Na wspólnym szkoleniu Grupy SGO z firma CICHY FIGHT&TACTICS CONSULTING GROUP cz?onkowie zespo?u BOST mieli okazj? przetestowa? funkcjonalno?? i charakterystyk? plecaków taktycznych firmy WISPORT. Jak wypad?y testy i jakimi zaletami charakteryzuj? si? testowane przez nas plecaki?

W czasie dwudniowego seminarium grupy SGO, które odby?o si? na Mi?dzyrzeckim Rejonie Umocnie? mieli?my okazje sprawdzi? funkcjonalno?? i wytrzyma?o?? plecków firmy Wisport. Zacz?li?my od doboru plecaka pod indywidualne wymagania u?ytkowników i specyfik? wykonywanego zadania. To jest podstawowy czynnik który przenosi si? pó?niej na wygod? i nazwijmy to „obs?ug?” danego plecaka. Musimy dok?adnie wiedzie? co w plecaku b?dziemy nosi?. Nast?pnie trzeba dobrze dopasowa? pod swoja budow? cia?a co w przypadku plecaków firmy Wisport jest sprawa prosta i plecak raz ustawiony pozostaje tak przez ca?y czas u?ytkowania co nie zawsze jest standardem. Pojemno?ci s? ro?ne od 20 litrów nawet do 80l. Osobi?cie mia?em na sobie plecak 35 litrów – nie by? wy?adowany po brzegi, ale nie by? tez kompletnie pusty. Po dopasowaniu, za?o?eniu i dopi?ciu troków przyszed? czas na dzia?anie.

Image

Image

Image

Szkolenie na MRU wi?za?o si? z ro?nymi dzia?aniami taktycznymi od dosy? spokojnego po dynamiczne dzia?anie w rejonie zurbanizowanym. Maj?c plecak na sobie nawet w wysokiej temperaturze otoczenia moje plecy by?y lekko wilgotne co przemawia za tym ze wentylacja tego miejsca jest prawid?owa a to akurat przy wi?kszym wysi?ku z plecakiem jest utrapieniem. (kto? kto dzia?a z plecakiem wie o czym mówi?). Je?eli chodzi o tzw. Przedzia?y ?adunkowe s? one zrobione w sposób wygodny z ?atwym dost?pem do wszystkich kieszenie na zewn?trz jak i wewn?trz plecaka. Szelki b?d? pasy no?ne ( ka?dy nazywa to jak chce) nie sprawia?y problemu przy zak?adaniu i zdejmowaniu (zdarza?o si? ?e inne plecaki zostawa?y na ziemi, a my mielimy szelki na sobie).

Image

Image

Image

Wykonane s? solidnie wygodnie przylegaj?c do sylwetki cia?a. Na koniec troch? o wygl?dzie. Wszystkie plecaki s? zrobione z my?l? o wygodzie i por?czno??. Musimy dok?adnie wiedzie? do czego dany plecak b?dzie wykorzystywany mam tu do wybory ro?nego rodzaju ubarwienie. Od wojskowego wzoru MULTI-CAM po cywilne turystyczne kolory. Jako ?o?nierz z wieloletnim do?wiadczeniem napotka?em na swojej drodze sporo plecaków mniej lub wi?cej u?ytecznych jednak plecaki firmy Wisport sprawdzi?y si? w 100% tam gdzie w?a?nie by?y potrzebne. Zdecydowanie polecam i jestem przekonany

Image

Image
Zdj?cia: http://www.tabodesign.com, http://www.jurzak-foto.pl

?ród?o: www.sgogdansk.pl