Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:02
Zachód słońca: 17:13
Dzień trwa:
10 Godzin 11 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:23
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Sekcja Operacji Wodnych Specjalnej Grupy Operacyjnej
SOW SGO – Sekcja Operacji Wodnych Specjalnej Grupy Operacyjnej
 
  Ramirez za?o?yciel Specjalnych Grup Operacyjnych, dowódca SGO Gda?sk www.sgogdansk.pl - specjalizacja czarna taktyka i symulacje PolSim.

Obrazek
 
 
Z dniem 1 czerwca 2012 r. zosta?a utworzona Sekcja Operacji Wodnych wchodz?ca w sk?ad Specjalnych Grup Operacyjnych – zarz?dzana przez Zespó? Realizacyjny Alfa SGO Gda?sk. Czynnikiem inicjuj?cym utworzenie sekcji wodnej by?a potrzeba oraz przede wszystkim ch?? poszerzenia zakresu dzia?a? SGO g?ównie z zakresu technik nurkowania i operacji podwodnych. Z uwagi na ?atwy dost?p do wód morskich, zalewów, jezior, rzek i wszelkiego rodzaju zbiorników wodnych, mo?liwo?ci operacyjne i wybór miejsc do treningów jest bardzo szeroki.
Dzia?ania sekcji b?d? opiera?y si? g?ównie na zadaniach tak jak nazwa wskazuje wodnych oraz wodno – l?dowych: operacji rozpoznania i dywersji przy wykorzystaniu zespo?u bojowego nurków, nauki pracy w zespole, nawigacji oraz podwodnej komunikacji przy u?yciu okre?lonych znaków.

Obrazek

Do zada? SWO SGO w przysz?o?ci b?dzie równie? wchodzi? wykonywanie zada? przy u?yciu wodnych ?rodków transportu – wszelkiego rodzaju ?odzi, pontonów oraz przede wszystkim ?odzi szybkiego reagowania typu RIB. Sekcja b?dzie skupia?a si? równie? na dzia?aniach antyterrorystycznych na ?rodkach morskiego transportu komercyjnego jak i przemys?owego. SOW b?dzie równie? skupia? si? na dzia?aniach ratowniczych tych podwodnych jak i na suchym l?dzie.
SOW ma by? sekcj? wielozadaniow? skupiaj?c? si? na zadaniach wodnych. Sekcja ma by? równie? zespo?em szybkiego reagowania w sytuacjach zwi?zanych z zagro?eniami wodnymi, wodno – l?dowymi w ilo?ci dwóch zespo?ów realizacyjnych.

Obrazek

Najwa?niejsze dla dzia?ania sekcji jest BEZPIECZE?STWO OPERATORÓW

Wymogi stawiana osobom chc?cym wchodzi? w sk?ad SOW:
• Pó? roku jako pe?noprawny operator SGO. Operacje wodno-l?dowe b?d? wymaga?y tak samo doskona?ego wyszkolenia z zakresu taktyki niebieskiej jak i CQB (z uwagi na dzia?ania w ma?ych pomieszczeniach okr?towych). Dopiero osoba posiadaj?ce odpowiednie przeszkolenie i pewno?? siebie w dzia?aniach w bliskim kontakcie b?dzie mog?a zaj?? si? podnoszeniem swoich umiej?tno?ci z dzia?a? wodnych.
• Certyfikowany kurs OWD. Kurs Open Water Diver jest kursem podstawowym, wprowadzaj?cym do tematyki nurkowania co za tym idzie – NIE MA MO?LIWO?CI aby osoba chc?ca wchodzi? w sk?ad SOW nie posiada?a takiego kursu. Dla u?atwienia i ujednolicenia procesu szkoleniowego sekcja nawi?za?a ju? wspó?prac? z odpowiednim podmiotem.
• Dobra kondycja, wytrzyma?o?? fizyczna, umiej?tno?? dobrego p?ywania. Dzia?ania podwodne/dywersyjne charakteryzuj? si? cz?sto wysok? czasoch?onno?ci? równoznaczn? dla ekspozycji cia?a ludzkiego na niesprzyjaj?ce czynniki zewn?trzne takie jak ch?ód, wilgo?. Charakterystyka wodna zmusza do posiadania wysokich umiej?tno?ci p?ywackich. Konieczno?? przemieszczania si? z sprz?tem do nurkowania oraz sprz?tem bojowym co daje min. 20 kg samego osprz?tu. Umiej?tno?? wspinania si? po linach, drabinkach SPELEO aby dosta? si? na pok?ad obiektu docelowego. Konieczno?? skoków do wody z du?ej wysoko?ci. Cz?sto do pokonania s? d?ugie dystanse wodne oraz l?dowe a nast?pnie konieczno?? wykonania okre?lonego zadania bojowego i powrót do punktu ewakuacji. Bez odpowiedniego przygotowania fizycznego i umiej?tno?ci ?adna z powy?szych czynno?ci nie b?dzie mo?liwa do zrealizowania.
• Dojrza?o?? i odporno?? psychiczna. Dzia?ania podwodne cz?sto ??cz? si? z dzia?aniami nocnymi. Brak mo?liwo?ci kontaktu werbalnego, ciemno?? oraz fakt znajdowania si? g??boko pod powierzchni? wody mo?e ró?nie wp?ywa? na psychik? ludzk?. Jedna osoba nie umiej?ca si? zachowa? i nie dzia?aj?ca zgodnie z ustalonymi schematami nara?a ?ycie ca?ego zespo?u. Osoba dzia?aj?ca pod wod? musi by? osob? dojrza?? i odpowiedzialn?.
• Umiej?tno?? pracy w zespole. Charakterystyka dzia?ania podwodnego skupia si? na dzia?ania w zespole. Nie ma mo?liwo?ci schodzenia pod wod? samemu poniewa? jest to zbyt ryzykowne. Zawsze dzia?a si? z kim?. Z kim? na kim trzeba polega? i zaufa? mu aby w sytuacji niebezpiecznej umia? zachowa? spokój i odpowiednio zareagowa?. Zgranie zespo?u podwodnego jest szczególnie trudne z uwagi na komunikacj? za pomoc? odpowiednich gestów które powinny by? od razu zrozumia?e i przyj?te do wiadomo?ci. Niezmiernie wa?ne zatem jest zgranie i „wyczucie” si? osób dzia?aj?cych w zespo?ach bojowych SOW oraz wzajemne zaufanie.
• Wysoka dyspozycyjno??. Treningi SOW odbywaj? si? cz?sto. S? to g?ównie treningi kondycyjne jak i si?owe. Przynajmniej raz w tygodniu odbywaj? si? spotkania na basenie oraz zaj?cia z instruktorami p?ywackimi. Wysoki nacisk k?adziony jest na obecno?? na treningach CQB. Osoba chc?ca dzia?a? w sekcji wodnej musi przejawia? zapa? do treningów, oraz odpowiedni? postaw? która b?dzie wzorem dla innych operatorów innych sekcji. Poza ogólnymi treningami SGO odbywaj? si? treningi stricte pod dzia?alno?? SOW. Daje to liczb? nawet 10 spotka? w miesi?cu. Skupiamy si? na maksymie „Fight as You Train, Train as You Fight”.

Obrazek

Jak ka?da z osób ?ledz?cych poczynania SGO wie, ?e tej grupie najbardziej zale?y na samodoskonaleniu oraz szerzeniu warto?ci i dzieleniu si? zakresem informacji, jakim wolno si? jej dzieli?. Materia?y szkoleniowe SGO b?d? równie? zawiera? materia?y zwi?zane z taktyk? niebiesk?. Ca?y plan prezentacji oraz materia?ów szkoleniowych b?dzie przedstawiany w sposób stopniowy. Od kompletnych podstaw do rzeczy bardziej zaawansowanych. Nie zabraknie profesjonalnej oprawy graficznej, fotograficznej oraz materia?ów filmowych z dzia?a? podwodnych rewelacyjnego trójmiejskiego fotografa ?ukasza Grzella z Tabodesing. ?ukasz b?dzie wchodzi? w sk?ad zespo?ów SOW co za tym idzie, wymagania przed nim stawiane nie b?d? odstawa? od wymaga? stawianych innym osobom. Przygotowania do certyfikacji osób chc?cych wchodzi? w sk?ad teamu SOW ju? trwaj? od jakiego? czasu i na pierwsze efekty pracy nie b?dzie trzeba d?ugo czeka?. Temat b?dzie na pewno ciekawostk? z uwagi na utrudnion? dost?pno?? lub nawet ca?kowity brak materia?ów zwi?zanych z militarnymi dzia?aniami wodnymi.
W MilTacu powstanie specjalny dzia? dedykowany w?a?nie dzia?aniom z zakresu taktyki niebieskiej.

Obrazek

SOW SGO z Gda?ska nie jest pierwsz? mi?dzy-zespo?ow? sekcj? dzia?aj?ca w ramach SGO:
- SGO BOST zarz?dz? sekcj? spadochronow? dzia?aj?c? w Bielsku
- SGO WOT zarz?dz? sekcj? Krav Maga w Goleniowie.

Do tego obligatoryjnie w ka?dej grupie SGO dzia?aj? sekcje strzeleckie i taktyczne.

 

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Makarov KWC Elektryczny Blow Back MG 42 by MG Schutze Homemade Libia Taktyka zielona LIGA ASG Tajna bro? ?o?nierz Specnazu Survival Act od Valor
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:6,419
Wczoraj:38,361
W tym tygodniu:153,139
W tym miesiącu:793,799
W tym roku:5,663,296
Wszystkich:54,151,700
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: