Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:57
Zachód słońca: 17:19
Dzień trwa:
10 Godzin 22 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:11
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Glocki KWA – jak nie zepsu? sobie repliki?

Glocki KWA – jak nie zepsu? sobie repliki?

Ziku - Cz?onek szczeci?skiej grupy G.E.A.R. Specjalizacja: darcie japy, grzebanie w replikach, ?a?enie po lesie i wspó?tworzenie portalu airsoft.szczecin.pl

Glocki ze stajni KWA s? jedn? z najpopularniejszych linii pistoletów zasilanych green-gasem. Zazwyczaj wykorzystywane do star? na krótkim dystansie. Jako, ?e zno?nie odwzorowuj? mechanik? palnych pierwowzorów, wykorzystywane s? tak?e przez niektórych do treningu wykorzystania broni krótkiej. Cz?sto mo?emy si? z nimi spotka? na turniejach airsoftowych rozgrywanych wedle zasad IPSC. Zapraszam si? do zapoznania z moimi uwagami dotycz?cymi u?ywania repliki.

Na rynku dost?pne jest kilka modeli – niektóre z metalowym zamkiem, inne bez. Trafi? mo?na zwykle na repliki Glocka 19, 17 czy 18C. KWA posiada oznaczenia, KSC-KWA s? sprzedawane bez oznacze?. O ile dobrze si? orientuj? obecnie przez KWA sprzedawana jest nowa linia Glocków, stanowi?cych repliki modeli wersji palnej o innym ni? 9mm kalibrze, jednak wydaje si?, ?e wewn?trz nie ró?ni? si? niczym od swoich poprzedników. Poza tym na rynku s? repliki pistoletów kal. 9mm sygnowane przez du?skie ASG, których producentem jest oczywi?cie KWA. Wewn?trz zdaj? si? niewiele ró?ni? mi?dzy sob?.

Na zdj?ciu poni?ej: Glocki z metalowym (u góry) i plastikowym (u do?u) zamkiem. Ró?nice optyczne nie wydaj? si? du?e.

Zespó? zamka

Do czynienia mia?em z replikami Glocków zarówno z metalowym, jak i z plastikowym zamkiem. Zamek metalowy ma jedn? wielk? zalet? – jest du?o trwalszy. Ma to pewien praktyczny wymiar, zwi?zany z tym, ?e d?wignia zwalniacza zamka zatrzymuje si? w przeznaczonym dla niej rowku w zamku. Plastikowy zamek ma tendencj? do wycierania si? i p?kania w tym miejscu – sugeruj? zwróci? na to uwag? przy zakupie repliki z drugiej r?ki. Da si? na to poradzi? niezbyt estetycznym patentem, a konkretnie wklejeniem metalowej blaszki tak by wzmocni? wspomniany rowek.

Trzeba równie? wspomnie? o przyjemno?ci jaka p?ynie z prze?adowywania metalowego zamka. Ró?nice s?ycha? go?ym uchem, d?wi?k zdecydowanie bardziej przypomina orygina? :) . Na zdj?ciu dwa “Klocki” z plastikowymi zamkami – G17 i G19.

Poza tym problemem w zamku s? znikaj?ce przyrz?dy celownicze. Zarówno muszka, jak i szczerbinka maj? tendencj? do wypadania. Muszk? nale?y podklei? super-glue, za? szczerbink? nale?y odpowiednio przykr?ci? ?rubk? z ty?u zamka. Czasem trzeba wetkn?? co? do dziury, gdy? ów ?rubka bywa za krótka.

W zamku wycieraj? si? te? miejsca, w których ??czy si? on z do?em repliki. Pojawiaj? si? awarie zwi?zane z wytarciem metalowego korpusu oraz dyszy blow-backa. Powoduje to spadek szczelno?ci z magazynkiem i w konsekwencji gorsz? prac? repliki. Bywa, ?e zespó? blow-backa jest za wysoko zag??biony w zamku, co równie? powoduje nieszczelno?ci. Wi??e si? to z konieczno?ci? pod?o?enia czego? p?askiego pomi?dzy zespó? blow-backa i zamek, co uszczelni blow-back z magazynkiem. Nie nale?y jednak przesadza?. Zdarzaj? si? te? awarie polegaj?ce na p?kni?ciu klapki napinaj?cej kurek po oddanym strzale.

Je?li chodzi o luf? i komor? hop-up, problemy s? z t? drug?. Dystanser gumki hop-up jest wykonany z bardzo elastycznego tworzywa, jakim jest stal. Stalowa kulka powoduje do?? szybkie zniszczenie gumki i spadek osi?gów. Objawia si? to w niemo?no?ci wyregulowania hop-upa. Sama gumka nie jest te? wyj?tkowo pancerna, co w po??czeniu z dzia?aniem niskich temperatur nie wró?y jej d?ugiego przebiegu (w ko?cu green gaz och?adza otoczenie rozpr??aj?c si?). Na zdj?ciu uszkodzona gumka.

Chwyt, zespó? spustowy i kurkowy.

Nie spotka?em si? z przypadkiem po?amania chwytu repliki. Jest to mimo wszystko kawa?ek plastiku, który spe?nia swoj? rol?. Pierwsz? rzecz? jaka sprawia problem jest blokada zamka, maj?ca za zasadnie utrzymywa? zamek na replice. Gdy poci?gnie si? j? w dó? mo?na ?ci?gn?? zamek z repliki, oczywi?cie przy wyj?tym magazynku. Na marginesie – bardzo cz?sto nale?y przy ?ci?ganiu zamka popchn?? kurek w dó? przez odpowiedni? szczelin?. Znajduje si? ona w tylnej cz??ci zamka. Wracaj?c jednak do blokady – wyrabia si? blaszka dociskaj?ca j? do góry. Konsekwencj? tego jest “wyje?d?anie” zamka do przodu wówczas gdy w replice nie ma magazynka. Prowizorycznym, acz skutecznym panaceum jest pod?o?enie czego? pod wspomnian? blaszk?.

Id?c dalej trafiamy na spust, który raczej nie sprawia wi?kszych problemów. Trzeba pilnowa? u?o?enia ma?ej spr??ynki odpowiedzialnej za utrzymywanie d?wigni zwalniacza zamka w dolnym po?o?eniu. Przy rozk?adaniu repliki trzeba tak?e uwa?a? na spr??ynk? odci?gaj?c? spust do wyj?ciowego po?o?enia.

Najs?abszym elementem repliki jest moim zdaniem zespó? kurka. Wytarciu ulegaj? niemal wszystkie cz??ci, a awaria jednej z nich niechybnie prowadzi najpierw do zauwa?alnego spadku osi?gów repliki, a nast?pnie do trudnej do naprawienia awarii. Najcz??ciej dochodzi do p?kni?cia m?otka zbijaj?cego zawór magazynka. Wykonany ze s?abego metalu po prostu p?ka. Wynika to moim zdaniem z nieprawid?owego pos?ugiwania si? replik? – strzelaniu na sucho, szczególnie bez magazynka. M?otek nie wyhamowuje na stawiaj?cym opór zaworze, tylko na korpusie zespo?u kurka. Na efekty nie trzeba d?ugo czeka? – pozostaje wówczas tylko wymiana na nowy element.

Kolejnym problemem jest wyrabianie si? spr??yny kurka. Nie nale?y przechowywa? repliki z napi?tym kurkiem. Spr??yna bardzo szybo traci elastyczno?? i w konsekwencji nie ma si?y by przesun?? m?otek zbijaj?cy zawór w magazynku. Objawia si? to w s?abych strza?ach i “syfonowaniu” repliki. Awarie mo?na zaobserwowa? poprzez w?o?enie prawie opró?nionego magazynka, ?ci?gni?cie zamka i oddanie strza?u. Je?li kurek zatrzyma si? w pó? drogi, a nad g?ow? nie mamy chmury gazu – najprawdopodobniej spr??yna jest za s?aba. Rozwi?zaniem jest wymiana spr??yny na now?.

Na zdj?ciu poni?ej widzimy uszkodzon? blokad? kurka – odpad? zatrzep przytrzymuj?cy kurek w napi?tym po?o?eniu.

Innym problemem z zespo?em kurka jest wycieranie si? elementów odpowiedzialnych za zablokowanie napi?tego kurka. Nast?puje to zarówno na kurku, jak i na z?bku blokady. Wówczas napi?ty kurek pozostaje w zbyt “wysokim” po?o?eniu. Efektem tego jest obcieranie zespo?u blow-przez kurek. Powodowa? to mo?e s?abe strza?y oraz problemy ze ?ci?ganiem zamka.

Innym objawem zu?ycia w okolicy blokady kurka jest przemieszczanie si? zamka w ty? i w przód z wyczuwalnym oporem. By to sprawdzi? nale?y wyci?gn?? luf? i zespó? spr??yny powrotnej zamka i przy napi?tym kurku porusza? zamkiem w przód i w ty?. O ile kurek ma si?? zbi? zawór w magazynku, to pomóc mo?e przeszlifowanie kurka z lewej strony, w miejscu w którym kurek ociera si? o zespó? blow-backa. Zwykle wida? w kurku wytarcie, które nale?y pog??bi?. Awari? t? do?? ?atwo zdiagnozowa? – replika KWA prosto ze sklepu nie wymaga popychania kurka od ?rodka celem zdj?cia zamka. Zdj?cie powy?ej ukazuje kurek z wytartym przez zespó? blowbacka rowkiem. Nale?y ten rowek pog??bi? w ramach wspomnianej prowizorycznej naprawy. Wymiana kurka na nowy mo?e niewiele pomóc gdy? uszkodzenie mo?e le?e? w wytartym zaczepie utrzymuj?cym kurek w napi?tej pozycji. A zaczep ten jest jedn? z najtrudniej dost?pnych cz??ci zapasowych.

Na zdj?ciu powy?ej: zwró?cie uwag? na nieco bardziej wystaj?cy, cho? ci?gle napi?ty kurek repliki na drugim planie.

Magazynek

P?kaj?ce szcz?ki i nieszczelno?? dolnego zaworu – to najpopularniejsze problemy z t? cz??ci? repliki. Szcz?ki p?kaj? zwykle w skutek upadku, najcz??ciej ??cz? si? z uszkodzeniem skorupy magazynka. Nieszczelno?ci wynikaj? z zabrudze? i nieprawid?owego obchodzenia si? przy ?adowaniu. Sugeruj? smarowa? od czasu do czasu dolny zawór smarem silikonowym, oczyszcza? go na ile to mo?liwe, a tak?e nie przemra?a? go zbyt agresywnym ?adowaniem gazu do magazynka. Wystarczy jedno porz?dne dmuchni?cie z magazynkiem skierowanym w dó? i butl? od góry. Mo?na te? owin?? ko?cówk? butli z green gazem kawa?kiem ta?my tak, ?eby za wiele gazu nie wydostawa?o si? podczas ?adowania. Du?a chmura gazu wydostaj?ca si? z okolic zaworu podczas ?adowania ?wiadczy o zgubieniu/zu?yciu malutkiej uszczelki znajduj?cej si? w zaworze. Wówczas konieczna jest jego wymiana, chyba, ?e kto? znajdzie malutk? uszczelk?.

Aby zapewni? sobie poprawne podawanie kulek warto utrzymywa? magazynek w czysto?ci, a na pewno nie smarowa? cz??ci, w której znajduj? si? kulki. Warto te? obserwowa? stan d?wigni zwalniacza magazynka. Z czasem ulega ona wytarciu, przez  co magazynek wystaje o pó? milimetra za bardzo w dó? repliki. Powoduje to nieszczelno?ci na linii blow-back – magazynek i w konsekwencji spadek osi?gów. Magazynki z Glocka 17 dzia?aj? w jej kompaktowym odpowiedniku. Jednak je?li chcemy u?ywa? ich z Glockiem 19 warto z przyczyn estetycznych i ergonomicznych zakupi? odpowiednie adaptery.

Konkurencja

Oprócz replik produkowanych przez KWA na rynku dost?pne s? repliki Glocków produkowane m.in. przez Army, KJW, Tokio Marui oraz WE. Najciekawsze zdaj? si? by? dwie ostatnie marki, a moj? najwi?ksz? uwag? przykuwaj? Glocki Gen 4 od WE. Jednak nie jestem w stanie przedstawi? porównania replik tych firm, gdy? nie mia?em okazji testowa? ich dog??bnie. Dlatego te?, je?li decydujecie si? na kupno, sugeruj? Wam skorzysta? z zasobów internetu i poczyta? o wadach i zaletach replik innych ni? KWA producentów.

Tuning

Radz? nie szale?, szczególnie wewn?trz repliki. Mocniejszy m?otek, zawory o powi?kszonej przepustowo?ci w magazynkach oraz zestaw lepszych spr??yn to dla mnie maksimum co powinno zmienia? si? wewn?trz tej repliki. Oczywi?cie mo?na j? przystosowa? do CO2, tylko po co? W ko?cu replika z za?o?enia ma by? u?ywana na krótkim dystansie, wi?c kwadryliard FPSów nie jest nam do niczego potrzebny. Na zewn?trz mo?na szale?, stippling (na zdj?ciu), lepsze przyrz?dy celownicze, akcesoria takie jak latarka czy laserowy wska?nik celu z pewno?ci? upi?ksz? nasz? replik? i zwi?ksz? jej mo?liwo?ci.

Podsumowanie

W internecie mo?ecie znale?? kilka poradników rozk?adania replik Glocka, tote? nie ma co rozpisywa? si? tu nad przeprowadzeniem tej czynno?ci. Od siebie dodam, ?e przy rozk?adaniu nale?y uwa?a? na wszelkie spr??ynki – lubi? si? gdzie? zagi??, czy w inny sposób uszkodzi?, a nie jest ?atwo znale?? odpowiednik.

Je?li chodzi o u?ywanie – je?li chcemy, by replika nam d?ugo s?u?y?a, traktujmy j? delikatnie. ?wiczenie “na sucho” jest moim zdaniem jednym z najbardziej destrukcyjnych czynników dla repliki. Powoduje to wytarcie cz??ci i w konsekwencji powa?niejsze awarie. Do ?wicze? “na sucho” kupmy sobie replik? za 20z? z allegro. Odpu??my sobie u?ywanie repliki zim?, z przyczyn dla wszystkich oczywistych. Zdarza?o mi si? nosi? pistolet gdzie? pod pach? i mimo mrozu da?o si? z niego troch? postrzela?.

Po u?yciu wyczy??my replik? (szczególnie magazynek). Smarowa? nale?y blow-backa, zespó? kurka, zawory w magazynku. Nie zawadzi kropelka smaru na uszczelk? mi?dzy zespo?em blow-backa, a magazynkiem. Mo?na wrzuci? troch? smaru w elementy prowadz?ce zamek. Oczywi?cie radz? to robi? cz??ciej i oszcz?dniej, ni? raz, a dobrze. Proponuj? tak?e nie ?adowa? zbyt wiele smaru w okolice spr??ynek blow-backa, niewiele smarowanie pomo?e, za? mo?e nieco przytka? spr??ynki. Troch? smaru mo?emy wrzuci? pomi?dzy luf? wewn?trzn? a zewn?trzn?, poni?ej hop-upa, tam gdzie te elementy o siebie ocieraj?. Cz??ci gumowo-plastikowe i zawory smarujemy olejkiem silikonowym za? zespó? kurka i prowadnice czym? g?stszym, np. wazelin? techniczn?. W przypadku gdy b?dziemy stosowa? si? do wy?ej wymienionych wskazówek replika b?dzie nam wiernie s?u?y? przez kilka lat.

?ród?o: www.airsoft.szczecin.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | zoll dnia February 27 2019 04:32:31
The free part has three different parts. I have ordered both so they seem to all be able to lace wigs uk freely with the proper items used. A few drops of argan lace wigs in it and a little bit of hair cream. I use a curl defining cream as well every other day or so. My ends get dry the most so I will rub oil in my hands first then through the ends. All lace wigs are sulfate, paraben, and phosphate free. I found a good line of full lace wigs products right. My entire perimeter of my hair is out in the front I got it curled to blend the first time but at night I braid it an my brazilian hair bundles uk blend just fine.
#2 | kakakaoo dnia March 04 2019 03:42:13
kate spade outlet
coach factory outlet online
air max 97
hermes bags
michael kors outlet store
coach outlet clearance
air max shoes
jordan 12
chaussure louboutin femme
nike outlet
christian louboutin outlet
nike blazer
cheap mlb jerseys
nike sneakers
gucci outlet store
ralph lauren uk
ed hardy outlet
converse shoes
kobe 11
bape hoodie
nike outlet online
adidas outlet
uggs outlet
miu miu shoes
true religion outlet
nike outlet store
asics shoes
ronaldo jerseys
coach factory outlet
coach factory outlet store
coach outlet online
air max 2017
red bottoms
pandora outlet
san diego chargers jerseys
yeezy shoes
lacoste outlet
ralph lauren outlet
michael kors outlet
adidas ultra boost
christian louboutin shoes
coach factory outlet online
christian louboutin outlet
oakley sunglasses outlet
vans sneakers
fila shoes
pandora jewelry canada
coach factory outlet online
cheap jordan shoes
cardinals jerseys
adidas uk
prada outlet
jordan 4
coach handbags
dolce & gabbana sunglasses
pandora jewelry
cheap snapbacks
pandora charms
ugg boots outlet
coach factory outlet online
nike outlet online
coach outlet store online
pandora charms
cheap jordan shoes
coach outlet online
michael kors factory outlet
coach outlet store online
nike shoes
cheap jordans
coach outlet store
coach outlet online
canada goose outlet
canada goose outlet store
nike basketball shoes
polo ralph lauren outlet
air max
fitflops sale clearance
mcm outlet store
coach outlet canada
coach outlet online
pandora charms outlet
coach factory outlet online
cheap mlb jerseys
ralph lauren outlet
indianapolis colts jerseys
louis vuitton
true religion outlet
nike factory store
moncler jacka
cheap nfl jerseys
moncler jackets
uboutin shoes
coach handbags
houston texans jerseys
pandora jewelry
kyrie 2
philipp plein outlet
minnesota vikings jersey
true religion outlet
coach factory outlet online
converse shoes
ed hardy
michael kors outlet store
coach outlet store
nike outlet store
adidas outlet store
fred perry
coach outlet online
nike outlet store
ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
fitflops
packers jersey
toms
coach outlet online
oakley outlet
coach outlet canada
pandora outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
ferragamo belts
coach outlet online
moncler
kobe shoes
coach factory outlet
coach factory outlet online
adidas yeezy shoes
canada goose coats
nike free run
coach outlet store online
true religion jeans
ugg boots
miu miu handbags
seattle seahawks jersey
louboutin shoes
true religion outlet
ecco outlet
air jordan 14
timberland boots
vibram fivefingers outlet
pandora jewelry outlet
celine outlet
kobe shoes
canada goose outlet
louboutin outlet
canada goose jackets
nobis outlet
coach outlet online
cheap nike shoes
true religion jeans
cnaada goose outlet store
curry shoes
michael kors outlet online
louboutin outlet
canada goose
coach factorty outlet store
true religion outlet
louis vuitton outlet store
fitflops sale clearance
raiders jerseys
toms shoes
cazal outlet
cheap snapbacks
coach outlet online
converse shoes
mbt shoes
coach outlet online
coach handbags clearance
gucci bags
coach outlet online
coach factory outlet online
fitflops outlet
mbt shoes
ugg boots
guess clothing
hermes bags
hermes belt
cheap jerseys
vikings jerseys
phillies jerseys
cheap air max
moncler outlet online
air jordan shoes
coach outlet store online
coach outlet store
mcm handbags
north face outlet online
kate spade outlet online
vans shoes
clarks shoes
adidas nmd
nike kd 10
michael kors outlet online
uggs outlet
ed hardy outlet
givenchy handbags
nike hyperdunk
fitflops sale clearance
louboutin outlet
ugg outlet store
michael kors outlet online
pandora charms
air max
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
cheap handbags
rolex replica watches for sale
coach outlet store
coach factory outlet
moncler jackets
coach outlet canada
coach factory outlet
nike air force
prada outlet
air jordan shoes
foamposite shoe
coach factorty outlet online
mac cosmetics
valentino
adidas nmd r1
coach factory outlet
mlb jerseys
balenciaga shoes
coach outlet online
prada outlet online
twins jerseys
coach outlet sale
yeezy shoes
pandora rings
nike max
curry 4 shoes
gucci outlet online
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren outlet
coach outlet online
adidas ultra boost
louis vuitton purses
coach outlet store
coach outlet store online
coach factory outlet online
ralph lauren uk
canada goose coats
air jordan
mlb jerseys
canada goose outlet
soccer shoes
air jordan retro
michael kors outlet online
cheap jordan shoes
swarovski jewelry outlet
christian louboutin shoes
louboutin outlet
cheap air jordans
patriots jerseys
moncler jackets
ralph lauren pas cher
fjallraven kanken
coach outlet store
ed hardy
supra shoes
ugg
jordan shoes
orioles jerseys
ferragamo outlet
canada goose
fitflops
adidas nmd runner
jordan 12
nike blazer
jordan pas cher
ralph lauren polo
coach outlet online
true religion outlet store
michael kors purse
buffalo bills jersey
ed hardy
true religion jeans outlet
coach outlet
balenciaga triples
nike roshe
miu miu shoes
nike sneakers
pandora charms
adidas slides
true religion jeans
canada goose outlet store
pandora charms sale
michael kors outlet canada
ugg outlet sale
gucci outlet online
pandora jewelry canada
kate spade outlet store
adidas ultra boost
adidas nmd
air max 270
ferragamo outlet
birkin handbags
michael kors outlet clearance
coach outlet online
adidas outlet online
pandora outlet
ugg boots women
moncler jacken
saints jerseys
ed hardy shoes
white sox jerseys
pandora jewelry outlet
canada goose sale
north face outlet store
celine outlet
discount oakley sunglasses
coach factory outlet
nfl jerseys
true religion jeans
ralph lauren polo
chaussures christian louboutin
cowboys jerseys
air jordan shoes
cheap oakley sunglasses
ugg boots
fila
uggs
coach outlet online
jets jersey
true religion outlet store
cheap ray ban sunglasses
moncler outlet online
rolex replica watches
pandora charms
red sox jerseys
canada goose coats
nike free flyknit
adidas wings shoes
giants jerseys
pandora canada
christian louboutin sale
coach bags
nba jerseys for sale
coach factorty outlet store
coach outlet online
louboutin outlet
moncler sito ufficiale
ugg outlet clearance
mbt shoes
ralph lauren outlet online
coach outlet online
pandora charms sale clearance
cheap jordan shoes
birkenstock sandals
coach outlet clearance
valentino outlet store
seahawks jerseys
rolex watches
adidas outlet online
cheap air jordans
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]ralph lauren outlet[/url]
canada goose canada
lululemon outlet
nike flip-flops
fitflops outlet
mulberry bags sale
moncler outlet online
malone souliers shoes
nike tn
nike roshe run
new england patriots jersey
pandora jewelry store
air max plus
reebok outlet
polo ralph lauren outlet online
birkenstocks
mont blanc pen
ralph lauren sale clearance uk
air max pas cher
nike outlet store
nfl jerseys
cheap jordans
lions jerseys
air max 2017
yeezy shoes
uggs outlet
toms outlet store
cheap ugg boots
christian louboutin sale
yeezy boost 350
canada goose coats
superdry clothing
nike outlet
ralph lauren polo
ysl outlet
coach handbags outlet
eagles jersey
louboutin outlet
blue jays jerseys
coach factory outlet online
nike shoes
mcm outlet
city royals jerseys
coach outlet online
diamondbacks jerseys
fivefingers shoes
canada goose outlet store
devil rays jerseys
fitflops sale clearance
adidas outlet store
ugg
kate spade outlet online
manolo blahnik
durant shoes
canada goose outlet store
adidas store
nike factory store
cheap soccer jerseys
hermes outlet store
columbia outlet store
coach handbags
barcelona jersey
pandora jewelry outlet
louboutin outlet
ubiq shoes
brewers jerseys
pittsburgh steelers jersey
fred perry
coach factory outlet
ugg pas cher
nike air max 90
coach factory outlet
fitflops
ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
toms shoes
valentino outlet
air jordan 4
hermes
fitflops sale clearance
nike outlet store online
uggs outlet
christian louboutin shoes
mbt shoes outlet
asics running shoes
michael kors outlet clearance
instyler ionic styler
juicy couture
yankees jerseys
nike factory outlet
cheap jordan shoes
ralph lauren pas cher
coach factory outlet
rangers jersey
nike air force 1
coach factory outlet online
suicoke sandals
kate spade outlet online
jaguars jersey
true religion
louboutin pas cher
christian louboutin
ugg outlet
nike shoes
moncler outlet online
polo ralph lauren outlet online
north face outlet
ugg outlet
arcteryx jackets
lacoste polo shirts
pandora charms outlet
pandora jewelry outlet
air force 1
air max 2015
adidas neo shoes
kate spade outlet
patriots jerseys
coach outlet sale
salvatore ferragamo shoes
coach outlet
uggs outlet
timberland outlet
ralph lauren outlet online
jordans
chelsea jersey
kate spade outlet online
nike air max schweiz
valentino outlet
manolo blahnik outlet
valentino outlet
true religion outlet store
louis vuitton outlet online
coach purse
michael kors outlet store
nobis jackets
kappa clothing
kevin durant shoes
coach outlet online
adidas outlet online
supreme clothing
mulberry handbags
nike outlet
air max outlet
curry 5 shoes
ralph lauren uk
air max
snapback hats
canada goose coats
coach outlet store
kate spade outlet online
michael kors outlet online
cheap nfl jerseys
prada outlet
north face jackets
off-white clothing
coach factory outlet online
coach outlet online
fitflops
ugg boots
coach outlet online
marlins jerseys
air jordan retro
coach outlet online
kate spade handbags
air max
coach outlet
versace clothing
coach outlet clearance
y3 shoes
pandora charms sale clearance
true religion jeans
adidas shoes
cheap jordans
coach outlet online
giuseppe zanotti outlet store
coach outlet online
coach handbags
mont blanc
uggs outlet online
coach outlet online
jimmy choo shoes
pandora jewelry outlet
kate spade outlet
caMy?lietas futbol baratas
ugg italia
coach outlet online
ugg boots sale
mbt shoes
moncler outlet online
michael kors outlet clearance
canada goose coats
cheap snapbacks
adidas superstars
mac makeup
coach outlet online
coach outlet online
north face outlet
coach outlet
coach outlet store
cubs jerseys
polo ralph lauren outlet online
coach factory outlet online
jordan 3
yeezy shoes
coach outlet online
louis vuitton outlet online
polo outlet store
lebron 13
kate spade outlet online
ravens jerseys
jimmy choo shoes
moncler coats
nike outlet online
kate spade handbags
kate spade outlet sale
kate spade outlet
adidas shoes
michael kors outlet clearance
le coq sportif
coach bags
kobe 12
cheap mbt shoes
oakley sunglasses outlet
coach outlet online
kate spade bags
giuseppe zanotti shoes
polo ralph lauren outlet
coach outlet online
nike factory store
prada outlet
coach canada outlet
coach outlet store
pandora charms
puma shoes
michael kors bags
birkenstock outlet store
pandora charms outlet
pandora charms sale clearance
pandora sale clearance
angels jerseys
nike outlet online
jordan 31
adidas wings
coach outlet store online clearance
ralph lauren polo
adidas sneakers
michael kors bags
true religion
new balance shoes
michael kors outlet
titans jersey
moncler jackets
birkenstock outlet
revolution 3
cincinnati bengals jersey
ugg italia
dolce & gabbana Outlet
nike outlet store
nike outlet store
true religion outlet store
denver broncos jersey
jordans
prada handbags
true religion outlet
pandora charms
christian louboutin shoes
michael kors handbags outlet
louboutin outlet
coach factory outlet
pandora charms sale clearance
air jordan 3
marc jacobs handbags
kate spade outlet
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
uggs canada
air jordan uk
ugg outlet
rockies jerseys
coach factory outlet
kate spade
nhl jerseys
canada goose coats
valentino shoes
true religion outlet store
polo outlet store
tigers jerseys
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet online
gucci outlet online
tods outlet online
air jordan
polo outlet
cardinals jerseys
salomon shoes
browns jerseys
ed hardy
toms outlet online
michael kors outlet clearance
yeezy shoes
north face outlet store
cheap jordans for sale
pandora charms
fitflops outlet
ralph lauren outlet
dodgers jerseys
nike outlet online
chrome hearts outlet store
adidas yeezy boost
air jordan shoes
adidas yeezy boost 350
ferragamo outlet store
pandora jewelry outlet
prada sunglasses
birkenstock shoes
chi flat iron
coach factory outlet
coach outlet clearance
moncler pas cher
fitflops sale clearance
clarks
ed hardy outlet
pandora charms sale
yeezy boost 350 v2
soccer jerseys
jordan shoes for sale
coach outlet store
bathing ape
nike tn
broncos jerseys
tory burch outlet store
true religion jeans sale
christian louboutin outlet
coach outlet online
gucci outlet online
the north face jackets
nike presto
falcons jerseys
canada goose
ugg boots clearance
suicoke sandals
toms
birkenstock sandals
asics shoes
adidas yeezy boost
reds jerseys
air huarache
coach outlet
coach outlet online
juicy couture
coach factory outlet online
moncler outlet online
under armour shoes
off white clothing
adidas outlet store
air max 2017
nike air max 2018
parajumpers jacket
christian louboutin outlet
air jordans
ugg outlet
190304yueqin
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Skarby... Radio ASG Zbrojownia Homemade Libia Szkolenie Certyfikowane Tajna bro? Mndur Gorka E SPOS ?o?nierz Specnazu Act od Valor MG 42 by MG Schutze
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:24,954
Wczoraj:35,892
W tym tygodniu:60,846
W tym miesiącu:701,506
W tym roku:5,571,003
Wszystkich:54,059,407
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: