Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:07
Zachód słońca: 16:07
Dzień trwa:
10 Godzin 00 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:34
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Holenderski Gambit

Holenderski Gambit

Gor SSInc Specjalizacja: zapowiedzi i relacje imprez

Obrazek

Holandia 22.09.1944

'Panowie

Sytuacja nie napawa optymizmem. Oddzia?y naszej 1 Dywizji Spadochronowej nie potrafi?y opanowa? zbawiennego mostu na Renie w Arnhem. W chwili obecnej zak?adamy ?e odseparowany batalion p?k. Frosta jest bliski kapitulacji. Pozosta?a cz??? Dywizji wsparta niewielkimi pododdzia?ami polskiej 1SBS pozostaje w?a?ciwie obl??ona w worku opartym o rzek?, bez wi?kszych mo?liwo?ci manewru.

Plan na najbli?sze godziny zak?ada zorganizowanie pozostaj?cych w dyspozycji jednostek XXX Korpusu Gwardii oraz zbieraniny ochotników z pododdzia?ów US Airborne do zdecydowanego natarcia w celu przebicia si? do okr??onych i udro?nienia korytarza.

Pora?ka nie wchodzi w gr?- pomó?my tym dzielnym ch?opcom utrzyma? z takim trudem zaj?ty teren, powodzenie ca?ej operacji zale?y od tego co zrobimy teraz!

Browning F.A.M Lt. Gen.

Commander in chief 1st Airborne Corps

Obrazek
Tak wi?c bomba w gór?.

Z wielk? przyjemno?ci? zapraszam wszystkich ch?tnych na kolejn? gr? historycznego airsoftu (ASH) w Trójmie?cie- tym razem nieco odkurzamy popularne zagadnienie operacji 'Market- Garden' (http://pl.wikipedia....a_Market_Garden) a w?a?ciwie nieco mniej znany i promowany pó?ny etap ratowania bardzo ju? nieciekawej sytuacji na najdalej wysuni?tym przyczó?ku wojsk alianckich.

Obrazek
DATA: 14-16.09.2012

MIEJSCE: LEGAN

ORGANIZATOR: GOR, SSInc

Telefon kontaktowy do ORGA: 531 279 737 (sugeruj? SMS)

GRA zak?ada trzy etapy, umocowane do?? ?ci?le w ramach czasowych:

I. Atak Aliantów

■zadanie alianckie: prze?ama? front niemiecki, nawi?za? ??czno?? z obl??onymi wojskami angielsko-polskimi

■zadania niemieckie: unikn?? prze?amania (wzgl?dnie zlikwida? wy?om), unieszkodliwi? obl??one wojska ang-pol

II. Kontratak niemiecki

■zadania alianckie: nie dopu?ci? do zlikwidowania zarówno przyczó?ka wojsk naziemnych US-WB, jak i obl??onych spadochroniarzy ang-pol (w przypadku powodzenia w Rozdziale I ZADANIE SPECJALNE: NIE DOPU?CI? DO PRZERWANIA ??CZNO?CI POMI?DZY w/w ZGRUPOWANIAMI)

■zadania niemieckie: BEZWZGL?DNIE zerwa? ewentualn? ??czno?? pomi?dzy zgrupowaniami wojsk alianckich, zlikwidowa? obl??onych spadochroniarzy ang-pol,
ZADANIE SPECJALNE zlikwidowa? (opanowa?) przyczó?ek wypadowy armii l?dowej US-WB

III. Ewakuacja


■zadania alianckie: umo?liwi? ewakuacj? brytyjskich i polskich spadochroniarzy poza linie wojsk l?dowych US-WB (UWAGA: ewakuowani w tym rozdziale NIE MAJ? RESPAWNU!) Do powodzednia akcji niezb?dna jest ewakuacja przynajmniej 30% stanu osobowego.

ZADANIE SPECJALNE: ewakuowa? przynajmniej 70% ?o?nierzy.

■zadania niemieckie: nie dopu?ci? do ewakuacji przyczó?ka, zlikwidowa? oddzia?y pol-ang.

ZADANIE SPECJALNE: zniszczy? powy?ej 30% si? ?ywych na przyczó?ku. ?o?nierze tego kontyngentu w ostatnim rozdziale NIE MAJ? RESPAWNU

Wykonanie zadania punktuje si? 1pkt, ZADANIE SPECJALNE to 3pkt. Nie wszystkie zadania stron walcz?cych wykluczaj? si? wzajemnie, tak wi?c mo?liwe b?dzie nagrodzenie za niektóre z nich obu stron.

Obrazek

LOGISTYKA GRY

Wszystkich ch?tnych zapraszamy do przybycia ju? w pi?tek 14 wrze?nia wieczorem w celu odbycia (tak jak rok temu) integracji przedgrowej. Mo?na b?dzie zwiedzi? pole starcia (dla przyjezdnych wycieczka zapoznawcza wedle ch?ci ) oraz przygotowa? stosownie do rozgrywki dnia nast?pnego. W tym celu zapewniamy poletko pod namiot i miejsce dla aut. Wszelkie wygody we w?asnym zakresie (z mo?liwo?ci? dorzucenia pewnych usprawnie?- by? mo?e si? uda)

Gra zak?ada sprawdzenie listy obecno?ci w sobot? 15.09 rano od 9.30 i krótk? odpraw? stron o 10.00. KA?DA osoba spoza listy i bez op?aconego wpisowego NIE ZOSTANIE DOPUSZCZONA DO ROZGRYWKI (z obowi?zku p?acenia wpisowego zwolnieni s? kronikarze i fotoreporterzy którzy równie? podlegaj? obowiazkowi rejestracji oraz stylizacji, natomiast w zamian za to zobowi?za? si? musz? do udost?pnienia materia?ów z gry )

Obrazek
Gra przewidziana jest na ok 6-7 godzin intensywnej wymiany kompozytu, sugerujemy stosowne przygotowania w dziedzinie baterii i amunicji.

Po grze zapraszamy do pozostania na wieczornym BALU GARNIZONOWYM do którego atrakcji nale?e? b?dzie chocia?by skromny pocz?stunek, wystawa elementów scenografii gry oraz replik asg IIWW/ deko a tak?e par? niespodzianek. UWAGA- na balu sugerujemy i prosimy (kto posiada oczywi?cie) o stawienie si? w mundurze galowym/garnizonowym/REKO. Nie musi by? to mundur dok?adnie z epoki, mile widziane równie? stylizacje- chodzi nam o uchwycenie odrobiny klimatu tego typu imprez oraz mo?liwo?? cykni?cia kilku ciekawszych i nietypowych fotografii

Niedziela 16.09 to pora ostatecznych odjazdów i porz?dków.

Obrazek

ZG?OSZENIA

Zapraszamy do tradycyjnego zg?aszania obecno?ci. Robimy to bardzo prosto wysy?aj?c swoj? ksywk? na moj? skrzynk? z jednoczesnym dokonaniem przelewu w wysoko?ci 30PLN na dane poni?ej. Wysyko?? sk?adki ustalili?my po podsumowaniu zesz?orocznego 'Kot?a Falaise' oraz poniesionych na? kosztów. Je?li jego wysoko?? budzi twój sprzeciw lub w?tpliwo?ci- po prostu podaruj sobie t? gr?- wszystkim nam b?dzie sympatyczniej J

Obrazek
UWAGA! WPISOWE PROSZ? WP?ACA?, W TYTULE WPISUJ?C 'WPISOWE MARKET-GARDEN XXX' Gdzie miejsce xxx ma zaj?? wasz NICK z forum WMASG lub inny pod którym chcecie wyl?dowa? na li?cie zg?osze?.W PRZYPADKU WP?AT ZBIOROWYCH PROSZ? PO PRZECINKACH WYMIENI? WSZYSTKICH KTÓRYCH DOTYCZY WP?ATA!
PO ZAKSI?GOWANIU WP?ATY PODE?L? INFORMACJ? ?E NALE?NO?? ZOSTA?A UREGULOWANA.

NR KONTA DO WP?AT: 16 1090 1102 0000 0001 0899 6387

Marcin Grzegory
Kcy?ska 7/21
81-005 Gdynia

Telefon kontaktowy do ORGA: 531 279 737 (sugeruj? SMS)

Bardzo wa?ne dla nas jest mo?liwie szybkie przygotowanie rekwizytów oraz amunicji pirotechnicznej która jest okras? gier WWII, tak wi?c prosimy o niezw?oczne regulowanie nale?no?ci- ?ciganie osób o tak skromny datek uwa?amy za niegodne i ?enuj?ce. Nieprzekraczalnym terminem dokonywania p?atno?ci jest dzie? 12.09 Br- wszelkie odst?pstwa od tej regu?y wy??cznie PO KONSULTACJI Z ORGANIZATOREM.

OSOBY B?D?CE W POSIADANIU POJAZDÓW Z EPOKI, MOG?CYCH WZI?? UDZIA? W ROZGRYWCE LUB TE? NA JEJ PERYFERIACH(LUB TE? INNYCH KTÓRE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB MOG?YBY USPRAWNI?/UBARWI? SAM? GR? LUB JEJ ORGANIZACJ?) JAK TE? WSZELKICH TEGO TYPU REKWIZYTÓW S? PROSZONE O KONTAKT Z ORGANIZATOREM NA PW.

Zapraszam do kontaktu równie? osoby dysponuj?ce czasem i ch?ci? pomocy w ostatecznym przygotowaniu terenu gry oraz rekwizytów - wszelka pomoc mile widzana!!

Obrazek

ZASADY

Gra nale?y do nurtu ASH i jest kontynuatorem nied?ugo ju? DZIESI?CIOLETNICH chlubnych tradycji pomorskiego airsoftu historycznego, jako taka za? podlega regu?om stylizacji, której wymagane minimum oraz sugestie zamieszcz? w osobnym po?cie.

W czasie gry ZASAD? NR 1 jest FAIR PLAY, kultura, otwarto?? oraz kole?e?sko?? w stosunku do innych uczestników, jak równie? BEZWZGL?DNY ZAKAZ SPO?YWANIA ALKOHOLU w dzie? gry do momentu zako?czenia rozgrywki. Za pogwa?cenie tej nie wymagaj?cej t?umaczenia zasady bezpiecze?stwa kar? jest niezw?oczne usuni?cie z gry.
Staramy si? równie? nie demolowa? i nie ?mieci? niepotrzebnie. Do?wiadczenie nauczy?o mnie ?e zasada ta NIE JEST OCZYWISTA i musi by? zamieszczona w regulaminie.

Organizatorzy zastrzegaj? ?e NIE PONOSZ? odpowiedzialno?ci z tytu?u uszkodze? cia?a (oraz ducha) wynik?ych w wyniku nieszcz??liwych wypadków lub nieostro?no?ci itd.

W trakcie rozgrywki dopuszczone do u?ytku s? ?adunki pirotechniczne z zastrze?eniem ?e wszelkie ?adunki 'domowej roboty' (granaty dymne, od?amkowe, hukowe) powinny by? konstruowane w poszanowaniu bezpiecze?stwa rozgrywki.

ABSOLUTNIE NIEDOPUSZCZALNE s? wszelkie rodzaje walki wr?cz. Jedyn? ich namiastk? jest znany w ASG 'Silent kill' którym w tym przypadku b?dzie SKRYTE podej?cie do przeciwnika i klepni?cie go otwart? d?oni? w wyczuwalny acz niegro?ny sposób- symuluje to u?ycie z zaskoczenia broni bia?ej. NIE HONOROWANE S? 'bezwystrza?owe likwidacje'.

Obrazek

MECHANIKA GRY

Ka?de trafienie rani, drugie eliminuje. Medycy maj? na doj?cie 3min,na leczenie 1min z obowi?zkowym szperaniem przy ranie i wi?zaniem SOLIDNEGO opatrunku.

Limitów ammo brak, jednak?e staramy si? symbolicznie cho? wczu? si? w rol? wi?c w przypadku broni stylizowanej staramy si? poza np.ogniem na singlu dawa? pauzy zast?puj?ce zmian? magów itd. Po wi?cej na priva w razie czego.

RESPAWNY MOBILNE w odleg?o?ci 100m od linii walk. Dowódca zgrupowania wyznacza dok?adny punkt zborny swoich 'trupów'
CZAS RESPAWNU b?dzie ZBIOROWY- ZEGAROWY i uzale?niony od ilo?ci graczy. Wst?pne za?o?enia to 15minut (równa godzina, 15po,wpó?do)
Oznaczenie trupów tradycyjne jaskraw? szmat? lub wyra?nie i maksymalnie widocznym elementem ubioru.

ZABRA? PO BANDA?U NA G?OW?- z pewno?ci? doda klimatu! J

Pirotechnika:

Granaty od?amkowe- w my?l zasad forum pomorskiego (musz? by? rozmiarów zbli?onych do w?a?ciwych wi?c zak?adam ?e nikt nie b?dzie ?adowa? w 'domorobne' fragersy nie wiadomo jakich petard) Patrz wy?ej.

Mo?liwo?? u?ywania artylerii w postaci rakietek pirotechnicznych. W przypadku ich u?ycia pierwszy strza? jest ostrzegawczy celowany w okolice pozycji wroga, ostrza? taki zmusza do ewakuacji z zajmowanej pozycji, Kolejny strza? celowany jest bezpo?rednio pozostanie na pierwotnych pozycjach odbywa si? na w?asn? odpowiedzialno??

Trafienie w bro? = trafienie w cia?o.

Aby przybli?y? klimat WWII jak zwykle:.
Zdejmujemy kolimatory, lunetki, lasery ,latarki i te sprawy /je?eli konstrukcja nie pozwala na zdj?cie zakrywamy i nie u?ywamy/
Bardzo mile widziana jest wszelka stylizacja broni na II wojenn?- Lunet? mo?na mie? je?eli ma si? karabin czysto snajperski.

- Tak jak na innych strzelankach historycznych wprowadzamy zasad? strzelania ogniem pojedynczym z wszelkiej broni wspó?czesnej (wyj?tek KM, ale te z obj?te zasadami poni?szymi)

- wyj?tek bro? historyczna, lub w miar? realistycznie wystylizowana. (info w w?tku stylizacyjnym)

- KM zasadniczo tylko ze sta?ych stanowisk. Mobilne stanowisko KM prowadzi ogie? w sekcjach 2 osobowych (operator + amunicyjny)

Wi?cej grzechów chwilowo nie pami?tam, zapewne dodam po przygotowaniu. BARDZO PROSZ? NIE ZA?MIECA? W?TKU offtopami, zg?oszenia oczywi?cie PRIV.

Do dzia?a...tzn DZIE?A. STYLIZUJMY SI? I SZYKUJMY, B?DZIE ZACNIE!

Dla niezaznajomionych i '?wie?ych' rzu?cie okiem na fotki z zesz?orocznego Falaise, pewnie par? znajomych twarzy si? znajdzie :) http://konieckropka.art.pl/

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Odda? r?k? Taktyka zielona Survival LIGA ASG Homemade Libia Radio ASG ?o?nierz Specnazu MG 42 by MG Schutze Arctic Combat Zmiana
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:37,352
Wczoraj:46,389
W tym tygodniu:37,352
W tym miesiącu:947,637
W tym roku:5,817,134
Wszystkich:54,305,538
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: