Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:08
Zachód słońca: 16:04
Dzień trwa:
8 Godzin 56 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:37
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Test karabinu szturmowego AK-74 JG1012 Electric Blow Back - KP & GFC

Test karabinu szturmowego AK-74 JG1012 Electric Blow Back KP & GFC

Jacek - 6th Forest Recon Division Koszalin KOALICJA PÓ?NOC. Redaktor Naczelny. Specjalizacja: Nowo?ci, artyku?y o tematyce airsoftowej i militarnej. Kontakt PW.

Dzi?ki wspó?pracy Koalicji Pó?noc z firm? Gunfire, mamy przyjemno?? zaprezentowa? kolejny test repliki airsoftowej.

Tym razem w nasze r?ce wpad? karabin szturmowy AK-74 JG1012 z systemem EBB, czyli Elektrycznym Blow-Back'iem.

Obrazek
Replika karabinu AK-74 JG1012 to pozycja m?oda na airsoftowym rynku. Istnieje bowiem zaledwie od kilku miesi?cy. Nasza recenzja i test b?d? jedn? z pierwszych publikacji na jej temat.

Producentem jest chi?ska firma JG - Jing Gong. Oznacza to, ?e znów mamy do czynienia z karabinem wyprodukowanym w kraju, gdzie wszystko jest robione masowo. Czy prezentowany produkt b?dzie w stanie nas czym? zadziwi?? Tego dowiecie si? w tym artykule.

Dane techniczne, które mo?emy znale?? na stronie dystrybutora

Nazwa: JG1012
Producent: JG
Gwarancja: 12 miesi?cy
Pr?dko?? wylotowa [FPS]: 390
Nap?d repliki: Nap?d elektryczny
Wersja gearboxa: Gearbox v3
Tryb ognia: Ogie? pojedynczy i ci?g?y
Wykonanie: Stal + drewno + metal + ABS
D?ugo?? repliki [mm]: 949
D?ugo?? lufy wewn?trznej [mm]: 485
Waga [g]: 3130
Akumulator [V]: 8,4
Pojemno?? akumulatora [mAh]: 1100
Rodzaj akumulatora: Ni-Mh
Rodzaj magazynka: Magazynek typu Hi-Cap
Pojemno?? magazynka [szt.]: 350
Hop-Up: Tak, regulowany
Blow Back: Jest

Znamy ju? podstawowe informacje o replice. Przejd?my zatem do w?a?ciwej cz??ci tego wpisu - subiektywnej recenzji i testu.

Obrazek
Opakowanie
Replik? otrzymujemy bardzo dobrze zabezpieczon?.

Po rozdarciu papieru pocztowego naszym oczom ukazuje si? kawa? ca?kiem grubego kartonu. Z zewn?trz pude?ko jest estetyczne - czerwony kolor, a na jego tle du?a grafika prezentuj?ca to co znajdziemy zaraz w ?rodku, czyli naszego AK-74. Ju? mamy przedsmak.

Obrazek
Otwieraj?c karton ujrzymy grub? szar? g?bk?, po?ród której nieruchomo spoczywa nasza replika wraz z akcesoriami.

Obrazek
Rozwi?zanie dotycz?ce tego typu zabezpieczenia repliki jest dobre i sprawdzone. Nie b?d? si? nad tym d?u?ej rozpisywa?. :)

Obrazek
Co otrzymujemy wraz z replik??
Wraz z replik? otrzymujemy:

  • Metalowy magazynek typu Hi-Cap - dobrze wykonany. Farba nie jest ?wiec?ca i pasuje do pozosta?ych elementów karabinu.

Obrazek

  • Bateri? 8.4v 1100mAh - najzwyczajnejsza stockowa bateria. Uwa?am, ?e do repliki z blow-backiem jej napi?cie i pojemno?? powinny by? wy?sze. Mimo tego, jednak na zwyk?e u?ytkowanie, ta bateria nam wystarczy. Je?eli w naszych planach jest natomiast tuning, to proponuj? do listy zakupów równie? dopisa? now? bateri? o lepszej jako?ci, np. LiPo.

Obrazek

  • Wycior - wykonany z plastiku.
  • Ma?? paczk? kulek 200 sztuk 0.20g - radzi?bym korzysta? z lepszej jako?ci BB.
  • Pokr?t?o do regulacji muszki metalowe oraz plastikowe pokr?t?o do nakr?cania magazynka.

Obrazek

  • ?adowark? do baterii - stockowy standard. Je?eli nie planujemy tuningowa? repliki i b?dziemy u?ywa? stockowej baterii, to na pewno ta ?adowarka sprosta wymaganiom. Je?eli jednak b?dziemy chcieli troszk? "podrasowa?" karabin i na przyk?ad zwi?kszy? jego pr?dko?? wylotow?, to radzi?bym wymieni? ?adowark? razem z bateri?, na produkt lepszej jako?ci.

Obrazek
Ogólnie rzecz bior?c otrzymujemy troszeczk? dodatków mniej lub bardziej potrzebnych na start.

Obrazek
Obrazek
Ogl?dziny zewn?trzne

Pierwsze wra?enie po otworzeniu kartonu z replik? by?o bardzo pozytywne. Po wyci?gni?ciu z opakowania karabin wygl?da? na bardzo solidn? konstrukcj?.

Obrazek
Spasowanie poszczególnych elementów jest bardzo dobre - nic si? nie chwieje, nic nie lata. Waga repliki jest w pe?ni zadowalaj?ca. Ka?ach le?y w r?kach bardzo pewnie.

Kolejnym wa?nym elementem jest farba po?o?ona na replice (cz??ci metalowe) - tutaj na twarzy pojawia si? (ju? który? z kolei) u?miech, albowiem warstwa jak? pokryty jest nasz karabin, w ka?dym miejscu jest matowa, sprawia nawet wra?enie jakby elementy by?y anodyzowane (mimo, ?e wcale nie s?). Struktura jest jednolita, g?adka, nie ?wieci si?.

Obrazek
Przechodz?c dalej. Nie zobaczymy tutaj ?adnych zb?dnych i nachalnych oznacze? producenta. Replika ma wyt?oczony jeden numer - jest to by? mo?e element ozdobny, aczkolwiek zaliczam go do jednego z ciekawych dodatków. U?wiadczymy tak?e drugi numer, który jest namalowany bia?? farb?. Wydaje mi si?, ?e jest to numer seryjny. Oba te dodatki nie rzucaj? si? w oczy (i dobrze), s? jedynie akcentem, który mo?e w pozytywny sposób dope?ni? ca?okszta?t wygl?du repliki.

Obrazek
Po?wi??my chwil? uwagi drewnianym cz??ciom. Wed?ug mnie farba, która zosta?a u?yta do ich pomalowania jest zbyt pomara?czowa i ?wiec?ca. To w?a?nie przez ni? elementy takie jak kolba i chwyt przedni wygl?daj? troch? jak plastik. Najwa?niejsze jednak, ?e to drewno. Dziwnym faktem jest, ?e w kilku miejscach widoczne s? zadrapania, które producent (prawdopodobnie) chcia? zakry? poprzez pomalowanie ubytków czerwonym markerem. :O Omijaj?c ten jeden defekt drewno jest dobrze spasowane i w miar? solidne, oprócz tego jest dobr? baz? pod wykonanie imitacji ostrego odpowiednia - wystarczy po?wi?ci? troch? czasu, u?y? papieru ?ciernego i oleju do drewna, a efekt mo?e by? zaskakuj?cy (bez tracenia gwarancji).

Obrazek
Teraz czas na punkt kulminacyjny tej cz??ci artyku?u - korpus. Materia?, z którego zosta? wykonany tostal. Dzi?ki temu mo?emy by? pewni, ?e mo?emy rzuca? karabinem o drzewa, a korpus nadal b?dzie ca?y. Trzymaj?c w r?ce ten element repliki mo?na czujemy jego odpowiedni? wag? Wed?ug mnie korpus jest jedn? z najlepiej i najbardziej precyzyjnie wykonanych cz??ci. Nie dojrzymy na nim ?adnych nadlewek czy te? zb?dnych elementów. Jak ju? wspomina?em jest pomalowany czarn? matow? farb? o jednolitej strukturze. Bardzo dobrze odwzorowuje orygina?. Wa?nym i bardzo przydatnym elementem jest umieszczenie solidnej szyny monta?owej po jego lewej stronie. Pozwala nam ona za?o?y? np. lunet?.
Na korpusie umieszczono bardzo ?adne i solidne imitacje pinów i ko?ków. S? one kolejnym dobrym dope?nieniem wygl?du i doj? du?o na plus je?li chodzi o odwzorowanie.

Obrazek
Obrazek
Pokrywa korpusu posiada wypuk?e "?ebra" i bardzo dobrze komponuje si? z pozosta?ymi elementami. Posiada minimalny luz w miejscu ??czenia z podstaw? szczerbinki co jest spotykane w praktycznie wszystkich modelach AK.

Obrazek
Chwyt pistoletowy to jeden z nielicznych elementów wykonananych z ABSu. Jego wygl?d jest zadowalaj?cy. Po bokach posiada chropowate elementy, które umo?liwiaj? lepszy chwyt. Widoczne s? minimalne nadlewki. Jednak nie mo?emy wymaga?, a? takiego dopracowania w replice, która jest produkowana ta?mowo, w której? z chi?skich fabryk.

Obrazek
Lufa zewn?trzna, wykonana z metalu (nie jest to stal) jest nieruchomo umieszczona w karabinie. Nie posiada ?adnych defektów i jest bardzo dobrze spasowana z elementami takimi jak komora gazowa, chwyt przedni czy zespó? muszki. Na luf? nakr?cony jest zewn?trzny t?umik p?omienia/odrzutu o du?ych gabarytach, pe?ni on te? funkcj? zakrycia wystaj?cej cz??ci lufy wewn?trznej.

Obrazek
Obrazek
Muszka, zespó? szczerbinki, komora gazowa, selektor ognia - s? to elementy wykonane g?ównie ze stopu metalu (stalowe s? jedynie sama szczerbinka, selektor ognia oraz cz??? komory gazowej). Ich jako?? jest bardzo dobra i wiernie odwzorowuj? te cz??ci orygina?y.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Podsumowanie ogl?dzin zewn?trznych
Replika jest wykonana bardzo przyzwoicie jak na swój przedzia? cenowy. Pokusi?bym si? nawet o stwierdzenie, ?e jej wygl?d zostawia innych rywali z tej pó?ki daleko w tyle.

Spasowanie elementów zewn?trznych stoi na wysokim poziomie. Tutaj du?y plus dla producenta, gdy? jest to rzadko spotykane w chi?skich replikach.

Obrazek
U?yte materia?y wygl?daj? na wytrzyma?e. Korpus, cz??? komory gazowej, szczerbinka oraz stopka kolby s? wykonane ze stali, natomiast pozosta?e elementy to stop metalu, który równie? wydaje si? nie by? kompletn? tandet? (a cz?sto tak bywa w replikach za tak? cen?).

Obrazek
Mi?ym zaskoczeniem jest fakt, ?e ci??ko doszuka? si? tu nadlewek lub te? ubytków w cz??ciach metalowych.

Cz??ci drewniane pomimo lekkich defektów i ?wiec?cego pokrycia, stanowi? dobr? baz? pod wykonanie imitacji orygina?ów.

Obrazek
Brak nachalnych oznacze? oraz mi?e dla oka dodatki w postaci wybitego numeru na korpusie czy te? porz?dnych imitacji pinów s? pozytywnym dope?nieniem ca?ego wygl?du zewn?trznego repliki.

Obrazek
Wn?trze repliki
Budowa repliki jest standardowa, dlatego te? jej rozebranie nie przysparza wi?kszych problemów.

Obrazek
Przejd?my do konkretów czyli opisu poszczególnych cz??ci kryj?cych si? w naszym ka?achu:

Lufa - zwyk?a stockowa mosi??na o standardowej d?ugo?ci.

Obrazek
Komora HU - niestety plastikowa, oprócz tego w ca?ej swej budowie standardowa.

Gumka HU - zwyk?a czarna gumka Hop-Up nadaj?ca si? do rozruchu repliki. Poleca?bym na starcie j? wymieni?.

Obrazek
Szkielet Gearboxa - standardowy szkielet V3. Jego wykonanie jest solidne, aczkolwiek obawia?bym si? czy mo?e konkurowa? z produktami firm takich jak G&P czy KWA. Wiem, ?e to zupe?nie inne pó?ki cenowe i jako?ciowe, aczkolwiek porównanie ma na celu pokazanie, ?e mimo wysokiej jako?ci nasz szkielet prawdopodobnie nie móg?by jeszcze konkurowa? z firmami uznawanymi za te "bardziej oryginalne". Mo?e jednak nied?ugo tego si? doczekamy ze strony chi?skich producentów.

Obrazek
System Blow Back - bardzo proste urozmaicenie, które mo?e bardzo zadowoli? u?ytkownika. Jest to konstrukcja oparta na kilku elementach, które przedstawione s? na poni?szym zdj?ciu. System dzia?a na zasadzie odci?gania metalowego wózka przez ruch t?oka. Do wózka podczepione jest suwad?o. Spr??yna zamieszczona przy suwadle umo?liwia jego powrót do pozycji pierwotnej.

Obrazek
Okablowanie - kable s? cienkie, ale twarde dzi?ki czemu bardzo wytrzyma?e na uszkodzenia mechaniczne. Wtyk do baterii jest typu Tamiya czyli zwyk?a standardowa z??czka montowana w chi?skich (i nie tylko) replikach. Producent pomy?la? jednak o dodatkowym zabezpieczeniu naszej repliki i dlatego te? w okablowaniu zamontowany jest zwyk?y bezpiecznik samochodowy oraz kostka, w której si? go umieszcza.

Obrazek
Silnik - po firmie JG spodziewa?em si? silnika neodymowego, który jest cz?sto spotykany w karabinach tej marki. Niestety, w tym modelu znajdujemy zwyk?y krótki silnik, który niczym nie powala na kolana.

Obrazek
Cylinder - zwyk?y mosi??ny cylinder typu 2.

G?owica cylindra - uszczelniona jednym dodatkowym o'ringiem, poza tym standardowa chi?ska g?owica, wykonana z tworzywa.

Obrazek
G?owica t?oka - wykonana z tworzywa, taka jakie s? montowane w replikach ni?szej pó?ki.

Obrazek
Dysza - nie uszczelniona, wykonana z tworzywa, ciasno trzyma si? na g?owicy cylindra.

Obrazek
Popychacz dyszy - wykonany ze ?redniej jako?ci tworzywa standardowy popychacz.

T?ok - wykonany praktycznie w ca?o?ci z plastiku, posiada jeden metalowy z?b.

Obrazek
P?ytka selektora - plastikowa, zwyczajna p?ytka selektora, dzia?a bardzo dobrze.

Kostka stykowa - chi?ski standard montowany w replikach ?redniej klasy.

Prowadnica spr??yny - jeden z elementów nadaj?cych si? do wymiany na starcie. Wykonanie jest ma?o zadowalaj?ce - plastik, bez ?o?yskowania z wieloma nadlewkami.

Obrazek
Spr??yna - zwyk?a spr??yna bodaj?e oko?o M110 o jednakowym skoku.

Obrazek
Z?batki - dobrej jako?ci, wytrzyma?e z?batki JG, o standardowym prze?o?eniu, wykonane jak na replik? w tej klasie bardzo dobrze. Gwarantuj? d?ug? prac? je?eli nie planujemy mocnych tuningów.


Obrazek
Obrazek
Obrazek
Test strzelecki
Po wyj?ciu repliki z pude?ka od razu przyst?pi?em do sprawdzenia jej pr?dko?ci wylotowej na chronometrze na kulkach 0.2g. Chronometr wykaza? 360FPS z wahaniami do 5FPS.

Obrazek

Po sprawdzeniu repliki na chrono, dnia nast?pnego zabra?em j? do lasu. Bateria pod??czona, magazynek za?adowany kulkami 0.2g GFC Ammo. Naciskam spust i ... pierwszy strza? na odleg?o?? 15m, krótka regulacja HU i drugi strza? na odleg?o?? 20m, dalej reguluj? HU i trzeci strza? wygl?da? niemal jak karny Ramosa, czyli w kosmos. Niestety nawet bardzo precyzyjna regulacja HU nie przynios?a zadawalaj?cych efektów. Trudno, mo?e to niewielka wada, ?atwa do naprawy, my?l?, w ko?cu replika ma sprawdzone 360FPS.

W nast?pnym dniu zmieni?em gumk? HU na zielon? G&G i efekt by? o niebo lepszy. Po drobnej regulacji kulki lecia?y w miar? prosto na odleg?o?? 35/45m. Efekt ju? du?o lepszy, a wystarczy?o zmieni? gumk?. Cz?sto w?a?nie tak bywa, ?e chi?skie gumki s? bardzo s?abej jako?ci.

Tak wi?c, w przypadku tego egzemplarza wystarczy?a zmiana gumki HU na inn?, aby replika strzela?a tak jak powinna strzela? na pocz?tku.

Posun?li?my si? o ma?y krok dalej i zamontowali?my do ?rodka spr??yn? SP120 Guardera. Oczywi?cie reszta cz??ci nie by?a wymieniana. Poni?ej foto przedstawiaj?ce odczyt z chronometru:

Obrazek
Po wsadzeniu spr??yny SP120 (która wcze?niej dzia?a?a w innej replice i przemieli?a oko?o 5k kompozytu) zasi?g wzrós? o ok. 10m.
Aby sprawdzi? wytrzyma?o?? repliki wykonali?my ma?y test, który opiera? si? na wystrzeleniu z ma?ymi przerwami oko?o 2000 kulek. Wszystko po tym eksperymencie dzia?a?o tak jak przedtem bez zarzutu.

Test u?ytkowy
Replika w ci?gu dwóch tygodni by?a w lesie, spad?a kilka razy na tward? powierzchni? oraz by?a rozkr?cana. Oprócz tego cz??ci ruchome zosta?y sprawdzone po kilkaset razy czy aby na pewno wszystko z nimi jest dobrze.

Obrazek
Dzia?ania te dowiod?y, ?e ten egzemplarz repliki karabinu AK74 jest solidnym wyrobem.
Tak jak ju? wspomina?em - replika le?y dobrze w r?kach, pewnie si? j? trzyma, sprawia wra?enie prawdziwego karabinu, gdy? spasowanie cz??ci i ich wykonanie stoi na bardzo przyzwoitym poziomie.

Jednym z najwa?niejszych elementów jest przyjemno?? jak? daje nam strzelanie z tej repliki. System Elektrycznego Blow-Backa imituje ruch zamka. Robi troch? ha?asu, ale za to frajda jest du?a. :) :) :)

Obrazek
Dosy? wa?n? kwesti? jest sprawa magazynka. W naszym egzemplarzu, aby magazynek prawid?owo podawa? nale?a?o go docisn?? do ty?u. W innym razie karabin wystrzeliwa? kilka kulek po czym strzela? na sucho.

Obrazek
Zalety:
+ U?yte materia?y - stal i drewno.
+ Dobre odwzorowanie.
+ Bardzo dobre spasowanie.
+ Bezpiecznik w okablowaniu.
+ Farba po?o?ona na elementach metalowych.
+ Dobra jako?? szkieletu Gearboxa i z?batek.

Wady:
- ?wiec?cy farba po?o?ona na drewnie.
- S?aba jako?? prowadnicy spr??yny.
- Gumka nadaj?ca si? do wymiany.
- Silnik (JG zazwyczaj wstawia do swoich replik s?ynne neodymy).
- Konieczno?? dociskania magazynka.

Podsumowanie
Replika karabinu szturmowego AK74 EBB produkcji JG jest replik?, któr? mo?emy z czystym sumieniem poleci? dla ka?dego kto ceni sobie realizm na polu walki (w postaci lataj?cego suwad?a).
Zastosowane materia?y takie jak drewno i stal to jedne z najwa?niejszych atutów repliki.
Na uwag? zas?uguje system Blow-Back, gdy? dzi?ki niemu tak jak w oryginale podczas strzelania odci?gane jest suwad?o.
Spasowanie cz??ci stoi na wysokim poziomie, a same ich wykonanie równie? ?wiadczy bardzo pozytywnie o producencie.
Wn?trze repliki przy niewielkim nak?adzie finansowym mo?e zosta? przekszta?cone w taki sposób, ?e nasz ka?ach b?dzie strzela? daleko, celnie oraz b?dzie "niezniszczalny".
AK74 EBB JG jest to jeden z najlepszych wyborów je?eli chodzi o ten przedzia? cenowy, gdy? kosztuje on zaledwie 663.58z? w sklepie, który udost?pni? nam t? replik? do testów czyli http://www.gunfire.pl

Dzi?kujemy firmie GUNFIRE za umo?liwienie wykonania testów na tym modelu repliki ASG. Praca nad tym projektem by?a dla nas przyjemno?ci?.

__________________________________________________________________________

 

Test repliki dla GFC wykonali: Jacek1246, Pecu1987 oraz Dolot - dru?yna 6th Forest Recon Division KP Koszalin

Autor recenzji: Jacek1246 6th Forest Recon Division KP Koszalin

Autor zdj??: Dolot 6th Forest Recon Division KP Koszalin

Obróbka graficzna: ParQs Koalicja Wschód

Recenzj? sprawdzili: Sebi i Dantee 75th Rangers RGT KP Koszalin

Obrazek

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | dudek scd dnia May 23 2012 13:02:39
Kolejny bardzo dobry tekst!
#2 | DidiCOAS dnia May 23 2012 16:37:10
Ak-74 i metalowy magazynek? Fuuuuuuuj.
#3 | mg schutze dnia May 23 2012 17:47:33
D?u?sz? chwil? zastanawia?em si? co to do cholery jest i ...... nie wiem. Ani to AK 74, ani AK 74U (co to w?a?ciwie jest ?) ani AK 47 ... o co cho z tym magiem?????????????? Kto wymy?li? takie bezece?stwo? No chyba, ze to mia?o by? AK 103 to wtedy do wywalenia to tandetne drewno Smutny
#4 | Jacek1246 dnia May 23 2012 18:07:11
Widz?, ?e replika jako replika dobra, ale je?li chodzi o konkretne odwzorowanie, to jeszcze jej daleko? Z przymru?eniem oka
Cieszy mnie, ?e mamy znawców na portalu, którzy bystrym okiem dostrzeg? co jest dobrze, a co ?le w porównaniu z orygina?em i przedstawi? nam to w postaci komentarza. Z przymru?eniem oka
Oby tak dalej.

A sama recenzja tego karabinu jako repliki ASG podoba si? naszym znawcom replik typu AK47 i pochodnych?
#5 | mg schutze dnia May 23 2012 20:33:24
Szczerze, ?rednio :>
Replika nie powala ju? samym wygl?dem i na moje kaprawe oko daleko jej do CM i Boyi.
Porównujecie GB jg do KWA czy G&P no Panowie....
Gubicie si? w zeznaniach (zespó? szczerbinki podstawa muszki i na odwrót)
Silnik jest bee bo?
Nie jest neodymem czy jak bo nie zrozumia?em.
Dwa jak to sprawdzili?cie.
Wygl?d nie zostawia rywali w tyle raczej odwrotnie.
G?owica cylindra nie jest standardowa a doszczelniona Z przymru?eniem oka

Plusy i minusy te? bym zredagowa?, bo plusem posiadanie bezpiecznika na pewno nie jest Z przymru?eniem oka a z?batki sprawdzicie po jaki? kilkunastu tysi?cach kulek.

A pokrywa komory w ka?dym ak posiada luz na zespole szczerbinki. Je?eli lata to znak, ze kto? da? cia?a przy montowaniu w/w zespo?u jest przesuni?ty w stron? ko?ca lufy b?d? pokrywa ma wygi?cie do ?rodka od strony kolby.

I tak na sam koniec :
Odnios?em wra?enie, ze na si?? chcecie to "sprzeda?" bez urazy ofkorse Z przymru?eniem oka
#6 | Jacek1246 dnia May 23 2012 21:00:42
My?l? jednak, ?e stalowy korpus, drewno oraz dobre spasowanie cz??ci w chi?skiej replice to nie jest, a? taki standard. W wi?kszo?ci chi?skich replik du?o elementów lata, farba schodzi przy "dotkni?ciu" ?rubokr?tem, a korpusy itp. s? wykonane ze ZnAl'u. Nie zapominajmy o cenie tej repliki, bo wiadomym jest, ?e przy kwocie np. 900z? to ju? nie trudno o dobry (nawet chi?ski) wyrób. A ta replika kosztuje 600z? z hakiem. U?miech

Literówki w postaci "zespó? szczerbinki itd." zostan? poprawione. Dzi?ki za czujno??, mo?e czasami ju? zm?czenie bra?o. Z przymru?eniem oka

Co do silnika. Firma JG do wi?kszo?ci swoich replik montuje swoje s?ynne silniki neodymowe. Jak wiadomo JG mianuje si? tak?e nazw? Golden Eagle i pod logiem w?a?nie GE s? te silniki montowane w replikach JG. Neodymy te nieraz dowiod?y o swojej mocy i wytrzyma?o?ci. W tym te?cie silnik zosta? uznany za minus w replice z w?a?nie powy?szych wzgl?dów, a dodatkowo wzi?li?my pod uwag?, to ?e skoro ka?ach jest nowym produktem na rynku i producent chce po??czy? solidne wykonanie z przyzwoit? cen?, to silnik ju? by móg? by? neodymem, którego kwota oscyluje w granicach 40z?.
Jak sprawdzi? czy neodym? Próbowa?e? kiedy? kr?ci? palcami z?batk? silnika zwyk?ego (oczywi?cie zamontowan? na silniku), a z?batk? neodymowego (kupionego w sklepie jako neodym)? U?miech

Co do GB JG - specjalnie w tek?cie jest to wyja?nione, ?e porównanie jest w celu pokazania, ?e mimo wysokiej jako?ci wykonania tej cz??ci w replice, to jednak daleko jej do produktów takich jak np. KWA. Co oznacza, ?e mimo kroku naprzód w tym akurat przypadku, to jednak i tak JG nie dogania firm uznawanych za po prostu lepsze (cho?by pewnie chcieli im dorówna?). U?miech

G?owica - fakt doszczelnienie polega na zamocowaniu w niej dodatkowego o'ringa. Mimo to jest dalej plastikowa i niczym innym w wykonaniu nie odbiegaj?ca od pozosta?ych chinoli.

Plusy i minusy - my?l?, ?e fakt i? producent ju? my?li o jakim? zabezpieczeniu naszej repliki jest ma?ym krokiem naprzód. Pami?tam jak jeszcze niedawno w wielu chi?skich replikach nie doszukaliby?my si? takiego gad?etu.
Zaliczenie z?batek do wytrzyma?ych jest uzasadnione korzystaniem z identycznych przez d?ugi czas jednego z autorów testu w karabinie przy spr??ynie M130 (przemieli?y jakie? 20kg kompozytu bez ?adnych awarii i nadal s? w bardzo dobrym stanie). Oprócz tego o ich wytrzyma?o?ci mo?emy znale?? bardzo du?o pochlebnych informacji w internecie. U?miech

Skoro mówisz, ?e w ka?dym AK pokrywa ma lekki luz, to usuwam to z minusów.

Mam nadziej?, ?e wyja?ni?em czym si? kierowali?my i zapewniam, ?e nie chcemy repliki na si?? "sprzeda?". Po prostu w porównaniu z innymi chi?skimi ka?achami w cenie oscyluj?cej w granicach (zaznaczam) 600z?, z którymi mieli?my przyjemno?? (lub nie) si? zetkn??, to ten model wypad? naprawd? bardzo dobrze w naszej ocenie.

Poprawki w tek?cie wprowadz? nied?ugo.

Dzi?ki jeszcze raz MG za konstruktywne uwagi, w ko?cu ma?o kto zna si? tak na rzeczy jak Ty. Chyba ka?dy ju? zna Twoje autorskie konstrukcje. Oklaski
#7 | Dantee dnia May 23 2012 21:25:14
Podejrzewam,?e tak jak i w temacie CZ 75 za jaki? czas pojawi si? kolejna relacja z u?ytkowania tego AK. Po kilku miesi?cach na pewno b?dzie wi?cej informacji na temat odporno?ci cz??ci, podzespo?ów itp, itd.
#8 | Jacek1246 dnia May 23 2012 21:36:56
Racja, planujemy przedstawi? rezultaty z u?ytkowania np. po miesi?cu lub dwóch.

Zaznaczam, ?e nie b?dziemy oszcz?dza? repliki, aby wygl?da?a po tych dwóch miesi?cach nadal tak pi?knie bez rysek na zdj?ciach. B?dzie traktowana podobnie jak traktuje si? repliki na strzelankach i innych wyj?ciach w teren, czyli np. b?oto, kurz, woda, piach, ziemia.

Wtedy po drugiej cz??ci recenzji b?dzie wiadomo co i jak by?o wykonane i jakie s? efekty d?ugotrwa?ego u?ywania danych cz??ci. U?miech Planujemy wystrzeli? te kilkana?cie tysi?cy kulek.
#9 | mg schutze dnia May 23 2012 21:38:48
Odnios?em si? do recki (a raczej do recenzowanej repliki) przez pryzmat zakupionej kilka dni temu stalowej CM AK 104.
W bebechy jeszcze nie zagl?da?em, ale problemów ze strzelaniem nie by?o Z przymru?eniem oka guma dzia?a no i bebechy (z opisu TG) lepsiejsze U?miech a cena 619 pln. Wiem nie ma BB, ale nie wydaje mi si? by by? to mankament. Wszyscy mamy w pami?ci s?awetne BB w APS'ach i ich ceny po 300 pln na tajwanie Z przymru?eniem oka
Swoj? drog? lubi? je bardzo, cz?sto wracaj? na serwis Szeroki u?miech

Taka ma?a sugestia, porównanie replik z niskiej pó?ki powinno moim zdaniem by? robione do innych z niskiej pó?ki Z przymru?eniem oka

Co do silników ja sprawdza?em zawsze si?? przyci?gania magnesów, ale masz racj? tak te? mo?na Z przymru?eniem oka dajcie to tylko w opisie, poniewa? mo?na odnie?? mylne wra?enie, ?e sprawdzili?cie to tylko i wy??cznie na oko po obudowie Z przymru?eniem oka

Co do g?owicy cylindra niby standard, a jednak nie Z przymru?eniem oka ta druga guma czasami du?o daje Z przymru?eniem oka

A i zauwa?y?em co? jeszcze nieodpowiedni cylinder do d?ugo?ci lufy Z przymru?eniem oka Powinien by? typ 0.

Ja za to w CM mam typ0 a powinien by? 1 zamienimy si? Szeroki u?miech ?
Widocznie TG daje takie cylindry by zwi?kszy? FPS ale zgubi? celno??. (b?d? sz?y lufy precki Szeroki u?miech )

Dzi?ki za gratki i .... czekam na kolejne recki U?miech

Salut !
#10 | Jacek1246 dnia May 23 2012 21:56:21
Heh, ja te? sporo s?ysza?em o APSach, sporo negatywów. Szeroki u?miech

Na TG cz?sto s? fajne promocje, a ta Cymka (sprawdzi?em) to racja, ma lepsze bebechy.
Nie zmienia to jednak faktu, ?e i tak naprawd? solidne wykonanie nie jest cz?sto spotykane w chi?skich replikach Szeroki u?miech

Racja, cylinder jest typu dwa czyli do luf zazwyczaj 363mm emkowatych. Zakupili?my jednak do tego ka?acha cylinder typu 0. U?miech

Heh, je?eli chcesz mo?emy Ci wys?a? cylinder, gdy? akurat mamy na stanie identyczne 3 sztuki typu 2. Szeroki u?miech

Ciesz? si?, ?e uda?o si? wszystko wyja?ni?. U?miech
#11 | mg schutze dnia May 23 2012 22:23:37
Z t? wysy?k? ?artowa?em mam nadmiar typów 1 & 2 a obecnie mam za daleko na wysy?ki, jednak?e dzi?kuj? za ofert? Z przymru?eniem oka
Pozdro
#12 | Mario75 dnia May 23 2012 23:43:38
U?miech Jak kiedy? wymy?li? Sebi podobny system blowbacka (zanim jeszcze chi?skie r?czki wyprodukowa?y pierwszy egzemplarz - kto ?ledzi Artyku?y na Portalu i co si? dzieje na ?wiecie to by spostrzeg? t? chronologi?) to oczy mi si? za?mia?y do tego cude?ka.

W Artykule nie jest opisywana emka J?zyk oko , a ka?achy to jako? mi nie le??. Jednak tylko z tego powodu przy tej cenie od?o?y?bym zakup tej repliki. Je?li by?aby to emka typu M4A1 zwyk?a bez ?adnego przerostu formy nad tre?ci?, która mia?aby blowback kupi?bym j? jako zapas przy tych pieni?dzach, ?eby nacieszy? si? blowbackiem. Niby bajer ale mnie osobi?cie cieszy U?miech

A mo?e wprowadzi? zestaw, którym mo?naby upgreadowa? repliki, które posiadamy, ?eby mo?na by?o mie? w naszych ulubionych replikach podobny system blowback? Dokuczacz
#13 | Jacek1246 dnia May 23 2012 23:58:18
Powiem tyle, ?e szkielet gearboxa do zrobienia EBB musi by? zmodyfikowany, tzn. musi mie? wyci?t? du?? dziur? z ty?u na górze, co w przypadku emek mog?oby jeszcze bardziej os?abi? i tak cz?sto p?kaj?ce V2. Tak mi si? wydaje przynajmniej.
#14 | Mario75 dnia May 24 2012 01:34:43
W projekcie Sebiego dzia?a EBB w emce: http://www.koalic...admore=800 U?miech
#15 | Jacek1246 dnia May 24 2012 14:14:08
Tak, ale zale?y jeszcze jak? spr??yn? za?o?ymy. Przy mocnej spr??ynie wydaje mi si?, ?e przy robieniu EBB w V2 zwi?ksza si? ryzyko p?kni?cia. Ale to tylko przypuszczenia. U?miech
#16 | Mario75 dnia May 25 2012 12:01:15
Wk?adaj?c do zwyk?ego GB wi?ksze springi zawsze si? zwi?ksza ryzyko uszkodzenia podczas pracy. W Chinach prawo zezwala produkowa? repliki o mocy nie przekraczaj?cej 350Fps. Celnicy raczej nie chronuj? replik Z przymru?eniem oka wi?c niech maj? ok. 430Fps/450Fps. My?l?, ?e w stocku w zwyk?ym chi?czyku to ju? jest warto?? w okolicy granicy wytrzyma?o?ci Gearboxa Z przymru?eniem oka Potem to ju? sprawa losowa U?miech

Reni kiedy? opisywa? swój pierwszy mocowy tuning. Ile musia? wymieni? po drodze elementów, ?eby mocniejsze nie "zaje?d?a?y" tych s?abszych Stres

Sebi ponadto zwi?ksza konstrukcj? GB swoim autorskim szkieletem. Wi?c mo?e dlatego chodzi system jak powinien.

Ciekawy jestem jak przy tym wytrzyma EBB Gearbox zamontowany seryjnie w powy?ej opisywanej replice. Na pewno wyci?cia na zamontowanie systemu EBB os?abiaj? konstrukcj? GB tak jak Jacek pisze. Czy cho?by w jaki? magiczny sposób poprawiono konstrukcj? takiego GB np. przez lepszy sk?ad mieszanki "metali" z których jest wykonany?
#17 | mg schutze dnia May 25 2012 19:30:52
Mario tak i owszem, ale niezbyt ma si? zasada p?kaj?cych GB, do V3.
Sam mam AK74 PMC od nowo?ci 450 FPS (tjuning ma?ymi r?czkami z HK) ja do?o?y?em swoje 70FPS i dalej jest to ta sama konstrukcja po wymianie t?oka jedynie i springa. No oczywi?cie jeszcze doszczelniona. Nic nie p?k?o a replika ma oko?o 5 lat :]
#18 | Jacek1246 dnia May 25 2012 21:00:30
Bo tu w?a?nie chodzi o konstrukcj?. GB V2 maj? tak? konstrukcj?, aby mog?y si? zmie?ci? w korpusie emki i akurat inne nie wejd?. V3 maj? inn? konstrukcj? i wchodz? np. do ka?achów. W?a?nie przez t? inn? konstrukcj? mo?e si?y si? inaczej rozk?adaj? i w V3 powstaj? mniejsze napr??enia i dlatego bardzo rzadko p?kaj?. U?miech

Mam nadziej?, ?e uda?o mi si? przekaza? o co mi chodzi. U?miech
#19 | Mario75 dnia May 25 2012 23:56:24
Yes U?miech Of course OK OK
#20 | chenjinyan dnia July 20 2018 05:21:43
chanyuan2018.07.20
knicks jerseys
kyrie 4
keen shoes
columbia sportswear
kevin durant jerseys
van cleef & arpels jewelry
pandora jewelry
kobe 9
adidas uk
jimmy choo sunglasses
nike dunks
polo ralph lauren
polo ralph lauren
canada goose jackets
bottega veneta outlet
hermes belt
longchamp handbags
air max 90
spurs jerseys
air jordan 4
nets jerseys
adidas trainers
coach outlet
minnetonka outlet
cheap jordans
polo outlet
jordan shoes
mulberry handbags
harry winston jewelry
fitflops
mulberry handbags
air jordan retro
basketball shoes
herve leger outlet
jack wolfskin
canada goose outlet
kate spade outlet
michael kors outlet
nike cortez
nike presto
canada goose outlet
canada goose outlet
ugg boots
true religion jeans
true religion outlet
coach outlet online
ugg outlet
michael kors
oakley sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
true religion jeans
air jordan shoes
mcm outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
kate spade outlet
denver broncos jerseys
visvim shoes
mac makeup
canada goose outlet
true religion jeans
longchamp outlet
furla handbags
camel shoes
tory burch outlet
ecco shoes
pandora charms
true religion outlet
michael kors outlet
fitflops shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
suns jerseys
kate spade outlet
christian louboutin outlet
gentle monster sunglasses
michael kors outlet
malone souliers mules
gucci outlet
pandora charms
76ers jerseys
ed hardy clothing
michael kors outlet
pandora charms
pandora charms
pistons jerseys
burberry outlet
prada shoes
canada goose outlet
burberry outlet
raptors jerseys
true religion outlet
clippers jerseys
coach outlet
jordan shoes
lakers jerseys
kate spade outlet
ray ban sunglasses
canada goose outlet
louboutin shoes
bally shoes
michael kors outlet
canada goose outlet
yeezy boost
harden shoes
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo ralph lauren[/url]
canada goose jackets
bcbg dresses
louboutin pas cher
coach outlet
toms shoes
fingerlings monkey
kate spade outlet
nike shoes
kate spade outlet
michael kors uk
ralph lauren polo shirts
true religion uk
nike factory outlet
jeep shoes
champion clothing
jordan 32
ugg outlet
barbour jackets
dolce and gabbana
ray ban sunglasses
dsquared2 jeans
coach outlet online
cheap jordans
stuart weitzman shoes
yeezy boost 350
basketball jerseys
cheap jordans
pandora charms
ralph lauren polo shirts
birkenstock outlet
nuggets jerseys
coach handbags
dansko shoes
chrome hearts outlet
nike air force 1
michael kors handbags
canada goose outlet
michael kors
kobe shoes
bulls jerseys
nhl jerseys
cheap jordans
ray ban sunglasses
polo ralph lauren
adidas outlet
cartier jewelry
canada goose jackets
michael kors handbags
moncler outlet
mavericks jerseys
vans shoes
ray ban sunglasses
air huarache
michael kors outlet
magic jerseys
grizzlies jerseys
ray ban sunglasses
miu miu handbags
uggs outlet
canada goose jackets
fitflops sale clearance
jimmy choo shoes
ray ban sunglasses
michael kors outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
coach outlet
north face jackets
ferragamo outlet
le coq sportif shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
kevin durant shoes
air max 90
y3 shoes
mont blanc pens
nike revolution
air jordan shoes
nike air max 90
pandora jewelry
canada goose jackets
fitflops sale clearance
cheap jerseys
canada goose parka
coach outlet
michael kors
pandora outlet
longchamp handbags
baltimore ravens jerseys
cheap jerseys
prada handbags
oakley sunglasses
adidas nmd
pandora charms
ugg boots clearance
adidas soccer shoes
tag heuer watches
oakley sunglasses
uggs outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
mulberry outlet
freshjive clothing
houston texans jerseys
manchester united jersey
saucony shoes
christian louboutin outlet
[url=http://www.My?lihka.us.org]My?lihka clothing[/url]
coach outlet
montblanc pens
ugg boots
christian louboutin outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
nike free
undefeated clothing
oakley sunglasses
brequet wathes
audemars piguet watches
heat jerseys
swarovski outlet
givenchy jewelry
ugg boots
ugg boots
canada goose outlet
adidas nmd
ferragamo outlet
michael kors outlet
chloe outlet
michael kors outlet
fitflops sale clearance
longchamp bags
lacoste polo shirts
thunder jerseys
ugg outlet
coach outlet
canada goose
ugg outlet
cheap jordans
oakley sunglasses
kappa clothing
nike air max
ugg outlet
nike store
mizuno running shoes
coach outlet online
kevin durant shoes
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
cheap nhl jerseys
nike air max 2015
kate spade outlet
world cup jerseys
jordan shoes
kate spade outlet
tory burch outlet
michael kors outlet online
bvlgari jewelry
futbol baratas
ray ban sunglasses
links of london
tory burch outlet
reebok trainers
nba jerseys
cheap jordans
mulberry handbags
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
moncler outlet
celine outlet
ralph lauren pas cher
swarovski outlet
air jordan 4
kate spade outlet
ysl outlet
michael kors outlet
belstaff jackets
coach outlet
air max uk
chelsea jersey
coach outlet store online
pandora jewelry
adidas wings
canada goose jackets
canada goose outlet
fitflops sale
birkenstock sandals
uggs outlet
cheap jordans
coach outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet
ralph lauren polo
toms shoes
off white
hermes outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
kate spade outlet
bulgari jewelry
nike shoes
moncler jackets
air max 90
oakley sunglasses
lebron james shoes
nba jerseys
michael kors outlet
michael kors outlet
indianapolis colts jerseys
givenchy handbags
michael kors outlet
reebok outlet store
air more uptempo
christian louboutin outlet
uggs outlet
ray ban sunglasses
five fingers shoes
nfl jerseys wholesale
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
tods outlet
clarks shoes
barcelona jersey
mulberry outlet
longchamp outlet
coach outlet online
longchamp handbags
oakley sunglasses
ugg outlet
longchamp outlet
kd 9
cheap jordans
fossil watches
true religion jeans
air jordan 3
uggs outlet
swarovski crystal
kings jerseys
coach outlet
denver broncos jerseys
jordan shoes
prada outlet
longchamp solde
bape clothing
polo outlet
valentino outlet
alexander mcqueen shoes
burberry outlet
ugg outlet
nike roshe one
air max 90
michael kors outlet
hermes outlet
ralph lauren polo shirts
ray ban sunglasses
ferragamo shoes
ugg outlet
warriors jerseys
polo ralph lauren
swarovski outlet
nike tennis
pacers jerseys
canada goose outlet
cazal sunglasses
michael kors handbags
suicoke sandals
cheap snapbacks
air max 2017
oakley sunglasses
toms shoes
swarovski outlet
nike shoes
polo ralph lauren
ugg outlet
ugg outlets
cheap football shirts
polo outlet
mulberry handbags
chrome hearts outlet
wellensteyn jackets
ray ban outlet
cheap mlb jerseys
dc shoes
alife clothing
pandora charms sale clearance
michael kors wallets
true religion jeans
oakley sunglasses
pandora charms
uggs outlet
canada goose outlet
canada goose jackets
gucci handbags
rockets jerseys
ugg boots
prada sunglasses
nfl jersey wholesale
true religion jeans
hermes birkin
ugg boots clearance
jordan shoes
huf clothing
under armour outlet
jerseys from china
christian louboutin outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo outlet
cheap mlb jerseys
canada goose outlet
coach outlet
kate spade outlet
ferragamo outlet
coach outlet
nike pegasus
chicago blackhawks jerseys
cheap jordans
dior outlet
ugg outlet
mulberry bags
ugg outlet
armani exchange
jordan shoes
coach handbags
trailblazers jerseys
moncler outlet
uggs outlet
san antonio spurs jerseys
true religion jeans
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
hawks jerseys
coach factory outlet
canada goose outlet
fila shoes
gucci outlet
fitflops outlet
kate spade outlet
coach outlet
nike lunarglide
coach factory outlet
yeezy boost
coach outlet online
supreme uk
air max 97
true religion jeans
canada goose outlet
merrell shoes
cheap jordans
nba jerseys
longchamp pliage
canada goose outlet
canada goose jackets
canada goose jackets
uggs
simulation shoes
pandora charms
nike roshe
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
adidas crazy
coach outlet
polo ralph lauren
canada goose jackets
michael kors
carrera sunglasses
moncler outlet
tory burch outlet
stussy clothing
10 deep clothing
timberwolves jerseys
cheap jordans
jordan shoes
adidas outlet
coach factory outlet
pandora charms
air max 97
longchamp pas cher
kobe bryant shoes
supra shoes
guess factory
air huarache
san francisco 49ers jerseys
christian louboutin shoes
nike revolution
pandora outlet
football shirts
christian louboutin outlet
balmain jeans
gucci outlet
ugg outlet
michael kors
ubiq shoes
isabel marant shoes
manolo blahnik outlet
soccer jerseys
stephen curry shoes
kd 10 elite
chopard jewelry
balenciaga sneakers
polo shirts
ugg outlet
polo outlet
chloe sunglassess
bucks jerseys
canada goose jackets
oakley sunglasses
real madrid jersey
tory burch outlet
hornets jerseys
nike outlet
salomon shoes
true religion jeans
polo ralph lauren
nike foamposite
michael kors outlet
cheap jordans
fitflops
polo ralph lauren
canada goose outlet
puma outlet
canada goose outlet
true religion jeans
karen millen dresses
supreme clothing
michael kors outlet
longchamp solde
jazz jerseys
moncler jackets
arcteryx jacket
michael kors outlet
michael kors outlet
gucci outlet
swarovski crystal
air jordan release dates
light up shoes
calvin klein jeans
celtics jerseys
ray ban sunglasses
golden goose sneakers
canada goose outlet
coach outlet
coach outlet online
michael kors outlet
nike outlet
a bathing ape
michael kors outlet
wizards jerseys
ray ban sunglasses
air force 1
ugg boots
cavaliers jerseys
michael kors handbags
polo ralph lauren
nike store uk
nike blazer pas cher
true religion jeans
g-star jeans
jordan shoes
coach canada
ferragamo outlet
brequet wathes
coach outlet
burberry outlet
soccer jerseys
palladium boots
fendi handbags
nhl jerseys
coach outlet
nobis outlet
pandora charms
tory burch outlet
michael kors outlet
lakers jerseys
canada goose jackets
air jordan 12
converse shoes
james harden jerseys
fitflops sale
asics shoes
diesel jeans
michael kors handbags
mulberry bags
air max 95
jordan shoes
ferragamo outlet
michael kors outlet
pandora
balenciaga sneakers
new balance shoes
oakley sunglasses
tory burch outlet
fred perry polo shirts
canada goose jackets
ferragamo shoes
coach outlet
giuseppe zanotti outlet
canada goose coats
true religion outlet
pelicans jerseys
air max 1
cleveland cavaliers jersey
nike store
coach outlet
mbt shoes
uggs outlet
michael kors outlet
pandora charms
marc jacobs outlet
isabel marant outlet
soccer shoes
golden state warriors jerseys
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [3 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Homemade Libia MG 42 by MG Schutze Mndur Gorka E SPOS Elektryczny Blow Back ?o?nierz Specnazu LIGA ASG Taktyka zielona Alice Custom Combat Arctic Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:24,421
Wczoraj:37,566
W tym tygodniu:61,987
W tym miesiącu:892,347
W tym roku:892,347
Wszystkich:57,609,847
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: