Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:10
Zachód słońca: 16:03
Dzień trwa:
9 Godzin 53 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:41
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Cartel Wars - 30.06 - 1.07.2012 Bielsko Bia?a Sarni Stok

Witam serdecznie i zapraszam na LARPow? rozgrywk? w klimatach kolumbijskich karteli narkotykowych "Cartel Wars", która odb?dzie si? ju? nied?ugo w Bielsku-Bia?ej.

 

 

Cartel Wars jest ostatecznie rozgrywk? semi-LARPow?, ale utrzymanie klimatu jest nadal bardzo wa?ne. Co wi?c mo?emy sami zrobi?, by zabawa naprawd? zapad?a w pami???

Stylizacja jest jednym z najwa?niejszych czynników. Celowo kartele zosta?y pozbawione kolimatorów, akcesoriów do komunikacji, wi?kszo?ci oporz?dzenia... - w?a?nie by zyska? na klimacie i skupieniu si? na aspekcie LARPowym, a nie czysto airsoftowym. Prosimy wi?c, by podej?? do tego aspektu jak najbardziej sumiennie - zignorowanie tego? b?dzie bardzo niemile widziane.

Dyscyplina jest tak?e bardzo wa?na - ekipy wysy?ane w teren przez hersztów powinny stara? si? jak najbardziej by wykona? wydane im rozkazy. Nonsensem jest, by ekipa zacz??a robi? sobie co? na w?asn? r?k? gdy herszt w istocie zleci? im co? innego - po pierwsze b?dzie to dzia?a?o zapewne na niekorzy?? strony, a po drugie b?dzie nieklimatyczne, gdy? taki oddzia? po powrocie do obozu powinien zosta? wys?any do piachu. Tak?e w obozie dyscyplina powinna by? zachowana - najprawdopodobniej du?? cz??? czasu kartele sp?dz? przy grillu lub ognisku, lub te? ?pi?c... ale gdy potrzeba gdzie? pog??bi? okop, to dobrze by?o by si? zebra? do kupy. Improwizajcja - tak. Niesubordynacja - nie.Wczuwanie si? w rol?... nie ka?dy pewnie jest aktorem, ale generalnie tak?e ma to znacz?cy wp?yw na klimat imprezy. Kartele we w?asnym gronie i wobec wroga powinny ogólnie zachowywa? si? nonszalancko, jednak gdy pojawi si? DEA, raczej powinni przyhamowa?. Podobnie obóz przemytników, którzy bywaj? bardzo nerwowi, jest stref? w której lepiej jest uwa?a?, o ile nie chce si? wróci? do w?asnego obozu w czarnym worku. Nie znaczy to, ?e nale?y z nimi unika? kontaktu - wr?cz przeciwnie, gdy? wi?kszo?? najemników mo?e by? bardzo pomocna, udziela? cennych informacji, zleca? zadania, wspiera? zbrojnie dany kartel... zazwyczaj oczywi?cie za drobn? op?at? ;) Dobrym pomys?em jest wi?c zaczepianie NPC podczas rutynowego handlu w obozie przemytników - najcz??ciej im bardziej klimatyczna rozmowa, tym bardziej przychylna b?dzie postawa danego NPC. Cz?sto wystarczy chwila refleksji - “O, ten go?? wygl?da na wku****go i mierzy do mnie z gnata, czy w realu tak?e bym si? teraz ?mia??”.

Powaga. Naturalnie Cartel Wars to nie wizyta w operze, ale tak jak zachowanie klimatyczne jest bardzo po??dane, tak zachowanie nieklimatyczne (aka robienie z siebie idioty) jest bardzo, ale to bardzo niepo??dane.

Tak naprawd? wszystko sprowadza si? do tego by od czasu do czasu “urealni?” swoje zachowanie. To naprawd? niewiele, a potrafi zbudowa? ?wietn? atmosfer? :)

 


 

Cartel Wars Tutorial - Questy
==================

G?ówne questy b?d? zlecane w obozie przemytników przez g?ówne postaci NPC - Herszta, Chemika, Bankiera oraz Barmana (lub ich zast?pców). Tak naprawd? jednak improwizowane questy czy zadania mog? by? zlecane przez kogokolwiek. Quest mo?e zosta? pozyskany aktywnie (po prostu pyta?) lub pasywnie (mo?na by? przez kogo? zaczepionym)

Du?a cz??? questów przypisana jest do poszczególnych karteli oraz równo podzielona pomi?dzy nie. Istniej? jednak questy dzielone, które b?d? zlecane obu kartelom mniej wi?cej w tym samym momencie. Te zwykle bardzo warto?ciowe zadania mog? znacz?co przechyli? szal? zwyci?stwa, je?li zostan? pomy?lnie zako?czone.Questy b?d? udost?pniane co pewien interwa? czasu (konkretny quest nie mo?e by? zlecony wcze?niej, ni? zosta?o to ustalone). Dzi?ki temu questy powinny by? w miar? dost?pne przez ca?y czas rozgrywki. NPC mo?e jednak odmówi? zlecenia questa, je?li w grze toczy si? ich zbyt wiele na raz (np. toczy si? 6 niezako?czonych a zleconych questów)

Za wykonane questy strona otrzyma zwykle wynagrodzenie w gotówce, czasami te? jedn? lub wi?cej kart z bonusami. Trzeba by? jednak ?wiadomym, ?e by wykona? wi?kszo?? questów, trzeba b?dzie najpierw odrobin? gotówki w nie zainwestowa? (im cenniejszy quest, tym wi?cej).

W razie problemów z realizacj? danego questa (zrozumieniem, pomys?em na wykonanie, problemami z lokalizacj? miejsca lub po prostu brakiem informacji) nale?y kierowa? si? do barmana. Jako osoba znaj?ca wszystkich przemytników i maj?ca wielu informatorów, zwykle b?dzie móg? udzieli? wskazówek bezpo?rednio, zdoby? je po jakim? czasie, b?d? te? wskaza?, kto mo?e posiada? cenne informacje... nie b?dzie to jednak us?uga darmowa.

 

 

Cartel Wars Agenda
========================

30.06

09:00 - Otwarty zostaje punkt rejestracji w obozie przemytników - rejestracja b?dzie nast?powa?a w namiocie herszta przemytników (najwi?kszym)
10:30 - G?ówna cz??? rejestracji zostaje zako?czona
10:40 - Odprawa dla przyby?ych cz?onków karteli
11:00 - Kartele udaj? si? do swoich obozów
11:30 - W obozie przemytników mo?na zacz?? zakupywa? amunicj?, karty z bonusami, opatrunki, mapy. Udost?pnione s? tak?e pierwsze questy
12:00 - Wyprodukowane zostaj? pierwsze narkotyki (od tej pory produkowane s? co godzin?)
14:30 - Uruchomiony zostaje grill w obozie przemytników

01.07

13:00 - Wyprodukowana zostaje ostatnia partia narkotyków
13:30 - Zako?czona zostaje mo?liwo?? deponowania gotówki i sprzeda?y narkotyków
14:00 - Kartele zbieraj? si? w obozie przemytników
14:45 - Podsumowanie, og?oszenie wyniku, rozrzut apteczek
15:00 - Zako?czenie imprezy, porz?dki, zwijanie obozów

Cartel Wars Tutorial - Amunicja
=====================

Amunicja w Cartel Wars jest limitowana na pocz?tku rozgrywki na poziomie zape?nionych wszystkich dozwolonych posiadanych magazynków (nie wi?cej jednak ni? 360bb). Oznacza to w prostej mierze, ?e nie mo?na posiada? przy sobie ?adnej dodatkowej amunicji ni? to co w magazynkach.

Amunicj? b?dzie mo?na zdoby? b?d? to podczas wykonywania questów, b?d? te? po prostu zakupi? j? w obozie przemytników. Amunicja b?dzie sprzedawana w pakietach oko?o 90-110 sztuk za? cena b?dzie ustalana w zale?no?ci od zapotrzebowania na rynku (wci?? jednak odgórnie limitowana przez moderatorów).G?ównym dostawc? amunicji b?dzie herszt, jednak dobrym pomys?em jest czasami zapyta? innych NPC, czy przypadkiem nie maj? dost?pu do amunicji w nieco ni?szej cenie.

Amunicja b?dzie udost?pniania co okre?lony interwa? czasu - znaczy to, ?e np. o 12:00 udost?pnione zostanie 1000 szt a o 14:00 kolejne 2000 szt. Dzi?ki temu zarz?dzanie amunicj? b?dzie du?o bardziej celowe, a ona sama b?dzie dost?pna a? do ko?ca rozgrywki.

Dost?pna amunicja nie jest przypisana do ?adnego kartelu, tak?e trzeba b?dzie pilnowa? kolejnych dostaw, tak by przeciwnik nie zagarn?? ca?o?ci.

Dost?pna b?dzie amunicja do broni lekkiej (.2g), szturmowej (.25g) oraz snajperskiej (.43g) - ceny za poszczególne rodzaje amunicji b?d? si? ró?ni?y. Przewa?aj?c? cze?? amunicji b?dzie stanowi?a ta do broni szturmowej. L?ejsze wagomiary to znane i cenione kulki marki G&G, tak wi?c ?adna lufa precyzyjna nie mo?e czu? si? zagro?ona, natomiast kulki .43g to kompozyt produkcji Guardera.

Cartel Wars Tutorial - Karty z Bonusami
==========================

Karty z bonusami b?d? pewn? innowacj? je?li chodzi o LARP’owe rozgrywki airsoftowe. B?d?c podobnymi do u?ywanych w grach karcianych, b?d? mog?y by? u?ywane przez strony rozgrywki by uzyska? przewag? nad przeciwnikiem zarówno podczas walki jak i podczas wykonywania zada?.


Niektóre karty b?dzie mo?na kupi? w obozie przemytników, lecz silniejsze i ciekawsze karty b?dzie mo?na zdoby? jedynie wykonuj?c questy.

Na ka?dej karcie b?dzie opisany sposób jej dzia?ania - wi?kszo?? b?dzie mo?na u?y? poprzez zerwanie naklejki znajduj?cej si? na rewersie karty - po jej zerwaniu karta nie mo?e by? u?yta ponownie i winna by? oddana chemikowi (za ka?d? zu?yt? kart? chemik wyp?aci 100 USD, natomiast za kart? nie zu?yt? 300 USD). Na niektórych kartach trzeba b?dzie wpisa? czas rozpocz?cia ich dzia?ania - od tego momentu karty b?d? dzia?a?y przez okres czasu okre?lony na samej karcie.

Cz??? kart b?dzie wymaga?a wykrzyczenia pewnego s?owa, tak by strona przeciwna by?a ?wiadoma u?ycia karty. Np. by u?y? karty “Adrenalina”, pozwalaj?cej wróci? do walki b?d?c postrzelonym po 10 sekundach, zanim podniesie si? znów replik?, nale?y wykrzycze? “Adrenalina”. Odpowiednia instrukcja b?dzie umieszczona na ka?dej z kart nale??cych do tej kategorii.Karty b?d? dzieli?y si? na:

Karty defensywne - na przyk?ad takie, które okresowo skróc? czas respawnu

Karty ofensywne - na przyk?ad takie, które pozwol? na powrócenie do walki bez leczenia b?d?c raz postrzelonym

Karty sabota?u - które pozwol? okresowo wp?yn?? na pojmanego gracza przeciwnego kartelu tak, by ten dzia?a? na niekorzy?? swojej strony

Karty wsparcia - pozwalaj?ce wynaj?? na bardzo korzystnych warunkach dodatkowe si?y

Inne - na przyk?ad takie, które pozwol? wp?yn?? na negocjacje z graczami NPC

Na facebooku zosta? umieszczony kolejny artyku? - tym razem dotycz?cy kart z bonusami

http://www.facebook.com/CartelWars

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Landsil dnia July 15 2012 07:12:32
taaa, bardzo fajnie tylko czemu wstawiacie takie info 2 tyg po zako?czeniu imprezy a nie miesi?c przed?
bo np. ja bym si? wybra? mo?e ale nawet nie wiedzia?em ?e jest co? takiego.
#2 | Mario75 dnia July 15 2012 10:25:46
Czasem blokuje si? przep?yw informacji Z przymru?eniem oka Wstawione bo uwa?amy, ?e impreza jest naprawd? godna polecenia i pokazania. Za pó?no to fakt Beczy Wg zasady "lepiej pó?no ni? wcale" chcieli?my zwróci? wasz? uwag? na ten event.
#3 | Landsil dnia July 15 2012 11:29:42
narobili?cie smaku wi?c mam nadziej? ?e za rok nie przegapi?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Act od Valor LIGA ASG Combat Alice Custom Zbrojownia Nowe pistolety WP Odda? r?k? Homemade Libia Szkolenie Certyfikowane Elektryczny Blow Back
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:5,510
Wczoraj:39,221
W tym tygodniu:85,049
W tym miesiącu:995,334
W tym roku:5,864,831
Wszystkich:54,353,235
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: