Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:16
Zachód słońca: 15:58
Dzień trwa:
9 Godzin 42 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:52
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

PRZEK?AMANIA W AIRSOFCIE, czyli czego warto si? nauczy?, a co warto zapomnie?

PRZEK?AMANIA W AIRSOFCIE, czyli czego warto si? nauczy?, a co warto zapomnie?

Czas na troch? kontrowersyjny artyku?. Po przeczytaniu mo?na udzieli? swojego komentarza i przedstawi? swoje stanowisko w poruszanych kwestiach.

Autor: Rzeznicc - Airsoftowiec ze Szczecina

W ka?dej bran?y, grupie znajomych, rodzinie, funkcjonuje nieformalny j?zyk skrótów my?lowych,  który pozwala na ?ywe, bardziej ludzkie porozumiewanie si? – pozbawione bezp?ciowych formalizmów.
Zachodzi w postrzeganiu tego zjawiska pewien paradoks; z jednej strony kr?cimy nosem na nie naturalne i udziwnione zwroty („konkubina oskar?onego Marka M. dokona?a innych czynno?ci seksualnych[…]”) i przek?adamy je na j?zyk potoczny, z drugiej udaj?c si? do lekarza czy mechanika jako klient pragniemy profesjonalizmu za nasze pieni?dze, a j?zyk formalny – j?zyk profesjonalistów – staje si? wyznacznikiem umiej?tno?ci specjalisty.

Niezgoda na bylejako??

J?zyk nieformalny spe?nia dwa g?ówne cele: pozwala specjali?cie na komunikacj? oraz opisowe wyja?nienie poj?? laikom (cz?sto klientom), oraz na komunikacj? wewn?trz najbli?szego otoczenia zawodowego, gdzie za ka?dym skrótem my?lowym stoi podbudówka poj??, skojarze? i wiedzy.
Na poziomie hobbystycznym (hobby – dziedzina zg??biana z pobudek niezarobkowych) u?ycie j?zyka nieformalnego bez zaplecza wiedzy stawia spraw? na g?owie: operuje si? s?ownictwem nieadekwatnym, znaczenia s?ów którego si? nie rozumie. Komunikacja jest b??dna, a bazuj?c na z?ych przes?ankach prowadzi do z?ych wniosków, wystawia na po?miewisko.

Dlaczego warto chcie?

Je?li znajdziemy si? w sytuacji publicznej, b?dziemy mogli bez nieporozumie? czy cho?by za?enowania wys?owi? si? („prosz? nam opowiedzie? o swoim hobby w wywiadzie”); w komunikacji wewn?trz ?rodowiskowej, cho?by nadal u?ywaj?c j?zyka nieformalnego, zyskamy na jako?ci rozmów; w ko?cu ?wiat postrzegamy takim, jakim umiemy go nazwa?, a wi?kszy zasób s?ów jest domen? ludzi wykszta?conych, lepiej zarabiaj?cych – bowiem umys? ciekawy samodyscyplinuje si? ca?y czas, a nie tylko od 8 do 16.

ALFABET POJ??

1. Cz?sto spotykany b??d –nazwa naszego hobby to Air Soft, nie ASG. ASG jest akronimem broni u?ywanej w Air Sofcie – Air Soft Gun. Je?li musz? wyja?ni? to komu? opisowo, mówi? o wiatrówkach nie powoduj?cych ran. Porównania do Paint Ball’u wymagaj? zbyt wielu „ale”, co tylko dezorientuje rozmówc?.

2.”kulki kompozytowe” – kompozyt to materia? utworzony z dwu lub wi?cej materia?ów o odmiennych w?a?ciwo?ciach fizyko chemicznych, którego w?a?ciwo?ci staj? si? wypadkow? w?a?ciwo?ci sk?adników, jest to np. beton zbrojony, opakowanie na p?yny TetraPak itd, tyle definicja.
Kulki s?, mówi?c potocznie ,po prostu plastikowe(plastykowe). Kompozytowe kulki to by?y by np. kulki o rdzeniu stalowym pokryte gum?, ceramiczne pokryte lakierem itp.


3.”moc karabinu” – Silnik elektryczny w karabinie ma moc, power rangers maj? moc, ale ASG mocy nie ma. Moc to praca wykonana w jednostce czasu [1 Watt = D?ul/sekunda], praca to si?a powoduj?ca ruch na jakim? dystansie [1 D?ul = Newton/metr]. Nie dr???c ju? Newtona, warto?ci? mierzon? i podawan? przez producentów jest stopa na sekund? [FPS], czyli pr?dko?? wylotowa kulki, mierzona u korony lufy, czyli na wylocie.  Mówmy potocznie „jak? pr?dko?? daje twój karabin”, a nie „jak? ma moc twój karabin” – bo co najwy?ej  „ma moc zabijania wrogów”.

4.Tutaj niestety nie mog? nie poczyni? dygresji. Za ka?dym razem na scenariuszu gdzie mierzona jest pr?dko?? kulek, wielce irytuje mnie konieczno?? wy?adowania kulek z magazynka (kto dzi? u?ywa 0,2 gram?), i za?adowania kulek 0,2g które organizator ma tylko na t? okazj?, skr?cenia misternie wyregulowanego hop-up’a na zero i dokonanie pomiaru, po czym ponowne za?adowanie magazynka w?a?ciw? amunicj? i regulacja hop-up’a.
To, co jest wyró?nikiem Air Soft’u i to co nas najbardziej interesuje, to bezpiecze?stwo – nie chcemy zrobi? nikomu krzywdy, i oczekujemy ?e nikt nie zrobi jej nam. Wielko?ci? fizyczn? która mówi nam o mo?liwo?ci wyrz?dzenia krzywdy jest energia nadana pociskowi, a w zderzeniu z cia?em ludzkim, przekazana temu cia?u, jednostk? której jest wspomniany D?ul. Poniewa? wolimy zosta? uderzeni – z dwojga z?ego – przedmiotem ob?ym ni? ostrym, pomimo ?e oba maj? t? sam? wag? (i energi?), to ostatecznie interesuje nas jednostka  D?ul/milimetr kwadrat.
Zamiast wi?c d?uba? si? z zmian? amunicji u?yjmy tego, na podstawie czego Air Soft zosta? stworzony; kulka 0,2g o pr?dko?ci 100m/s (300 FPS) ma energi? równ? 1J (co jest limitem prawnym w Japonii, i  st?d te wszystkie warto?ci w sprzedawanych karabinach). Je?li w?o?ymy to tego karabinu kulk? 0,25g czy nawet 0,3g, to o ile pr?dko?? zmieni si?, to energia ju? nie – a wszystkie nowe chronografy maj? opcj? pomiaru energii. Ustalmy wi?c „limit na Szczeci?skich spotkaniach AirSoft” nie na 450 FPS, a na np. 1,5 D?ula energii. I problem logistyczny z g?owy.
Dodatkowo uwa?am skr?canie gumki HU na zero za bezsensowne – w ko?cu strzelamy wraz z gumk?, a nie bez niej. Docisk gumki do kulki obni?a energi? jej nadawan? przez karabin, a powoduje ruch obrotowy. Postuluj? o ignorowanie gumki przy pomiarach, a najwy?ej obni?enie limitu górnego o 5% co zrekompensuje utrat? energii i pozwoli na szybsze pomiary, a w rezultacie szybszy start scenariusza.

Tematem na osobny artyku? jest arbitralny i bezpodstawny, zarówno z punktu widzenia rozgrywki, balistyki kulek 6mm, jak i ekonomii limit 450 FPS. O tym mo?e nast?pnym razem.

5.Za równie niedorzeczne uwa?am u?ywanie jednostek imperialnych  w ?rodku Europy, gdzie u?ywamy systemu metrycznego. Czy twój karabin ma 3 stopy d?ugo?ci i 7 cali? Czy zatankowa?e? ostatnio 5 galonów paliwa? To dlaczego mierzysz odleg?o?? stop?, której znormalizowanego wymiaru i tak nikt nie pami?ta (0,3048m). Wini? za to producentów chi?skich, których g?ównym rynkiem zbytu s? Stany Zjednoczone (system imperialny). Co ciekawe, Japonia – kraj narodzin AirSoftu – u?ywa systemu metrycznego, i np. cecha spr??yny m120 oznacza tyle co „nadaje pr?dko?? 120 metrów na sekund? kulce 0,2g”. Pi?kna okr?g?? liczba 100m/s =~ 300 fps , a wi?c wyzwólmy si? z tego mentalnego 300 fps – ma?o, 400 fps – du?o, bo jest one podyktowane lenistwem.

6. Zapo?yczenia. „W stocku”, „ za foregrip”, „na railu”. Tam gdzie j?zyk polski skraja, mówmy po polsku – „fabrycznie”, „za chwyt”, „na szynie”. S? nazwy w?asne których nie przet?umaczymy jak np. gumka Hop-Up, ale bardzo uwa?nie podchod?my do re?imu j?zykowego, bo sko?czymy jak pewien Polak co pojecha? do Anglii zarobkowo, i mimo ?e „nauczy?” si? angielskiego, to z ?adnym Anglikiem si? nie dogada?, w mi?dzyczasie nie mogli go ju? te? zrozumie? Polacy, a jedynie inni emigranci mówi?cy w „pongliszu”.

7. Baterie Litowo-Polimerowe. Od roku-dwóch zdobywaj? coraz wi?ksz? popularno?? w?ród mi?o?ników AS, a poziom dezinformacji i przes?dów na ich temat – które wcale nie wykluczaj? dawania „fachowych” porad na strzelankach – jest osza?amiaj?cy. Po krótce:

-baterie LiPo maj? trzy g?ówne zalety: mo?na je wykona? w prawie dowolnym kszta?cie, co jest po??dane ze wzgl?du na ograniczon? ilo?? miejsca w karabinie, maj? dobry wspó?czynnik masy/obj?to?ci do zmagazynowanej energii, oraz, co powiedzia? bym jest najwa?niejsze, maj? wysok? warto?? parametru C w stosunku do baterii konwencjonalnych. ?api? si? za g?ow? gdy widz? raz po raz chwal?cego si? nowo zakupion? bateri? LiPo 15C jegomo?cia, który za kilkadziesi?t z?otych zamieni? siekierk? na kijek.

-bateria o napi?ciu  7,4V a bateria 11,1V – te drugie nie niszcz?, nie szkodz? w sensie stricte mechanizmowi karabinu, i je?li posiadamy karabin dobrej marki, operuj?cy w przedziale fabrycznym (zwykle 300-360 FPS) to s? wr?cz zalecane. Dlaczego?
Tak jak wspomnia?em ojcami AS i ASG s? Japo?czycy, którzy projektowali z my?l? o bardzo surowych regulacjach prawnych – dlatego m.in. wszystkie karabiny japo?skie s? wykonane z metali ?atwo topliwych, z tworzyw sztucznych, o ma?ych przekrojach poprzecznych, z mo?liwo?ci? przenoszenia ma?ych obci??e?. Inne narody zafascynowa?y si? AS, i wolne od takich obostrze?, zacz??y domaga? si? wi?cej, dalej, szybciej. Jako ?e bran?a AS nadal znajduje si? na etapie niemowl?ctwa, to nie istniej? w niej standardy bran?owe jako takie, a jedynie mniej czy bardziej udolne powielanie rozwi?za? ju? sprawdzonych. Je?li zatem we?miemy karabin zaprojektowany do strzelania z energi? 1 D?ul, i sprawimy ?e b?dzie strzela? z energi? 2J, to jak wp?ynie to na ?ywotno?? jego mechanizmów? Dziesiejsze, bardzo powszechne problemy z awaryjno?ci? ASG wynikaj? z tego, ?e aby strzela? z wi?ksz? energi? trzeba od podstaw przeprojektowa? mechanizm karabinu, a nie i?? bardzo drog? (dla klienta) ?cie?k? ulepsze? materia?owych i wytwórczych, bo kogo sta? na tytanowe ko?a z?bate w z za?o?enia przyst?pnej i taniej zabawie w strzelanego?
Kolejna sprawa: silnik pobierze tylko tyle pr?du, na ile zosta? zaprojektowany – wi?ksz? ilo?? po prostu zignoruje. Nast?pnie przetworzy i przeka?e energi? elektryczn? ko?om z?batym w postaci energii mechanicznej, które te? mog? pracowa? z jak?? za?o?on?, z góry zaprojektowan? maksymaln? wydajno?ci?.
Tu dochodzimy do sedna sprawy. Poniewa? wspó?czesne karabiny s? produkowane niechlujnie w uj?ciu technologicznym, cz??ci s? niespasowane, wyst?puj? bardzo du?e odchy?ki wymiarowe, a ca?y mechanizm pracuje pod obci??eniami o wiele wi?kszymi ni? by? oryginalnie projektowany, to naturalnym jest, ?e dojdzie to awarii wcze?niej, ni? pó?niej. Producenci radz? sobie z tym fantem zapewniaj?c s?abe silniki/ ma?o wydajne baterie, tak ?e mechanizmy karabinów pracuj? na <60-80% mo?liwo?ci.
Zatem to nie bateria 11,1V niszczy nam karabin, a jedynie uwypukla jego wady, przy?piesza nieuniknione, obna?a niechlujn? in?ynieri?.

-Pojemno??  mówi nam o mo?liwo?ciach zmagazynowania pr?du. Szukamy kompromisu mi?dzy tym co mo?emy zmie?ci? w obudowie broni (wi?cej amperogodzin = wi?ksza obj?to?? baterii) a tym jak d?ugo chcieliby?my strzela? bez konieczno?ci zmiany baterii

-Tajemnicze C. Kulomb to ilo?? pr?du przep?ywaj?ca w jednostce czasu [A *s]. Na u?ytek codzienny mo?na powiedzie? ?e im wi?cej, tym lepiej, a tak ju? od 20 to daje rad?. Mo?na rozró?ni? przep?yw chwilowy i przep?yw sta?y – i tu uwaga – przep?yw chwilowy podawany jest czasem jako C przez podst?pnych marketingowców, a wiec zakupiona bateria 25C mo?e okaza? si? naprawd? bateri? 15C przy d?u?szych seriach.
Jakie to ma znaczenie? Odpowiedz tkwi w silniku elektrycznym. Silnik charakteryzuje m.in. kluczowymi parametrami, jak:
-obroty na minut?
-pobór pr?du
-pobór pr?du bierny
-moc znamionowa
- moc maksymalna
- opór
-itd. Itp.

A co my wiemy o silnikach w naszej broni? Nic. Kupuj?c nowy silnik jedyna informacja jak? mo?emy o nim uzyska? to „long super hi torque” co jest jedynie nazw? handlow?, i daje nam taki sam pogl?d o ilo?ci truskawek w jogurcie co nazwa „Jogurt truskawkowy” (przewa?nie do 3%).
Tak wygl?da opis modelarskiego silnika elektrycznego: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18229__Turnigy_D3536_9_910KV_Brushless_Outrunner_Motor.html
wiemy st?d, ?e podepniemy go pod bateri? do  14,8 Volt, o C równemu 25, dzi?ki czemu osi?gniemy pewn? moc <370W , nie przeci??aj?c ani nie d?awi?c mocy silnika. A w Airsofcie mamy loteri? i gr? w zgadywanie.

8.Rodzynek zostawi?em na koniec, jako ?e jest to kwestia bardziej uznaniowa ni? obiektywna.
Mianowicie zwrot „replika” – w rozmownie rozumiem intencj?, ale sam dla siebie u?ywam poprawniejszego sformu?owania ; wg PWN replika «wierna kopia czego?» – natomiast ASG odwzorowuje tylko wygl?d broni palnej, ale nie istot? jej funkcjonowania; w tym znaczeniu replika oznacza tyle co „klon”, np. wyprodukowany w chinach „ostry” AK-47.
Poprawniej jest powiedzie? imitacja «rzecz na?laduj?ca inn? rzecz»  cho? ujmuje to powagi zabawie.
Moim ulubie?cem jest, atrapa «imitacja jakiego? przedmiotu»

TO TYLE NA TYLE

?ród?o: www.airsoft.szcze...

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | hindus dnia June 22 2012 12:11:41
Bardzo dobry artyku?, ale nie mog? do ko?ca zgodzi? si? w 2 miejscach Z przymru?eniem oka

Przede wszystkim s?owa - foregrip, front, upper-receiver, lower-receiver, bolt catch - u?ycie ich skraca czas wypowiedzi i sprawia, ?e precyzyjnie wskazujemy na to, co mówimy. Ci??ko znale?? krótkie, polskie i poprawne odpowiedniki tych (i pewnie wielu innych) s?ów. I o ile "chwyt przedni" jest jeszcze do zaakceptowania, podobnie jak "zwalniacz zamka", to ci??ko mi znale?? inny ni? opisowy zwrot okre?laj?cy górn? oraz doln? po?ówk? korpusu.

Druga sprawa, to kwestia wydajno?ci pr?dowej baterii. Repliki w trakcie pracy ci?g?ej pobieraj? niewielki (cz?sto poni?ej 1A) pr?d, najwi?kszy jest on przy rozruchu i tutaj istotna jest wysoka wydajno?? ?ród?a pr?du.
I bynajmniej nie s? to mikrosekundy nie maj?ce wp?ywu na funkcjonowanie uk?adu - w trakcie testów uk?adów z tranzystorem MOSFET do replik, jednoznacznie mo?na by?o zaobserwowa?, ?e du?o wi?cej ciep?a powstawa?o w trakcie strzelania krótkimi seriami (cz?ste naci?ni?cia spustu) ni? w trakcie pracy ci?g?ej.
#2 | mike88 dnia August 06 2012 10:36:02
"A co my wiemy o silnikach w naszej broni?" - przecie? to imitacja lub atrapa Z przymru?eniem oka sam wida? u?ywasz s?ów, których innych chcesz oduczy? U?miech
"wielce irytuje mnie konieczno?? wy?adowania kulek z magazynka (kto dzi? u?ywa 0,2 gram?), i za?adowania kulek 0,2g które organizator ma tylko na t? okazj?" - sorry a nie masz drugiego magazynka? troch? na si?? próbujesz to pod swoje upodobania podci?gn??. BTW ja u?ywam kulek 0,2 Pokazuje j?zyk w budynkach si? sprawdzaj?, wi?c ju? wiesz kto ich u?ywa U?miech
Pomiar na hopku i bez - sorry ale to nie 5%. Replika maj?ca 550fps - tak FPS na zerowym hopku, po skr?ceniu ma 480. Nie wiem na jakiej podstawie to wyliczy?e?.
wracaj?c do "kompozytu" - znasz tylko jeden rodzaj kulek?
-Kulki ekologiczne
-Kulki fluorescencyjne
-Kulki z farb?
-do tego plastiki i inne...wi?c jak kto? mnie poprawi, ?e nie siej? kompozytem tylko plastikiem to jest w b??dzie...
Kulka ?eby mia?a odpowiedni? mas? musi by? zrobiona z odpowiedniej mieszanki. Je?li by tak nie by?o to wszystkie kule by?y by identyczne wagowo U?miech Przemy?l zanim co? napiszesz. To jest KOMPOZYT wagowo dopasowany do oferowanych przedzia?ów gramaturowych. ABS &#8211; Kopolimer akrylonitryl-butadien-styren to jest nazwa techniczna. Podstawowe w?a?ciwo?ci materia?u to: tworzywo twarde, ci?gliwe, bardzo odporne na zmiany temperatury, zale?nie od typu odporny na dzia?anie zimna lub ciep?a, wystarczaj?co odporny na dzia?anie warunków atmosferycznych, ma?o ch?on?cy wilgo?. Z tym mieszaj? materia? doci??aj?cy ko?cowy wyrób. Powstaje KOMPOZYT. Nie pisz bzdur i nie wprowadzaj ludzi w b??d.
Jako? widz?, ?e nie mieszcz? si? w Twoje ramy airsoftowca U?miech u?ywam 0,2 i w dodatku kompozytu,mierz? w fps (bo to jest popularne i ka?dy wie o co chodzi) na zerowym skr?ceniu docisku gumki HU, posiadam replik? a nie jak?? imitacj? czy atrap?....ech same problemy. Na pocz?tku czytaj?c artyku? s?dzi?em ?e poruszysz inne zagadnienia z "byle jako?ci" a tu taki zonk. Sam wprowadzasz mas? przek?ama? i teorii wzi?tych z nik?d...nie kumam takich ludzi. Kto? chyba jednak przed publikacj? powinien sprawdza? artyku?y, a nie puszcza? wszystko, ?eby tylko co? si? na stronie dzia?o Z przymru?eniem oka
Jeszcze odno?nie baterii li-pol - nie wiem jakie baterie widzia?e? ale na moich podane jest za?ó?my 25-30C co w skrócie oznacza 25C -max pr?d roz?adowania / jaki da bateria w "piku" i 30C - przy ci?g?ym obci??eniu. Dlaczego w ci?g?ym "daje wi?cej"? proste - bezw?adno?? ruchu silnika,z?batek,t?oka - mniejsza si?a potrzebna do ruszenia uk?adu i dlatego ?atwiej o wydajno?? pr?dow?. Na trybie strza?u pojedynczego zawsze szybciej padnie nam bateria - oboj?tnie z czego by nie by?y ogniwa zbudowane.

Poza tym artyku? spoko tylko tak delikatnie mówi?c o niczym ... i sam robisz przek?amania. Trzeba troch? Z przymru?eniem oka si? zna? i poczyta? zanim co? si? napisze.
?ycz? sukcesów w nawracaniu ludzi z fps na joule U?miech i pozdrawiam
#3 | Jacek1246 dnia August 13 2012 17:24:56
Mike, artyku? by? sprawdzany. Na stronie ?ród?owej artyku?u równie? by?o du?o kontrowersyjnych komentarzy i dlatego te? chcieli?my go zamie?ci? tutaj, aby szersze grono airsoftowców wyrazi?o swoj? opini? na temat poruszanych kwestii.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 50% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 50% [1 głos]
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Nowe pistolety WP Podcast ASG Mndur Gorka E SPOS Combat Zwyci?zcy wrzesie? Taktyka zielona Zmiana Homemade Libia MG 42 by MG Schutze Arctic Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:26,702
Wczoraj:42,387
W tym tygodniu:231,555
W tym miesiącu:1,141,840
W tym roku:6,011,337
Wszystkich:54,499,741
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: