Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:57
Zachód słońca: 17:19
Dzień trwa:
10 Godzin 22 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:11
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Genera?owie bez armii

Genera?owie bez armii

Piotr "Procent" ?opaci?ski - redaktor bloga www.blog.gunfire.pl

Czas powróci? po wakacyjnej przerwie do moich wynurze?, w których b?d? udawa?, ze jestem do?wiadczony, pozjada?em wszystkie rozumy i gdzie znowu troch? ponarzekam na zjawiska dotycz?ce ?rodowiska airsoftowego. Krótko mówi?c – znów podejm? prób? zmierzenia si? z tak trudn? form? literack?, jak? jest felieton. Dzisiaj co? o teamach, ekipach, dru?ynach airsoftowych.

Tak jak swego czasu pisa?em o typowej drodze ka?dego airsoftowca, przez kolejne stadia jego rozwoju, tak teraz chcia?bym si? skupi? na aspekcie zgromadzania si? w ramach naszego ukochanego hobby. Nie chc? si? rozwodzi? nad cyklem ?ycia ekipy, bardziej interesuje mnie proces jej powstawania, motywacje ludzi, którzy teamy tworz?, sposoby rekrutacji itp. O cyklu ?ycia nie chc? pisa? te? dlatego, ?e zwykle jest on bardzo krótki i generalnie niewielki jest proces prze?ywalno?ci nowonarodzonych dru?yn. Dlaczego? No w?a?nie na to pytanie spróbujemy sobie odpowiedzie? :) .

Na pierwszej lekcji WOSu w gimnazjum  uczniowie dowiaduj? si?, ?e cz?owiek jest istot? spo?eczn?. Tak?e airsoft nie jest wolny od tej arystotelesowskiej my?li , dlatego naturalnym d??eniem zdecydowanej wi?kszo?ci airsoftowców b?dzie (pr?dzej czy pó?niej) do??czenie do jakiej? ekipy, b?d? te? stworzenie w?asnej. Ma?o kto z w?asnej woli decyduje si? na ?ywot niezrzeszonego i chocia? raz nie zastanowi si? nad tym, by gdzie? do??czy?, lub by si? zrzeszy?. Tak jednak, jak w ?yciu airsoftowca, podczas trwania etapu, w którym w do?? losowy sposób dobiera on sobie sprz?t, tak te? w okresie, w którym airsoftowiec marzy o tym, by by? w jakim? teamie, jego dzia?ania s? albo losowe, albo pochopne, albo bardzo spontaniczne – dlatego te? cz?sto nie ko?czy si? to dobrze.

Rekrutacja – mi?e z?ego pocz?tki

Swoje rozwa?ania pragn? zacz?? od stworzenia paru klasyfikacji, ze wzgl?du na które mo?emy podzieli? teamy. Pierwsz? niech b?dzie ta, dotycz?ca sposobu zrzeszenia si?. Z  grubsza metody na to s? dwie – albo mamy grup? znajomych, z któr? dobrze nam si? strzela/dzia?a, lub ??czy nas cokolwiek innego i w pewnym momencie stwierdzamy – Panowie, a mo?e by tak sformalizowa? nasz? dzia?alno??? Przy czym formalizacj? rozumiem tutaj, jako za?o?enie jakiegokolwiek teamu, w oderwaniu od aspektów prawnych. Drugim sposobem jest ten, gdzie nie mamy takiej grupy znajomych, a mimo wszystko ekip? chcemy stworzy? – pozostaje nam wi?c wtedy rekrutacja.

Je?li chodzi o pierwszy sposób tworzenia ekipy – nie mam w?tpliwo?ci, ?e jest on „zdrowy”, tzn. team tworzy si? w sposób naturalny a nie sztuczny, odpada najwa?niejszy chyba element ka?dej grupy, nie tylko airsoftowej, czyli budowanie relacji (bo ju? jest ona zbudowana). Zostaje budowanie struktury i zabawy z rzeczami typu logo, nazwa, lans strona. W drugim wariancie, gdzie kto? decyduje si? za?o?y? team z osobami, których nie zna, b?d? zna je s?abo, najcz??ciej ko?czy si? to ?le i o ile udaje si? co? stworzy?, to zwykle nie trwa to zbyt d?ugo. Dlaczego tak si? dzieje?

Z do?wiadczenia mog? powiedzie?, ?e im wi?cej obostrze? i zasad, przy procesie rekrutacji i ogólnie w ekipie, tym gorzej. Im mniej formaln? struktur? jest dana ekipa tym lepiej. Mówi? oczywi?cie o pocz?tkowej fazie ?ycia grupy, bo z czasem rozrost liczebny czy post?puj?ca specjalizacja w ramach grupy sugeruje lub te? wymusza pewne dzia?ania. Czasami czytaj?c warunki przyj?cia do ekipy mam wra?enie, ?e czytam stereotypowe og?oszenie o prac? wg schematu „Poszukiwana osoba na stanowisko kierownicze. Wiek: maksimum 25lat, 10 lat do?wiadczenia kierowniczego”.

Cz?owiek ma tendencje do ubierania wszystkiego w sztywne zasady i procedury. Dlatego cz?sto ró?norakie ekipy tworz? co? takiego jak okresy próbne, w których czasie rekrut ma spe?ni? okre?lone wymagania i wykaza? si? wiedz? oraz umiej?tno?ciami. Np. grupa wymaga, by w okresie 3 miesi?cy rekrut spe?ni? minimum sprz?towe, w którym zawiera si? mundur w okre?lonym kamufla?u, kamizelka czy nakrycie g?owy. Po tym czasie podejmowana jest decyzja, czy osoba dana godna jest wst?pienia w szeregi danej grupy. Innym przyk?adem s? wymagania dotycz?ce czynnego zaanga?owania si? w ?ycie ekipy podczas okresu próbnego. Mo?emy przeczyta?, ze „w czasie okresu próbnego rekrut mo?e opu?ci? maksymalnie 2 treningi grupy”.


 Pocz?tki bez ekipy bywaj? trudne… (?ród?o – czelu?ci mego dysku)         

W zwi?zku z tym rodz? si? pytania – co si? stanie, gdy rekrut nie kupi sobie kapelusza w kwiatki lub listki, który jest wymagany? Co, je?li rekrut opu?ci trzeci trening grupy? Czy je?li ca?ej ekipie dobrze si? z nim dzia?a, zakumplowali si? i potrafi? si? zgra?, to nale?y takiego cz?owieka odrzuci?, bo tak mówi regulamin rekrutacji? Czy mo?e w druga stron? – je?li dana osoba spe?ni wszystkie warunki, a jednak ci??ko si? z ni? dogada? i z ni? kooperowa?? Czy ekipa przyjmie j?, bo nie b?dzie mia?a pomys?u na podstawie czego j? odrzuci?? Logiczn? odpowiedzi? na powy?sze pytania wydaje si? – „nie”.  Je?li tak, to czy kto? mi wyt?umaczy, po jak? choler? istniej? te regulaminy rekrutacji, je?li i tak cz?sto i g?sto mo?na robi? od nich odst?pstwa? Tworzenie takich obostrze? w nowych ekipach, gdzie g?ównym celem jest dobra zabawa, jest bardziej komiczne i niepowa?ne, od obwieszania si? ton? sprz?tu i udawania komandosa. Ca?e rzesze airsoftowców pierdz? o tym, ?e ludzie, którzy wygl?daj? jak choinki s? ?mieszni i niepowa?ni, a wielu z nich samemu okre?la regu?y przyj?cia do grupy, które z za?o?enia maja dodawa? jej elitarno?ci. W praktyce jednak sprawiaj?, ?e gdy nie ?miesz? mnie ju? polskie kabarety, mog? wej?? na stron? takiego teamu i zazna? sporej dawki humoru (niestety najcz??ciej te? kiepskiego).

Czo?em Panie Generale!

Kiedy nasz kandydat przejdzie ju? proces rekrutacji i stanie si? cz?onkiem danego teamu, mo?e mie? wra?enie, i? jest w?ród swoich, w?ród równych. Nic bardziej mylnego, bo cz?sto trafia na jeszcze bardziej absurdalny element – stopnie! Dok?adnie tak,  ludzie w ekipie tytu?uj? si? kapralami, porucznikami, a czasami nawet pu?kownikami, czy (uwaga…) marsza?kami! Co gorsza, nie ma to dla nich waloru humorystycznego, odzwierciedla jedynie jak?? bli?ej niezrozumia?? (z funkcjonalnego punktu widzenia), struktur?. Jest to tym bardziej komiczne, ?e cz?sto te stopnie i przez to hierarchia tworzy si? w teamach, które maja poni?ej 10 osób – absurd. Nie ma taki zabieg umotywowania w sprawniejszej organizacji danej grupy, bo jak ma by? sprawniejsza, gdy na powiedzmy te 10 osób mamy 2 genera?ów, 1 pu?kownika, 3 kapitanów a reszta to szeregowi. Nie ma tak?e umotywowania w realizmie, bo… no sami wiecie dlaczego :) .

Dlaczego wi?c ludzie najpierw zak?adaj? teamy, które tworz? w sposób sztuczny, z obcymi sobie lud?mi, a nast?pnie zaburzaj? proces tworzenia partnerskich relacji, poprzez proces rekrutacji i tworzenie bezsensownej hierarchii? Z pomoc? przychodzi nam Maslow ze swoj? piramid? potrzeb, gdzie powy?ej potrzeby przynale?no?ci (np. przynale?no?? do ekipy) znajdujemy potrzeb? uznania. To w?a?nie ta potrzeba wyra?a si? w stopniach, które ró?nicuj? cz?onków danego teamu. To jednak do?? upo?ledzone postrzeganie wzrostu poziomu w?asnego presti?u – bo kto tak naprawd? b?dzie traktowa? powa?nie cz?owieka, który tytu?uje si? pu?kownikiem? Nikt chyba, poza lud?mi z grupy. A nawet je?li tak, to budowanie presti?u poprzez sztuczne hierarchizowanie teamu, nigdy nie prowadzi do konsolidacji w ramach grupy, a prawie zawsze ko?czy si? jej rozpadem.

Przyk?ad typowego systemu stopni w ekipie airsoftowej, który bardziej szkodzi ni? pomaga

(?ród?o: http://afodaredev...

Po co to wszystko?

Druga klasyfikacja, któr? chc? wprowadzi?, to ró?nicowanie grup ze wzgl?du na cel ich powstania. Troch? pisa?em ju? o tym we wst?pie, teraz jedynie pragn? to rozszerzy?. Problemem jest to, ?e najcz??ciej sami zainteresowani, nie wiedz? do ko?ca po co tworz? dana dru?yn? (nawet, gdy wydaje im si?, ?e wiedz?). Niejasne? Ju? ?piesz? z wyja?nieniami.

W wielu przypadkach osoby, które zrzeszaj? si? w airsofcie maj? wyobra?enie takie, ?e team pozwoli im dzia?a? sprawniej, oraz ?e przez sam fakt jego utworzenia stan? si? bardziej rozpoznawalni. Cz?sto pod wznios?ymi ideami czy ambitnymi planami kryje si? (chocia? pod?wiadomie lub nie?wiadomie wr?cz), potrzeba tego, co w airsofcie najcz??ciej nazywa si? lansem. Bo do czego innego mo?e s?u?y? logo, strona internetowa czy fanpage na FB? Przeci?tnie do sprawnego dzia?ania wystarczy forum, b?d? inne medium do komunikacji, oraz nazwa, by móc wyst?powa? pod jednym szyldem na imprezach.

Logo, naszywki oraz strona internetowa i inne tego typu elementy powinny wed?ug mnie przyj?? z czasem. Kiedy ekipa si? ju? skonsoliduje, wykrystalizuje si? w miar? jej pierwszy sk?ad, a jej cz?onkowie b?d? ju? pewni, ?e tworz? zgrany zespó?. Wtedy przynajmniej czyja? praca graficzna czy informatyczna nie pójdzie na marne, gdy team si? rozpadnie. Idealna sytuacj? jest taka, gdzie wspólne logo i inne tego typu elementy s? zewn?trznym wyrazem, wewn?trznej spójno?ci grupy. Niestety cz?stokro? bywa tak, ?e w?a?nie takie aspekty jak naszywki czy strona internetowa, s? jedynymi rzeczami, które ??cz? cz?onków danej dru?yny. Wydaje im si?, ?e poprzez te w?a?nie rzeczy b?d? oni w stanie budowa? jedno?? grupow?. Nic bardziej mylnego – w takim wypadku jest to organizacja czysto fasadowa i padnie szybciej ni? du?ski opór podczas II wojny ?wiatowej (z ca?ym szacunkiem dla Du?czyków).

Bardzo ciekawym elementem, któremu po?wi?c? krótk? dygresj?, jest sam wybór nazwy. Czasami przegl?d nazw ekip na WMASG dostarcza dalece wi?kszych wra?e? od stosunku analnego z wielb??dem… z?y przyk?ad, nie wa?ne :) . Mo?na si? dowiedzie?, ?e mamy w Polsce naprawd? sporo jednostek specjalnych, ?e poza Rembertowem GROM stacjonuje te? w paru innych miejscach, ?e go?cinnie przebywa u nas Delta, oraz ?e 6 osób stanowi kompani?, a 10 brygad?. Czasami zastanawiam si?, ile jest ignorancji dla otaczaj?cej rzeczywisto?ci w ludziach, którzy szukaj?c nazwy teamu nie pokwapi? si? nawet by sprawdzi?, ?e batalion to jednostka organizacyjna, która liczy sobie setki, a nie parunastu ludzi. Absurd goni absurd.

Wracaj?c do g?ównego w?tku – znam ca?a gam? dobrych ekip, cz?sto nie tylko airsoftowych, ale te? milsimowych, które s? doskonale rozpoznawalne (jako ca?o??, oraz ich poszczególni cz?onkowie), a albo nie maj?, albo przez d?ugi czas nie mieli naszywek czy strony internetowej. Posiadali jedynie nazw?, a reszt? roboty odwalali w polu. Ich dzia?anie przynosi?o im rozg?os, czy tego chcieli czy nie :) .

To, ?e poza teamem jest ci??ko nie znaczy, ?e w ekipie b?dzie ?atwiej :) (?ród?o: internet)

Mia?a by? te? trzecia klasyfikacja, ale w toku pisania tego tekstu, kompletnie zapomnia?em o co mi chodzi?o. Dlatego przejd? do podsumowania. Je?li kto? jeszcze nie wyczyta? ze wcze?niejszych cz??ci, w jaki sposób tworzy? team, to postaram si? to zebra? do kupy. Gdy wy?ej pisa?em, jak robi? nie nale?y, to tutaj zawr? par? dobrych rad.

Po pierwsze: team nie mo?e by? tworem sztucznym. Jego istnienie musi by? oparte na relacjach mi?dzy jego cz?onkami. Je?li próbujemy skrzykn?? si? grup? osób, które si? nie znaj?, b?d? znaj? krótko – prawdopodobnie ju? mo?emy spisa? nasz? przysz?? ekip? na straty.

Po drugie: rekrutacja nie powinna mie? zbyt ?cis?ego charakteru. Im wi?cej w niej obostrze?, tym proces przesiewu osób b?dzie (paradoksalnie) mniej efektywny. Wiemy, jak wygl?daj? matury sprawdzane wed?ug klucza – maturzy?ci ucz? si? schematów i staraj? do nich dopasowa?, by przebrn??, zda?, zaku? i zapomnie?. Podobnie dzia?a to w tym przypadku – rekruci dopasowuj? si? pod nasz model rekrutacji, chocia? mo?e to nie by? dla nich nic naturalnego. Jedyne co nam rekrutacja daje, to sprawdza w ograniczonym stopniu zaanga?owanie rekruta, oraz cz?sto, zasobno?? jego portfela, b?d? te? gotowo?? ponoszenia kosztów.

Po trzecie: hierarchia w nowej ekipie nie ma wi?kszego sensu i nie ma racjonalnego uzasadnienia. Bior?c pod uwag? to, ?e najcz??ciej grupy takie nie przekraczaj? liczebnie parunastu osób, to nie stworzy si? w ich ramach skomplikowanej struktury. Zwykle wystarcza jedna osoba, która zostaje liderem ze wzgl?du na swoje naturalne predyspozycje, ew. druga, która jej pomaga. Wszystko powinno dzia?a? na zasadach partnerstwa a nie podporz?dkowania czy przymusu. Hierarchia buduje te? z?udne poczucie uznania dla tych, b?d?cych u jej szczytu.

Po czwarte: Najpierw zajmijmy si? zgrywaniem grupy i budowaniem relacji w jej ramach, a potem twórzmy jej ca?? PR-ow? otoczk? jak strona internetowa czy logo. Odwrotna kolejno?? powoduje kolejn? sztuczno??, gdzie jedynym spoiwem grupy okazuje si? graficzny symbol i mo?liwo?? zdobywania fanów dla strony na FB.

Po pi?te: Nazwa grupy powinna by? wybierana z odpowiednim dystansem. Tytu?owanie si? jednostk? specjaln?, kompani? czy batalionem wywo?uje tylko u?miech na twarzy osób z zewn?trz i powoduje, ?e ekipa nie jest traktowana powa?nie. Dobrym pomys?em jest wple?? w nazw? jaki? w?tek humorystyczny (nie musi to by? humor ?atwy i zrozumia?y dla ka?dego). Wtedy wi?kszo?? osób tak?e si? u?miechnie, ale nie b?dzie to mia?o nic wspólnego z politowaniem, a raczej ze stanowiskiem: „Ci faceci maj? dystans do siebie i tej zabawy, to mi si? podoba”.

Koronnym zdaniem na koniec jest jeden wniosek – ekipa airsoftowa powinna by? po prostu grup? kumpli (wliczaj?c w to panie :P ). Je?li tak nie jest, to ?adnym sposobem nie uda nam si? jej utrzyma? przez d?u?szy czas i gdy tylko opadnie zapa?, do jej tworzenia, to zniknie szybciej, ni? OLT Express z polskiego nieba.

P.S. Chc? zaznaczy?, i? powy?szy tekst (jak ju? pisa?em), odnosi si? w najwi?kszym stopniu do ekip tworzonych przez osoby pocz?tkuj?ce w airsofcie b?d? do teamów, które w momencie powstania nie maja konkretnego planu na specjalizacje itp. Zupe?nie inaczej wygl?da sprawa tworzenia teamów, które tworzone s? przez bardziej do?wiadczonych airsoftowców, którzy maj? na celu np. wspólne treningi, wyjazdy na MilSimy itp. Nie odnosi si? to te? w ?aden sposób do grup rekonstrukcyjnych. W  powy?szych przypadkach zarówno system stopni mo?e mie? logiczne uzasadnienie, jak i prowadzenie strony internetowej itp.

?ród?o: www.blog.gunfire.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Technofilia dnia September 14 2012 22:09:33
1. Nie spotka?em ekipy z podzia?em na stopnie, natomiast na funkcje owszem.
2. By?e? w wojsku? Demokracja to co? takiego co najszybciej zabija team.
#2 | dudek scd dnia September 15 2012 07:46:59
1. By?em w ekipie z takim podzia?em. Ekipa nie istnieje w takiej postaci jak kiedy?, zrezygnowali ze stopni. Liczba osób zmniejszy?a si? o jakie? 80%. Ci wszyscy co odeszli za?o?yli inne ekipy.
2. Ja tylko rezerwista po studiach, wiec dupa nie ?o?nierz. Straszyd?o jako? ca?kiem dobrze sobie radzi korzystaj?c z dobrodziejstw demokracji.
#3 | Technofilia dnia September 15 2012 19:46:46
Dudek, chwali? Boga Szeroki u?miech
Ja tylko mówi? ?e autor wszystkich do jednego wora wk?ada. S? teamy które maj? stopnie, rangi i Bóg wie co jeszcze. Dzia?aj? i czuj? si? dobrze.
Tak?e gadanie by nie bawi? si? w wojsko bawi?c sie w nie bo zaraz wszystko zawali si? na g?ow?; jest sorka, lecz z lekka przegi?te.
#4 | Piecu dnia September 20 2012 16:10:48
Jak dla mnie to taki podzia? jest spoko je?li kto? umie rozgraniczy? hierarchi? w polu i kole?e?stwo poza nim. I jak napisane jest wy?ej... Je?li kto? lubi, to czemu nie. Bo najwa?niejszy jest klimat Z przymru?eniem oka
#5 | clibin009 dnia January 16 2018 05:00:33
clb0116
ugg outlet store
jordan shoes for sale
ugg outlet
nike outlet store
ray ban sunglasses outlet
adidas outlet
pandora jewelry
pandora uk
cheap air jordans
michael kors outlet online
polo outlet online
adidas nmd r1
coach outlet online
coach factory outlet
pandora jewelry outlet
the north face outlet
ugg boots sale
ugg
cheap air jordans
coach outlet store online clearance
michael kors outlet store
oakley sunglasses outlet
canada goose jackets
discount ray ban sunglasses
canada goose outlet online
ugg boots
cheap oakley sunglasses
uggs on sale
ralph lauren outlet online
adidas outlet store
adidas sneakers
canada goose parka
uggs outlet
coach purses
coach factory outlet online
canada goose coats
uggs outlet
adidas nmd r1
coach outlet online
canada goose coats
timberland outlet store
longchamp bags
ugg boots
coach factory outlet
michael kors handbags
canada goose outlet
kate spade handbags
nike outlet store online
canada goose jackets uk
uggs outlet
coach factorty outlet online
ugg outlet
canada goose outlet store
louboutin outlet
nfl jerseys
coach factory outlet
canada goose jackets
supreme clothing
supreme uk
coach factory outlet online
yeezy boost 350
adidas yeezy shoes
cheap oakley sunglasses
canada goose jackets
polo ralph lauren outlet
cheap ugg boots
polo ralph lauren outlet online
supreme shirts
air max
fitflops sale clearance
coach handbags outlet
cheap jordan shoes
canada goose coats
yeezy shoes
tory burch shoes
burberry outlet online
longchamps
ugg sale
cheap ugg boots
red bottom
coach outlet online
coach factory outlet online
adidas ultra boost
michael kors outlet clearance
cheap ray ban sunglasses
ugg outlet online
uggs clearance
polo ralph lauren outlet
fitflop sandals
coach outlet online
air jordans
adidas campus shoes
moncler
burberry handbags
moncler outlet online
ralph lauren outlet online
coach outlet online
michael kors outlet
christian louboutin sale
ugg boots outlet
canada goose sale
oakley sunglasses outlet
ralph lauren outlet online
cheap nfl jerseys wholesale
ugg outlet
nike air max 2018
adidas yeezy boost
cheap ugg boots
louis vuitton factory outlet
birkin handbags
birkenstock outlet
cheap jordans free shipping
ugg boots
ralph lauren sale
ralph lauren outlet online
michael kors outlet store
fitflops sale
canada goose sale
air max
ugg boots outlet
moncler sale
uggs outlet
nfl jerseys
canada goose jackets
coach outlet online
canada goose sale
michael kors outlet store
moncler sale
yeezy boost 350
red bottom heels
north face outlet
canada goose jacket
christian louboutin shoes
pandora jewelry store
michael kors bags
ugg boots
michael kors outlet clearance
valentino outlet
kate spade outlet online
nike outlet online
ferragamo outlet
coach factory outlet online
pandora charms outlet
hermes bags
bottes ugg
timberland outlet
adidas outlet store
burberry outlet online
canada goose jackets
hermes bag
adidas nmd runner
pandora charms outlet
the north face outlet
michael kors outlet canada
moncler coats
coach outlet store online
michael kors outlet clearance
moncler pas cher
coach factory outlet online
pandora jewelry
the north face jackets
canada goose outlet
pandora charms
uggs outlet
louis vuitton outlet store
pandora charms sale
louboutin outlet
uggs outlet
fred perry shirts
coach outlet store online
oakley sunglasses outlet
coach outlet online
cheap uggs
yeezy shoes
uggs clearance
ralph lauren outlet online
ugg boots
pandora charms
michael kors outlet online
fitflops sale
yeezy boost
adidas yeezy boost
moncler jackets
coach outlet online
nike outlet store
coach factorty outlet online
michael kors outlet canada
burberry handbags
moncler outlet online
kate spade handbags
columbia sportswear outlet
uggs outlet
canada goose jackets
moncler uk
ralph lauren outlet online
salvatore ferragamo outlet
air max shoes
nmd adidas
louis vuitton outlet online
moncler jacket
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
michael kors
nike air max 97
polo ralph lauren outlet online
supreme shirts
canada goose jackets
ray ban sunglasses sale
yeezy boost 350
adidas outlet online
ray bans
ugg canada
pandora charms
kate spade outlet
louis vuitton outlet
ralph lauren uk
birkenstock shoes
michael kors outlet clearance
pandora uk
adidas shoes
michael kors outlet online
longchamp sale
kate spade outlet
michael kors
cheap ray ban sunglasses
canada goose jackets
canada goose
hermes bags
canada goose jackets
air jordan shoes
ralph lauren uk
tory burch outlet online
coach factory outlet online
nike outlet online
north face jackets
longchamp outlet store
ralph lauren outlet online
nfl jerseys
mlb jerseys
coach outlet online
coach outlet online
ugg outlet online
salvatore ferragamo shoes
polo ralph lauren outlet online
canada goose jackets
pandora charms outlet
coach outlet online
cheap jordans
canada goose outlet online
michael kors outlet store
ralph lauren outlet
kate spade handbags
coach outlet online
ray ban sunglasses discount
caterpillar boots
moncler uk
cheap nike shoes
ralph lauren
kate spade outlet online
michael kors outlet store
adidas superstars
mbt shoes sale
jordans
michael kors outlet online
ferragamo shoes
gucci outlet online
fitflop shoes
oakley sunglasses outlet
nike outlet
valentino
mulberry
pandora charms sale
nike shoes
nike air max 97
yeezy boost 350
ugg boots
adidas store
louis vuitton handbags
ray ban glasses
adidas superstar shoes
hermens
canada goose
canada goose jackets
polo ralph lauren
ralph lauren sale
coach factory outlet online
coach outlet online
timberland boots
canada goose
canada goose coats
canada goose jackets
coach factory outlet online
pandora charms sale clearance
michael kors outlet online
ugg outlet store
philipp plein
burberry outlet
hermes outlet
pandora charms sale clearance
coach outlet store
kate spade handbags
michael kors handbags outlet
ugg outlet
adidas yeezy
canada goose jackets
coach outlet online
ugg boots
michael kors outlet online
yeezy shoes
ray ban sunglasses discount
michael kors
michael kors outlet online
canada goose jackets
canada goose jackets
cheap nfl jerseys wholesale
nike zoom
coach outlet store online
coach factory outlet online
north face outlet
cheap jordan shoes
canada goose
north face jackets
canada goose outlet
canada goose sale
retro 11
pandora charms sale clearance
philipp plein outlet
coach outlet online
adidas yeezy
uggs outlet
uggs outlet
uggs outlet
nike air max 2018
michael kors
pandora charms sale clearance
canada goose jackets
ralph lauren
ralph lauren
coach outlet online
michael kors outlet store
pandora charms outlet
mulberry handbags
oakley sunglasses for women
adidas yeezy boost
adidas nmd runner
coach outlet canada
louis vuitton factory outlet
michael kors
longchamp outlet
ugg boots
coach outlet online
coach outlet online
polo ralph lauren outlet online
polo ralph lauren outlet
ugg outlet store
mulberry uk
polo ralph lauren outlet
ralph lauren uk
gucci outlet
louboutin shoes
cheap air jordans
mbt
cheap jordan shoes
ugg boots outlet
polo ralph lauren
coach outlet online
cheap jordans for sale
canada goose outlet
adidas
canada goose coats
coach factory outlet online
fitflop sandals
christian louboutin shoes
cheap oakley sunglasses
uggs outlet
ugg boots
michael kors outlet online
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet online
ugg outlet online
polo ralph lauren outlet
cheap oakley sunglasses
coach outlet canada
pandora jewelry
michael kors outlet store
nike sneakers
christian louboutin shoes
adidas nmd r1
burberry outlet online
mlb jerseys cheap
canada goose outlet
pandora outlet
uggs
uggs outlet
discount oakley sunglasses
coach factory outlet
pandora jewelry outlet
ugg outlet
michael kors bags
moncler coats
coach outlet online
cheap jordan shoes
ugg boots women
pandora sale clearance
hermes handbags
ugg boots
coach outlet store
adidas yeezy boost 350
nike shoes
moncler outlet online
kate spade outlet online
fred perry polo shirts
uggs outlet
moncler coats
air jordan retro
canada goose coats
pandora outlet
adidas nmd r1
moncler jackets
coach outlet store
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
polo ralph lauren outlet
canada goose sale
harden vol 1
kate spade outlet online
ugg boots
north face sale
ray ban sunglasses outlet
nike sneakers
burberry handbags
moncler outlet online
ralph lauren uk
mulberry outlet uk
ugg outlet store
coach outlet online
coach outlet
ralph lauren
longchamp bags
mbt
ugg boots
timberland outlet
moncler jackets
ugg canada
canada goose jackets
michael kors outlet store
coach factory outlet online
michael kors outlet online
canada goose jackets
red bottoms
the north face outlet
adidas outlet online
ralph lauren outlet online
clb0116
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Elektryczny Blow Back Nowe pistolety WP Taktyka zielona Skarby... Alice Custom ?o?nierz Specnazu Arctic Combat Radio ASG Niemcy zamykaj? Act od Valor
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:27,478
Wczoraj:35,892
W tym tygodniu:63,370
W tym miesiącu:704,030
W tym roku:5,573,527
Wszystkich:54,061,931
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: