Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:12
Zachód słońca: 16:01
Dzień trwa:
9 Godzin 49 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:44
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

AAR ze scenariusza KZR: ?elazne Ptaki

AAR ze scenariusza KZR: ?elazne Ptaki

Ziku - Cz?onek szczeci?skiej grupy G.E.A.R. Specjalizacja: darcie japy, grzebanie w replikach, ?a?enie po lesie i wspó?tworzenie portalu airsoft.szczecin.pl

W drug? niedziel? lipca grupa ICH zorganizowa?a pierwszy scenariusz cyklu Ko?ci Zosta?y Zrzucone, zatytu?owany “?elazne ptaki”. PanOcea?ski bezpilotowy statek powietrzny “?uraw”, wykonuj?cy zadania rozpoznania geologicznego nad terenami b?d?cymi pod kontrol? Yu Jing zosta? zniszczony przez drona nale??cego do tej drugiej strony konfliktu. A to wszystko dzia?o si? na planecie Ariadna, ra??co podobnej flor? i faun? do podszczeci?skiej Puszczy Bukowej. Jak przebiega?y poszukiwania szcz?tków str?conego bezpilotowca – dowiecie si? tego z mojego after action report.

W zakresie fabu?y, wszystko dzieje si? na planecie Ariadna, w prowincji Tataria. Znajduj? si? na niej z?o?a tesum – super istotnej substancji chemicznej, której w?a?ciwo?ci nie interesuj? przeci?tnego ?o?daka :) .  Stronami konfliktu s? wojska PanOceanii oraz Yu Jing. Si?y te ochraniaj? prace poszukiwawcze konkurencyjnych korporacji górniczych. Nad ranem zosta? str?cony bezza?ogowiec z wa?nymi informacjami, w zwi?zku z tym nale?a?o wyruszy? na poszukiwania elementów jego wraku.

Sezon ogórkowy je?li chodzi o frekwencj? w szczeci?skim airsofcie trwa. Jednocze?nie lokalni gracze maj? do dyspozycji najlepsz? od lat ofert? scenariuszy, które mog? rozgrywa? zamiast zwyk?ej “jeb***”. Jednym z tych scenariuszy s? w?a?nie ?elazne Ptaki autorstwa ICH. Na przeciw siebie stan?li przedstawiciele ekip SFAT (Yu Jing) oraz MCAT i GEAR (PanOceania). W sk?adzie oddzia?ów znalaz?y si? te? osoby niezrzeszone. W sumie oko?o 20 osób.

Wystartowali?my (PanOceania) z zachodniego skraju pola walki i w 20 minut dotarli?my do pierwszego punktu. Na miejscu zastali?my przeciwnika. Po krótkiej wymianie ognia zd??y? si? wycofa?, my równie? wykonali?my odwrót. Wynika?o to z przyj?cia, i? Yu Jing by?o na miejscu pierwsze , wi?c pierwsz? cz??? drona.

Pó?niej dotarli?my do kolejnego punktu, gdzie po krótkich poszukiwaniach odnale?li?my kolejny fragment zniszczonego BSP. Dwadzie?cia minut pó?niej i dalej na pó?nocny wschód, równie? bez wi?kszych problemów, trafili?my na kolejn? cz??? str?conego statku.

Wychodz?c z lasu i kieruj?c si? w stron? mostów szpica (w tej roli Olechpast) zauwa?y?a spory oddzia? przeciwnika poruszaj?cy si? drog?. Niestety nie uda?o nam si? postawi? zasadzki – nieprzyjaciel oddala? si? od nas. Ruszyli?my wi?c za nim id?c skrajem lasu.

Kawa?ek dalej, na zachód, zatrzymali?my si? w lesie na zboczu górki, wcze?niej trac?c kontakt wzrokowy z przeciwnikiem. Nagle z drogi prostopad?ej do tej, wzd?u? której si? poruszali?my wysz?o dwóch maruderów. Nie wiedzieli?my czy to cz?onkowie innego oddzia?u czy te? zupe?nie inna strona konfliktu. Schowali?my si? za krzakami i zastanawiali?my si? co robi?. A nieprzyjaciel zdo?a? nas wypatrze??

Wpad?em na genialny pomys?, by przesun?? si? nieco za drzewo i przy okazji rozejrze? si? za map?, która przed chwil? wylecia?a mi z niedomkni?tej kieszeni. Wychyli?em si? zza krzaków i us?ysza?em trzask ?amanej ga??zi. “Co to?”. Gdy dochodzi?em do drzewa dosi?g?a mnie druga kulka. Dzi?kuje, do widzenia. Chwil? pó?niej snajper trafi? jeszcze trzech cz?onków naszego oddzia?u i spokojnie drog? oddali? si? ze swoim towarzyszem na zachód. Niestety tutaj troch? nam zabrak?o dynamiki dzia?a?, a przede wszystkim porz?dnej odpowiedzi ogniem.

Ci co prze?yli poszli ukry? ?upy,a radosna czwórka rannych, w tym dwóch medyków, czeka?a na swój marny los. Gdy ponad dziesi?? minut pó?niej ?ywa cz??? oddzia?u wróci?a do naszych cia? zapad?a decyzja, ?e robimy medevac. W takim stanie rzeczy wrócili?my po zakopane w lesie ?upy i skierowali?my si? na wyznaczon? przez s?dziego  towarzysz?cego pozycj?. Po dotarciu tam wykonali?my procedur? medevac, a helikopter zabra? ze sob? nie tylko “rannych”, ale i dwie cz??ci drona, które uda?o nam si? dotychczas znale?? (jeden z silników i jednostk? steruj?c?).

Po ewakuacji trupy wróci?y do gry i zacz?li?my szuka? kolejnego punktu. Sporym ?ukiem przemie?cili?my si? w kierunku ostatniego z mostów stoj?cych  w Puszczy. Przeszli?my pod nim i ruszyli?my na pó?noc. A tam znów kontakt. Ostrza? z krzaków od czo?a i znów pad?o na mnie. Po bohaterskim odci?gni?ciu zosta?em opatrzony i wróci?em do gry, przeciwnik za? znikn?? gdzie? w lesie.

Na przeciwnika ruszyli?my z flanki. Nie by?o go jednak na punkcie, tak samo jak poszukiwanego przedmiotu. Szcz?tki BSP uda?o nam si? odnale?? w nieco innym miejscu ni? si? spodziewali?my. By? to rejestrator parametrów lotu – najistotniejsza cz??? zgodnie z informacjami od specjalistów otrzymanych wraz z rozkazem.

Sytuacja z  naszej perspektywy wygl?da?a tak: zdobyli?my trzy cz??ci bezza?ogowca, w tym rejestrator. Przeciwnik, bli?ej nieokre?lony wówczas, kr??y? po okolicy i przeszukiwa? te same punkty, które my. Grozi?a nam wi?c utrata zdobyczy. W tej sytuacji dowódca (Zellos) podj?? trafn? moim zdaniem decyzj? o udaniu si? na punkt ewakuacji celem pozbycia si? rejestratora.

Przemieszczali?my si? na azymut w kierunku LZ, gdy nagl? z prawej flanki pad?y strza?y. Oddzia?, nieco ju? znudzony ?a?eniem, z rado?ci? przyst?pi? do ataku, tylko dwie osoby zosta?y z ty?u. Jedn? z nich by? Iwan, ówczesny tragarz rejestratora, drug? ja. Jednak nie z tchórzostwa uciek?em w ty?, a z tego powodu, ?e rozpi??a mi si? jaka? wtyczka od mosfeta. W konsekwencji, gdy wszyscy walczyli z przeciwnikiem, ja grzeba?em w kablach znajduj?cych si? w kolbie.

Nieprzyjacielem (NPL) okazali si? dwaj maruderzy, przedstawiciele lokalnej ludno?ci. Do?? szybko si? z nimi rozprawili?my i udali?my si? do LZ tak jak planowali?my. Tam rozstawili?my w miar? porz?dn? obron? okr??n? i czekali?my na przylot helikoptera. ?mig?o pojawi?o si? zgodnie z planem. Nie otrzymali?my jednak przy tym nowych rozkazów.

Zellos zadecydowa?, ?e w drodze powrotnej przejdziemy si? rejonem upadku BSP, by? mo?e trafiaj?c na przeciwnika albo jak?? cz??? samolotu. Przeszli?my jeszcze do pierwszego punktu, który tego dnia odwiedzili?my. gdy? mog?yby tam by? cz??ci drona. Wtedy z lasu dobieg? nas huk helikoptera. I tak stracili?my szans? na kontakt z si?ami Yu Jing, gdy? d?wi?k ten oznacza? ich ewakuacj? z pola walki.

Poni?ej przedstawiam mapk? z oznaczonymi na niej miejscami wa?niejszych wydarze?. Od ostatniej gwiazdki ruszyli?my piechot? w stron? pierwszej gwiazdki, od niej za? dalej na po?udnie celem ewakuacji i zako?czenia scenariusza. Nic istotnego si? ju? nie wydarzy?o. W sumie trasa patrolu PanOceanii od parkingu do parkingu wynios?a ponad 11km.

Scenariusz mi si? podoba?, cho? niektórym marzy?o si? nieco wi?cej walki. Ci??ko jednak znale?? si? z przeciwnikiem na tak rozleg?ym terenie i przy takiej liczebno?ci oddzia?ów. S?dziowie przyst?pnie moderowali gr?. Mechanika by?a wszystkim znana i trzeba przyzna?, ?e jest coraz bardziej dopracowana. Dobrze, ?e pojawi?y si? porz?dne opatrunki.

Dowodzenie równie? by?o niez?e, oprócz momentu bezw?adno?ci przy drugim kontakcie (tam gdzie trafi? mnie snajper i stracili?my 4 zabitych). Na ko?cu zabrak?o nam chyba troch? morale – mogli?my jeszcze przej?? si? po punktach, w których znalezienie cz??ci lub napotkanie przeciwnika by?oby bardziej prawdopodobne.

Przypominam, ?e ju? w najbli?szy weekend scenariusz “Jebanek” przygotowany przez SFAT. Ale nazwa swoj? drog?, chcia?bym obejrze? przedstawiciela tej ekipy gdy wymawia j? podczas wywiadu dla TV:). Dzi?kuje cz?onkom oddzia?u PanOceanii, ?o?nierzom z Yu Jing oraz organizatorom z ICH za wspólnie sp?dzony czas.

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Act od Valor Taktyka zielona Szkolenie Certyfikowane Zwyci?zcy wrzesie? Alice Custom Mndur Gorka E SPOS Makarov KWC Tajna bro? Radio ASG Homemade Libia
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:3,828
Wczoraj:40,842
W tym tygodniu:124,209
W tym miesiącu:1,034,494
W tym roku:5,903,991
Wszystkich:54,392,395
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: