S?owem wst?pu…

Wa?nym elementem szkolenia w szeregach Specjalnych Grup Operacyjnych jest alpinistyka miejska. Temat szeroki, ciekawy, wymagaj?cy du?ej odpowiedzialno?ci i zachowania trze?wo?ci umys?u. Chcemy podzieli? si? swoim do?wiadczeniem, spostrze?eniami oraz opisa? stosowane techniki – st?d wysoko?ciówka b?dzie mia?a swój w?asny k?cik w Miltacu. Jednocze?nie zaznaczamy, ?e alpinistyka, a tym bardziej alpinistyka w warunkach cqb, wymaga nadzoru i wiedzy instruktora. Zamieszczane tu materia?y nie s? podstaw? do samodzielnego dzia?ania na wysoko?ci.

 

 

 

 

Czego u?ywa SGO Gda?sk, czyli sprz?t cz. 1

UPRZ??E

Podstaw? do linówki jest uprz??. „Gacie” dzielimy przede wszystkim na sportowe i przemys?owe. Pierwsze z nich to, w przypadku alpinistyki miejskiej, wybór pocz?tkuj?cych. Niska cena rekompensuje niski komfort spowodowany w?skimi pasami biodrowo – l?d?wiowym i udowymi. D?u?sze dzia?ania powoduj? ból w krzy?u. Zdecydowan? wad? jest tak?e brak poziomego kolucha g?ównego w wi?kszo?ci sportówek. Ni?sza ni? w przypadku uprz??y przemys?owych masa nie zmienia wiele bior?c pod uwag? ci??ar sprz?tu operatora. Ró?nice s? ledwo zauwa?alne. Krótko mówi?c – dobre na start. Na stanie grupy z Gda?ska znajduj? si? produkty Singing Rock oraz Lthose.

Image
Image
Image
Image

Do swoich dzia?a? SGO Gda?sk zaadoptowa?a uprz??e stosowane w przemy?le. Stworzone do wielogodzinnych dzia?a? na wysoko?ci charakteryzuj? si?, dzi?ki swojej budowie, wysokim komfortem u?ytkowania. Obecno?? aluminiowego kolucha g?ównego i dodatkowych punktów wpi?cia u?atwiaj? oraz przyspieszaj? prac? operatora. Wi?ksza ilo?? szpejarek pozwala na zabranie dodatkowego sprz?tu, a klamry samozaciskowe zwi?kszaj? poziom bezpiecze?stwa. Wad? jest cena – nawet kilkukrotnie wy?sza. Jeste?my jednak zwolennikami kupowania raz („na wyrost”), wi?c zdecydowanie polecamy, do tego rodzaju dzia?a?, uprz??e przemys?owe.

Singing Rock Sit Worker

Czeska uprz?? charakteryzuj?ca si? wysokim stosunkiem jako?ci do ceny. Charakteryzuje si? szerokimi pasami biodrowo – l?d?wiowymi i udowymi. Posiada trzy aluminiowe ringi oraz dwa wzmocnione ucha sprz?towe. Dzi?ki klamrom samozaciskowym oraz osobnym pasom stabilizacyjnym zak?adanie jest niezwykle szybkie. Szycie jest wykonane prawid?owo. Uprz?? w sta?ym u?ytkowaniu przez najaktywniejszego w dzia?aniach wysoko?ciowych operatora SGO (w u?yciu niemal codziennie) nie wykazuje ?ladów zu?ycia po okresie pó? roku. Wad? jest brak „klimatycznego” koloru (czerwie?).

Image
Image

Petzl Falcon

Uprz?? przemys?owa francuskiego producenta kosztuje w Polsce ponad 450 z?. Wysoka cena odzwierciedlona jest niebywa?? jako?ci? wyko?czenia oraz (w pokazanej tu wersji „Intervention” – kolor czarny) lepszym komponowaniem z pozosta?ym szpejem. Czy kolor jest istotny pozostawiamy do indywidualnej oceny, bez w?tpienia natomiast kwalifikujemy te „gacie” to wysokiej pó?ki uprz??y stosowanych w alpinistyce. Budowa jest zwarta i przemy?lana. Cztery szpejarki (zamiast dwóch wi?kszych) zapobiegaj? nadmiernemu przemieszczaniu sprz?tu. Poziome, aluminiowe kolucho g?ówne jest mniejsze od zastosowanego w Sit Workerze, co wraz z z brakiem aluminiowych ringów po bokach (otrzymujemy materia?owe) uznajemy za wad?. Tylny punkt wpi?cia nie s?u?y do zjazdów, a szkoda, gdy? znacznie u?atwi?oby to metod? australijsk?. Uprz?? wyposa?ona w klamry samozaciskowe oraz oddzielne pasy stabilizacyjne jest równie ?atwa w zak?adaniu, co czeski konkurent. Bardzo dobry wybór, jednak nie da si? ukry?, ?e dop?acamy nieco „za metk?”.

Image
Image

 

R?KAWICE

G?ównym problemem zwi?zanym z wyborem r?kawic, jest po??czenie wytrzyma?o?ci produktów przeznaczonych do zjazdów i odpowiedniego czucia przy obs?udze repliki lub broni palnej. Wi?kszo?? popularnych r?kawiczek (np. Mechanix) nie nadaje si? do dzia?a? na wysoko?ci. Z drugiej strony budowa „zjazdówek” powoduje problemy z obs?ug? spustu – s? za du?e.

Oczywi?cie sytuacja, w której operator, po wpadni?ciu do pomieszczenia, zmuszony jest do zmiany lub pozbycia si? r?kawic
jest niedopuszczalna. Szukaj?c vademecum, trafili?my na model Cordex pope?niony przez Petzl’a. Dobrze przylegaj? do d?oni i mieszcz? si? w ?wietle spustu, jednocze?nie zapewniaj?c niezb?dn? ochron? d?oni.

Wewn?trzna strona obszyta jest skór?, a od zewn?trz zastosowano mi?kki materia? dbaj?cy o dobr? oddychalno??. Ca?o?? zapinana jest za nadgarstkiem na mocny rzep. Gdy r?kawice nie s? w u?yciu mo?emy przytroczy? je do uprz??y (za pomoc? karabinka), dzi?ki specjalnemu „oczku”. W zale?no?ci od preferencji lub u?ytkowanego umundurowania/oporz?dzenia mo?emy wybra? Cordexy w kolorze czarnym lub be?owym.

Trwa?o?? stoi na dobrym poziomie, lecz nale?y sobie uzmys?owi?, ?e tarcie wyst?puj?ce podczas zjazdu po pewnym czasie przetrze nawet podwójn? warstw? skóry. Bior?c pod uwag? cen? (ok. 100 – 120 z?) pocz?tkuj?cym, którzy maj? tendencj? do kurczowego zaciskania d?oni na linie, polecamy r?kawice spawalnicze dost?pne w ka?dym markecie budowlanym.

Image
Image

OCHRONA G?OWY

Niezb?dnym elementem wyposa?enia podczas dzia?a? na linach jest ochrona g?owy. Nawet podstawowy, tani kask jest w stanie uchroni? nas od utraty zdrowia lub ?ycia. Ilo?? obi?, obtar? i innego niepo??danego kontaktu ludzkiej bazy dowodzenia wymusza jednak stosowanie dobrej klasy kasków. Z racji nieprzydatno?ci „taktycznej” modeli dedykowanych do alpinistyki sportowej czy tez przemys?owej, nasz wybór pad? na Protec Ace Wake i PT A-Alpha.

Znany z u?ytkowania przez jednostki specjalne – Protec, mo?emy dosta? w kolorze czarnym lub oliwkowym. Cena waha si? w okolicach 200 z?. Dobrej jako?ci tworzywo z jakiego wykonana jest skorupa kasku, zapewnia wystarczaj?c? ochron? przed uderzeniami i obtarciami. Wentylacja g?owy jest dobra, cho? nie nale?y spodziewa? si? cudów. Kask wyst?puje w trzech rozmiarach (M, L, XL). Co ciekawe, producent nie wydaje ?adnych atestów na swój produkt. Konstrukcja jest zwarta i lekka, a jedyne zastrze?enia mo?na mie? do zawieszenia, które zapewnia co najwy?ej ?redni komfort noszenia.

Drugim wyborem jest PT Helmets A-Alpha. Niew?tpliw? zalet? jest konstrukcja umo?liwiaj?ca dodanie po bokach szyn picatinny oraz monta?u pod nvg (Norotos). Kask posiada zawieszenia czteropunktowe, które nie?le spe?nia swoj? rol? i pozwala na dobre dopasowanie do g?owy u?ytkownika. Model wyst?puje w trzech rozmiarach (M, L, XL). Skorupa jest wykonana z tworzywa zdecydowanie bardziej mi?kkiego ni? w Protec’u i sprawia wra?enie mniej solidnej. Jeden z kasków na stanie grupy uleg? zniszczeniu na skutek silnego uderzenia w nadpro?e podczas szturmu. Jednog?o?nie uznali?my, ?e Protec by to wytrzyma?. Otwory wentylacyjne dzia?aj? jak nale?y, aczkolwiek równie? tutaj nie mo?na oczekiwa? niemo?liwego. A-Alpha jest trudno dost?pny w kraju, a jego cena – 350 z? wraz z zestawem szyn na pewno nie jest okazj?. Wi?kszy komfort u?ytkowania oraz mo?liwo?? konfiguracji nadrabiaj? jednak pustki w portfelu.

Image
Image

Mini – s?ownik poj??:
alpinistyka miejska – dzia?ania linowe na obiektach cqb
kolucho – punkt wpi?cia karabinka i przyrz?du zjazdowego
stabilizacyjny punkt wpi?cia – punkt u?atwiaj?cy nietypowe u?o?enie cia?a na wysoko?ci
pas biodrowo – l?d?wiowy – g?ówny pas uprz??y z koluchem, szpejarkami, itp.
pasy udowe – dolne pasy uprz??y u?atwiaj?ce pozycjonowanie na wysoko?ci
pasy stabilizacyjne – gumki zapobiegaj?ce skr?caniu si? uprz??y
szpejarka – ucho do przenoszenia dodatkowego wyposa?enia

Image

opracowali: ?ysy, Wertur (SGO Gda?sk)
zdj?cia: tabodesign.com

?ród?o: sgogdansk.pl