Dzi?ki wspó?pracy Sekcji Operacji Wodnych SGO Gda?sk z producentem profesjonalnych ?odzi RIB firm? Sportis S.A., nasi ludzie mieli wyj?tkow? okazj? uczestnictwa w próbach ?odzi przeznaczonych do u?ytku przez jednostki specjalne. 630 konny morski potwór osi?gaj?cy pr?dko?? 40 w?z?ów to nie lada gratka dla osób lubi?cych adrenalin?, a wojskowa specyfikacja ?odzi dodawa?a dodatkowego niepowtarzalnego smaku.

Image

Image

Ka?da ?ód? tego typu musi przej?? surowe testy i próby wodne, gwarantuj?ce niezawodno?? i bezpiecze?stwo wymagaj?cych u?ytkowników, którymi w przypadku tego modelu b?d? operatorzy jednostek specjalnych. Poniewa? próby wodne wi??? si? z podwy?szonym ryzykiem (wysokie pr?dko?ci, przeci??enia i gwa?towne hamowanie) dla zachowania bezpiecze?stwa w miejsce kamizelek asekuracyjnych zmuszeni byli?my u?y? kamizelek ratunkowych – zepsu?o to troch? efekt ale „safety first”.

Image

Ponad pó?godzina sesja sprawdzaj?ca mo?liwo?ci ?odzi zacz??a si? od prób maksymalnej pr?dko?ci i mocy dwóch 315 konnych jednostek nap?dzaj?cych RIB. Ponad 70 km/h na wodzie oraz kilku metrowe skoki na falach daj? wra?enia jak na porz?dnym rollercoasterze.

Image

Image

Image

Kolejny test obejmowa? gwa?towne zwroty oraz skr?canie przy du?ych pr?dko?ciach. ?odzie RIB s? idealnie dostosowane do tego rodzaju manewrowania i dzi?ki po??czeniu w?a?ciwo?ci tradycyjnej sztywnej konstrukcji oraz ?odzi pontonowej bez problemu radzi sobie z „grawitacj?” (za to przenosi te przeci??enia na pasa?erów:).

Image

Image

Ostatnie próby udowodni?y, ?e i bez ABS-u mo?na szybko wyhamowa?. Specjalne klapy zwalniaj?ce, pozwalaj? na nag?e ale wzgl?dnie bezpieczne wyhamowanie ?odzi RIB – jednak wyj?cie na sucho z takiej akcji jest nierealne.

Image

Sportis S.A. jest czo?owym polskim producentem ?odzi hybrydowych typu RIB (profesjonalnych i rekreacyjnych). Firma specjalizuje si? równie? w produkcji profesjonalnego i turystycznego sprz?tu, którego jednym z odbiorców s? s?u?by Marynarki Wojennej, Stra?y Granicznej i jednostki specjalne.

Image

Image

?ród?o: www.sgogdansk.pl