Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:17
Zachód słońca: 15:51
Dzień trwa:
8 Godzin 33 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:00
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Operacja Omran

Operacja Omran

 yaro Team S.O.S Raven Wroc?aw wchodz?cy w sk?ad Formacji Pluton. Za?o?yciel Airsoft Foto Team. Specjalizacja : Sztuki walki & Ró?nicowanie kinestetyczne. Naczelny Maruda tu i tam :)


Bielsko-Bia?a – Sarni Stok 16.04.12
Omran – rejestracja
Chyba Szecherezada…


Pastuszek… chodowca owieczek…

Do: Kwatera G?ówna CIA
Temat: Omran
Autor: Dyrektor Sekcji Bliskowschodniej
Analiza wst?pna:

Omran – pa?stwo- miasto wraz przyleg?ymi okolicami nie jest specjalnie wielkie. Mo?na ?mia?o si? pokusi? o stwierdzenie, ?e to zabita dechami a raczej namiotami okolica. Powsta?a mniej wi?cej rok temu i uzyska?a niepodleg?o?? i samodzielno?? zaakceptowan? przez Rad? Bezpiecze?stwa ONZ. Ma spore z?o?a bogactw naturalnych które zadecydowa?y o uznaniu tego pa?stwa na arenie mi?dzynarodowej. Istniej? du?e z?o?a ropy, z?ota oraz diamentów. Prawdopodobnie tak?e uranu, ale ta informacja nie jest potwierdzona. Swego czasu badania prowadzili tam geolodzy z ZSRR a obecnie i Rosja jest przychylna. Z danych wywiadowczych tamtego okresu, istnieje przes?anka, ?e wyst?puj? tam z?o?a uranu.


Duchowy przywódca narodu…
Terrory?ci s? w?ród nas…

Co do z?ó? ropy oraz z?ota i diamentów, to ich zapasy wystarcz? na d?ugi czas. Przy ich metodach wydobywczych na jeszcze d?u?szy. Wprowadzaj?c wspó?czesne metody wydobywcze ilo?? ropy wystarczy?aby dla USA na ponad sto lat plus eksport dla sojuszników. S? to szacunkowe prognozy. Nie wiadomo jakie jeszcze surowce s? dost?pne, gdy? badania nie by?y prowadzone a jedyne, przeprowadzone przez geologów z dawnego ZSRR, by?y ukierunkowane na surowce strategiczne a wyniki tych bada? nigdzie nie zosta?y znalezione. Prawdopodobnie znik?y w trakcie przemian albo zosta?y uznane za nieistotne dla obecnej Rosji. Co wcale nie znaczy, ?e aktualnie si? tym nie rejonem nie interesuje, bo Rosja ma tendencj? do interesowania si? wszystkim.


Piotr – dowódca Gwardii…


Posterunek Gwardzistów
Sam org Smile


Gwardia…

Ludno??.

Ludno?? Omranu to ró?ne szczepy, plemiona arabskie. Dwa du?e stronnictwa skupiaj?ce mniejsze grupy, dla potrzeb w?asnych by j?zyka sobie nie ?ama? okre?lamy ich „?ó?ci” i „niebiescy” plus miasto Omran które skupia osoby z ró?nych nacji chc?ce bardziej stabilnego pa?stwa a w szczególno?ci gospodarki i rozwoju skupiaj?ce ró?nych szejków i ró?ne interesy. Niektórzy bardziej fanatyczni inni mniej je?li idzie o religi?. Wojny i wa?nie rodzinne s? na porz?dku dzienny. Przywódcy obu stronnictw to ca?kiem zr?czni politycy i biznesmeni. Trwaj? ustalenia o ich powi?zaniach z grupami terrorystycznymi.


Koloryt lokalny…


Szejk Al ibin Boro


?owca w??y…

Na terenie miasta jest swobodny dost?p do hazardu, istniej bank kontroluj?cy przep?yw gotówki tak pomi?dzy stronnictwami jak i wszelkie operacje zagraniczne. Istnieje szara sfera interesów nielegalnych. Prawdopodobnie jest umiejscowiona na terenie miasta lub w okolicach wytwórnia narkotyków, przy czym na pewno istnieje handel ale trudno o powi?zania z powodu braku wyszkolonych agentów, których mo?na by tam przerzuci?.
Wywróci?o si?, niech le?y Smile


Szejk niebieskiej frakcji – GranitMiasto ochrania Gwardia. Skupia by?ych ?o?nierzy z ró?nych ugrupowa? i pa?stw nie tylko arabskich. Nie do ko?ca jest jasne kto ich op?aca, ale kwitnie przekupstwo na du?? skal?. Transporty surowców sprzedawanych w Omran czasami gin? i s? podejrzenia za niektórymi stoj? w?a?nie Gwardzi?ci. Brak policji oraz s?u?b specjalnych, tymi sprawami zajmuje si? Gwardia.Polityka jest bli?ej nie znana, ale planowane s? wybory i ustanowienie jakiego? parlamentu b?d? tylko wybranie prezydenta, który b?dzie kierowa? polityk? zagraniczn? i wewn?trzn?.

Ogólnie trudno okre?li? jakie maj? przekonania polityczne i jak zapatruj? si? na pa?stwa zachodu a ich przywódca duchowy jest postaci? bli?ej nieokre?lon? i nie wiadomo jakie ma oddzia?ywanie na wszystkie frakcje.

Dzia?ania Agencji

Niestety braki kadrowe nie umo?liwi?y wys?anie jakiegokolwiek agenta CIA w ten rejon. Mamy ich za ma?o w innych bardziej strategicznych rejonach. Uda?o si? wys?a? reporterów AlD?azirra, który nie?wiadomie poprzez wywiady mieli nam dostarczy? informacji o tym rejonie. Ich wspó?praca jest nie?wiadoma a materia?y mia?y zosta? przekazane naszemu agentowi b?d?cemu ich szefem w tej stacji.
Niestety, w wyniku ró?nych akcji, w ich wykonaniu pojawi?y si? komplikacje w wyniku których reporter (kod „yaro”) zgin?? z r?k Gwardii a reporterka (kod „Ali” ) przebywa w wi?zieniu kontrolowanym przez Gwardi?.
Bankier..

Uda?o si? odzyska? pewne materia?y i informacje w ilo?ciach szcz?tkowych od przekupionych Gwardzistów. Na szcz??cie, wynik zastrzelenia przez Gwardi?, pozwoli? na odzyskanie pami?tnika „yaro” oraz pewnej ilo?ci materia?ów filmowych. Podobnie jest z materia?ami „Ali” cho? ona nie prowadzi?a pami?tnika i nie zapisywa?a zdarze?.

Wys?any wolny agent agencji, na podstawie wywiadu uzupe?ni? brakuj?ce w relacji „yaro” fakty acz nie do ko?ca. Poni?ej zapis zdobytego pami?tnika oraz komentarze naszego agenta a raczej domniemania.
1. Ruszamy do jakiego? dziwnego kraju. Có?, taka praca. Mamy si? dowiedzie? o co tam chodzi, kto jest kto i w ogóle zrobi? jaki? artyku? o jakim? Omran. Nie wiem po co i na co, ale jak wysy?aj?, to si? jedzie. Dobrze, ?e mi lask? dali, bo ile mo?na patrzy? na tych poganiaczy wielb??dów. A w ogóle, to co to za kraj Omran? Obrodzi?o ostatnio w jakie? kurde kraje. A potem napieprzaj? si? mi?dzy sob? albo okazuj? sterowane przez wi?ksze pa?stwa, szejków, terrorystów. Nic w zasadzie nie wiemy o tym miejscu. I jeszcze kasy nie dali za wiele… Tak jakby?my zarabiali nie wiadomo ile. Nic kurde nie da si? dorobi? na boku.

2. Jeste?my. Dowie?li nas jakim? helikopterem ale ju? jakiej? bryczki nie dali. Wsz?dzie musimy chodzi? z buta. Bliski Wschód i niby pustynia ale trafili?my chyba na por? deszczow? o ile j? maj? bo to nie ta strefa klimatyczna.
Kopalnia diamentów

3. Omran – nawet przyjemnie, jest i bar i ruletka, nawet bank jaki? z opcj? depozytu swojej kasy, bo tu walki mi?dzy dwiema frakcjami s? ca?y czas a bank w mie?cie chroniony przez Gwardi? jest, wi?c raczej bezpiecznie. Widzia?em mu??? tutejszego jak si? gdzie? przechadza. Chyba szanowany jest. Wsz?dzie s? Gwardzi?ci. Przechadzaj? si? oddzia?ami i pilnuj? wej?cia do miasta. Ot tak spoza nie wejdzie nikt. Ogólnie, tu ka?dy ma bro?. Ale do miasta trzeba si? rozbroi?. Posterunki, patrole, wida? ?e niespokojna okolica. Odradzaj? wychodzi? w teren, bo tam nie gwarantuj? prze?ycia. Bro? jest tania, to zakupi?em dla siebie i mojej partnerki jakie? pistoleciki. Nie sta? nas na ochron? przez jaki? oddzia? Gwardii, bo oni poza terenem miasta bywaj? ostrzeliwani.

4. Idziemy w teren. Okazuje si?, ?e da si? tu pohandlowa?. To dobrze, bo marnie p?ac? jak za takie ryzyko. Jeste?my z prasy i mamy jak?? tam nietykalno?? ale ró?nie by? mo?e jakie? dzia?ania wojenne tu si? dziej?. Mo?emy si? porusza? gdzie chcemy, to skorzystamy tej okoliczno?ci. Poszukuj? kogo?, widzieli?my zdj?cie na listach go?czych, mo?e si? uda spotka? a p?ac? nawet za informacj?. B?dzie co ma by?.


Punkt graniczny miasta Omran5. Jeste?my we frakcji ?ó?tych. Pewnie nazwa od kolorów flag na ramionach. Przeprowadzam wywiad z ich przywódc? szejkiem Boro. Dowiadujemy si?, ?e g?ównie o kas? tu idzie i wp?ywy z kopalni z?ota, diamentów i z ropy. Jak tak patrz? w jego oczy, to chyba i nie tylko z tego, ale przecie? si? nie przyzna, ?e co? jeszcze kombinuje z jakim? towarem. Ale ja tam mam nosa, si? ju? robi?o wywiady z ró?nymi handlarzami z kartelów kolumbijskich. Teraz walcz? podobno o kopalni? diamentów. To idziemy dalej. Za materia?y z miejsc konfliktów wi?cej p?ac?. A z tym szejkiem nie da?o si? nic pohandlowa?.


Informacja za kas?… I siostr? Smile6. Teren walk o kopalnie. Du?o strzelaj?. Ale nie wida? by ?ó?tym uda?o si? przej?? inicjatyw?. Trup ?cieli si? g?sto. Przechodzimy bez problemu na drug? stron? konfliktu. Nikt do nas nie strzela. Mo?e jednak jakie? informacje o prasie dzia?aj?cej na terenie przenik?y do obu stronnictw. Dla nas dobrze, bo cz?owiek ma od razu inny komfort pracy.

7. Krótki wywiad z dowódc? oddzia?u który kontroluje kopalni? diamentów Abdulem. W zasadzie potwierdza si? informacja, ?e o zyski tu chodzi a nie jak?? polityk? i dobro ludzko?ci. Chyba tylko sam Omran ma takie podej?cie ale patrz?c jak tam kwitnie handel, to w?tpi?. A? dziw, ?e nie ma tu jeszcze marines, którzy b?d? krzewi? tu pokój i demokracj?. Udaje si? sprzeda? informacj? o przeciwniku. Widz?, ?e ten naród jest bardziej kreatywny. Dostajemy dinary i siostr? jednego z bojowników. Podobno dobrze gotuje, pierze, sprz?ta i lepsza ni? wielb??d czy owca. Nie wiem o co chodzi z tym byciem lepszym ni? wielb??d czy owca. Co prawda s?ycha?, ?e handel owieczkami kwitnie w szczególno?ci u m?odych wiekiem bojowników jest to towar bardzo chodliwy a stada s? odbijane to przez jedn? to drug? stron?. ?miem przypuszcza?, ?e by? mo?e ten towar jest bardziej strategiczny ni? surowce naturalne dla ca?ego spo?ecze?stwa. Bo jednak zyski id? do ma?ej grupki ludzi a reszta jak to reszta, wie?niaki raczej s? to.


AbdulTu nast?puje brak paru stron z pami?tnika. Z informacji uzyskanych w drodze dzia?alno?ci wywiadowczej od ró?nych ludzi oraz z grypsów od uwi?zionej reporterki wiadomo, ?e wrócili do Omran. Po drodze widzieli oddzia?a jednej ze stron, która co? przenosi?a. By?a to jaka? pod?u?na ruro podobna rzecz (by? mo?e cz??? rakiety, bo podobno znajduj? si? tam i takie rzeczy, co by t?umaczy?o pog?oski o uranie i zainteresowaniu kiedy? ZSRR). Odzia? wpad? w zasadzk?. Jak si? sko?czy?a, tego nie wiadomo. Po drodze napotkali na patrol Gwardii i prawdopodobnie razem wrócili do Omran. Dok?adnie nie wiadomo co tam si? dzia?o bo pami?tnik nie wspomina o tym.


By?a I rakieta, ale s?uch o niej zagin??…Ci?g dalszy pami?tnika:

8. Dogadujemy si? z jednym z oddzia?ów Gwardii. Mo?na by obrobi? bank. Poza Gwardi? nikt go nie pilnuje. Tu takie zadupie, ?e nie ma szans si? by kto? potem znalaz? i si? dowiedzia?. Podzielimy si? z Gwardi?. Nie wiadomo tylko czy mo?na im ufa?. Dokupi?em na wszelki wypadek dwa peemy w razie W. Mamy si? spotka? oko?o 14.30 w Omran. Teraz ruszamy ponownie w tras?. O uk?adzie nie informuj? partnerki, bo nie wiem jakie jest jej zdanie. Ale pewnie pójdzie na to. Planuje jaki? ?lub, to si? jej kasa przyda.
Bar “Pod zdech?ym wielb??dem”

9. Idziemy do bazy ?ó?tych. Po drodze widzieli?my du?e oddzia?y niebieskich które kierowa?y si? na Omran. Jaka? grupa ju? by?a na miejscu i wszcz??a rozruchy. Gwardia mia?a podwy?szony stopie? gotowo?ci. Kto? do kogo? strzela?. Okaza?o si?, ?e niebiescy si? zbuntowali i Gwardia troch? przetrzebi?a ich szeregi. Jeste?my w bazie ?ó?tych. Brak szejka. Za to spokojnie sprzedajemy informacj?, ?e kopalnia jest prawie bezbronna. Nawet si? nie targuj?, ale to podobno m?ody jest bojownik i si? jeszcze uczy. Ruszamy w kierunku kopalni a tam ?ó?ci poganiaj? niebieskich.

10. Wracamy do Omran, bo czas na zaplanowan? akcje. Niestety godzina jest ju? s?uszna a oddzia?u Gwardii nie ma. Podobno dowódca ich gdzie? wys?a?, mo?e co?, kto? doniós? i to taka akcja prewencyjna. Widz? jak dowódca Gwardii robi handelek z szejkiem Boro. Paczuszki z dragami zmieniaj? w?a?cicieli. Pi?knie. A Gwardii nie ma. Podobno walcz? to z jedn? to z drug? stron? zmieniaj?c je w zale?no?ci kto zap?aci wi?cej. Na porz?dku jest strzelanie w plecy aktualnym sojusznikom i zmiana strony. Przynajmniej w Omran ma?o ludzi z broni?. Widz? jak bankier si? gdzie? wybiera, nie ma co czeka? na Gwardi?, sami to zrobimy. Plan B, we?miemy go na wywiad dla AlD?azzira. Ch?op bardziej kumaty ni? okoliczne pastuchy to si? pewnie skusi, co reklama to reklama i wtedy go si? obrobi. Dalsza akcja wynika z relacji nielicznych ?wiadków. Oboje podeszli do wychodz?cego bankiera. Razem weszli do banku. Nie s?ycha? by?o ?adnego strza?u, a i rany by?y od no?a. Ogólnie nikt nic nie zauwa?y?. Siedz?ca obok grupa, która chcia?a tak?e obrobi? bank zasta?a drzwi zamkni?te i wróci?a sk?d przysz?a.Oboje nie uciekli gdzie? w teren, ale pozostali w Omran. Ranny ?miertelnie bankier na ?o?u ?mierci prawdopodobnie wyda? kto go ugodzi? no?em dowódcy Gwardii. Ten zebra? swoich ludzi. Z relacji ?wiadków mo?na wywnioskowa?, ?e obiekt „yaro” zorientowa? si?, ?e jednak co? jest nie tak. ?wiadkowie sadz?, ?e przed wyj?ciem z namiotu z kim? si? porozumiewa? przez telefon satelitarny. Chwile potem wychodz?c zosta? otoczony przez ?o?nierzy i zatrzymany. W szarpaninie wyci?gn?? pistolet i zastrzeli? jednego a prawdopodobnie rani? jeszcze dwóch ?o?nierzy, ale zosta? zastrzelony przez otaczaj?cych go Gwardzistów.


Rzut baranem…. Cho? nie wiadomo o jak? tradycj? tu chodzi…

Reporterk?, która z nim si? porusza?a po terenie Omran zamkni?to w wi?zieniu na dalsze przes?uchania, bo ona sam do niczego si? nie przyzna?a. Znaleziono u niej bro? krótk?, do której posiadania si? przyzna?a, ?e mia?a do samoobrony. Ogólnie nie stawia?a oporu. Niestety przeszukania zw?ok reportera a tak?e reporterki nie nic nie da?y, bo kasa pancerna z banku nie zosta?a znaleziona. Jej zawarto?? po sprawdzeniu rejestrów bankowych ocenia si? na kilka- kilkana?cie tysi?cy dinarów, plus kamienie szlachetne oraz diamenty i bli?ej nieokre?lona ilo?? dokumentów. Nie wiadomo ile by?o pieni?dzy w obcej zachodniej walucie. Bank pe?ni? rol? depozytu, dla wszystkich ugrupowa?, i ile by?o w jeszcze ?rodków nierozliczonych przy zamkni?ciu tego nie wiadomo. Prawdopodobnie w depozytach by?y tak?e papiery warto?ciowe oraz mapy z?ó? bogactw naturalnych cho? to jest informacja niepotwierdzona acz prawdopodobna.
Poszukiwany zbieg i jego zak?adnikNasz agent po przekupieniu stra?ników w wi?zieniu mia? okazj? rozmawia? z reporterk? podaj?c si? za jej adwokata. Nie uda?o mu si? za wiele dowiedzie?. Z tego co si? uda?o wynika:

- reporter przekaza? jej po?ow? namiarów GPS na pozycj? ukrycia zrabowanego ?upu.
- druga po?owa zosta?a wys?ana przed pojmaniem komu? poza granicami Omranu. Opcja do ustalenia numeru i adresu, w przypadku CIA nie b?dzie problemów
- reporterka nawi?za?a kontakt ze swoim facetem, który prawdopodobnie ma powi?zania z najemnikami albo s?u?bami specjalnymi bli?ej nieokre?lonego pa?stwa – do sprawdzenia
- Gwardia traktuje j? na razie w sposób humanitarny, prawdopodobnie chc? wyci?gn?? z niej informacje o ukryciu kasetki
- gdzie? na terenie kto? przej?? rakiet? bliskiego zasi?gu. Brak informacji czy to jest rakieta konwencjonalna czy z g?owic? nuklearn? b?d? biologiczn?.


Reasumuj?c.

Teren i ludno?? nie jest zainteresowana ?wiatem zachodu. Powoli rozwija si? tam handel i wymiana towarowa. Prawdopodobnie z?o?a surowców naturalnych, które okre?lamy jako strategiczne spowoduj? bardzo szybki rozwój gospodarczy. Co za tym idzie, znaczenie Omranu w tamtym regionie wzro?nie. Dochodzi do tego ju? funkcjonuj?cy rynek narkotykowy o bli?ej nieokre?lonych powi?zaniach.

Polityka jest w chaosie, to pozwala na przekupienie i sterowanie pa?stwem, co dla naszych potrzeb by?oby bardzo korzystne w szczególno?ci, ?e zainteresowanie innych krajów ro?nie. W szczególno?ci Rosja ale tak?e i inne kraje Europy a tak?e bliskiego wschodu. Nie wiadomo jakie jest nastawienie religijne. Posta? przywódcy duchowego jest niezidentyfikowana i nie wiadomo jakie ma cele. Nale?a?oby dowiedzie? si? wi?cej o jego przekonaniach i stopniu ewentualnego fanatyzmu.Zalecenia.

Wys?a? wi?cej agentów w razie potrzeb zdestabilizowa? kraj, by móc przej?? surowce naturalne. W tej chwili brak jest przywódców politycznych, wobec czego nale?a?oby stworzy? opcj? prozachodnie. Brak jest firm zachodnich i kapita?u zachodniego. Nale?y wprowadzi? tam firmy, kontrolowane przez Firm?.

Odbicie wi??nia by?oby wskazane cho?by dla samych informacji ukrytych w kasetce – g?ównie map z?ó?. Bardzo niekorzystne by by?o aby z?o?a uranu wpad?y w r?ce fundamentalistów albo w r?ce karteli narkotykowych. Nale?y problem rozwi?za? w sposób bezprecedensowy albo przej?? tereny i mie? je pod kontrol?.

By? mo?e uda?oby si? przekupi? Gwardi?, by dzia?a?a na nasz? korzy??, bo jest ch?tna na kas? a nasze finansowe patrz?c na potencjalne zyski powinny si? zwróci? w terminie 2-3 miesi?cy.Unika? wysy?ania niewyszkolonych agentów czy ludzi przypadkowych, bo ?mier? reportera nie przynios?a ?adnych korzy?ci a dane które zdoby? w wi?kszo?ci przepad?y. Materia?y reporterki „Ali” s? w podobny sposób niekompletne . W szczególno?ci dane, które mo?na wykorzysta? wywiadowczo.

Koniec raportu dla Dyrektora CIA
Wi?zie? Gwardii…PODSUMOWANIE

Ja to powiem szczerze nie lubi? LARP-ów. Jako? ta forma impreza asg mnie nie przekonuje i ich unikam. Ale bawi?em si? bardzo dobrze i mo?e to b??d unikanie czego? takiego. Z drugiej strony, to by? tez pierwszy raz, gdzie zasadniczo nie jecha?em walczy?. A knu?, kombinowa? i zarabia? kas?. Jak si? okaza?o buchn?li?my z Alicj? ca?kiem sporo. Cho? nie wszystko, bo ten z?y bankier mia? przy ciele jeszcze wi?cej.

Pogoda da?a popali?. Cho? mo?e nie tyle samo to ?e co? tam ciapa?o, ale to cholerne b?oto. Buty przemok?y szybko i potem to mi zwisa?o, ale z chodzenia po b?otku to ju? chyba wyros?em. W szczególno?ci jak moro w bucie.Uda?o nam si? sprzeda? kilka informacji w zasadzie tylko jedna okaza?a si? prawdziwa cho? by?a oparta na dedukcji i tym ?e widzieli?my ile si? pojawi?o ludzie z niebieskimi ta?mami w Omran. Reszta to troch? ?ciema troch? prawda. Ogólnie dobrze si? handlowa?o ale kokosy toto nie by?y. Swoboda w poruszaniu si? u?atwia?a nam przedostawanie si? gdzie chcieli?my. Dzi?ki temu byli?my w kilku miejscach cho? do bazy niebieskich nie uda?o si? nam dotrze?.

Zadowoleni jeste?my, bo fajnie si? bawili?my i wida? by?o, ?e i inni te? mieli radoch?. Bardzo fajnie wygl?da?o stylizowanie si? cho? jeszcze lepiej by?by jakby wszyscy byli stylizowani na potrzeby imprezy. Samo Omran wygl?da?o fajnie. Cho? ko?o strategicznych obiektów jak bar zrobi? si? niez?y chlew z b?otka i przej?? by?o trudno. Có?, taka pora roku. Pewnie trzeba b?dzie przenie?? na jaki? pó?niejszy termin.Frekwencja by?a spora i co wa?ne, ludzie d?ugo wytrzymali, co nie jest takie cz?sto. I dobrze, ?e organizator skróci?, bo lepiej mie? lekki niedosyt ni? mie? parcie na szk?o i si? sztywno trzyma? za?o?e?. Ko?cówka dynamiczna, jak kto? chcia? si? wypstryka? z kulek to mia? na to okazj?.Z uwag/sugestii. Dobrze by by?y jak osoby te LARP-owe i wa?ne dla scenariusza mia?y mo?liwo?? gini?cia. W takich przypadkach, które to uzasadniaj?. Bo np. taki napad na bank to uzasadnia. Gin?cy bankier nie mo?e powiedzie? kto go zabi? ale odradzaj?c si? po pewnym czasie, dalej pe?ni funkcje bankiera jako rodzina. To ?e bank zosta? obrobiony b?dzie oczywiste. Wtedy b?dzie trzeba szuka?. A ten kto napadnie nie zostanie ot tak wydany, chyba, ?e np. Gwardia ustali, kto ostatni wchodzi? do banku. Gdybym wiedzia?, ?e mnie trup wyda, to bym zwia? ze skrzynk? i gdzie? tam si? broni?. To mo?na potem rozwija?, bo jak nikt niczego nie zauwa?y, to zawsze mo?na orga poinformowa? a on jakie? szczegó?y poda by mo?na by?o kogo? szuka?. Albo i nie Smile

Druga uwaga, to jak ju? kto? kogo? przeszukuje, to niech to robi osoba, która umie to robi? i osoba przeszukiwana wyra?a na to zgod?. A nie tak, ?e zaraz kto? z ?apami do cycków :p Kobiet? przeszukuje kobieta i takie tam, bo nie ka?dy ?yczy sobie kontaktu osobistego lub te? jest na to przygotowany w szczególno?ci ?e zasady ASG wykluczaj? w zasadzie takie co?. Ja osobi?cie nie mam nic przeciwko (cho? w trakcie szarpaniny zastanawia?em si? czy przypadkiem tym co mnie tam co? targa? nie powyciera? betoniku, ale odpu?ci?em, bo chcia?em se strzeli? z colta a i teren by? ma?o atrakcyjny i mog?o si? co? komu? sta?), bo w ten sposób jak kto? robi to nieumiej?tnie, da si? to i owo przemyci?, ale kobiety mog? mie? awersj?, by jaki? kto? ich maca?. Owszem, mo?na zastosowa? opcj?, ?e kto? powie – przeszukuj? ci? i delikwent oddaje co tam ma. Ale zasadniczo, to jest dobre w stosunku do trupów, ale jak osoba jest pojmana, to ju? mniej, bo w przypadku np. LARP-a taki kto?, u którego pomini?to np. gumowy nó?, móg?by si? uwolni? i zbiec. Dla klimatu jest to dobre.Ogólnie mi i Alicji si? podoba?o i ch?tnie na nast?pn? edycj? wpadniemy. Par? rzeczy si? tak pouk?ada?o, ?e mo?na z nich zaczerpn?? i wykorzysta? w kolejnym scenariuszu. Gratuluj? organizatorom realizacji w przedsi?wzi?ciu i przygotowaniach bo to nie by?o ?atwe jak jeszcze aura nie sprzyja?a.

Pozdrawiam i do zobaczenia
yaro
Fotki:
https://picasaweb.google.com/yarakka/OperacjaOmranII160412Bielsko
_________________

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia May 18 2012 09:55:21
Standardowo w przypadku Artyku?ów Airsoft Foto Team najpierw ogl?da si? zdj?cia, a potem czyta tekst Manga u?miech
#2 | leilei3915 dnia August 11 2018 12:38:23
2018811 leilei3915
pandora charms sale clearance
gucci outlet
michael kors outlet clearance
adidas outlet store
canada goose outlet
true religion jeans
kate spade handbags
polo outlet
off white
off white shoes
supreme clothing
coach outlet online
michael kors outlet online
oakley sunglasses
ralph lauren
coach outlet online
pandora jewelry
ugg boots
canada goose jackets
cheap jerseys
canada goose jackets
canada goose outlet
ralph lauren
true religion outlet
ugg boots
tory burch outlet online
kate spade outlet online
canada goose jackets canada
michael kors outlet
tory burch shoes
mbt shoes outlet
ray ban sunglasses
mbt
coach outlet online
michael kors outlet online
cheap snapbacks
adidas nmd r1
nike air jordan 4
pandora jewelry
coach outlet
prada outlet store
ugg boots
vans shoes
canada goose
mont blanc pens
canada goose jackets
christian louboutin sale
coach outlet store online
oakley sunglasses
fitflops sale
moncler coats
coach factory outlet
coach outlet
kate spade handbags
ralph lauren polo shirts
fred perry shirts
nfl jerseys wholesale
kate spade outlet
christian louboutin shoes
ugg outlet
nike shoes
nfl jerseys
moncler jackets
coach outlet
tory burch shoes
nhl jerseys wholesale
nike air max
true religion
coach factory outlet
canada goose outlet
polo ralph lauren
coach factory outlet
adidas yeezy
pandora jewelry outlet
canada goose jackets
ugg boots
michael kors outlet online
ferragamo outlet store
adidas outlet
uggs outlet
michael kors outlet
polo ralph lauren
michael kors outlet
true religion jeans
mulberry outlet
michael kors outlet online
pandora outlet
michael kors outlet
ugg boots on sale
uggs outlet online
pandora outlet
nike outlet
cheap jerseys
ralph lauren polo
pandora charms sale clearance
uggs canada
ugg outlet
oakley sunglasses wholesale
canada goose outlet
nike shoes
pandora charms
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
michael kors uk
coach factory outlet
coach outlet
coach outlet online
michael kors handbags clearance
michael kors handbags
pandora outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
nike outlet
coach outlet online
coach outlet
rolex replica watches for sale
coach outlet
michael kors outlet
kate spade outlet
nike outlet online
canada goose jackets
kate spade bags
off-white clothing
coach outlet
michael kors handbags
coach factory outlet
ugg outlet
cheap nike shoes
michael kors outlet online
polo outlet
michael kors outlet clearance
cheap ugg boots
polo ralph lauren
canada goose jackets
oakley sunglasses
nfl jerseys
michael kors outlet
cheap jordans
canada goose
mlb jerseys
michael kors outlet
canada goose jackets
nfl jerseys wholesale
mulberry outlet
coach factory outlet
cheap ugg boots
adidas outlet
oakley sunglasses
mlb jerseys wholesale
coach outlet
pandora rings
ugg boots on sale
coach factory outlet
ugg outlet online clearance
superdry clothing
coach outlet online
canada goose outlet store
michael kors outlet
ray-ban sunglasses
canada goose jackets
ugg outlet
cheap jerseys
oakley sunglasses
michael kors outlet
michael kors outlet online
mulberry handbags
michael kors outlet
lacoste shirts
mont blanc
ed hardy clothing
polo ralph lauren
coach outlet online
coach outlet store online
christian louboutin shoes
cheap oakley sunglasses
coach outlet online
cheap mlb jerseys
oakley sunglasses wholesale
michael kors handbags
ugg boots
ugg boots clearance
cheap oakley sunglasses
longchamp outlet
canada goose outlet
coach outlet online
coach outlet
adidas yeezy boost
pandora jewelry
louboutin shoes
uggs outlet
canada goose outlet
pandora charms
ralph lauren
nike sneakers
cheap ray ban sunglasses
fitflop sandals
michael kors outlet
pandora charms
manolo blahnik
nhl jerseys
canada goose jackets
coach outlet
clarks outlet
pandora charms sale clearance
canada goose outlet
coach factory outlet
pandora jewelry
michael kors outlet
coach outlet
michael kors outlet online
superdry
michael kors outlet online
kate spade outlet
polo ralph lauren
uggs outlet
coach factory outlet
canada goose outlet store
polo ralph lauren outlet
cheap nhl jerseys
canada goose jackets
cheap nfl jerseys
pandora charms
mcm outlet
coach outlet
cheap jerseys wholesale
canada goose outlet
kate spade outlet
coach outlet online
true religion
coach outlet store online
giuseppe zanotti outlet
ugg boots clearance
uggs outlet
cheap ugg boots
nike outlet store
pandora outlet
coach factory outlet
canada goose jackets
canada goose outlet
ray ban sunglasses wholesale
polo ralph lauren
ugg outlet
ralph lauren polo
ralph lauren
valentino shoes
uggs outlet
kate spade bags
fitflops shoes
pandora outlet
mbt shoes
polo ralph lauren
ed hardy outlet
canada goose outlet store
christian louboutin
kate spade handbags
vans outlet store
ed hardy
pandora outlet
canada goose
coach factory outlet
polo ralph lauren
red bottoms
cheap ray ban
ugg boots clearance
canada goose jackets
coach factory outlet
pandora jewelry
ugg outlet
canada goose outlet
coach outlet online
coach outlet
michael kors outlet clearance
ray ban outlet
mbt shoes outlet
yeezy boost
pandora outlet
nike shoes on sale
true religion
polo outlet
polo ralph lauren outlet
ugg,uggs,uggs canada
uggs outlet online
giuseppe zanotti sneakers
michael kors outlet
canada goose jackets
pandora charms
coach outlet online
polo ralph lauren
tory burch outlet online
nike shoes for men
true religion jeans sale
true religion outlet
puma outlet
christian louboutin outlet
jordan shoes
polo ralph lauren
polo ralph lauren
coach outlet online
supreme clothing uk
michael kors outlet clearance
pandora charms
moncler coats
tory burch outlet stores
true religion outlet
canada goose outlet store
oakley sunglasses wholesale
ugg boots clearance
coach outlet
true religion outlet store
kobe bryant shoes
coach outlet
kate spade sale
supreme
prada outlet
canada goose
lacoste shoes
pandora jewelry
uggs outlet
canada goose outlet
rolex watches
michael kors outlet clearance
nike shoes
true religion
coach outlet
adidas outlet
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren
coach outlet store online
cheap jordan shoes
polo ralph lauren
true religion outlet
cheap jordans
coach factory outlet
polo outlet
ralph lauren uk
mont blanc
pandora outlet
michael kors outlet clearance
nike shoes
pandora jewelry outlet
ugg boots
michael kors outlet online
pandora jewelry
michael kors outlet clearance
fred perry polo shirts
fred perry polo shirts
canada goose outlet store
canada goose outlet store
mbt shoes
coach outlet online
coach outlet store online
cheap ugg boots
kate spade
michael kors outlet clearance
ugg outlet
canada goose
coach outlet store online clearance
uggs canada
ray ban sunglasses outlet
nike shoes for men
oakley sunglasses
longchamp outlet online
ralph lauren uk
cheap oakley sunglasses
fred perry polo shirts
pandora outlet
pandora outlet
coach outlet store
polo ralph lauren outlet
tory burch sandals
michael kors outlet clearance
tory burch handbags
nike air max
ray ban sunglasses
pandora charms
lacoste polo
coach factory outlet
ralph lauren uk
moncler coats
canada goose outlet
louboutin
pandora outlet
polo ralph lauren
moncler outlet
canada goose
michael kors outlet
yeezy boost
michael kors outlet online
coach outlet
asics shoes
pandora jewelry
michael kors outlet clearance
polo outlet
canada goose jackets
coach factory outlet
adidas nmd shoes
mbt shoes
pandora jewelry outlet
moncler outlet online
coach outlet
ugg boots
coach outlet online
canada goose jackets
coach factory outlet
canada goose
adidas yeezy boost
coach outlet online
michael kors handbags sale
canada goose outlet online
coach outlet online
nfl jerseys wholesale
coach outlet
michael kors outlet
christian louboutin shoes
valentino outlet
nike outlet
vans outlet
pandora charms sale clearance
cheap ray bans sunglasses
christian louboutin outlet
adidas outlet online
coach outlet store online
kate spade outlet
nfl jerseys
nike shoes outlet
michael kors handbags outlet
christian louboutin outlet
mbt outlet
kate spade bags
ralph lauren outlet
michael kors outlet online
uggs outlet
ray ban sunglasses outlet
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
polo ralph lauren
michael kors outlet clearance
ralph lauren outlet
pandora jewelry outlet
cheap nfl jerseys
christian louboutin
fitflops clearance
michael kors
michael kors outlet online
adidas yeezy shoes
ralph lauren shirts
pandora
yeezy boost
coach handbags
moncler outlet
polo outlet stores
kate spade outlet store
polo ralph lauren outlet
true religion outlet
mbt outlet clearance
christian louboutin
nike outlet store
kate spade sale
uggs outlet
nfl jerseys wholesale
christian louboutin shoes
birkenstock outlet
pandora charms
pandora outlet
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
fitflops sale clearance
canada goose uk
coach outlet store online
cheap air jordan
ray ban sunglasse
rolex watches
true religion
michael kors outlet
adidas yeezy shoes
coach factory outlet
ralph lauren outlet online
michael kors outlet online
mbt shoes outlet
pandora charms sale clearance
coach factory outlet
canada goose outlet
canada goose jackets
ray ban sunglasses outlet
michael kors outlet online
ugg outlet
coach outlet
ray ban sunglasses
uggs outlet
lacoste outlet
lacoste clothing
polo outlet
michael kors outlet
canada goose
polo ralph lauren outlet online
gucci outlet store
ugg outlet store
snapbacks wholesale
air jordan retro
pandora outlet
christian louboutin
pandora jewelry
coach outlet store online
pandora outlet store
michael kors outlet
kate spade outlet
ugg outlet
michael kors outlet online
ray ban sunglasse
supreme outlet
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
pandora outlet
jordan retro
ugg boots clearance
kobe 12 shoes
pandora outlet
ralph lauren uk
pandora jewelry
oakley sunglasses
christian louboutin sale
nike outlet store
canada goose jackets
lunette ray ban
adidas outlet store
canada goose
michael kors handbags
nike shoes outlet
michael kors outlet online
nike outlet
kate spade outlet
true religion jeans
true religion outlet store
nike outlet store
michael kors handbags clearance
uggs outlet
ugg outlet
christian louboutin shoes
mulberry outlet
cheap jordans
coach outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
canada goose
michael kors outlet
polo ralph lauren pas cher
adidas yeezy boost
coach outlet online
canada goose jackets
fitflop sandals
polo ralph lauren
michael kors outlet
polo pas cher
coach outlet online
nike outlet online
moncler outlet
michael kors outlet clearance
yeezy shoes
michael kors outlet
mont blanc pens
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet
mont blanc pens
michael kors
ralph lauren polo
oakley sunglasses
pandora charms outlet
michael kors outlet online
mulberry bags
louboutin shoes
canada goose jackets
polo ralph lauren outlet
christian louboutin uk
pandora outlet
ugg boots on sale
adidas outlet store
polo outlet
pandora charms
birkenstock outlet
moncler outlet online
polo ralph lauren outlet
ugg outlet
cheap mlb jerseys
michael kors handbags
christian louboutin
asics running shoes
michael kors outlet online
coach outlet online
rolex watch
michael kors outlet online
coach outlet store online
kate spade outlet online
ray ban sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
true religion
coach factory outlet
nike factory store
pandora
pandora outlet
nike outlet
yeezy boost 350
adidas outlet
cheap nfl jerseys
pandora outlet
uggs outlet
ralph lauren
jordan shoes
ugg boots clearance
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
adidas shoes for women
christian louboutin shoes
coach factory outlet
kate spade handbags
pandora jewelry
nike outlet online
canada goose outlet
ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet
mlb jerseys
adidas shoes for men
true religion outlet
pandora charms
pandora outlet
yeezy boost 350 v2
christian louboutin shoes
ugg outlet
michael kors outlet online
coach outlet online
pandora charms
kate spade purses
pandora charms outlet
christian louboutin shoes
mont blanc pens
pandora charms
true religion outlet
polo ralph lauren
coach outlet
ugg boots clearance
nfl jerseys wholesale
oakley sunglasses
ralph lauren
fitflops sale clearance
michael kors outlet
christian louboutin shoes
kobe shoes 11
michael kors outlet clearance
coach outlet online
nike trainers
coach factory outlet online
huarache shoes
polo ralph lauren outlet
adidas outlet store
coach outlet
kate spade outlet online
michael kors outlet clearance
cheap ugg boots
kate spade outlet
nike outlet
adidas nmd r2
fivefingers
ferragamo shoes
air jordan 4
true religion jeans
michael kors outlet clearance
coach outlet
michael kors outlet
kate spade
pandora charms outlet
yeezy boost 350
fitflop sale
coach outlet
air max shoes
canada goose outlet
canada goose outlet
michael kors outlet online
nba jerseys wholesale
michael kors outlet clearance
ugg outlet online clearance
valentino shoes
ugg outlet
rolex replica
prada outlet store
canada goose coats
ugg outlet
louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
adidas yeezy
mbt shoes
mont blanc
mcm handbags
mlb jerseys
coach factory outlet
pandora jewelry
pandora jewelry
hermes birkin
coach factory outlet
polo outlet
coach outlet online
pandora charms
prada outlet
adidas yeezy shoes
pandora outlet online
polo outlet store
michael kors handbags
pandora charms outlet
true religion jeans
pandora charms
ralph lauren uk
canada goose jackets
canada goose jackets canada
coach outlet
coach outlet
coach outlet
michael kors outlet clearance
pandora charms
moncler jackets
ugg boots
pandora charms
mbt shoes clearance
pandora outlet
ferragamo outlet
yeezy boost 350
ugg boots
pandora outlet
ugg boots
canada goose
pandora outlet
christian louboutin outlet
birkenstock shoes
pandora charms
polo ralph lauren
kate spade outlet
moncler jackets
coach outlet
polo ralph lauren
fred perry shirts
christian louboutin
nike kyrie
coach factory outlet
giuseppe zanotti sneakers
ralph lauren shirts
michael kors outlet clearance
michael kors outlet store
nike outlet store
kate spade outlet online
michael kors handbags
michael kors outlet
oakley sunglasses
canada goose
#3 | chenjinyan dnia August 29 2018 09:31:16
20180829 junda
ralph lauren polo shirts
fitflops shoes
salomon shoes
michael kors handbags
freshjive clothing
christian louboutin shoes
coach outlet
ed hardy clothing
toms shoes
true religion jeans
uggs outlet
true religion jeans
burberry outlet
giuseppe zanotti outlet
mbt shoes
air max 90
mulberry sale
michael kors outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
canada goose jackets
kobe shoes
coach outlet
ugg outlet
ugg boots
swarovski crystal
ugg outlet
michael kors outlet
uggs
uggs outlet
karen millen dresses
air jordan shoes
gucci outlet
adidas wings
nike store
birkenstock outlet
ray ban outlet
canada goose jackets
barbour jackets
canada goose outlet
cavaliers jerseys
supra shoes
kate spade outlet
michael kors
nike free
coach outlet
polo ralph lauren
coach outlet
marc jacobs outlet
fitflops outlet
fitflops sale
world cup jerseys
kate spade outlet
oakley sunglasses
ubiq shoes
suns jerseys
mulberry handbags
cheap jordans
fred perry polo shirts
christian louboutin outlet
christian louboutin outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
kevin durant shoes
canada goose jackets
76ers jerseys
michael kors outlet
le coq sportif shoes
houston texans jerseys
pandora jewelry
pandora charms
isabel marant outlet
keen shoes
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
michael kors outlet
tory burch outlet
ralph lauren polo
adidas uk
manchester united jersey
canada goose outlet
michael kors outlet
canada goose outlet
ferragamo outlet
air jordan retro
suicoke sandals
polo outlet
air jordan release dates
jordan shoes
pandora jewelry
christian louboutin outlet
coach outlet online
polo ralph lauren
supreme clothing
canada goose outlet
mcm outlet
palladium boots
kate spade outlet
michael kors outlet clearance
champion clothing
ferragamo shoes
michael kors outlet
off white
adidas nmd
stussy clothing
true religion outlet
nike revolution
cheap nfl jerseys
kate spade outlet
moncler jackets
cheap jordans
denver broncos jerseys
true religion jeans
pandora charms
givenchy jewelry
prada handbags
saucony shoes
spurs jerseys
adidas trainers
red bottom shoes
valentino outlet
cheap jerseys
moncler jackets
true religion jeans
nike store uk
nike air max
hawks jerseys
longchamp pas cher
michael kors outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
nike outlet
canada goose jackets
pandora outlet
coach outlet online
light up shoes
canada goose outlet
soccer shoes
uggs outlet
ralph lauren polo
adidas nmd
van cleef & arpels jewelry
adidas outlet
ralph lauren polo shirts
red bottom shoes
dior outlet
coach outlet online
canada goose outlet
nhl jerseys
nike air max 2015
cheap jordans
heat jerseys
longchamp solde
cheap jordans
tory burch outlet
polo ralph lauren
oakley sunglasses
jordan 32
mulberry handbags
jordan shoes
ugg boots clearance
prada outlet
balmain jeans
polo ralph lauren
ferragamo outlet
coach outlet
off-white
coach outlet online
chloe outlet
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo ralph lauren[/url]
coach outlet
fendi handbags
nike outlet
pandora charms
under armour outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
scarpe mbt
pandora charms
ray ban sunglasses
canada goose outlet
louboutin shoes
clippers jerseys
true religion uk
gucci outlet
jerseys from china
michael kors outlet
ecco shoes
pandora charms
fitflops
polo outlet
san antonio spurs jerseys
tory burch outlet
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
ugg outlet
michael kors outlet
michael kors handbags
reebok outlet store
jordan shoes
true religion outlet
ugg outlet
canada goose outlet
dansko shoes
pandora charms
guess factory
gentle monster sunglasses
timberwolves jerseys
moncler outlet
longchamp pliage
canada goose jackets
lakers jerseys
fitflops sale clearance
furla handbags
armani exchange
uggs outlet
canada goose outlet
kobe 9
hermes birkin
air jordan shoes
diesel jeans
chopard jewelry
pistons jerseys
ray ban sunglasses
louboutin pas cher
fitflops
air force 1
coach outlet online
coach factory outlet
kd 10 elite
canada goose outlet
michael kors outlet
ugg boots
coach outlet
christian louboutin shoes
coach outlet
coach outlet store online
san francisco 49ers jerseys
air max 90
canada goose outlet
pandora charms
kate spade outlet
nike presto
canada goose outlet
moncler outlet
nike air max 90
lacoste polo shirts
canada goose jackets
nike blazer pas cher
nike roshe
dolce and gabbana
hermes outlet
indianapolis colts jerseys
barcelona jersey
tods outlet
christian louboutin outlet
coach outlet
coach outlet
isabel marant shoes
birkenstock sandals
oakley sunglasses
coach handbags
nba jerseys
nike pegasus
air max 1
warriors jerseys
michael kors outlet
mulberry handbags
ray ban sunglasses
moncler outlet
chicago blackhawks jerseys
jordan shoes
kate spade outlet
canada goose jackets
jazz jerseys
cheap jordans
hermes belt
burberry outlet
soccer jerseys
coach outlet
kevin durant shoes
fitflops sale clearance
bucks jerseys
toms shoes
ysl outlet
ugg outlet
calvin klein jeans
true religion jeans
nobis outlet
ugg outlet
columbia sportswear
coach outlet
alife clothing
michael kors outlet
clarks shoes
christian louboutin outlet
longchamp handbags
dsquared2 jeans
nike lunarglide
mizuno running shoes
a bathing ape
reebok trainers
audemars piguet watches
air jordan 12
cheap jordans
coach outlet
chrome hearts outlet
jordan shoes
tory burch outlet
north face jackets
yeezy boost 350
carrera sunglasses
cartier jewelry
swarovski outlet
prada sunglasses
chrome hearts outlet
gucci handbags
nba jerseys
wellensteyn jackets
ugg boots
cleveland cavaliers jersey
michael kors outlet
bally shoes
soccer jerseys
longchamp outlet
nike cortez
longchamp handbags
mulberry bags
ray ban sunglasses
coach outlet
kate spade outlet
visvim shoes
jimmy choo shoes
gucci outlet
ugg boots clearance
ferragamo outlet
burberry outlet
ralph lauren pas cher
air max 90
ugg outlets
chrome hearts sunglasses
uggs outlet
cheap nhl jerseys
polo ralph lauren
cheap snapbacks
adidas crazy
ugg outlet
canada goose jackets
swarovski outlet
ugg outlet
coach outlet online
bape clothing
knicks jerseys
nhl jerseys
nike air force 1
kevin durant jerseys
uggs outlet
grizzlies jerseys
ralph lauren pas cher
michael kors outlet
ray ban sunglasses
true religion jeans
mbt shoes
montblanc pens
coach outlet
pandora
coach outlet
canada goose outlet
coach outlet
bottega veneta outlet
ugg boots
g-star jeans
christian louboutin outlet
ugg outlet
nike roshe one
jeep shoes
swarovski outlet
north face jackets
kappa clothing
coach outlet
adidas ultra boost
merrell shoes
coach factory outlet
polo shirts
nuggets jerseys
moncler outlet
canada goose jackets
stuart weitzman shoes
cheap jerseys
yeezy boost
ugg outlet
true religion jeans
nike foamposite
bulgari jewelry
north face jackets
michael kors
bcbg dresses
michael kors outlet
golden goose sneakers
ferragamo outlet
true religion jeans
michael kors wallets
uggs outlet
canada goose jackets
ralph lauren shirts
oakley sunglasses
basketball jerseys
cheap mlb jerseys
longchamp handbags
christian louboutin outlet
belstaff jackets
michael kors outlet
adidas soccer shoes
true religion outlet
canada goose
christian louboutin outlet
celtics jerseys
michael kors
longchamp outlet
ferragamo outlet
christian louboutin outlet
nike factory outlet
football shirts
pandora outlet
chelsea jersey
dc shoes
tory burch outlet
cheap mlb jerseys
michael kors outlet
celine outlet
swarovski crystal
tory burch outlet
bulls jerseys
balenciaga sneakers
pandora charms
moncler outlet
longchamp handbags
real madrid jersey
pandora charms sale clearance
coach outlet
polo ralph lauren
gucci outlet
ferragamo shoes
ralph lauren polo shirts
thunder jerseys
pandora jewelry
ugg outlet
tory burch outlet
new york knicks jersey
air jordan 4
malone souliers mules
nba jerseys
coach factory outlet
polo ralph lauren
kate spade outlet
adidas outlet
vans shoes
air more uptempo
oakley sunglasses
ugg boots clearance
baltimore ravens jerseys
stephen curry shoes
ugg boots
canada goose outlet
alexander mcqueen shoes
converse shoes
harry winston jewelry
kd 9
air huarache
michael kors
canada goose coats
nike shoes
ray ban sunglasses
polo outlet
christian louboutin shoes
harden shoes
canada goose jackets
air max 90
canada goose jackets
polo ralph lauren
magic jerseys
michael kors outlet
michael kors outlet online
jordan shoes
puma outlet
christian louboutin outlet
nike shoes
cheap jordans
denver broncos jerseys
air jordan 4
cheap jordans
yeezy boost
polo ralph lauren
coach outlet
coach outlet online
rockets jerseys
pandora charms
lakers jerseys
fitflops sale clearance
links of london
swarovski outlet
oakley sunglasses
hornets jerseys
michael kors outlet
mulberry outlet
coach outlet
new balance shoes
lebron james shoes
canada goose parka
coach outlet
air max 97
bvlgari jewelry
kate spade outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors outlet
ugg boots
trailblazers jerseys
futbol baratas
ugg boots
canada goose outlet
moncler outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
nfl jerseys wholesale
brequet wathes
michael kors uk
michael kors outlet
ray ban sunglasses
true religion jeans
polo ralph lauren
prada shoes
pelicans jerseys
ray ban sunglasses
michael kors outlet
cheap jordans
christian louboutin outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
canada goose jackets
undefeated clothing
nets jerseys
camel shoes
coach outlet
golden state warriors jerseys
balenciaga sneakers
uggs outlet
coach outlet
air max 97
mulberry handbags
raptors jerseys
polo ralph lauren
air huarache
chloe sunglassess
ugg outlet
hermes outlet
ugg outlet
christian louboutin outlet
ugg outlet
michael kors handbags
givenchy handbags
canada goose outlet
michael kors outlet
mont blanc pens
polo outlet
ugg outlet
nike tennis
jordan shoes
manolo blahnik outlet
[url=http://www.My?lihka.us.org]My?lihka clothing[/url]
ray ban sunglasses
air max 2017
air max uk
james harden jerseys
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors
air max 95
fitflops sale
toms shoes
tag heuer watches
canada goose outlet
red bottom shoes
kate spade outlet
coach outlet online
mavericks jerseys
fossil watches
supreme clothing
coach handbags
10 deep clothing
wizards jerseys
michael kors handbags
michael kors outlet
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
kate spade outlet
true religion jeans
coach outlet online
burberry outlet
longchamp bags
michael kors outlet
nike revolution
longchamp outlet
simulation shoes
true religion outlet
pandora charms
canada goose coats
cheap jordans
air max
red bottom shoes
five fingers shoes
cazal sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
supreme clothing
nike shoes
asics shoes
kings jerseys
nfl jersey wholesale
jordan shoes
jack wolfskin
uggs outlet
y3 shoes
christian louboutin boutique
huf clothing
nike dunks
ray ban sunglasses
mulberry outlet
jordan shoes
minnetonka outlet
air jordan 3
ugg boots
mulberry bags
christian louboutin outlet
canada goose outlet
coach canada
uggs outlet
michael kors outlet
kyrie 4
oakley sunglasses
nike store
canada goose outlet
ugg outlet
coach outlet
fila shoes
pacers jerseys
polo outlet
miu miu handbags
kate spade outlet
cheap football shirts
fingerlings monkey
cheap jordans
mbt shoes
longchamp solde
true religion jeans
pandora charms
cheap jordans
michael kors outlet online
coach outlet online
brequet wathes
canada goose outlet
basketball shoes
herve leger outlet
kobe bryant shoes
mac makeup
michael kors handbags
ralph lauren outlet
arcteryx jacket
canada goose outlet
jimmy choo sunglasses
#4 | chenjinyan dnia August 30 2018 11:56:45
tiffany and co
pandora charms
fake rolex
ferragamo shoes
canada goose jackets
coach outlet store online
coach handbags
air jordan shoes
tory burch outlet
kate spade outlet
michael kors outlet clearance
oakley sunglasses
ecco shoes for men
kate spade outlet store
michael kors outlet clearance
moncler outlet
philipp plein outlet
kate spade outlet store
coach canada
gucci outlet
mlb jerseys
michael kors outlet
coach outlet
michael kors outlet
uggs canada
pandora charms sale clearance
christian louboutin outlet
pandora charms
louboutin shoes
coach outlet
adidas shoes
michael kors outlet
tiffany and co
coach factory outlet
fitflops sale
north face outlet
oakley sunglasses outlet
pandora charms
pandora jewelry official site
cheap mlb jerseys
pandora jewelry
dr martens
nike outlet store
supreme clothing
ralph lauren outlet
yeezy boost 350
tiffany outlet
coach factory outlet
michael kors outlet
uggs
canada goose outlet
mont blanc pens
kate spade handbag
canada goose outlet
jordan shoes
christian louboutin outlet
pandora charms
oakley sunglasses
cleveland indians jerseys
uggs canada
adidas nmd shoes
[url=http://www.seattlemaPadarsjerseys.us]seattle maPadars jerseys[/url]
kate spade outlet
coach outlet
canada goose outlet
coach outlet store
dr martens boots
timberland boots outlet
air max 90
salvatore ferragamo shoes
moncler outlet
ysl handbags
new balance outlet
fitflops sale clearance
arizona diamondbacks jerseys
kate spade handbags
new balance shoes
canada goose
mulberry outlet
christian louboutin outlet
jimmy choo outlet
ecco shoes
rolex watches
nike air max 95
pandora jewelry
ugg boots on sale
coach outlet
air max 97
nike shoes
canada goose outlet
yeezy 350 boost
cheap oakley sunglasses
pandora jewelry outlet
ralph lauren outlet
kate spade
uggs
ugg outlet
pandora jewelry
kate spade outlet
nike air max shoes
adidas yeezy
jordan shoes
nike tessen
ralph lauren uk
birkenstock outlet
nike outlet
moncler jackets
florida marlins jerseys
michael kors outlet
birkenstock sandals
nike shoes for men
moncler
nike air max zero
polo outlet
discount oakley sunglasses
coach factorty outlet
pittsburgh pirates jerseys
supreme clothing
fitflops sale
air more uptempo
canada goose jackets
coach factory outlet
nike free run
kate spade bags
coach factory outlet
kate spade bags
cheap nfl jerseys
fred perry
coach factory outlet
salvatore ferragamo
pg 2
longchamp outlet
ugg outlet
uggs outlet store
tampa bay devil rays jerseys
louis vuitton handbags
texas rangers jersey
tory burch outlet online
uggs
pandora charms
ugg outlet
birkenstocks
coach outlet
timberland boots
pandora charms sale clearance
adidas nmd
michael kors outlet
ray ban sunglasses discount
cheap jordans
pandora charms sale clearance
birkenstock sandals
adidas yeezy boost
louis vuitton outlet store
pandora jewelry
ralph lauren sale clearance
jordan retro 11
nike react shoes
pandora jewelry
fendi handbags
yeezy boost
ugg boots
chicago white sox jerseys
nfl jerseys wholesale
columbia sportswear
nike outlet online
adidas stan smith
moncler outlet
oakley sunglasses
philipp plein shirt
cartier outlet
pandora jewelry outlet
nike air max outlet
coach outlet
tory burch outlet
canada goose outlet
michael kors outlet
canada goose outlet
jordan retro
cheap jordan shoes
toronto blue jays jerseys
coach outlet
fitflops sale clearance
coach outlet online
pandora jewelry official site
louis vuitton outlet online
adidas nmd
nike shoes
supra shoes
adidas shoes
michael kors outlet online
adidas yeezy
louis vuitton outlet
hermes handbags
kate spade handbag
nike free 4.0
salvatore ferragamo shoes
pandora charms sale
coach outlet
hermes birkin
toms outlet
canada goose jackets
kyrie 4 shoes
kevin durant shoes
nmd adidas
cheap jordan shoes
ugg outlet
lebron james shoes
polo ralph lauren outlet online
coach outlet online
toms outlet
coach outlet
canada goose
cheap jordans
adidas yeezy boost
jordans
coach factory outlet
canada goose
minnesota twins jerseys
birkenstock sandals
adidas outlet
canada goose outlet
nike air max
air max 2019
christian louboutin outlet
hermes handbags
nike cortez
moncler outlet online
houston astros jerseys
jimmy choo outlet
jordan shoes
michael kors outlet online
fitflops
coach outlet
rolex watches
coach outlet store
pandora jewelry
atlanta braves jerseys
coach outlet store online clearances
burberry outlet
kate spade outlet
converse outlet store
coach factory outlet online
hermens bags
adidas shoes
air jordans
louis vuitton outlet
nike outlet
timberland boots
salvatore ferragamo shoes
adidas outlet
birkenstock
michael kors outlet canada
louis vuitton
coach outlet
adidas yeezy boost
louis vuitton outlet online
kate spade outlet store
nike huarache
ralph lauren outlet
skechers shoes
louboutin shoes
cincinnati reds jerseys
air max 2018
nike basketball shoes
canada goose jackets
moncler outlet
birkenstock shoes
uggs outlet
ralph lauren
jordans
coach outlet
coach factory outlet online
kate spade handbags
coach outlet
timberland outlet
supra shoes
coach factory outlet
jordan shoes
cheap ray ban sunglasses
pandora
canada goose sale
oakley sunglasses
canada goose outlet
michael kors outlet
red bottoms
coach outlet store
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
cheap oakley sunglasses
oakley sunglasses
ralph lauren sale clearance
adidas outlet
nike outlet
christian louboutin
pandora jewelry
coach factory outlet
kate spade outlet
cheap jordans
nike air presto
ugg boots
coach outlet
vans shoes
uggs outlet store
christian louboutin shoes
ugg outlet
coach outlet
ecco shoes
new york mets jerseys
pandora charms
coach outlet
pandora jewelry
coach
air jordan shoes
nike zoom
timberland outlet
kate spade outlet
pandora store
north face jackets
longchamp handbags
moncler outlet
coach canada outlet
polo ralph lauren outlet
asics outlet
nike store
polo ralph lauren outlet
nike air max 87
air max 97
michael kors handbags
adidas campus
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
mbt shoes
pandora jewelry
kate spade
nike huarache
swarovski outlet
pandora outlet
canada goose sale
nike cortez
oakland athletics jerseys
adidas superstar
coach outlet
ray ban sunglasses
canada goose outlet
canadian goose
uggs
michael kors handbags
kansas city royals jerseys
ultra boost
moncler jackets
hermes handbags
ecco outlet
converse shoes
cristiano ronaldo jerseys
air max 2017
coach outlet store
michael kors
oakley sunglasses
birkenstock sandals
coach outlet
ecco shoes
canada goose
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
ferragamo outlet
fitflops
birkenstock shoes
ugg boots
oakley sunglasses
los angeles angels jerseys
fitflops sale clearance
asics shoes
nike air max
ugg boots
nike shoes
coach outlet online
converse all star
mulberry handbags
air jordans
colorado rockies jerseys
pandora charms
replica watches
salvatore ferragamo
columbia shoes
michael kors outlet online
air max 2018
michael kors outlet clearance
mont blanc
cheap nike air max
uggs outlet
nike dunks
canadian goose
pandora outlet
dansko shoes
coach outlet
tory burch outlet
adidas
ralph lauren outlet
uggs outlet
fitflops
coach outlet
coach factorty outlet
ralph lauren outlet
hermes outlet
christian louboutin
adidas shoes
timberland boots
louboutin shoes
dr martens outlet
michael kors outlet
yeezy boost
ralph lauren sale clearance
polo outlet
timberland boots
christian louboutin
vans store
nike air more money
ralph lauren uk
adidas nmd
coach outlet store
ray ban sunglasses
nike shox
coach factorty outlet
fitflops
cheap jordans
michael kors outlet
polo outlet store
underarmour shoes
coach factory outlet
longchamp outlet
red bottoms shoes
michael kors outlet
ray ban sunglasses
coach outlet store
kate spade bags
ugg outlet
longchamp handbags
pandora jewelry
ralph lauren
ysl outlet
kate spade
jordan shoes
nike shoes
valentino shoes
cheap jordans for sale
cheap ray bans
nike zoom
kobe shoes
nike shoes
ugg outlet
nike outlet
harden vol 1
adidas originals
reebok shoes
kobe bryant shoes
adidas superstar
yeezy boost
louis vuitton
coach outlet
hermes bags
salomon shoes
pandora outlet
nike outlet online
milwaukee brewers jerseys
los angeles dodgers jerseys
swarovski crystal
adidas yeezy
mulberry uk
canada goose sale
red bottom shoes
coach factory outlet
ralph lauren outlet
adidas shoes
birkenstock outlet
nike outlet
coach factory outlet
coach factory outlet
ugg boots
ralph lauren outlet
adidas outlet
louboutin shoes
adidas shoes
moncler jackets
moncler outlet
canada goose jackets
ralph lauren sale
kate spade
kate spade handbags
prada outlet
ugg boots
michael kors
coach factory outlet
abercrombie and fitch
san diego padres jerseys
toms shoes
prada handbags
jimmy choo
cheap jordans free shipping
polo ralph lauren outlet online
kate spade handbags
timberland boots
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
kate spade outlet
coach outlet
gucci handbags
lacoste polo shirts
canada goose jackets
nike air max 1
pandora outlet
ugg boots
mulberry bags
supreme new york
ralph lauren outlet
pandora charms
burberry outlet canada
fitflops
jordan shoes
baltimore orioles jerseys
coach outlet
supreme clothing
canada goose outlet
michael kors handbags
coach factory outlet
fred perry polo
180831yueqin
#5 | abbas dnia November 29 2018 08:23:09
ecara pribadi, saya menganggap penghinaan ini tidak bini ke 17
Pabrik sch 40
Pabrik sch 40
Supplier Plat besi
Supplier besi siku
undangan pernikahan ala india
Pabrik Besi H beam
Pabrik Besi Unp Baja
Pabrik besi wf
Distributor besi beton psi Ulir Polos
Distributor besi Pipa sch 80 baja
Distributor besi Pipa sch 80 baja
Supplier besi h beam
Supplier Plat besi plat kapal
Pabrik Besi Beton
Distributor Besi Cnp Baja
Distributor Besi Beton
Distributor besi beton perwira
Harga besi Pipa sch 80 baja
Harga besi Pipa sch 80 baja
Supplier besi wf
Supplier besi h beam baja
undangan pernikahan simple
www.sentrabesibaja.com
Supplier Besi Cnp Baja
Harga Besi Beton
Distributor besi beton PAS
Jual besi Pipa sch 80 baja
Jual besi Pipa sch 80 baja
Supplier wiremesh
Supplier besi cnp
undangan pernikahan bermanfaat
Distributor Welded Beam T beam King Queen Cross Castellated Beam
Agen Besi Cnp Baja
Jual Besi Beton
Distributor besi beton master steel ms
Supplier besi Pipa sch 80 baja
Supplier besi Pipa sch 80 baja
Supplier besi unp
www.gudangbesibaja.com
undangan pernikahan islami
Distributor Bondek Cor
Toko Besi Cnp Baja
Supplier Besi Beton
Distributor besi beton ksty
Toko besi Pipa sch 80 baja
Toko besi Pipa sch 80 baja
Supplier besi cnp
Pabrik besi Wf Baja
undangan pernikahan amplop surat
Distributor Atap Spandek Sni
Jual Besi Cnp Baja
Toko Besi Beton
Distributor besi beton krakatau steel
Agen besi Pipa sch 80 baja
Agen besi Pipa sch 80 baja
Supplier besi hollow
Pabrik bondek
undangan pernikahan bentuk dompet
Distributor Plat Bordes Kembang
Harga Besi Cnp Baja
Agen Besi Beton
Distributor besi beton jcac
Pabrik besi Pipa sch 80 baja
Pabrik besi Pipa sch 80 baja
Supplier besi beton Sni Ulir Polos
Pabrik wiremesh
undangan pernikahan chinese
Distributor Plat Besi Hitam
Pabrik Besi Cnp Baja
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Combat Makarov KWC Radio ASG Taktyka zielona Szkolenie Certyfikowane Nowe pistolety WP Mndur Gorka E SPOS Survival ?o?nierz Specnazu Zwyci?zcy wrzesie?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:16,024
Wczoraj:34,292
W tym tygodniu:16,024
W tym miesiącu:599,602
W tym roku:599,602
Wszystkich:57,317,102
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: