Zainteresowanie ró?nych instytucji formacjami pasjonackimi SGO pozwala na realizacj? nietypowych projektów, o których sami kilka miesi?cy temu nawet by?my nie my?leli. Jedn? z takich akcji by?a symulacja szturmowania zaj?tej przez terrorystów szko?y oraz ewakuacja ponad 300 uczniów gimnazjum nr 29 w Gda?sku.

Image

Inicjatywa organizacji tego rodzaju zaj?? wysz?a ze strony dyrekcji i grona pedagogicznego szko?y, któr? zaciekawi?y pokazy SGO na Uniwersytecie Gda?skim w trakcie Ba?tyckich Dni Nauki. Dowództwo SGO dostrzeg?o ogromne mo?liwo?ci p?yn?ce z dzia?a? na obiekcie szkolnym i zaproponowa?o interaktywn? symulacj? ewakuacji szko?y:
„Nie by?o to proste zadanie. formu?a zaj?? mia?a u?wiadomi? dzieciom zagro?enia w takich sytuacjach, walk? ze stresem i reakcje na przebieg zdarze?. Oznacza?o to du?? odpowiedzialno??, bo ka?dy nasz b??d przy symulacji czy warsztatach móg? utrwali? u nich z?e nawyki, a tym samym w przysz?o?ci spowodowa? zagro?enie ich zdrowia i ?ycia. Dlatego mimo tak z?o?onego zagadnienia jakim jest ASI i HRT, szczegó?owo przedstawili?my tylko t? tematyk? co do której mieli?my pewno?? prawid?owo?ci rozwi?za?.” – Ramirez.

Image

Na kilka dni przed symulacj?, w szkole pojawi?y si? osoby reprezentuj?ce grup? w celu zapoznania si? z budow? obiektu, rozpoznania dróg ewakuacyjnych oraz rozmowami z kadr? pedagogiczn?. Wspólnie zadecydowano o zachowaniu ca?ej operacji w tajemnicy przed uczniami szko?y – nieprzewidywalno?? zachowa? i losowo?? zdarze? by?o jednym z za?o?e? grupy i dawa?o mo?liwo?ci sprawdzenia swoich planów i umiej?tno?ci w dynamicznym, zmiennym i wymagaj?cym ?rodowisku. Co wa?ne, SGO Gda?sk otrzyma?o mo?liwo?? zastosowania dost?pnych ?rodków pozoracji: ekranów dymnych, prostej pirotechniki i ?adunków hukowo-b?yskowych (wskazano równie? wobec których klas mo?na zastosowa? dodatkowe metody dyscyplinuj?ce). O szczegó?ach akcji poinformowano równie? oczywi?cie Policj? i inne s?u?by. Na 2 godziny przed akcj? zespo?y realizacyjne pojawi? si? w okolicach szko?y i w ukryciu czeka?y na rozpocz?cie operacji.

Image

O godzinie 10:28 wszyscy operatorzy zaj?li ju? swoje pozycje, a strefa filtracyjna czeka?a na pierwszych odbitych zak?adników. Równo o godzinie 10:30 przerywany dzwonek zasygnalizowa? rozpocz?cie akcji, w tym samym momencie na korytarzach 3 pi?trowego obiektu rozleg?y si? wybuchy – rozpocz??a si? planowana ewakuacja. Podczas gdy korytarze i schody pilnowane by?y przez zespo?y zabezpieczenia, zespó? szturmowy przejmowa? po kolei wszystkie klasy.

Image

Image
Warto zwróci? uwag? na kartk? na drzwiach. Oznaczono w ten sposób klasy (sportowe), które sprawia?y najwi?cej problemów nauczycielom. Tutaj nie by?o „patyczkowania”.

Image

Image

Po przeszukaniu uczniowie w pi?tkach opuszczali w po?piechu swoje klasy. Co wa?ne, nie by?o przypadków nie subordynacji czy ignorowania polece?. Równie? operatorzy dobrze wykonali swoj? prac? poniewa? zapanowali nad wszystkimi uczniami (stosunek 300 do 18 mówi to sam za siebie), a do czynienia mieli z ró?nymi sytuacjami ??cznie z prób? zabarykadowania klasy.

Image

Image

Image

Image

Wzorowana na ewakuacji planowanej operacja, zaj??a nieca?e 15 min. W tym czasie SGO bezpiecznie ewakuowa?o ponad 300 uczniów, oczy?ci?o 16 klas i zabezpieczy?o 3 kondygnacyjny budynek. Ca?o?? akcji przebieg?a p?ynnie, korytarze i schody by?y ca?y czas ubezpieczane, uczniowie kierowali si? we wskazywanym kierunku i co najwa?niejsze nie by?o objawów paniki mimo wybuchu petard i dymu.

Image

Image

Po zako?czeniu akcji uczniowie czekali na dalszy przebieg zdarze? w wyznaczonej strefie filtracyjnej. Mi?ym akcentem dla ca?y czas skupionego zespo?u by?y spontaniczne oklaski wszystkich uczestników, w momencie gdy szko?? opuszcza?y ostatnie osoby z SGO Gda?sk. Warto zaznaczy?, ?e uczniowie ca?y czas nie wiedzieli jeszcze co si? dzieje.

Image

Ujawnianie pierwszych informacji rozpocz?li?my od wyja?nienia na czym polega? incydent, w którym uczestniczyli i w jaki sposób zosta? on rozwi?zany. Uczniowie dowiedzieli si?, ?e po aresztowaniu napastników rozpocz?to ewakuacj? budynku klasa po klasie i ?e by?a to tzw. ewakuacja planowana. Wyja?niono równie? jak zachowa? si? w sytuacjach dzia?ania interweniuj?cych grup antyterrorystycznych.

Image

Image

Nast?pnie zaproszono uczniów do wys?uchania warsztatów z zakresu samoobrony, uwzgl?dniaj?cych szczególnie zagadnienia zwi?zane z obrona przed broni? u?ywan? podczas brania przez porywaczy zak?adników, czyli no?y i pistoletów. Skupiono si? na idei samoobrony i warunków jej wykorzystania (g?ównie w systemie Krav Maga). Przy prezentacji technik obrony z broni? paln?, wyja?niono zasad? pracy i blokady zamka oraz sposobów na rozbrojenie jednostki, a tym samym pozbawienia napastnika narz?dzia ataku.
Druga prezentacja obejmowa?a obron? przed atakiem no?em, oraz sposoby na wykorzystanie ogranicze? napastnika korzystaj?cego z takiego narz?dzia.

Image

Image

Po warsztatach zaproszono do udzia?u w kolejnej symulacji. Tym razem zaprezentowana mia?a by? sytuacja odbicia zak?adnika i natychmiastowa ewakuacja. Napastnik z zak?adnikiem (ochotniczka jednej z obecnych klas), pojawi?i si? przed budynkiem szko?y. Gdy zespól szturmowy uzbrojony w tarcze balistyczn? zmusza? do poddania si? (a tym samym skupia? na sobie uwag? napastnika), drugi zespó? schowany za budynkiem czeka? ju? na odpowiedni moment i u?ycie ?adunków hukow-b?yskowych o skróconym czasie zap?onu. Za plecami zaskoczonego napastnika wybuch? ?adunek, ofiara wyrwa?a si? z chwytu, a zespó? „rzuci?” si? na napastnika, obezw?adni? i rozbroi?.

Image

Image

Image

Kolejna dawka wiedzy dla uczniów obejmowa?a pierwsz? pomoc. Podobnie jak przy samoobronie, skupiono si? na zagadnieniach przedstawiaj?cych specyfik? sytuacji w której pojawiaj? si? zak?adnicy. Omówiono wi?c mo?liwe obra?enia podczas ataków napastników na potencjalne ofiary – czyli rany k?ute i szarpane oraz rany postrza?owe. Poniewa? osoby realizuj?ce te zagadnienia si? nie tylko ratownikami ale równie? pasjonatami tych zagadnie?, mo?liwe by?o zaprezentowanie ró?nic mi?dzy apteczkami cywilnymi i „bojowymi”. Omówiono równie? podstawowe ró?nice miedzy medycyn? cywilna, a TCCC i TEMS. Jedn? z praktycznych prezentacji by?a pierwsza pomoc udzielana rannemu operatorowi, pokazuj?ca utrudnienia wywo?ane du?? ilo?ci? wyposa?enia ale równie? pomocne przy tym systemy jak chwyty ewakuacyjne i QR.

Image

Image

Trzecia symulacja przedstawia?a ewakuacj? skryt?. Zespó? szturmowy porusza? si? w strefie wzgl?dnie bezpiecznej. Dla zmylenia terrorysty i zapewnienia bezpiecze?stwa zespo?u, przy g?ównym wej?ciu do obiektu u?yty zosta? ekran dymny. W tym momencie pod okno jednej z klas podstawiono drabin?. Dwóch operatorów wspi??o si? do klasy i zarz?dzi?o ewakuacj?. W ci?gu 2 minut, przez okno po drabinie klas? opu?ci?o ponad 10 osób, a za nimi na ko?cu do strefy bezpiecznej oddali? si? zespó? ewakuacyjny.

Image

Image

Image

Image

Ostatnia symulacja zaprezentowa?a dzia?ania dynamiczne z u?yciem sekcji wysoko?ciowej oraz natychmiastow? ewakuacj?. 2 operatorów (w zasadzie operator i operatorka, poniewa? jednym ze specjalistów w sekcji dzia?a? wysoko?ciowych jest dziewczyna) zaj??o stanowiska nad oknem klasy, w której znajdowa? si? porywacz. Po wrzuceniu granatu hukowo-b?yskowego, nast?pi? szturm przez okna i drzwi. Po pokazie zaprezentowane zosta?y dodatkowo techniki zjazdowe i asekuracyjne.

Image

Image

Image

Image

Na koniec uczniom przekazano najwa?niejsz? wiedz? – jak zachowa? si? w przypadku ataku na szko??. Problem ten przedstawiono na podstawie rozwi?za? implementowanych w placówkach edukacyjnych w stanie Texas, gdzie uczniowie s? specjalnie przygotowywani na wypadek sytuacji ASI. Mo?liwe zagro?enia (na szcz??cie w Polsce praktycznie nie realne) przedstawiono poprzez przybli?enie ju? 50 lat incydentów z udzia?em zak?adników w du?ych obiektów (w tym szkó?) – takimi jak ataki snajperów (Texas 1996, Waszyngton 2002), sytuacje zak?adnicze (Moskwa 2002, Bies?an 2004) czy aktywnych strzelców (2007 Wirginia, 2012 Kano).

Dyrektor podczas podzi?kowa?, zaznaczy? ?e ca?a akcja mia?a wyj?tkowo profesjonalny charakter i w swojej pracy jako pedagog nie bra? udzia?u w tego rodzaju przedsi?wzi?ciu. Nasza wspó?praca ze szko?? by?a wr?cz wzorowa i z pewno?ci? zaanga?ujemy si? jeszcze przy innych projektach realizowanych w tej placówce.

Image

Specjalne Grupy Operacyjne od pewnego czasu ?ci?le wspó?pracuj? z ro?nymi szko?ami. Poza SGO Gda?sk tego rodzaju inicjatywy realizuje równie? SGO BOST z Bielska – organizuj?c selekcje i szkolenia dla klas mundurowych oraz wspó?pracuj?c z Centrum Bezpiecze?stwa i Edukacji S?u?b Mundurowych Wy?szej Szko?y Biznesu w D?browie Górniczej. Pozwala to na budow? spo?ecznego zaanga?owania SGO oraz wzrost roli formacji pasjonackich w procesie pro-obronnej edukacji m?odzie?y.

Image

 ?ród?o: www.sgo.gdansk.pl

Patronat SGO zapewniaj?:
Helikon-Tex
Gunfire.pl

http://img36.imageshack.us/img36/3517/gunfirelogo.png