Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:10
Zachód słońca: 16:03
Dzień trwa:
9 Godzin 53 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:41
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

MSBS-5,56 w ?wi?toszowie i Kielcach
MSBS-5,56 w ?wi?toszowie i Kielcach

Publiczna premiera polskiego karabinka MSBS-5,56 odb?dzie si? na tegorocznym MSPO, ale bro? b?dzie pokazana wojsku ju? jutro w ?wi?toszowie.

Na tegorocznym MSPO radomska Fabryka Broni zaprezentuje kilka modeli i prototypów karabinków MSBS-5,56 w uk?adzie klasycznym, dedykowany do nich granatnik jednostrza?owy, nowy pistolet samopowtarzalny, jak te? kilka innych niespodzianek / Zdj?cie: Remigiusz Wilk

Rok 2012 b?dzie prze?omowy w dotychczasowej historii radomskiej Fabryki Broni, a mo?e i ?ucznika w ogóle. Po pierwsze, ju? wkrótce ma nast?pi? przeniesienie zak?adów do nowego kompleksu biurowo-fabrycznego (Nowa Fabryka Broni, 2011-10-20), co b?dzie dla producenta symbolicznym przej?ciem w XXI wiek. Po drugie – i jednocze?nie bardziej istotne – ju? wkrótce Fabryka Broni planuje zademonstrowa? podczas najwi?kszych w kraju targów obronnych dwie ca?kowicie nowe konstrukcje strzeleckie, jak te? dosy? rewolucyjn? modernizacj? trzeciej. S? to jednak niespodzianki, które zostan? ujawnione dopiero na pocz?tku wrze?nia.

We wrze?niu w Kielcach MSBS-5,56 zostanie ujawniony w postaci karabinka standardowego z 406-mm luf?, subkarabinka z luf? d?ugo?ci 317 mm i karabinka-granatnika z nowym, 40-mm granatnikiem jednostrza?owym (na zdj?ciu w symulowanej pozycji do strza?u z granatnika). Zaprezentowany zostanie te? nowy nó?-bagnet, nad którym ko?cz? si? prace w Radomiu / Zdj?cie: Krzysztof Stanicki

Na tegorocznym MSPO w Kielcach ma bowiem, obok Modu?owego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56 w Pu?tusku, 2012-06-04), rozwijanego przez zespó? pod kierownictwem Norberta Piechoty i Paw?a Madeja, zadebiutowa? tak?e nowa bro? krótka (Nowy pistolet i karabin dla WP, 2012-03-15, Nowe pistolety dla WP, 2011-10-08), której opracowaniem ze strony ?ucznika kieruje Krzysztof Kozie?. Co wi?cej, na MSPO maj? zosta? ujawnione modele 40-mm granatnika podwieszanego (Nowy polski granatnik, 2010-11-23) i no?a-bagnetu, dedykowanych do MSBS-5,56. Nigdy do tej pory w ca?ych dziejach radomskich zak?adów nie zdarzy?o si?, aby w jednej chwili zosta?y ujawnione trzy, zaprojektowane od podstaw w kraju, ca?kowicie nowe konstrukcje strzeleckie!

Do rozpocz?cia II w. ?w. w ?uczniku tak naprawd? produkowano tylko jedn? rodzim? bro? bojow? (nie licz?c konstrukcji treningowych) – s?ynny pistolet wz. 1935 VIS (FB na SHOT Show, 2011-01-19), reszt? stanowi?y wzory obce, acz dostosowane do wymaga? wojska przez polskich in?ynierów. Po wojnie wytwarzano g?ównie licencyjne odmiany rosyjskich konstrukcji, cho? dla armii produkowano te? polskie pistolety samopowtarzalne wz. 1964 CZAK i wz. 1983 Wanad (a tak?e ma?oseryjnie P-93 i MAG-95/98 dla s?u?b), jak te? pistolety maszynowe wz. 1963 RAK i wz. 1984P Glauberyt (oraz ich odmiany PM-98 i PM-06). Na bazie AKM opracowano rodzime karabinki i subkarabinki wz. 1988 Tantal i wz. 1989 Onyks do naboju 5,45 mm x 39, a nast?pnie wz. 1996 Beryl i wz. 1996 Mini Beryl zasilane amunicj? 5,56 mm x 45.

Od 2011 ?ucznik zacz?? otwiera? si? na rynki cywilne, pojawi? po raz pierwszy na najwi?kszych targach broni strzeleckich SHOT Show oferuj?c samopowtarzalne karabinki Archer w ró?nych odmianach. W rok pó?niej wystawia? si? ju? w Las Vegas i Norymberdze (na IWA) oraz wysy?a? pierwsze dostawy swojej broni za ocean / Zdj?cie: Remigiusz Wilk

Rozwijany w szybkim tempie MSBS-5,56 jest obecnie sztandarowym i najbardziej promowanym w kraju i za granic? wyrobem radomskich zak?adów (Eurosatory: MSBS-5,56 w Pary?u, 2012-06-11), do którego za kilka lat ma do??czy? odmiana MSBS-7,62 do amunicji kalibru 7,62 mm. Pierwszy raz wojskowi decydenci b?d? mogli si? zapozna? z MSBS-5,56 ju? jutro podczas ?wi?ta Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych, odbywaj?cego si? w ?wi?toszowie w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej. Niestety na razie bro? zobacz? dowódcy i wybrani go?cie, bowiem oficjalna publiczna premiera ma nast?pi? dopiero na pocz?tku wrze?nia w Kielcach.

Karabinek w obecnej postaci wzbudzi? du?e zainteresowanie w Wojsku Polskim i to nie tylko w?ród ?o?nierzy Wojsk L?dowych, ale tak?e przedstawicieli Wojsk Specjalnych. By? mo?e po raz pierwszy komandosi zdecyduj? si? przyj?? do uzbrojenia rodzim? bro?? Nawet na obecnym etapie modelu jest to ju? konstrukcja, któr? ?mia?o mo?na porównywa? z najlepszymi karabinkami na rynku, a przecie? konstruktorzy ca?y czas dopracowuj? MSBS-5,56.

Po wprowadzeniu nowych konstrukcji strzeleckich, ?ucznik niemal ca?kowicie od?wie?y swoj? ofert?. Odbiorca b?dzie móg? wybra? jeden z dwóch rodzajów pistoletów samopowtarzalnych: bezkurkowy P99 i Rad oraz nowy model z kurkiem, dwie generacje karabinków automatycznych: starszego, cho? ci?gle modernizowanego Beryla i nowy MSBS-5,56. Wkrótce mo?e zosta? dalej zmodyfikowany Glauberyt, jak te? pojawi? si? nowy pistolet maszynowy / Zdj?cie: Remigiusz Wilk

Co niemniej wa?ne, ten rok b?dzie znacz?cy tak?e pod wzgl?dem dostaw karabinków i subkarabinków wz. 1996 dla Wojska Polskiego. Po raz pierwszy armia odbierze podczas jednego roku ponad 12 tys. sztuk broni z Radomia i dotyczy to g?ównie zmodernizowanych odmian Beryli i Mini Beryli (Nowe Beryle do Afganistanu, 2010-02-26). Kontynuowane s? te? modyfikacje karabinków – do ko?ca roku ma przej?? wszystkie badania i zosta? wdro?ony do produkcji seryjnej adapter do magazynków od M16 (Beryl wiecznie ?ywy, 2010-09-04). S? nim bardzo zainteresowani ?o?nierze s?u??cy w Afganistanie, jak te? dowódcy, bowiem rozwi?zanie to ma u?atwi? przej?cie na MSBS-5,56, zasilany z nowych magazynków tego standardu.

Obok MSBS-5,56 i dedykowanego do tej broni granatnika, w Fabryce Broni trwaj? intensywne prace nad nowym pistoletem samopowtarzalnym, w którym udzia? bior? projektanci z WAT i WITU (Andrzej Wróblewski, twórca modelu pistoletu maszynowego PMM). Na zdj?ciu minister obrony Tomasz Siemoniak w towarzystwie rektora-komendanta WAT Zygmunta Mierczyka ogl?da makiet? nowej broni krótkiej dla Wojska Polskiego / Zdj?cie: WAT

W mi?dzyczasie Fabryka Broni stworzy?a te? dla celów eksportowych odmiany Beryla do amunicji 5,45 mm x 39 (SHOT Show: FB w Vegas, 2012-01-20), co stanowi niejako powrót do karabinka wz. 1988 Tantal, jak i zamierza wkrótce wprowadzi? do oferty wersj? broni do rosyjskiego naboju 7,62 mm x 39, w tym samopowtarzaln? na rynek cywilny. Podobnie opracowano Beryla do amunicji bocznego zap?onu kalibru 5,6 mm (.22 LR), jak te? system szkoleniowy Beryl ASG. S? to karabinki pneumatyczne o nap?dzie elektrycznym, strzelaj?ce niegro?n? dla zdrowia 6-mm amunicj?, b?d?ce niemal idealn? kopi? masow? i gabarytow? broni bojowej, przeznaczone do treningu Force on Force. Przedstawiciele Fabryki Broni potwierdzaj?, ?e równolegle z MSBS-5,56 nadal rozwija si? i modyfikuje karabinki wz. 96 zwi?kszaj?c ich funkcjonalno?? i ergonomi?. Na przyk?ad, planuje si?, aby na bazie subkarabinka Mini Beryl zosta? opracowany pistolet maszynowy do amunicji 9 mm x 19 lub innych nabojów pistoletowych, tak?e pod k?tem odbiorców eksportowych.

Jednocze?nie w 2012 ?ucznik dokona? transatlantyckiego skoku, bowiem rozpocz??y si? dostawy samopowtarzalnych odmian karabinka Beryl na ameryka?ski rynek cywilny, które – dzi?ki swojej bardzo wysokiej jako?ci – przyjmowane s? entuzjastycznie przez tamtejszych mi?o?ników strzelectwa (Ameryka?skie kontrakty FB i MESKO, 2012-03-02). Na razie trafi?o tam 50 karabinków Archer, ale producent przygotowuje kolejne partie, w wi?kszo?ci broni w podwy?szonym standardzie, ze wszystkimi modyfikacjami wprowadzonymi w bojowych Berylach dla Wojska Polskiego.

Jedn? polsk? konstrukcj? bojow?, której uda?o si? odnie?? w XXI wieku eksportowy sukces jest 9-mm pistolet maszynowy PM98. Partia 3 tys. zmodernizowanych Glauberytów zosta?a sprzedana w 2004 do Iraku, niewielka liczba trafi?a tak?e w r?ce s?u?b mundurowych z Filipin i Indonezji. Na zdj?ciu ameryka?ski ?o?nierz zapoznaj?cy si? z broni? w Iraku / Zdj?cie: US DOD

Nie da si? ukry?, ?e obecne sukcesy ?ucznika s? silnie zwi?zane z osob? prezesa zarz?du Fabryki Broni, niespe?na 40-letniego Tomasza Nity. Przej?? on pozycj? dyrektora generalnego w po?owie 2005 i wszystko wskazuje na to, ?e w ci?gu dekady wprowadzi radomski zak?ad w XXI wiek: z nowoczesn? siedzib? i maszynami, których mog? pozazdro?ci? inni ameryka?scy i europejscy producenci, du?? gam? produktów – nowych i silnie zmodernizowanych starszych, jak te? pakietem wieloletnich zamówie?. Zmiany s? zreszt? wprowadzane ju? w obecnym zak?adzie, na etapie wdro?enia w ?uczniku jest nowoczesny system sterowania i zarz?dzania produkcj?.

Co wi?cej, gdy w czasach kryzysu inni zmniejszaj? zatrudnienie, ?ucznik ma wkrótce przyj?? blisko stu pracowników na linie produkcyjne. O nowe, m?ode osoby rozbudowana jest tak?e kadra in?ynierska. Jako ciekawostk? mo?na napisa?, ?e niedawno zatrudniono w Fabryce Broni pierwsz? kobiet? – projektanta broni, absolwentk? WAT. By? mo?e nied?ugo do??czy do niej kolejna. Tym samym z?amany zostanie stereotyp, ?e broni? strzeleck? mog? zajmowa? si? tylko m??czy?ni.

?ród?o: www.altair.com.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Alice Custom Niemcy zamykaj? Radio ASG Skarby... LIGA ASG Taktyka zielona Odda? r?k? Homemade Libia Zwyci?zcy wrzesie? Elektryczny Blow Back
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:114
Wczoraj:39,221
W tym tygodniu:79,653
W tym miesiącu:989,938
W tym roku:5,859,435
Wszystkich:54,347,839
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: