Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:09
Zachód słońca: 16:05
Dzień trwa:
9 Godzin 56 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:37
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

SELEKCJA W SGO BOST

SELEKCJA W SGO BOST

  Ramirez za?o?yciel Specjalnych Grup Operacyjnych, dowódca SGO Gda?sk www.sgogdansk.pl - specjalizacja czarna taktyka i symulacje PolSim.

Czerwiec by? dla grupy BOST bardzo pracowitym miesi?cem. Dzi?ki
zaanga?owaniu ca?ego zespo?u uda?o si? zrealizowa? szereg kluczowych rzeczy
dla dalszych losów grupy.

Rozpocz?li?my ten miesi?c od du?ego wydarzenia- Manewrów ?l?skich w Bytomiu, na których zaprezentowali?my swoje umiej?tno?ci. Pokaz mia? charakter dynamicznego scenariusza, z wykorzystaniem transportera opancerzonego i samochodu terenowego, który zosta? przej?ty przez terrorystów wraz z za?og?. Po otrzymaniu informacji o porwaniu cywili, do przej?cia pojazdu zosta? skierowany oddzia? BOST poruszaj?cy si? transporterem opancerzonym. Szybka lokalizacja celu i precyzyjny ostrza? kó? pojazdu, da?y czas operatorom na przeprowadzenie akcji odbicia dwóch
zak?adników i zneutralizowaniu si? przeciwnika. Dzi?ki wykorzystaniu ?rodków pozoracji oraz ?rodków ogniowych zasilanych ?lep? amunicj? pokaz by? niezwykle widowiskowy i ciekawy dla widzów. Mogli poczu? namiastk? codziennych dzia?a? jednostek wojskowych stacjonuj?cych w ramach misji
stabilizacyjno-pokojowej.m. in. w Afganistanie.

Kolejne weekendy to intensywna praca na treningach zarówno z zakresu taktyki czarnej jak i zielonej. Pomimo napi?tego terminarza uda?o si? zrealizowa? a? 3 pe?nowymiarowe treningi- dwa, z zakresu taktyki zielonej, odby?y si? w rejonie górskim w okolicy ?ywca. Ci??kie górskie warunki sprawi?y, ?e pokonanie ka?dego kilometra zajmowa?o sporo czasu.

Obrazek

Obrazek
Natomiast trening z taktyki czarnej zrealizowany zosta? na terenie kompleksu hotelarsko-us?ugowego w Kozubniku. Jest to miejsce wprost idealne do szlifowania umiej?tno?ci z zakresu MOUT i czarnej taktyki, równocze?nie jest przez nas regularnie wykorzystywane jako miejsce treningowe.

Obrazek

Obrazek
Obrazek

Najwa?niejszym wydarzeniem pierwszego letniego miesi?ca by?a selekcja i nabór nowych osób do SGO BOST. Praca nad przygotowaniami trwa?a dwa tygodnie. Instruktorzy zaj?ci byli przygotowaniem trasy, która mia?a sprawdzi? wytrzyma?o?? fizyczn? i psychiczn? nowych kandydatów. Ci??ar rekrutacji nowej ekipy wzi?li na siebie m?odsi operatorzy, którzy zaprosili osoby mog?ce wnie?? bardzo wiele w rozwój grupy.

Obrazek

W upaln? sobot?, ostatniego weekendu czerwca, na selekcji stawi?o si? 8 osób, nie?wiadomych czekaj?cych ich wyzwa?.. Po przywitaniu i oddaniu do depozytu wszystkich przedmiotów, które by?y zakazane lub zb?dne przedstawiono zasady uczestnictwa. W trakcie przydzia?u numerów zosta?y omówione kwestie zwi?zane z bezpiecze?stwem.

Obrazek

Obrazek

Nad uczestnikami czuwa?, nie odst?puj?c ich na krok ratownik medyczny, zwi?zany z wojskami specjalnymi. Ju? po pierwszych ?wiczeniach na dr??kach, które wchodzi?y w sk?ad rozgrzewki pomoc medyka by?a nieodzowna. Damska cze?? rekrutów(cztery panie zg?osi?y si? na rekrutacj?!) postanowi?a pozostawi? skór? z d?oni na dr??kach do ?wicze?, co przy panuj?cym upale by?o wyj?tkowo nieprzyjemne.

Obrazek

Rozgrzewka da?a niez?y wycisk uczestnikom, kombinacja temperatury i intensywnych ?wicze? okaza?a si? wielkim wyzwaniem. Jednak wszyscy dali sobie rad? i po tak solidnej zaprawie, ruszyli ochoczo biegiem za
instruktorem prowadz?cym grup?.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Po krótkim, acz intensywnym biegu, uczestnicy trafili na pierwszy z punktów, który mia? na celu sprawdzi? ich my?lenie i odporno?? na stres. Zadaniem grupy by? transport rannego ze z?amanym kr?gos?upem na drugi brzeg g??bokiego jaru. Ograniczenie czasu do 25 min zmusi?o rekrutów do my?lenia i kreatywnego wykorzystania posiadanego sprz?tu. Na tym etapie, uczestnicy, musieli si? wykaza? du?? determinacj? i wol? walki. Dzi?ki dobrej pracy zespo?owej uda?o im si? osi?gn?? za?o?ony cel i po krótkim "odpoczynku" ruszyli dalej.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

W nast?pnym punkcie, uczestnicy musieli wykaza? si? elementarn? wiedz? z zakresu survivalu- umiej?tno?ci? rozpalenia ognia u?ywaj?c krzesiwa. Maj?c 10 min czasu pary pracowa?y nad rozpaleniem ognia, niestety uda?o si? to tylko jednej dwójce. Wyra?nie dawa?y si? we znaki zniszczone d?onie pi?kniejszej cz??ci ekipy. Instruktorzy umilali czas uczestnikom rozmow?, na jak?e przyjemne tematy, zwi?zane z tym, co ich czeka w razie przerwania zadania;] Kolejny bieg zaprowadzi? zm?czon? ekip? do kolejnego punktu, gdzie zadaniem by?o przeniesienie solidnego kawa?ka drzewa. Ta operacja wymaga?a
pracy dru?ynowej i niez?ej si?y. Krew pot i ?zy la?y si? strumieniami, gdy belka w ko?cu wyl?dowa?a w miejscu, w którym by? powinna, a uczestnicy mogli ruszy? dalej.

Obrazek
Obrazek

Po kolejnym ju? tego dnia biegu i pocz?tku podej?cia na szczyt ?yski (640mnpm), rekruci mogli odpocz?? w cieniu lasu i napi? si? krystalicznie czystej wody ze ?róde?ka, tryskaj?cego wprost spod ziemi. Po tym jak?e wspania?ym momencie wytchnienia, przyszed? czas, by ruszy? w dalsz? drog?. Jednak nie wszyscy zdecydowali si? kontynuowa? zadania, na tym etapie odpad? jeden z rekrutów. W dalsz? drog? ruszy?o 3 m??czyzn i 4 kobiety. Widok ze szczytu ?yski okaza? si? tak ciekawy, ?e po pierwszym wej?ciu uczestnicy zdecydowali si? na kolejne. Oczywi?cie nie oby?o si? bez wsparcia ze strony instruktorów.

Obrazek

Kiedy, ju? po raz drugi, przy zachodzie s?o?ca, przyszli operatorzy BOST stan?li na szczycie, mieli okazje chwil? odpocz?? przed trudami nadchodz?cej nocy. Gdy, ju? w zupe?nej ciemno?ci, mijali?my nast?pny punkt, uczestnicy nawet nie zdawali sobie sprawy z czekaj?cego ich wyzwania, jakim jest spotkanie z naszym pozorantem. W ciemno?ci, w?ród krzyków i nerwowej atmosfery, pozorant próbowa? nak?oni? grup? do pomocy swojemu koledze. Rekruci starali si? go uspokoi? i odnale?? ofiar? wypadku. Po kilku
chwilach wiadomo by?o, gdzie znajduje si? poszkodowany wi?c przyst?piono do udzielenia pomocy, która zako?czy?aby si? sukcesem, gdyby nie ucieczka symuluj?c? szok pourazowy. Jednak i na t? okoliczno?? nasi rekruci byli przygotowani. Szybko przej?ty poszkodowany zosta? zaopatrzony i ju? w kilka chwil pó?niej uczestnicy wyruszyli do miejsca, w którym czeka? ich nocleg.

Obrazek

Obrazek

Oczywi?cie nie oby?o si? bez niespodzianek w postaci pobudki przy u?yciu petard i wizycie kilku instruktorów. Gdy nast?pnego dnia, po 15 km marszu, ekipa zjawi?a si? w o?rodku wida? by?o, ?e zm?czenie odcisn??o swoje pi?tno. Jednak dali rad?! Wszyscy instruktorzy pogratulowali uko?czenia tej morderczej selekcji, ju? obecnym operatorom SGO BOST. Wielki szacunek za hart ducha i wol? walki nale?? si? wszystkim, jednak mnie osobi?cie zadziwi?a determinacja, Pa? które mimo uszkodzonych w znacznym stopniu d?oni przetrwa?y wszystkie trudy tego weekendu.

Tak up?yn?? czerwiec w szeregach BOST...

Artur "Viridis"

Zdj?cia:
http://www.jurzak-foto.pl
?ród?o:
http://www.sgogdansk.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | chenjinyan dnia October 10 2018 09:28:21
20181010xiaoke
nike revolution
kate spade new york
cheap uggs
coach factory outlet
coach factory outlet
cheap jordan shoes
canada goose
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet online
pandora jewelry
coach outlet store online
coach factory outlet online
canada goose outlet
michael kors handbags
nfl jerseys
coach handbags online outlet
christian louboutin
ralph lauren
uggs outlet
canada goose outlet store
nba jerseys wholesale
christian louboutin outlet
christian louboutin
christian louboutin sale
polo ralph lauren factory store
christian louboutin sale
canada goose outlet store
cheap jordan shoes
coach outlet store online
coach factory outlet
north face
cheap jordan shoes
the north face
polo ralph lauren outlet
supreme shirts
michael kors outlet online
polo ralph lauren outlet online
christian louboutin
ugg outlet online
michael kors uk
pandora charms
pandora charms
ugg boots clearance
canada goose jackets
ugg boots
coach outlet canada
coach outlet store online
canada goose outlet
cheap jordan shoes
michael kors factory outlet
golden state warriors jersey
louboutin shoes
canada goose outlet store
red bottoms
oakley sunglasses sale
montblanc pens
kate spade handbags
moncler outlet store
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin
kate spade new york
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
coach outlet online
cheap ugg boots
polo pas cher
nike outlet online
coach outlet online store
broncos jersey
barbour jackets outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet online
uggs outlet
christian louboutin
coach factory outlet online
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo outlet[/url]
michael kors outlet online
coach outlet store
polo ralph lauren outlet online
michael kors handbags
cheap jordans
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet store
louboutin shoes
polo ralph lauren
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
ugg outlet,ugg outlet stores
uggs outlet online
ugg boots
pandora outlet
coach factory outlet
air jordan shoes
mbt outlet
cheap jordan shoes
kate spade handbags
pandora jewelry outlet
lacoste pas cher
coach outlet store online
pandora jewelry
canada goose
kate spade outlet store
ugg outlet online
ralph lauren polo shirts
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
pandora outlet
coach factory outlet
miu miu outlet
cheap jordans
coach outlet online
coach outlet online
coach outlet store
coach factory outlet
canada goose outlet store
pandora jewelry
tory burch outlet online
ugg boots clearance
ugg boots
coach outlet
ugg outlet
under armour outlet
michael kors outlet store
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
air jordan shoes
michael kors outlet online
nike shoes on sale
michael kors outlet clearance
fitflops sandals
canada goose jackets
pandora charms sale clearance
coach factory outlet online
jordan shoes
canada goose outlet online
polo ralph lauren
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
canada goose
ray ban sunglasses outlet
coach outlet online
ugg outlet
balenciaga sandals
cheap jordan shoes
cheap air jordans
ralph lauren factory store
pandora charms outlet
louboutin shoes
coach outlet online
ray ban sunglasses outlet
jordan shoes
ralph lauren polo
pandora jewelry
coach outlet store online
ugg boots
canada goose
moncler jackets
mbt scarpe
canada goose outlet online
ugg boots on sale
ugg boots clearance
uggs outlet
coach factory outlet
polo outlet online store
ugg outlet store
cheap jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet
canada goose coats
gucci outlet online
uggs outlet online
uggs on sale
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
christian louboutin
cheap ugg boots
chrome hearts clothing
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
harden vol 2
michael kors outlet clearance
jordan shoes
uggs outlet
coach factory outlet
pandora charms outlet
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
ugg boots clearance
tory burch outlet store
air jordan shoes
michael kors outlet
mbt shoes outlet
kate spade outlet online
ugg boots on sale 70% off
pandora jewelry
kate spade purses
canada goose jackets
moncler outlet store
coach factory outlet
canada goose uk
longchamp solde
canada goose outlet store
nhl jerseys wholesale
nike outlet
houston texans jersey
burberry outlet stores
kate spade
ugg outlet store
uggs outlet online
michael kors outlet
christian louboutin
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
canada goose outlet sale
supreme shirts
off white outlet
cheap michael kors handbags
air jordan shoes
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin sale
coach factory outlet
ugg outlet online
canada goose outlet store
coach outlet store online
chrome hearts jewelry
ralph lauren outlet
ugg boots
barbour mens jackets
pandora jewelry
kate spade outlet store
michael kors outlet store
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
coach factory outlet
ugg boots
canada goose outlet store
ugg outlet online
moncler outlet online
christian louboutin sale
manolo blahnik
christian louboutin
michael kors
cheap jordans
ugg boots
michael kors outlet
uggs outlet
canada goose
cheap air jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
canada goose
ralph lauren outlet
ugg boots on sale
christian louboutin sale
jimmy choo shoes
longchamp pas cher
supreme
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
mbt shoes clearance
canada goose outlet online
true religion outlet store
red bottoms
san antonio spurs jersey
pandora outlet
prada shoes on sale
coach outlet
michael kors outlet clearance
louboutin outlet
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
uggs canada
ralph lauren outlet
canada goose uk
nike shoes on sale
ugg boots outlet
kate spade purses
michael kors outlet clearance
pandora outlet
christian louboutin sale
uggs outlet online
cheap jordans
ugg boots clearance
cheap jordan shoes
uggs outlet
pandora jewelry
cheap jordan shoes
coach outlet store online
adidas outlet store
kate spade new york
michael kors outlet online
uggs outlet online
kate spade
cheap jordans
ugg boots clearance
nike air max schweiz
pandora outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
polo outlet
coach outlet store online
uggs outlet online
red bottoms
jordan shoes
ugg boots for women
chrome hearts sunglasses
louboutin shoes
jerseys wholesale
pandora outlet
cheap jordan shoes
ugg boots outlet
air jordan shoes
coach outlet store online
kate spade handbags
coach outlet online
ugg outlet online
polo ralph lauren shirts
uggs outlet
baltimore ravens jersey
kate spade sale
christian louboutin sale
michael kors outlet clearance
canada goose sale
adidas shoes
michael kors outlet online
ralph lauren homme
coach outlet store online
nike outlet store
christian louboutin sale
ugg outlet store
tory burch handbags
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
uggs outlet
coach outlet online
coach outlet store
ralph lauren
christian louboutin
coach factory outlet
ray ban sunglasses outlet
canada goose
moncler outlet
cheap jordan shoes
nike nba jerseys
cheap jordan shoes
michael kors outlet online
hermes online
canada goose jackets
ralph lauren polo
coach outlet store online
pandora jewelry
mbt outlet
michael kors outlet online
uggs outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
ugg outlet online
ray ban sunglasses sale
uggs outlet online
nike shoes on sale
christian louboutin
canada goose jackets
ralph lauren polo outlet
cheap oakley sunglasses
pandora charms
moncler outlet store
true religion jeans sale
ralph lauren outlet
christian louboutin
canada goose jackets
cheap air jordans
canada goose jackets for women
michael kors outlet clearance
true religion outlet store
burberry outlet sale online
pandora outlet
ralph lauren
air jordan shoes
ugg boots
canada goose jackets outlet
tory burch sandals
coach factory outlet
kate spade
broncos jerseys
canada goose outlet online
canada goose uk
longchamp outlet online
49ers jerseys
ralph lauren outlet online
cheap ugg boots
coach outlet online
ray ban outlet online
christian louboutin
basketball sneakers
adidas outlet store
new york knicks jerseys
tory burch outlet store
christian louboutin sale
canada goose
polo ralph lauren shirts
nike shoes sale
air jordan retro
denver broncos jersey
colts jersey
coach factory outlet
tory burch outlet store
ralph lauren
canada goose outlet
lacoste outlet
moncler
kate spade
ugg boots on sale 70% off
kate spade new york
cheap ray bans
north face
north face
jordan shoes
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
nfl jerseys wholesale
pandora jewelry
kate spade handbags
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
christian louboutin
michael kors outlet online
jordan shoes
christian louboutin
canada goose jackets clearance
fitflops shoes
cheap oakley sunglasses
red bottoms
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
cheap jordan shoes
malone souliers shoes
mbt shoes clearance
michael kors online
cheap ugg boots
swarovski jewellery
ugg boots clearance
ugg boots
adidas shoes
michael kors outlet store
kate spade purses
pandora jewelry
canada goose outlet
coach factory outlet
christian louboutin sale
coach factory outlet online
coach factory outlet online
christian louboutin
cheap uggs
polo ralph lauren outlet
the north face
oakley sunglasses wholesale
cheap jordan shoes
canada goose outlet
ugg outlet online
supreme uk
ugg boots
coach outlet store online
christian louboutin sale
ugg outlet online
coach outlet online coach factory outlet
canada goose jackets
coach factory outlet
coach factory outlet
supreme shirts
cheap air jordans
givenchy handbags
pandora charms sale clearance
canada goose outlet online
coach outlet store online
ray ban outlet store
uggs outlet online
canada goose jackets
michael kors outlet online
pandora charms
cheap ugg boots
nhl jerseys for sale
pandora jewelry outlet
red bottoms
north face outlet
jordan shoes
ugg outlet online
true religion jeans sale
ugg outlet
longchamp pas cher
coach outlet store online
ray ban sunglasses outlet
uggs outlet online
coach outlet online
ugg boots clearance
coach outlet online
cheap jordan shoes
canada goose jackets sale
adidas crazy
air jordan shoes
ralph lauren polo shirts
louboutin shoes
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets clearance
christian louboutin sale
canada goose outlet store
nike factory shoes
mulberry bags
polo ralph lauren
michael kors outlet online
canada goose outlet online
ugg boots clearance
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
coach factory outlet
cheap air jordans
canada goose jackets
true religion jeans
christian louboutin sale
jordan shoes
michael kors uk
coach factory outlet
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
moncler jackets
kate spade purses
nfl jersey wholesale
mlb jerseys wholesale
moncler coats
jordan shoes
light up shoes
ugg boots
suicoke sandals
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses outlet
ugg outlet
ugg boots outlet
michael kors outlet store
cheap ugg boots
ugg boots
coach factory outlet
canada goose outlet store
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
michael kors outlet store
swarovski crystal
ugg boots
coach factory outlet online
christian louboutin sale
christian louboutin
coach outlet store
ralph lauren polo shirts
swarovski crystal
true religion jeans for men
#2 | chenjinyan dnia October 29 2018 07:23:36

Żeby zobaczyć tekst musisz się zalogować
Kliknij TUTAJ lub się zarejestruj
lub ZAREJESTRUJ
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Nowe pistolety WP Odda? r?k? Combat Survival LIGA ASG Makarov KWC ?o?nierz Specnazu KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Alice Custom Skarby...
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:24,251
Wczoraj:40,318
W tym tygodniu:64,569
W tym miesiącu:974,854
W tym roku:5,844,351
Wszystkich:54,332,755
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: