersey
ed hardy
true religion jeans outlet
coach outlet
balenciaga triples
nike roshe
miu miu shoes
nike sneakers
pandora charms
adidas slides
true religion jeans
canada goose outlet store
pandora charms sale
michael kors outlet canada
ugg outlet sale
gucci outlet online
pandora jewelry canada
kate spade outlet store
adidas ultra boost
adidas nmd
air max 270
ferragamo outlet
birkin handbags
michael kors outlet clearance
coach outlet online
adidas outlet online
pandora outlet
ugg boots women
moncler jacken
saints jerseys
ed hardy shoes
white sox jerseys
pandora jewelry outlet
canada goose sale
north face outlet store
celine outlet
discount oakley sunglasses
coach factory outlet
nfl jerseys
true religion jeans
ralph lauren polo
chaussures christian louboutin
cowboys jerseys
air jordan shoes
cheap oakley sunglasses
ugg boots
fila
uggs
coach outlet online
jets jersey
true religion outlet store
cheap ray ban sunglasses
moncler outlet online
rolex replica watches
pandora charms
red sox jerseys
canada goose coats
nike free flyknit
adidas wings shoes
giants jerseys
pandora canada
christian louboutin sale
coach bags
nba jerseys for sale
coach factorty outlet store
coach outlet online
louboutin outlet
moncler sito ufficiale
ugg outlet clearance
mbt shoes
ralph lauren outlet online
coach outlet online
pandora charms sale clearance
cheap jordan shoes
birkenstock sandals
coach outlet clearance
valentino outlet store
seahawks jerseys
rolex watches
adidas outlet online
cheap air jordans
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]ralph lauren outlet[/url]
canada goose canada
lululemon outlet
nike flip-flops
fitflops outlet
mulberry bags sale
moncler outlet online
malone souliers shoes
nike tn
nike roshe run
new england patriots jersey
pandora jewelry store
air max plus
reebok outlet
polo ralph lauren outlet online
birkenstocks
mont blanc pen
ralph lauren sale clearance uk
air max pas cher
nike outlet store
nfl jerseys
cheap jordans
lions jerseys
air max 2017
yeezy shoes
uggs outlet
toms outlet store
cheap ugg boots
christian louboutin sale
yeezy boost 350
canada goose coats
superdry clothing
nike outlet
ralph lauren polo
ysl outlet
coach handbags outlet
eagles jersey
louboutin outlet
blue jays jerseys
coach factory outlet online
nike shoes
mcm outlet
city royals jerseys
coach outlet online
diamondbacks jerseys
fivefingers shoes
canada goose outlet store
devil rays jerseys
fitflops sale clearance
adidas outlet store
ugg
kate spade outlet online
manolo blahnik
durant shoes
canada goose outlet store
adidas store
nike factory store
cheap soccer jerseys
hermes outlet store
columbia outlet store
coach handbags
barcelona jersey
pandora jewelry outlet
louboutin outlet
ubiq shoes
brewers jerseys
pittsburgh steelers jersey
fred perry
coach factory outlet
ugg pas cher
nike air max 90
coach factory outlet
fitflops
ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
toms shoes
valentino outlet
air jordan 4
hermes
fitflops sale clearance
nike outlet store online
uggs outlet
christian louboutin shoes
mbt shoes outlet
asics running shoes
michael kors outlet clearance
instyler ionic styler
juicy couture
yankees jerseys
nike factory outlet
cheap jordan shoes
ralph lauren pas cher
coach factory outlet
rangers jersey
nike air force 1
coach factory outlet online
suicoke sandals
kate spade outlet online
jaguars jersey
true religion
louboutin pas cher
christian louboutin
ugg outlet
nike shoes
moncler outlet online
polo ralph lauren outlet online
north face outlet
ugg outlet
arcteryx jackets
lacoste polo shirts
pandora charms outlet
pandora jewelry outlet
air force 1
air max 2015
adidas neo shoes
kate spade outlet
patriots jerseys
coach outlet sale
salvatore ferragamo shoes
coach outlet
uggs outlet
timberland outlet
ralph lauren outlet online
jordans
chelsea jersey
kate spade outlet online
nike air max schweiz
valentino outlet
manolo blahnik outlet
valentino outlet
true religion outlet store
louis vuitton outlet online
coach purse
michael kors outlet store
nobis jackets
kappa clothing
kevin durant shoes
coach outlet online
adidas outlet online
supreme clothing
mulberry handbags
nike outlet
air max outlet
curry 5 shoes
ralph lauren uk
air max
snapback hats
canada goose coats
coach outlet store
kate spade outlet online
michael kors outlet online
cheap nfl jerseys
prada outlet
north face jackets
off-white clothing
coach factory outlet online
coach outlet online
fitflops
ugg boots
coach outlet online
marlins jerseys
air jordan retro
coach outlet online
kate spade handbags
air max
coach outlet
versace clothing
coach outlet clearance
y3 shoes
pandora charms sale clearance
true religion jeans
adidas shoes
cheap jordans
coach outlet online
giuseppe zanotti outlet store
coach outlet online
coach handbags
mont blanc
uggs outlet online
coach outlet online
jimmy choo shoes
pandora jewelry outlet
kate spade outlet
caMy?lietas futbol baratas
ugg italia
coach outlet online
ugg boots sale
mbt shoes
moncler outlet online
michael kors outlet clearance
canada goose coats
cheap snapbacks
adidas superstars
mac makeup
coach outlet online
coach outlet online
north face outlet
coach outlet
coach outlet store
cubs jerseys
polo ralph lauren outlet online
coach factory outlet online
jordan 3
yeezy shoes
coach outlet online
louis vuitton outlet online
polo outlet store
lebron 13
kate spade outlet online
ravens jerseys
jimmy choo shoes
moncler coats
nike outlet online
kate spade handbags
kate spade outlet sale
kate spade outlet
adidas shoes
michael kors outlet clearance
le coq sportif
coach bags
kobe 12
cheap mbt shoes
oakley sunglasses outlet
coach outlet online
kate spade bags
giuseppe zanotti shoes
polo ralph lauren outlet
coach outlet online
nike factory store
prada outlet
coach canada outlet
coach outlet store
pandora charms
puma shoes
michael kors bags
birkenstock outlet store
pandora charms outlet
pandora charms sale clearance
pandora sale clearance
angels jerseys
nike outlet online
jordan 31
adidas wings
coach outlet store online clearance
ralph lauren polo
adidas sneakers
michael kors bags
true religion
new balance shoes
michael kors outlet
titans jersey
moncler jackets
birkenstock outlet
revolution 3
cincinnati bengals jersey
ugg italia
dolce & gabbana Outlet
nike outlet store
nike outlet store
true religion outlet store
denver broncos jersey
jordans
prada handbags
true religion outlet
pandora charms
christian louboutin shoes
michael kors handbags outlet
louboutin outlet
coach factory outlet
pandora charms sale clearance
air jordan 3
marc jacobs handbags
kate spade outlet
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
uggs canada
air jordan uk
ugg outlet
rockies jerseys
coach factory outlet
kate spade
nhl jerseys
canada goose coats
valentino shoes
true religion outlet store
polo outlet store
tigers jerseys
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet online
gucci outlet online
tods outlet online
air jordan
polo outlet
cardinals jerseys
salomon shoes
browns jerseys
ed hardy
toms outlet online
michael kors outlet clearance
yeezy shoes
north face outlet store
cheap jordans for sale
pandora charms
fitflops outlet
ralph lauren outlet
dodgers jerseys
nike outlet online
chrome hearts outlet store
adidas yeezy boost
air jordan shoes
adidas yeezy boost 350
ferragamo outlet store
pandora jewelry outlet
prada sunglasses
birkenstock shoes
chi flat iron
coach factory outlet
coach outlet clearance
moncler pas cher
fitflops sale clearance
clarks
ed hardy outlet
pandora charms sale
yeezy boost 350 v2
soccer jerseys
jordan shoes for sale
coach outlet store
bathing ape
nike tn
broncos jerseys
tory burch outlet store
true religion jeans sale
christian louboutin outlet
coach outlet online
gucci outlet online
the north face jackets
nike presto
falcons jerseys
canada goose
ugg boots clearance
suicoke sandals
toms
birkenstock sandals
asics shoes
adidas yeezy boost
reds jerseys
air huarache
coach outlet
coach outlet online
juicy couture
coach factory outlet online
moncler outlet online
under armour shoes
off white clothing
adidas outlet store
air max 2017
nike air max 2018
parajumpers jacket
christian louboutin outlet
air jordans
ugg outlet
190304yueqin
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
MG 42 by MG Schutze Radio ASG Zbrojownia LIGA ASG Niemcy zamykaj? Tajna bro? Elektryczny Blow Back Alice Custom ?o?nierz Specnazu Zwyci?zcy wrzesie?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:23,936
Wczoraj:37,566
W tym tygodniu:61,502
W tym miesiącu:891,862
W tym roku:891,862
Wszystkich:57,609,362
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: