Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:02
Zachód słońca: 17:13
Dzień trwa:
10 Godzin 11 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:23
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

1944 "Od Normandii po Orle Gniazdo" vol. 1. Benouville

1944 "Od Normandii po Orle Gniazdo" vol. 1. Benouville

Zalmen - Dzikusy ASG Team
 
Cz?onkowie naszej grupy to wy??cznie aktywni uczestnicy historycznych strzelanek airsoftowych oraz fascynaci umundurowania i wyposa?enia oddzia?ów wojskowych drugiej wojny ?wiatowej, w tym niemieckich skoczków spadochronowych. Nasze zainteresowania nie maj? ?adnego pod?o?a ideologicznego, a wynikaj? jedynie z ch?ci poznawania okresu historii i oddzia?ów, które nas interesuj?. Nie robimy tego, aby propagowa? jakiekolwiek ideologiczne postawy. Poni?sza impreza równie? nie jest realizowana w takim celu.

Niniejszym, z ramienia grupy WWII S.A oraz stowarzyszenia Dzikusy ASG Team, mam przyjemno?? zaprosi? Was na pierwsz? strzelank? w planowanym przez nas cyklu historycznym.

Obrazek
T?o historyczne

Zbli?a si? D-Day, dzie? rozpocz?cia Operacji Overlord, czyli alianckiej inwazji we Francji, która ma by? wznowieniem dzia?a? wojennych na Froncie Zachodnim. W dzia?ania zwi?zane z przygotowaniem inwazji zaanga?owanych jest ponad sze?? milionów ludzi. W po?udniowych hrabstwach Anglii kwateruje 39 alianckich dywizji oraz tysi?ce ?o?nierzy si? specjalnych i s?u?b kwatermistrzowskich. W portach czeka 138 pancerników, kr??owników i niszczycieli przygotowanych do ostrza?u francuskiego nabrze?a, tysi?ce jednostek desantowych oraz oddzia?y, których zadaniem b?dzie budowa przystani "Mulberry" na brzegu kontynentu i zapewnienie ??czno?ci mi?dzy alianckimi dowódcami, a naczeln? kwater? w Londynie. Ponad dziesi?? tysi?cy maszyn jest przygotowywanych do operacji lotniczej, której celem jest zbombardowanie kluczowych umocnie?, zrzucenie spadochroniarzy i holowanie szybowców. Przewag? na niebie nad Francj? alianci zapewnili sobie ju? dawno, dzi?ki czemu mo?liwe by?o os?abienie nieprzyjaciela licznymi bombardowaniami. Te ostatnie, w po??czeniu z zamachami bombowymi i sabota?ami francuskiego Ruchu Oporu, maj? zapobiec transportowi na front wrogiego wojska, broni i amunicji. Pomimo starannych przygotowa? na ogromn? skal? losy inwazji wci?? jednak zale?? od pojedynczych jednostek...

Decyzj? alianckich planistów g?ównym teatrem dzia?a? w pierwszych godzinach inwazji zosta?a Normandia, a ?ci?lej, obszar na zachodnim brzegu uj?cia rzeki Orne. Zaj?cie wspomnianego obszaru mia?o umo?liwi? aliantom zabezpieczenie lewej flanki desantu wodnego, w tym os?on? l?dowania Brytyjskiej 3 Dywizji Piechoty na Pla?y Sword. Wspomniana flanka by?a pi?t? Achillesow? ca?ej inwazji, gdy? w okolicy uj?cia Sekwany stacjonowa?y niemieckie wojska pancerne, w tym odtworzona przez Rommla po rozbiciu w Tunezji, ?wietnie wyposa?ona i dowodzona 21 Dywizja Pancerna. Gdyby przeprowadzony przez Rommla kontratak pokona? lini? rzek Dives i Orne, móg?by on zniszczy? nie tylko wojska na Pla?y Sword, ale równie? kolejne alianckie dywizje, jedna po drugiej. W konsekwencji ca?e si?y inwazyjne ponios?yby ogromne straty, a sama operacja rozci?gn??aby si? w czasie i prawdopodobnie zosta?a skazana na pora?k?.

Brytyjski genera? Richard Gale dok?adnie przestudiowa? ten problem taktyczny. Najprostszym rozwi?zaniem by?oby wysadzenie przez wojska spadochronowe mostów na rzece Dives i zorganizowanie linii obrony w okolicy mostów w Ranville i Benouville. Rozwi?zanie nie mog?o jednak zosta? wdro?one, mimo ?e skutecznie uniemo?liwi?oby niemieck? kontrofensyw?. Zniszczenie mostów uwi?zi?oby wojska spadochronowe na wrogim terytorium, a te, bez broni przeciwpancernej oraz mo?liwo?ci jej zdobycia, zosta?yby szybko zdziesi?tkowane.

Obrazek
Mosty nale?a?o zaj?? i utrzyma? nietkni?te. Z informacji zebranych przez okolicznych mieszka?ców oraz Ruch Oporu wynika?o, ?e w pobli?u obiektów znajduje si? garnizon z?o?ony z oko?o 50 ?o?nierzy, wyposa?onych w kilka lekkich karabinów maszynowych, jedno lub dwa dzia?a przeciwpancerne oraz ci??ki karabin maszynowy. W ostatnich dniach rozpocz?to równie? prace nad budow? betonowych umocnie?, a na otwartych przestrzeniach, mog?cych s?u?y? za potencjalne l?dowiska, zacz??y pojawia? si? 'szparagi Rommla'. Ponadto mosty zosta?y przygotowane do wysadzenia. W obliczu tych czynników atak nie móg? mie? miejsca za pomoc? powolnego zrzutu spadochronowego. Konieczne by?o zaj?cie mostów przez 'coup de main', przy u?yciu oddzia?ów szybowcowych, aby nikt z obro?ców nie zdo?a? dotrze? do detonatora. Gale, bazuj?c na analizie niemieckich l?dowa? szybowcowych w Eben Emael w 1940 roku oraz na Kanale Korynckim w 1941 roku, doszed? do wniosku, ?e jest to jedyny sposób na b?yskawiczne dotarcie szturmuj?cych oddzia?ów w okolice celu przy jednoczesnym wykorzystaniu efektu zaskoczenia. O ile kwestia samego desantu nie by?a problematyczna, w?a?ciwym wyzwaniem mia?o by? utrzymanie mostów i odparcie potencjalnych kontrataków do momentu przybycia na miejsce posi?ków w postaci ameryka?skich wojsk spadochronowych. Ostatecznie zadanie zaj?cia mostów i utrzymania ich za wszelk? cen? spocz??o na barkach ?o?nierzy Brytyjskiej 6 Dywizji Powietrzno-Desantowej, a ?ci?lej kompanii D, dowodzonej przez majora Johna Howarda, wspartej dwoma plutonami Kompanii B, oddzia?em 30 saperów, skrzyd?em pilotów i sze?cioma szybowcami Horsa.

Obrazek
W czasie gdy brytyjskie oddzia?y szybowcowe walczy?y o przej?cie mostów w Ranville i Benouville, ameryka?scy ?o?nierze ze 101-szej i 82-giej Dywizji Spadochronowej byli zaanga?owani w utworzenie frontu na skrajnej flance si? inwazyjnych oraz we wsparcie oddzia?ów l?duj?cych na pla?y Utah. Podobnie jak w przypadku desantu na pla?y Sword, kluczowym czynnikiem by?o umo?liwienie ?o?nierzom przedostania si? wg??b l?du. Cel móg? zosta? osi?gni?ty jedynie poprzez zaskoczenie Niemców i eliminacj? oddzia?ów stacjonuj?cych w okolicy nabrze?a jeszcze zanim zd??? one przej?? do skoordynowanej kontrofensywy. Alianci zdawali sobie spraw? z faktu, ?e Niemcy podtopili normandzkie ??ki i ?e jedynym sposobem wydostania si? z pla? by?y otwarte drogi, znajduj?ce si? w zasi?gu dzia? rozmieszonych na ufortyfikowanych i zakamuflowanych pozycjach. Ameryka?scy spadochroniarze, maj?cy 'przetrze? szlak', mieli zosta? zrzuceni w pobli?u miasteczka Ste. Marie-du-Mont, oko?o 10 kilometrów na po?udnie od Ste. Mere-Eglise. Zadaniem kompanii E by?o zniszczenie niemieckiego garnizonu znajduj?cego si? w wiosce i os?oni?cie drogi numer 2, prowadz?cej z wybrze?a do wsi Pouppeville.


Wytyczne oddzia?ów

Grupa ameryka?ska

Tu? po l?dowaniu, kapitan Hester i porucznik Nixon zaraportowali porucznikowi Wintersowi, ?e w odleg?o?ci kilkuset metrów od miejsca zrzutu, tu? obok niewielkiej farmy Brecourt Manor, znajduje si? bateria niemieckich dzia?. Jak si? okaza?o, zwiad nie wypatrzy? baterii, która by?a okopana w ?ywop?otach, pokryta krzewami i zas?oni?ta drzewami. Pozycji broni?o oko?o 50 ?o?nierzy, a dzia?a w?a?nie rozpocz??y precyzyjn? nawa?? skierowan? na pla?? Utah. Ostrza? by? wyj?tkowo skuteczny – obserwator, przekazuj?cy baterii namiary za pomoc? telefonu, naprowadza? dzia?a wprost na l?duj?c? w?a?nie na brzegu 4-t? Dywizj? Piechoty. Zniszczenie baterii jest zadaniem krytycznym – jej unieszkodliwienie jest konieczne, by zminimalizowa? straty wojsk l?duj?cych na pla?y.

G?ównym zadaniem grupy jest zdobycie i utrzymanie Brecourt Manor, gdzie stacjonuje niemiecka bateria artylerii.

Grupa brytyjska

Zadaniem brytyjskich oddzia?ów szybowcowych, dowodzonych przez majora Johna Howarda, jest unieszkodliwienie umocnie? znajduj?cych si? przy mo?cie w Benouville oraz przerzucenie si? na przeciwn? stron? tego mostu. Szturm musi zosta? przeprowadzony b?yskawicznie, gdy? w znajduj?cym si? w pobli?u bunkrze znajduje si? urz?dzenie umo?liwiaj?ce wysadzenie mostu. Po zdobyciu bunkra, przedarciu si? przez most i unieszkodliwieniu zewn?trznej linii obrony Brytyjczycy maj? umocni? pozycje i oczekiwa? na wsparcie oddzia?ów nadci?gaj?cych z pla?.

Celem ?o?nierzy jest zdobycie i utrzymanie mostów w Ranville i Benouville celem umo?liwienia ekspansji oddzia?ów alianckich wg??b l?du.

Grupa niemiecka #1

Mimo ?e wojska pancerne stacjonuj?ce w Vimont s? w stanie gotowo?ci, a za?ogi pojazdów czekaj? na rozkaz kontrataku przy w??czonych silnikach, pu?kownik Hans A. von Luck nie mo?e dzia?a?, gdy? wszelkie czynno?ci musz? zosta? potwierdzone przez dowództwo wy?szego szczebla, w tym Naczelnego Wodza. Hitler jednak ?pi, a nikt z podw?adnych nie ma odwagi, by obudzi? go i przekaza? mu niepotwierdzone informacje o inwazji, zw?aszcza ?e sam Hitler, w rezultacie dzia?a? dezinformacyjnych, spodziewa si? l?dowania aliantów w rejonie Pas de Calais. Widz?c, ?e opiesza?o?? dowódców mo?e doprowadzi? do tragedii, von Luck rozkazuje wymarsz ?o?nierzom z 8-ego Ci??kiego Batalionu Grenadierów Pancernych.

Celem ?o?nierzy jest odbicie mostów w Ranville i Benouville z r?k brytyjskich spadochroniarzy.

Grupa niemiecka #2

Amerykanie zmierzaj? w kierunku Ste. Marie-du-Mont. W t? sam? stron? uda? si? dowódca niemieckich spadochroniarzy, pu?kownik Frederick von der Heydte, do?wiadczony ?o?nierz, s?u??cy w armii od lat 20tych. Von der Heydte przyjecha? motocyklem do Ste. Marie-du-Mont, wspi?? si? na iglic? wie?y ko?cielnej, jakie? 60 metrów nad ziemi?, i uwa?nie obserwowa? desant na pla?? Utah. Von der Heydte natychmiast skierowa? si? do Brecourt Manor, gdzie stacjonowa?a bateria czterech dzia? 105mm, zakamuflowanych i okopanych, niestety, bez obs?ugi. Von der Heydte b?yskawicznie obsadzi? bateri? ?o?nierzami z 1 Batalionu – bateria by?a usytuowana tak, ?e by?a w stanie nie tylko ostrzela? pla?? Utah, ale równie? okr?ty znajduj?ce si? jeszcze na Kanale.

G?ównym zadaniem grupy jest utrzymanie Brecourt Manor i os?ona baterii przed aliantami, celem kontynuacji nawa?y.

Za?o?enia scenariusza

Jak wynika z wytycznych, w ramach scenariusza gracze zostan? podzieleni na cztery grupy:
- oddzia? brytyjski, czyli g?ówne si?y uderzeniowe skierowane do Ranville i Benouville, prowadzone przez majora Johna Howarda,
- oddzia? ameryka?ski, czyli kompania E 506 pu?ku 101 Dywizji Powietrznodesantowej, dowodzonej przez genera?a Maxwella Taylora,
- oddzia? niemiecki, reprezentuj?cy si?y dowodzone przez pu?kownika Hansa von Lucka i niewielkie si?y znajduj?ce si? w pobli?u Benouville, dowodzone przez Heinricha Heinza Hickmana,
- oddzia? niemiecki, reprezentuj?cy ?o?nierzy ?ci?gni?tych z Carentan do Brecourt Manor, dowodzonych przez Friedricha von der Heydte.

Scenariusz zostanie rozstrzygni?ty w oparciu o liczb? punktów zwyci?stwa zdobyt? przez poszczególne oddzia?y. Oczywi?cie punkty zdobyte przez oba oddzia?y niemieckie b?d? sumowane jako punkty graczy Osi, a punkty zdobyte przez oddzia? brytyjski i ameryka?ski b?d? podstaw? do zliczenia punktów na koncie graczy alianckich. Wynik rozgrywki zostanie oparty o wspomniane sumy.

Punkty zwyci?stwa b?dzie mo?na zdoby? na dwa sposoby: poprzez realizacj? zada? pobocznych i kontrol? frontu (znany zapewne wszystkim z innych scenariuszy airsoftowych lub gier komputerowych scenariusz 'Dominacja').

Jak wida? powy?ej, dla ka?dego z oddzia?ów przedstawiono osobne t?o scenariusza. Ka?da z grup b?dzie w trakcie trwania rozgrywki otrzymywa? tzw. zadania poboczne, czyli dodatkowe misje, za których realizacj? przyznawane b?d? punkty zwyci?stwa. W celu zapoznania si? z celem misji oddzia? musi wys?a? do sztabu go?ca. Teren wokó? sztabu nale?y traktowa? jak resp - w obr?bie sztabu nie mo?na prowadzi? rozgrywki, aby umo?liwi? go?com swobodny kontakt z central?. Ka?dy z oddzia?ów b?dzie otrzymywa? jedno zadanie dodatkowe na godzin?. Ka?de zadanie warte b?dzie jeden punkt. Dodatkowo, goniec musi dotrze? do sztabu w okre?lonym czasie (wskazane poni?ej). Je?li goniec nie dotrze do sztabu na czas, odpowiednie zadanie przepadnie (a wraz z nim potencjalny punkt zwyci?stwa za realizacj? tego zadania). Je?li goniec przyb?dzie do sztabu zbyt wcze?nie, b?dzie musia? poczeka? na przydzielenie zadania. Goniec nie otrzyma jednocze?nie wi?cej ni? jednego zadania do realizacji i nie mo?e otrzyma? zadania przeznaczonego dla innego sojuszniczego oddzia?u (np. wys?annik brytyjski nie mo?e przyj?? misji dedykowanej oddzia?owi ameryka?skiemu, mimo ?e alianci zbieraj? punkty do wspólnej puli). Zadania b?d? przydzielane ka?demu z oddzia?ów w ?ci?le okre?lonym czasie:
- oddzia? brytyjski b?dzie otrzymywa? instrukcje w pierwszym kwadransie kolejnej godziny zegarowej (np. od 10:00 do 10:15),
- oddzia? niemiecki, dowodzony przez pu?kownika Hansa von Lucka i Heinricha Heinza Hickmana, w drugim kwadransie kolejnej godziny zegarowej (np. od 10:15 do 10:30),
- oddzia? ameryka?ski b?dzie otrzymywa? instrukcje w trzecim kwadransie kolejnej godziny zegarowej (np. od 10:30 do 10:45),
- oddzia? niemiecki, dowodzony przez Friedricha von der Heydte, w czwartym kwadransie kolejnej godziny zegarowej (np. od 10:45 do 11:00).

Mimo ?e wskutek przydzielania oddzia?om zada? pobocznych cele taktyczne poszczególnych grup b?d? dynamicznie ulega? drobnym zmianom, przez ca?y czas trwania rozgrywki wszystkim oddzia?om zawsze b?dzie przy?wieca? nadrz?dny cel - kontrola strategicznych punktów, których utrzymanie lub utrata zdecyduje o udanym kontrataku niemieckich wojsk i st?amszeniu alianckiej inwazji w zarodku. Stopie? kontroli frontu przez poszczególne strony konfliktu b?dzie okre?lany na podstawie zaj?cia przez oddzia?y:
- linii obrony w okolicy mostów w Ranville i Benouville,
- skrzy?owania ulic w pobli?u ma?ego ko?ció?ka w miejscowo?ci Le Port,
- umocnionej pozycji Brecourt Manor.

Obrazek

Teren rozgrywki zosta? oznaczony czerwon? obwódk?. Parking zosta? oznaczony kolorem zielonym. Budynki i obszary oznaczone czerwon? obwódk? i wype?nione pó?prze?roczystym jasnoczerwonym kolorem s? wykluczone z rozgrywki.

Znaczenie pozosta?ych ikon jest nast?puj?ce:

Obrazek - resp oddzia?u brytyjskiego
Obrazek - resp oddzia?u ameryka?skiego
Obrazek - resp oddzia?u niemieckiego, dowodzonego przez pu?kownika Hansa von Lucka
Obrazek - resp oddzia?u niemieckiego, dowodzonego przez Friedricha von der Heydte
Obrazek - skrzy?owanie ulic w pobli?u ma?ego ko?ció?ka w miejscowo?ci Le Port
Obrazek - linia obrony w okolicy mostów w Ranville i Benouville
Obrazek - umocniona pozycja Brecourt Manor
Obrazek - kafejka, miejsce stacjonowania sztabu

W ka?dym ze wspomnianych punktów strategicznych b?dzie si? znajdowa? umocnione stanowisko ogniowe. Po odbiciu danego punktu z r?k przeciwnika fakt przej?cia obiektu nale?y zasygnalizowa? centrali drog? radiow? (za pomoc? znajduj?cego si? na zdobytym stanowisku nadajnika). Po otrzymaniu stosownego komunikatu stan odpowiedniego obiektu zostanie naniesiony na map? znajduj?c? si? w sztabie. Co 30 minut, na podstawie aktualnego stanu posiadania obiektów przez ka?d? ze stron, b?d? przyznawane punkty zwyci?stwa - po jednym za ka?dy kontrolowany punkt strategiczny. Nie ma tutaj znaczenia czas, przez jaki punkt znajduje si? w czyim? posiadaniu - pod uwag? b?dzie brany jedynie fakt stacjonowania danej ze stron na obiekcie o ka?dej pe?nej godzinie zegarowej i 30 minut po ka?dej pe?nej godzinie zegarowej. Dla przyk?adu, je?li o 9:30 w posiadaniu aliantów znajduj? si? 2 cele, otrzymaj? oni 2 punkty, niezale?nie od tego, czy kontroluj? poszczególne obiekty od 5 minut, czy te? kilku godzin.

Jak ?atwo obliczy?, w przeci?gu godziny ka?da ze stron mo?e zdoby? nawet 8 punktów - 2 punkty za wykonanie zadania dodatkowego przez ka?dy z oddzia?ów danej frakcji oraz 6 punktów za kontrol? wszystkich punktów strategicznych o pe?nej godzinie zegarowej i 30 minut pó?niej.

Wymagania i poradniki stylizacyjne

Wymagania stylizacyjne s? wzgl?dnie wysokie i nie ulegn? z?agodzeniu. G?ównym celem imprezy jest zapewnienie dodatkowych atrakcji osobom k?ad?cym szczególny nacisk na stylizacj?, przekonanie maniaków airsoftu do strzelania w klimacie historycznym i, mamy nadziej?, przykucie uwagi rekonstruktorów. Nale?y zaznaczy?, i? omawiana impreza jest pierwsz? ods?on? cyklu, wi?c ewentualne koszta poniesione przez Was w ramach przygotowa? i stylizacji z pewno?ci? nie b?d? wydatkiem na t? jedn? okoliczno??.

S?owo "stylizacja" jest wyrazem kluczowym, który stosujemy zamiast s?owa rekonstrukcja. Nie jeste?my rekonstruktorami i nie wymagamy od graczy poziomu, który reprezentuj? profesjonali?ci. Staramy si? strzela? historycznie i zmierza? w kierunku rekonstrukcji, ale jednocze?nie pozwalamy sobie na wiele odst?pstw, których prawdziwy rekonstruktor nie móg?by si? dopu?ci?. W ten sposób zwi?kszamy grono potencjalnych zainteresowanych zabaw? i dajemy im szans? na z?apanie przys?owiowego bakcyla bez konieczno?ci dodatkowych inwestycji finansowych i czasowych. Jednocze?nie nie narzucamy ?adnych wskazówek rekonstruktorom, gdy? jeste?my przekonani, i? nie tylko przewy?sz? oni nasze wymagania, ale równie? podnios? rang? spotkania. Listy ekwipunku pozostaj? otwarte - ka?dy z graczy mo?e zdecydowa? si? na dodatkowe elementy wyposa?enia tak d?ugo, jak zachowana b?dzie zgodno?? historyczna.

Elementy, które w opisie wyposa?enia zosta?y oznaczone kolorem czerwonym, s? absolutnym minimum, jakie nale?y zdoby?, aby uczestniczy? w imprezie.

1. Stylizacja na spadochroniarza ameryka?skiego: WWII S.A.

2. Stylizacja na spadochroniarza brytyjskiego : WWII S.A.

3. Stylizacja na ?o?nierza niemieckiego: WWII S.A.

4. Stylizacja na niemieckiego spadochroniarza: WWII S.A.

Osoby zainteresowane strzelaniem historycznym i uczestnictwem w imprezie, dysponuj?ce umundurowaniem i wyposa?eniem z epoki, które nie znalaz?o si? na powy?szej li?cie wymaga?, proszone s? o kontakt na PW. Nie wykluczamy uczestnictwa osób rekonstruuj?cych / stylizuj?cych si? na inne oddzia?y, pod warunkiem ?e poziom zaawansowania stylizacji b?dzie odpowiedni.

Regulamin rozgrywki

1. Pami?tamy o podstawowych zasadach airsoftu. Nie strzelamy do istot ?ywych nie uczestnicz?cych w grze, strzelamy tylko na znak rozpocz?cia gry i w wyznaczonym polu gry. Gracz ASG musi mie? uko?czone 18 lat lub znajdowa? si? pod opiek? osoby pe?noletniej, która we?mie za niego odpowiedzialno??.

2. Ka?dy gracz zobowi?zany jest dostosowa? si? do rozporz?dze? organizatora i podstawowych zasad bezpiecze?stwa (chodzi o to, aby nie psu? innym zabawy).

3. Gracze s? bezwzgl?dnie zobowi?zani do stylizacji wg jednego z przedstawionych poradników b?d? skonsultowania swojej postaci z organizatorami.

4. Gracze, którzy stawi? si? na imprezie we w?asnym gronie, mog? zachowa? wewn?trzne struktury dowodzenia. Niemniej, w celu mo?liwie sprawnej realizacji za?o?e? scenariusza i zada? pobocznych, wprowadzone zostan? dodatkowe, nadrz?dne struktury dowodzenia. Ka?d? z grup b?dzie symbolicznie kierowa? osoba z ramienia grupy WWII S.A. lub stowarzyszenia Dzikusy, której zadaniem b?dzie zapewnienie, ?e ka?dy z uczestników ma przydzielone rozkazy / zadania. Oprócz koordynacji dzia?a?, wspomniane osoby b?d? równie? s?u?y? pomoc? w przypadku w?tpliwo?ci co do zasad scenariusza i organizacji rozgrywki.

5. Obowi?zuje zakaz strzelania do ludzi z odleg?o?ci poni?ej 5 metrów. Celowy strza? z bliskiej odleg?o?ci eliminuje strzelaj?cego z gry. Zasada nie dotyczy nieszcz??liwych przypadków i spotka? zza rogu, ale apeluje si? o rozwag? i celowanie w nogi.

6. Nie stosujemy granatów ?adnego rodzaju. Wyj?tkiem jest zastosowanie 'niewybuchaj?cych replik'. Dzia?aj? one wy??cznie w pomieszczeniach, zmuszaj? wszystkich wewn?trz do natychmiastowego opuszczenia bunkra lub pomieszczenia. W przypadku nie opuszczenia pomieszczenia przez graczy, po doliczeniu przez rzucaj?cego (który robi to g?o?no i wyra?nie) do 6, granat eliminuje graczy w pomieszczeniu z gry (je?li rzucaj?cy zostanie trafiony podczas liczenia, liczy dalej i dopiero gdy sko?czy, schodzi z pola gry). Replika granatu powinna by? podobna do orygina?u.

7. Nie przewiduje si? walki wr?cz, aczkolwiek je?li uda si? komu? podej?? zawodnika od ty?u (np. w budynku) i po?o?y? mu r?k? na ramieniu, eliminuje to takowego z gry. Aby unikn?? wpadania na siebie lub desperackich szar?, atakuj?cy mo?e krzykn?? "walka wr?cz". Wówczas wszyscy w odleg?o?ci 5 metrów od niego albo si? wycofuj?, albo walcz? wr?cz. Wygrywa ten, który pierwszy dotknie przeciwnika (musi by? to wyra?ne i bezsporne, w innym wypadku starcie ko?czy si? remisem i obaj gracze s? trafieni).

8. Nie ma limitu respów, niemniej wyj?cie z trupiarni jest mo?liwe wy??cznie z dowodz?cym grup? (mowa o koordynatorze z ramienia grupy WWII S.A. lub stowarzyszenia Dzikusy).

9. Mo?na stosowa? wy??cznie repliki z epoki. Nie obowi?zuj? limity amunicyjne, aczkolwiek wymagane jest zastosowanie magazynków mid/low/real-cap. Jedynym wyj?tkiem od wspomnianej zasady s? te repliki historyczne, do których w ?aden sposób nie mo?na naby? magazynków innych ni? high-cap. W takim przypadku, przed podkr?ceniem magazynka gracz powinien wyj?? go z repliki, aby 'zasymulowa?' jego zmian?. Je?li kto? nie ma dodatkowych magazynków, mo?e mie? amunicj? w dowolnym pojemniku, ?adowarce itp., ale musi stosowa? si? do wspomnianych zasad i odpowiednio ?adowa? magazynek.

10. Ze wzgl?du na wzgl?dnie niskie osi?gi replik 'stockowych', celem zrównowa?enia rozgrywki obowi?zuje odgórny limit 450 FPS. Repliki silniejsze b?d? traktowane jak karabiny wyborowe i musz? by? zg?oszone organizatorom w chwili rejestracji (liczba silniejszych replik po ka?dej ze stron b?dzie ograniczona, a same repliki zostan? symbolicznie oznaczone czarn? wst??k?). W przypadku podejrzenia przekroczenia limitu zostanie wykonany pomiar chronografem. Konsekwencj? nadu?y? b?dzie eliminacja uczestnika z gry. Ludzie z replikami przebijaj?cymi mundury, chusty i gogle absolutnie niemile widziani.

11. Przestrzegamy uwa?nie wyznaczonych (i oznaczonych) granic terenu rozgrywki. W pobli?u znajduj? si? budynki z drobnym, ?ywym inwentarzem - obowi?zuje ca?kowity zakaz wst?pu do tych budynków i zbli?ania si? do nich.

Miejsce, termin i harmonogram spotkania

Impreza odb?dzie si? 8 wrze?nia 2012 w Luboszu. Planowany harmonogram spotkania przedstawia si? nast?puj?co:

- 07:30 - 09:00 - rejestracja uczestników na miejscu, parkowanie samochodów i inne kwestie organizacyjne,
- 09:00 - zamkni?cie terenu (uczestnicy, którzy si? spó?ni?, nie zostan? dopuszczeni do gry),
- 09:00 - 10:00 - przygotowanie do gry, odprawa, zaj?cie pozycji,
- 10:00 - 15:00 - w?a?ciwa rozgrywka,
- 15:00 - zako?czenie scenariusza,
- po 15:00 - krótkie podsumowanie wyniku rozgrywki, zamkni?cie imprezy.

Prosimy o ?cis?e zastosowanie si? do powy?szego harmonogramu. Mamy na uwadze, ?e przy okazji takiego spotkania wiele osób b?dzie chcia?o zrobi? sobie pami?tkowe zdj?cia i zawrze? nowe znajomo?ci (albo od?wie?y? stare), dlatego prosimy o zaplanowanie tych czynno?ci na godziny popo?udniowe, ju? po zako?czeniu scenariusza. Organizator nie b?dzie wyprasza? uczestników z terenu natychmiast po zako?czeniu rozgrywki i zapewnia, ?e wszyscy b?d? mieli chwil? czasu na spokojn? integracj?.

Wskazówki dotycz?ce dojazdu

Mapka, która powinna u?atwi? dotarcie na miejsce po zje?dzie z drogi krajowej nr 24, znajduje si? tutaj.

Rejestracja

Zainteresowani uczestnictwem w imprezie proszeni s? o rejestracj? przy u?yciu formularza znajduj?cego si? na stronie stowarzyszenia Dzikusy. Po dokonaniu rezerwacji uczestnikowi zostanie przekazana informacja zwrotna z dalszymi instrukcjami oraz pro?b? o uiszczenie sk?adki w wysoko?ci 10 PLN celem pokrycia kosztów organizacji imprezy. Rejestracja b?dzie mo?liwa od 16 lipca do 3 wrze?nia 2012 lub do momentu zamkni?cia listy przez organizatora (przewidujemy uczestnictwo nie wi?cej ni? 80 osób). Wp?aty b?d? przyjmowane do 4 wrze?nia 2012 (decyduje data wp?ywu pieni?dzy na konto).

Zarz?dzanie sk?adk? i pozosta?e kwestie finansowe zostan? poprowadzone formalnie przez Stowarzyszenie Dzikusy, wi?c je?li kto? b?dzie zainteresowany sposobem dysponowania pieni?dzmi, proszony jest o kontakt na PW, a nie zb?dn? dyskusj? na otwartym forum. Ewentualne nadwy?ki pieni??ne zostan? przeznaczone na organizacj? kolejnej ods?ony cyklu. Niedobory zostan? pokryte ze ?rodków Stowarzyszenia "Dzikusy ASG Team".

Uwagi ko?cowe i odpowiedzi na pytania

Wszelkie dyskusje sugeruj? prowadzi? w niniejszym w?tku. Ewentualne pytania wysy?ane na PW na pewno si? powtórz?, wi?c zadanie ich na otwartym forum znacznie u?atwi organizatorom udzielenie odpowiedzi na nie, a niektórym z Was prawdopodobnie oszcz?dzi pisania. Odpowiedzi na istotniejsze pytania b?d? umieszcza? na ko?cu niniejszego posta. Odno?nik do dzia?u na forum Koalicji Pó?noc - KLIK
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | DerFleischer dnia July 17 2012 11:29:03
Fleischer nie obiecuje swojej obecno?ci... koniec sierpnia i pocz?tek wrze?nia to ci??ki okres rotfl
Aczkolwiek dzi?kuj? za zaproszenie - mam je w dalszym ci?gu na uwadze Z przymru?eniem oka
Salut!
#2 | jingboo dnia October 26 2017 11:15:49
Or, or rose, platine, sont une chose, le cas sont maintenant en or 18 carats. Parce que pour l'or pour ajouter un métal différent, l'or a causé une couleur différente. replique montre , le nickel dans le blanc est le platine, le cuivre plus les cheveux rouges sont l'or rose. Le platine, l'or rose, l'or est une chose. Platine, or, or rose, quelques marques de montres, ou des bijoux, or différent mais au même prix. Mais de nombreuses marques, le prix de la coquille d'or différente aura quelques différences. Par exemple, la version la plus typique, Rolex montre en or d'une montre, la version de la coquille d'or rose, la version de coquille de platine du prix n'est pas la même chose. La coquille d'or Patek Philippe Montre la coquille d'or rose la moins chère et la coquille blanche vous un peu. Par exemple, Rolex nouvelle 40 mm DD, coquille d'or 228238 prix est de 25 millions 8, l'or rose 228235 coquille est de 27 millions 8, la coquille de platine 228239 est de 27 millions 8. Or rose et le platine sont plus chers que l'or. C'est parce que beaucoup de platine, d'or rose sont ajoutés des métaux précieux. Nous savons tous que le platine et l'or rose en particulier, mais l'inconvénient est que longtemps va changer de couleur, la couleur est sombre, tandis que le platine en raison de la nécessité de rhodium dans la couche extérieure, une longue période va porter. Afin d'éviter ce problème, comme Rolex va améliorer les «ingrédients» de platine et d'or rose. Pour le platine et l'or rose Riga platine, de sorte que la stabilité de la couleur, le temps ne change pas de couleur, de sorte que Rolex Montre or rose appelé éternel or rose, le platine appelé éternel platine. D'autres marques de montres sont similaires
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zwyci?zcy wrzesie? Zbrojownia LIGA ASG Alice Custom Radio ASG Combat Act od Valor Niemcy zamykaj? ?o?nierz Specnazu Arctic Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:8,585
Wczoraj:38,361
W tym tygodniu:155,305
W tym miesiącu:795,965
W tym roku:5,665,462
Wszystkich:54,153,866
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: