Bez wzgl?du na to czy zajmujemy si? treningami paramilitarnymi, rekonstrukcj? czy niedzielnymi konfrontacjami ASG nara?amy mniej lub bardziej swoje kolana – a to w ko?cu od nich zale?y nasza mobilno?? na polu walki. Dobrze dobrane nakolanniki pozwalaj? zapobiec urazom podczas upadku, kl?kania, czy akrobacjach. Sprawdzili?my dwa popularne systemy nakolanników pod wzgl?dem wygody, budowy, w?a?ciwo?ci ochronnych oraz prezentowanej jako?ci w stosunku do ceny.

Bijan’s Knee Pad

Image

Nakolanniki produkowane w USA przez firm? Bijan’s Protective Equipment Inc. ciesz? si? uznaniem nie tyko w?ród militarystów rekonstruktorów, czy strzelców ASG. Korzystaj? z nich niemal wszystkie rodzaje ameryka?skich si? zbrojnych, a tak?e wiele pa?stw NATO. Nie ma si? czemu dziwi?. Jest to zaawansowany technologicznie sprz?t do ochrony naszych najczulszych stawów. Zbudowane zasadniczo z trzech elementów: zewn?trzn? skorup? ochronn?, mi?kko wy?cie?an? cz??? obejmuj?c? staw kolanowy oraz system mocuj?cy.

Image

„Skorupa” zosta?a wykonana z ?liskiego, twardego polietylenu, który skutecznie chroni przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi. Profil skorupy i konstrukcja cz??ci wy?cie?anej powoduj?, ?e przy zgi?ciu nogi w kolanie nie odstaje ona od nogi.
Cz??? wy?cie?ana zosta?a wykonana z trzech sekcji o ró?nej grubo?ci i twardo?ci. Zapewnia to du?a wygod? i pewno?? u?ytkowania. Dodatkowo oryginalna budowa zapewnia stabilizacj? ca?ego stawu, dos?ownie obejmuj?c kolano. Daje to du?? pewno?? u?ytkowania, a tak?e zwi?ksza nasz? pewno?? dzia?ania. Sekcje po??czone s? „zawiasami”, co sprawia, ?e nakolanniki firmy Bijan’s zawsze doskonale przylegaj?.
System mocowania jest równie? bardzo rozbudowany. Sk?ada si? z czterech neoprenowych „uszu”, dwóch ta?m – górnej elastycznej i dolnej nierozci?gliwej. Uszy stanowi? podstawowy element stabilizuj?cy, a ko?ce ta?m mocuj?cych spina si? ta?mami Velcro.
Z uwagi na bardzo rozbudowan? konstrukcje, dla pe?nego komfortu, konieczne jest dok?adne dopasowanie nakolannika do nogi i dlatego produkowane s? one w trzech rozmiarach – Small, Medium i Large. Kolory wy?cielenia: zielony, multicam, digital woodland, UCP, woodland, coyote. Materia? poza opisanymi elementami to wysokiej jako?ci, wytrzyma?a Cordura.

Image

Ameryka?ski producent zapewnia wszystko czego mo?na wymaga? od profesjonalnych nakolanników.
+ du?a wygoda u?ytkowania
+ wytrzyma?a skorupa
+ solidny system mocuj?cy
+ mnogo?? kolorów kamufla?y
+ obejmowanie ca?ego kolana
- wysoka cena
- konieczno?? dopasowania rozmiaru

Alta FlexLineTM

Image

Profesjonalne ochraniacze kolan firmy ALTA Industries. Od ponad 35 lat Alta Industries serwuje wysokiej jako?ci sprz?t ochronny na kolana i ?okcie. Do?wiadczenie firmy, patenty technologiczne i najwy?sza jako?? materia?ów stawiaj? nakolanniki Alta na najwy?szej pó?ce. Doceniane przez fachowców z bran?y, wykorzystywane przez ?o?nierzy. Model FLexLine to wersja elastyczna, bez skorup zewn?trznych, za to w pe?nym kamufla?u.

Image

Konstrukcja tych profesjonalnych nakolanników jest w pe?ni wyprofilowana. Dlatego nie przeszkadza to w noszeniu ich nawet pod odzie?? wierzchni?. Zbudowane s? z czterech warstw maj?cych zapewni? komfort i bezpiecze?stwo u?ytkownika. Dwie wewn?trzne, piankowa i neoprenowa, maj? chroni? przed uderzeniami. I rzeczywi?cie bardzo skutecznie zabezpieczaj? przed dzia?aniem wstrz?sowym. Zewn?trzne materia?y (BTR – „Brushed Tricot Lining” i DFS „Durable Fabric Surface”)* s? bardzo odporne na ?cieranie. Dzi?ki wodoodpornemu materia?owi (BTR) nakolanniki nie nasi?kaj? wod? !
AltaLockTM to specjalny system mocowania nakolanników spotykany wy??cznie w produktach tej marki. Ruchome, trójk?tne zatrzaski zosta?y tak opracowane, aby niemal niemo?liwe by?o ich nieplanowane odpi?cie. Powoduje to dodatkow? pewno?? u?ytkowania. Nie bez powodu zosta?y opatentowane. Nie ma równie dobrych zaczepów mocuj?cych.
Ta?my, podobnie jak w produktach firmy Bijan’s wykonane zosta?y: górna elastyczna, dolna nierozci?gliwa. Obie przeplatane przez drabink?, zapas zapinany na rzep.
Rozmiar jest uniwersalny ze wzgl?du na du?? elastyczno?? modelu. W zale?no?ci od wykorzystywanego munduru, dobra? mo?na ró?ne rodzaje kamufla?u: multicam, czarny, coyote brown, ACU. Materia? poza opisanymi elementami to wysokiej jako?ci, wytrzyma?a Cordura. Na uwag? zas?uguje te? bardzo ma?a waga tych nakolanników.
Model FlexLine spe?ni oczekiwania wymagaj?cego klienta w warunkach niezurbanizowanych, gdzie praktycznie nie istnieje ryzyko ich przek?ucia.

Image

+ kamufla? na ca?ej powierzchni
+ ?wietny system mocuj?cy
+ dobre wyprofilowanie
+ wodoodporno??
+ uniwersalny rozmiar
- brak skorupy zewn?trznej
- lekko uwieraj?ca dolna ta?ma podczas kl?kania

Image

Image

Image

Wybór ochraniaczy jest zawsze wypadkow? indywidualnych potrzeb. Oba modele nakolanników s? porz?dnie wykonane, ale zapewniaj? zdecydowanie innych profil wykorzystania i ochrony. Na pewno wymagaj?cy u?ytkownicy odnajd? w nakolannikach Bijan’s w?a?ciwo?ci potrzebne przy urazowych dzia?aniach. Alta jest z kolei alternatyw? daj?ca spory komfort u?ytkowana i zbalansowan? ochron?.

Opracowa?: SGO Zalczyk

Zdj?cia: www.tabodesign.com

?ród?o: www.sgogdansk.pl