Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:12
Zachód słońca: 16:01
Dzień trwa:
9 Godzin 49 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:44
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Hipopotam do pary z Rosomakiem

Hipopotam do pary z Rosomakiem

Autor: Grzegorz Ho?danowicz

W lipcu w zak?adach AMZ w Kutnie rozpocz?? ma si? monta? pierwszego, prototypowego Ci??kiego P?ywaj?cego Ko?owego Transportera Opancerzonego 8x8 (CPKTO 8x8) – Hipopotama. Jest to pojazd budowany w ramach projektu finansowanego ze ?rodków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego, wybranego w XII konkursie na realizacj? projektów rozwojowych. Powstaje od podstaw, bez si?gania po istniej?ce podwozia, tak jak to mia?o miejsce w przypadku wcze?niejszych opracowa? AMZ, czyli Dzików, Turów czy ?ubrów. Pojazd o masie w?asnej ok. 21 t, dopuszczalnej masie ca?kowitej wynosz?cej 32 tony i ?adowno?ci do 5 ton (i p?ywalno?ci przy masie do 26 t!) ma by? z za?o?enia uzupe?nieniem – nie konkurencj?! - dla Rosomaka z WZM. Próby zak?adowe Hipopotama powinny rozpocz?? si? na prze?omie 2011 i 2012.


Wizja komputerowa CKPTO 8x8, czyli Hipopotama

Za opracowanie Hipopotama odpowiada konsorcjum, z?o?one z lidera – AMZ Kutno, oraz Wojskowego Instytutu Techiniki In?ynieryjnej (WITI) we Wroc?awiu, Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPiS) w Sulejówku, Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) w Warszawie, Przemys?owego Instytutu Motoryzacji (PIMot) w Warszawie oraz Politechniki Gda?skiej.

W swoim pierwszym wcieleniu, najpilniej oczekiwanym, CPKTO Hipopotam mia?by zast?pi? w projekcie ko?owego transportera rozpoznania in?ynieryjnego (KTRI) Tuja-K dotychczas u?yty transporter Ry?, dostarczony przez pozna?skie Wojskowe Zak?ady Motoryzacyjne (d. WZM-5). W wyniku bada? okaza?o si? bowiem, i? nie sposób bez drastycznego pogorszenia w?a?ciwo?ci operacyjnych (w tym jezdnych i p?ywalno?ci) upchn?? w Rysiu wszystkie wyspecyfikowane przez Szefostwo In?ynierii urz?dzenia i systemy. Wprawdzie Hipopotam powstaje g?ównie jako ci??ki pojazd p?ywaj?cy, to jednocze?nie b?dzie móg? by? wykorzystany w przysz?o?ci jako no?nik cz??ci systemów walki (wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych, systemy minowania Narzutowego itp.), rozpoznania ale te? jako pojazd wsparcia logistycznego czy zwalczania materia?ów niebezpiecznych.

9,5 metra na wodzie

W ramach opisywanego projektu powstaje demonstrator technologii CPKTO (opancerzona platforma wielozadaniowa) wysokiej mobilno?ci i du?ej ?adowno?ci. Dzi?ki zastosowaniu nowo opracowanego opancerzenia (w tym deflektora podkad?ubowego), nowoczesnych technologii kompozytowych oraz systemów ochrony indywidualnej ma on zapewnia? za?odze maksymalny mo?liwy stopie? ochrony balistycznej i przeciwminowej.


Hipopotam ma by? wyposa?ony w du??, hydrauliczn? ramp? wej?ciow? z ty?u. Nap?d w wodzie zapewnia? maj? wydajne p?dniki produkcji brytyjskiej spó?ki Ultra Dynamice / Rysunki: AMZ

Konstrukcja Hipopotama ma charakteryzowa? si? uniwersalno?ci? i mo?liwo?ci? szybkiej adaptacji wn?trza w zale?no?ci od prowadzonego rodzaju dzia?a?. Nie ma by? alternatyw? dla Rosomaka, a jego uzupe?nieniem w obszarach (aplikacjach), które wymagaj? zabudowania specjalistycznego, nierzadko ci??kiego i po?eraj?cego przestrze? wyposa?enia i sprz?tu. Jak dowiod?o do?wiadczenie praktyczne (a i intuicja powinna podpowiada?) niepohamowane upychanie kolejnych niezb?dnych urz?dze? na dost?pnych w kraju platformach – czy to na Rysiu, czy na Rosomaku – prowadzi?o do znacznego ograniczenia podstawowych parametrów tych pojazdów, stawiaj?c pod znakiem zapytania ich zdolno?ci taktyczne i w sumie sens u?ycia do realizacji zada? dla nich przewidzianych. Hipopotam ma mie? d?ugo?? ca?kowit? ok. 9,5 m, wysoko?? 2,82 m, a szeroko?? 2,88 m. Dla porównania, Rosomak ma d?ugo?? 7,77 m, wysoko?? ok. 2,36 m i szeroko?? 2,83 m.

Konstruktorzy z AMZ za?o?yli, ?e podwozie bazowe Hipopotama b?dzie wyposa?one w nap?d 8x8 wysokiej mobilno?ci z co najmniej 2 osiami skr?tnymi (osie dostarczy Timoney Technologies), silnik wysokopr??ny Deutz TCS 2015 V08 o mocy oko?o 600KM zapewniaj?cej maksymalny dost?pny moment w granicach 2700Nm. Zastosowana ma by? 7-biegowa automatyczna skrzynia biegów Allisona. Pojazd wyposa?ony b?dzie w ABS, Centralny System Pompowania Kó?, wk?adki przeciwwybuchowe (dla kó? o rozmiarze 16.00 R20) oraz wyci?gark?.

Ze wzgl?du na konieczno?? w?a?ciwego wywa?enia pojazdu podczas dzia?a? na wodzie, silnik umieszczony b?dzie w rejonie ?rodka ci??ko?ci pojazdu. W przedniej cz??ci pojazdu znajdowa? si? b?dzie kabina kierowcy i dowódcy, reszta za?ogi operowa? b?dzie w cz??ci tylnej. Ca?o?? rozwi?zania przypomina nieco uk?ad tureckiego transportera FNSS Pars 8x8x8 (kuzyna ameryka?skich pojazdów, opracowanych przez spó?k? GPV).

Pojazd ma osi?ga? na drogach gruntowych pr?dko?? w granicach 100 km/h. Hipopotam ma mie? zasi?g 650 km po drogach i 300 km na bezdro?ach, zdolno?? brodzenia do g??boko?ci 1,2 m, zdolno?? pokonywania przeszkód pionowych ok. 40 cm oraz przekraczania rowów o szeroko?ci 2 m. Hipopotam ma mie? mo?liwo?? jazdy przy przechyle bocznym do 30% i k?cie najazdu 60%. K?t natarcia i zej?cia ma by? nie mniejszy ni? 40o.

Korpus zasadniczy pojazdu ma by? wykonany ze stali pancernej z dodatkowym kompozytowym pancerzem przestrzennym. Za?o?ono, i? ma zapewnia? poziom ochrony balistycznej na poziomie IV wg STANAG 4569 – czyli chroni? z 90-% prawdopodobie?stwem przed skutkiem ostrza?u pociskami przeciwpancernymi 14,5×114 mm B32 z odleg?o?ci 200 m przy pr?dko?ci 911 m/s. Dla samoobrony pojazd wyposa?ony ma by? w zdalnie sterowany modu? uzbrojenia – obecnie OBRSM ZSMU-1276C1 Kobuz, oraz system ostrzegania o opromieniowaniu SSP-1 Obra-3 i wyrzutnie 81 mm granatów dymnych. Pojazd ma by? te? wyposa?ony w systemy optyczne (kamery dzienne i termiczne), wspomagaj?ce prac? kierowcy i za?ogi – najpewniej u?yte b?d? kamery do obserwacji stref martwych z przodu, do podpatrywania strefy tylnej oraz do obserwacji otoczenia (podobnie jak na Rosomaku).

Ogromnym wyzwaniem b?dzie z pewno?ci? kwestia p?ywalno?ci (i osi?gania wymaganych 10 km/h na wodzie). Przypomnijmy – dopuszczalna masa ca?kowita 32 t, p?ywalno?? do 26 t – w Rosomaku te wielko?ci to, odpowiednio, 26 t i 22,5 t. Badania zwi?zane z optymalizacj? konstrukcji kad?uba pod wzgl?dem p?ywalno?ci s? realizowane we wspó?pracy z o?rodkami przemys?u okr?towego – testy modelu na fali i na wodzie spokojnej przeprowadzone by?y na basenie modelowym Wydzia?u Oceanotechniki i Okr?townictwa Politechniki Gda?skiej.

Do zapewnienia p?ywalno?ci w przypadkach przeci??enia pojazdu planowane jest zastosowanie dodatkowego ?ród?a si?y wyporu. U?yte maj? by? dodatkowe pompowane modu?y, mocowane do kad?uba transportera za pomoc? szybkoz??cz (zapewne panele, opracowane przez WAT i Lubaw?, pokazywane podczas MSPO 2010). Modu?y te w postaci kaset b?d? zawiera? elastyczne pow?oki nape?niane gazem o d?ugo?ci dostosowanej do potrzeb, umieszczane b?d? symetrycznie po dwóch stronach pojazdu. W czasie przemieszczania si? pojazdu po l?dzie kasety stanowi? b?d? dodatkow? os?on? zwi?kszaj?c? odporno?? balistyczn? pojazdu przed skutkami ostrza?u, fali uderzeniowej i od?amków spowodowanych eksplozj? materia?u wybuchowego, wybuchu min czy ?adunków improwizowanych.

Jeszcze na etapie symulacji komputerowych oraz bada? modelowych okre?lony ma by? poziom bezpiecze?stwa pojazdu, co ma pozwoli? na zminimalizowanie kosztownych bada? eksperymentalnych i ryzyka zespo?u badawczego (oraz utrzyma? harmonogram prac).

Wirtualne badania

Badania symulacyjne obejmowa? maj? weryfikacj? charakterystyki trakcyjnej i kierowalno?ci oraz si? dzia?aj?cych na korpus przy uderzeniu w przeszkod?. Okre?lona zostanie tak?e mo?liwo?? pokonywania przeszkód terenowych w zakresie przejezdno?ci oraz obci??e? dynamicznych.


W odmianie KTRI Hipopotam ma przenosi? m.in. pok?adowy wielosekcyjny indukcyjny wykrywacz mini PWM – dzie?o WITI i BZE Belma. Zintegrowany z  systemem hamulcowym transportera PWM ma mas? 460 kg i pozwala na automatyczne wykrywanie min w pasie o szeroko?ci 4,5 m. Zgodnie z  deklaracjami twórców, pozwala na lokalizowanie min z zawarto?ci? 8 g metalu po?o?onych na g??boko?ci 10 cm (warto?? ta ro?nie do 50 cm przy minach z 10 kg metalu). Po wykryciu miny automatyczny sygna? zatrzymuje pojazd oraz jest przekazywany za po?rednictwem systemu WB Electronics Fonet do za?ogi oraz do systemu zobrazowania, opartego o oprogramowanie misyjne stworzone w WITI / Zdj?cie: Grzegorz Ho?danowicz

Prace badawczo-rozwojowe obejmuj? opracowanie nowoczesnej konstrukcji deflektora zapewniaj?cej skuteczn? ochron? podwozia transportera przed wybuchem miny lub IED bezpo?rednio pod pojazdem. Opracowana konstrukcja b?dzie mia?a na celu rozproszenie energii wybuchu poprzez kontrolowane zniszczenie cz??ci istniej?cej konstrukcji deflektora, która zostanie opracowana z wykorzystaniem materia?ów kompozytowych i technologii sprz??onych bada? numeryczno-eksperymentalnych. W tym celu zostanie wykorzystanych wiele zjawisk rozpraszania energii wybuchu, takich jak np. progresywne niszczenie struktur kompozytowych, wykorzystanie w?a?ciwo?ci mikrostruktury cia? porowatych i rozpraszanie fali ci?nienia. Innowacyjno?? proponowanego podej?cia polega na ??cznym wykorzystaniu poszczególnych efektów na etapie analizy, bada? laboratoryjnych i opracowania z?o?onej konstrukcji deflektora. Zjawiska te s? wzajemnie sprz??one i na drodze prac eksperymentalnych nie jest praktycznie mo?liwe opracowanie konstrukcji spe?niaj?cej wymagania mo?liwie ma?ej masy i maksymalnej ochrony. Pos?uguj?c si? technologiami symulacji numerycznych procesu wybuchu miny i oddzia?ywania powsta?ej fali uderzeniowej na pojazd zostanie wyselekcjonowane najlepsze rozwi?zanie konstrukcyjne deflektora p?ytowego z dodatkowymi panelami energoch?onnymi absorbuj?cego energi? wybuchu na takim poziomie, aby ochraniane urz?dzenie i za?oga nie odnios?y uszkodze? i obra?e? w nast?pstwie wybuchu miny lub IED.

Proponowane badania stworz? podstaw? do podj?cia produkcji nowych materia?ów kompozytowych o osnowie z metali lekkich i ceramik specjalnych, które zostan? wykorzystane do wytwarzania wyrobów o nieosi?galnych obecnie w?a?ciwo?ciach mechanicznych, wnioskowany projekt b?dzie mia? bardzo u?yteczny charakter s?u??cy rozwojowi ekonomicznemu kraju.

Demonstrator poddany b?dzie czterem seriom bada?: statycznych i dynamicznych, pod wzgl?dem p?ywalno?ci (basen, jezioro, rzeka, p?ywalno?? na morzu) oraz kuloodporno?ci (ocena na próbkach pancerza). Zweryfikowane maj? by? tak?e rozwi?zania funkcjonalno?ci i ergonomii konstrukcji.

Hipopotam dla Tui-K

CPKTO Hipopotam w odmianie KTRI ma mie? za?og? 5-osobow? (dowódca, kierowca-mechanik, dwóch zwiadowców saperów oraz zwiadowca-chemik). B?dzie ona mia?a za zadanie:

 • prowadzi? obserwacj? i rejestracj? zaobserwowanego obrazu;
 • dokonywa? pomiarów no?no?ci gruntu;
 • ocenia? stan dróg oraz stan techniczny obiektów drogowych;
 • okre?la? mo?liwo?ci urz?dzania dróg zapasowych, objazdów lub dróg na prze?aj oraz ich oznakowanie;
 • ocenia? mo?liwo?ci odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych przepraw sta?ych;
 • dokonywa? pomiary przeszkód wodnych pod k?tem wyboru dogodnych miejsc do urz?dzania przepraw oraz ocenia? stan zaminowania brzegów i rejonów przybrze?nych zbiorników wodnych;
 • ustala? stan zniszczenia lub uszkodzenia obiektów hydrotechnicznych;
 • lokalizowa? zatopiony sprz?t techniczny;
 • rozpoznawa? rodzaje oraz wielko?? zapór in?ynieryjnych przeciwnika i w?asnych w celu oceny mo?liwo?ci wykonania w nich przej?? lub obej?? oraz ich oznakowanie;
 • ocenia? stopie? umocnienia fortyfikacji oraz mo?liwo?? zniszczenia obiektów (mostów, dróg, linii kolejowych, obiektów lotniskowych i portowych, obiektów hydrotechnicznych, fortyfikacyjnych itd.);
 • dokonywa? ilo?ciowo-jako?ciowych pomiarów zbiorników wody (powierzchniowych i wg??bnych).

Docelowo Hipopotam w odmianie KTRI otrzyma? ma szereg urz?dze? specjalistycznych, prezentowanych wcze?niej na demonstratorze Tui-K opartym o Rysia. Z przodu pojazdu zabudowany ma by?, opracowany w WITI we Wroc?awiu i przygotowywany do produkcji w BZE Belma w Bydgoszczy, pok?adowy wielosekcyjny indukcyjny wykrywacz min PWM. Do celów obserwacyjnych u?ywana ma by? g?owica optoelektroniczna FLIR (z kamerami dzienn? i nocn? oraz dalmierzem laserowym), osadzona na kilkumetrowym maszcie teleskopowym.

Dla samoobrony pojazd wyposa?ono w zdalnie sterowany modu? uzbrojenia OBRSM ZSMU-1276C1 Kobuz oraz system ostrzegania o opromieniowaniu SSP-1 Obra-3 i wyrzutnie 81-mm granatów dymnych.

Wedle obecnych za?o?e?, w ci?gu kilku-kilkunastu lat Wojska In?ynieryjne powinny zakupi? co najmniej 40-50 pojazdów klasy KTRI/KTWI, co sprawia, i? opracowanie odpowiedniego, dedykowanego no?nika spe?niaj?cego wymagania wspó?czesnego pola walki staje si? racjonalne z ekonomicznego punktu widzenia. A je?li jeszcze znajd? si? dodatkowe aplikacje dla Hipopotama, niekoniecznie w Si?ach Zbrojnych – tym lepiej.

KTRI Tuja-K

Dekad? temu rozpocz?to w Wojskach In?ynieryjnych studia nad nowymi pojazdami rozpoznania in?ynieryjnego – ko?owym transporterem rozpoznania in?ynieryjnego (KTRI) i ko?owym transporterem wsparcia in?ynieryjnego (KTWI). W 2005 w ówczesnym Departamencie Polityki Zbrojeniowej MON zainicjowano prace badawczo-rozwojowe pod kryptonimem Tuja. W 2008 podczas MSPO WITI i WZM zaprezentowa?y prototyp (demonstrator) Ko?owego Transportera Rozpoznania In?ynieryjnego (KTRI) opartego o pozna?skiego Rysia. Zadaniem nast?pcy obecnie u?ywanych transporterów rozpoznania in?ynieryjnego TRI (na bazie MTLB) ma by? prowadzenie szeroko poj?tego rozpoznania dróg, wód i szlaków przeprawowych, a tak?e weryfikowania zdatno?ci wód do spo?ycia. Sprz?t przewidziany do zabudowy ma pozwala? na weryfikowanie stanu dróg, brodów, mostów, lokalizowanie i identyfikowanie nieprzyjacielskich fortyfikacji czy pól minowych. Do tego celu wykorzystywana ma by? m.in. zintegrowana g?owica optoelektroniczna FLIR z kamerami dzienn? i nocn? oraz dalmierzem laserowym, osadzona na maszcie teleskopowym, a tak?e opracowany w WITI i przygotowywany do produkcji w BZE Belma pok?adowy wielosekcyjny indukcyjny wykrywacz mini PWM.

KTRI ma by? wyposa?ony dodatkowo w system ??czno?ci z radiostacjami VHF/HF oraz urz?dzeniem ??czno?ci satelitarnej, niezb?dny do transmisji danych z rozpoznania do systemu dowodzenia wojsk. KTRI jest tak?e wyposa?ony w uproszczony wariant artyleryjskiego systemu dalmierzo-rozpoznawczego GAPDR-07 od IMS Griffin, radar pola walki, urz?dzenie okre?laj?ce pr?dko?? nurtu, echosond? Kongsberg EA400 oraz skaner sonarowy Kognsberg Mesotech MS1000 i nowoczesny sonar Dual Frequency IDentification SONar (DIDSON) od Ocean Marine Industries. S? one niezb?dne (jak równie? nurkowie wchodz?cy w sk?ad 5-osobowej za?ogi) dla realizowania pe?nego rozpoznania dna rzek i jezior oraz ukrytych pod wod? przeszkód, pól minowych czy cz??ci przepraw.


Ry? w konfiguracji Ko?owego Transportera Rozpoznania In?ynieryjnego (KTRI), b?d?cego cz??ci? programu Tuja-K. Problemy z osi?gni?ciem zak?adanych mo?liwo?ci KTRI w oparciu o t? platform? sk?oni?y WITI do poszukiwania innego no?nika. Efektem by?o rozpocz?cie prac nad Hipopotamem / Zdj?cie: Grzegorz Ho?danowicz

 

 

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Patol dnia June 15 2012 03:19:57
Doda?em dwie najnowsze fotki "Hipka"... ;]

Trwaj? prace nad "Rosomakiem 2"...
http://www.altair...start-7982

BTW
Grzegorz Ho?danowicz by? wspania?ym autorem wielu publikacji. Dla mnie zawsze b?dzie wi?za? si? ze "Skrzydlat? Polsk?" i najlepszymi tekstami. Spoczywaj w spokoju.
#2 | chenjinyan dnia July 03 2018 04:26:05
2018.7.3chenlixiangbelgium world cup jerseys
jordans
fitflop
manolo blahnik
flip flops
dansko shoes
links of london
yeezy shoes
chrome hearts
air max
michael kors outlet
ray ban
nike air max
puma shoes
mizuno running shoes
nike air force
beats headphones
oakley vault
nike huarache
jordan
adidas superstar
longchamp bags
salvatore ferragamo
fendi
nike shoes
converse
michael kors
adidas slides
adidas outlet
vanessa bruno
jordan 11s
tod shoes
hermes outlet
nike air
herve leger
new balance
polo ralph lauren
mulberry outlet
jordan shoes
roshe run
skechers shoes
france world cup jersey
hollister outlet
sac burberry
nike tn
oakley sunglasses
oakley
jordan 1s
montre pas cher
reebok
tommy hilfiger
christian louboutin
air max 90
adidas uk
montblanc
nike store
toms outlet
longchamp
longchamp
lululemon outlet
wedding dresses
jordan 6s
beats headphones
jordan 3s
lululemon outlet
abercrombie
soccer shoes
air jordan
vibram fivefingers
insanity
chloe handbags
kate spade
ghd
coach outlet
polo ralph lauren
fendi
adidas zx
jordan 12s
michael kors factory outlet
kobe 10
adidas outlet
kobe 9
nike kyrie 2
nike free
baseball bats
[url=http://www.poLolacostepaschere.fr]polo lacoste[/url]
pandora
tiffany co
wedding dresses
nike shoes
air max 95
guess
adidas trainers
converse
air jordan
jordans
roty burch outlet
true religion jeans
coach purse
reebok
pandora
jordan shoes
air max 2017
nike air max 2018
goyard handbags
nike air max
ray ban
wedding dresses
reebok
burberry outlet
longchamp handbags
ray ban sunglasses
birkin bag
oakley sunglasses
nike air
lebron james shoes
rolex watches
nike
nike pas cher
true religion
basketball shoes
nike roshe run
ralph lauren
portugal world cup jersey
adidas outlet
true religion jeans
omega watches
lebron 11
tory burch outlet
asics
louboutin
nike store
nike mercurial
vans shoes
converse
ferragamo
mulberry
burberry handbags
abercrombie
sac guess
barbour
dolce gabbana
ray ban outlet
jordans
pandora jewelry
hermes
ralph lauren
bcbg
polo ralph lauren
burberry outlet
roshe run
ray ban sunglasses
nike air force
pandora jewelry
jerseys
england world cup jersey
nike air max
gucci belt
louboutin
michael kors
soccer jerseys
sac longchamp
supra
adidas outlet
brazil world cup jersey
gucci outlet
valentino
mac makeup
rolex watches
adidas outlet
kate spade outlet
prada
louboutin pas cher
ed hardy
nike free run
softball bats
jordan 4s
air max
mac cosmetics
timberland
jordan
mizuno
spain world cup jersey
roshe run
ralph lauren
oakley sunglasses cheap
cheap toms
furla handbags
nike outlet
nike outlet
pandora
stuart weitzman
michael kors
oakley
louboutin
rolex
cartier love bracelet
nike air max
nike free
asics
dansko
converse
cheap nfl jerseys
new balance
giuseppe zanotti
kevin durant shoes
oakley sunglasses
lebron shoes
kenzo clothing
michael kors
nike air max
guess
celine
michael kors borse
louboutin
new balance
jimmy choo
michael kors outlet
jordan retro
new balance
ferragamo
hogan
nike clothing
michael kors outlet
converse shoes
nike outlet
oakley sunglasses
boy london clothing
germany world cup jersey
michael kors outlet online
nike store
michael kors outlet online
nike free
hogan shoes
true religion jeans
mont blanc
argentina world cup jersey
swarovski crystal
nike roshe run
pandora charms
marc jacobs handbags
jordan
burberry outlet
roshe run
longchamp
salomon shoes
nike vapor max
montre
dolce & gabbana
tommy hilfiger
jordan shoes
swarovski
rolex
versace handbags
nike roshe run
miu miu shoes
swarovski
ray ban
stuart weitzman
iphone cases
coach outlet
ray ban sunglasses
nike blazer
oakley sunglasses
converse chuck taylor
timberland boots
roty burch outlet
marc jacobs
kate spade outlet
adidas clothing
nike air max
oakley vault
michael kors outlet
vans
prada outlet
ray ban
wedding dresses
parajumpers
nike air max
montre homme
louboutin
iphone x case
balenciaga shoes
gucci bag
mizuno wave
timberland
clarks shoes
bcbg max
air max
mac makeup
supra
instyler ionic styler
marc jacobs
ralph lauren outlet
adidas outlet store
thomas sabo
replica watches
vans shoes
michael kors
replica watches
jordan
new balance trainer
jordan xx9
adidas flip-flops
timberland boots
beats dre
new balance shoes
ray ban sunglasses
prada outlet
asics gel
adidas
vans
nike mercurial
michael kors canada
air max 97
adidas soccer cleats
red bottoms
ralph lauren uk
fitflops
air max
yves saint laurent
burberry
tommy hilfiger
air max 2017
timberland boots
nike air max 95
nike air max plus
nike air max
nike air force
nike free run
nike air max
karen millen uk
coach outlet online
bottega veneta
nike free
sac michael kors
cheap nfl jerseys
oakley
nike air max
ray ban
longchamp
jordan 5s
fitflops outlet
swarovski
jordans
nike blazer pas cher
ralph lauren outlet
hogan
lacoste shoes
bottega veneta
asics
michael kors outlet
nike air
mac cosmetics
nike blazer
louboutin
michael kors outlet
true religion outlet
air max
adidas running shoes
nike free
true religion outlet
2018.7.3chenlixiang
#3 | kakakaoo dnia March 04 2019 04:40:30
kate spade outlet
coach factory outlet online
air max 97
hermes bags
michael kors outlet store
coach outlet clearance
air max shoes
jordan 12
chaussure louboutin femme
nike outlet
christian louboutin outlet
nike blazer
cheap mlb jerseys
nike sneakers
gucci outlet store
ralph lauren uk
ed hardy outlet
converse shoes
kobe 11
bape hoodie
nike outlet online
adidas outlet
uggs outlet
miu miu shoes
true religion outlet
nike outlet store
asics shoes
ronaldo jerseys
coach factory outlet
coach factory outlet store
coach outlet online
air max 2017
red bottoms
pandora outlet
san diego chargers jerseys
yeezy shoes
lacoste outlet
ralph lauren outlet
michael kors outlet
adidas ultra boost
christian louboutin shoes
coach factory outlet online
christian louboutin outlet
oakley sunglasses outlet
vans sneakers
fila shoes
pandora jewelry canada
coach factory outlet online
cheap jordan shoes
cardinals jerseys
adidas uk
prada outlet
jordan 4
coach handbags
dolce & gabbana sunglasses
pandora jewelry
cheap snapbacks
pandora charms
ugg boots outlet
coach factory outlet online
nike outlet online
coach outlet store online
pandora charms
cheap jordan shoes
coach outlet online
michael kors factory outlet
coach outlet store online
nike shoes
cheap jordans
coach outlet store
coach outlet online
canada goose outlet
canada goose outlet store
nike basketball shoes
polo ralph lauren outlet
air max
fitflops sale clearance
mcm outlet store
coach outlet canada
coach outlet online
pandora charms outlet
coach factory outlet online
cheap mlb jerseys
ralph lauren outlet
indianapolis colts jerseys
louis vuitton
true religion outlet
nike factory store
moncler jacka
cheap nfl jerseys
moncler jackets
uboutin shoes
coach handbags
houston texans jerseys
pandora jewelry
kyrie 2
philipp plein outlet
minnesota vikings jersey
true religion outlet
coach factory outlet online
converse shoes
ed hardy
michael kors outlet store
coach outlet store
nike outlet store
adidas outlet store
fred perry
coach outlet online
nike outlet store
ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
fitflops
packers jersey
toms
coach outlet online
oakley outlet
coach outlet canada
pandora outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
ferragamo belts
coach outlet online
moncler
kobe shoes
coach factory outlet
coach factory outlet online
adidas yeezy shoes
canada goose coats
nike free run
coach outlet store online
true religion jeans
ugg boots
miu miu handbags
seattle seahawks jersey
louboutin shoes
true religion outlet
ecco outlet
air jordan 14
timberland boots
vibram fivefingers outlet
pandora jewelry outlet
celine outlet
kobe shoes
canada goose outlet
louboutin outlet
canada goose jackets
nobis outlet
coach outlet online
cheap nike shoes
true religion jeans
cnaada goose outlet store
curry shoes
michael kors outlet online
louboutin outlet
canada goose
coach factorty outlet store
true religion outlet
louis vuitton outlet store
fitflops sale clearance
raiders jerseys
toms shoes
cazal outlet
cheap snapbacks
coach outlet online
converse shoes
mbt shoes
coach outlet online
coach handbags clearance
gucci bags
coach outlet online
coach factory outlet online
fitflops outlet
mbt shoes
ugg boots
guess clothing
hermes bags
hermes belt
cheap jerseys
vikings jerseys
phillies jerseys
cheap air max
moncler outlet online
air jordan shoes
coach outlet store online
coach outlet store
mcm handbags
north face outlet online
kate spade outlet online
vans shoes
clarks shoes
adidas nmd
nike kd 10
michael kors outlet online
uggs outlet
ed hardy outlet
givenchy handbags
nike hyperdunk
fitflops sale clearance
louboutin outlet
ugg outlet store
michael kors outlet online
pandora charms
air max
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
cheap handbags
rolex replica watches for sale
coach outlet store
coach factory outlet
moncler jackets
coach outlet canada
coach factory outlet
nike air force
prada outlet
air jordan shoes
foamposite shoe
coach factorty outlet online
mac cosmetics
valentino
adidas nmd r1
coach factory outlet
mlb jerseys
balenciaga shoes
coach outlet online
prada outlet online
twins jerseys
coach outlet sale
yeezy shoes
pandora rings
nike max
curry 4 shoes
gucci outlet online
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren outlet
coach outlet online
adidas ultra boost
louis vuitton purses
coach outlet store
coach outlet store online
coach factory outlet online
ralph lauren uk
canada goose coats
air jordan
mlb jerseys
canada goose outlet
soccer shoes
air jordan retro
michael kors outlet online
cheap jordan shoes
swarovski jewelry outlet
christian louboutin shoes
louboutin outlet
cheap air jordans
patriots jerseys
moncler jackets
ralph lauren pas cher
fjallraven kanken
coach outlet store
ed hardy
supra shoes
ugg
jordan shoes
orioles jerseys
ferragamo outlet
canada goose
fitflops
adidas nmd runner
jordan 12
nike blazer
jordan pas cher
ralph lauren polo
coach outlet online
true religion outlet store
michael kors purse
buffalo bills jersey
ed hardy
true religion jeans outlet
coach outlet
balenciaga triples
nike roshe
miu miu shoes
nike sneakers
pandora charms
adidas slides
true religion jeans
canada goose outlet store
pandora charms sale
michael kors outlet canada
ugg outlet sale
gucci outlet online
pandora jewelry canada
kate spade outlet store
adidas ultra boost
adidas nmd
air max 270
ferragamo outlet
birkin handbags
michael kors outlet clearance
coach outlet online
adidas outlet online
pandora outlet
ugg boots women
moncler jacken
saints jerseys
ed hardy shoes
white sox jerseys
pandora jewelry outlet
canada goose sale
north face outlet store
celine outlet
discount oakley sunglasses
coach factory outlet
nfl jerseys
true religion jeans
ralph lauren polo
chaussures christian louboutin
cowboys jerseys
air jordan shoes
cheap oakley sunglasses
ugg boots
fila
uggs
coach outlet online
jets jersey
true religion outlet store
cheap ray ban sunglasses
moncler outlet online
rolex replica watches
pandora charms
red sox jerseys
canada goose coats
nike free flyknit
adidas wings shoes
giants jerseys
pandora canada
christian louboutin sale
coach bags
nba jerseys for sale
coach factorty outlet store
coach outlet online
louboutin outlet
moncler sito ufficiale
ugg outlet clearance
mbt shoes
ralph lauren outlet online
coach outlet online
pandora charms sale clearance
cheap jordan shoes
birkenstock sandals
coach outlet clearance
valentino outlet store
seahawks jerseys
rolex watches
adidas outlet online
cheap air jordans
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]ralph lauren outlet[/url]
canada goose canada
lululemon outlet
nike flip-flops
fitflops outlet
mulberry bags sale
moncler outlet online
malone souliers shoes
nike tn
nike roshe run
new england patriots jersey
pandora jewelry store
air max plus
reebok outlet
polo ralph lauren outlet online
birkenstocks
mont blanc pen
ralph lauren sale clearance uk
air max pas cher
nike outlet store
nfl jerseys
cheap jordans
lions jerseys
air max 2017
yeezy shoes
uggs outlet
toms outlet store
cheap ugg boots
christian louboutin sale
yeezy boost 350
canada goose coats
superdry clothing
nike outlet
ralph lauren polo
ysl outlet
coach handbags outlet
eagles jersey
louboutin outlet
blue jays jerseys
coach factory outlet online
nike shoes
mcm outlet
city royals jerseys
coach outlet online
diamondbacks jerseys
fivefingers shoes
canada goose outlet store
devil rays jerseys
fitflops sale clearance
adidas outlet store
ugg
kate spade outlet online
manolo blahnik
durant shoes
canada goose outlet store
adidas store
nike factory store
cheap soccer jerseys
hermes outlet store
columbia outlet store
coach handbags
barcelona jersey
pandora jewelry outlet
louboutin outlet
ubiq shoes
brewers jerseys
pittsburgh steelers jersey
fred perry
coach factory outlet
ugg pas cher
nike air max 90
coach factory outlet
fitflops
ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
toms shoes
valentino outlet
air jordan 4
hermes
fitflops sale clearance
nike outlet store online
uggs outlet
christian louboutin shoes
mbt shoes outlet
asics running shoes
michael kors outlet clearance
instyler ionic styler
juicy couture
yankees jerseys
nike factory outlet
cheap jordan shoes
ralph lauren pas cher
coach factory outlet
rangers jersey
nike air force 1
coach factory outlet online
suicoke sandals
kate spade outlet online
jaguars jersey
true religion
louboutin pas cher
christian louboutin
ugg outlet
nike shoes
moncler outlet online
polo ralph lauren outlet online
north face outlet
ugg outlet
arcteryx jackets
lacoste polo shirts
pandora charms outlet
pandora jewelry outlet
air force 1
air max 2015
adidas neo shoes
kate spade outlet
patriots jerseys
coach outlet sale
salvatore ferragamo shoes
coach outlet
uggs outlet
timberland outlet
ralph lauren outlet online
jordans
chelsea jersey
kate spade outlet online
nike air max schweiz
valentino outlet
manolo blahnik outlet
valentino outlet
true religion outlet store
louis vuitton outlet online
coach purse
michael kors outlet store
nobis jackets
kappa clothing
kevin durant shoes
coach outlet online
adidas outlet online
supreme clothing
mulberry handbags
nike outlet
air max outlet
curry 5 shoes
ralph lauren uk
air max
snapback hats
canada goose coats
coach outlet store
kate spade outlet online
michael kors outlet online
cheap nfl jerseys
prada outlet
north face jackets
off-white clothing
coach factory outlet online
coach outlet online
fitflops
ugg boots
coach outlet online
marlins jerseys
air jordan retro
coach outlet online
kate spade handbags
air max
coach outlet
versace clothing
coach outlet clearance
y3 shoes
pandora charms sale clearance
true religion jeans
adidas shoes
cheap jordans
coach outlet online
giuseppe zanotti outlet store
coach outlet online
coach handbags
mont blanc
uggs outlet online
coach outlet online
jimmy choo shoes
pandora jewelry outlet
kate spade outlet
caMy?lietas futbol baratas
ugg italia
coach outlet online
ugg boots sale
mbt shoes
moncler outlet online
michael kors outlet clearance
canada goose coats
cheap snapbacks
adidas superstars
mac makeup
coach outlet online
coach outlet online
north face outlet
coach outlet
coach outlet store
cubs jerseys
polo ralph lauren outlet online
coach factory outlet online
jordan 3
yeezy shoes
coach outlet online
louis vuitton outlet online
polo outlet store
lebron 13
kate spade outlet online
ravens jerseys
jimmy choo shoes
moncler coats
nike outlet online
kate spade handbags
kate spade outlet sale
kate spade outlet
adidas shoes
michael kors outlet clearance
le coq sportif
coach bags
kobe 12
cheap mbt shoes
oakley sunglasses outlet
coach outlet online
kate spade bags
giuseppe zanotti shoes
polo ralph lauren outlet
coach outlet online
nike factory store
prada outlet
coach canada outlet
coach outlet store
pandora charms
puma shoes
michael kors bags
birkenstock outlet store
pandora charms outlet
pandora charms sale clearance
pandora sale clearance
angels jerseys
nike outlet online
jordan 31
adidas wings
coach outlet store online clearance
ralph lauren polo
adidas sneakers
michael kors bags
true religion
new balance shoes
michael kors outlet
titans jersey
moncler jackets
birkenstock outlet
revolution 3
cincinnati bengals jersey
ugg italia
dolce & gabbana Outlet
nike outlet store
nike outlet store
true religion outlet store
denver broncos jersey
jordans
prada handbags
true religion outlet
pandora charms
christian louboutin shoes
michael kors handbags outlet
louboutin outlet
coach factory outlet
pandora charms sale clearance
air jordan 3
marc jacobs handbags
kate spade outlet
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
uggs canada
air jordan uk
ugg outlet
rockies jerseys
coach factory outlet
kate spade
nhl jerseys
canada goose coats
valentino shoes
true religion outlet store
polo outlet store
tigers jerseys
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet online
gucci outlet online
tods outlet online
air jordan
polo outlet
cardinals jerseys
salomon shoes
browns jerseys
ed hardy
toms outlet online
michael kors outlet clearance
yeezy shoes
north face outlet store
cheap jordans for sale
pandora charms
fitflops outlet
ralph lauren outlet
dodgers jerseys
nike outlet online
chrome hearts outlet store
adidas yeezy boost
air jordan shoes
adidas yeezy boost 350
ferragamo outlet store
pandora jewelry outlet
prada sunglasses
birkenstock shoes
chi flat iron
coach factory outlet
coach outlet clearance
moncler pas cher
fitflops sale clearance
clarks
ed hardy outlet
pandora charms sale
yeezy boost 350 v2
soccer jerseys
jordan shoes for sale
coach outlet store
bathing ape
nike tn
broncos jerseys
tory burch outlet store
true religion jeans sale
christian louboutin outlet
coach outlet online
gucci outlet online
the north face jackets
nike presto
falcons jerseys
canada goose
ugg boots clearance
suicoke sandals
toms
birkenstock sandals
asics shoes
adidas yeezy boost
reds jerseys
air huarache
coach outlet
coach outlet online
juicy couture
coach factory outlet online
moncler outlet online
under armour shoes
off white clothing
adidas outlet store
air max 2017
nike air max 2018
parajumpers jacket
christian louboutin outlet
air jordans
ugg outlet
190304yueqin
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Elektryczny Blow Back Zwyci?zcy wrzesie? Niemcy zamykaj? Mndur Gorka E SPOS Nowe pistolety WP Act od Valor Skarby... Alice Custom Arctic Combat KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:19,882
Wczoraj:40,842
W tym tygodniu:140,263
W tym miesiącu:1,050,548
W tym roku:5,920,045
Wszystkich:54,408,449
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: