Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:02
Zachód słońca: 17:13
Dzień trwa:
10 Godzin 11 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:23
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Darwinizm airsoftowy cz.II

Darwinizm airsoftowy cz.II

Piotr "Procent" ?opaci?ski - redaktor bloga www.blog.gunfire.pl

Pierwsza cz??? rozwa?a? o drodze ka?dego airsoftowca cieszy?a si? sporym zainteresowaniem (co cieszy?o te? i mnie). Wiele osób stwierdzi?o, ?e to co pisz?, to oczywiste oczywisto?ci, inne z kolei kompletnie si? z tym nie zgadza?y. Z tego wpisu jestem mniej zadowolony ni? z poprzedniego – nie b?dzie on tak kontrowersyjny, ale jest on po prostu logiczn? kontynuacj? cz??ci pierwszej.  Dzisiaj na przemia? id? rekonstruktorzy, Mil-Simowcy itp. Wszystko b?dzie obraca? si? wokó? tezy, ?e zwyk?ym airsoftowcem, przez d?ugi okres czasu by? si? nie da. Zapraszam.

Na pocz?tek ma?a uwaga – wiem i pami?tam o tym, ?e pod poprzednim wpisem jeden komentarz tyczy? si? tego, i? tytu? „cyklu” jest niepoprawny i powinna to by? „Ontogeneza airsoftowa”. Jednak?e dla zachowania ci?g?o?ci skojarze? z poprzedni? cz??ci? cyklu (http://blog.gunfire.pl/2012/02/03/darwinizm-airsoftowy-cz-i/) , zdecydowa?em si? pozosta? przy starej nazwie.

Ostatnio sko?czyli?my na punkcie w rozwoju airsoftowca, w którym to nasz bohater przeszed? ju? etap ?lepej fascynacji swym nowym hobby, zako?czy? on ju? tak?e okres losowego kolekcjonowania sprz?tu, b?d? kupowania rzeczy, których przydatno?ci nie jest on w stanie uzasadni?, jednak je ma bo s? „fajne”. Jego potrzeby i wymagania wobec airsoftu s? powoli kanalizowane, krystalizuje si? jego cel i priorytety. Zaczyna on zauwa?a?, ?e pewne rzeczy interesuj? go bardziej, inne mniej, ma preferencje co do terenu i sposobu dzia?ania, sprz?tu którego u?ywa itp. Mo?na powiedzie?, ?e powstaje w pe?ni dojrza?y airsoftowiec.

Czy to wi?c koniec jego rozwoju? Wr?cz przeciwnie, w wi?kszo?ci przypadków to dopiero jego pocz?tek, gdy? najcz??ciej (jakby to nieprawdopodobnie nie brzmia?o i jakby?cie tego nie chcieli) airsoft jest jedynie ?rodkiem do osi?gni?cia celu, a nie celem samym w sobie; mówi?c dok?adniej – jest okresem przej?ciowym, rozgrzewk? przed kolejn? form? zaanga?owania militarnego. Sk?d tak odwa?na teza?

Airsoft jest tak fascynuj?cy gdy? dostarcza emocji, adrenaliny a jednocze?nie pozostawia ci?g?y niedosyt. Po powrocie ze strzelania ma si? ochot? na wi?cej, lepiej, d?u?ej. Wszystko to jest zwi?zane ze znanym nam ju? z poprzedniego wpisu – „g?odem airsoftowym”.  Jednak?e maksymalnie po paru latach, gdy strzelanki powszedniej?, emocje co prawda s?, ale w?a?ciwie nam ju? ?wietnie znane, ma?o co nas zaskakuje, airsoft zaczyna by? przeci?tny. Dalej lubimy na strzelania je?dzi?, dalej to robimy i nie uznajemy tego czasu za stracony, ale to ju? nie to co kiedy?. Mo?na powiedzie?, ?e po okresie szczytowym, nasza „krzywa airsoftowa” zaczyna powoli zmierza? w dó?. Nast?puje to najcz??ciej po 2, maksymalnie 3 latach zabawy. Co wtedy? Co nast?puje po tej fazie, a raczej co jest jej wynikiem? Mo?liwo?ci jest par?; najpierw skupi? si? do?? krótko na tych „negatywnych”, potem szerzej opisz? te „pozytywne”.      

1. Porzucenie airsoftu

Cz?sto bywa tak, ?e ludzie zaczynaj? interesowa? si? airsoftem, porzucaj?c jakie? inne hobby Sprzedaj? sprz?t potrzebny do tamtego zaj?cia, a otrzymane pieni?dze inwestuj? w?a?nie w airsoftowy set na start. Zjawisko takie jest cykliczne i los „starego hobby” spotyka tak?e airsoft. Osoba taka sprzedaje wi?c swój sprz?t do airsoftu, gdy? inne, subiektywnie bardziej atrakcyjne zaj?cia zajmuj? jego miejsce. Czasami odzywaj? si? w schy?kowym airsoftowcu sentymenty, lecz s? szybko t?umione przez wizje ?wietnej zabawy z nowym hobby. Warto zaznaczy?, ?e powy?szy przyk?ad mo?na zastosowa? do pewnej grupy osób, które opisany cykl przechodz? co 2-3 lata a airsoft jest jedn? z wielu ciekawych rzeczy, jakimi w ?yciu si? pa?ali.

Ludzie znudzeni airsoftem, znajduj? sobie inne pasje…

2. Zmniejszenie cz?stotliwo?ci

Drug? ewentualno?ci? jest sytuacja w której dana osoba albo znajduje sobie ciekawsze zajecie, albo nie widzi konieczno?ci pojawiania si? co tydzie? na strzelankach. Ró?nica w stosunku do pierwszego modelu jest jedynie taka, ze nie zbywa ona sprz?tu airsoftowego, lub robi to w ograniczonym zakresie, zostawiaj?c sobie chocia?by niezb?dne minimum do zabawy (ochrona oczu, replika, mundur). Nie maj?c wtedy co robi? na weekend, wybiera si?, najcz??ciej na ma?o wymagaj?ce, strzelanki, traktuj?c to jako urozmaicenie i odskocznie od zwyk?ych zaj??. Airsoft ju? w?a?ciwie jej nie emocjonuje, ale od czasu do czasu w ma?ych dawkach jest przyjemny.

To w?a?ciwie jedyne 2 modelowe przyk?ady ko?ca airsoftowej kariery. Spotykaj? one ca?kiem spory odsetek Maniaków, bo jak si?gam pami?ci? to przez 8 lat, jak bawi? si? w airsoft móg?bym wymienia? dziesi?tki osób, które po paru latach zainteresowania, bardziej lub mniej gwa?townie rezygnowa?y, a czasami by?y bardzo mocno zaanga?owane. Co jednak, je?li airsoft ju? nam nie wystarcza, natomiast dalej czujemy niedosyt militarnych wra?e?? Najcz??ciej niedosyt wynika z tego, i? dostrzegamy jak airsoftowi daleko jest do realizmu, a jakie mo?liwo?ci i perspektywy daje u?ycie replik. Zaczynamy wi?c szuka? wi?kszej dawki realizmu. Jakie mamy mo?liwo?ci?

3. MilSim

Jak mo?na zdefiniowa? MilSim? Wszystko zale?y od podej?cia, czyli czym MilSim jest dla nas. Oczywi?cie nie chodzi mi o such? definicje, ?e jest to rodzaj gry terenowej, wykorzystuj?cej repliki ASG itp. itd., bardziej chodzi mi o to jak odpowiemy sobie na pytanie o cel naszej zabawy. Rodzajów MilSimowców jest bowiem tyle, co rodzajów airsoftowców, czyli sporo. W skrócie: jedni traktuj? Symulacje Militarne jako bardziej realistyczn? rozgrywk? airsoftow?, inni podchodz? do tego jak do treningu b?d? zadania sprawdzaj?cego ich umiej?tno?ci. Dla tych pierwszych wi?c, cele MilSima b?d? to?same z celami postawionymi im w zadaniu przez organizatora, dla tych drugich celem b?dzie weryfikacja umiej?tno?ci i dzia?anie zgodnie z za?o?onym planem – nawet w przypadku niewykonania zada? w scenariuszu mog? takie osoby/grupy uzna? akcje za udan?.

W stron? Milsimów id? osoby, które dalej lubi? adrenalin? zwi?zan? z wykonywaniem za?o?onych zada?, ale ich realizacja okupiona jest wi?kszym wysi?kiem, przez co wi?ksza jest satysfakcja. Mog? one te? w ten sposób pe?niej wykorzystywa? sprz?t, oporz?dzenie itp., przez co (nie ma co ukrywa? :P ) znajduje si? uzasadnienia dla kolejnych zakupów.

Foto: Hubert Wojciechowski (https://www.facebook.com/olddeathsquad)

4. Szkolenia/realizm

S? osoby, którym proste dodanie MilSimów do spektrum ich airsoftowych zada? to za ma?o. Potrzeba realizmu pcha ich do tego, by poznawa? procedury wykorzystywane w realnej walce. Dla nich repliki s? jedynie narz?dziami ?wietnymi do treningu, s? substytutem broni palnej, tak wi?c mimo tego, i? ni? nie s? i nie trzeba wykonywa? z nimi wielu czynno?ci jak w oryginale (zwolnienie zamka po prze?adowaniu, u?o?enie broni w do?u strzeleckim, odpowiednia postawa), to jednak traktuj? je dok?adnie tak jakby w magazynkach znajdowa?a si? normalna amunicja a w ?rodku zamiast gearboxa by?o suwad?o z zamkiem. Dla wielu osób takie traktowanie replik jest przerostem formy nad tre?ci?, ale jak pisa?em, wynika to z zupe?nie innego podej?cia. Tak?e procedury wykorzystywane przez takie osoby (dzia?aj?ce w ramach konkretnych grup) s? dostosowane nie do warunków airsoftowych, ale do realnych odleg?o?ci prowadzenia ognia na polu walki.

Foto: Hubert Wojciechowski (https://www.facebook.com/olddeathsquad)

5. Organizacje proobronne

Ci, którzy nie potrafi? znale?? w ?rodowisku airsoftowym osób, które tak jak ona, chcia?yby robi? co? ambitniejszego, bardziej realistycznego i dostosowanego do realnych warunków zaczynaj? szuka? takich ludzi w ?rodowiskach zewn?trznych. Trafiaj? wtedy cz?sto na ró?norakie organizacje paramilitarne czy proobronne. Najcz??ciej wst?puj? oni do której? z organizacji strzeleckich jak ZS „Strzelec” czy ZS „Strzelec” OSW. Maj? tam mo?liwo?? uczestnictwa w ró?norakich szkoleniach, cz?sto bardzo profesjonalnie przygotowywanych i prowadzonych, a wszystko to za naprawd? niewielkie pieni?dze.

Do?? powszechna i troch? niezrozumia?a dla mnie jest niech?? takich organizacji do wykorzystywania w toku szkolenia replik airsoftowych. Nawet je?li kto? takow? replik? posiada, to pe?ni ona jedynie funkcje atrapy. Cz?sto spotykam si? w?ród  Strzelców z opiniami, ?e airsoft to taka zabawa dla lanserów (nie mówi? tego wprost, wynika niejako z kontekstu) i chyba g?ównie przez to nie chc? wykorzystywa? replik. To bariera bardziej psychologiczna ni? taka, która wynika?aby z logicznych i merytorycznych argumentów.

Fot: http://www.obrona...

6. Rekonstrukcja

Rekonstrukcja to temat bardzo ci??ki. Po pierwsze bycie dobrym rekonstruktorem jest bardzo wymagaj?ce, po drugie  bardzo cz?sto rekonstruktorzy spotykaj? si? z kompletnym niezrozumieniem ?rodowiska airsoftowego. W opinii przeci?tnego airsoftowca rekonstruktor jest lanserem obwieszonym sprz?tem. Wi?kszo?? tego sprz?tu jest mu totalnie niepotrzebna, ale s?u?y mu podbudowywaniu ego, a ca?a idea rekonstrukcji polega na tym, by udawa? kogo?, kim si? nie jest.

Zwalczenie takiego stereotypu jest niezwykle trudne i najcz??ciej ludzie, którzy w tak prymitywny sposób my?l? o rekonstrukcji, nie daj? si? przekona?, i? s? w b??dzie ?adnymi logicznymi argumentami. Nie nazw? ich jednak idiotami, bo rekonstruktorzy albo ró?ni pseudorekonstruktorzy cz?sto sami zachowuj? si? w sposób karygodny czy te? niegodny, chocia?by jednostki, któr? odtwarzaj?. Mówimy tu oczywi?cie o rekonstukcji jednostek z okresu pó?niejszego ni? WWII, bo grupy zajmuj?ce si? tematyk? drugowojenn? to nieco inna bajka.

O co w tym wszystkim chodzi? Na pewno nie tylko o kolekcjonowanie sprz?tu, bo to zaledwie cz??? tej zabawy. Podstaw? powinna by? nie fascynacja szpejem, ale jednostk?, któr? chcemy rekonstruowa? – osi?gni?ciami, tradycjami, symbolik?, obrz?dowo?ci?, taktyk? dzia?ania itp. W warstwie natomiast czysto wizualnej, chodzi o to, by stworzy? zestaw, w którym maksymalnie du?o elementów b?dzie pasowa?o do danego okresu rekonstrukcji, b?d? one w pe?ni oryginalne i oczywi?cie b?d? pochodzi?y w?a?nie z tego okresu. Czyli nie wystarczy, by na przyk?ad ?adownica by?a dok?adnie tym modelem, który by? u?ywany w danym roku, wa?ne by by?a ona tak?e wyprodukowana w danym roku. Nie rozumiecie? To nigdy nie b?dziecie rekonstruktorami  :) .

Kwintesencj? rekonstrukcji jest po??czenie si? w ekip? reko, gdzie mo?na b?dzie odda? struktur? chocia?by sekcji, ew. oddzia?u lub dru?yny.  O rekonstrukcji mo?na by pisa? wiele, ale tak jak MilSimy jest to temat na osobny artyku?.

Fot: Wojciech Ratajczak,  GRH 1/8 Marines Beirut Battalion

Mam nadziej?, ?e uda?o mi si? udowodni? pocz?tkowe za?o?enie, a mianowicie to, ?e zwyk?ym airsoftowcem zbyt d?ugo nie da si? by?. Wi?kszo?? osób albo si? nudzi, albo jest na tyle ambitna, ?e chce wi?cej. Ta druga grupa jest si?? nap?dow? nowych inicjatyw i rozwoju w ró?nych nowych kierunkach naszego ?rodowiska. Wa?ne jedynie, by b?d?c ju? tym do?wiadczonym airsoftowcem, milsimowcem czy rekonstruktorem, nie nosi? g?owy zbyt wysoko i nie patrze? z góry na „zwyk?ych airsoftowców”, tylko dlatego, ?e albo nie osi?gn?li jeszcze odpowiedniego poziomu do?wiadczenia, albo osi?ganie tego poziomu w ogóle ich nie interesuje, bo airsoft nie jest ca?ym ich ?yciem, a jedynie drobnym dodatkiem to ich tzw. mainstreamu.

?ród?o: www.blog.gunfire.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Radio ASG Zwyci?zcy wrzesie? Makarov KWC Survival KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Nowe pistolety WP Elektryczny Blow Back Act od Valor Skarby... Odda? r?k?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:8,439
Wczoraj:38,361
W tym tygodniu:155,159
W tym miesiącu:795,819
W tym roku:5,665,316
Wszystkich:54,153,720
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: