Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:10
Zachód słońca: 16:03
Dzień trwa:
9 Godzin 53 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:41
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Operacja EXODUS 2

Operacja EXODUS 2

 

Grupa BAT ?ód? ma przyjemno?? zaprosi? wszystkich ch?tnych na drug? edycj? 24-godzinnej Symulacji Pola Walki – Operacja EXODUS, która odb?dzie si? w dniach 23-24 czerwca 2012 roku w okolicach najwy?szego, naturalnego wzniesienia województwa ?ódzkiego: Fajnej Ryby.

EXODUS rozpoczyna si? 23 czerwca o godzinie 10:00. Zako?czenie dla wszystkich oddzia?ów 24 czerwca o godzinie 10:00. Osoby, które mog? wzi?? udzia? w czasie krótszym proszone s? o niewpisywanie si? na list? i nie pojawianie si? na tej imprezie.

Obowi?zkiem ka?dego uczestnika jest zapoznanie si? z wszystkimi obowi?zuj?cymi zasadami, które dost?pne s? w odpowiedniej zak?adce na tej stronie.


15 Czerwca 2016 Nowy Zurich- Stolica Matriarchatu.


Godzina 2315
Do czarnego granitowego pokoju który niegdy? by? biurem Dyrektora jednego z banków inwestycyjnych wkroczy?a drobna posta? w d?ugim szafirowym p?aszczu. Pewnym krokiem przesz?a pod?u?ny pokój, g?o?no uderzaj?c obcasami o kamienn? pod?og?. Stan??a przed biurkiem, czekaj?c na odpowiedni moment.
-Wi?c co masz mi do powiedzenia córko?
-Wszechmatko- zawaha?a si?- Wszechmatko, powrócili zwiadowcy.
-A wi?c co mówi?, jakie wie?ci na wschodzie?
-Wszechmatko, zwiadowcy…… Zwiadowcy postradali zmys?y. Majacz?, powtarzaj? ci?gle dwa s?owa.
-Jakie s?owa córko?
-„Czerwony Mór”
-Czy mówi? co? jeszcze? Czy wypowiadaj? ci?gi cyfr?
-Tak, Wszechmatko. Ci?gle powtarzaj? dziesi?? cyfr 0806121800.
-Wezwij wszystkich! Zbierz oddzia?y, niech ruszaj? na wschód! Natychmiast!

2 dni pó?niej
Stra?nica systemu obrony Konfederacji nr 2596.

-Fiodor zrób mi prosz? kawy.
-Sam se wsta? i sobie zrób, nie jestem twoj? nia?k?.
-Wsta?bym jak bym nie obs?ugiwa? radaru.
-A co tu obs?ugiwa?, przecie? nic si? nie dzieje. Ostatni raz mieli?my odczyt 4 miesi?ce temu. Z?apali?my szpiega w 15 minut- pi?knego jelenia.
Gdy tylko Sasza wsta? na konsoli rozb?ys?a jasno czerwona, hipnotyzuj?ca kontrolka. Po chwili na stanowisko powróci? Fiodor Aleksandrowicz Ganin specjalista radiolokacji 1szego stopnia.
-Sasza?! Co oznacza czerwona migaj?ca kontrolka?
-Która kontrolka?
-Czerwona, migaj?ca na prawo od telefonu alarmowego.
-Oznacza, ?e radar wykry? anomali? magnetyczn?. A co?
- Bo w?a?nie ta kontrolka si? ?wieci.
-Dobrzy bogowie- kubek z ?wie?? kaw? rozbi? si? o pod?og?- Mamy chyba intruza.
Fiodor od razu si?gn?? po s?uchawk? alarmow?.
-Melduj? posterunek 2596, mamy odczyt z radaru, du?a anomalia magnetyczna sygnatura CZERWONY. Chyba mamy go?ci. Echo na nas?uchu typowe dla zag?uszarek Matriarchatu. Po?o?enie anomalii 49 km na pó?nocny zachód od naszej pozycji.

3 godziny pó?niej.

Najwy?sze dowództwo Konfederacji.


-Generale Popow, co si? dzieje na granicy.
-Podejrzewamy, ?e granic? przekroczy?o kilka oddzia?ów Matriarchatu i kieruj? si? na wschód.
-Gdzie dok?adnie Generale?
-Do sektora 32 Pó?nocnego odcinka systemu wczesnego powstrzymywania.
-Czy to ten sam sektor gdzie rozbi? si? helikopter z profesorem Czajkowskim?
-Tak podejrzewamy, ?e wielka mamusia chce dorwa? w r?ce Czerwony Mór.
-Co to takiego Czerwony Mór?
-Czerwony Mór, jest to silnie halucynogenna substancja, która pozwala na siln? perswazj? nad osob? poddan? jej dzia?aniu oraz jest to ?wietny u?y?niacz gleby. Jeden litr pozwala na odka?enie 15 arów gleby do poziomu pozwalaj?cego klasyczn? upraw? ro?lin.
-Generale ta substancja nie mo?e wpa?? w r?ce matki i jej naukowców.
-Wiem, dlatego pos?a?em naszych najlepszych ludzi.
-Generale, co oznacza liczba 0806121800? Matriarchat zwariowa? na jej punkcie.
-Nic pewnego nie wiem, ale kr??? plotki o tym, ?e te cyfry wraz z cyframi które bada? profesor Czajkowski pozwalaj? odczyta? 2g? przepowiedni? Majów. Zdobycie tych liczb jest jednym z naszych priorytetów.


Tymczasem w ruinach stolicy banków, czekolady i zegarków.

-Wszechmatko, wybacz moj? ciekawo?? ale co jest tak cenne by ryzykowa? ?ycie tylu sióstr?
-Córko, informacje, które moje córki znajd? na miejscu zrekompensuj? najwi?ksze straty w ludziach. Cyfry które podaj? zwiadowcy to tylko cz??? staro?ytnego kodu który pozwala do ko?ca odczyta? kalendarz Majów. Te cyfry s? konieczne by moje wizje by?y coraz czystsze. Czas si? ko?czy, to jedyna szansa by wygra? t? wojn? zwan? przetrwaniem...

WST?P

Teren nie b?dzie oficjalnie wynaj?ty. Powiadomiona zostanie jedynie Policja w Przedborzu. Po terenie poruszamy si? tak, by nie widzieli nas cywile. Obowi?zuje zakaz zbli?ania si? do domów mieszkalnych.

Symulacja Pola Walki - Operacja Exodus traktowana jest jako spotkanie towarzyskie, na którym obowi?zuje bezwzgl?dny nakaz znajomo?ci i stosowania wszystkich zasad dotycz?cych tego spotkania i zamieszczonych na stronie www.exodus.airsof...

Udzia? ka?dej osoby w Operacji EXODUS oznacza zapoznanie si? i akceptacj? wszystkich zasad oraz o?wiadczenia.

1/ Ka?dy oddzia? dostanie na pocz?tku jakie? ogólne nazwijmy to - rozkazy, a co b?dzie robi? pó?niej, zale?y wy??cznie od jego Dowódcy.

2/ Zabawa b?dzie g?ównie opiera?a si? na:

- prze?yciu w terenie bez strat,

- na patrolach,

- na odnajdywaniu celów,

- na robieniu zdj?? ró?nym celom,

- na przygotowywaniu raportów AAR (After Action Report) i opisów terenu.

3/ Podczas spotka? SPW obowi?zuj? zasady fair play. Osoby, które maj? jakiekolwiek, cho?by najdrobniejsze ci?gotki do nieprzyznawania si? do trafie?, czy te? innego oszukiwania, niech odpuszcz? sobie przyjazd– ta impreza jest nie dla Was!!!

4/ W czasie trwania SPW propagujemy akcj?: „Czyste Miejscówki”. Masz zamiar pozostawi? po sobie ?mieci (cho? w minimalnej ilo?ci) – nie przyje?d?aj!!!

STRONY KONFLIKTU - PODZIA? MUNDUROWY

KONFEDERACJA

- oddzia?y w mundurach ameryka?skich ( ??cznie z MC, oliv itp)

- Pary snajperskie ubrane w ghillie, gdzie nie wida? munduru

- Pary snajperskie posiadaj?ce kamufla? na?o?ony na widoczny mundur ameryka?ski (??cznie z MC, Oliv...itp)

MATRIARCHAT

- oddzia?y w mundurach brytyjskich, polskich, holenderskich, niemieckich i pozosta?ych

- Pary snajperskie posiadaj?ce kamufla? na?o?ony na widoczny mundur brytyjski, polski, holenderski, niemiecki i pozosta?e

 

ZG?OSZENIA

Zg?oszenia przyjmujemy wy??cznie drog? mailow? na wy??cznie przez zorganizowane Grupy do dnia 17 czerwca 2012 roku
Zg?oszenia mog? by? wysy?ane wy??cznie przez dowódc? Grupy.
Zg?oszenie winno zawiera? nazw? Grupy, sk?ad Grupy, rodzaj umundurowanie, stron? konfliktu oraz adres mailowy i nr telefonu osoby do kontaktów

 

SZTAB

Na tej symulacji nie ma Sztabu, nie ma terenu Organizacyjnego, nie ma kontaktów ze Sztabem itd. Wchodzicie na teren i jeste?cie zdani na samych siebie.

 

OBOWI?ZKI ODDZIA?ÓW PO ZAKO?CZENIU OPERACJI EXODUS

1/ Do 7 dni po zako?czeniu SPW, ka?dy oddzia? ma obowi?zek przes?a? do organizatora raport z dzia?a? AAR (After Action Report), zdj?cia, mapy itp, które by?y jego celem, w otrzymanych wcze?niej rozkazach.

2/ AARy zostan? umieszczone na stronie internetowej www.exodus.airsof... w odpowiedniej zak?adce.

3/ Przy ka?dym AAR podamy nazw? oddzia?u, jego sk?ad, dowódc?... itp.

4/ Je?eli oddzia? posiada swoj? stron? internetow?, to jej adres te? mo?emy zamie?ci? w temacie z AAR.

5/ Je?eli oddzia? przygotuje jaki? filmik, prezentacj? zdj?ciow? czy inny klip (do czego zach?camy), te? mo?emy umie?ci? go na stronie, oczywi?cie z podpisem jego autora.

 

?ród?o: www.exodus.airsof...

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Combat Survival Podcast ASG Zmiana Zbrojownia Makarov KWC Radio ASG Skarby... Tajna bro?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:732
Wczoraj:39,221
W tym tygodniu:80,271
W tym miesiącu:990,556
W tym roku:5,860,053
Wszystkich:54,348,457
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: